UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp Handledare: Ann-Sofie Henrikson Författare: Anna Lindvall Skuldsatta barn En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

2 Innehållsförteckning 1. Introduktion Inledning Syfte Avgränsningar Metod och material Teori och perspektiv Disposition Barnens ekonomiska förvaltning Begrepp Barn, underårig, omyndig Vårdnadshavare Förmyndare Vårdnadshavarens underhållsskyldighet Förmyndarens ekonomiska ansvar Överförmyndare och dess verksamhet Barnets bästa Hur barn skuldsätts Barnens bristande rättshandlingsförmåga Giltig rättshandling trots bristande rättshandlingsförmåga Barnets bundenhet av avtal ingångna av barnets föräldrar Olagligt för en förälder att skuldsätta sina barn utan överförmyndarens samtycke Problem med tillämpningen av 13:12 FB innan reformen Överförmyndares tillämpning av gamla 13:12 FB Avtalets giltighet innan det blivit godkänt eller behörigen fullgjort Rättsliga konsekvenser av avtalets ogiltighet Exempel på situation där varan inte kom barnet till nytta Skulder och dess konsekvenser Barnens skulder Från skuld till betalningsanmärkning Vad barn kan göra för att slippa betala en uppkommen skuld Åtgärder för att minska föräldrars skuldsättning av sina barn Barnombudsmannens samt Konsumentverkets förslag från Anmälan till överförmyndaren när en ansökan om betalningsföreläggande...inkommer till Kronofogdemyndigheten Branschöverenskommelser Brukarregistrering Samarbete mellan olika myndigheter Datainspektionens kartläggning av antalet skuldsatta barn

3 5.7 Ingen betalningsanmärkning om mindre betalningsförsummelse Reformen i FB 1995 och dess uppföljning Syftet bakom reformen Vad innebar reformen? Utredning tillsattes för att följa upp reformen Vad som framgick av utredningen Överväganden och förslag i utredningen Barnens bundenhet av föräldrars rättshandlingar Kreditavtal utan överförmyndarens samtycke Remissuttalanden Barnombudsmannen Konsumentverket Nya lagförslag Syftet med lagförslagen Barnens bundenhet av föräldrars rättshandlingar Lagförslagen och dess motivering Krav på överförmyndarens samtycke Begreppet skuldförbindelse Analys och diskussion Bristerna i den gamla lagstiftningen Barnens bundenhet av föräldrars rättshandlingar Åtgärder som minskat antalet skuldsatta barn Processen fram till de nya lagförslagen De nya lagförslagen Alternativa lösningar Avslutande kommentar Käll- och litteraturförteckning

4 1. Introduktion 1.1 Inledning Att barn, en person under 18 år, skuldsätts av sina föräldrar är ett faktum. Trots att en ansökan om betalningsföreläggande, enligt god inkassosed, inte bör riktas mot personer under 18 år fanns i augusti 2007 över barn i Kronofogdemyndighetens (KFM:s) indrivningsregister. 1 En minskning har skett från cirka barn 2007 till barn 2008, men siffran är ändå tankeväckande barn får börja sina vuxna liv med skulder och de negativa konsekvenser dessa får för möjligheten att själva ingå egna rättshandlingar. Utöver de barn som finns i KFM:s register finns idag även nästan skuldsatta barn i Sverige som fortfarande riskerar en betalningsanmärkning på sin 18-årsdag. 3 I media är skuldsättning av barn ett ämne som sedan ett par år tillbaka debatterats flitigt. I en artikel från Dagens Nyheter (DN) exemplifierades problemet för ett par år sedan med en flicka som på sin 18-årsdag fick veta att de skolkataloger hon köpt under skoltiden inte var betalda. När hon blev myndig krävde inkassobolaget henne på tusentals kronor, trots att hon tidigare inte haft kännedom om skulden. 4 Ett andra exempel är förståndshandikappade Jesper, 14 år, som jagas av inkassobolagen för skulder på tusentals kronor. Skulderna har uppstått genom att Jespers pappa satt i system att beställa filmer, böcker och musik i sonens namn. 5 De regler som rör skuldsättning av barn har successivt utretts under de senaste åren. Bl.a. genomgick reglerna om föräldraförvaltning i föräldrabalken (FB) en stor förändring 1 juli Innan denna ändring kan sägas att reglerna hade som utgångspunkt att misstro föräldrarnas förvaltning av sina barns tillgångar. Vid reformen var utgångspunkten istället att de flesta föräldrar ville sina barn väl. 6 I och med reformen fick föräldrar mer inflytande över barnens tillgångar och det blev därför enklare för en förälder att skuldsätta sina barn. 1 Minderåriga skuldsätts och startar vuxenlivet med skulder i Kronofogdens register, och SOU 2004:112 s Kull, Kronofogdemyndigheten, Skuldsatta barn, Datainspektionens rapport 2008:2 s 92, 4 Lorentzon, Oklar lag gör barn skuldsatta, 5 Börje, Jesper, 14, jagas av inkassobolag Tusentals barn skuldsatta av sina föräldrar, 6 Sehlin, Handbok för överförmyndare, s 46. 4

5 När föräldrar skriver på avtal i barnets namn, och sedan inte betalar, riskerar barnet en betalningsanmärkning som kan komma att försvåra barnets inträde i vuxenlivet. En nybliven 18-åring med en betalningsanmärkning kan t.ex. få stora svårigheter att hyra en lägenhet eller ta ett banklån. Naturligtvis ger detta en känsla av att redan som 18-åring tillhöra den grupp i samhället som har misskött sin ekonomi eller har ekonomiska problem. Ett barn kan alltså påföras en betalningsanmärkning trots att barnet varit omedveten om att avtalet ingåtts i det egna barnets namn och att det uppkommit en skuld. 7 Trots att såväl grundtanken i FN:s barnkonvention (artikel 3) som i FB är att barn inte ska kunna bli skuldsatta, är det enligt gällande svensk lagstiftning möjligt för en förälder att skuldsätta sina barn. I ett pressmeddelande från regeringen, publicerat våren 2008, framgår därför att regeringen tar ett nytt steg i arbetet för barns rättigheter genom att föreslå regler som ska sätta stopp för att föräldrar skuldsätter sina barn. 8 Regeringen föreslog bl.a. att begreppet skuldförbindelse i 13:12 FB skulle utvidgas och därmed omfatta alla typer av kreditköp för barnets räkning. Det var nämligen oklart om denna bestämmelse tidigare omfattade dessa typer av avtal. Dessa förslag antogs av riksdagen i oktober 2008 och trädde i kraft 1 januari Frågan som då aktualiseras är om dessa lagregler verkligen innebär att föräldrar inte längre kan skuldsätta sina barn? 1.2 Syfte Syftet med detta examensarbete är att redogöra för reglerna om skuldsättning av barn samt hur dessa utvecklats från och med reformen 1995 till och med de nya reglernas ikraftträdande 1 januari Avsikten är också att kritiskt granska om de nya reglerna är tillräckliga för att förhindra skuldsättning av barn, eller om det istället borde införas andra lösningar som skulle förhindra att barn skuldsätts genom att deras föräldrar ingår kreditavtal i barnens namn. Syftet är vidare att visa de problem som fanns vid tillämpningen av de regler som rörde skuldsättning av barn innan reformen som trädde i kraft Avsikten är också att undersöka om dessa problem undanröjdes genom införandet av de nya reglerna. 7 Tydligare regler förhindrar barn skulder, 8 A st. 9 Civilutskottets betänkande 2008/09:CU2. 5

6 Slutligen är avsikten också att visa exempel på vilka åtgärder som idag vidtagits för att minska föräldrars skuldsättning av sina barn. För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: Vilka brister fanns i lagstiftningen före reformen 2009 som möjliggjorde att föräldrar kunde skuldsätta sina barn? Vilka problem fanns före reformen 2009 vid tillämpningen av den regel som rörde skuldsättning av barn (13:12 FB)? Vilka är de vanligaste skulderna som föräldrar ådrar sina barn? Vilka åtgärder har vidtagits för att undvika att föräldrar skuldsätter sina barn? Vad innebar reformen om föräldraförvaltning i FB 1995? Vilka motiv låg bakom? Fanns det brister i 1995 års reform, och i så fall vilka? Vad innebär lagförslagen som trädde i kraft 1 januari 2009? Vilka motiv ligger bakom förslagen? Vad var syftet med lagförslagen? Överensstämmer lagförslagen med syftet bakom förslagen? Åtgärdades i den nya lagen de brister som före reformen 2009 möjliggjorde för föräldrar att skuldsätta sina barn? Finns det andra alternativ som kan och borde vidtas för att förbjuda föräldrar att skuldsätta sina barn, och i så fall vilka? 1.3 Avgränsningar Skuldsättning av barn kan ske på en rad antal olika sätt. Denna uppsats avgränsas huvudsakligen till situationer där föräldrar skuldsätter sina barn genom ingående av kreditavtal 10 i barnens namn. Diskussionen som förts i förarbetena och i media kring barns bundenhet av avtal som föräldrar samtyckt till eller som de ingått för barnens räkning kommer också att i viss omfattning presenteras. I diskussionen och analysen, där mitt egna lagförslag presenteras, kommer även situationer där barn skuldsätter sig själva, genom ingående av kreditavtal, att kort diskuteras. Det är enligt min mening ofrånkomligt att beröra även detta område i diskussionen eftersom mitt förslag även kommer att göra det omöjligt för barn att skuldsätta sig själva genom ingående av kreditavtal. 10 Med kreditavtal avses i uppsatsen endast avtal där avtalsparten får anstånd med betalningen. 6

7 Ytterligare en avgränsning är att uppsatsen endast behandlar föräldrars förmyndarförvaltning, och därmed inte andra typer av förvaltning som t.ex. förvaltning genom förordnad förmyndare, gode män eller förvaltare. Med begreppet förälder/föräldrar avses i uppsatsen alltså barnens förmyndare. Vid undersökningen och analysen av materialet kommer således endast frågorna som berör situationer där föräldrar skuldsätter sina barn genom ingående av kreditavtal, samt diskussionen kring barnens bundenhet av föräldrars företagna rättshandlingar att behandlas. 1.4 Metod och material Metoden för detta examensarbete utgörs av rättsvetenskaplig metod, vilket innebär att även andra källor än de klassiska rättskällorna har används som material. Utöver lagtext, förarbeten samt doktrin har även tidningsartiklar samt material från olika myndigheter utgjort bakgrund för detta arbete. Då det ännu inte finns omfattande praxis på området har denna rättskälla används endast i ytterst begränsad form. Eftersom de fall som använts är avgöranden från underinstans bör det beaktas att det inte går att dra några generella slutsatser av dessa mål. De två rättsfall som använts belyser också lite olika frågor. Dessa rättsfall används dock i uppsatsen för att belysa vilka konsekvenser föräldrars handlande kan innebära för barnen och hur domstolen tolkat de aktuella reglerna i FB. Då mitt behandlade ämne är relativt nytt och debattartiklar m.m. än så länge är få i tidskrifter och annan litteratur, har artiklar från Internet använts till stor del. De huvudsakliga källorna från Internet består av material som publicerats på Barnombudsmannens (BO:s), Konsumentverkets (KV:s) och KFM:s hemsidor samt tidningsartiklar från DN. Dessa källor har bidragit med information om konkreta fall, kritik mot lagförslagen samt åtgärder som vidtagits för att förhindra problemet med skuldsatta barn. När det gäller källor som kritiserar lagförslagen är uppsatsen avgränsad till remissyttranden från BO samt KV. Det bör påpekad att artikeln skriven av Lejman, om principen om obehörig vinst, har ansetts aktuell trots att artikeln publicerades I Adlercreutz:s Avtalsrätt I hänvisas till denna källa vid redogörandet för begreppet obehörig vinst. Då syftet endast varit att kort redogöra för begreppet har denna källa ansetts tillräcklig. 7

8 För att få en uppgift om antalet skuldsatta barn i KFM:s register samt för att få en uppfattning om hur många barn som är skuldsatta p.g.a. konsumtion har kontakt via telefon tagits med sakkunniga på KFM. Vidare har åtta överförmyndare 11 kontaktats via telefon för att få en uppfattning om hur 13:12 FB tillämpades i praktiken innan reformen När urval av överförmyndare gjordes valdes överförmyndare i fem av de åtta kommuner med flest invånare i Västerbotten samt överförmyndarna i Stockholms, Göteborgs, och Malmös kommuner. Eftersom alla överförmyndare inte var anträffbara i de fem kommuner med flest invånare valdes därför överförmyndare som var anträffbara, vid tidpunkten för undersökningen, i de kommunerna med näst flest invånare. Trots att endast åtta överförmyndare kontaktades har resultatet översiktligt visat hur 13:12 FB tillämpades i praktiken. För att få en djupare förståelse för Datainspektionens (DI:s) arbete har också Håkan Meurling, projektledare för ett projekt som har kartlagt antalet skuldsatta barn hos svenska inkassobolag, kontaktats via telefon. När personer som uttalat sig i intervjuer i media blivit återgivna har de också kontaktats via telefon eftersom tillförlitligheten i det återgivna materialet varit osäkert. 1.5 Teori och perspektiv Arbetet är skrivet utifrån teorin om att barnets bästa är en grundläggande och central utgångspunkt i den politiska och samhälleliga debatten. För att kritiskt kunna undersöka om lagförslagen som trädde i kraft 1 januari 2009 står i överensstämmelse med syftet bakom lagstiftningen utgås det vid undersökningen från barnets bästa och följaktligen är därmed arbetet skrivet ur ett barnperspektiv. 1.6 Disposition För att lättare förstå sammanhanget i uppsatsen inleds uppsatsen med ett kapitel som definierar väsentliga begrepp samt redogör för förmyndarens ekonomiska ansvar och överförmyndaren och dess verksamhet. Här presenteras också innebörden av begreppet barnets bästa. Uppsatsen kommer sedan att problematisera området skuldsatta barn. För att ge läsaren en uppfattning om hur föräldrar kan skuldsätta sina barn samt hur stort problem detta är i dagens samhälle, integreras gällande rätt med fakta och statistik kring barnens skulder. Kort beskrivs 11 Det bör påpekas att överförmyndaren inte alltid var anträffbar, varför ibland överförmyndarens jurister eller handläggare fick ta emot samtalet och svara på frågorna i överförmyndarens ställe. I uppsatsen används dock begreppet överförmyndare för alla dessa. 8

9 även vilka rättsliga möjligheter som barnen har för att undgå kravet på att betala sin skuld. Därefter presenteras ett par exempel på åtgärder som idag vidtagits för att förhindra att barn skuldsätts. I de sista kapitlen redogörs för och diskuteras reformen i FB som trädde i kraft 1 juli 1995, uppföljningen av reformen samt de nya lagförslagen som kom våren 2008 och trädde i kraft 1 januari Eftersom reglerna kring skuldsättning av barn successivt utretts de senaste åren är det viktigt att läsaren har en förståelse för denna utveckling för att lättare förstå motivet bakom den nya lagen. Ett eget förslag på en alternativ lösning redovisas också. För att underlätta för läsaren inleds varje kapitel med en kort introduktion kopplad till respektive kapitel. 9

10 2. Barnens ekonomiska förvaltning I uppsatsen kommer begrepp såsom barn, underårig, vårdnadshavare, förmyndare samt överförmyndare att ständigt återkomma. För att lättare kunna läsa och förstå sammanhanget kommer därför väsentliga begrepp att definieras i detta kapitel. Förmyndarens ekonomiska ansvar för barnen samt överförmyndaren och dess verksamhet kommer att beskrivas lite utförligare. Till sist kommer det även att kort redogöras för begreppet barnets bästa. 2.1 Begrepp Barn, underårig, omyndig I svensk rätt är barn inte något entydigt begrepp. I ärvdabalken (ÄB) menas t.ex. med barn den som är avkomma till den avlidne oavsett ålder på barnet i fråga. 12 Enligt FN:s barnkonvention (artikel 1) avses med barn, varje enskild individ som är under 18 år, om barnet inte blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller i hemlandet. I uppsatsen används denna definition, och med begreppet barn avses därmed en person som inte fyllt 18 år. Med underårig anses person som är omyndig och därmed inte fyllt 18 år, 9:1 FB. I uppsatsen har således begreppen barn, underårig samt omyndig samma innebörd Vårdnadshavare Enligt 6:3 FB står barnen från födseln under vårdnad av båda barnens föräldrar om dessa är gifta med varandra. I annat fall står modern som ensam vårdnadshavare. Vårdnaden utövas normalt av båda barnens föräldrar och omfattar i huvudsak omsorgen av barnets person. Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar alltså för att barnets behov av omvårdnad och trygghet tillgodoses. Vårdnadshavaren ska också ansvara för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Dessutom ska vårdnadshavaren bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning Ewerlöf, Sverne, Singer, Barnets bästa, s Sehlin, Handbok för överförmyndare, s 15 och Sehlin, Förmyndare god man och förvaltare, s 10 och Gemensam och ensam vårdnad, 10

11 2.1.3 Förmyndare Förmynderskap avser förvaltning av barnens ekonomi. 14 Enligt 10:2 FB är barnens föräldrar förmyndare för barn som står under vårdnad av båda föräldrarna. Enligt andra stycket i samma lagrum är endast den ena föräldern förmyndare om denne ensam är vårdnadshavare. 2.2 Vårdnadshavarens underhållsskyldighet Oavsett om barnens föräldrar är vårdnadshavare eller inte svarar de för underhåll åt sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och barnens föräldrars ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten varar till dess att barnen är 18 år. Går barnen fortfarande i skolan vid 18 års ålder eller om barnen återupptar skolgången innan det fyllt 19 år, är barnens föräldrar underhållsskyldiga så länge barnen går i skolan och ännu inte fyllt 21 år. Till skolgång räknas grundutbildning såsom grundskola eller gymnasieskola. 15 I kostnaderna för barnens underhåll ska barnens föräldrar delta var och en efter sin förmåga, 7:1 FB. Barnen har i första hand behov av att få sin grundförsörjning tillgodosedd, 7:1 FB. Därutöver kan barnen ha anspråk på en högre standard om barnens föräldrars ekonomiska standard motiverar det. Underhållets storlek är som sagt beroende av barnens föräldrars samlade förmåga. Barnen har alltså inte någon ovillkorlig rätt till underhåll, vilket innebär att barnens föräldrar i princip inte ska behöva skuldsätta sig för att kunna bidra till barnens underhåll. Skuldsättning som ingår i en ekonomisk planering, t.ex. lånemöjligheter vid studiestödsystemet, godtas dock Förmyndarens ekonomiska ansvar Barnens föräldrar är skyldiga att förvalta barnens tillgångar på ett sätt som överensstämmer med FB:s regler. Tillgångarna får inte användas till ovidkommande eller otillbörliga syften och förvaltningen sker, som redogörs för nedan under avsnitt 4.3, under skadeståndsansvar. 17 Enligt FB ska förmyndare förvalta de underårigas tillgångar och företräda dem i angelägenheter som rör tillgångarna. De ska även omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar barnen. Barnens tillgångar ska i första hand användas 14 Sehlin, Handbok för överförmyndare, s Ewerlöv, Sverne, Singer, Barnets Bästa, s 46 och 7:1 FB. 16 Walin, Vängby, Föräldrabalken En kommentar. Del I, s 7:8 och 7: Sehlin, Förmyndare god man och förvaltare, s

12 för deras uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De tillgångar som inte behöver användas för dessa ändamål ska vara tryggt placerade på ett sätt som ger skälig avkastning. 18 Så länge barnens tillgångar inte överstiger åtta basbelopp ( kronor) behöver vanligtvis inte barnens föräldrar redovisa för överförmyndaren vad som sker med pengarna (okontrollerad förvaltning). Om barnens föräldrar däremot missbrukar tillgångarna kan socialförvaltningen gripa in, antingen på eget initiativ eller på initiativ från barnen eller någon närstående till barnen. Socialförvaltningen anmäler då missbruket till överförmyndaren. 19 Även när förvaltningen sker under överförmyndarens kontroll får föräldrar göra vissa placeringar utan att kontakta överförmyndaren. Exempel på detta är att förmyndaren placerar den omyndiges tillgångar i skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun, 13:5 FB. Vid andra transaktioner och rättshandlingar krävs dock överförmyndarens samtycke, tillstånd eller medgivande. Detta krävs t.ex. vid skuldsättning av barn, 13:12 FB. Sedan förmyndaren erhållit överförmyndarens samtycke är det nödvändigt att han/hon så snart åtgärden ifråga är genomförd, redovisar till överförmyndaren Överförmyndare och dess verksamhet En överförmyndare är en förtroendevald person som ska finnas i varje kommun, med uppgift att utöva tillsyn över förmyndarnas förvaltning. Överförmyndaren väljs av kommunfullmäktige, som också kan välja om det i stället ska finnas en överförmyndarnämnd. Ledamöterna i nämnden måste uppgå till minst tre och de har samma uppgift som överförmyndaren. 21 Av Sveriges 290 kommuner har cirka 150 kommuner överförmyndare och cirka 140 kommuner har en överförmyndarnämnd Sehlin, Förmyndare god man och förvaltare, s Hobohm, Barnens rätt, s 57 f. 20 Sehlin, Förmyndare god man och förvaltare, s FB 19:1-2, Överförmyndarmyndigheter, 12

13 Det är alltså överförmyndaren i varje kommun som ska utöva tillsyn över förmyndarna. För att kunna utöva denna tillsyn stadgas det i 12:9 FB att förmyndaren ska lämna överförmyndaren de uppgifter han/hon begär. Tillsynen utövas genom att överförmyndaren går igenom förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar som kommer överförmyndaren till kännedom, 16:3 FB. Vid tillsynen ska överförmyndaren kontrollera dels att barnens tillgångar används för dennes nytta i skälig omfattning dels att tillgångarna är tryggt placerade samt att skälig avkastning ges Barnets bästa Barnets bästa är ett för barnrätten grundläggande begrepp. I FN:s barnkonvention (artikel 3) stadgas att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Artikeln tar i första hand sikte på offentliga åtgärder, eftersom det är stater och inte enskilda som är rättsligt bundna av konventionen. Av artikel 18 i konventionen framgår vidare att barnets bästa även ska komma främst för barnens föräldrar, vilket innebär att förmyndare ska handla med barnets bästa som utgångspunkt. 24 Innebörden av detta är alltså bl.a. att föräldrar inte ska skuldsätta sina barn. Som ett led i implementeringen av barnkonventionen i svensk rätt har begreppet barnets bästa införts i bl.a. FB. T.ex. används begreppet när föräldrar ansöker om gemensam vårdnad (6:4 FB). Det stadgas i paragrafen att rätten ska besluta i enlighet med föräldrarnas begäran, om det inte är oförenligt med barnets bästa. Det förekommer dock olika tolkningar av begreppet barnets bästa. Delvis förklaras de olika tolkningarna av att förståelsen av barnets bästa varierar från rättsområde till rättsområde. Den svenska Barnkommittén har föreslagit att begreppet ska tolkas med utgångspunkt i dels ett objektivt perspektiv och dels ett subjektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet ska återge det man genom forskning och vetenskap vet om barn, medan det subjektiva perspektivet är att höra barnen själva och bygga in deras synpunkter i beslutsfattandet Sehlin, Handbok för överförmyndare, s 197 och 200 f. 24 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 27 f. 25 A a s

14 I propositionen 1997/98:7 förordnade dock regeringen, i motsats till vad den svenska Barnkommittén hävdade, att barnens vilja (det subjektiva barnets bästa) ibland borde kunna beaktas fristående från bedömningen om barnets bästa, och därmed kunna bli avgörande för domstolens ställningstagande. 26 Det finns följaktligen många olika tolkningar av vad begreppet barnets bästa innebär. Begreppet kan ha skilda betydelser beroende på vilket rättsområde och sammanhang begreppet förekommer i. 27 När begreppet används i sammanhang som syftar till att skydda barnen från att bli skuldsatta, torde begreppet representera barnens ekonomiska intresse samt syfta till att beskydda barnen från en otrygg ekonomisk uppväxt. 26 Prop 1997/98:7 s 105 f. 27 Schiratzki, Barnrättens grunder, s 31ff. 14

15 3. Hur barn skuldsätts Ett barn kan vara part i ett avtal, men saknar kompetens att själv företa rättshandlingar. P.g.a. detta är det i regel barnets föräldrar som ingår avtal i sitt barns namn för barnets räkning. Resultatet av detta blir ett giltigt avtal där barnet står som avtalspart. Lämnar föräldrarna samtycke till en rättshandling företagen av ett barn blir rättshandlingen också giltig trots att det är barnet som står som avtalspart. Det är inte ovanligt att föräldrar genom detta förfarande skuldsätter sina barn på olika sätt, ibland medvetet, andra gånger omedvetet. Enligt gällande lagstiftning är alltså denna typ av handlande möjlig. Nedan beskrivs det hur detta rättsligt kan vara möjligt och vilka rättsliga konsekvenser det kan medföra. 3.1 Barnens bristande rättshandlingsförmåga Det finns en skillnad mellan vilka personer som har rättshandlingsförmåga och vilka personer som kan agera som avtalspart. Varje enskild person räknas som rättssubjekt, förmåga att ha rättigheter och förpliktelser, och kan därmed vara part i ett avtal. Rättshandlingsförmågan, kompetensen att själv företa rättshandlingar, tillkommer däremot endast de personer som är myndiga. I Sverige är alla personer som inte fyllt 18 år omyndiga, 9:1 FB, och äger inte själva råda över sin egendom eller ingå förbindelser. 28 Påföljden av att barn bryter mot denna regel blir således att avtalet anses vara ogiltigt. 29 Det bör nämnas att barn i vissa situationer kan ingå rättsligt giltiga rättshandlingar. Detta kan göras i vissa situationer av underåriga med eget hushåll och underåriga som driver rörelse, 9:2 a och 5 FB. Underåriga får även råda över egendom som han/hon genom arbete förvärvat efter det att den underårige fyllt 16 år, samt i vissa fall egendom som den underårige fått genom exempelvis gåva, 9:3-4 FB. Regeln om att underåriga inte får råda över sin egendom eller ingå förbindelser syftar till att skydda barnen mot konsekvenserna av ofördelaktiga rättshandlingar. 30 Det är därför i de flesta fall barnets föräldrar som bestämmer hur barnets tillgångar ska användas och placeras. Enligt 28 Den omyndige saknar endast rättshandlingsförmåga i den mån inte annat ska följa av lag, FB 9:1. 29 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 120 f och SOU 2004:112 s

16 förarbetena utgår man vid detta resonemang från att barnets föräldrar handlar med barnets bästa i åtanke Giltig rättshandling trots bristande rättshandlingsförmåga Trots att ett barn saknar rättshandlingsförmåga kan en rättshandling som är utförd av ett barn bli gällande gentemot barnet på två olika sätt. Det första sättet är att förmyndaren lämnar sitt samtycke till att rättshandlingen utförs av barnet. Det räcker dock inte att medkontrahenten utgått ifrån att avtalsparten var myndig eller att han/hon trott att samtycke förelåg. Det finns nämligen en princip om att medkontrahentens goda tro ska beaktas. Denna princip grundar sig på förmyndarens uppträdande, vilket närmare beskrivet innebär att rättshandlingen blir giltig om förmyndaren gett medkontrahenten anledning att tro att samtycke förelåg. Ett exempel på detta kan vara om förmyndaren vanligtvis brukar betala en specifik räkning för den omyndiges räkning vid köp på kredit, under förutsättning att den omyndige anses ha behov och nytta av ifrågavarande vara. 32 Bedömningen av om den omyndige anses ha behov och nytta av ifrågavarande vara görs av domstol, 9:7 FB. Det andra sättet på vilket avtalet kan bli giltigt är om förmyndaren, eller den omyndige sedan han/hon blivit myndig, godkänner avtalet i efterhand. Avtalet räknas då som giltigt redan från den tidpunkt då avtalet ingicks. 33 Eftersom ett barn inte kan ingå rättsligt giltiga avtal utan samtycke från vårdnadshavaren är det i regel barnets föräldrar som måste ingå avtalet i barnets namn för att avtalet ska bli giltigt. FB tillåter således vårdnadshavare att ingå avtal för sitt barns räkning i barnets namn. Har en förmyndare alltså ingått ett avtal för sitt barns räkning i barnets namn eller lämnat samtycke till att barnet ingått ett avtal, blir avtalet giltigt. Följden av detta blir att det enskilda barnet står som avtalspart och därför också ansvarar för en eventuell skuld. På detta sätt möjliggör sålunda FB att föräldrar kan skuldsätta sina barn. En förälder kan därför omedvetet skuldsätta sitt barn genom att samtycka till att ett avtal ingås eller genom att själv ingå avtalet i barnets namn. Problemet i dessa fall är alltså att det är barnet som blir avtalspart. 31 FB 13:1 och Prop 1993/94:251 s Adlercreutz, Avtalsrätt I, s A st. 16

17 Om förmyndaren samtycker till att barnet ingår ett avtal är det naturligtvis barnet som från början tagit initiativet till att avtalet skulle ingås. I de fallen torde i de flesta fall inte barnet varit omedvetet om att det följer ett krav på betalning när varan eller tjänsten levereras/utförs. Desto större problem kan uppstå när föräldrar ingår avtal i det enskilda barnets namn utan att barnet är medveten om avtalets ingående. Föräldrar kan därigenom beställa varor och tjänster på kredit i barnets namn och sedan inte betala fakturan. I dessa fall står barnet som avtalspart och får därigenom ansvara för en eventuell skuld. Detta kan orsaka stora problem om barnets föräldrar sätter i system att beställa varor på kredit i barnets namn som sedan inte betalas. Barnet kan många gånger vara helt omedvetet om att det är barnet självt som står som avtalspart och därmed kan komma att få en skuld, om varan/tjänsten inte betalas. Föräldrar kan givetvis även omedvetet skuldsätta sina barn genom detta förfarande. När det t.ex. är dags att köpa den årliga skolfotokatalogen kan det vara barnets namn som står på beställningssedeln, och genom att vårdnadshavaren skriver under i egenskap av målsman godkänns avtalet och barnet står därmed som avtalspart. Följden av detta blir alltså att det är barnet som ingått avtalet trots att målsman skrivit under beställningssedeln. 34 Trots barnets bristande rättshandlingsförmåga blir barnet således bundet av avtal som en förälder ingår i barnets namn. Betalas inte skolfotokatalogen kan det därför innebära att barnet överraskas av en betalningsanmärkning på 18-årsdagen. Det bör påpekas att kreditavtal vanligtvis ska ingås skriftligen enligt konsumentkreditlagen. Det finns dock vissa undantag från denna huvudregel, bl.a. fakturakrediter. Detta innebär att skriftlig form inte behövs då kredittiden är högst 45 dagar och hela kreditbeloppet ska betalas på en gång. Det bör poängteras att undantaget endast gäller för engångskrediter, d.v.s. krediter med ett fast lånebelopp. Från skriftlighetskravet undantas även krediter som uppgår till högst kronor. Ingen kreditprövning behöver heller genomföras om avtalet avser engångskrediter där kredittiden är högst 3 månader och beloppet betalas på en gång, eller krediter som avser mindre belopp (1 500 kr), som i fallet med skolfotokatalogen. 35 Detta gäller oavsett om det är barnens föräldrar som ingår ett kreditavtal för barnens räkning, eller om det är barnen själva som ingår ett kreditavtal. 34 Lorentzon, Oklar lag gör barnen skuldsatta, 35 Stangendahl, Konsumentkreditlagen, s 26, 29 och Lennander, Kredit och säkerhet, s 24 och Konsumentkreditlagen 5 a st. 3 och 9. 17

18 3.3 Barnets bundenhet av avtal ingångna av barnets föräldrar Att barn blir bundna av avtal trots att det är barnens föräldrar som ingått avtalen i barnens namn eller för barnens räkning framgår av en dom från Gävle tingsrätt. 36 Saken rörde obetalda fakturor för erhållen vård samt uteblivna läkarbesök. I målet yrkade Gävleborgs läns landsting (landstinget) att Jennie Edholm (J) skulle förpliktas att utge ersättning för erhållen vård samt för uteblivna läkarbesök. J bestred yrkandet men vitsordade beloppen som skäliga i sig. Som grund för bestridandet uppgav J att hennes vårdnadshavare vid tidpunkten för vårdbesöken hade det ekonomiska ansvaret för henne fram till den dag hon fyllt 20 år, eftersom hon vid denna tidpunkt fortfarande gick i skolan. 37 Landstinget svarade att vårdnadshavare hade att tillse att den underåriga fick den vård som barnet var i behov av. Eftersom det dock var den underårige som fick vården medförde detta att den underårige skulle anses vara vårdgivarens avtalspart och därmed även betalningsansvarig. Vidare anförde landstinget att den typ av tjänst som J erhållit måste anses ha varit till nytta för henne, och landstinget skulle därför ha haft fog att presumera vårdnadshavarens samtycke. Tingsrätten (TR) gjorde bedömningen att barnets föräldrar var skyldiga att tillse att deras underåriga barn fick den vård barnet var i behov av. Vidare hade barnets föräldrar rätt att boka läkarbesök för barnet och därmed ingå avtal i barnets namn för barnets räkning. I förevarande fall ansåg TR att barnets föräldrar måste anses ha gett landstinget grundad anledning att anta att samtycke förelegat då det rörde sig om nödvändig vård för J. Detta ledde enligt TR till att J skulle anses vara landstingets motpart i detta avtalsförhållande, oavsett vem som bokat läkarbesöken. Då TR fann J vara landstingets avtalspart bifölls landstingets yrkanden. Ärendet överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. 38 Våren 2008 analyserades och diskuterades detta problem av Annina H Persson, professor i civilrätt vid Örebro Universitet. Enligt Persson finns det olika sätt att bedöma vem som bör bära ansvarat för betalningen av dessa skulder. Persson föreslår att ansvaret bör avgöras efter samma kriterier som gäller för barns bestämmande i allmänhet, nämligen efter barnets 36 Gävle Tingsrätt, dom meddelad , mål FT Se avsnitt Hovrätten för Nedre Norrland, beslut meddelat , mål FT

19 mognadsgrad relaterad till bl.a. svårighetsgrad och betydelsen av det beslut som ska fattas. Rör det sig om yngre barn kan förmyndaren enligt Persson inte skjuta över ansvaret på barnet om förmyndarna rättshandlat för barnets räkning eller samtyckt till rättshandlingar som barnet vidtagit Olagligt för en förälder att skuldsätta sina barn utan överförmyndarens samtycke Trots att FB möjliggör för en förälder att ingå avtal för sina barns räkning i barnens namn är det enligt gällande lagstiftning olagligt för en förälder att skuldsätta sina barn. I regel är det barnets föräldrar som bestämmer hur barnets tillgångar ska användas och placeras, men det finns ett undantag till denna dispositionsrätt som tar sikte på just skuldsättning av barn. Detta undantag återfinns i 13:12 FB där det stadgas att en förälder endast med överförmyndarens samtycke får ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse för den omyndiges räkning. Huvudregeln är sålunda att det är olagligt att skuldsätta sina barn. Före reformen 2009 var det oklart om enklare kreditavtal 40 som ingicks i barnets namn omfattades av bestämmelsen i 13:12 FB. Genom lagändringen 2009 skärptes dock bestämmelsen till att omfatta alla typer av kreditavtal. Detta lagförslag redogörs för närmare i avsnitt Problem med tillämpningen av 13:12 FB innan reformen 2009 Bestämmelsen i 13:12 FB reglerade innan reformen 2009 i huvudsak när barnen lånade pengar. 41 Det var oklart om enklare kreditavtal, som tillfälligt skuldsatte barnet, omfattades av bestämmelsen. Trots att överförmyndarens samtycke, enligt 13:12 FB, krävdes för att ingå en skuldförbindelse för sitt barns räkning framgick det inte uttryckligen att en skuldförbindelse via kreditavtal omfattades av denna bestämmelse. I praxis fanns olika tolkningar av begreppet skuldförbindelse och det var också oklart om begreppet omfattades av kreditköp. 42 Det framgick dock av doktrinen att rena konsumtionskrediter normalt inte borde tillåtas över huvud taget. Samtycke skulle dock någon gång kunna lämnas till köp på kredit av en vara som den omyndige hade stort behov av Persson, Vems är skulden?, s Med enklare kreditavtal avses ett kreditavtal som avser en mindre summa och endast tillfälligt skuldsätter barnet. 41 Sehlin, Handbok för överförmyndare, s Prop 2007/08:150 s 29 f. 43 Walin, Föräldrabalken. En kommentar, s. 13:30. 19

20 I regel var det alltså förbjudet för en förälder att ingå kreditavtal i barnets namn. Enligt doktrinen skulle endast föräldrar som avsåg köpa en vara på kredit som den omyndige hade stort behov av, kontakta överförmyndaren för samtycke. Detta innebar därför att överförmyndaren aldrig kontaktades vid transaktioner t.ex. över Internet som föräldrar ingick för sina barns räkning. Det fanns heller ingen möjlighet för överförmyndaren att ta del av dessa transaktioner eftersom varken föräldrarna eller borgenärerna hade någon rapporteringsskyldighet. Om inte barnets föräldrar betalade fakturan, eller såg till att barnet betalade, kom alltså barnet att bli ansvarigt för skulden Överförmyndares tillämpning av gamla 13:12 FB För att få en uppfattning om hur 13:12 FB tillämpades av landets överförmyndare före den ändring som trädde i kraft 1 januari 2009 kontaktades, under hösten 2008, åtta av landets överförmyndare via telefon. Vid telefonsamtalet ställdes de nedan uppspaltade två frågorna: Faller enklare kreditavtal, t.ex. köp av en CD-skiva via Internet, under bestämmelsen i 13:12 FB? D.v.s. ska föräldrar som ingår liknande avtal för sina barns räkning kontakta överförmyndaren för samtycke innan ett sådant avtal träffas? Är det vanligt förekommande att föräldrar kontaktar överförmyndaren vid köp av varor av mindre värde via kreditavtal, t.ex. varor som köps via Internet? Dessa frågor ansågs vara av betydelse för att få en överblick över hur bestämmelsen i 13:12 FB tillämpades med de gamla reglerna. I förarbetena framgick det att det var oklart om enklare kreditavtal föll under denna bestämmelse och det var därför intressant att se hur överförmyndarna tillämpade bestämmelsen, och om de också ansåg att bestämmelsen var oklar. Av de svar som lämnades var det endast tre av de åtta överförmyndarna som svarade klart nej på den första frågan. De menade att det inte krävdes något samtycke av överförmyndaren vid ingående av kreditavtal för sina barns räkning, men att en skärpning i 20

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Beslut Diarienr 1 (5) 2016-09-02 953-2016 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar

Läs mer

DOM 2012-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-02-24 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Alektum Inkasso AB med bifirma Alektum Finans, 556331-1678 Homeenter Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: jur. kand. Fredrik Engström Engström & Hellman AB Box

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett om du är förälder eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar som ska minska risken

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare Godmanskap hur fungerar det? Stockholm den 13 april 2016 Eva von Schéele Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Disposition - Överförmyndare/överförmyndarnämnd - Barn under 18 år - God man/förvaltare

Läs mer

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU9 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:88

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken ANSÖKAN Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer Förmyndare/god man /förvaltare Namn

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 13:51 Diarienr: 13/5742 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-12-11 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Bibliotek, skolor, ekonomiavdelningar,

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, december 2007 Tryck: AB Danagards Grafiska Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar kan

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn kort information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, april 2013 Tryck: Elanders Upplaga: 10 000 Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1898-2014 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Visma Collectors

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering 1(7) Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering Ställningstagandet gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden fastställdes 2010. Promemorian

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

Nynäshamns ärenden och årsräkningarna för 2010

Nynäshamns ärenden och årsräkningarna för 2010 Samverkan Den 1 januari gick överförmyndarverksamheterna från Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö ihop till en gemensam organisation och nämnd. Trots tidiga förberedelser haltade verksamheten

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare STYRDOKUMENT Sida 1(6) Riktlinje arvodering förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 2014-10-22, 59 Program Plan Riktlinje

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2004 T 2565-02 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA Ombud: verksjuristen NM MOTPART UA Ombud: advokaten GW SAKEN Bättre rätt till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Fastställd 2006-09-26, reviderad 2010-12-14, reviderad 2014-12-10 2 (6) Innehållsförteckning Rätten till arvode... 3 Vem betalar arvodet...... 3

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2008 Ö 1139-08 KLAGANDE ME MOTPART HE Ombud: Advokat MA SAKEN Avvisande av ansökan om försäljning enligt lagen (1904:48 s.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 januari 2003 Ö 2486-02 SÖKANDE R. J. Ombud: advokaten C. A. MOTPART M. G. SAKEN Resning Hovrätten för Västra Sverige meddelade den

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HFD 2014 ref 60. Lagrum: 12 kap. 12 och 15, 13 kap. 31 a socialförsäkringsbalken

HFD 2014 ref 60. Lagrum: 12 kap. 12 och 15, 13 kap. 31 a socialförsäkringsbalken HFD 2014 ref 60 För utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid gemensam vårdnad av ett barn krävs att den ena föräldern haft rätt till samtliga föräldrapenningdagar. Lagrum: 12 kap. 12 och 15, 13

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Kommittédirektiv. Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning. Dir. 2013:72. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013

Kommittédirektiv. Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning. Dir. 2013:72. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013 Kommittédirektiv Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning Dir. 2013:72 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till åtgärder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2014 B 6273-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat ML SAKEN

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 maj 2008 T 3070-06 KLAGANDE Haninge kommun 136 81 Haninge Ombud: Chefsjurist CN MOTPART MHF Ombud: Advokat BP SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Kan underåriga ingå rättsligt bindande kreditavtal? Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Linköpings universitet, vårterminen 2007

Kan underåriga ingå rättsligt bindande kreditavtal? Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Linköpings universitet, vårterminen 2007 Kan underåriga ingå rättsligt bindande kreditavtal? Magisteruppsats Affärsjuridiska programmet med Europainriktning Linköpings universitet, vårterminen 2007 Karin Dahlgren Engelsk titel: Are Individuals

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Fastighetsbestämning berörande X 1:8 och 2:2 i Norrtälje kommun

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Fastighetsbestämning berörande X 1:8 och 2:2 i Norrtälje kommun Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2011 Ö 1578-09 KLAGANDE 1. A T 2. T T MOTPARTER 1. M T 2. Å T Ombud för 2: A T SAKEN Fastighetsbestämning berörande X 1:8 och

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla

D-UPPSATS. Barn i skuldfälla D-UPPSATS 2007:067 Barn i skuldfälla Barns rätt till en bra start i livet Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 30 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 januari 2007 Ö 1286-03 KLAGANDE JS Ombud: Advokat JF MOTPART Intrum Justitia Sverige Aktiebolag, 556134-1248 105 24

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 Ö 5070-09 KLAGANDE 1. SB 2. CO 3. HT 4. RT Ombud för 1 4: Advokat RP MOTPART BEB Ombud: Advokat FI SAKEN Giftorätt och

Läs mer

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Ett informationshäfte till dig som är god man och vill bli särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 oktober 2012 Ö 2451-11 KLAGANDE Sandtorps Villasamfällighetsförening Ombud: Advokat HG och jur.kand. JP MOTPART MS SAKEN Invändning

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer