D-UPPSATS. Barn i skuldfälla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-UPPSATS. Barn i skuldfälla"

Transkript

1 D-UPPSATS 2007:067 Barn i skuldfälla Barns rätt till en bra start i livet Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007:067 - ISSN: ISRN: LTU-DUPP--07/067--SE

2 BARN I SKULDFÄLLA Barns rätt till en bra start i livet Anna Gunnelbrand RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET * D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Rättsvetenskap Vetenskaplig handledare: Bertil Bengtsson

3 Förord Denna uppsats är ett examensarbete omfattande 10 poäng vid avdelningen rättsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Uppsatsen är riktad till elever som läser rättsvetenskap eller på annat sätt är intresserade av barn med skulder. Jag vill tacka Bertil Bengtsson som har stöttat mig under arbetets gång. Jag vill även rikta ett tack till Sven Andersson och Jessica Öhman. Ett särskilt stort tack vill jag ge till Karin Weins som har varit till stor hjälp under arbetets gång. Tack! Luleå Januari Anna Gunnelbrand

4 Sammanfattning Året 1995 ändrades reglerna i föräldrabalken som reglerar förmyndarskap för barn. Genom ändringen så tillfaller automatiskt, om inget annat sägs, förmyndarskapet till vårdnadshavaren. Detta innebär att vårdnadshavarens ställning stärktes genom att exempelvis alla barnets konton skall vara tillgängliga för vårdnadshavaren. Men i vissa fall, bland annat om barnet skall skuldsättas, så skall överförmyndaren kontaktas. Syftet med denna framställning var att utreda rättsläget i föräldrabalken och utsökningsbalken med hjälp av traditionell juridisk metod. I slutdiskussionen kommer jag att belysa ämnet utifrån olika aspekter för att sedan komma med egna idéer och förslag till ändring i dagens gällanderätt. En huvudtanke bakom ändringarna i föräldrabalken var att vårdnadshavaren vill barnet sitt bästa. Trots detta så skuldsätts barn, år 2003 var det 5700 barn registrerade i kronofogdemyndighetens register för en skuld på totalt kronor. Denna siffra är anmärkningsvärt hög med tanke på att vi i dagsläget har en lagstiftning som skall motverka att barn skuldsätts.

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Problemet Syfte Avgränsningar Metod ALLMÄNT OM SKULDSATTA BARN Bakgrund Vilka rättigheter har barn som rättsubjekt? Vårdnadshavare och förmyndarskap? Skillnaden mellan förmyndarskap och vårdnad? Vem är att betrakta som en förmyndare för barn och vad krävs det för att kunna vara förmyndare? Vad innebär god manskap och när blir det aktuellt för ett barn att ha en god man Vem är överförmyndare och vad har de för uppgift? Lagutskottets betänkande (2003/04:LU20) BARNETS BÄSTA Barnets bästa i förmyndarskapslagstiftningen i FB Konventionen i Sverige SKULDERNAS UPPKOMST OCH KONSEKVENSERNA AV DEM Vad är det för skulder som barn har? Skatteskulder Fordonsrelaterade skulder Vad blir konsekvenserna av barns skulder i det vuxna livet? Skuldsanering Nya skuldsaneringslagen Reglerna om skuldernas behandling Utmätning Undantag SLUTDISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING... 21

6 1 INLEDNING Året 1995 ändrades reglerna i föräldrabalken som reglerar barnets vårdnadshavare. Genom lagändringen så tillfaller automatiskt, om inget annat anges förmyndarskapet till vårdnadshavaren. I det fall där det finns två vårdnadshavare skall båda ses som förmyndare för barnet. I lagen byttes förmyndarskap ut mot vårdnadshavare. 1 Huvudtanken med lagändringen är att föräldrarna vill barnets bästa och att vårdnadshavarens ställning gentemot barnet skall stärkas. Detta innebär bland annat att barnets konton skall vara ospärrade för föräldrarna. Överförmyndaren skall kontaktas i de fall där barn skall skuldsättas eller om barnets förmögenhet överstiger ett visst belopp. Då är det överförmyndaren som skall fatta beslut i frågan eller fungera som barnets skyddsnät och föra barnets talan Problemet I Sverige fanns det år 2003, 5700 skuldsatta barn i Kronofogdemyndighetens register 3. Denna siffra är hög med tanke på att vi har en lagstiftning som skall motverka att barn blir skuldsatta. Varför skuldsätts barn trots lagstiftning? Problemet är i dagsläget uppmärksammat i viss mån. Det har bland annat tillkommit nya regler i lagstiftningen den 1 oktober 2006 lagen om vägtrafikregister (2001:558) som medför att barn inte längre ensamma kan stå som ägare på bilar Syfte Syftet med denna uppsats är att: utreda gällande svensk rätt kring skuldsatta barn, enligt föräldrabalken och utsökningsbalken i korta drag belysa vissa artiklar från barnkonventionen utreda hur samhället i stort ser på skuldsättning av barn ge en inblick i vad konsekvenserna för det skuldsatta barnet blir i det vuxna livet ge förslag och alternativ till dagens gällande rätt 1.3 Avgränsningar Uppsatsen avgränsas huvudsakligen till svensk rätt, då genom föräldrabalken och utsökningsbalken. Vissa delar av barnkonventionen kommer att finnas med främst barnets bästa. Domstolarnas inblandning och preskriptionsreglerna kommer att beröras men inte genom någon djupare reflektion. 1 K Fälldin, God man eller förvaltare, s 11 2 A a, s 11f 3 SOU, 2004:112, Förmyndare och ställföreträdare för vuxna, s 61 4 Internetsida: aspx 29/

7 1.4 Metod För att utreda gällande svensk rätt har jag använt mig av traditionell juridisk metod med studier av lagtext, förarbeten, doktrin samt praxis på området. Vidare använde jag mig av barnombudsmannens, konsumentverkets, kronofogdemyndighetens, skatteverkets och vägverkets hemsidor på Internet. Där hittade jag en hel del material som jag har använt under uppsatsens gång. Doktrin i ämnet hittade jag genom att söka på Luleå Tekniska Universitets hemsida på Internet. Jag sökte i databasen Lucia och använde mig av förmyndarskap som sökord. Jag valde att lämna rättspraxis utanför uppsatsen då jag inte hittade något av intresse för framställningen. Jag har haft kontakt med kronofogde Karin Weins, Umeå som har hjälp mig under uppsatsskrivandet. I slutdiskussionen har jag belyst problemområdet utifrån olika synvinklar. 2

8 2 ALLMÄNT OM SKULDSATTA BARN År 2003 fanns det i kronofogdemyndighetens (KFM) register omkring 5700 barn registrerade för en skuld på totalt kronor 5. Uppkomsten av skulderna beror främst på två anledningar. Den första anledningen är skadestånd för brott som barnet själv begått. Den andra anledningen till skuldernas existens är föräldrarna, antingen genom deras medvetna agerande eller brister i den Bakgrund Enligt lag är vi omyndiga tills den dagen då vi fyller 18 år. Denna åldersgräns har funnits sedan året År 1989 suddades omyndighetsförklaringen ut som begrepp ur lagstiftningen och ersattes med förvaltarskap. Den 1 juli 1995 ändras reglerna i föräldrabalken (FB), det är vårdnaden som spelar den största rollen för vem som är förmyndare för barnet. I lagtexten byts förmyndarskap ut mot vårdnadshavare, detta innebär att föräldrarna svarar för barnet i de fall då de är vårdnadshavare. 7 Huvudsyftet med ändringen i lagen var att förstärka föräldrarnas roll, men om man vill bibehålla överförmyndarens tillsyn över vissa delar exempelvis om ett barn skall skuldsättas så måste överförmyndaren ge tillåtelse till detta. 8 Det ansågs att föräldrar innan lagändringen var tvungna att kontakta överförmyndaren i allt för vardagliga ändamål. Detta ville lagstiftaren ändra på, därför fick vårdnadshavaren en större befogenhet i den nya lagen. 9 Utgångspunkten för 1995 års lagstiftning i FB är att föräldrarna vill barnet sitt bästa. Därför skall alla konton i barnets namn vara ospärrade för föräldrarna. Om det finns fast egendom, alternativt nyttjande till fast egendom, eller stora tillgångar i barnets namn som överstiger ett visst belopp skall föräldrarna årligen redovisa sin förvaltning till överförmyndaren. Överförmyndare eller en överförmyndarnämnd finns i varje kommun som kontrolleras av länsstyrelsen. 10 Tanken med 1995 års lagstiftning i FB är att föräldrarna skall tillvarata barnets intressen, inte föräldrarnas. Barnets pengar får användas till vissa ändamål. Allt som rör barnets utgifter är acceptabelt, pengar får ej skänkas bort. Vid större affärer såsom fastighetsköp eller gåva av fast egendom krävs det att överförmyndaren samtycker till detta. Även i de fall där barnet skall låna ut eller låna pengar krävs samtycke av överförmyndaren (se vidare om överförmyndare i 2.1.6). 11 Vissa delar i 1995 års lagstiftning i FB fungerar inte. Främst kritiseras tanken att vårdnadshavare alltid vill tillvarata barnets bästa. Barns skuldsättning uppkommer ofta på grund av vårdnadshavarna trots att det finns regler i 1995 års lagstiftning som skall skydda 5 SOU, 2004:112, Förmyndare och ställföreträdare för vuxna, s 61 6 Internetsida:http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel_datum.asp?lngArticleID=3396&lngCategoryID= / K Fälldin, God man eller förvaltare, s 10f 8 Prop, 1993/94:251, s 1 9 A a, s K Fälldin, God man eller förvaltare, s A a, s 11f 3

9 barn från skuldsättning. Med anledning av detta vill lagstiftaren göra lagändringar som skall öka skyddet mot skuldsättning av barn Vilka rättigheter har barn som rättsubjekt? Huvudregeln enligt 9 kapitlet 1 FB är att den som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda över sin ekonomi eller ingå avtal. Undantag kan göras från denna huvudregel. En omyndig person kan ingå äktenskap och teckna sitt testamente (se ÄktB och ÄB). Dagen då barnet fyller 18 år är vederbörande myndig enligt lagen och har då full rätt att teckna avtal och handskas med den egna ekonomin. 13 Omyndiga personer skall ha en förmyndare som skall sörja över deras ekonomi och företräda barnen i andra situationer Vårdnadshavare och förmyndarskap? Förälder som har vårdnaden om sitt barn är om inget annat anges förmyndare för barnet (jag kommer hädanefter att utgå ifrån att vårdnadshavaren är förmyndaren för barnet). Beträffande de barn som har två vårdnadshavare är båda att anse som förmyndare. De barn som inte har någon vårdnadshavare skall av rätten förordnas en eller två vårdnadshavare som blir barnets förmyndare. 15 För dem som förordnats som förmyndare av rätten är reglerna strängare än för dem som är vårdnadshavare Skillnaden mellan förmyndarskap och vårdnad? Lagen gör skillnad på förmyndarskap och vårdnad. Att ha vårdnaden av ett barn innebär att föräldern ansvarar för barnet som person och skall företräda barnet i dess personliga angelägenheter. En förmyndare förvaltar barnets egendom och har en befogenhet att företräda barnet i andra angelägenheter än de som rör barnets person. Den som är förälder och har vårdnaden anses vara förmyndare i de flesta fall Vem är att betrakta som en förmyndare för barn och vad krävs det för att kunna vara förmyndare? En förmyndare för ett barn är i första hand barnets föräldrar/förälder om de har vårdnaden om barnet. Om en förälder är vårdnadshavare så är det den föräldern som är förmyndaren enligt lagen. Den eller de som inte är föräldrar till ett omyndigt barn och som har fått ett särskilt förordnande att vara vårdnadshavare är förmyndare för barnet SOU, 2004:112, Förmyndare och ställföreträdare för vuxna, s 59f 13 G Walin, S Vängby, Föräldrabalken en kommentar del 1, s 9:3 14 K Fälldin, God man eller förvaltare, s A a, s 11f 16 G Walin, S Vängby, Föräldrabalken en kommentar del 1, s 10:2 17 A a 18 A a 4

10 För att kunna vara förmyndare krävs att vissa kriterier är uppfyllda. Ur FB: 10 kapitlet 1 - Den som är underårig eller som har förvaltare får inte vara förmyndare kapitlet 6 Till förmyndare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. 20 Om två föräldrar har vårdnaden om sitt gemensamma barn och den ena föräldern får förvaltare så kommer vårdnaden automatiskt att gå över till den andre föräldern. Det samma skall anses gälla godmanskap. 21 Angående lämplighet i 6 så skall hänsyn tas från fall till fall. Det bör eftersträvas att förmyndaren har de specialkunskaper som krävs för individens välbefinnande. Vidare krävs det att förmyndaren har en ordnad ekonomi Vad innebär god manskap och när blir det aktuellt för ett barn att ha en god man? Om förmyndaren blir sjuk eller på något annat sätt hindras att fortsätta sitt utövande skall överförmyndaren förordna en god man som skall utföra förmyndarens uppgifter. Det bör poängteras att detta sker endast om förmyndaren blir förhindrad att överhuvudtaget kunna sköta sitt uppdrag, inte vid vanlig sjukdom Vem är överförmyndare och vad har de för uppgift? Överförmyndaren fungerar som en kontrollant för barnets räkning, som skall se till barnets bästa. Överförmyndaren kan kontrollera hur barns tillgångar används och om det anses behövligt att spärra bankkonton så att förmyndarna inte kan röra tillgångarna. Om barnets tillgångar överstiger 8 basbelopp så skall vårdnadshavarna lämna en förteckning till överförmyndaren över denna tillgång som förvaltas av vårdnadshavarna. Föräldrarna skall därefter årligen redovisa för överförmyndaren hur barnets tillgångar har förvaltats. Om vårdnadshavarna struntar i dessa regler kan de riskera vite utdömt av domstol. Vidare krävs överförmyndarens godkännande för att placera barns tillgångar i aktier, fastigheter eller andra värdehandlingar, dock ej fonder. 24 För att en vårdnadshavare över huvud taget skall kunna låna pengar av barnet krävs överförmyndarens godkännande, samma sak gäller skuldsättning av barnet. Överförmyndaren har skadeståndsansvar och kontrolleras av länsstyrelsen och justitieombudsmannen Lagutskottets betänkande (2003/04:LU20) Det är lämpligt att i bakgrunden redogöra för lagutskottets betänkande, på grund av att det ger läsaren ett helhets intryck av problemet. Lagutskottet har behandlat frågorna kring barn och skuldsättning i betänkandet (2003/04:LU20). I sammanfattningen av betänkandet framgår problematiken kring de frågor 19 Se 10 kapitlet 1 UB 20 Se 10 kapitlet 6 UB 21 G Walin, S Vängby, Föräldrabalken en kommentar del 1, s 10:3 22 G Walin, S Vängby, Föräldrabalken en kommentar del 1, s 10:10 23 A a, s 11:5 24 S Hobohm, Barnets rätt, s 57f 25 A a, s 59 5

11 som berör barn med skulder. Utskottet tar upp andra motioner i sitt betänkande. De huvudsakliga problemområdena där barns skulder är vanligast är fordonsrelaterade skulder. Utskottet anger att det är angeläget att diskutera och få till stånd ändringar i frågan men att någon åtgärd i riksdagen inte är påkallad. 26 I början av år 2004 var det 6500 barn/ungdomar registrerade hos KFM för en skuld på totalt 41,5 miljoner kronor. Av dessa utgick 21,5 miljoner kronor till statliga fordringsägare och 20 miljoner kronor till enskilda fordringsägare. Så här såg uppdelningen ut: 10 miljoner kronor för skatter och avgifter 5 miljoner kronor för fordonsrelaterade skulder 5 miljoner kronor för böter och avgifter till brottsofferfonden 18 miljoner kronor till enskilda fordringsägare övriga skulder såsom exempelvis Internetabonnemang och telefoni 27 Bland de barn som fanns i KFM: s register, kunde två olika kategorier urskiljas för vem som skuldsatt barnet. Antingen skuldsatte barnet sig självt genom att inte betala de böter, eller skadestånd som tillfaller barnet, vid en brottslig handling. Den andra aktören som skuldsätter barnet är vårdnadshavaren och då främst genom fordonsrelaterade kostnader samt skatteskulder. I början av 2004, fanns det underåriga fordonsägare, vilket innebär att barnet står som ägare och svarar för skatter och andra avgifter. Enligt motionen (2003/04: L224) anges varför barn står som skrivna på bilar. Föräldrarna vill slippa avgifter som, skatter, böter och annat som drabbar barnet i de fall där de står skrivna på fordonet. Barnet får genom skulderna en betalningsanmärkning hos KFM som bidrar till att barnet får en svår start i vuxenlivet. 28 Det anses inte rimligt att de skulder som föräldrarna skall svara för istället tillfaller barnet, enligt motion (2003/04: So504). Därför bör en skyldighet för KFM införas att alla fall där en underårig skuldsätts skall överförmyndaren kontaktas. Överförmyndaren skall i sin tur vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att skydda barnet. I motion (2002/03: T201) och (2003/04: T212) anges att det bör införas, en brukarregistrering i de fall där en underårig registreras som ägare på fordon. Då är det föräldern (brukaren) som svarar för parkeringsböter, fordonskatt och försäkringar. 29 Syftet med regeln om barns omyndighet (se 2.1.1) är att skydda den omyndige mot följderna av ekonomisk ofördelaktiga rättshandlingar 30 Endast i vissa undantagsfall skall den omyndige kunna företa rättshandling. I dessa fall skall den ekonomiska risken vara obefintlig. 31 Förmyndaren (se 2.1.4) skall ansvara för att alltid handla så att barnets bästa prioriteras. En rättshandling blir ogiltig i de fall där förmyndaren överskrider sin befogenhet, om handlingen inte godkänns av överförmyndaren eller av ett barn som blivit myndigt Internetsida: s 1, 7/ Internetsida: s 2, 7/ A a, 7/ A a, s, 3, 7/ Internetsida: s 3f, 9/ A a, s 4, 9/ A a, 9/

12 Vidare i lagutskottets betänkande tas upp barnombudsmannens (BO), konsumentverkets (KO), skatteverkets och KFM: s olika förslag till åtgärder som bör göras gällande för att minska skuldsättningen av barn. De olika verken och myndigheterna har olika förslag till lösningar som skall minska antalet barn med skulder. Det framkommer att KFM bör ha ett större ansvar över att kontakta överförmyndaren i de fall där barn skall registreras för skulder i deras register. Vidare sägs att samverkan mellan myndigheterna måste bli bättre för att motverka att barn skall kunna bli skuldsatta. Brukarregistrering anses vara en bra lösning för att förhindra att barn skuldsätts på grund av fordonsrelaterade kostnader. 33 Utskottet anser att det är helt oacceptabelt att föräldrar skuldsätter sina underåriga barn genom att låta registrera sina bilar i barnens namn 34 Överförmyndaren har i dagsläget dåligt med möjligheter till insyn i transaktionerna mellan förmyndare och barn. Detta måste beaktas i framtiden. Det som tas upp i utskottet av både motionärer och departement är att något måste göras åt dagens situation med skuldsatta barn. Situationen är ohållbar, men vad som exakt bör göras för att vuxna inte skall kunna skuldsätta sina barn är fortfarande oklart. Problematiken kring barn med fordonsrelaterade skulder anses vara av störst vikt att förändra. 35 Det har hänt en del efter lagutskottets betänkande. Det har bland annat tillkommit regler som förhindrar föräldrar från att överföra bilar på sina barn (se 4.1.3) 33 Internetsida: s 5 10/ A a, s 7 10/ A a 7

13 3 BARNETS BÄSTA Sverige ratificerade år 1990 FN: s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnkonventionen är artikelsamlig som anger hur det enskilda barnets rättigheter skall se ut, oavsett var i världen som barnet befinner sig. Konventionen måste följas av de länder som ratificerat den. 36 Konventionen tog närmare 10 år att färdigställa Barnets bästa i förmyndarskapslagstiftningen i FB Barnets bästa tas upp i propositionen till 1995 års lagändring i FB: Liksom Förmyndarskapsutredningen har gjort kan man på goda grunder utgå från att föräldrarna handlar med sina barns bästa för ögonen. Det behövs därför i de allra flesta fallen inte någon samhällskontroll för att säkerställa att barnets egendom kommer barnet till godo och att den inte slösas bort. 38 Vidare sägs att: Det måste emellertid beaktas att det finns föräldrar som i och för sig är inställda på att handla utifrån barnets bästa, men som saknar de erfarenheter och kunskaper som behövs för att förvalta egendom, i vart fall om tillgångarna är mer omfattande och kräver en aktiv bevakning. Föräldrarna kan då behöva stöd av bl.a. en överförmyndare som kan hjälpa och råda. Det är tydligt att lagstiftaren försökt se till barnets bästa. I propositionen till 1995 års FB står även: Det kan dock inte bli fråga om att ge föräldrarna en fullständig frihet. Ett visst mått av samhällskontroll bör finnas kvar. Det är inte möjligt att i lagen föra in regler som passar för alla föräldrar - barnrelationer. 39 BO och Svenska kommunförbundet anser att FN: s bärande grundtanke i barnkonventionen angående barnets bästa, som skall komma i främsta rummet, efterlevs inte i alla frågor i den Svenska lagstiftningen. Kritiken de vill framföra är mot vårdnadshavarnas skuldsättning av barn. För att komma till rätta med problemet anser BO och Svenska kommunförbundet förslagsvis att KFM borde få en större skyldighet att utreda de ärenden som innefattar barn och skulder på ett mer ingående sätt än i dagsläget. De föreslår att KFM alltid skall kontakta överförmyndaren när de får vetskap om att ett barn har skuldsatts. KFM skall även utreda om det är barnet eller vårdnadshavaren som skall ansvara för skulden. Det behövs klarare regler om betalningsansvaret för vuxna och barn. Nya regler bör införas i FB som säger att det skall krävas överförmyndarens samtycke för att barn skall kunna köpa eller sälja bilar och motorcyklar Internetsida: 18/ G Ewerlöf, T Sverne, Barnets bästa, sid Prop 1993/94:251, s Prop 1993/94:251, s Internetsida: 29/

14 Det är staten genom regeringen som har det yttersta ansvaret för att barnkonventionen följs. Till följd av detta så ansvarar hela den statliga förvaltningen, även myndigheter, för att konventionen följs. Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten. Uppdagas det att ett land inte följt konventionen så förs detta inte upp till internationell domstol. Kritik och påtryckningar är det enda sättet att angripa de länder som bryter mot konventionen. 41 En av grundpelarna i barnkonventionen är artikel 3, den 1 punkten lyder: Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentlig eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 42 Den 2 punkten i artikel 3 lyder: Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådan skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 3.2 Konventionen i Sverige Enligt den proposition som berör Sveriges förverkligande av barnkonventionen så står följande: Förverkligandet av barnkonventionen i Sverige är en ständigt pågående process, som måste hållas levande. 43 Det handlar om att ändra attityder, förhållningssätt och arbetssätt i olika verksamheter och på olika nivåer i samhället. Det krävs därför satsningar för att höja medvetenheten hos beslutsfattare och vuxna som arbetar med barn samt hos barn och ungdomar själva. På så sätt kan barnperspektivet utvecklas så att barnets bästa verkligen sätts i centrum. På vissa punkter behöver också lagar, regler och praxis förändras 44 Målsättningen är att konventionen och dess intentioner skall finnas med i allt beslutsfattande som rör barn. Kommuner och landsting bör därför erbjuda sin personal fortbildning om barnkonventionen och även inrätta system för att kunna följa hur barnens bästa förverkligas i det kommunala arbetet. 45 Tanken med barnets bästa i artikel 3 är att den skall genomsyra lagstiftningen. Barnets bästa kan variera beroende på det aktuella rättsområdet. Inom svensk rätt återfinns barnets bästa under, SoL och utlänningslagen Internetsida: 29/ Internetsida: 18/ Prop 1997/98:185, sid 1 44 A a, 45 A a 46 J Schiratzki, Barnrättens grunder, s 29 ff 9

15 I utlänningslagen (1989:529) står följande: 1 kapitlet 1 2 stycket - Lagen ska tillämpas så, att utlänningars frihet inte begränsas mer än vad som nödvändigt i varje enskilt fall. I fall som rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. 47 Vad som exakt menas med barnets bästa är inte definierat, begreppet är ett mångsidigt och kan belysas ur flera olika synvinklar: politiskt perspektiv etiskt perspektiv juridiskt perspektiv 48 Det är svårt att få dessa perspektiv att flyta samman. Det finns en konflikt i begreppet barnets bästa; två viktiga aspekter bör beaktas i sammanhanget. Den första aspekten är att barnets självständighet skall uppmuntras och respekteras av vuxna. Den andra aspekten är att vi skall se till det individuella barnets behov av omsorg och skydd. Det är två motpoler som inte går ihop med varandra. Vad som är barnets bästa är ingen självklarhet utan frågan måste även fortsättningsvis diskuteras. 49 Sverige har implementerat en av FN: s ledande artiklar barnet bästa, i vår nuvarande svenska lagstiftning. Barnets bästa finns med i SoL och i utlänningslagen, men barnets bästa finns även med på andra områden även om det inte finns med uttryckligt i lagtexten. 50 I propositionen (1997/98:56) finns en uttrycklig strategi för att verkligen förverkliga konventionen om barnets mänskliga rättigheter. Bland annat sägs i propositionen: Barn ska respekteras. Respekten för barnets fulla människovärde och integritet bildar utgångspunkten för det barnperspektiv som barnkonventionen ger uttryck för. Vuxna ska se barnet, sträva efter att förstå det och vidta åtgärder som bedöms vara till barnets bästa. 51 Vidare sägs i propositionen att: En av förutsättningarna för att stärka barnets rättigheter som samhällsmedborgare är att alla beslut som rör barn genomsyras av ett barnperspektiv. 52 Det är tydligt att barnets bästa har genomsyrat många områden inom den svenska lagstiftningen. Även om det inte finns med tydligt i lagtexten så finns tankarna om barnets bästa med i förarbetena till många lagar. 47 Se första kapitlet 1 andra stycket utlänningslagen 48 Internetsida: 1/ A a 50 J Schiratzki, Barnrättens grunder, s 29 ff 51 Prop 1997/98:56, s A a 10

16 4 SKULDERNAS UPPKOMST OCH KONSEKVENSERNA AV DEM Barns skulder uppkommer på grund av två olika aktörer. Barnet kan själv begå en brottslig handling tillexempel som barnet skall utge i skadestånd. Den summan som barnet får i skadestånd skall betalas om den inte betalas så kommer barnet att hamna i KFM: s register. Denna anledning är i princip den enda där barnet själv kan skuldsätta sig. Den andra aktören vid barns skuldsättning är föräldern/föräldrarna som har vårdnaden om barnet. Vårdnadshavaren skuldsätter barn både medvetet och omedvetet Vad är det för skulder som barn har? I de fall där barnet har begått en brottslig handling utgår oftast skadestånd. Ibland svarar barnet solidariskt tillsammans med någon annan för skadeståndet. Denna aspekt är oftast problematiskt. Skatteverket anser i sin remiss att När skadeståndsansvaret är solidariskt, blir det omöjligt att ensam göra rätt för sig för sin egen del av ansvaret. 54 Genom att det solidariska ansvaret försvårar för den unge lagöverträdaren att göra rätt för sig borde en ändring ske på detta område, anser skatteverket. I nuläget är det denna skuldsättning som är vanligast bland åringar Skatteskulder Vidare utgör skatteskulder en stor del av barns skuldsättning, närmare 1200 barn har skulder hos KFM som är skatteskulder. En anledning till varför barn har skatteskulder är värdepapper. När värdepapper säljs kommer ett skattepåslag att göras för den vinst som försäljningen har medfört. Om denna skatt inte betalas så kommer den att restföras hos skatteverket. Denna skuldsituation skapas av vårdnadshavaren som i regel är föräldrarna Fordonsrelaterade skulder Även fordonsrelaterade skulder uppkommer av vårdnadshavaren. Denna typ av skuldsättning har uppkommit för att vårdnadshavaren registrerar bilar i barnets namn. Detta medför att barnet står som ägare till bilen, och svarar då för parkeringsböter och fordonskatter. Om dessa inte betalas förs barnet in i KFM register för obetalda avgifter. 57 En ny bestämmelse har införts i lagen om vägtrafikregister (2001:558) som skall skydda barn från att kunna bli ensamma ägare till bilar. Ett barn skall inte kunna äga fordon förrän de själva är kapabla att framföra dem. Om ett barn registreras som ägare så måste även barnets förmyndare vara delägare och finnas i registret. Genom ändringen så kommer inte parkeringsböter, skatter och försäkringar att drabba 53 SOU, 2004:112, Förmyndare och ställföreträdare för vuxna, s Remiss Skatteverket, 2004:112, s 4 55 A a, s 4 56 SOU, 2004:112, Förmyndare och ställföreträdare för vuxna, s 5 57 Internetsida:www.vv.se 13/

17 barnet utan i stället förmyndaren som står som brukare på fordonet. 58 Lagen trädde i kraft 1/ Konsumentverket (KO) och barnombudsmannen (BO) anser att en brukarregistrering inte räcker för att skydda barn från att bli skuldsatta på grund av fordon. Den nya lagen täcker inte civilrättsliga kostnader såsom verkstadskostnader, drivmedel och besiktningar. Dessa kostnader svarar inte brukaren av fordonet för, det finns då en stor risk för att barnet kommer att bli skyldig för dessa kostnader. Enligt KO bör det skrivas in i FB att om en förmyndare vill skriva över ett motorfordon på ett barn så måste överförmyndaren först samtycka till detta. 60 Vidare anser KO och BO att dagens regler i FB är otydliga genom att det i dagsläget är många barn som är skuldsatta. Konsumentverket och BO anser att det är självklart att en förälder aldrig skall kunna skuldsätta ett barn. Det skall exempelvis inte vara möjligt för en förälder att kunna skaffa ett mobilabonnemang i barnets namn där avgifter skall betalas i efterhand. Detta medför en stor risk för skuldsättning för barnet. KO och BO vill ålägga KFM ett större ansvar när det gäller skuldsättning av barn. Innan KFM för in barn i registret så skall en utredning ske om skulden är giltig, det vill säga har förmyndaren samtyckt till den. KFM skall även utreda om skulden skall falla under vårdnadshavarens underhållskyldighet. Dessutom vill KO och BO att det skall införas en gräns för vilka summor som skall kunna registreras som skulder för barn i KFM register. Det är inte rimligt att barn skall finnas med i dessa register när det gäller allt för små summor. 61 Skatteverket ställer sig däremot som positivt till brukarregistrering i sin remiss. Vidare anser skatteverket att ett preliminärt avdrag redan vid försäljningen bör göras i de fall där barn säljer värdepapper med kapitalvinster. Att KFM skall utreda giltigheten av de avtal som ligger till grund för barns skuldsättning anser även skatteverket vara en bra lösning för att minska antalet skuldsatta barn Vad blir konsekvenserna av barns skulder i det vuxna livet? I det vuxna livet bidrar skulderna till att individen som har skulder inte får en rättvis start i vuxenlivet. Innan en person får låna pengar av en bank så är det inte ovanligt att borgenären vill göra en såkallad kreditupplysning innan beslut kan tas i frågan. Genom kreditupplysning får borgenären ett kvitto på om gäldenären är en ordentlig person. I kreditupplysningen finns alla skulder och betalningsanmärkningar med som fastställts genom KFM eller TR. Alla personer som är över 15 år blir registrerade i kreditupplysningsregistret. 63 Så länge som skulden är obetald har barnet en betalningsanmärkning. Idag finns det barn som då de blir myndiga har en skuld och en betalningsanmärkning. KFM bevakar ständigt om gäldenären får några tillgångar tillexempel lön eller annan ersättning som kan utmätas för betalning av skulden. En skuld som i grund och botten många gånger är förorsakad av en vårdnadshavare. Enda sättet för barnet att bli fri från skulden är att betala den för att sedan i sin 58 Prop, 2005/06: Internetsida: 2/ Remiss KO,BO, 2004:112, s3 61 Remiss KO,BO, 2004:112, s 2ff 62 Remiss Skatteverket, 2004:112, s 1 63 Internetsida: 28/

18 tur kräva vårdnadshavaren. Även inom KFM betraktas detta som en orimlig situation för barnet. 64 Det kan bli problematiskt för den skuldsatta individen att få låna pengar, hyra lägenhet eller teckna abonnemang. Det är svårt att försöka bygga upp ett normalt liv på dessa grunder Skuldsanering Om skulderna är blir för övermäktiga för den skuldsatte så kan gäldenären ansöka om skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (SFS 1994:334). Syftet med lagen är att den skall fungera rehabiliterande för de personer som vill starta ett nytt bättre liv 66. Ur skuldsaneringslagen: 1 skuldsaneringslagen Med skuldsanering enligt denna lag avses sådan frivillig skuldsanering som fastställs av kronofogdemyndigheten och tvingande skuldsanering som beslutas av rätten. 67 KFM beslutar om en frivillig skuldsanering skall äga rum. Om någon borgenär motsätter sig en skuldsanering så skall KFM hänvisa ärendet vidare till TR. 68 Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en skuldsanering skall kunna äga rum: 4 skuldsaneringslagen - Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är fysisk person, om 1. han är på obestånd och så skuldsatt att han inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid och 2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom sista stycket skuldsaneringslagen Vid tillämpning av första stycket 2 skall särskilt beaktas skuldernas ålder, omständigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och på egen hand nå en uppgörelse med sina borgenärer samt det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering. 70 Om alla kriterier är uppfyllda så kan skuldsanering äga rum. Enligt skuldsaneringslagen skall gäldenären få en betalningsplan om inte betalningsmöjligheter helt saknas. Denna betalningsplan skall löpa under fem år och gäldenären skall under denna tid leva på existensminimum Nya skuldsaneringslagen I januari 2007 kommer den nya skuldsaneringslagen att träda i kraft. Huvudsyftet med ändringen av lagen är att skuldsaneringsförfarandet skall bli enklare och mer effektivt. Tanken med den nya skuldsaneringslagen är att KFM skall ha ett större ansvar genom att själva kunna fatta beslut även om en eller flera borgenärer motsätter sig skuldsanering. En annan ändring 64 Så enligt Karin Weins, se 1.4 ovan 65 Internetsida: 29/ T Hellners M Mellqvist, skuldsaneringslagen, sid Se 1 skuldsaneringslagen 68 Prop 1993/94:123, sid.. 69 Se 4 första stycket skuldsaneringslagen 70 Se 4 andra stycket skuldsaneringslagen 71 T Hellners M Mellqvist, skuldsaneringslagen, sid 21 13

19 med lagen är att gäldenären själv inte behöver försöka göra upp med sina borgenärer innan en skuldsanering kan äga rum. 72 KFM får en bredare befogenhet än tidigare. Alla kommer att tjäna på förändringarna i slutändan, genom att gäldenären vill göra upp med borgenärerna och de i sin tur vill ha sina pengar. Om KFM anser att skuldsanering skall äga rum så är beslutet bearbetat och kriterierna är uppfyllda. Det bästa för alla parter i detta läge är om skuldsaneringsförfarandet kan inträda så fort som möjligt så att en betalningsplan kan upprättas och börja följas av gäldenären. 73 Ur 2007 års lagtext: 1 skuldsaneringslagen - Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. 2 skuldsaneringslagen - Kronofogdemyndigheten prövar ärenden om skuldsanering och ärenden om omprövning av ett beslut om skuldsanering. 4 skuldsaneringslagen Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är fysisk person, om 1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och 2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne. Den som är folkbokförd i Sverige skall vid tillämpningen av förstastycket anses ha hemvist i Sverige. Vid tillämpningen av första stycket 2 skall särskilt beaktas skuldernas ålder, omständigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering. 74 Regeringen menar att kriterierna skall vara utformade så att ingen utesluts från lagen på grund av att det brister i något kriterium. Praxis från HD och andra instanser visar att en helhetsbedömning görs från individ till individ och en stor vikt läggs på rehabilitering av gäldenären. I den nya lagen skall därför den allmänna skälighetsbedömningen ( se 4 ovan) vara att skuldsanering skall ske om det inte anses oskäligt, alltså motsatsvis till den gamla lagen. 75 Andra positiva aspekter av detta är att handläggningstiden förkortas genom att ärendet kan påbörjas tidigare. 72 Internetsida: 3/ A a, 30/ Internetsida: s 6 27/ Internetsida: s 40 ff 22/

20 4.3 Reglerna om skuldernas behandling UB skall reglera de civilrättsliga anspråken men även skatter och böter. 76 UB trädde i kraft den 1 januari KFM är en exekutiv myndighet som handlägger utsökningsmål enligt reglerna i UB. I 2 kapitlet finns reglerna för hur KFM verksamhet skall fungera. Även hur det praktiskt skall gå till vid ett utsökningsförfarande exempelvis vilka krav som ställs på ansökan om verkställighet. Om en skuld inte betalas sker följande (se ) Reglerna gäller för alla oavsett ålder, det finns dock vissa undantag se vidare om detta i (2.6). Om en skuld inte betalas blir situationen bara värre för gäldenären ju längre tiden går 77. Fordringsägaren skickar en räkning där det står hur mycket som skall betalas och när beloppet senast skall vara betalt. Om fordringsägaren och gäldenären inte bestämt någon betalningsdag så skall köparen betala när fordringsägaren kräver betalning. 78 Om räkningen inte betalas i tid så kommer det ofta en påminnelse som meddelar att räkningen inte är betald. Oftast tar fordringsägaren ut en påminnelseavgift i de fall där det finns ett avtal om detta. 79 I avtalet står det ofta skrivet vilken dröjsmålsränta som tas ut av fordringsägaren i de fall där gäldenären inte betalar. Dröjsmålsräntan börjar i regel löpa på räkningens förfallodag. Om dröjsmålsräntan inte finns med i avtalet så gäller räntelagens bestämmelser. 80 I vissa fall finns det anledning att jämka dröjsmålsräntan, exempelvis vid sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall. Betalningssvårigheterna skall ha uppstått genom en oväntad händelse och legat utanför gäldenärens kontroll. Det krävs således mycket starka skäl för att en jämkning skall kunna utgå, reglerna om jämkning används sällan. 81 Om betalningen fortfarande uteblir så skickar fordringsägaren antingen själv eller genom ett ombud ett inkassokrav till gäldenären. Syftet är att få gäldenären att betala sin skuld. I inkassolagen finns det bestämmelser som reglerar hur inkassoverksamhet får gå till. En gäldenär får ej trakasseras eller bli utsatt för onödiga kostnader. I de fall där fordringsägaren har överlåtit ärendet till ett ombud så skall gäldenären betala till ombudet. 82 Om gäldenären fortfarande inte har betalt trots inkassokrav så kan fordringsägaren eller ombudet vända sig till KFM och ansöka om ett betalningsföreläggande. Betalningsföreläggande handläggs av KFM, beslut innebär att du är skyldig att betala det krav som ställs. 83 KFM skickar via post ett brev som gäldenären skall kvittera, där det står skrivet hur mycket fordringsägaren kräver av gäldenären. Skulden kan fortfarande betalas. Om skulden redan betalts så skall KFM meddelas om att kravet är felaktigt och att betalning till fordringsägaren gjorts av gäldenären Prop 1980/81:8, sid 1 77 Internetsida: 28/ A a 79 Internetsida: 28/ A a 81 Internetsida: 28/ Internetsida: 28/ A a 84 A a 15

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering 1(7) Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering Ställningstagandet gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden fastställdes 2010. Promemorian

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett om du är förälder eller

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Beslut Diarienr 1 (5) 2016-09-02 953-2016 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar

Läs mer

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken ANSÖKAN Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer Förmyndare/god man /förvaltare Namn

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar som ska minska risken

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik

Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 13:51 Diarienr: 13/5742 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-12-11 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Olof Moberg och Eva von Schéele Avdelningen för juridik Bibliotek, skolor, ekonomiavdelningar,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. 1(8) Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Hur blir det med gäldenärer som ansöker om omprövning av en redan befintlig skuldsanering?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare God man för ensamkommande barn Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en asylsökande person under 18 år som är utländsk medborgare eller statslös

Läs mer

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare Godmanskap hur fungerar det? Stockholm den 13 april 2016 Eva von Schéele Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Disposition - Överförmyndare/överförmyndarnämnd - Barn under 18 år - God man/förvaltare

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Föräldrabalken kapitel 11 om god man 4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU9 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:88

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare STYRDOKUMENT Sida 1(6) Riktlinje arvodering förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 2014-10-22, 59 Program Plan Riktlinje

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:54 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Gode män och andra ställföreträdare

Motion till riksdagen 2015/16:54 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Gode män och andra ställföreträdare Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:54 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Gode män och andra ställföreträdare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Ett informationshäfte till dig som är god man och vill bli särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Barn under 18 år

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Barn under 18 år ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Barn under 18 år Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Överförmyndarnämndens tillstånd......2 Inga spärrar på bankkonton... 2 Barn som har under åtta basbelopp (okontrollerad förvaltning)...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor)

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor) Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-01-12 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28 DNR 106-636/2004 Till Socialtjänstnämnden Ett

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap 1 september 2016 Hanna Fransson Överförmyndarnämnden Växjö kommun Överförmyndarens verksamhet Se till att underåriga och personer som inte själva kan bevaka

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2013 Ö 3320-12 KLAGANDE AB Förvaltare: HC MOTPARTER 1. AK Portfolia Holding AB, 556631-8712 c/o Aktiv Kapital Sverige Services

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom 830 1549-12/121 1(5) Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom Kronofogdemyndigheten (KFM) kan inte underlåta att utmäta egendom enbart av anledningen att det antingen kan väcka

Läs mer

God Man Marika Nilsson, jur.handläggare ÖF-nämnden KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

God Man Marika Nilsson, jur.handläggare ÖF-nämnden KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN www.ljungby.se God Man Marika Nilsson, jur.handläggare ÖF-nämnden 2015-11-17 www.ljungby.se Hur blir man god man? För att bli god man anmäler man sitt intresse till kommunens överförmyndare eller överförmyndarnämnd:

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Förslag till beslut Överförmyndaren föreslås besluta följande: Att anta riktlinjer för arvodering med start 2017-01-01 Allmänt

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Realisation av aktier och fondandelar

Realisation av aktier och fondandelar 1(5) Realisation av aktier och fondandelar Vid försäljning av utmätta börsnoterade aktier och fondandelar ska följande förfarande tillämpas. Utmätta aktier eller fondandelar får inte utan gäldenärens samtycke

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Nya skuldsaneringslagar så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Den 1 november 2016 träder en ny skuldsaneringslag i kraft (2016:675). Dessutom införs en ny skuldsaneringslag för företagare,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Överförmyndarnämnden i Kungsbacka kommun Tillämpas från 2014-01-01 2013-11-08 1 Rätt till arvode och ersättning Ställföreträdare

Läs mer

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade 1 (5) Information till blankett Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för

Läs mer

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET.

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 3 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

C-UPPSATS. Skuldsanering i dess nuvarande lydelse och dess förändring. Anna Gunnelbrand. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Skuldsanering i dess nuvarande lydelse och dess förändring. Anna Gunnelbrand. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:140 Skuldsanering i dess nuvarande lydelse och dess förändring Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer