Ingenjörernas arbetsmarknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingenjörernas arbetsmarknad"

Transkript

1 Olle Dahlberg Ingenjörernas arbetsmarknad Hösten 2013 med blickar framåt och bakåt Mer om ingenjörer finns alltid att läsa på Ingenjörsbloggen (ingenjorsbloggen.se) Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel

2 Ingenjörernas arbetsmarknad Hösten 2013 Andelen medlemmar i Sveriges Ingenjörer med arbetslöshetsersättning från AEA 1 har förändrats litet under de senaste två åren. I oktober 2013 var andelen 1,0 procent, vilket motsvarade c:a 1120 medlemmar. Andelen medlemmar i arbetsmarknadsprogram låg i oktober på 0,4 procent (475 medlemmar), varav de flesta befann sig i jobb- och utvecklingsgarantin. Motsvarande andelar i oktober för hela AEA var 1,5 respektive 0,7 procent. Arbetslösheten för medlemmar i Sveriges Ingenjörer brukar också som regel ligga något under den för AEA som helhet. Till detta kan läggas medlemmar i en anställning med stöd, som har en svagare ställning på arbetsmarknaden 2. I oktober 2013 utgjorde de en andel på 0,3 procent (335 medlemmar), av vilka det stora flertalet befann sig i ett så kallat nystartsjobb. Totalt 1,7 procent av medlemmarna fick således ersättning från AEA, deltog i arbetsmarknadsprogram eller hade en anställning med stöd i oktober I åldrarna upp till och med 49 år var andelarna i genomsnitt 1,3 procent, varav 0,2 procent befann sig i en anställning med stöd. För åldersgrupperna däröver steg andelarna till 3,1 procent, varav 0,6 procent en i anställning med stöd. Diagrammet nedan sträcker sig fram till augusti 2013, men förändringen fram till och med oktober var således liten. 2,5% 2,0% Andel medlemmar med ersättning från AEA samt i arbetsmarknadsprogram/anställning med stöd Per tertial Källa: AEA Program/anställning med stöd Ersättning från AEA 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Aug 07 Dec 07 Apr 08 Aug 08 Dec 08 Apr 09 Aug 09 Dec 09 Apr 10 Aug 10 Dec 10 Apr 11 Aug 11 Dec 11 Apr 12 Aug 12 Dec 12 Apr 13 Aug 13 1 Akademikernas arbetslöshetskassa ( I oktober hade kassan totalt medlemmar, varav var medlemmar i Sveriges Ingenjörer. 2 I Arbetsförmedlingens uppgifter om arbetslöshet ingår (utöver öppet arbetslösa) personer i arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd men inte personer i anställning med stöd. För Sveriges officiella arbetslöshetsstatistik svarar emellertid SCB, vars uppgifter hämtas från den månatliga arbetskraftsundersökningen (AKU).

3 Olle Dahlberg Fördelat på civil- och högskoleingenjörer framgår den sammanlagda andelen av ersättningsfall och deltagare i program/anställning de senaste två åren av diagrammet nedan. 2,5% Andel medlemmar med ersättning från AEA samt i arbetsmarknadsprogram eller anställning med stöd Civil- och högskoleingenjörer per tertial Källa: AEA Civilingenjörer Högskoleingenjörer 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Aug 11 Dec 11 Apr 12 Aug 12 Dec 12 Apr 13 Aug 13 I oktober 2013 var andelen ersättningsfall 1,0 procent för civilingenjörer, och 1,1 procent för högskoleingenjörer. För båda grupperna var andelen i arbetsmarknadsprogram 0,4 procent och i anställning med stöd 0,3 procent. Fördelat på större utbildningsinriktningar samma månad var andelarna för civilingenjörer följande. Andel medlemmar med ersättning från AEA samt i arbetsmarknadsprogram (aktivitetsstöd) och anställning med stöd (ej aktivitetsstöd). Civilingenjörer - större inriktningar samt totalt. Okt Källa: AEA/Sveriges Ingenjörer 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Lantmäteri Väg- och vatten Data Maskin Ersättning från AEA Aktivitetsstöd Ej Aktivitetsstöd Övriga Teknisk fysik&elektro Elektro Teknisk fysik Industriell ekonomi Kemi TOTALT Andelarna för större inriktningar inom högskoleingenjörsutbildningen framgår av nästa diagram.

4 Civiling.utb. Högskoleing.utb. 4 (12) Andel medlemmar med ersättning från AEA samt i arbetsmarknadsprogram (aktivitetsstöd) och anställning med stöd (ej aktivitetsstöd). Högskoleingenjörer - större inriktningar samt totalt. Okt Källa: AEA/Sveriges Ingenjörer 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Bygg Maskin Ersättning från AEA Aktivitetsstöd Ej Aktivitetsstöd Elektro Data Övriga TOTALT HI Något om yrkesspridningen för ingenjörer Ingenjörer arbetar i en mängd olika yrken utöver ingenjörs- och datayrken. En stor del av ingenjörerna är också chefer på olika nivå. I rapporten Ingenjörerna (2013), presenterade SCB översiktligt yrkesgrupperna 3 för civil- och högskoleingenjörsutbildade 4 som följer. Yrkesspridning civil- och högskoleingenjörer Ingenjörsutbildade med yrkesuppgift 2010 Källa: SCB Ingenjörerna (2013) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ledande befattningsyrken Civilingenjörsyrken Ingenjörs- och teknikeryrken Dataspecialister Datatekniker och dataoperatörer Fysiker, kemister m.fl. Företagsek., marknadsf. och organisationsutv. Universitets- och högskolelärare Administratörer i offentlig förvaltning Säljare, inköpare, mäklare m.fl. Övr yrken som normalt kräver eftergymn komp Yrken som normalt kräver gymnasiekomp Yrken utan krav på utbildning Även yrken inom verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring, logistik, försäljning och marknadsföring är vanliga bland ingenjörer. SCBs bedömning är 92 procent av de civilingenjörsutbildade och 84 procent av de högskoleingenjörsutbildad har ett yrke för vilket utbildningen är adekvat. I sammanhanget kan tilläggas att yrkesklassningen görs 3 Yrkesklassningen omfattar c:a 80 procent av de ingenjörsutbildade. Varje yrkesgrupp kan innefatta en rad yrken av olika karaktär. 4 I SCB:s statistik ingår i civilingenjörsutbildning även master- och forskarexamina inom teknik, och i högskoleingenjörsutbildning ingår kandidatexamina inom teknik.

5 Civ.ing.yrken Ing./tekn.yrken Ing.yrken totalt Olle Dahlberg av arbetsgivaren, vilket innebär att det inte finns någon garanti för att den är konsekvent genomförd. Som illustreras nedan, visar SCBs rapport omvänt att en stor andel av de som arbetar i ingenjörs- och teknikeryrken har andra utbildningar än just ingenjörsutbildningar. Utbildningsfördelning i ingenjörsyrken Förvärvsarbetande med yrkesuppgift 2010 Källa: SCB, Ingenjörerna (2013) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Civilingenjörsutbildning Högskoleingenjörsutbildning Gymnasieingenjörsutbildning 4 år Gymnasieingenjörsutbildning 2-3 år Teknisk-industriell gymnasieutbildning Högskolep minst 1 term Teknik - Ej examen Övrig eftergymnasial utb Teknik och tillv. Eftergymnasial utb NV/Mat/Dat Högskolep minst 1 term NV/Mat/Data - Ej examen Naturvetenskaplig gymnasial utbildning Övriga eftergymn utbildningar Högskolep minst 1 termin Övriga omr - Ej examen Övriga gymnasiala utbildningar Folk- och grundskoleutbildning Ungefär en tredjedel av de verksamma i ett ingenjörsyrke har en ingenjörsexamen på högskolenivå. Totalt sett har ungefär hälften någon form av fullföljd ingenjörsutbildning, på antingen gymnasie- eller högskolenivå. Sammantaget har 83 procent en avslutad eller oavslutad ingenjörsutbildning eller annan utbildning inom teknik/naturvetenskap på någon nivå. På kort sikt Arbetsförmedlingens bristindex Arbetsförmedlingen publicerar varje halvår rapporter i serien Var finns jobben?, där efterfrågan på ett års sikt för närmare tvåhundra yrken 5 redovisas i form av ett bristindex på en femgradig skala 6. Den senaste tar sikte på arbetsmarknadsläget våren För det korta perspektivet skriver Arbetsförmedlingen övergripande: Ingenjörer kommer att ha fortsatt lätt att hitta arbete och arbetslösheten kommer att förbli mycket låg. Detta förklaras av att den svaga konjunkturen inom industrin i första hand berör yrken inom området tillverkningsarbete, det vill säga främst produktion. Ingenjörer har även många andra karriärvägar såsom arbetsledande befattningar eller mer tjänsteinriktade delar av arbetsmarknaden. I diagrammet nedan återges Arbetsförmedlingens bedömning av utsikterna för ingenjörsyrken våren 2014, tillsammans med den tidigare för hösten Notera att bedömningarna således avser yrken, inte utbildning (se även föregående avsnitt). 6 Index baseras på intervjuer av arbetsgivare på lokala förmedlingskontor, ekonomiska och branschmässiga bedömningar av Arbetsförmedlingens analysavdelning, samt en viktning mot antalet förvärvsarbetande inom respektive yrke inom motsvarande kommun.

6 6 (12) Bristindex ingenjörsyrken (enligt bedömning ett år före angiven tidpunkt) Källa: Arbetsförmedlingen 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Ing. och tekniker gruv, metallurgi, elkraft, elektronik och teleteknik, bygg och anläggning, gruv och metallurgi Byggnadsing. och -tekniker VVS-ingenjör Maskining. och -tekniker, maskin Ing. och tekniker elektronik, tele Eling. och -tekniker Lantmätare GIS-ingenjörer Laboratorieing. Kemiing. och -tekniker, kemi vår 2014 höst 2013 Konkurrensen om jobben blir: Mycket stor Stor Balans Liten Mycket liten Bristindex för ingenjörer och civilingenjörer inom gruv- och metallurgi ligger båda högt, men yrkesgrupperna är små och inverkan på den samlade ingenjörsarbetsmarknaden därför liten. Den totala bristyrkeslistan toppades av tre datayrken testare och testledare, mjukvaruoch systemutvecklare samt IT-arkitekter. Enligt Arbetsförmedlingen försvagades däremot arbetsmarknaden i början av 2013 för datayrken med lägre utbildningskrav, som till exempel drifttekniker och supporttekniker. För de flesta ingenjörs- och datayrken gör Arbetsförmedlingen bedömningen, nu liksom de senaste åren, att det på både fem och tio års sikt generellt kommer att råda liten eller mycket liten konkurrens om jobben. Bland datayrken gäller detta framför allt dataspecialister. På ingenjörssidan är utsikterna svagare för laboratorieingenjörer och civilingenjörer kemi, vilkas arbetsmarknad förväntas vara i balans, samt för kemiingenjörer och kemitekniker, för vilka konkurrensen om jobben bedöms bestå även på längre sikt. Om efterfrågeläget generellt skriver Arbetsförmedlingen i sin inledande kommentar: Det är inte ovanligt att arbetsgivarna upplever att det är brist på utbildad och erfaren arbetskraft samtidigt som det råder överskott på nyexaminerade. Data- och ingenjörsyrken är inte helt förskonade från detta fenomen, vilket tas upp vidare i nästa avsnitt. Arbetskraftsbarometern Arbetsgivarnas bedömning av rekryteringsläget under det gångna året för en rad utbildningar 7 publiceras i SCB:s Arbetskraftsbarometer. Det bör noteras att det rör sig om subjektiva uppfattningar snarare än om objektiva mått på tillgången. I tabellen nedan återges i stark förenkling rekryteringsläget för nyexaminerade respektive yrkeserfarna civil- och högskoleingenjörer inom vissa grupper av inriktningar. Utbildningarna har 7 Till skillnad från Arbetsförmedlingens yrkesbedömningar, avses här alltså utbildningar.

7 Olle Dahlberg sorterats fallande efter efterfrågan på nyexaminerade 2012 utifrån detaljerade uppgifter per grupp. 8 Nyexaminerade god tillgång balans brist - på arbetskraft Arbetskraftsbarometern 12. Källa: SCB Yrkeserfarna /HI Utbildningsgrupp '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 HI HI HI HI Maskin, fordons- och farkostteknik Lantmäteri Energi- och elektroteknik Byggnadsteknik El/elektronik/datateknik Elektronik/datateknik/automation Material- och geoteknik Maskin, fordons- och farkostteknik Teknisk fysik Byggnadsteknik Kemi-, bio- och materialteknik Industriell ekonomi, organisation Kemi- och bioteknik Uppenbart är att företagen har upplevt en betydligt större brist på yrkeserfaren arbetskraft, i en trend som stått sig över en följd av år. Detta framgår tydligare i följande diagram, där andelen företag som uppgivit brist på yrkeserfarna respektive nyexaminerade ingenjörer redovisas Andel företag som anger brist på ingenjörer samt HI - Totalt Yrkeserfarna respektive nyexaminerade Källa: SCB, Ingenjörerna (2013) Yrkeserfarna civilingenjörer Nyexaminerade civilingenjörer Nyexaminerade högskoleingenjörer Yrkeserfarna högskoleingenjörer Fram till och med 2006 var den upplevda bristen större för högskoleingenjörer än för civilingenjörer, för att därefter först och tydligast för nyexaminerade slå över till en större upplevd brist på civilingenjörer. Både det totala antalet examinerade och förhållandet mellan antal examina från de båda utbildningarna förändrades visserligen under perioden, men det går inte att urskilja något klart samband med variationerna i efterfrågan på nyexaminerade vare sig totalt eller för de två examina var för sig. De stora års utgåva. Arbetskraftsbarometern 13 publiceras 9 december på 9 Detta avser endast den andel företag som signalerat brist, till skillnad från det formella barometerutslaget i föregående tabell, som beräknas genom att andelen företag som uppgivit brist ställs mot andelen som uppgivit att tillgången på sökande varit god.

8 Andel etablerade (%) 8 (12) förändringarna följer samma mönster för både erfarna och nyexaminerade, liksom för utbildningsgrupperna i barometern totalt, vilket tyder på att konjunkturen är den avgörande förklaringsfaktorn. En jämförelse med samtliga utbildningsgrupper visar också att andelen företag som uppger brist på yrkeserfaren personal genomgående är höga, liksom att skillnaden i efterfrågan mellan nyexaminerade och yrkeserfarna inte är unik för ingenjörsutbildningarna Andel företag som anger brist på ingenjörer Civil- och högskoleingenjörer jämfört med alla utbildningar i Arbetskraftsbarometern Yrkeserfarna respektive nyexaminerade Källa: SCB, Ingenjörerna (2013) Yrkeserf civil- och högskoleing Nyexam civil- och högskoleing Nyexam alla utb i barometern Yrkeserf alla utb i barometern Etableringen på arbetsmarknaden Mot bakgrund av den ovan nämnda skillnaden mellan yrkeserfarna och nyexaminerade är det ändå värt att framhålla att etableringsgraden för nyexaminerade ingenjörer som regel har varit högre än genomsnittet för examinerade från andra utbildningar. 100 Andel etablerade på arbetsmarknaden ett år efter examen Källa: SCB, Ingenjörerna (2013) Civilingenjörer totalt Högskoleingenjörer totalt Samtliga examensgrupper /95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Läsår för examen

9 Olle Dahlberg För såväl civil- som högskoleingenjörer inom bygg och maskin, har etableringsgraden under hela perioden varit högre än genomsnittet för samtliga examensgrupper. Civilingenjörer har haft en högre etableringsgrad 10 än högskoleingenjörer, och bara vid några få tillfällen har en enskild inriktning till högskoleingenjör legat högre än motsvarande till civilingenjör. Detta var fallet även 2002 och 2003, då bristen (se ovan) på nyexaminerade högskoleingenjörer upplevdes vara något större än på civilingenjörer. Det kan tilläggas att det här är fråga om etablering på arbetsmarknaden generellt oavsett typ av arbete. Andelen etablerade varierar också betydligt mindre än den i Arbetskraftsbarometern redovisade bristen, men följer utvecklingen av denna. På längre sikt enligt SCBs prognoser SCB publicerar vart tredje år en prognos över tillgång och efterfrågan för ett femtiotal utbildningsgrupper. Den senaste, som sträcker fram till 2030, togs fram SCB är noga med att poängtera att beräkningarna bygger på en serie antaganden vid prognostidpunkten, och att utvecklingen måste betraktas som ett scenario givet att dessa antaganden om t.ex. antagning, examination och branschutveckling inte rubbas. En tillbakablick visar också på förhållandevis stora förändringar från en prognos till en annan. För stora växlar bör således inte dras av resultaten, framför allt mot prognostidpunktens slut. Uppgifterna förkommer dock ofta i debatten, varför det finns skäl att ägna visst utrymme åt dem här. Civilingenjörer (inklusive master- och forskarexamina inom teknik) redovisas i prognoserna för fem större utbildningsgrupper samt totalt, enligt diagrammet nedan. Civilingenjörsutbildning totalt. Källa: SCB Högskoleingenjörer (inklusive teknologie kandidater) ingår i den större gruppen Gymnasie- och högskoleingenjörer, av vilken de idag bara utgör c:a en fjärdedel. Gymna- 10 Etableringsgraden mäts ett till ett och ett halvt år efter examen, och för att anses etablerad krävs bland annat att personen har haft en viss minsta inkomst och inte varit arbetslös eller deltagit i någon arbetsmarknadsåtgärd.

10 10 (12) sieingenjörer fördelar sig i sin tur på idag två ungefär lika stora grupper: gymnasieingenjör (4 år) och tekniskt gymnasium (2-3 år). Gymnasie- och högskoleingenjörsutbildning. Källa: SCB Totalt beräknades ett underskott på c:a vid prognosperiodens slut, varav inom gruppen gymnasie- och högskoleingenjörer och inom civilingenjörsgruppen. Våren 2013 publicerade SCB även den tidigare nämnda temarapporten Ingenjörerna, i vilken ingenjörsutbildningar och personer i ingenjörsyrken behandlas i större detalj. Där reviderades återigen tillgångssiffrorna för båda grupperna, främst på grund av förändrade nybörjartal och examensfrekvenser. Totalt beräknades nu ett litet överskott till 2030 för civilingenjörer (+3 000), medan bristen på gymnasie- och högskoleingenjörer omvänt beräknades öka ytterligare något ( ). Tillgång och efterfrågan på de två grupperna 2030 enligt den justerade prognosen illustreras i diagrammet nedan Ingenjörer: Tillgång och efterfrågan 2030 Källa: SCB, Trender och Prognoser 2011; Ingenjörerna (2013) Efterfrågan Tillgång Efterfrågan Tillgång Civilingenjörer Gymnasie- och högskoleingenjörer Tekniskt gymnasium 2-3 år Gymnasieingenjör 4 år Högskoleingenjörer Civilingenjörer Som den enskilt viktigaste förklaringen till det framtida underskottet framträder de stora pensionsavgångarna bland gymnasieingenjörer och personer med 2-3 års tekniskt gym- 11 Observera att efterfrågan på gymnasie- och högskoleingenjörer 2030 inte beräknas separat för de ingående utbildningsgrupperna.

11 Olle Dahlberg nasium, vilket i sin tur beror på att utbildningarna inte längre bedrivs 12. Andelen högskoleutbildade ingenjörer ökar däremot i snabb takt Tillgång på ingenjörer Källa: SCB - Trender och prognoser (flera utgåvor) samt Ingenjörerna (2013) Tekniskt gymnasium 2-3 år Gymnasieingenjör Högskoleingenjör (m.fl.) Civilingenjör (prognos) Men behovet av tekniker på gymnasienivå avklingar rimligen inte i takt med pensionsavgångarna bara av det skälet att utbildningarna inte längre finns. Om civil- och högskoleingenjörsutbildningarna expanderas ytterligare, kommer de därför sannolikt till del fylla luckan efter tekniker med gymnasieutbildning, i yrken som inte fullt ut motsvarar deras kompetensnivå. Angelägnare är därför att förbättra genomströmningen på ingenjörsutbildningarna utan att tumma på kvaliteten vilket snarare kan innebära att färre bör antas, och att finna nya vägar att möta behovet av tekniker med andra profiler. Som framgår av avsnittet om yrkes- och utbildningsspridning, bidrar även en rad andra utbildningsgrupper till en stor andel av de yrkesverksamma i ingenjörs- och datayrken. Dessa ingår dock inte i beräkningarna ovan. Två sådana grupper är dels personer med ospecificerad eftergymnasial utbildning inom teknik (främst utrikes födda med utbildning från annat land), dels personer med teknisk högskoleutbildning utan examen. Gruppen högskoleutbildade inom teknik utan examen är stor redan idag, och den förväntas fortsätta öka till följd av den måttliga genomströmningen på högskolans ingenjörsutbildningar. I Ingenjörerna visar SCB också att personer med minst två års oavslutade högskolestudier i teknik arbetar i ingenjörs- och datayrken i ungefär samma utsträckning som examinerade ingenjörer. När SCB tar hänsyn till detta, och samtidigt räknar med delar av överskottet av de med ospecificerad examen, reduceras den prognosticerade framtida bristen till totalt Skillnaderna mellan ingenjörsgrupperna i prognoserna (nu och tidigare) avspeglar sig inte i några stora skillnader i utsikterna till jobb. Arbetslösheten är och har varit låg för båda ingenjörsgrupperna ofta till och med något lägre för civilingenjörer, trots att de beräknade underskotten egentligen främst borde gynna högskoleingenjörer. Det kan till del förklaras av att de båda ingenjörsutbildningarna överlappar varandra på arbetsmarknaden, liksom möjligen även det faktum att civilingenjörerna är, och under överskådlig tid också förblir väsentligt fler än högskoleingenjörerna. 12 En försöksverksamhet med ett nytt fjärde tekniskt år på gymnasiet pågår sedan Regeringen har ambitionen att permanenta verksamheten, men det är alltså för tidigt att säga vilket eventuellt tillskott utbildningen kan komma att ge.

12 Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad Ingenjörernas arbetsmarknad Olle Dahlberg Uppgifterna omfattar inte: medlemmar med aktivitets- eller anställningsstöd nyexaminerade (i någon större omfattning) 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Andel medlemmar

Läs mer

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer Olle Dahlberg Utbildningen För få eller ganska många? 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU 14000 12000 Civilingenjörer Sökande 1:a hand, antagna och nybörjare (HT) samt examinerade

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad. Vintern 2014/15 med några blickar båkåt och framåt

Ingenjörernas arbetsmarknad. Vintern 2014/15 med några blickar båkåt och framåt Ingenjörernas arbetsmarknad Vintern 2014/15 med några blickar båkåt och framåt SAMMANFATTNING Arbetslösheten var under 2014 fortsatt låg för yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Liksom 2013

Läs mer

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 Olle Dahlberg Utredare 08-613 81 09 olle.dahlberg@sverigesingenjorer.se 2009-12-21 1 (5) PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 I SCB:s Arbetskraftsbarometer 09 redovisas för 72 utbildningsgrupper

Läs mer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer. December 2015

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer. December 2015 Arbetsmarknadsläget för ingenjörer ember 2015 Sammanfattning Arbetslösheten för Sveriges Ingenjörers medlemmar totalt var 1,4 procent i december 2015. Arbetslösheten har därmed praktiskt taget legat stilla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer Kort om Arbetsmarknadsläget för ingenjörer December 2016 Riktigt kort: Arbetslösheten för Sveriges Ingenjörers medlemmar totalt var 1,3 procent i december 2016. Arbetslösheten har förändrats obetydligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer Kort om Arbetsmarknadsläget för ingenjörer usti 2016 Riktigt kort: Arbetslösheten för Sveriges Ingenjörers medlemmar totalt var 1,4 procent i augusti 2016. Arbetslösheten ligger därmed praktiskt taget

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2007

Arbetsmarknadsinformation december 2007 Nr. 3/20 ember 1 (10) Arbetsmarknadsinformation december 20 Innehåll Fortsatt goda tider för ingenjörer hösten 20... 2 Kronobergs län lägst - tätt följt av Västra Götaland... 3 Ökad efterfrågan i alla

Läs mer

Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske

Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske PM med kommentarer till SCB:s Trender och prognoser 2008. Olle Dahlberg, utredare Sveriges Ingenjörer, 2009-02-10 Så många ingenjörer finns och behövs 2030

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation. December 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23

Arbetsmarknadsinformation. December 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23 Arbetsmarknadsinformation ember 2008 Arbetsmarknadsinformation. ember 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23 1 (15) Arbetsmarknadsinformation december 2008 Innehåll Sammanfattning... 2 Arbetsmarknadsläget för

Läs mer

Ingenjörerna. En djupanalys av ingenjörsutbildade och personer med ett ingenjörsyrke. Arbetsmarknad

Ingenjörerna. En djupanalys av ingenjörsutbildade och personer med ett ingenjörsyrke. Arbetsmarknad T E M A R A P P O R T 2 013:1 Ingenjörerna En djupanalys av ingenjörsutbildade och personer med ett ingenjörsyrke Arbetsmarknad TEMARAPPORT 2013:1 Tema: Arbetsmarknad Ingenjörerna En djupanalys av ingenjörsutbildade

Läs mer

Framtida utbildning och arbetsmarknad

Framtida utbildning och arbetsmarknad 2012-01-27 FOKUS: STATISTIK Framtida utbildning och arbetsmarknad År 2030 beräknas 170 utbildade saknas inom vården Fram till 2030 kommer både tillgång och efterfrågan av efter arbetskraft öka kraftigt.

Läs mer

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Vad säger de regionala matchningsindikatorerna om gymnasieingenjörer och datautbildade? REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 5 MAJ 2017 Jan Persson

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Bilaga 2 Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 *Efterfrågan på förskollärare i Skåne

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Analyser av regional matchning på arbetsmarknaden två olika utgångspunkter 1. Analys av grupper inom enskilda branscher eller med särskilda utbildningsbakgrunder.

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och FÖRETAG att växa! Niklas Pettersson Branschstrateg Hur håller vi arbetskraften nära jobben, nu och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Utsikterna för olika utbildningsgrupper Trender och prognoser Humanister 30 tusental Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020 30 25 25 20 20 15 15 10 5 Förvärvsarbetande PROGNOS Tillgång

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse

Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse Modell för jämförelsen Utflödet från utbildningsväsendet till arbetsmarknaden och arbetsmarknadens rekryteringsbehov beräknas var för sig och för varje enskilt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 Stockholms arbetsmarknad är i slutet av året fortfarande stark. Arbetslösheten har

Läs mer

INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025

INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Dagens presentation Bakgrund Vad påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden? Arbetsmarknadsläget Utsikter för olika utbildningsgrupper Fokus

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 Fått arbete I oktober fick 987 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016 Fått arbete Under mars påbörjade 1 396 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015 Fått arbete Under oktober påbörjade 1 343 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Ingenjörer. med utländsk bakgrund är. ingenjörer

Ingenjörer. med utländsk bakgrund är. ingenjörer Ingenjörer med utländsk bakgrund är ingenjörer Ingenjörer med utländsk bakgrund är ingenjörer sverigesingenjorer.se 3 INNEHÅLL FÖRORD...4 SAMMANFATTNING...5 INGENJÖRER I SVERIGE MED UTLÄNDSK BAKGRUND

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i september 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i september 2016 Fått arbete I september fick 1 109 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 Färre har fått ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 1 300 personer fick arbete Under januari påbörjade 1 295 av alla som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län oktober 2013 5 230 (8,3 %) 2 315 kvinnor (7,7 %) 2 915

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län september 2013 5 130 (8,1 %) 2 335 kvinnor (7,7 %) 2

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 13 mars 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under februari månad erhöll 1 180 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 15 juni 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation. December 2009, Olle Dahlberg,

Arbetsmarknadsinformation. December 2009, Olle Dahlberg, Arbetsmarknadsinformation ember 2009 Arbetsmarknadsinformation. ember 2009, Olle Dahlberg, 2010-01-26 3 Arbetsmarknadsinformation december 2009 Innehåll Översikt... 4 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2017 Oförändrat antal personer som lämnar arbetslöshet för arbete Antalet personer som

Läs mer

Bemanningsföretagen - omsättning

Bemanningsföretagen - omsättning IVA 20 maj 2013 Bemanningsföretagen - omsättning 5/30/2013 Bemanningsföretagen - omsättningsutveckling 5/30/2013 Ung bransch med gamla rötter 40-talet USA Kelly Girl 50-talet Stockholms Kontoristservice

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka men bara i södra Halland Arbetslösheten ökar för tredje

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget augusti 2016 Skåne län Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

11 februari ). i januari 2013) arbete under 2013) Fler sökande. hade e tid året innan. I. personer med

11 februari ). i januari 2013) arbete under 2013) Fler sökande. hade e tid året innan. I. personer med 11 februari 2014 Mer information om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari 2014 Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län december 2013 10 898 (8,7 %) 4 616 kvinnor (8,0 %) 6 282 män (9,4 %)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2016 Fått arbete Under 2016 har antalet övergångar till arbete trendmässigt

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 Sökande som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 530

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. oktober. indikerar. därmed på en. i Jönköpingss län - Arbetsförmedlingens

Andreas Mångs, Analysavdelningen. oktober. indikerar. därmed på en. i Jönköpingss län - Arbetsförmedlingens MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 8 november 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, oktober 2013 12 575 (7,3 %) 5 891 kvinnor

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 TECH DAY, MALMÖ 21 SEPTEMBER 2016 Anders Axelsson (Region Skåne) & Johan Ståhl (Teknikcollege) Industrins utveckling och framtid Strukturomvandling och förändrat samspel

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka i mellersta Halland Kungsbacka har fortfarande

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation augusti 2010

Arbetsmarknadsinformation augusti 2010 Arbetsmarknadsinformation usti 2010 Arbetsmarknadsinformation augusti 2010 Innehåll Översikt: Ljus på arbetsmarknaden efter trevande vårvinter 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Positiva förändringar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer