Fiskarter som utgör grund för fisketurism i Blekinge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiskarter som utgör grund för fisketurism i Blekinge."

Transkript

1 1 (7) Länsfiskekonsulent Lars Lundahl Fiskarter som utgör grund för fisketurism i Blekinge. Redovisning av uppdrag 30 i Länsstyrelsernas regleringsbrev för år SAMMANFATTNING UPPDRAGET FISKARTER OCH FÖRETAGANDE Fisketurismens arter Fisketurismens företag FISKETURISMENS FISKAR Gädda Abborre Lax Öring Regnbågslax Sik Torsk Sill Övriga arter BEHOV AV YTTERLIGARE KUNSKAP SAMMANFATTNING Länsstyrelsen redovisar i rapporten beståndsstatus för ett antal fiskarter som utgör grund för utveckling av fisketurismen i Blekinge. Blekinge har generellt mycket goda förutsättningar för fisketurism. Närheten till befolkningscentra i Nordeuropa och för området kring södra Östersjön unika sportfiskemöjligheter är de främsta framgångsfaktorerna. Gädda, lax och havsöring är de arter som är viktigast för fisketurismen i Blekinge. Mörrumsån är det mest kända sportfiskevattnet i länet. Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr SE KARLSKRONA Ronnebygatan

2 2 (7) För att fisketurismen skall kunna utvecklas som näring så ställs det krav på vi skall kunna redovisa fiskbeståndens status. Länsstyrelsen gör bedömningen att det framför allt behövs en bättre uppföljning av kustbestånden av fisk för att ge möjligheter till utveckling av fisketurismen i kustområdet. Även uppföljningen av öringbestånden i länet behöver bli bättre. Kostnaderna för en sådan förbättrad uppföljning av fisketurismens fiskarter beräknas till ca kronor per år. En ökad fisketurism ställer också krav på en bättre rapportering av fångster i fritids- och sportfiske. 2. UPPDRAGET Uppdrag 30. Länsstyrelserna ska länsvis översiktligt redovisa resurssituationen för de fiskarter som kan ligga till grund för utvecklingen av fisketurism och landsbygdsutveckling. I redovisningen ska förekomst, beståndsstatus, nuvarande nyttjandets inriktning och nivå samt kunskapsläget redovisas för dessa fiskarter. Vidare ska en bedömning göras av vilken ytterligare kunskap som behövs för att skapa ett tillräckligt kunskapsläge för de olika fiskarterna samt resursbehovet för denna kunskapsinhämtning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Jordbruksdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 december FISKARTER OCH FÖRETAGANDE 3.1 Fisketurismens fiskarter Mörrumsån med sitt fiske efter lax och havsöring är sedan länge det mest kända sportfiskevattnet i Blekinge. Förutom Mörrumsån finns i länet ett fritt handredskapsfiske vid kusten, ett tiotal åar med bl. a. havsöring och sik, ett 30-tal fiskevårdsområden som erbjuder fiske på sötvattensarter och ett stort antal dammar och mindre sjöar som erbjuder put-and-take-fiske efter regnbågslax. Trollingfisket efter lax och havsöring utanför kusten bör också nämnas. Gädda, lax och havsöring är de arter som är viktigast för fisketurismen i Blekinge. Gädda förekommer i Blekinge både vid kusten och i stort sett i alla inlandsvatten. Till detta kommer fiske efter abborre i sötvatten och vid kusten, fiske efter sill vid kusten under våren, sikfiske under vår och senhöst vid kusten och i åarna och mete efter mört, id, braxen m. fl. arter av karpfiskar. I Blekinge finns dessutom ett 15-tal vatten / vattenområden med kontinuerlig utsättning av laxfisk, framför allt regnbågslax. 3.2 Fisketurismens företag Blekinge har mycket goda förutsättningar för fisketurism. Närheten till befolkningscentra i Nordeuropa och för området kring södra Östersjön unika sportfiskemöjligheter är de främsta framgångsfaktorerna. Fisketurismen beräknas totalt omsätta minst 100 miljoner kronor per år enbart i Blekinge. Fiskeriverkets enkät till fritidsfiskeföretag 2007 besvarades av 36 företag från Blekinge. Av redovisningen kan man bland annat utläsa att dessa företag sysselsatte ca 66 personer på heltid och 76 personer på deltid/säsong.

3 3 (7) Företagen redovisar som helhet en mycket positiv framtidstro och i Blekinge redovisar 20 av 36 företag förväntningar om ökad omsättning i fritidsfiskerelaterad verksamhet under de närmaste åren. Länsstyrelsen har mer utförligt beskrivit fisketurismen i Blekinge i december 2007 i rapporten Rapportering av uppdrag 25 i regleringsbrevet till länsstyrelserna för år Omfattning och utveckling av fisketurismen i Blekinge län. 4. FISKETURISMENS FISKAR 4.1 Gädda Förekomst: I stort sett samtliga naturvatten i Blekinge inklusive kustområdet. Beståndsstatus: Goda bestånd i sötvatten men mer svårbedömd i kustvattnen. Gäddans rekryteringsframgång har minskat drastiskt i egentliga Östersjöns ytterskärgårdar och öppna kuster sedan nittiotalet, på grund av en dålig yngelöverlevnad. Rekryteringen tycks dock vara god i skärgårdsområden. Att gäddan i Blekinges kustvatten befinner sig i utkanten av sitt utbredningsområde innebär att rekryteringen sannolikt varierar mycket mellan olika år. Fiske - nuvarande nyttjandets inriktning och nivå: Gädda fångas i huvudsak i fritidsfisket. Yrkesfisket är koncentrerat till lekperioden under våren men är litet i omfattning jämfört med fritidsfisket. De flesta gäddbestånden i sötvatten är sannolikt underutnyttjade. Fisketryck och nyttjande i kustvattnen är svårbedömt. Generellt finns en stor potential i gäddfisket i Blekinge. Kunskapsläget: Det finns ett stort behov av ett bättre underlag för bedömning och uppföljning av gäddbestånden vid kusten. Traditionella nätprovfisken ger i allmänhet ingen bra bild av gäddbeståndet. Viktiga lekområden behöver identifieras och eventuellt även skyddas. Årliga provfisken på några platser i samband med leken och uppföljning med yngelprovfisken under sommaren skulle behövas. Uppskattad kostnad: kr per år. 4.2 Abborre Rapport uppdrag Förekomst: I stort sett samtliga naturvatten i Blekinge inklusive kustområdet. Beståndsstatus: Generellt goda bestånd i hela länet. Provfiskeresultat från kusten visar på brist på stora abborrar, vilket kan vara ett resultat av ett för hårt fiske. Generellt god rekrytering i kustens skärgårdsområden. Problem med rekrytering i ytterskärgård och öppna kuster (se gädda). Fiske - nuvarande nyttjandets inriktning och nivå: Abborren fångas i huvudsak i fritidsfisket. Yrkesfisket efter abborre är begränsat. Fisketryck och nyttjande i kustvattnen är svårbedömt. Uppgifter om fångster saknas från fritidsfisket. Kunskapsläget: Provfisken i sötvatten visar goda abborrbestånd. Fiskeriverket genomför årliga kustprovfisken i Torhamn Sturkö området. Ett ytterligare område för årliga kustprovfisken diskuteras för närvarande (Valje Tosteberga). Behov av yngelprovfisken på sommaren på några platser vid kusten. Uppskattad kostnad för en ytterligare lokal för kustprovfisken: kronor per år (Blekinges andel). Kostnaderna för yngelprovfisken ingår i kostnaderna för uppföljning av gäddbestånden.

4 4 (7) 4.3 Lax Förekomst: Laxen förekommer i Östersjön utanför Blekingekusten. I Pukaviksbukten förekommer laxen mer kustnära under lekvandringen. Mörrumsån är det enda vattendraget i Blekinge som har ett bestånd av lax. Beståndsstatus: God status. Fiske - nuvarande nyttjandets inriktning och nivå: Det yrkesmässiga fisket efter lax i Östersjön har minskat väsentligt i och med införandet av förbud mot fiske med drivgarn. Viss beskattning av beståndet genom trollingfiske, enskilda laxfisken i Pukaviksbukten och sportfiske i Mörrumsån. Kontrollen av fisket, både internationellt och nationellt bedöms som god. Genom minskat fiske i Östersjön så bör det finnas en potential för ett större trollingfiske efter lax utanför kusten. Kunskapsläget: Mörrumsån är en av tre indexälvar för uppföljning av laxbestånden i Sverige. Uppföljning genom elprovfisken, fiskestatistik och räkning av lekvandrande fisk. Under kommer även räkning av utvandrande smolt att ske. All uppföljning av laxbeståndet är finansierat till och med Behov finns av insamling av fångstdata från framför allt trollingfisket. 4.4 Öring Förekomst: Öring förekommer som stationära bestånd i de flesta vattendrag i länet. Bestånd som vandrar mellan strömvatten och sjöar finns framför allt i länets västligaste del (Immeln Raslången Halen). Öringen förekommer även kustnära längs hela Blekingekusten. Havsvandrande bestånd är beroende av strömmande vattendrag för lek och uppväxt. Havsvandrande bestånd av öring förekommer i ca 20 vattendrag i länet. Det mest kända vattendraget med havsöring är Mörrumsån. Beståndsstatus: Det finns ett begränsat underlag för bedömning av öringbestånden. I Mörrumsån finns en god uppföljning och där har öringbeståndet varit svagt under en längre period. Viss återhämtning under senare år genom att nya fiskvägar förbi Hemsjökraftverken anlades under Elprovfisken i övriga vattendrag med havsvandrande öringbestånd visar på varierande beståndsstatus under senare år. För stationära bestånd finns få uppgifter om beståndsstatus. Fiske - nuvarande nyttjandets inriktning och nivå: Blekingekustens öringbestånd är långvandrande och beger sig till havs under uppväxttiden. Förbudet mot drivgarnsfiske i Östersjön kan därför medföra viss förstärkning av havsvandrande bestånd. Öringen har dock i relation till laxen en liten betydelse för yrkesfisket. Beskattningen sker i stället huvudsakligen genom kustnära nätfiske, trollingfiske längs kusten och handredskapsfiske längs kusten och i åarna. Kunskapsläget: God kunskap om beståndet i Mörrumsån. I övrigt finns stora brister i underlaget. Det finns behov av ett program för årlig uppföljning av både havsvandrande och stationära öringbestånd. Kostnaden för ett sådant program kan uppskattas till ca kronor per år. Bra fångstdata finns bara för Mörrumsån. Behov finns av insamling av fångstdata från allt övrigt öringfiske i Blekinge.

5 5 (7) 4.5 Regnbågslax Förekomst: Regnbågslax inplanteras regelbundet i ca 15 sjöar, dammar och områden med flera sjöar/dammar i Blekinge Beståndsstatus: Regnbågslaxen är en främmande art i den svenska faunan och det är ovanligt att arten fortplantar sig och bildar bestånd. Reproduktion är känd från några vattendrag i Blekinge. Regnbågslax rymmer från fiskodlingar och förekommer därför tidvis även vid kusten. Fiske - nuvarande nyttjandets inriktning och nivå: Regnbågslaxen har funnits i odling i Sverige i mer än 100 år. Genom att den inte bildar bestånd så har arten en begränsad påverkan på den inhemska faunan. Regnbågslaxen nyttjas helt av sportfisket. Kvaliteten på utsättningsfisken varierar mycket och det finns alltid önskemål om högre kvalitet på regnbågslax för utsättning i sportfiskevatten. Kunskapsläget: Kunskaper om beståndsstatus är inte relevant för regnbågslax. Däremot så finns det ett behov av ett bättre system för kvalitetssäkring av utsättningsfisk. 4.6 Sik Förekomst: Längs hela kusten med lek på senhösten i ett antal vattendrag. Uppgifter finns även om lek på olika håll i innerskärgården. Inplanteringar av sik för ca 50 år sedan har medfört att det idag finns bestånd av sik i ett antal sjöar i länet. Beståndsstatus: Det finns få uppgifter om kustbestånden av sik och artens beståndsstatus är svårbedömd. Sik förekommer i Fiskeriverkets kustprovfisken vid Torhamn Sturkö. I allmänhet svaga och småvuxna bestånd av sik i sötvatten. Fiske - nuvarande nyttjandets inriktning och nivå: Sikbestånden beskattas huvudsakligen genom nätfiske i innerskärgården i november december. Visst sportfiske efter sik i åarna under senhösten och längs kusten under våren. Kunskapsläget: Stort behov av mer data om fångster och från provfisken. Fiskeriverket genomför årliga kustprovfisken i Torhamn Sturkö området. Ett ytterligare område för årliga kustprovfisken diskuteras för närvarande (Valje Tosteberga). Behov av yngelprovfisken på sommaren på några platser vid kusten. Kostnaderna för en ytterligare lokal för kustprovfisken och för yngelprovfisken finns redovisade under Gädda och Abborre. Rapport uppdrag Torsk Förekomst: Längs hela kusten utanför skärgårdsområdena. Endast undantagsvis i skärgården. Beståndsstatus: Torskbestånden i Östersjön är sedan länge överutnyttjade, vilket bl. a märks på att äldre fiskar nästan helt saknas i fångsterna. Viss förbättring sedan EU:s förvaltningsplan för torsken i Östersjön trädde i kraft Fiske - nuvarande nyttjandets inriktning och nivå: Torsken fiskas nästan uteslutande i yrkesmässigt fiske med trål, garn och krok. De hårt beskattade bestånden i Östersjön är idag av mycket begränsat intresse för sportfiske och fisketurism. Det finns en potential i sportfiske efter torsk om bestånden blir väsentligt starkare än idag.

6 6 (7) Kunskapsläget: Omfattande uppföljning och kontroll av Östersjöns båda torskbestånd i internationell samverkan. Kunskapsläget måste bedömas vara bra. 4.8 Sill Förekomst: Östersjön. Sillen förekommer i skärgårdarna och på grunt vatten nära kusten under vinter, vår och försommar. Beståndsstatus: ICES har för beståndsuppskattning identifierat fem olika bestånd av sill/strömming i Östersjön. Detta får betraktas som en kompromiss mellan att separat behandla alla de populationer som har beskrivits på biologiska grunder och de praktiska begränsningar som finns i form av områden för fångstrapportering och möjlighet att korrekt hänföra enskilda fiskar till en viss population. Två bestånd behandlas i egentliga Östersjön, ett i områdena 25-29, 32 samt ett i Rigabukten (del av område 28). I Blekinge förekommer bestånd av både vårlekande och höstlekande sill. ICES bedömer att beståndet i egentliga Östersjön fiskas på ett varaktigt hållbart sätt. Mängden vårlekande sill vid Blekingekusten har dock minskat väsentligt under senare år vilket bl. a. tagit sig uttryck i att det tidigare omfattande vårfisket med snörpvad efter sill idag nästan helt har försvunnit. Fiske - nuvarande nyttjandets inriktning och nivå: Mycket omfattande trålfiske i Östersjön. Fiske med bottensatta nät efter sill förekommer i mycket begränsad omfattning i skärgårdsområdena. Några få båtar fiskar kustnära med snörpvad under våren. Fisket med handredskap efter sill under våren från kajer och båtar engagerar många fritidsfiskare. Vid Blekingekusten har fritidsfisket efter sill varit ett av de fisken som lokalt har haft flest utövare. Många besökare från angränsande län brukar delta i fisket. Under senare år har detta fiske gått tillbaka och en möjlig orsak kan vara det ökande, och under senare år mycket omfattande, yrkesfisket efter sill och skarpsill i Östersjön. Kunskapsläget: ICES bedömningar avser hela egentliga Östersjön från Åland till Bornholm. Uppföljning av lokala sillbestånd (exempelvis Blekinges vårlekande grässill ) förekommer inte idag. Det finns ett behov av uppföljning av de lokala sillbestånden vid Blekingekusten med provfisken under våren. Beräknad kostnad: kronor per år. 4.9 Övriga fiskarter Arter: Flera arter av mört- och karpfiskar: karp, id, braxen, vimma, björkna, sutare, sarv, mört m. fl. Förekomst: Karp förekommer endast i några få sjöar och dammar i länet. Övriga arter förekommer i innerskärgårdarna och/eller i sjöar och vattendrag. Beståndsstatus: Uppgifter finns från provfiskade sjöar och från Fiskeriverkets kustprovfisken. Den allmänna uppfattningen är att bestånden av mört- och karpfiskar är starka. Fiske - nuvarande nyttjandets inriktning och nivå: Mycket begränsat nyttjande. Mete med handredskap och visst nätfiske för användning till kräftbete. Betydande möjligheter till ökat fiske. Kunskapsläget: Generellt sett dåligt. Bättre data om bestånden kan erhållas om ytterligare ett område för årliga kustprovfisken etableras (se abborre).

7 7 (7) 5. BEHOV AV YTTERLIGARE KUNSKAP För att fisketurismen skall kunna utvecklas som näring så kommer det att ställas krav på att vi skall kunna redovisa fiskbeståndens status. Detta skall ses som en kvalitetssäkring av underlaget för fisketurismen. I Blekinge finns en god uppföljning av lax- och öringbestånden i Mörrumsån. Sportfisket i Mörrumsån, inklusive verksamheter kring fisket (boende, restauranger, fiskeredskap etc.) beräknades redan på 80-talet omsätta ca 50 miljoner kronor per år. Uppföljningen av fiskbeståndens utveckling och åtgärder för att stärka bestånden har varit en viktig förutsättning för att fisketurismen kring Mörrumsån har kunnat utvecklas. För övriga fiskarter och fiskevatten i Blekinge är uppföljningen idag starkt varierande. Provfisken genomförs i en del sjöar och en del elfisken utförs för uppföljning av framför allt bestånden av öring. Fiskeriverket genomför årliga kustprovfisken i Östra skärgården mellan Torhamn och Sturkö. Länsstyrelsen gör bedömningen att det framför allt behövs en bättre uppföljning av kustbestånden av fisk för att ge möjligheter till utveckling av fisketurismen i kustområdet. Även uppföljningen av öringbestånden i länet behöver bli bättre. Behov av ytterligare uppföljning av fiskbestånd som är viktiga för fisketurismen, i prioriteringsordning: Ett nytt område för uppföljning av kustbestånden (Valje Tosteberga): Gäddprovfisken vid kusten inklusive yngelundersökningar: Program för elfisken i vattendrag Sillprovfisken vid kusten Summa: kr/ år kr/år kr/år kr/år kr/år Utveckling av fisketurismen kommer också att ställa krav på en bättre rapportering av fångster i fritids- och sportfiske. Idag insamlas fångstdata i stort sett enbart från yrkesfisket. Ett förslag om ett system för insamling av uppgifter från fritids- och sportfiske finns redovisat i Fiskeriverkets uppdrag om fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet, dnr Jo2007/3400. Rapport uppdrag

Rapportering av uppdrag 25 i regleringsbrevet till länsstyrelserna för år Omfattning och utveckling av fisketurismen i Blekinge län.

Rapportering av uppdrag 25 i regleringsbrevet till länsstyrelserna för år Omfattning och utveckling av fisketurismen i Blekinge län. 1 (9) REDOVISNING Länsfiskekonsulent Lars Lundahl lars.lundahl@k.lst.se 0455-87074 Rapportering av uppdrag 25 i regleringsbrevet till länsstyrelserna för år 2007. Omfattning och utveckling av fisketurismen

Läs mer

Markus Lundgren. med underlag från

Markus Lundgren. med underlag från Havsöring i Sverige förvaltning och beståndsövervakning Markus Lundgren med underlag från Havsöring leker i många små vattendrag.... och är en karaktärsart viktig för övrig biologisk mångfald! 2017-03-28

Läs mer

Omfattning och utveckling av fisketurism i Gotlands län - redovisning av 2007 års regeringsuppdrag. Rapporter om natur och miljö nr 2008: 7

Omfattning och utveckling av fisketurism i Gotlands län - redovisning av 2007 års regeringsuppdrag. Rapporter om natur och miljö nr 2008: 7 Omfattning och utveckling av fisketurism i Gotlands län - redovisning av 2007 års regeringsuppdrag Rapporter om natur och miljö nr 2008: 7 Omfattning och utveckling av fisketurism i Gotlands län - redovisning

Läs mer

Öring. Öring Salmo trutta Bild: Wilhelm Von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske

Öring. Öring Salmo trutta Bild: Wilhelm Von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske Öring Öring Salmo trutta Bild: Wilhelm Von Wright UTBREDNINGSOMRÅDE Öring finns över hela landet, från kusten till fjället, och uppträder i kustvatten från Haparanda till Strömstad. LEK Öring leker i många

Läs mer

Tillgänglig föda: sjön har relativt bra förutsättningar enligt undersökning.

Tillgänglig föda: sjön har relativt bra förutsättningar enligt undersökning. FISKEPLAN MARSLIDENS FVO 1. Bakgrund Under de senaste åren har behovet ökat av en Fiskeplan för Marslidens fvo i och med att medlemmarna i föreningen mer aktivt deltar i fiskevårdsarbetet. Planen skall

Läs mer

Fisketurism och landsbygdsutveckling i Stockholms län rapportering av uppdrag 30 i 2008 års regleringsbrev till länsstyrelserna

Fisketurism och landsbygdsutveckling i Stockholms län rapportering av uppdrag 30 i 2008 års regleringsbrev till länsstyrelserna Rapport 2008:30 Fisketurism och landsbygdsutveckling i Stockholms län rapportering av uppdrag 30 i 2008 års regleringsbrev till länsstyrelserna Rapport 2008:30 Fisketurism och landsbygdsutveckling i Stockholms

Läs mer

Faktablad om provfisket vid Kumlinge 2016

Faktablad om provfisket vid Kumlinge 2016 Faktablad om provfisket vid Kumlinge 2016 Bakgrund Provfisket inleddes år 2003 med Nordic-nät. Utförs årligen i augusti. 45 stationer undersöks, indelade i olika djupintervall, se karta. Fisket görs på

Läs mer

Bernt Moberg. Framtiden för laxen?

Bernt Moberg. Framtiden för laxen? Bernt Moberg Framtiden för laxen? 3 , Testeboån Vattendirektivet det viktigaste som hänt fiskevården. Vattenrådet är en mötesplats för ökad demokrati i vattenförvaltningen. Vattenrådet är en kunskapsspridare

Läs mer

Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Bakgrund

Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Bakgrund Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1976: 1976 1983; djupnät i Finbofjärden. 1983 1987; kustöversiktsnät börjar

Läs mer

Marinbiologisk orientering distanskurs 10 p Göteborgs Universitet Kristian Dannells +DYV ULQJ±6DOPRWUXWWDWUXWWD

Marinbiologisk orientering distanskurs 10 p Göteborgs Universitet Kristian Dannells +DYV ULQJ±6DOPRWUXWWDWUXWWD Marinbiologisk orientering distanskurs 10 p Göteborgs Universitet Kristian Dannells +DYV ULQJ±6DOPRWUXWWDWUXWWD ,QOHGQLQJ Havsöringen tillhör familjen laxfiskar, 6DOPRQLGDH. Det är en kraftigt byggd fisk

Läs mer

Östersjölaxälvar i Samverkan

Östersjölaxälvar i Samverkan Östersjölaxälvar i Samverkan Yttrande angående remiss Datum Dnr Mottagare 2015-05-01 1344-15 Havs- och Vattenmyndigheten Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde

Läs mer

Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag. Anders Skarstedt

Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag. Anders Skarstedt Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Regeringsuppdraget Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens

Läs mer

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten - Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten Siken och sikfiskets status i Bottniska viken Stefan Larsson,

Läs mer

Remiss av Vision 2020 för Laholms fritidsfiske och fisketurism

Remiss av Vision 2020 för Laholms fritidsfiske och fisketurism 2016-04-05 sid 1 (7) Remiss av Vision 2020 för s fritidsfiske och fisketurism Bakgrund Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit fram ett förslag till strategi för att främja och utveckla fritidsfisket

Läs mer

Förslag till ändring av FIFS 2004:36 och FIFS 2004:37 angående begränsning

Förslag till ändring av FIFS 2004:36 och FIFS 2004:37 angående begränsning YTTRANDE 2006-10-24 1 (5) Fiskeriverket Box 423 401 26 Göteborg Förslag till ändring av FIFS 2004:36 och FIFS 2004:37 angående begränsning av fisket efter ål Er remiss 06-09-20, dnr 13-2311-06 Länsstyrelsens

Läs mer

Östersjöns och Torneälvens lax- och öringbestånd. Johan Dannewitz & Stefan Palm Sötvattenslaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Östersjöns och Torneälvens lax- och öringbestånd. Johan Dannewitz & Stefan Palm Sötvattenslaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Östersjöns och Torneälvens lax- och öringbestånd Johan Dannewitz & Stefan Palm Sötvattenslaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Upplägg Bakgrund: beståndsövervakning, biologisk rådgivning och

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Kustnära våtmarker = fler gäddor i Östersjön?

Kustnära våtmarker = fler gäddor i Östersjön? Kustnära våtmarker = fler gäddor i Östersjön?? Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) Ideell naturvårds- och intresseorganisation Livskraftiga bestånd i friska vatten Sätta fiskevården

Läs mer

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Skrubbskädda. Skrubbskädda/Skrubba/Flundra. Östersjön. Resursöversikt 2013

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Skrubbskädda. Skrubbskädda/Skrubba/Flundra. Östersjön. Resursöversikt 2013 Institutionen för akvatiska resurser Skrubbskädda Platichthys flesus Fiskbestånd i hav och sötvatten Resursöversikt 213 Skrubbskädda/Skrubba/Flundra Östersjön UTBREDNINGSOMRÅDE Skrubbskäddan finns i Skagerrak,

Läs mer

Öring. Öring Salmo trutta Bild: Wilhelm von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske

Öring. Öring Salmo trutta Bild: Wilhelm von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske Öring Öring Salmo trutta Bild: Wilhelm von Wright UTBREDNINGSOMRÅDE Öring finns över hela landet, från kusten till fjället, och uppträder i kustvatten från Haparanda till Strömstad. LEK Öring leker i många

Läs mer

Översiktliga resultat från inventering av yngel och abborrom vid Blekingekusten

Översiktliga resultat från inventering av yngel och abborrom vid Blekingekusten Antal gäddor per skott Täckningsgrad i genomsnitt per intervall (%) Översiktliga resultat från inventering av yngel och abborrom vid Blekingekusten 2010 2011 Länsstyrelsen i Blekinge, maj 2012 METODER

Läs mer

Beskrivning av använda metoder

Beskrivning av använda metoder Faktablad om provfisket i Ivarskärsfjärden 2010 (http://www.regeringen.ax/.composer/upload//naringsavd/fiskeribyran/faktablad_om_pro vfisket_i_ivarskarsfjarden.pdf) Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

Förvaltning av fisk i Dalälven. Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Förvaltning av fisk i Dalälven. Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län Förvaltning av fisk i Dalälven Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län Hur förvaltas lax och öring idag? Lax: Internationell förvaltning, EU:s GFP - TAC för Östersjön m m Öring:

Läs mer

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING

Fiskeplan Allmänningen 2016 SAMMANFATTNING Fiskeplan Allmänningen 2016 2016 1 SAMMANFATTNING Under en lång följd av år har allmänningen genom statligt stöd arbetet med fiskevård i allmänningens vatten. Verksamheten har ett stort allmänt intresse.

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

Fiskekort. för

Fiskekort.  för r i k t p r i s l i s ta för www.vattenagarna.se Fiskekort FOTO: GÖRAN ÖSTH En rekommendation från Sveriges fiskevattenägareförbund som hjälper till att sätta rätt värde på upplåtelser av handredskapsfiske,

Läs mer

Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av laxbestånd. Jens Persson, utredare enheten för fiskereglering (Fr)

Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av laxbestånd. Jens Persson, utredare enheten för fiskereglering (Fr) Bevarande, restaurering och hållbar förvaltning av laxbestånd Jens Persson, utredare enheten för fiskereglering (Fr) Jens.persson@havochvatten.se Dagens presentation Regeringsuppdrag 2015 Förvaltning av

Läs mer

Sportfiskarnas policy för säl och skarv

Sportfiskarnas policy för säl och skarv Sportfiskarnas policy för säl och skarv Stenungsund 2016-11-21 Markus Lundgren, Sportfiskarna En av Sveriges största folkrörelser relser 1,6 milj. pers. i åldrarna 16-80 år fritidsfiskar/år Omsätter 5,8

Läs mer

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Inventering gjordes 2013-07-25 av Per Ingvarsson på Naturcentrum AB med medhjälpare Oscar Ingvarsson. Sträckan som undersöktes

Läs mer

070 2670001 Havs- och vattenmyndigheten. Box 11930. 104 39 Göteborg

070 2670001 Havs- och vattenmyndigheten. Box 11930. 104 39 Göteborg 1 Blekinge Fiskeråd 2011-12-09 c/o Annicka Engblom Ekvägen 4 370 30 Rödeby 070 2670001 Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 104 39 Göteborg Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:425)

Läs mer

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010.

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Datum 2011-02-01 Beteckning Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Örebro län Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Fram till 1993 var inrapportering av fångst obligatorisk för

Läs mer

Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2014

Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2014 Faktablad om provfisket i Marsund/Bovik 2014 Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1976: 1976 1983; djupnät i Finbofjärden. 1983 1986; kustöversiktsnät användas i mindre omfattning. 1987 2008; fullt

Läs mer

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Massor med oro och frågor om fisken i Dalälven Oroande minskning av öring, harr, sik! Lax, harr, öring: Vad kan vi göra för att få det bättre för våra laxfiskar?

Läs mer

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län Fiske på Gotland Den som fiskar måste också känna till de bestämmelser som gäller. För att underlätta för dig som fritidsfiskare har vi i denna folder gjort en

Läs mer

Kustprovfiske mellan Södertälje hamn och Landsort 2016

Kustprovfiske mellan Södertälje hamn och Landsort 2016 Kustprovfiske mellan Södertälje hamn och Landsort 2016 2016-10-14 Kustprovfiske mellan Södertälje hamn och Landsort 2016 Rapportdatum: 2016-10-14 Version: 1.0 Projektnummer: 3140 Uppdragsgivare: Ramböll

Läs mer

Kustprovfiske mellan Södertälje hamn och Landsort 2016

Kustprovfiske mellan Södertälje hamn och Landsort 2016 Kustprovfiske mellan Södertälje hamn och Landsort 2016 2017-09-21 Kustprovfiske mellan Södertälje hamn och Landsort 2016 Rapportdatum: 2016-09-21 Version: 2.0 Projektnummer: 3140 Uppdragsgivare: Ramböll

Läs mer

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Sportfiskarna 50 000 medlemmar Ideell naturvårds- och intresseorganisation Livskraftiga fiskbestånd i friska vatten Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter

Läs mer

Beslut om föreskrifter enligt 7 kap. 30 miljöbalken m.m. utmed Mörrumsån i Karlshamns och Olofströms kommuner, Blekinge län

Beslut om föreskrifter enligt 7 kap. 30 miljöbalken m.m. utmed Mörrumsån i Karlshamns och Olofströms kommuner, Blekinge län BESLUT 1 (5) 2014-02-27 Dnr 511-1300-11 Avdelningen för Samhällsutveckling Carina Burelius Planarkitekt tfn. 010-22 40 122 Carina.Burelius@lansstyrelsen.se Se sändlista Beslut om föreskrifter enligt 7

Läs mer

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Nationell Fiskevattenägarekonferens 22-23 november 2017 Per-Erik Larson, Länsstyrelsen Östergötland Håkan Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

FISKETURISTISK UTVECKLINGSPLAN

FISKETURISTISK UTVECKLINGSPLAN Pm FISKETURISTISK UTVECKLINGSPLAN 2005-06-08 Mats Andersson Bakgrund Eriksbergs säteri som förvaltas av Skogssällskapet utgör en unik anläggning ur många aspekter. Ett stort hägnat område med varierande

Läs mer

Faktablad om provfisket i Lumparn 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/)

Faktablad om provfisket i Lumparn 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Faktablad om provfisket i Lumparn 2013 (www.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/) Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1999: 1999 2010; nät serier ( ) 2010 -> Nordic-nät tas i bruk och används tillsvidare

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften?

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Erik Degerman, Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet, Örebro 92 000 sjöar 450 000

Läs mer

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Öring. Öring. Östersjön. Resursöversikt 2013

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Öring. Öring. Östersjön. Resursöversikt 2013 Institutionen för akvatiska resurser Öring Salmo trutta Fiskbestånd i hav och sötvatten Resursöversikt 2013 Öring Östersjön UTBREDNINGSOMRÅDE Öring finns över hela landet, från kusten till fjället, och

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

Sill/Strömming. Sill/Strömming. Östersjön Yrkesfiske. Miljöanalys och forskning

Sill/Strömming. Sill/Strömming. Östersjön Yrkesfiske. Miljöanalys och forskning Sill/Strömming Clupea harengus Bild:Wilhelm von Wright UTBREDNINGSOMRÅDE Sill förekommer i alla av s omgivande hav. Beteckningen strömming används för sill som fångas i Östersjön norr om Kalmar. LEK Leksillen

Läs mer

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista REMISS Sida 1(9) Datum Beteckning Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36)

Läs mer

PROVFISKE AV FISK I ÄLTASJÖN I NACKA OCH STOCKHOLMS KOMMUNER UNDER FEMTONÅRSPERIODEN , SAMMANFATTNING

PROVFISKE AV FISK I ÄLTASJÖN I NACKA OCH STOCKHOLMS KOMMUNER UNDER FEMTONÅRSPERIODEN , SAMMANFATTNING ÄLTENS FISKEKLUBB Sten Fogelström, 08-773 06 72 KORT RAPPORT PROVFISKE FISK, 1996-2010 2011-03-22 PROVFISKE AV FISK I ÄLTASJÖN I NACKA OCH STOCKHOLMS KOMMUNER UNDER FEMTONÅRSPERIODEN 1996 2010, SAMMANFATTNING

Läs mer

KORT RAPPORT PROVFISKE FISK,

KORT RAPPORT PROVFISKE FISK, ÄLTENS FISKEKLUBB Sten Fogelström, 08-773 06 72 KORT RAPPORT PROVFISKE FISK, 1996-2011 2011-10-23 PROVFISKE AV FISK I ÄLTASJÖN I NACKA OCH STOCKHOLMS KOMMUNER UNDER SEXTONÅRSPERIODEN 1996 2011, SAMMANFATTNING

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

Resultat från provfisken i Långsjön, Trekanten och Flaten år 2008

Resultat från provfisken i Långsjön, Trekanten och Flaten år 2008 Resultat från provfisken i Långsjön, Trekanten och Flaten år 2008 en utvärdering av Magnus Dahlberg & Niklas B. Sjöberg Juni 2009 Omslagsfoto: Magnus Dahlberg Inledning Följande rapport redovisar resultatet

Läs mer

9. AREELLA NÄRINGAR. Fritidsfisket är en av de största fritidssysselsättningarna i Sverige

9. AREELLA NÄRINGAR. Fritidsfisket är en av de största fritidssysselsättningarna i Sverige 9. AREELLA NÄRINGAR Fritidsfisket är en av de största fritidssysselsättningarna i Sverige Foto: Catrine Nyström Vision Piteå kust och skärgård ska erbjuda ett givande fi ske, både för yrkes- och sportfi

Läs mer

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014 En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Sportfiskarna Tel: 08-410 80 680 E-post: tobias@sportfiskarna.se Postadress: Svartviksslingan 28, 167 39

Läs mer

Faktablad om provfisket i Lumparn 2015

Faktablad om provfisket i Lumparn 2015 Faktablad om provfisket i Lumparn 2015 Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1999: 1999 2010; nät serier ( ) 2010 -> Nordic-nät tas i bruk och används tillsvidare ( ). Tre stationer i nordost utgick

Läs mer

Sydost. Nordväst Nordost. Sydväst. Fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn, översiktskarta

Sydost. Nordväst Nordost. Sydväst. Fiskekort Arvidsjaur-Älvsbyn, översiktskarta översiktskarta Det vidsträckta skogslandskapet i området erbjuder varierat fiske och härliga vildmarksupplevelser. Här finns både strömmande vatten med harr, öring och tidvis lax samt skogstjärnar med

Läs mer

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Röding. Röding. Vättern. Resursöversikt 2013

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Röding. Röding. Vättern. Resursöversikt 2013 Institutionen för akvatiska resurser Röding Salvelinus salvelinus och S. alpinus Fiskbestånd i hav och sötvatten Resursöversikt 213 Röding UTBREDNINGSOMRÅDE Storrödingen (S. salvelinus) betraktas som en

Läs mer

Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND... 16 1.1 Fritidsfisket... 16 1.2 Uppdraget... 17 1.2.1 Regeringens skrivelse Vissa fiskeripolitiska frågor... 17 1.3 Rapportering

Läs mer

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010 RESULTAT FRÅN FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2010 Testeboån mellan havet och Oslättfors ingår i aktionsplanen för lax i Östersjön - IBSFC Salmon Action Plan 1997-2010. I praktiken innebär det att all fiskevård

Läs mer

Fritidsfisket i Vättern 2010

Fritidsfisket i Vättern 2010 Fritidsfisket i Vättern 2010 Sammanställning av enkätsvar och fältobservationer Rapport nr 114 från Vätternvårdsförbundet - i samverkan med länsstyrelsernas fiskefunktioner Rapport nr 114 från Vätternvårdsförbundet

Läs mer

BESLUT 2015-07-23 Ärendenr: NV-03625-15. Stockholms ornitologiska förening

BESLUT 2015-07-23 Ärendenr: NV-03625-15. Stockholms ornitologiska förening 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-07-23 Ärendenr: Stockholms ornitologiska förening Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms

Läs mer

Angående Havs- och vattenmyndighetens bedömning av Vätterns rödingbestånd i Vättern i rapporten Resurs- och Miljööversikt 2012

Angående Havs- och vattenmyndighetens bedömning av Vätterns rödingbestånd i Vättern i rapporten Resurs- och Miljööversikt 2012 Sida 1/5 2013-09-25 Malin Setzer 036-39 51 85 Havs- och Vattenmyndigheten Jordbruksverket Landsbygdsdepartementet Angående Havs- och vattenmyndighetens bedömning av Vätterns rödingbestånd i Vättern i rapporten

Läs mer

Kursledare: Carl-Johan Månsson. FISKET SOM RESURS utveckling som gynnar alla!

Kursledare: Carl-Johan Månsson. FISKET SOM RESURS utveckling som gynnar alla! Kursledare: Carl-Johan Månsson FISKET SOM RESURS utveckling som gynnar alla! Planering för kurs Fiskeentreprenörer Idag: Bakgrund, förvaltning, vattenekologi och vattenresurser. Fiskemetoder och fiskeregler.

Läs mer

Sportfiskarna. En av Sveriges största folkrörelser

Sportfiskarna. En av Sveriges största folkrörelser Sportfiskarna En av Sveriges största folkrörelser Mer än 1,5 miljoner fiskar med spö Viktigaste fritidsintresset för över 400 000 svenskar Sportfiskarna organiserar 50.000 sportfiskare och 420 klubbar

Läs mer

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016 Kan musselodling kan vara ett sätt att rädda den övergödda Östersjön och samtidigt skapa en ny näring för foderproduktion i kustområdena? Välkommen till en informationsträff tisdag den 13/12 kl 13:00 16:30

Läs mer

Faktablad om provfisket i Lumparn 2016

Faktablad om provfisket i Lumparn 2016 Faktablad om provfisket i Lumparn 2016 Bakgrund Provfiskeverksamhet inleddes år 1999: 1999 2010; nät serier ( ) 2010 -> Nordic-nät tas i bruk och används tillsvidare ( ). Tre stationer i nordost utgick

Läs mer

Sportfiske. Catch and Release. www.blekingearkipelag.se

Sportfiske. Catch and Release. www.blekingearkipelag.se Sportfiske Catch and Release www.blekingearkipelag.se BLEKINGE Olofström Karlshamn Ronneby Sölvesborg Karlskrona Att återutsätta en fisk, även kallat Catch and Release (C&R), är en metod med syfte att

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF FISKEVÅRDEN Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF Historik Fiskevården i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO (tidigare Furusjöns, Kiasjöns och Badebodaåns gemensamhetsfiske fram till 1967) har historiskt

Läs mer

Översikt & grundläggande strategi

Översikt & grundläggande strategi Översikt & grundläggande strategi Fisketurism En resurs för naturturism och Översikt av Östra och Norra Skaraborg - de sportfisketuristiska resurserna Av John Zafaradl Vänern & Vättern Skaraborg (Östra

Läs mer

Förvaltningsmål för vild lax Beståndens utveckling kort historik. Havsöverlevnad hos vild och odlad lax Sammanfattning

Förvaltningsmål för vild lax Beståndens utveckling kort historik. Havsöverlevnad hos vild och odlad lax Sammanfattning Laxbeståndens utveckling i Östersjön Johan Dannewitz Institutionen för akvatiska resurser (SLU (SLU Aqua) Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm Upplägg Förvaltningsmål för vild lax Beståndens utveckling

Läs mer

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM

SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM SP RTFISKE I STOCKHOLMS STRÖM UPPLEV FISKELYCKAN I STORSTADSMILJÖ Välkommen till det fria handredsk Ett 30-tal fiskarter gör Strömmen till det artrikaste fiskevattnet i stockholmsregionen. Mest omtalat

Läs mer

Delprojekt 1.Provtagning och analys av dioxiner och PCB i konsumtionsfisk från Östersjöområdet och andra livsmedel

Delprojekt 1.Provtagning och analys av dioxiner och PCB i konsumtionsfisk från Östersjöområdet och andra livsmedel 1 Dnr 10-1-10 Dnr 115/2010 2010-02-23 Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Bakgrund I Livsmedelsverkets, Fiskeriverkets och Naturvårdsverkets regleringsbrev för budgetåret 2009 konstateras att Sveriges

Läs mer

Lax. Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske

Lax. Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske Lax Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright UTBREDNINGSOMRÅDE Finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Västkustlaxen har sina uppväxtområden i Atlanten. Östersjölaxen har sina uppväxtområden

Läs mer

Provfiske i. Kalvfjärden, Tyresö. Text, tabeller och diagram: Nils-Olof Ahlén

Provfiske i. Kalvfjärden, Tyresö. Text, tabeller och diagram: Nils-Olof Ahlén -9- Provfiske i Kalvfjärden, Tyresö Text, tabeller och diagram: ils-olof Ahlén Provfisket genomfört i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län som medfinansierat projektet via det statliga fiskevårdsbidraget.

Läs mer

Fiskare i forskningens tjänst ny trålundersökning i Kattegatt

Fiskare i forskningens tjänst ny trålundersökning i Kattegatt Fiskare i forskningens tjänst ny trålundersökning i Kattegatt Johan Lövgren, Mattias Sköld & Katja Ringdahl, Sveriges lantbruksuniversitet Joakim Hjelm, Havs- och vattenmyndigheten / Marie Storr-Paulsen,

Läs mer

FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2011

FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2011 FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2011 Endast åtta laxar passerade uppvandringskontrollen i Testeboån under 2011. Med andra ord innebar det gångna året ett bakslag i den positiva trenden för antalet lekvandrande

Läs mer

Skånskt fiske - det mesta av det bästa. Men vad händer i Hanöbukten??

Skånskt fiske - det mesta av det bästa. Men vad händer i Hanöbukten?? Skånskt fiske - det mesta av det bästa Men vad händer i Hanöbukten?? Rapporter om försämrat fiske och fiskförekomst rör främst den inre delen av Hanöbukten. Kustfisket har dock varit svagt under de senaste

Läs mer

Fiskbestånd i hav och sötvatten

Fiskbestånd i hav och sötvatten Institutionen för akvatiska resurser Ål Anguilla anguilla Fiskbestånd i hav och sötvatten Resursöversikt 213 Ål Hela landet UTBREDNINGSOMRÅDE Ålen finns i nästan hela landet med undantag för fjällregionen

Läs mer

rapport 2013/3 Standardiserat provfiske Garnsviken 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth

rapport 2013/3 Standardiserat provfiske Garnsviken 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth rapport 2013/3 Standardiserat provfiske Garnsviken 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth Författare Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth Foto Författarna om inget annat anges Produktion

Läs mer

Lax (och öring) i Klarälven kan vi få livskraftiga vilda bestånd?

Lax (och öring) i Klarälven kan vi få livskraftiga vilda bestånd? Lax (och öring) i Klarälven kan vi få livskraftiga vilda bestånd? Eva Bergman Kau, Avdelningen för biologi NRRV (NaturResurs Rinnande Vatten) Europeiska unionen Europeiska regional utvecklingsfond Vilka

Läs mer

FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2012

FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2012 FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2012 Laxsmolt på väg ut från Testeboån. Arbetet med fiskevården i de nedersta ungefär två milen av Testeboån är i första hand fokuserat på att återetablera ett livskraftigt

Läs mer

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006 Länsstyrelsen på Gotland har uppdrag av regeringen att arbeta för att det på ett långsiktigt och hållbart sätt genomförs en ansvarsfull hushållning av fiskresurserna så att de ger en god och långsiktig

Läs mer

SMÅLÄNDSKA SPECIMENTÄVLINGEN

SMÅLÄNDSKA SPECIMENTÄVLINGEN Inbjudan till tävlingsåret 2011 Dags för laganmälan!! Så har det gått ett år igen och det är dags att skicka in en laganmälan för de som vill vara med i tävlingen även år 2011. Detta gäller både nya och

Läs mer

Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske

Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske 1994 startade Projekt Sälar och Fiske (PSF) Deltagare Länsstyrelser Naturvårdsverket Fiskeriverket Yrkesfiskare SNF WWF Syfte

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2014 SWD(2014) 290 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rådets förordning (EG) nr 1098/2007

Läs mer

Skånskt fiske. Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten HUT Skåne-mötet 2009-02-10

Skånskt fiske. Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten HUT Skåne-mötet 2009-02-10 Skånskt fiske Johan Wagnström Fiske- och vattenvårdsenheten HUT Skåne-mötet 2009-02-10 Skånskt fiske - det - det mesta av av det bästa Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, ett långsiktigt

Läs mer

Siklöja. Siklöja. Vänern, Vättern och Mälaren Yrkesfiske

Siklöja. Siklöja. Vänern, Vättern och Mälaren Yrkesfiske Siklöja Coregonus albula Bild: Wilhelm Von Wright UTBREDNINGSOMRÅDE I sötvatten omfattar siklöjans utbredningsområde knappt 2/3 av Sveriges yta och förmodas ha styrts av högsta kustlinjen och en svag vilja

Läs mer

Kustens rovfiskar behöver integrerad förvaltning

Kustens rovfiskar behöver integrerad förvaltning Kustens behöver integrerad förvaltning Joakim Hjelm, Ulf Bergström & Jens Olsson, SLU / Ullrika Sahlin, Lunds universitet Det svenska yrkesfiskets landningar av abborre och gädda i Östersjön har minskat

Läs mer

Vänerlaxens fria gång:

Vänerlaxens fria gång: Vänerlaxens fria gång: Vad vi vet och inte vet om laxen i Klarälven Larry Greenberg Avdelningen för biologi, Karlstad Universitet Vilka på Kau skall jobba med projektet? Eva Bergman Larry Greenberg Björn

Läs mer

Fiskeplan. Siksjönäs FVO

Fiskeplan. Siksjönäs FVO Fiskeplan Siksjönäs FVO Bakgrund Under de senaste åren har behovet av en Fiskeplan ökat i och med att medlemmarna i föreningen samt boende i området mer aktivt deltar i fiske-vårdsarbetet och diskussionen

Läs mer

Östra Ringsjön provfiske 2006 Redovisning av resultat samt en kortfattad jämförelse med tidigare undersökningar

Östra Ringsjön provfiske 2006 Redovisning av resultat samt en kortfattad jämförelse med tidigare undersökningar Östra Ringsjön provfiske 26 Redovisning av resultat samt en kortfattad jämförelse med tidigare undersökningar MS Naturfakta Mikael Svensson Box 17 283 22 OSBY msnaturfakta@telia.com 479-1536; 75-91536

Läs mer

11-5183-07 Erika Axelsson Tel: 031-7430384. Följande föreskrifter föreslås träda ikraft den 1 februari 2011.

11-5183-07 Erika Axelsson Tel: 031-7430384. Följande föreskrifter föreslås träda ikraft den 1 februari 2011. REMISS 1(5) Datum Beteckning Tillträdesenheten Handläggare 2010-10-22 Dnr 11-1635-08 11-5183-07 Erika Axelsson Tel: 031-7430384 Förslag till införande av föreskrifter i (FIFS 2004:36) rörande fiske inom

Läs mer

Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017

Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017 Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017 Ers Majestät, Statsrådet, Konferensdeltagare Hjärtligt välkomna till Umeå, till Västerbotten och till denna konferens. En konferens där vi helhjärtat ska ägna

Läs mer

Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg

Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg Kalle Gullberg Erfarenheter från ett fiskvandringsprojekt Kortkurs: Bygg Din egen ålfälla Laxförvaltning ökat behov av dataunderlag Skräckfilm Fiskvandring

Läs mer

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Gös. Gös. Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Resursöversikt 2013

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Gös. Gös. Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Resursöversikt 2013 Institutionen för akvatiska resurser Gös Sander lucioperca Fiskbestånd i hav och sötvatten Resursöversikt 213 Gös Vänern, Vättern, Mälaren och UTBREDNINGSOMRÅDE Gösen förekommer allmänt i Vänerns, s och

Läs mer

Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak och Kattegatt.

Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak och Kattegatt. 2014-02-06 sid 1 (5) Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 Göteborg Yttrande över Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) avseende fiske efter lax och öring i Skagerak

Läs mer

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Kinnekulle och Sunnanå 2010 Trollingtävlingarna Kinnekulle och Sunnanå 21 Samt en skattning av trollingfisket i Vänern perioden 1997 29 Mikael Johansson & Magnus Andersson Dnr 26-211 Kort resumé av 21 års resultat Data från trollingträffarna

Läs mer

Fiske i Ronnebyån. Priser

Fiske i Ronnebyån. Priser Sportfiske 2017 Fiske i Ronnebyån Havsörings- och regnbågefiske i Ronnebyån är välkänt och lockar fiskeentusiaster från när och fjärran varje år. För allas trivsel, var vänlig respektera följande grundregler:

Läs mer