Användarmanual Drift och skötsel. Sanyo CO2 Eco DS SHP-TH90MDN-SW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual Drift och skötsel. Sanyo CO2 Eco DS1971201 SHP-TH90MDN-SW"

Transkript

1 Användarmanual Drift och skötsel Sanyo CO2 Eco SHP-TH90MDN-SW DS

2 INNEHÅLL 01. Inledning... 3 Välkommen Allmän information Innan anläggningen tas i drift Säkerhetsföreskrifter 02. Huvudfunktioner Komponenter och instrumentpanel Justeringar och hantering... 6 Allmän information Standardinställingar Så fungerar manöverpanelen Menyförklaringar 05. Husets värmebehov...13 Allmän information Inställning av huskurva och justering av huskurva Exempel på värmekurvor Lämpliga grundinställningar (Lathund) 06. Nattemperaturer Menystruktur Skötsel...17 Allmänt Säkerhetsventil Blandningsventil Dränerings- och avstängningsventiler När pannan inte används 09. Om fel uppstår...19 Allmän information Hygieniskt varmvatten Radiatorsystemet Återställ ett fel Avstängningstermostat Belastningsvakt Luftproblem Reservvärmetermostat 10. Larm och informationsmeddelanden Allmän information Larmtexter Felmeddelanden från värmepumpen Informationstexter 11. Ytterligare nyttig information...21 Rumsgivaren Vid fel på utegivare Mina inställnigar Tider för nattsänkning 2

3 01. Inledning Välkommen Allmän information Grattis! Du har precis köpt en Sanyo CO2 ECO, som vi hoppas du ska bli mycket nöjd med. Rätt skött kommer du att ha gjädje av din Sanyo CO2 ECO i många år. På följande sidor finner du den information du behöver. Spara denna manual tillsammans med den tekniska manualen som också medföljer leveransen. Sanyo CO2 Eco är en komplett värmepump som svarar för din villas uppvärmningsoch varmvattenbehov. Sanyo CO2 Eco är försedd med en motoriserad shunt som ser till att rätt och jämn temperatur når dina radiatorer. Sanyo CO2 Eco har en inbyggd cirkulationspump för anslutning mellan panna och värmepump. Sanyo CO2 Eco har ett styrsystem som: övervakar alla funktioner i värmepumpen. medger individuella inställningar. i klartext visar önskade värden, till exempel temperaturer, drifttider, och felindikeringar. på ett enkelt och strukturerat sätt underlättar inställning och felsökning. Sanyo CO2 Eco har en inbyggd kopparslinga som ger rikligt med varmvatten. Sanyo CO2 Eco har en så kallad källarvärmefunktion sommartid och en golvvärmespärr, som maximerar temperaturen ut i golvslingorna. Sanyo CO2 Eco har inbyggd nattsänkning där temperaturen kan ställas in och ändras under dygnet, dag för dag. Sanyo CO2 Eco är servicevänlig, tack vare lättåtkomliga elkomponenter samt bra felsökningsfunktioner i styrprogrammet. Sanyo CO2 Eco levereras med rumsgivare som standard. Rumsgivaren är försedd med en lysdiod som ger ett blinkande sken vid eventuella fel. Felet kan avläsas i klartext i produktens teckenfönster. Sanyo CO2 Eco är ansluten till SANYO CO2 värmepumpenhet som kan ge så mycket som 65 C - 70 C varmvatten. Men det är mycket viktigt att hantera systeminställningar för att behålla systemtemperaturen så låg som möjligt för att erhålla bästa effektivitet. På grund av den snabba utvecklingen förbehålls rätten till ändringar i specifikationer och detaljer. Innan anläggningen tas i drift När installatören installerat ditt nya värmesystem skall ni tillsammans kontrollera att anläggningen är i fullgott skick. Låt installatören visa dig strömställare, regleranordningar och säkringar, så du vet hur anläggningen fungerar och skall skötas. Lufta radiatorerna efter cirka tre dagars drift och fyll vid behov på mer vatten. Säkerhetsföreskrifter Följande säkerhetsföreskrifter skall beaktas vid hantering, installtion och användning av värmepumpen: Säkerhetsventiler (radiatorsystem och färskvattensystem) skall kontrolleras regelbundet, fyra ggr/år. Kontrollera att vatten kommer ut från spilledningen. Produkten får ej spolas med vatten. Äventyra aldrig säkerheten genom att demontera fastskruvade kåpor, huvar mm. Äventyra aldrig säkerheten genom att sätta säkerhetsutrustning ur spel. Ingrepp i produkten får endast utföras av behörig person. 3

4 02. Huvudfunktioner Huvudfunktioner Systemöversikt - I produkten finns ett elektroniskt styrsystem som övervakar alla funktioner, och tillåter dig att göra individuella inställningar för ett behagligt inomhusklimat. - Rumsgivarna lämnar kontinuerligt information till styrsystemet. Därefter görs nödvändiga temperaturjusteringar för radiatorsystemet. - För optimal drift och minsta temperaturförlust anpassas vattentemperaturen i produkten automatiskt till radiatorernas temperaturbehov. - Styrsystemet innehåller ett dag-för-dagsystem som tillåter dig att sänka inomhustemperaturen vid två tillfällen under dygnet, t ex på nätter och då du arbetar. - Pannan kan fjärrstyras via ett så kallat Minicall system. Inomhustemperaturen kan sänkas eller återställas till normal temperatur. Övre plastskydd Inkoppling och shunt för radiatorkrets Reglering/ Display Inkoppling av värmepump Tankens övre del 9kW elpatron Frontpanel i plast Isolerad tank Nöd-patron 6kW Dräneringsventil 4

5 03. Komponenter och instrumentpanel Allmänt: Den normala användarpanelen är manöverpanelen på frontpanelen. Alla inställningar och värden är tillgängliga från manöverpanelen. Under frontskyddet finns termostater för skydd för hög temperatur och reservtemperaturtermostat. Termostaterna behövs normalt inte köras. Övre skydd Montera isär genom att trycka övre skyddet framåt och uppåt. Skruvar för frontskyddet Efter att övre skyddet demonterats, kommer man åt skruvarna (2 st.) för frontskyddet. Manöverpanel Manöverpanelens placering. Termostater Reservtermostaterna blir tillgängliga efter demontering av frontpanelen. Nätverkskabel Mellan manöverpanelen och ellåda. Snabbanslutning vid manöverpanelen. Borttagning av frontskydd Efter demontering av övre skruvar, dra frontpanelen mot dig och lyft den sedan uppåt. OBS: Glöm inte att lossa kontakten för nätverkskabeln på manöverpanelen efter att frontpanelen har tagits bort. Kabelmatning Kabelintag i ellådan. Avstängningsventiler för tank Glöm inte att öppna dessa innan du startar värmepumpen Laddningspump Cirkulerar vattnet mellan tankenheten och Sanyo värmepump. Dräneringsventil Dränerar tankenheten och radiatorsystemet Avstängningsventil (cirkulationspump) Måste vara öppen när värmepumpen är ansluten. Stäng ventilen när pumpen ska underhållas. 5

6 Manöverpanel Status lampa Grönt fast sken visar att aggregatet är spänningsatt och i drift. Blinkar rött vid larm. Läs meddelande i display. Display Display med bakgrundsljus. Ger information på 8 rader. Gå tillbaka knapp Återgå till tidigare visad meny. OK knapp Bekräfta val eller värde. Reset knapp Knappen lyser rött vid larm. Tryck på knappen för att återställa larmet. Stega upp/ner knapp Stega upp/ ner i menyer eller öka/ minska värden. 04. Justeringar och hantering Allmän information Sanyo CO2 Eco har ett modernt digitalt styrsystem. Ett fåtal reglerorgan och klartext i panelens teckenfönster gör att inställningar och handhavande blir logiskt och lättöverskådligt. Produktens drift övervakas ständigt av styrningen. Om driftsdata inte överensstämmer med tillåtna värden skyddas produkten automatiskt. Vid felfall (t ex givarfel eller annat fel som sätter styrningen ur system) larmar produkten och talar i klartext om vad som är fel. En röd diod på rumsgivaren (placerad i lägenheten) blinkar vid felfall. Om fel uppträder på värmepumpen, fungerar ändå resten av produkten så att både värme och varmvatten erhålls. I sista hand finns även manuell reservvärme att tillgå. Manuell reservtermostat Vrid upp till det svarta området i nödläge. Normal inställning är AV eller Frysgräns (ca +5ºC läge snöflinga ). Glöm inte att återställa till normalläge. 6

7 Standardinställingar Produktens styrsystem är försett med standardinställningar. Vid uppstart fungerar huvudfunktionerna enlig följande: - Drift utan värmepump (fungerar som en vanlig elpanna). - Max 12 kw eldrift - Drift utan rumsgivare - Drift utan nattsänkning - värden för normaltemperatur i radiatorsystemet - Språk: Svenska Alla inställningar kan ändras i styrsystemet. För mer utförlig information angående standardinställningar, se tabellen Menyförklaringar. Så fungerar manöverpanelen:normalvisning Teckenfönstret visar normalt normalvisning, där de viktigaste värdena visas. Rumstemperaturen kan ändras direkt i teckenfönstret genom tryckning på pil ner eller pil upp knapparna. Bekräfta med att trycka på OK knappen. Menyer Styrsystemet är uppdelat i undermenyer för att vara enkelt att använda. För att se menyvalen, tryck på OK knappen en gång. Följande undermenyer finns: - Meny LOGG: här kan man se hur lång tid produkten varit spänningssatt, antal kompressorstarter senaste dygnet, larm m m. - Meny DIAGNOS: visar produktens aktuella driftsdata, t ex aktuella temperaturer, vilka elsteg som f n är aktiva, strömförbrukning osv. - Meny INST: Inställningar. I denna del väljs önskade driftsdata, t ex temperaturer, om källarvärme under sommaren önskas osv. - Meny INST KOD: För att få tillträde till denna meny krävs en kod. Här ställs gränsvärden in. - Meny MANUELL: Endast för installation/felsökning. Här kan produktens funktioner köras manuellt. - Meny STÄLL TID: I denna meny kan tiden (dag, timme, minut) ändras (syns endast om nattsänkning valts). Att komma in i menyerna: Efter varje meny visas en blinkande ruta ([]). Gå in i önskad meny genom att trycka på pil upp eller pil ner knappen. Tryck på OK knappen när rutan är fylld (mörk). Nu har du kommit in i den önskade menyn. Att stega i menyn: Tryck på pil upp eller pil ner knapp till ruta blinkar vid önskad rad. Aktivera raden genom att trycka på OK knappen. Ändra värdet med pil upp eller pil ner och bekräfta med OK knappen. Gällande värde: Ett ändrat värde gäller efter att det bekräftats med tryck på OK knappen. Att komma tillbaks till normalvisning : Om inga knapptryckningar sker under 10 minuter återgår teckenfönstret till normalvisning. Du kan även manuellt stega dig tillbaks till normalvisning genom att trycka på gå tillbaka knappen flera gånger. 7

8 Menyförklaringar HUVUDMENY Teckenfönster: SANYO CO2 ECO RUM (20,5c) 20,3 C TANK TEMP 47 c UTE TEMP 13 c STATUS MÅNDAG 20:45 Manuell avfrostn Nej (Värmepumpen kan avfrostas manuellt. Den manuella avfrostningen avbryts efter 20 minuter eller om Nej väljs i menyn) Förklaring Detta är teckenfönstrets normala utseende, som visar systemets viktigaste vänden RUM c (20): visar rumstemperaturen om rumsgivare är installerad och vald. Rumstemperatur är det enda som kan ändras i huvudmenyn. Tryck på pil upp eller pil ner knappen för att ändra. TANK TEMP: visar temperaturen i övre delen av pannan. UTE TEMP: visar utomhustemperaturen där givaren är monterad. Obs: vid snabba temperaturväxlingar är givaren nägot fördröjd. STATUS: visar vid behov statusmeddelande frän systemet: - UTAN VÄRMEPUMP: Värmepump är ej vald. - BEGRÄNSAD EL: Husets huvudsäkringar är för tillfället överbelastade. Produktens eleffekt är därför begränsad - ELEFFEKT REDUCERAD: efter elavbrott tillåts max 6 kw under 2 timmar - SOMMARGRÄNS: Gränsen på utomhustemperaturen är uppnådd så att värmen till radiatorerna stängs av. Cirkulationspumpen stannar och riktvärdet för TANK TEMP är satt till SOMMARTANK. FABRIKSINSTÄLLNING: visas 2 minuter om man återställer produktens IeveransinstäIIningar. MENYVAL Teckenfönster: LOGG [] DIAGNOS [] INST [] INST KODAD [] MANUELL [] INSTÄLLNING TID [] LOGG MENY teckenfönster Teckenfönster: TOT DRIFTTID 15351h TOT DRIFTTID KOMPR 7350h KOMPR / 24h 17h KOMPR / 24h 20st NASTE LARM: 1 UTEGIVARE 2 3 Manuell avfrostn: Värmepumpen kan avfrostas manuellt. Kan användas i extrema väderförhållande. Den manuella avfrostningen avbryts efter 20 minuter eller om Nej väljs i menyn. (Endast för 9kW värmepumpsenheter.) Förklaring LOGG: systemets Ioggbok som visar bl a statistik och senaste larm. DIAGNOS: i denna meny visas gällande värden. Här kan inga ändringar göras INST: här görs alla programinställningar, både av installatören och användaren INST KODAD: denna meny är endast till för tillverkaren och servicepersonal. För att göra ändringar här krävs en kod. MANUELL: en meny för servicepersonal. I denna meny kan alla komponenter i produkten manuellt styras och kontrolleras. INSTÄLLNING TID: Om nattsänkning är vald, ställs tiden in i denna meny. Förklaring Allmänt: LOGG menyn är systemets långtidslogg. Värdena sparas i ett minne och påverkas inte av elavbrott. TOT DRIFTTID: räknar total tid (i timmar) som systemet varit spänningssatt. TOT DRIFTTID KOMPR: räknar kompressorns totala drifttid (i timmar) sedan installation. KOMPR / 24h: visar kompressorns drifttid de senaste 24 timmarna. Loggas en gång/dygn, däremellan kvarstår loggat värde. KOMPR START / 24h: visar antal starter kompressorn gjort de senaste 24 timmarna. Loggas en gång/dygn, däremellan kvarstår loggat värde. NASTE LARM: visar larm i ordningsföljd. Nr 1 är det senaste larmet. 8

9 DIAGNOS MENY teckenfönster Teckenfönster: KOMPRESSOR 70 % ELPANNA 4,5 kw ELPANNA TEMP (52) 50 c NEDRE EL 3kW NEDRE EL TEMP 45 C RUM (20,5 c) 20,5 c UTE TEMP 13 c TANK TEMP (50 c) 48 c RAD TEMP (35 c) 35 c STRÖM (20A) 13A SHUNTVENTIL + LADDPUMP 60% VP VATTEN IN 43 c VP VATTEN UT 48 c KOMPR TEMP 90 c UTE TEMP VP 12 c FÖRDRÖJ EL 3:00 KOMM OK PROGRAM ID PROGRAM DATUM XXXXXX XX-XX-XX Förklaring Allmänt: Värden i denna meny kan inte ändras. Visar faktiska driftsdata i systemet. Värde inom parantes är inställt värde, eller börvärde. KOMPRESSOR: visar aktuell kompressorhastighet ELPANNA: visar aktuell eleffekt för övre elpatron. ELPANNA TEMP: visar aktuell temperaturen vid den övre elpatronen. NEDRE EL: visar aktuell eleffekt för nedre elpatron. Patronen är normalt sett inte aktiverad. Patronen aktiveras automatiskt vid följande omständigheter: - värmepumpen inte är inkopplad (fristående montering). - värmepumpen har stanna p.g.a. låg utomhustemperaturen. - när ett fel på värmepumpen uppstår (larm). NEDRE EL TEMP: Temperaturen vid nedre elpatronen. Visas även om elpatronen inte är aktiv. RUM: visar önskad rumstemperatur (inom parantes) och aktuell temperatur UTE TEMP: visar aktuell utomhustemperatur på den plats givaren är monterad. Obs: vid snabba temperaturändringar är givaren något fördröjd. TANK TEMP: visar temperaturen i tanken där värmepumpen lämnar sin energi. Inom parantes visas värdet som systemet bestämmer enligt följande: - värdet visar kompressorns stopptemperatur när kompressorn går. (Tankens rikttemperatur) - värdet visar starttemperaturen när kompressorn inte går. RAD TEMP: visar utgående temperatur till radiatorerna elementen. Önskat värde (inom parantes) är beroende av rums- och utomhustemperaturen. STRÖM: visar det totala strömuttaget i fastigheten (hårdast belastade fasen). Värdet inom parantesen visar inställd storlek på huvudsäkring. SHUNTVENTIL: visar om radiatorsystemets blandningsventil öppnar eller stänger (eller ingendera). Visas med -, + eller [] tecken. LADDPUMP: visar hastigheten (flödet) på laddningspumpen mellan värmepumpen och pannan. Hastigheten är beroende av vilken temperatur som skall produceras i värmepumpen. VP VATTEN IN: visar temperaturen på vattnet som går till värmepumpen. VP VATTEN UT: visar temperaturen på vattnet som går ut från värmepumpen. KOMPR TEMP: visar kompressorns temperatur UTE TEMP VP: visar utomhustemperaturen där värmepumpen är installerad. FÖRDRÖJ EL: om blandningsventilen för radiatorsystemet vill använda energin från elpannan kommer den att fördröjas indirekt genom att inte öppna blandningsventilen helt under tid som visas. KOMM: visar om kommunikationen fungerar som den ska (OK) PROGRAM ID: visar programversion PROGRAM DATUM: visar programvarans utgåvedatum 9

10 INSTÄLLNING MENY teckenfönster Teckenfönster: SPRÅK SVE VÄRMEPUMP JA HUVUDSÄKRING 20A FÖRDRÖJ ELPANNA 3H ELPANNA 50 c MAX ELPANNA 3kW NEDRE EL 45 c NEDRE EL MAX 6kW Sommargräns 17 c Rumsgivare JA FÖRDRÖJ. EL 0M SOMMARTANK 55 C VV PRIORET JA 4 START MAX 57 C SHUNT LÅST AVF. JA RAD SYSTEM: MAX AMLEDNING 60 c MIN AMLEDNING OFF HUSKURVA 55 c JUSTERING KURVA 0 TEMPSÄNKNING NEJ RUM/AML. ÄNDRAS 0 TIR: MÅNDAG 6 22 TISDAG 6 22 ONSDAG 6 22 TORSDAG 6 22 EDAG 6 23 LÖRDAG 8 23 SÖNDAG 8 22 Förklaring Allmänt: systemtemperaturer, önskade nattemperaturer, huvudsäkring osv. I denna meny görs inställningar för radiatorsystemet. Här kan även nattemperatursänkningar programmeras. Diskutera inställningarna med din installatör. Det är mycket viktigt att radiatortemperaturerna är korrekt inställda för att få så stor besparing som möjligt från värmepumpen. SPRÅK: SWE ENG (SWE). Ställ in önskat språk VÄRMEPUMP: NEJ...JA (NEJ). När värmepumpen installerats och är klar för uppstart, ändra till JA. Panna levereras med NEJ så den kan startas utan värmepump. HUVUDSÄKRING: (20). Ändra värdet så det överensstämmer med storleken på husets huvudsäkring. Styrsystemet skyddar, vid behov, tillfälligt huvudsäkringen genom att stegvis sänka eluttaget. FÖRDRÖJ ELPANNA: 0 4 (3). Fördröjer systemet indirekt från att använda elenergi för radiatorn genom att inte öppna blandningsventilen helt vid vissa tillfällen. För att fördröja pannan direkt använd FÖRDRÖJ. EL. ELPANNA: (50 ). Ställ in elpannans driftstemperatur. 50 C rekommenderas. Uppvärmning av framledningsvatten (Detta riktvärde ändras automatiskt när systemet känner av att den måste höja temperaturen i tankens övre del för att erhålla tillräcklig uppvärmning.) MAX ELPANNA: Här ställer du inte maxuttag från elpannan. Uttaget väljs med hänsyn till huvud-/gruppsäkring. NEDRE EL: (45 ). Ställ in önskad temperatur på den nedre (elektriskt uppvärmda) delen på pannan. 45 C rekommenderas. Den nedre patronen är normalt inte aktiverad. Patronen aktiveras automatiskt vid följande omständigheter: - värmepumpen inte är inkopplad (fristående montering). - värmepumpen har stanna p.g.a. låg utomhustemperaturen. - när ett fel på värmepumpen uppstår (larm). NEDRE EL MAX: Här ställer du inte maxuttag från elpannan. SOMMARGRÄNS: (17 ). Talar om för systemet vid vilken utomhustemperatur värmesystemet ska ändra värdet för TANK TEMP till en fast temperatur (SOMMARTANK). och stanna pumpen för uppvärmningssystemen. Det tar cirka 120 minuter för systemet att övergå till detta tillstånd. RUMSGIVARE: NEJ JA(NEJ). Om rumsgivare är installerad, välj JA, om inte, välj NEJ. FÖRDRÖJ. EL: 0,3,6,9,12 (0M). Fördröjer aktivering av elpanna. SOMMARTANK: (55 ). Indikerar gränsen för TANK TEMP (temperaturen på tanken när värmepumpen lämnar sin energi) under Sommargräns. Om varmvattenkapaciteten är för låg, höj värdet. VV PRIORET: NEJ JA(NEJ). Här kan du välja ett högre temperaturläge för tappvarmvatten (förser högtempererat varmvatten från värmepumpen var fjärde gång termostaten aktiveras). Om varmvattnet inte räcker till, välj JA. 4 START MAX: (57 ). Indikerar gränsen för TANK TEMP (temperaturen på tanken när värmepumpen lämnar sin energi) under läget för hög temperatur av tappvarmvatten (förser högtempererat varmvatten från värmepumpen var fjärde gång termostaten aktiveras). Denna funktion visas inte om VV PRIORET är NEJ. SHUNT LÅST AVF.: NEJ JA (NEJ). Lås blandningsventilen vad avfrostning. MAX AMLEDNING: (60 ). Här kan man ställa in högsta temperatur ut till radiatorerna (elementen). Om huset är försett med golvvärme kan för höga temperaturer skada golvvärmesystemets rör. MIN AMLEDNING: OFF (OFF). Här ställs minsta temperatur till radiatorerna (elementen) in. Temperaturen kan ställas in på ett basvärde för sommarkällarvärme. Detta kräver att fungerande radiatortermostater eller avstängningsventiler är monterade. Funktionen kan stängas av. 10

11 HUSKURVA: (50 ). Här ställer du in vilken typ av radiatorsystem du har i huset. Ett lågt värde betyder golvvärmesystem, ett högt värde betyder högtemperatursystem. Värdet innebär utgående temperatur vid en utomhustemperatur av -15 C. Mer information i kapitel 5. JUSTERING KURVA: (0 ). Husets temperaturkurva kan paralleiijusteras, mer information i kapitel 5. TEMPSÄNKNING: NEJ JA(NEJ). Här ställer du in om du vill ha nattsänkningen aktiv eller inte. RUM/AML. ÄNDRAS: (0 ). Om nattsänkning är vald, får du tala om för styrningen hur mycket du vili sänka temperaturen nattetid. Om rumsgivare är installerad. ställ in hur mycket temperaturen skall ändras, t ex. -2 betyder att rumstemperature sänks med med -2 C. - Om rumsgivare inte är installerad, ställ in hur mycket framledningstemperaturen skall ändras, t ex. -5 betyder att framledningstemperaturen sänks med -5 C. Allmänt: På denna sida görs inställningarna för temperatur nattetid. Två temperatursänkningar per veckodag kan göras. Pil upp före timmen betyder att temperaturen höjs från och med denna timme. Pil ner före timmen betyder att temperaturen sänks från och med denna timme. Exempel 1: betyder att temperaturen höjs kl 6 på morgonen och sänks vid kl 22 på kvällen. Exempel 2: betyder att temperaturen höjs kl 6 på morgonen, sänks kl 12, höjs kl 17 och sänks igen kl 22 på kvällen. INSTÄLLNING KODAD MENY teckenfönster Teckenfönster: INST KODAD EFFEKT SPAR [] TANK MAX 65 C TANK MIN A 35 TANK MIN B 35 TANK MIN GRÄNS 5 C MIN PUMPHAST 10% DIFF START/STOP 5 C YSGRÄNS 2 C TYP 3 x 400 V VÄRMEPUMP 9 kw 3 X 400 V JUST. START/STOPP 0 c RAD STP AVOST NEJ Förklaring Allmänt: För åtkomst till denna meny krävs en kod. Auktoriserade servicefirmor har tillgång till denna kod. EFFEKT SPAR: Minskar utmatning från värmepumpen med hänseende till systemets behov. TANK MAX: (65 ). Högsta tillåtna tanktemperatur för kompressorns maximala arbetstemperatur. TANK MIN A: (35 ). Minimal tanktemperatur när utomhustemperaturen är högre än angiven temperatur (0) vid TANK MIN GRÄNS. TANK MIN B: (35 ). Minimal tanktemperatur när utomhustemperaturen är mindre än angiven temperatur (0) vid TANK MIN GRÄNS. TANK MIN GRÄNS: (5 ). MIN PUMPHAST: Minimum hastighet (flöde) som tillåts för cirkulationspumpen mellan pannan och värmepumpen. DIFF START/STOP: 0 20 (5 ). Differensen mellan start och stopp av kompressorn. YSGRÄNS: (2 ). Den gräns för utomhustemperaturen vid vilken cirkulationspumpen mellan pannan och värmepumpen inte tillåts att stanna. TYP: visar typ av TANKENHET VÄRMEPUMP: visar typ av VÄRMEPUMPENHET JUST. START/STOPP: -5 5 (0 ) Indikerar skillnaden mellan gränsen för RAD TEMP och TANK TEMP. Om värmeutmatningen är för låg, höj värdet. RAD STP AVOST: NEJ JA (NEJ). Detta är för att välja den funktion som stannar värmepumpen under avfrostning. Normalt är NEJ valt. <EFFEKT SPAR> Tilläggsförklaring Denna funktion minskar värmepumpens utmatning när behovet från systemet inte är så hög och systemet kan tillåtas att minska värmeutmatningen. 11

12 MENY MANUELL teckenfönster Teckenfönster: VÄRMEPUMP [] PUMPHAST 10% RELÄ 1.5[] 3[] 3[] 6[] Kw RELÄ nedre 3[] 6[] Kw SHUNTVENTIL [] RAD PUMP [] RUM ERROR [] TIDSINSTÄLLNING MENY teckenfönster Teckenfönster: INSTÄLLNING TID MÅNDAG TIMME 00 MINUT 00 Förklaring Allmänt: Meny Manuell är avsedd att vara en hjälp vid felsökning av produkten. I denna meny kan de olika komponenterna i systemet manövreras manuellt. Fylld ruta [] innebär att komponenten är aktiverad. VÄRMEPUMP: värmepumpen kan manövreras till/från. PUMPHAST: Iaddningspumpens hastighet kan manövreras här från %. RELÄ: reläerna till de övre elektriska värmarna kan aktiveras en och en (4 reläer). RELÄ NEDRE: reläerna till de nedre elektriska värmarna kan aktiveras en och en (2 reläer). SHUNTVENTIL: shuntmotorns öppna-/stängsignal. (-) innebär stängningssignal, (+) innebär öppnasigna och [] innebär ingen spänning till shuntmotorn. RAD PUMP: start och stopp av radiatorpumpen. RUM ERROR: här kan rumsdiodens errorlampa testas. Om aktivering sker (fylld markering) ska dioden Iysa konstant på rumsgivaren Förklaring Allmänt: tidsinställningen sparas i ett minne var femte minut. I händelse av strömavbrott används de sparade inställningarna då strömmen återkommer. VECKODAG: inställning av veckodag. TIMME: inställning av timme MINUT: inställning av minut 12

13 05. Husets värmebehov (Husets värmekurva ) Allmän information Inställningen av husets temperaturbehov är mycket viktigt för pannans styrsystem, eftersom det är just denna inställning som talar om för styrsystemet vilken temperatur just ditt hus behöver vid olika utomhustemperaturer. Inställningen för huset kallas huskurva och justering av huskurva. Det är mycket viktigt att dessa inställningar görs rätt för att erhålla bästa möjliga funktion och besparing. En fastighet kanske behöver 30 C på elementen när utomhustemperaturen ligger på 0 C, en annan fastighet kan behöva 40 C. Skillnaden mellan olika fastigheter är bl a beroende av radiatorernas yta, antal radiatorer och hur väl isolerat huset är. Inställning av huskurva och justering av huskurva Du bestämmer själv temperaturbehovet för din fastighet genom inställning av dessa två värden pannans i styrsystem. Dessa värden hittar du i menyn INSTÄLLNINGAR. Om du är osäker på temperaturbehovet för din fastighet, kan det ta ett tag att hitta rätt värde. Det bästa sättet att hitta korrekt inställning är att välja drift utan rumsgivare (se meny INSTÄLLNINGAR ). Utomhustemperaturen bestämmer då tempreraturen fram till radiatorerna. Under denna injusteringstid är det viktigt att: - funktionen Nattsänkning inte är aktiv - alla termostventiler på radiatorerna är öppna - utomhustemperaturen är lägre än +5 C (använd fabriksinställning om utomhustemperaturen är högre än +5 C tills temperaturen sjunkit till under +5 C). - radiatorsystemet fungerar korrekt och är injusterat. Grundinställningar 1) Det första värdet som skall ställas in är temperaturbehovet hos radiatorsystemet vid en utomhustemperatur av - 15 C för att erhålla en korrekt inomhustemperatur. Inställningen kallas HUSKURVA och finns i menyn INSTÄLLNINGAR. Om du inte känner till detta värde, använd lathunden på nästa sida. 2) Nästa värde att ställa in är JUSTERING AV HUSKURVA i menyn INSTÄLLNINGAR. Vissa fastigheter behöver en upphöjning eller nedsänkning av kurvjusteringen (parallelljustering av kurvan). Inställningen 0 innebär att kurvan varken är höjd eller sänkt. +5 innebär att framledningstemperaturen till radiatorerna alltid är +5 C högre vid alla utomhustemperaturer, och -5 C lägre om -5 är valt. 3) Låt inställningarna gälla några dagar, medan du kontrollerar rumstemperaturen. Om det är för varmt, eller för kallt, följ nedanstående instruktioner. Justering (om utomhustemperaturen är lägre än 0 C) - Om rumstemperaturen är för låg: Öka värdet HUSKURVA ett par grader. Avvakta därefter någon dag innan du eventuellt ökar värdet igen. - Om rumstemperaturen är för hög: Minska värdet HUSKURVA ett par grader. Avvakta därefter någon dag innan du eventuellt minskar värdet igen. Justering (om utomhustemperaturen är högre än 0 C) - Om rumstemperaturen är för låg: Öka värdet JUSTERING AV HUSKURVA ett par grader. Avvakta därefter någon dag innan du eventuellt ökar värdet igen. - Om rumstemperaturen är för hög: Minska värde JUSTERING AV HUSKURVA ett par grader. Avvakta därefter någon dag innan du eventuellt minskar värdet igen. 13

14 Exempel på värmekurvor På denna sida ser du två exempel på kurvor, som visar skillnaden vid olika inställningar. Kurvans lutning visar hur mycket temperaturen till radiatorena ändras vid olika utomhustemperaturer. En lägre utomustemperatur ger automatiskt en högre temperatur till radiatorerna. I diagram 2 kan du se hur en specifik kurva höjs eller sänks med +5 C eller -5 C vid justering av värdet JUSTERING AV HUSKURVA. Användning av metod enligt föregående sida kommer att resultera i en kurva som gäller för just din fastighet. Framledningstemperatur Lutning: Angett värde för kurvan är primär flödestemperatur vid en utomhustemperatur på -15 C Utomhustemperatur Justering: Framledningstemperatur Kurva 50 C Justering 0 C Kurva 50 C Justering +5 C Kurvan kan parallellförskjutas (justeras) nödvändigt antal grader för att anpassas för olika uppvärmningssystem/hus. Utomhustemperatur 14

15 Lämpliga grundinställningar (Lathund) Vid installation kan man sällan göra en exakt inställning av värmekurvan direkt. Då kan värdena nedan vara ett bra utgångsläge för den nogranna injusteringen Typ av system Endast golvvärme: HUSKURVA JUSTERING AV HUSKURVA 35 C 0 C Lågtemperatursystem: Normaltemperatursystem: 40 C 50 C 0 C 0 C Högtemperatursystem (äldre hus, små radiatorer, dålig isolering): 60 C 0 C 06. Nattemperaturer Nattemperaturer används för att minska inomhustemperaturen på natten (eller när så önskas). Genom att programmera styrsystemet kan du: - minska temperaturen två gånger en dag - minska temperaturen på olika tider på olika veckodagar Programmering görs i menyn INSTÄLLNINGAR. 15

16 07. Menystruktur Hur man använder styrsystemet: Huvudskärm: Displayen visar normalt huvudskärmen. De viktigaste värden visas på huvudskärmen. Rumtemperaturen kan ändras direkt på huvudskärmen genom att trycka på knapparna eller. Bekräfta genom att trycka på knappen OK. Styrsystemet är uppdelat i menyer för ett logiskt och enkelt användande. För att visa menyvalen, tryck på OK knappen en gång. För att visa en meny: Efter varje meny visas ett blinkande märke []. För att stega till önskad meny, tryck på knapparna eller. När märket är fyllt [svart], tryck på knappen OK. Önskad meny öppnas. För att flytta runt inuti en meny: Tryck på knappen. Tryck på knappen OK till dess att önskad rad blinkar. Ändra värdet genom att trycka på knappen eller, bekräfta med knappen OK. För att ändra ett värde: När du ändrar ett värde kan du antingen trycka kort på knappen för att göra en ändring med ett steg eller hålla knappen nertryckt för att få värdena att flyta på snabbare. Bekräfta värden: Ett värde är bekräftat efter att knappen OK har tryckts in. Återgå: Om ingen knapp trycks ner under 10 minuter kommer huvudskärmen automatiskt att visas. Du kan även stega tillbaka genom att trycka in Gå tillbaka knappen. Du kommer att komma tillbaka till huvudmenyn genom att trycka in den flera gånger. Huvudmeny SANYO CO2 ECO RUM (20,5c) 20,2 c TANK TEMP 47 c UTE TEMP 13 c STATUS MÅNDAG 20:45 MANUELL AVOSTN Nej Menylista LOGG [] DIAGNOS [] INST [] INST KODAD [] MANUELL [] INSTÄLLNING TID [] TOT DRIFTTID 15351h TOT DRIFTTID KOMPR 7350h KOMPR / 24h 17h KOMPR START/ 24h 20 NASTE LARM: 1 UTEGIVARE 2 3 KOMPRESSOR 60Hz ELPANNA 4,5 kw ELPANNA TEMP (52c) 50 c NEDRE EL 3kW NEDRE EL TEMP 45c RUM (20,5c) 20,5 c UTE TEMP 13c TANK TEMP (50c) 48 c RAD TEMP (35c) 35 c STRÖM (20A) 13,5A SHUNTVENTIL + LADDPUMP 60% VP VATTEN IN 43 c VP VATTEN UT 48 c KOMPR TEMP 90 c UTE TEMP VP 12 c FÖRDRÖJ EL 3:00 KOMM OK PROGRAM ID XXXXXX PROGRAM DATUM XX-XX-XX SPRÅK SVE VÄRMEPUMP JA HUVUDSÄKRING 20A FÖRDRÖJ ELPANNA 3H ELPANNA 50 c MAX ELPANNA 6kW NEDRE EL 45 c NEDRE EL MAX 6kW SOMMARGRÄNS 17 c RUMSGIVARE JA FÖRDRÖJ. EL 0M SOMMARTANK 55 C VV PRIORET JA 4 START MAX 57 C SHUNT LÅST AVF. JA RAD SYSTEM: MAX AMLEDNING 60 c MIN AMLEDNING OFF HUSKURVA 55 c JUSTERING KURVA 0 TEMPSÄNKNING NEJ RUM/AML. ÄNDRAS 0 TIR: MÅNDAG 6 22 TISDAG 6 22 ONSDAG 6 22 TORSDAG 6 22 EDAG 6 23 LÖRDAG 8 23 SÖNDAG 8 22 Logg meny Diagnos meny Inställningsmeny INST KODAD 000 EFFEKT SPAR [] TANK MAX 65 C TANK MIN A 35 TANK MIN B 50 TANK MIN GRÄNS 5 C MIN PUMPHAST 30% DIFF START/STOP 5 C YSGRÄNS 2 C TYP 3x400v VARMEPUMP 9Kw 3x400v JUST. START/STOPP 0 C RAD STP AVOST NEJ Meny inställningskoder VÄRMEPUMP [] PUMPHAST 10% RELÄ 1,5[] 3[] 3[] 6[] Kw RELÄ nedre 3[] 6[] Kw SHUNTVENTIL [] RAD PUMP [] RUM ERROR [] Manuell meny INSTÄLLNING TID MÅNDAG 00: 00 Ställ tid 16

17 08. Skötsel Allmänt Säkerhetsventil Efter installation; kontrollera tillsammans med installatörer att allting fungerar som det ska. Be installatören att visa dig knappar, ventiler, säkerhetsventiler och säkringar så att du vet hur du ska sköta din nya panna. Ventilera luft efter några dagar och fyll på mer vatten vid behov. Kontrollera säkerhetsventilerna för tappvarmvatten och uppvärmning fyra gånger per år genom att vrida på ventilens vred till dess att den klickar. Kontrollera att vatten kommer ut från spilledningen. Säkerhetsventil Blandningsventil Blandningsventilens motor styrs automatiskt från styrsystemet så att radiatorerna erhåller rätt temperatur vid alla utomhustemperaturer. Om något felar kan man manövrera ventilen manuellt genom att trycka in knappen på motorn och sedan vrida den. - Vrid moturs för högre temperatur till radiatorerna. - Vrid medurs för lägre temperatur till radiatorerna. Blandningsventil Motor Knapp; tryck och vrid för manuell drift. 17

18 Dränerings- och avstängningsventiler Pannan måste kopplas loss bort från strömmen vid dränering. Dräneringsventilen för radiatorsystemet befinner sig bakom frontpanelen i plast. Vid dränering av hela systemet, sätt blandningsventilen till helt öppet läge (maximalt moturs). Glöm inte att luft måste tillföras systemet från en hög plats. Efter att värmepumpen har anslutits ska shuntventilerna förbli öppna. Avstängningsventiler Dräneringsventil När pannan inte används Slå av pannan med huvudströmbrytaren om pannan inte används. Om det finns risk att systemet fryser måste allt vatten dräneras från systemet och från radiatorsystemet. Även tappvarmvatten i pannan måste dräneras. Fäst en slang på nederkanten av kallvattenanslutningen och töm med en hävert. Anslutningar för inre tappvarmvattenledning. Använd den vänstra anslutningen för att dränera röret. Slinga tappvarmvatten. Vattenvolym, ca 5 liter. Dräneringsventil för tankvatten och radiatorsystemet. 18

19 09. Om fel uppstår Allmän information Hygieniskt varmvatten Radiatorsystemet Återställ ett fel Sanyo CO2 Eco är konstruerad för att ge tillförlitlig drift och hög komfort samt dessutom ha en lång livslängd. Här får du olika tips som kan vara till hjälp och vägledning vid eventuella driftstörningar. Om fel uppstår ska du alltid ta kontakt med den installatör som utfört installationen. Om denne i sin tur bedömer att det rör sig om ett material- eller fabrikationsfel, tar installatören kontakt med oss för kontroll och åtgärd av skadan. Ange alltid produktens tillverkningsnummer. - kontrollera om temperaturen på det sanitära varmvattnet från tankenheten är okej eller inte (innan den termostatiska temperaturbegränsaren. - kontrollera den termostatiska temperaturbegränsaren för det sanitära varmvattnet som är monterad på tankenheten. - kontrollera termostattemperaturventilen i duschen. - kontrollera tanktemperaturen i styrsystemet (display). Värde ÖVRE EL TEMP i menyn DIAGNOS Rumsgivaren, som alltid bör installeras, ser hela tiden till att du får rätt och jämn temperatur i rummet. För att den ska kunna ge rätt signaler till styrningen ska radiatortermostater alltid vara helt öppna i utrymme där rumsgivaren är placerad. Justera alltid in systemet med alla radiatortermostater helt öppna. Efter några dagar kan termostaterna regleras individuellt i de olika rummen. Om du inte erhåller inställd rumstemperatur, kontrollera; - att radiatorsystemet är rätt justerat och väl fungerande. Att radiatortermostater är öppna och att radiatorerna är jämnvarma. Känn på hela radiatorns yta. Avlufta radiatorerna. Värmepumpens snåla drift kräver att radiatorsystemet är väl fungerande om du ska få en bra besparing. - att radiatorsystemet är avluftat. - att inga felmeddelanden visas i teckenfönstret. - att tillräcklig eleffekt installerats. Öka eventuellt. - att tillräcklingt högt värde är valt på huskurva. - att tillräcklingt högt värde är valt på justering av huskurva. - att funktionen nattsänkning är korrekt inställd. - att shunten inte står i manuellt läge. Om värmen inte är jämn, kontrollera: - att rumsgivarens placering är representativ för huset. - att radiatortermostater inte stör rumsgivaren. - att inte andra värmekällor/köldkällor stör rumsgivaren. - att shunten inte står i manuellt läge. Tryck på reset knappen. Om felet kvarstår kan du inte återställa larmet. Avstängningstermostat Om vattnet i tanken blir för varmt kommer en säkerhetsfunktion att stänga av elpatronerna. Anledningen kan vara t.ex. brist på vatten (läcka), fel på sensor eller andra orsaker som gör att temperaturen stiger. Systemet måste återställas manuellt efter ett sådant fel: stäng av all spänning till tankenheten med huvudströmbrytaren och slå på den igen. Om felet visas upprepade gånger, leta reda på orsaken till felet. 19

20 Belastningsvakt Luftproblem Sanyo CO2 Eco har en belastningsvakt. Styrsystemet övervakar huvudsäkringen om strömkännare är korrekt monterade. Om överbelastning skulle ske kommer ett eller flera elsteg på pannan automatiskt att kopplas bort. Speciellt enfaskällor i huset, t.ex. motorvärmare, kaffebryggare, tvättmaskin, torktumlare eller spis kan orsaka att pannans effekt minskas. Temperaturen på radiatorerna eller sanitär varmvattnet kan bli för lågt. Statusraden på displayen visas om pannans effekt har minskats. Rådgör med installatören om problemet är störande. Huvudsäkringen kan behövas att ökas. Om skvalande ljud hörs inifrån pannan kanske den måste luftas. Kontrollera genom att vrida på säkerhetsventilen för radiatorsystemet ovanpå pannan tills ett klickande ljud hörs. Rent vatten ska komma ut. Fyll på vatten vid behov. Låt installatören att kontrollera orsaken till problemet. Reservvärmetermostat Om strömmen till styrsystemet (displayen) bryts (t.ex. vid åsknedslag) kan du manuellt ställa reservvärmetermostaten bakom frontpanelen i plast till rekommenderat värde, se etikett. Glöm inte att manuellt ställa blandningsventilen genom att tryck in dess knapp och vrida den i önskad riktning. 10. Larm och informationsmeddelanden Allmän information Larmtexter Styrsystemet övervakar hela tiden värmesystemets drift. I teckenfönstret kan nedanstående texter visas. Larm: Om fel upptäcks, vilket äventyrar värmesystemets funktion, ges ett larm i form av att lysdioden på rumsgivaren blinkar. Felet kan i klartext avläsas i teckenfönstret på instrumentpanelen Information: Styrsystemet ger information om värmepumpens drift då den är hämmad, till exempel att eluttaget är förhöjt eller kompressorn är startfördröjd. Larmdioden blinkar inte, då det inte är något fel. AMLEDNING GIVARE LARM TANK TEMP GIVARE LARM RUMSGIVARE LARM ELPANNA GIVARE LARM UTEGIVARE LARM Samtliga larm på givare: kontrollera kablarna till givaren, kontrollera anslutningen -både på givaren och på tank, kontrollera att inte utegivaren nås av solsken. KOMMUNIKATIONSLARM Indikerar att förbindelsen mellan pannan och värmepumpen ej fungerar på ett korrekt sätt. - kontrollera att värmepumpen är strömsatt och i driftsläge. - kontrollera kabelanslutningarna mellan pannan och värmepumpen (230V, för auktoriserad servicepersonal) - kontrollera att värmepumpen och pannan är anslutna till samma system i fastigheten. - försök återställa larmet. 20

21 Felmeddelanden från värmepumpen: (H01-H27) Om ett fel uppstår, slå av strömmen och sätt sedan på den igen. Om felet kvarstår, kontakta servicepersonal. (Skriv ned felmeddelandet.) Informationstexter: Informationstexter visas i displayfönstret. UTAN VP: tanken är i drift utan ansluten värmepump. Drift med värmepump har inte valts i menyn inställningar. REDUCERAD EL: detta meddelande visas när huvudsäkringen skyddas genom att minska strömmen till pannan. REDUCERAT ELUTTAG: efter ett elavbrott (eller vid start av tankenheten) reduceras eluttaget automatiskt under de första 2 timmarna till en maxbelastning på 6 kw. Detta hjälper till att hålla totalbelastningen nere. SOMMARGRÄNS: värme fram till radiatorerna stoppas automatiskt. Cirkulationspumpen stannar och riktvärdet för TANK TEMP är satt till SOMMAR TANK. 11. Ytterligare nyttig information Rumsgivaren Vid fel på utegivare Du kan välja drift utan rumsgivare ( NEJ ) in menyn Inställningar. Detta kan göras om rumsgivaren är svårplacerad, om man har fler lägenheter, om golvvärmesystem har separata rumsgivare eller om man eldar i braskamin eller öppen spis. Larmdioden på rumsgivaren fungerar dock som vanligt. Eldar man sporadiskt i braskamin eller öppen spis kan eldningen påverka rumsgivaren att dra ner temperaturen till radiatorerna. Då kan det bli kallt i rummen i andra delar av huset. Rumsgivaren kan då tillfälligt väljas bort under eldningen. Sanyo CO2 Eco ger då värme till radiatorerna enligt inställd värmekurva. Radiatortermostaterna stryper i den del av huset där man eldar. Om fel uppstår på utegivaren simuleras en utomhustemperatur på -5 C Larm utgår. 21

22 Mina inställnigar Här kan du skriva ner dina egna inställninar. Använd blyerts så att du kan ändra. HUVUDSÄKRING (A) FÖRDRÖJ ELPANNA (H min) ELPANNA ( C) NEDRE EL ( C) MAX ELPANNA ( C) NEDRE EL MAX ( C) SOMMARGRÄNS ( C) RUMSGIVARE (Ja/Nej) MAX AMLEDNING ( C) MIN AMLEDNING ( C) HUSKURVA ( C) JUSTERING KURVA ( C) TEMPSÄNKNING (Ja/Nej) RUM/AML. ÄNDRAS ( C) Tider för nattsänkning Ökning Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Noteringar: Sänkning Ökning Sänkning 22

23

24 SANYO Electric Co., Ltd. Gunma, Japan

25 Teknisk manual Installering Sanyo CO2 Eco SHP-TH90MDN-SW 1

26 INNEHÅLL 01. Inledning Viktiga punkter... 3 Allmänt OBS Säkerhetsföreskrifter 03. Specifikationer Mått Systemöversikt Rörinstallation... 7 Allmänt Drift utan värmepump Transport Avemballering Standardleverans Sommarkällarvärme Varmvatten: Blandningsventil Säkerhetsventil tappvarmvatten Backventil Radiatorsystem: Cirkulationspump Säkerhetsventil panna Påfyllningsventil radiatorsystem Manometer systemtryck Montage av expansionskärl Montage av 18 l expansionskärl Principschema för röranslutning 07. Anslutning av värmepumpen...11 Dräneringsventil Avluftning 08. Elinstallation...11 Allmänt Lågspänningsskydd Spänningsmatning Huvudströmbrytare Kommunikation mellan värmepumpsenhet och panna Anslutning av strömkännare Anslutning av utomhusgivare Inkopplingsplint Elbox bakom plasthölje Anslutning av rumsgivare Framledningsgivare Aslutning radiatorpump Iformation och inställningar: Inställningar som utförs av elinstallatören 09. Elschema Första start...18 Allmänt Före första start Första start Testkörning Efterkontroll 2

27 01. Inledning 02. Viktiga punkter Allmänt OBS: Sanyo CO2 Eco är ett komplett värmepumpsystem som svarar för din villas uppvärmnings- och varmvattenbehov. Sanyo CO2 Eco är försedd med en motoriserad shunt som ser till att rätt och jämn temperatur når dina radiatorer. Sanyo CO2 Eco har en inbyggd cirkulationspump för anslutning mellan panna och värmepump. Sanyo CO2 Eco har ett styrsystem som: övervakar alla funktioner i värmepumpen. medger individuella inställningar. i klartext visar önskade värden, t.ex., temperaturer, drifttider, felindikerar, osv. på ett enkelt och strukturerat sätt underlättar inställning och felsökning. Sanyo CO2 Eco har en inbyggd kopparslinga som ger rikligt med varmvatten. Sanyo CO2 Eco har en källarvärmefunktion som gör att du kan värma bara källaren om du så önskar, t.ex. sommartid. Om det finns golvslingor har den en elektroniskt styrd temperaturbegränsning. Sanyo CO2 Eco har en inbyggd nattsänkning där temperaturen kan ställas in och ändras under dygnet, dag för dag. Sanyo CO2 Eco är servicevänlig, tack vare lättåtkomliga elkomponenter samt bra felsökningsfunktioner i styrprogrammet. Sanyo CO2 Eco levereras med rumsgivare som standard. Rumsgivaren är försedd med en lysdiod som larmar vid eventuella fel. Felet kan avläsas i klartext i displayen på inomhusenheten (signalfönstret). På grund av den snabba utvecklingen förbehålls rätten till ändringar i specifikationer och detaljer. Se till att noggrant kontrollera följande viktiga punkter vid leverans och installering: Packa upp produkten och kontrollera att den inte har skadats under transporten innan installeringen. Rapportera eventuella transportskador till transportören. Sanyo CO2 Eco måste transporteras stående. När tankenheten tas in i huset kan den vältas tillfälligt. Om produkten befinner sig i ett rum med mjuka mattor, rekommenderas du att lägga plattor under justeringsfötterna. Se till att produkten står rakt. Kontrollera med ett vattenpass. Kontrollera att spilledningen från de monterade säkerhetsventilera dras till golvbrunnen. Belastningsvakt ska alltid monteras. Pannan känner av vilken fas värmepumpen är monterad på och justerar ordningsföljden för elpannan. Använd denna installationsmanual tillsammans med användarmanualen där styrsystemets funktioner beskrivs. 3

28 Viktigt: 1. När värmepumpsenheten är ansluten och systemet har fyllt med vatten, sätt på värmepumpen genom att ställa in värdet VÄRMEPUMP till JA på displayens INSTÄLLNINGSMENY för att starta laddningspumpen. Annars kan det hända att det finns risk att vattnet fryser om omgivande temperatur är 0ºC 2. Om ingen värmepumpsenhet är ansluten: se till att värdet VÄRMEPUMP i INSTÄLLNINGSMENY är satt till NEJ. Annars kan laddningspumpen komma att startas utan vatten och därigenom skadas. Säkerhetsföreskrifter Följande säkerhetsföreskrifter skall beaktas vid hantering, installation och användning av produkten: Installera en 9 bars säkerhetsventil på kalvattenanslutningen, se kapitel Rörsystem. Fäst shunten på det varma tappvattnet för att förebygga skållning, se kapitel Rörsystem. Se till att produkten är strömlös innan eventuella ingripande. Spola inte pannan med vatten. När du handhar produkten med en lyftögla, se till att lyftverktyg, öglor m.m. inte skadas. Se till att aldrig gå under upplyft produkt. Riskera aldrig din säkerhet genom att plocka isär hus, skydd etc. som är hårt fastdragna. Riskera aldrig din säkerhet genom att koppla ur säkerhetsutrustningen. Ingripande i elektronik eller kylsystemet får endast göras av kvalificerad personal. 03. Specifikationer Namn tankenhet: SHP-TH90MDN-SW Dimensioner utan förpackning H x B x D: 1574x596x630 mm Dimensioner med förpackning H x B x D: 1736x700x767 mm Eldata: 400 V 3N~ Kapacitet elpatron: 0 15 kw Kapacitet övre elpatron i steg: 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 kw Kapacitet nedre elpatron i steg: kw Max ineffekt: 15 kw Max strömstyrka: 22,5 A Max kraftförsörjning, kabeldimension: 6 mm² Vattenvolym panna: 223 L Max drifttryck panna: 2,5 Bar Vattenvolym varmvattenslinga: 5,7 L Max drifttryck varmvattenslinga: 10 Bar Säkerhetsventil varmvattenslinga: 9 Bar Laddningspump/ justering: Position 3 (högsta hastighet) Vikt (netto/ frakt): 155 kg / 180 kg 4

29 04. Mått Med emballage

30 05. Systemöversikt Vatten från värmepumpenhet till tankenhet Övre plastskydd. Dra och lyft för att ta bort Elkabelintag Manöverpanel Vatten från tankenhet till värmepumpenhet Alla systemanslutningar ovanpå tankenheten Övre isolering på tankenheten Varmvattenslinga (övre del) Övre elpanna Elbox Primärflöde och returledningar till värmepumpenheten Varmvattenslinga (nedre del) Returledning radiator Nedre elpanna Ventiler för att stänga tanken Cirkulationspump mellan tankenhet och värmepumpenhet Cirkulationspumpventil Nedre isolering på tankenheten Öppet utrymme på baksidan av tankenheten Stativ Dräneringsventil (tankenhet och radiatorsystem) Justerbara fötter 6

31 06. Rörinstallation Allmänt Installationen skall utföras i enlighet med gällande normer. Pannan skall anslutas till expansionskärl i öppet eller slutet system. Utför installationsinställningar enligt beskrivning i kapitel 10 Första start vid driftsättning av anläggningen. Informera brukaren om handhavande och skötsel. Visa rattar, vred, m.m. så att det står helt klar hur anläggningen fungerar och skall skötas. Radiatorsystemet skall renspolas före anslutning av produkten. Viktigt! Innan uppstart av värmepumpsystemet (Värmepump JA i menyinställningarna) se till att fylla på vatten i värmepumpsystemet för att undvika att laddningspumpen går torr. Röranslutningar Tappvarmvatten utlopp (Ø22 mm ) SÄV connection (Ø22 mm in) Tappvarmvatten inlopp (Ø22 mm) Expansion connection (DN 20 in) Från värmepump Connection (Ø22 mm out) Till värmepump Connection (Ø22 mm out) Framledning radiator connection (Ø22 mm in) Retur radiator connection (Ø22 mm out) Lyftanordning(DN 20 in). OBS! Ej vattenkoppling 7

32 Drift utan värmepump Transport Avemballering Standardleverans Sommarkällarvärme < Varmvatten > Blandningsventil Sanyo CO2 Eco kan driftsättas utan att värmepump är ansluten. Produkten fungerar då som en vanlig elpanna med full funktionalitet på styrningen. Dock är varmvattenkapaciteten något lägre då enbart kärlets övre del är uppvärmd. Tillse att värmepump NEJ är valt i inställningsmenyn. För att undvika transportskador, avemballera inte produkten innan den transporterats till sin uppställningsplats. Produkten kan hanteras och lyftas på följande sätt: Gaffeltruck Lyftögla som monterats i lyftmuff på produktens tak (extra muff på takets mitt, under isoleringen). Lyftband runt pallen. OBS! Endast med emballaget på. Tänk på att produkten har hög tyngdpunkt, hantera med varsamhet. För att undvika hanteringsskador, avemballera produkten först intill dess uppställningsplats i pannrummet. Kontrollera efter avemballering: Att produkten inte blivit skadad under transporten. Anmäl eventuella transportskador till speditören. Att leveransen är komplett, se nedan. Sanyo CO2 Eco, inklusive laddpump Bipackningspåse med: rumsgivare framledningsgivare utomhusgivare installations- och skötselanvisning säkerhetsventil för kalla sidan, 9 bar strömkännare 3 st Produkten kan programmeras för sommarkällarvärme, dvs grundvärme i källarplan sommartid, t ex i gillestugan, för att undvika rå och fuktig luft. Under meny INST i styrsystemet kan man ställa in MIN TILLÅTEN AML TEMP. Om funktionen aktiveras ser styrsystemet till att framledningstemperaturen inte understiger inställt värde, även om rumsgivare eller värmekurva vill ha lägre temperatur. Funktionen kräver att fungerande radiatortermostater alt avstängningsventiler är monterade på övriga delen av huset. Funktionen kan även användas till golvvärme installerat i t ex badrum där man önskar varma golv sommartid. Blandningsventil skall monteras på produktens framledning för att undvika skållningsrisk. Säkerhetsventil tappvarmvatten Montera den bipackade ventilen på inkommande kallvattenanslutning. Spilledningen ansluts till golvbrunn, antingen direkt, eller om avståndet är mer än två meter, till spilltratt. Spilledningen skall ha fall mot golvbrunnen. Backventil Montera backventil på inkommande kallvattenanslutning. 8

SHP-THGDN-SW SHP-C90GDN

SHP-THGDN-SW SHP-C90GDN SHP-THGDN-SW SHP-C90GDN INNEHÅLL s. Inledning 3-4 Specifikationer 5 Mått 6-7 Systemöversikt 8 Manöverpanel 9-15 Husets värmebehov 16-17 Installation 18-28 Elschema 29-31 Underhåll 32 Igångkörning 33-34

Läs mer

Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02. Installations- och skötselanvisning. CTC Eco El 161 101 13 02-02

Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02. Installations- och skötselanvisning. CTC Eco El 161 101 13 02-02 Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02 Installations- och skötselanvisning CTC Eco El 161 101 13 02-02 161 501 12 03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1, installation av produkten Installationsbevis...

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Teknisk manual Installering. Sanyo CO2 Eco SHP-TH90MDN-SW

Teknisk manual Installering. Sanyo CO2 Eco SHP-TH90MDN-SW Teknisk manual Installering Sanyo CO2 Eco SHP-TH90MDN-SW 1 INNEHÅLL 01. Inledning... 3 02. Viktiga punkter... 3 Allmänt OBS Säkerhetsföreskrifter 03. Specifikationer... 4 04. Mått... 5 05. Systemöversikt...

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

CTC Ecoheat. Installations- och skötselanvisning. Modell 5, 7, 8,5, 10 och 13 Intercooler 161 101 30 03-01

CTC Ecoheat. Installations- och skötselanvisning. Modell 5, 7, 8,5, 10 och 13 Intercooler 161 101 30 03-01 Art nr 580335003/5 Gäller fr o m tillv nr 7310-0209-181 Sep 03 Installations- och skötselanvisning CTC Ecoheat Modell 5, 7, 8,5, 10 och 13 Intercooler 161 101 30 03-01 161 501 30 03-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-1 2013-09-03

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-1 2013-09-03 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-013-09-03 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-013-09-03 Innehållsförteckning Allmän information Checklista

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

161 501 43 07/1 2007-09-19. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat Kylmodul. CTC EcoFlex

161 501 43 07/1 2007-09-19. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat Kylmodul. CTC EcoFlex 161 501 43 07/1 2007-09-19 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat Kylmodul CTC EcoFlex Innehåll Innehållsförteckning Konvertingssatsens innehåll 3 Montering av ljudskivor 4 Montage av brineanslutningsrör

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14 162 101 76-2 2014-02-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14

Läs mer

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING Teknikmodul Innehållsförteckning Allmänt - viktigt!... 2 Tekniska data... 3 Montering av drivenhet Ariterm 8000... 4 Montering av ventilkombination... 5 Montering av pelletspanna...

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

CTC EcoZenith I 550 för fastighetsägaren

CTC EcoZenith I 550 för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren 161 501 70/2 2010-02-18 Innehållsförteckning För fastighetsägaren Välkommen... 3 Viktigt att tänka på!... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Trygghetspaket...

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

162 201 50-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

162 201 50-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 50-015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 50-015-03-10

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen är för

Läs mer

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 MasterQal 200/300

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis 5 Introduktion 7 Viktigt! 8 Säkerhetsföreskrifter 8 s

Läs mer

Översikt slutkund. CTC GSi 12

Översikt slutkund. CTC GSi 12 16230173-1 2017-02-14 Översikt slutkund CTC GSi 12 Modulerande bergvärmepump 1. Underteckna checklista installation. 2. Skicka in registrering Garanti & CTC Trygghet. Svarsbrevet eller via hemsidan: www.ctc.se/registrera-din-installation-for-garanti.

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis

Läs mer

Digital termostat LCD skärm med ur

Digital termostat LCD skärm med ur Instruktion Blueline 505 Digital termostat LCD skärm med ur Teknisk specifikation: Driftspänning: Huvudströmbrytare Omgivning temp luft Omgivning temp golv Mått Färg 100-240VAC 50/60HZ 2- pol. 250VAC.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

ThermOmatic ERA K. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION!

ThermOmatic ERA K. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! ThermOmatic ERA K Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! ERA eftersträvar att hålla inställd temperatur på framledningsgivaren.

Läs mer

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation BlackStar Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation EN303-5 & EN15270 godkänd på DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi, Miljö märkning A.A. SCEAB www.biocomfort.se Sid: 1 Innehålls

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08. Installations- och driftsanvisning. CTC EcoLogic. Värmepumpsstyrning. CTC EcoLogic 1

Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08. Installations- och driftsanvisning. CTC EcoLogic. Värmepumpsstyrning. CTC EcoLogic 1 Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08 Installations- och driftsanvisning Värmepumpsstyrning 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Uppbyggnad 4 Viktigt! 5 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

162 101 42-5 2013-04-08. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 42-5 2013-04-08. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 42-5 2013-04-08 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt och slangar. 2. Fäst de två bärhandtagen

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning:

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning: TP10-50 V Instruktionsmanual TP10-50 V Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare (energimätare)

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning FÖR ANVÄNDAREN TEKNISKA UPPGIFTER. Art. nr: Utgåva 1.1 IVT 290 A/W Elpanna FÖR ANVÄNDAREN Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 1.1 TEKNISKA UPPGIFTER Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-3 14.04.2014 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

CTC EcoHeat Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler

CTC EcoHeat Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler Installations- och skötselanvisning Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler 161 501 60/4 2009-11-03 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Trygghetspaket

Läs mer

IVT 290. Elpanna. Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04

IVT 290. Elpanna. Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04 IVT 290 Elpanna Handledning i montage, drifttagning och skötsel 6 720 640 357 2009/04 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Från utsidan Manöverpanelen... 6 Från insidan Kopplingsutrymmet...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer