FORSKNINGSSTRATEGISK PLAN INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER VID LUNDS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKNINGSSTRATEGISK PLAN INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER VID LUNDS UNIVERSITET"

Transkript

1 FORSKNINGSSTRATEGISK PLAN INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER VID LUNDS UNIVERSITET

2 Förord Institutionen för hälsovetenskaper har tagit fram denna forskningsstrategiska plan i syfte att tydliggöra inriktning och målsättning för det forskningsstrategiska arbetet inom institutionen. Planen vänder sig i första hand till institutionens medarbetare. Den forskning och utbildning på forskarnivå som bedrivs inom institutionen har också betydelse för forskningsanknytningen i berörda utbildningsprogram. Medicinska fakultetens strategiska plan för perioden har varit utgångspunkt för institutionens arbete med att ta fram föreliggande plan. Arbetet med att utveckla institutionens forskningsstrategiska plan har letts av undertecknad och professor Susanne Iwarsson, biträdande prefekt med särskilt ansvar för forskningsstrategiska frågor. Det övergripande ansvaret för att planen följs och att handlingsplan upprättas, har prefekten medan biträdande prefekten för forskningsstrategiska frågor är operativt ansvarig för initiativ och åtgärder i linje med planen. Prefekten ansvarar för uppföljningar av det forskningsstrategiska arbetet, vilket rapporteras till institutionsstyrelsen och i institutionens årsredovisning. Min ambition och förhoppning är att den forskningsstrategiska planen ska vara ett verksamt redskap för att stärka och utveckla forskningen inom institutionen för hälsovetenskaper, till gagn och glädje för alla medarbetare, studenter och avnämare. Lund Lena-Karin Erlandsson Prefekt, Institutionen för hälsovetenskaper Medicinska fakulteten Lunds universitet

3 Forskningen vid institutionen Vision Här bedrivs fler- och tvärvetenskaplig forskning inom hälsovetenskap och klinisk medicin, med utbildning på forskarnivå inom olika inriktningar inom ämnena hälsovetenskap, folkhälsovetenskap och klinisk medicin. Institutionens forskning spänner över hela livscykeln - från det ofödda barnet till de allra äldsta. Oavsett ämnesinriktningen är metodutveckling, implementering och utveckling av evidens för olika åtgärder inom hälso- och sjukvården samt former för brukarmedverkan en viktig del av forskningen. Forskarna representerar många olika discipliner och flertalet har en stark anknytning till medicinska fakultetens utbildningar. Hälsovetenskaplig forskning omfattar olika inriktningar vilket innebär att såväl ämnesspecifika (t ex arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa) som bredare perspektiv på ett diagnos- eller problemområde finns representerade. De delar av hälso- och sjukvården som står i fokus är hälsofrämjande och preventiva insatser samt omvårdnad, habilitering och rehabilitering. Hälsovetenskapliga perspektiv innebär ofta att faktorer som förklarar och påverkar hälsan och konsekvenserna av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning snarare än att diagnoserna i sig studeras i termer av kroppsfunktion, aktivitet och delaktighet, självskattad hälsa, livskvalitet, etc. Forskningen är ofta personnära och syftar till att göra vården bättre, säkrare och mer jämlik för enskilda brukare/patienter och deras närstående. Forskningen lyfter fram människors upplevelser vid livshändelser, ohälsa, sjukdom och funktionsnedsättning, undersöker nya metoder och åtgärder samt implementering av forskningsresultat i praktiken. Insatserna ligger inte bara på personnivå utan inkluderar även grupp- och befolkningsperspektiv samt omgivningsfaktorer. Den miljö där människor vistas och lever sina liv utgör en aktiv komponent i hälsovetenskaplig forskning. Således ingår studier av vårdmiljöer och vårdpersonalens situation, hjälpmedelsanvändning, boende, utemiljöer, skol- och arbetsmiljö samt social och kulturell miljö. Vardagslivets olika domäner står i fokus - familj, arbete, skola, fritid, socialt samspel, mm. Då man studerar organisation och vårdflöden är det dessa verksamheter och deras betydelse för hälsa och livskvalitet som är utgångspunkten. Här bedrivs även forskning inom klinisk medicin, främst inom geriatrik, rehabiliteringsmedicin och folkhälsa. Målsättningen för den kliniska och epidemiologiska geriatriska forskningen är att öka kunskapen om normalt åldrande samt identifiera riskfaktorer för insjuknande och förlopp av kroniska sjukdomar av betydelse för äldres behandling. Forskningen inom rehabiliteringsmedicin är främst inriktad på personer med neurologiska skador och sjukdomar och syftar till att kartlägga konsekvenserna av skada eller sjukdom i ett livsperspektiv. Målet är att utveckla, utvärdera och implementera modeller och interventioner med inriktning på t ex fysisk aktivitet och träning, aktivitet, delaktighet och livstillfredsställelse. Forskningen vid Institutionen för hälsovetenskaper är i linje med Lunds universitets och medicinska fakultetens strategiska planer, med målet att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors hälsa. Det innebär att forskningen och utbildningen på forskarnivå vid institutionen för hälsovetenskaper i externa utvärderingar ska bedömas hålla högsta kvalitet, med stor bredd men också spets. Forskning som produceras vid institutionen ska vara till nytta nationellt, internationellt och globalt. Med nytta avses att bidra till människors hälsa och välbefinnande men också till ett hållbart samhälle. Uppdrag Institutionens uppdrag är att möjliggöra, stimulera och kommunicera den forskning som bedrivs inom forskargrupperna och de starka forskningsmiljöer som institutionen är värd för. STYRKOR OCH MÖJLIGHETER Forskning av hög relevans för nationella och globala utmaningar Metodologisk bredd och expertis för såväl kvantitativ som kvalitativ forskning Fler- och tvärvetenskaplig forskningsmiljö Ökande andel externa anslag Värdskap för flera nationellt och internationellt ledande forsknings- och forskarutbildningsmiljöer Hälsovetenskapligt laboratorium (Health Sciences Lab, HSL) som resurs för forskning och utbildning på forskarnivå inom medicinska fakulteten och Lunds universitet Doktorander med arbetslivserfarenhet, med goda möjligheter att efter disputation bidra till kunskapsutvecklingen även utanför akademin Anställda med anställning vid såväl medicinska fakulteten som inom verksamheter inom hälso- och sjukvården Stor potential för anknytning mellan forskning och utbildning på olika nivåer samt för implementering av forskningsresultat inom hälso- och sjukvården och samhället i stort Pågående forskning som kan leda till utveckling av innovationer Positiv utveckling av samarbete med viktiga aktörer: lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Planering av nya lokaler för forskning och utbildning, för ökad integration mellan forskningsområden, inom medicinska fakulteten och Lunds universitet UTMANINGAR OCH HOT Okunskap och låg medvetenhet om hälsovetenskaplig forskning utanför institutionen Allvarlig brist på fakultetsfinansierad tid för forskning Ojämna proportioner och arbetsfördelning mellan forskning och utbildning

4 Otillräckligt stöd för den akademiska meriteringen i de olika faserna av karriärutvecklingen Många av institutionens doktorander disputerar vid förhållandevis hög ålder, vilket leder till en kortare akademisk karriär Brister vad gäller etableringen av attraktiva och effektiva karriärvägar Omfattande generationsväxling avseende seniora forskare samtidigt som tillväxten av medarbetare med senior kompetens är otillräcklig Låg frekvens av extern rekrytering av starka forskare i olika skeden av den akademiska karriären Otillräcklig mångfald bland forskare och doktorander Skiftande förutsättningar för institutionens forskargrupper att bedriva forskning Otillräcklig kompetens och erfarenhet avseende innovationsverksamhet Forskningsstrategiska mål ÖVERGRIPANDE MÅL Institutionens övergripande forskningsstrategiska mål är att främja nyskapande samverkan mellan hälsovetenskaplig forskning och såväl klinisk och preklinisk forskning som forskning inom andra vetenskapsområden. Detta för att stärka och utveckla nationellt och internationellt ledande forskning med tydlig anknytning till klinisk verksamhet (inom Region Skåne, kommuner och hos privata vårdgivare), utbildnings- och innovationsverksamhet samt patient-/brukarorganisationer. SPECIFIKA MÅL Institutionen ska MÖJLIGGÖRA måluppfyllelsen genom att : Uppnå ökad åldersspridning och lägre medelålder bland nyantagna doktorander Uppnå större mångfald bland forskare och doktorander genom ökad extern rekrytering Öka den externa rekryteringen av postdoktorala och seniora forskare för att säkra kompetensen inom de olika inriktningar av hälsovetenskap och klinisk medicin som finns representerade inom institutionen Realisera inrättandet av fakultetsfinansierade tvååriga anställningar som postdoktor Realisera inrättandet av fakultets- och institutionsfinansierade anställningar som biträdande universitetslektor Verka för realiserande och inrättande av kombinerade biträdande universitetslektorat i samverkan med företrädare för hälso- och sjukvården Realisera inrättandet av anställningar som universitetslektor, varav gärna flera kombinerade anställningar, med procent fakultetsfinansierad tid för forskning Samverka med ansvariga för utbildningsprogrammen på grund- och avancerad nivå för att främja lärarnas möjligheter till perioder av mer koncentrerad tid för forskning Verka för en ökad efterfrågan av HSL som en attraktiv resurs för forskning, utbildning och samverkan med samhället i stort Aktivt medverka till att Forum Medicum ett nytt centrum för integrering av forskning och utbildning inom medicin och hälsa vid medicinska fakulteten planeras och etableras så att en stark utveckling av institutionens forsknings- och innovationsverksamhet möjliggörs Institutionen ska STIMULERA till måluppfyllelsen genom att medverka till att: Skapa förutsättningar för att alla docenter vid institutionen 2019 har fullgjort eller är antagna till något av fakultetens eller universitetets ledarutvecklingsprogram Kontinuerligt erbjuda aktiviteter i avsikt att stärka den strategiska utvecklingen av institutionens forsknings- och innovationsverksamhet Pröva och utvärdera olika modeller för prestationsmått för tilldelning av fakultetsfinansiering för forskning Öka inflödet av externa forskningsanslag erhållna i nationell och internationell konkurrens Etablera former för samverkan med olika parter - nationellt och internationellt - i avsikt att öka mobiliteten bland institutionens doktorander och disputerade forskare Vidta åtgärder för att öka medvetenheten om pågående och framtida förändringar i den nationella och internationella forskningspolitiken bland institutionens anställda Institutionen ska nå de övergripande målen genom att KOMMUNICERA och profilera institutionens forskning genom att: Kontinuerligt och progressivt kommunicera med centrala aktörer i forskningspolitiska frågor och därmed bidra till att stärka förutsättningarna för den hälsovetenskapliga forskningen Kontinuerligt och progressivt kommunicera forskning med yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård samt med beslutsfattare, patient-/brukarorganisationer och allmänhet Utveckla och sprida informationom den forskning som bedrivs inom institutionen Kommunicera resultat av forskning och innovationsverksamhet anpassade till olika målgrupper Utveckla och använda nya interaktiva former för att kommunicera forskning och innovation med olika målgrupper I dialog med utbildningsorganisationen kontinuerligt och progressivt verka för en integrering av forskning och forskningsresultat i utbildningen Kontinuerligt och progressivt utveckla, erbjuda och genomföra attraktiv uppdragsutbildning av högsta kvalitet, baserad på institutionens forsknings- och innovationsverksamhet

5 INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER LUNDS UNIVERSITET Health Sciences Centre Box 157 Baravägen LUND Foto: Jen Rossey

FORSKNINGSSTRATEGISK PLAN INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER VID LUNDS UNIVERSITET

FORSKNINGSSTRATEGISK PLAN INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER VID LUNDS UNIVERSITET FORSKNINGSSTRATEGISK PLAN 2015-2019 INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER VID LUNDS UNIVERSITET Forskningsstrategisk plan NY.indd 1 2015-01-29 09:41:51 Forskningsstrategisk plan NY.indd 2 2015-01-29 09:41:51

Läs mer

FORSKNINGSSTRATEGISK HANDLINGSPLAN 2015

FORSKNINGSSTRATEGISK HANDLINGSPLAN 2015 Bilaga 4b. Institutionen för hälsovetenskaper FORSKNINGSSTRATEGISK HANDLINGSPLAN 2015 Förord Institutionens forskningsstrategiska plan utgör institutionsstyrelsens direktiv till prefekten och ledningsgruppen

Läs mer

Forskningspolitiskt program

Forskningspolitiskt program Forskningspolitiskt program Forskningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde är

Läs mer

Masterprogram i folkhälsovetenskap

Masterprogram i folkhälsovetenskap 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i folkhälsovetenskap 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VAFHÄ Undervisningsspråk Engelska Programbeskrivning Utbildningen bygger vidare på tillämpliga kunskaper

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Förslag till Strategisk plan Förord

Förslag till Strategisk plan Förord Förslag till Strategisk plan 2019-2024 Förord Det moderna universitetet är en av mänsklighetens sinnrikaste uppfinningar, och det är något fantastiskt att vi alla får vara med och lägga grunden för framtidens

Läs mer

Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning

Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Ingen intressekonflikt. 1 En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Fredrik Scherstén Klinikchef Kliniken för kranskärlssjukdom,

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap HANDLINGSPLAN 2019 2021 OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap DATUM: 2018-10-23 BESLUTAD AV: Prefekt Frode Slinde KONTAKTPERSON: Frode Slinde Frode.slinde@gu.se FORSKNING

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 631-17 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2018-2020 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision och mål (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Forskningsanknytning av vårdutbildningarna, en utmaning

Forskningsanknytning av vårdutbildningarna, en utmaning Forskningsanknytning av vårdutbildningarna, en utmaning Maria Eriksdotter Prefekt, Professor i geriatrik Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet Överläkare Tema

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Sällsynta sjukdomar. 21 oktober Ulrika Vestin

Sällsynta sjukdomar. 21 oktober Ulrika Vestin Sällsynta sjukdomar 21 oktober Ulrika Vestin Sjukvårdshuvudmännen växlar upp arbetet inom området sällsynta I december 2017 Överenskommelse mellan staten och SKL Tillsammans med Landsting och regioner

Läs mer

STRATEGI FÖR FORSKNING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

STRATEGI FÖR FORSKNING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD STRATEGI FÖR FORSKNING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2018-2024 REGIONALA FORSKNINGSRÅDET SAMVERKANSNÄMNDEN, UPPSALA-ÖREBRO SJUKVÅRDSREGION Upprättare: Katarina Wijk, föreståndare RFR Strategi för forskning

Läs mer

Strategisk plan MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ LUNDS UNIVERSITET

Strategisk plan MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ LUNDS UNIVERSITET Strategisk plan 2017 2021 MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ LUNDS UNIVERSITET Innehåll Inledning... 3 Uppdrag... 3 Bakgrund... 3 Vision... 4 Kvalitet i utbildning och forskning... 6 Utbildning och forskning i relation

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

(Teaching Academy, Faculty of Medicine)

(Teaching Academy, Faculty of Medicine) Dekanus 2009-05-28 Medicinska fakultetens pedagogiska akademi (Teaching Academy, Faculty of Medicine) Bakgrund Medicinska fakulteten har som vision att vara en medicinsk fakultet som ständigt bryter ny

Läs mer

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori DATUM: 2016-11-30 BESLUTAD AV: Fredrik Engström, prefekt. FORSKNING SOM PÅVERKAR Prioriteringar

Läs mer

Future Faculty enkät januari 2011

Future Faculty enkät januari 2011 Future Faculty enkät januari 2011 Om yngre forskares förhållande vid medicinska fakultetens Majoriteten av de som svarade på enkäten var i 30-45 års åldern (Fig 1) och lite mer än hälften var kvinnor (Fig

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015 Utbildning, forskning och tandvård i symbios Odontologiska fakultetens vision för år 2015 utgår från Malmö högskolas visionsdokument Där mångfald gör

Läs mer

HISTFILFAK 2016/108. Mål och strategier. Historisk-filosofiska fakulteten. Fastställda av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden

HISTFILFAK 2016/108. Mål och strategier. Historisk-filosofiska fakulteten. Fastställda av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden HISTFILFAK 2016/108 Fastställda av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2016-12-20 Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Mål 3 Strategier 3 Forskning 4 Mål 4 Strategier 5 Arbetsmiljö och samverkan

Läs mer

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning HANDLINGSPLAN 2019 2020, VERKSAMHETSPLAN 2019, RISKANALYS 2019 Dnr V 2018/1174 Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning DATUM: 2018-12-06 BESLUTAD AV: Åke Ingerman, dekan Utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori DATUM: 2016-11-30 BESLUTAD AV: KONTAKTPERSON: FORSKNING SOM PÅVERKAR Prioriteringar och mål 2017

Läs mer

Kompetensförsörjning Umeå universitet. InFuturum 2016 Hans Adolfsson

Kompetensförsörjning Umeå universitet. InFuturum 2016 Hans Adolfsson Kompetensförsörjning Umeå universitet InFuturum 2016 Hans Adolfsson Organisation 3 Universitetet i siffror 4 Vision 2020 5 6 Verksamhetsplan och delmål Verksamhetsplaner upprättas såväl centralt som på

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G2018/317 SAHLGRENSKA AKADEMIN Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng Programkod: V2DIS 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet arbetsterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/521 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Occupational therapy 1.

Läs mer

Strategisk plan JURIDISKA FAKULTETEN

Strategisk plan JURIDISKA FAKULTETEN Strategisk plan 2018 2026 JURIDISKA FAKULTETEN Inledning Lunds universitet och den Juridiska fakulteten grundades 1666 och har under århundranden varit ett centrum för bildning och lärdom. Lunds universitet

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN Institutionen för kulturvetenskaper DATUM: 2017-02-15 BESLUTAD AV: Mats Björkin KONTAKTPERSON: Mats Björkin FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål är att Göteborgs universitet

Läs mer

Uppdrag att inkomma med analys som ger underlag till regeringens forskningspolitik

Uppdrag att inkomma med analys som ger underlag till regeringens forskningspolitik Regeringsbeslut IV:2 2015-03-12 S2015/1856/SAM Socialdepartementet Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Box 894 101 37 Stockholm Uppdrag att inkomma med analys som ger underlag till regeringens

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 695-16 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2017-2019 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision och mål (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 IKI Ansvarsfördelning DATUM:

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 IKI Ansvarsfördelning DATUM: HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 IKI Ansvarsfördelning DATUM: 2019-01-21 BESLUTAD AV: Prefekt Frode Slinde KONTAKTPERSON: Frode Slinde Frode.slinde@gu.se Innehållsförteckning SAMTLIGA LÄRARE OCH

Läs mer

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle 2012 Omvårdnad Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och forskningsområde. Inom forskningsområdet omvårdnad

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Strategisk plan MEDICINSKA FAKULTETEN

Strategisk plan MEDICINSKA FAKULTETEN Strategisk plan 2019 2024 MEDICINSKA FAKULTETEN Innehåll Foto: Tina Löwenborg; omslagsbild, Johan Bävman; sidorna 5, 7, 9, 11, 13, 14 och 16 samt Kennet Ruona; sidan 19. Förord...4 Användning och läsanvisningar...5

Läs mer

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter?

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Christina Lundqvist Utvecklingschef, professionssamordnare Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Om arbetsterapi

Läs mer

Dagens agenda Fokus på Visions-, Mål- och VP-arbetet

Dagens agenda Fokus på Visions-, Mål- och VP-arbetet Dagens agenda Fokus på Visions-, Mål- och VP-arbetet 13.00 Introduktion Processen Lena Gustafsson De övergripande målen 13.45 Forskning och Forskarutbildning Marianne Sommarin 14.05 Utbildning Anders Fällström

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2012-12-17 1 (5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013-2016 2(5) Samverkan för utveckling Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har

Läs mer

Psykologiska institutionen

Psykologiska institutionen HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Psykologiska institutionen DATUM: 2015-11-27 BESLUTAD AV: Jesper Lundgren, prefekt KONTAKTPERSON: Jesper Lundgren FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och strategier

Läs mer

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland,

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, UFV 2016/965 Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021 Fastställt av rektor 2017-03-27 Inledning I Program för Uppsala universitet- Campus Gotland 2017-2021, fastställt av konsistoriet

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

STRATEGISK AGENDA

STRATEGISK AGENDA STRATEGISK AGENDA 2019 2022 Fortes strategiska agenda utgör strategin för att uppnå Fortes vision om ett samhälle med god hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd. Det är ett högt mål att arbeta mot.

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Strategi för forskning inom omvårdnad. för hög kvalitet i framtidens kunskapsbaserade vård och omsorg

Strategi för forskning inom omvårdnad. för hög kvalitet i framtidens kunskapsbaserade vård och omsorg Strategi för forskning inom omvårdnad för hög kvalitet i framtidens kunskapsbaserade vård och omsorg Faktaruta Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation och före träder

Läs mer

Målbild Konstnärliga fakulteten Fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden Diarienummer: B6 5782/09

Målbild Konstnärliga fakulteten Fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden Diarienummer: B6 5782/09 Fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden Diarienummer: B6 5782/09 Sida: 2 (7) Om målbilden en för består av fem övergripande målformuleringar. Varje övergripande målformulering har ett antal underpunkter

Läs mer

NYSKAPANDE ÄLDREVÅRD Ett forskningsprogram

NYSKAPANDE ÄLDREVÅRD Ett forskningsprogram NYSKAPANDE ÄLDREVÅRD Ett forskningsprogram FORSKNINGSPROGRAMMET FÖR NYSKAPANDE ÄLDREVÅRD LANSERAS I SAMBAND MED STOCKHOLMS SJUKHEMS 150-ÅRSJUBILEUM I NOVEMBER 2017. STOCKHOLMS SJUKHEMS JUBILEUMSPROGRAM

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper HANDLINGSPLAN 2016 2018 V 2015/902 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Institutionen för kulturvetenskaper DATUM: utkast 2015-11-10 BESLUTAD AV: KONTAKTPERSON: Mats Björkin FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål för perioden

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Handlingsplan för

Handlingsplan för TEKNAT 2015/6 Handlingsplan för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2016-2017 Utgående från Mål och strategier för teknisknaturvetenskapliga fakulteten (TEKNAT 2015/6) Fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Handlingsplan för hållbar utveckling,

Handlingsplan för hållbar utveckling, UFV 2013/386 Handlingsplan för hållbar utveckling, 2016- Fastställd av rektor 2016-01-12 Utgångspunkter och syfte Uppsala universitet ska, i enlighet med 1 kap. 5 Högskolelagen (1992:1434), främja en hållbar

Läs mer

BILAGA RISKANALYS 2019 FORSKNING SOM PÅVERKAR

BILAGA RISKANALYS 2019 FORSKNING SOM PÅVERKAR BILAGA RISKANALYS 2019 FORSKNING SOM PÅVERKAR Generationsskifte i forskningsverksamheten samt ökande obalans mellan verksamhetsgrenarna (rekrytering för att täcka behov i utbildningsuppdraget har under

Läs mer

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning 31 200 studenter - 39 % män 4 330 anställda - 47 % män 2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning Antal helårsstudenter ca 16 300 Stort antal 1:a handssökande

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)

Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77) YTTRANDE Datum Diarienummer 2019-02-11 1.1.3-2018-07140 GD-2019-25 Handläggare Jeanette Johansen Ert diarienummer U2018/04219/UH Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se Framtidens specialistsjuksköterska

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus. Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus. Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS Klinisk forskning SUS Finansiering Tjänster och anställningar

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Följande dokument utgör institutionens kommande forsknings- och utbildningsstrategiska plan för perioden 1 juli juni 2014.

Följande dokument utgör institutionens kommande forsknings- och utbildningsstrategiska plan för perioden 1 juli juni 2014. Jan Lif Prefekt FUS 1 / 7 2012-05-21 Institutionsstyrelsen Följande dokument utgör institutionens kommande forsknings- och utbildningsstrategiska plan för perioden 1 juli 2012 30 juni 2014. Allmänt En

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci 1(12) Dnr: MEDFARM 2013/1160 Områdeskansliet för medicin och farmaci Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress/Visiting address: S:t Olofsgatan 10 B www.medfarm.uu.se Riktlinjer och bedömningsgrunder för

Läs mer

Jämlikare hälsa i befolkningen Hälsofrämjande innovation i samverkan

Jämlikare hälsa i befolkningen Hälsofrämjande innovation i samverkan Jämlikare hälsa i befolkningen Hälsofrämjande innovation i samverkan Projektägare: Malmö Universitet Projektledare: Margareta Rämgård, Forskare Kulturgeografi, Vårdvetenskap Dekan Hälsa och Samhälle, Professor

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Verksamhetsplan Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Medicinska fakultetens verksamhetsplan 1 Bakgrund Målen i medicinska fakultetens verksamhetsplan

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap HANDLINGSPLAN 2018 2020 OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap DATUM: 2017-10-20 BESLUTAD AV: Prefekt Claes Annerstedt KONTAKTPERSON: Claes Annerstedt claes.annerstedt@ped.gu.se

Läs mer

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap DATUM: 2016-10-17 BESLUTAD AV: Prefekt Claes Annerstedt Proprefekt Peter Korp Viceprefekt Christel Larsson

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (7) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Dokumenttyp: Policy Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2012-09-24, 145 DNR: KS000353/2010 Attraktiva och

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/524 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Kunskap i samverkan. Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning. Utbildningsdepartementet 1

Kunskap i samverkan. Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning. Utbildningsdepartementet 1 Kunskap i samverkan Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning Utbildningsdepartementet 1 En seminarieserie om samhällsutmaningarna Dialog om forskningspropositionen och dess

Läs mer

IT-fakulteten HANDLINGSPLAN , VERKSAMHETSPLAN 2019, RISKANALYS Dnr V 2018/703 DATUM: BESLUTAD AV: IT-fakultetsstyrelsen

IT-fakulteten HANDLINGSPLAN , VERKSAMHETSPLAN 2019, RISKANALYS Dnr V 2018/703 DATUM: BESLUTAD AV: IT-fakultetsstyrelsen HANDLINGSPLAN 2019 2020, VERKSAMHETSPLAN 2019, RISKANALYS 2019 Dnr V 2018/703 IT-fakulteten DATUM: 2018-10-24 BESLUTAD AV: IT-fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Margaretha Jansson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Mål och strategier för Centrum för polisforskning

Mål och strategier för Centrum för polisforskning Beslut 1(5) 2011-01-17 Bo Wennström Professor Centrum för polisforskning Center for Police Research Box 512 SE-751 20 Uppsala Gamla torget 6 Telefon/Phone: 018-471 76 75 +46 18 471 7675 Telefax/Fax: 018-471

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Så verkställs Norrbottens folkhälsostrategi -så förbättras hälsan

Så verkställs Norrbottens folkhälsostrategi -så förbättras hälsan Så verkställs Norrbottens folkhälsostrategi -så förbättras hälsan 2018-2022 Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 antogs i december 2017 Norrbottens regionala handlingsplan antogs i december 2018 Regional

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Rektor vid Örebro universitet Luntmakargatan 13, Box 7851,

Rektor vid Örebro universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, Rektor vid Örebro universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Magnus Johansson 08-563 085 66 magnus.johansson@hsv.se

Läs mer