Svenska kulturfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska kulturfonden 2011 2012"

Transkript

1 Svenska kulturfonden

2

3 Svenska kulturfonden

4 redaktör: henric öhman pärmdesign & ombrytning: lena malm pärmfoto: caj bremer (Månens bana över himlen, bilden tagen med 8 timmars exponering.) foton: johannes romppanen s. 4, 7; stefan bremer s. 8, 14; caj bremer s 10 12; elina brotherus s 14; mikko kakela, rasmus tåg och emilia rosengård s15; hyvän työn konttori och roni rekomaa s. 16; jenni virta och pinja sormunen s.17; henric öhman s 18, 19, 34, 43, 46; thomas söderström s. 21; dan gustafsson s. 22, 23, 25, 36 40; rabbe sandelin s. 24, 27; maarit kytöharju s. 29; valtteri kantanen s ; seilo ristimäki s. 42, 44 45, 47; sara rönnqvist s.48, 50; lasse garoff s. 51; karolina isaksson s 53, 54, 56, 57, 58; lina antman s tryck: unigrafia, helsingfors 2012 svenska kulturfonden simonsgatan helsingfors isbn issn

5 I N N E H Å L L Trender 4 wivan nygård-fagerudd Övertyga mera med sångboken än med lagboken 6 björn teir Årets kulturpristagare Caj Bremer Det är ögonblicket som räknas 9 henric öhman Kulturfondens pristagare år Det våras för Frida Andersson 19 henric öhman Svenska teaterns renovering Historiskt skal, splitternytt innandöme 23 henric öhman Erik Bergman 100 år Triumf att finnas till? 29 mats liljeroos Experimentellt och nordiskt på Sinne 37 henric öhman Operan Erik XIV Kaos på Logomo 43 henric öhman Dansk i praktiken 49 lasse garoff & sara rönnqvist Nya stjärnor föds på unik musikalutbildning 53 caroline mård Livslångt läsande ett skolprojekt som får barnen att hoppa på läståget 59 lina antman Verksamheten år Svenska kulturfondens organisation 70 Utdelningen våren

6 Trender wivan nygård-fagerudd franska talas i dag av fler människor utanför Frankrikes gränser än inom dem. Det här är ett av otaliga exempel på hur lite språk och nation har att göra med varandra. Gränsdragningar har genom tiderna ofta ställt till det för språkgrupper runt om i världen. Eller: inte gränserna i sig, utan den nationa lism som suger sin tvivelaktiga legitimitet ur national staten. Trenden är trist, den söker ny näring ur osäkerhet och förändring. Att verka för språkliga minoriteters möjligheter och rättigheter är därför brännande angeläget, för den egna minoritetens skull och andras. Finlandssvenskarna definieras i dag som en na - ti o nell minoritet enligt internationell rätt. Vi om - fattas av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, och av den europeiska stadgan som syftar till att skydda och bevara landsdels- och minoritetsspråk som en hotad del av Europas kulturarv. En majoritet är per definition inte hotad. En minoritets existens är nästan alltid hotad i någon mån. Sällan av utplåning, men ofta av kontinuerlig minskning, eller ett gradvis upp - gående i majoriteten, ett utraderande av språkliga och kulturella särdrag. Att undvika eller förringa språkfrågan är oklokt och kortsiktigt. I mycket av den debatt som förs om en- eller tvåspråkiga lösningar är det något av en trend att inte låtsas om att det finns en minoritetsaspekt. All förändring om det så gäller skolor, kommungränser eller på vilket språk vi får våra böter om vi kört för fort måste föregås av grundlig helhetsanalys av vilka konsekvenserna blir för landets svenska språkminoritet. Språkfrågan är inte en andra rangens fråga som man får knuffa undan med ekonomiska argument. Den är en fullkomligt central fråga i arbetet för framtidens Svensk - finland. Svenska kulturfonden har av sina donatorer 4

7 ålagts att främja kultur och utbildning på svenska i Finland. Det uppdraget är en nationell angelägenhet. Svenskan är också Finlands språk. Det svenska i Finland är en del av Europas kulturarv. Språket är nyckeln till det arvet, till vår värld. Svenskan är en biljett till vår kultur, vår historia och till de skeenden som format Finland. Utan svenskan skulle Finland inte längre vara sig likt. På 1600-talet var varken Svenskfinland eller finlandssvenskarna uppfunna ännu. De begreppen lanserades långt senare, då betoningen på språk - tillhörighet och språkgrupp kom som en följd av 1800-talets nationella väckelse. Man räknar med att det år 1610 fanns omkring människor med svenska som modersmål i Finland. I dag är vi Om vi förenklar bilden och hoppar över en del svängningar i befolkningskurvorna kan vi alltså sammantaget uppvisa en mer än 300-procentig ökning på 400 år. Det är inte illa. År 1610 uppgick de svenskspråkiga till 17,5 % av den sammanlagda befolkningen i den östra rikshalvan. I dag är vi knappt 6 %. Beroende på vilken sifferlek man väljer har vi minskat med 70 % eller ökat med 300 %. Jag väljer att se ett hyfsat välbehållet isflak. Inte är vi finlandssvenskar heller för få. Vill man ha en ungefär lika stor folkgrupp att jämföra med har vi ju islänningarna. Till skillnad från oss har de en egen ö. Till skillnad från dem bor vi granne med 9 miljoner som talar vårt språk och en stor nordisk närkrets. Men vi utgör en språklig minoritet i vårt eget land och det präglar och påverkar oss. Det är en utmaning för våra skolor. Det genomsyrar vår kultur. Och det förstärker ytterligare den betydelse och potential konsten har. När många pekar på de negativa tendenser som minoriteter i dag får känna av i Finland är det skäl att också peka åt andra hållet, på det uttalade stöd för finlandssvenskheten som finns hos språkmajoriteten. I medievärlden finns en trend som överraskat: finskspråkiga tittare gillar program med finlandssvenskar, men är påtagligt ointresserade av program om finlandssvenskarna och finlandssvenskheten. De vill alltså gärna vara tillsammans med oss, men vår självspegling och -späkning orkar de inte vara publik till. Det senare är kanske inte så svårt att förstå. Det förra ska vi ta vara på och värdera högt. Att identifiera såväl negativa som positiva trender är nödvändigt. Den finlandssvenske filosofen georg henrik von wright visar hur vi, om vi förstår samtiden, kan spåra och tolka de tendenser som pekar mot framtiden. Ur ett fondperspektiv handlar det om att ständigt granska och förbättra den egna verksamheten, men också om ett vaket iakttagande av den svenska kulturscenen och utbildningssektorn, om att stöda och tillhandahålla redskap för utvärdering och analys. Trender är varken hot eller löften om något som med säkerhet skall komma, klargör von Wright: Trender kan brytas och själva insikten om dem kan bli en kraft, som bidrar till förändringen. Wivan Nygård-Fagerudd är delegationsordförande 5

8 Övertyga mera med sångboken än med lagboken björn teir vår nations utveckling har kännetecknats av många skeden. Åren efter att vi blev ett självständigt Finland var landet uppdelat av djupa sår. Vinterkriget och fortsättningskriget bidrog till att ena Finlands folk mot yttre hot. De enorma krigsskadestånden ledde till att vi utvecklade den tunga industri som sedermera lade en grund för Finlands välstånd. Övergången till marknadsekonomi och Finlands förmåga att skapa välstånd har tidvis inneburit omfattande negativa bieffekter i form av rekordhög inflation, devalveringar, osund upplåning och bankkriser. Men vi har alltid klarat av att enat ta oss genom svårigheter. I dag ser vi framtiden an med oro för samhällets ekonomiska förmåga att på lång sikt garantera alla individer möjligheter till social trygghet och jäm - lika förutsättningar att skapa ett fullgott liv. Samhällsutvecklingen sker nu i ett annat klimat än under vissa av de tidigare utvecklingsfaserna. Vi ser klart uttalade tendenser till försök att skapa splittring mellan olika befolkningsgrupper. Allt fler aktörer som innehar den offentliga makten agerar kortsynt i samhällsdebatten och maktutövningen. En liten men högljudd grupp hävdar en samhällssyn där världen tycks stå i ett större beroende - förhållande av Finland än vad Finland är beroende av världen. Kännetecknande för samhällsaktörer som agerar som statsbärande krafter är att de inte låter sig ledas av omgivningens spontana infall för att inte tala om omgivningens spontana anfall utan av arbete för att uppnå långsiktiga mål, oberoende av tillfälliga kastvindar i omgivningen. Nu har vi kommit snubblande nära ett läge där också tidigare statsbärande krafter anammat västernmetoden att skjuta först och fråga sen. Den metoden blir riktigt obehaglig när måltavlan är enskilda individer eller vissa befolkningsgrupper, så som svensksprå- 6

9 f ö r o r d kiga i Finland eller andra minoritetsgrupper vars position i samhället är beroende av den tysta majoritetens stöd. Hur skall vi bemöta utfallen? Hur skall vi agera för att inte det högljudda fåtalets agenda skall slå rot också hos den tysta majoriteten. Om jag vill vinna ett hundrameterslopp måste jag vara bättre än de andra. En liten befolkningsgrupp måste vara mer framgångsrik än genomsnittet för att nå framgång. Varje land måste till någon del vara bättre än andra länder för att klara sig väl. Det mest effektiva sättet att bemöta trenden där flerspråkighet och mångkulturalism mäts i form av samhällets kostnad per capita är att kunna påvisa att det presteras omfattande motprestationer för pengarna. Det svenska dagiset måste vara bättre än det finska i att stöda våra barn till en god start i livet. Det får inte slarvas med läxläsningen i den svenska skolan. Svenska verksamheter måste fungera så professionellt att de står sig i såväl nationell som internationell jämförelse. Vi måste bli bättre på att nå ut med budskapet om att det svenska i Finland kan bidra till att vi som nation når nya framgångar i världen. Det sägs att ett kännetecken för de svenskspråkiga i Finland är att vi sjunger först och dricker sen. För att stärka sammanhållningen mellan finländare måste vi få allt fler att delta i sången och se till att den klingar i dur. Det svenska i Finland lever i en allt kargare omgivande jordmån. Vi står på många sätt i ett vägskäl där vi som individer och som aktörer i organisationer och samfund måste välja väg vad beträffar metoderna vi använder i arbetet för ett tvåspråkigt Finland. Att med lagboken i näven argt stampande förkunna svenskspråkigas rättigheter är inte den bästa metoden för att utveckla och stärka det svenska i Finland. Att göra det med sångboken i hand är självfallet för naivt för att vara sant. Ändå tror jag mer på den metoden, förutsatt att den används rätt. En finlandssvensk kultur som är öppen och inkluderar alla är det bästa sättet att utveckla svensk heten i Finland, som en del av landets tvåspråkiga kultur. Det arbetet sker dock inte endast genom att debattera vår situation internt i egna kretsar. Det förutsätter att vi svenskspråkiga såväl på individnivå som i organiserade sammanhang faktiskt förmår leva ut vår identitet, att vi i öppen samverkan motiverar våra behov och samtidigt den mångkulturella nyttoaspekten för folkmajoriteten. Att vi lever livet lämpligt högljutt på svenska. I dur. Björn Teir är styrelseordförande 7

10 Caj Bremer

11 Det är ögonblicket som räknas Svenska kulturfondens stora kulturpris 2012 går till Caj Bremer henric öhman efter ett halvsekel som aktiv fotograf, otaliga fotograferingsresor runt om i världen och i Finland, och ett livsverk som pressfotograf med varierande uppdrag, är caj bremer i dag en av de mest kända och uppskattade finländska fotograferna. Hans retrospektiva utställning på Ateneum för ett par år sedan drog besökare, och efter det har utställningen visats på flera andra ställen och slagit publikrekord efter publikrekord. Bremer är kanske mest känd för sina porträtt, och själv säger han att det som mest fascinerar honom med fotografering är möjligheten att träffa nya människor och sätta sig in i deras situation. Att fotografera ser han som ett socialt arbete, där man också måste vara observant på sin omgivning, och alltid vara redo. Folk frågar ofta hur jag lyckas knäppa av precis i de rätta ögonblicken, men det kan jag inte riktigt svara på, kanske det är en instinkt. En hemlighet är ändå att alltid vara redo att ta en bild. Det är ögonblicksbilderna som är det viktiga, inte skärpan eller bildens tekniska kvaliteter, tycker Bremer. Ett ögonblick kan vara över på en sekund, och tar man inte bilden just då är det oftast för sent. Ett exempel på hur ett sådant här ögonblick kan fångas på film, är bilden på två ryska kvinnor tagen på en passagerarbåt på Ladoga på 1980-talet. Bilden har fungerat som affischbild för Bremers retrospektiv, och har fått mycket synlighet. Historien bakom den bilden är att jag kom upp på det stora öppna akterdäcket på båten och såg de två kvinnorna längst bort vid räcket. Jag insåg genast att det kunde bli en bra bild, men för att inte förstöra situationen låtsades jag att jag inte alls vara intresserad av dem, utan sicksackade mig i sakta mak över däcket fram mot dem, medan jag låtsades att jag beundrade sjön och himlen, och så 9

12 Två kvinnor på Ladoga, 1980

13 K U L T U R P R I S när jag var tillräckligt nära knäppte jag av bilden, berättar Bremer. Och mycket riktigt, så fort kvinnorna märkte att Bremer tog ett foto var de inte lika djupt försjunkna i sitt samtal längre. Men den ena bilden räckte för att fånga den speciella stämningen. Bremer säger också att det ofta är bilder som har en liten gåta i sig som fascinerar mest. Man börjar genast fundera över vilket förhållande kvinnorna har till varandra och vad de pratar om, och Bremer tror att det är det som gör att man fångas av bilden. Inte heller han vet något om kvinnorna, han pratade aldrig med dem. Till retrospektet, som för tillfället ställs ut i Jyväs kylä, har Bremer tillsammans med sin son stefan bremer, som också är fotograf, valt ut 170 bilder. De här valdes ut bland cirka 700 stycken, en tidskrävande gallringsprocess. När man frågar om jag har några favoritfotografier måste jag nästan säga att alla de 700 som vi hade att välja mellan till utställningen är rätt så likvärdiga för mig. Varje bild har nämligen en historia bakom sig, som Bremer kommer i håg och gärna berättar. På utställningarna brukar han själv guida grupper, och då får han tillfälle att berätta historierna bakom bilderna, vilket har varit mycket uppskattat. Fotograferingen i förändring Själva fotograferandet har förändrats mycket sedan Bremer inledde sin karriär som fotograf på talet. Då fanns det till exempel ingen utbildning att tillgå. Jag lärde mig själv, efter hand. Bremer var assistent hos två olika fotografer i 11

14 Fiskare på Nagu Berghamn, deras ateljéer, men insåg snart att det han verkligen gillade var att vara ute på fältet och fotografera människor i verkliga miljöer. Efter ett par år som assistent öppnade sig möjligheten att börja jobba på Hufvudstadsbladet, och i och med det blev Bremer också säker på att det här var hans kall i livet. Efter jobbet på Hbl följde jobb på Lehtikuva, Viikkosanomat och Helsingin Sanomat och också en del modefotograferingar, bland annat för tidningen Me Naiset. Men även om han var anställd på flera olika ställen under sin karriär jobbade han alltid rätt så självständigt. Jag hade alltid tillgång till egen utrustning och eget mörkrum, poängterar han. Bremer tror att förutsättningen för att han lyckats så bra i sin karriär är att han alltid själv har haft kontroll över sitt arbete, och har haft möjlighet att varva uppdragen med egna projekt. Den nya digitaltekniken hann inte få fotfäste inom fotografibranschen så länge Bremer var yrkesaktiv, men numera fotograferar han också digitalt. Det som är största skillnaden är ju att man förr aldrig visste hur bra en bild hade lyckats före man framkallade den i mörkrummet, så den spänningen försvinner ju, men annars är det förstås bara bra att tekniken har gjort fotograferandet lättare. 12

15 K U L T U R P R I S Naturbilder med 1800-talskamera Men Bremer medger ändå att en viss charm gått förlorad, som fanns i det gamla, mera omständliga sättet att arbeta. Han är också intresserad av gamla kameror, och bestämde sig i ett skede för att testa på att fotografera med en gammal träkamera från slutet av 1800-talet. Med den har det under årens lopp blivit många naturbilder kring hemmet på Kaptensudden i Kalkstrand i Sibbo. Kameran fungerar så att bilderna belyses direkt, det finns inget negativ. Resultatet blir en unik bild som inte går att kopiera, och med väldigt distinkt färgvärld. Det krävdes en hel del kemiskt experimenterande innan bilderna med den gamla träkameran började lyckas. Men när de väl gjorde det blev de väldigt speciella, och resulterade också i en bok med titeln Fuga, med naturbilder tagna med den gamla kameran. Naturfotograferandet har varit ett slags terapi för mig mellan mera påfrestande uppdrag, förklarar Bremer. Det han då syftar på är jobb som han gjort i krigs- eller katastrofområden. Något som han ser att hör till en pressfotografs arbete, men som han aldrig har njutit av. Vissa tycks vara som gjorda för att vara krigsfotografer, och dras till konflikter, men inte jag. Bilder ur den finländska vardagen Bremer trivs bättre i lugnare miljöer där han kan komma nära de människor han fotograferar, och i hans bilder hittar man ofta en mild humor. Kolleger har sagt att de genast känner igen en bild tagen av mig. Själv har jag svårt att sätta fingret på vad det är, men jag tror att jag har hållit mig trogen min egen stil under hela min karriär. De bilder Bremer kanske är mest känd för är dem han har tagit här hemma i Finland. Han har åkt runt till otaliga finska orter och på bild fångat hur vanligt folk lever. Hans första stora utställning Arkipäivä Suomi 1969 blev mycket populär, och i den skildrade han hur hårt livet var för många på den finska landsbygden under efterkrigstiden. Ett liknande, mindre projekt han gjorde på 1980-talet var att följa med en fiskarfamiljs liv i Berghamn i Nagu. Också där har han fångat vardagliga situationer och hårt arbetande människor i deras egen miljö. Utställningsverksamheten har inte mattats av under de senare åren, snarare tvärtom. Den retrospektiva utställningen med fotografier ur hela Bremers karriär fortsätter att turnera, och han har själv varit med och byggt upp den varje gång. I sommar blir det också dags för en ny utställning i Kotka i samband med havsdagarna där. Den utställningen har följaktligen havet som tema. Bremer har fotograferat en hel del i havsmiljö, och några av hans bästa fotografiminnen hänför sig också till den miljön. Jag kommer bra i håg min första fotograferingstur med en isbrytare. Det var spännande med stormar, nedisade fartyg och mörker, som är mycket utmanande förhållanden för en fotograf. Också privat har havet intresserat och Bremer har seglat en del själv. Numera är det mest fiskande som gäller och då helst under isen. Det är så bekvämt och säkert att fiska med nät under isen, och jag har dragit upp en hel del gös i vintras. I eftermiddag skall jag bege mig ut och vittja nätet igen, det blir troligtvis sista gången för i vinter, ler han. 13

16 Kulturfondens pristagare år 2012 svenska kulturfondens stora kulturpris Fotograf caj bremer tilldelas Svenska kulturfondens stora kulturpris på euro. Stark närvaro, värme och empati, kombinerat med stort intresse för människor och deras närmiljö är betecknande för hans arbeten som omspänner en fotografisk båge över ett halvt sekel. Han är en central person inom den finländska fotokonsten och hans arbeten är en del av vårt kollektiva minne. Hans verk kan indelas i tre huvudlinjer som alla är viktiga för hans konstnärsskap. En linje är de privata porträtt som tagits bland släkt och vänner och som skildrar den finlandssvenska gemenskapen. Den andra är måleriska naturstudier oftast fotograferade med storformats - kamera, långsamt och med stor omsorg. Den tredje linjen är den mest omfattande och består av journalistiska arbeten som tecknar en unik samtidskrönika. Hans verk har relevans ur ett samhälleligt och politiskt perspektiv och speglar vårt lands utveckling från efterkrigstiden fram till våra dagar. Hans produktion formar sig till en insiktsfull konstnärlig helhet som inte bara har påverkat den finländska fotokonsten, utan också framväxten av de nationella värderingarna och vår världsbild. Han kallas med rätta den nordiska fotografins humanist. svenska kulturfondens konstpris Dragspelskonstnären maria kalaniemi tilldelas Svenska kulturfondens konstpris på euro. En musiker av internationell toppklass och en begåvad och särpräglad kompositör med ett spännande instrument som hon virtuost behärskar. Med lyrisk känslighet och intensiv spelstil tjusar hon sin publik runt om i världen. Hon anses vara en av världens bästa dragspelare och har som kompositör tagit vara på det finlandssvenska folkmusikarvet, och av det skapat nytt med ömsint respekt för traditionen. Som professor vid Sibelius- Akademin har hon haft stor be - tydelse för det ökade intresset för studier vid folkmusiklinjen. 14

17 svenska kulturfondens konstpris Skådespelaren lilli sukulalindblom tilldelas Svenska kulturfondens konstpris på euro. Sjukhusclownerna har spridit glädje och tröst för svårt sjuka barn i mer än tio år. De är ett synnerligen välkommet och viktigt avbrott i sjukhusrutinerna och anses också ha en medicinsk betydelse. Med ett genuint intresse för barn och unga har hon initierat och utvecklat Sjukhusclowner rf som nu finns vid alla större barn sjukhus i vårt land. I samklang med sitt arbete som konst närlig ledare för sjukhusclownerna arbetar hon målmedvetet vidare för att öka intresset för konst och hälsa. I samarbete med Teater Geist utvecklar hon skräddarsydda småskaliga produktioner som lätt kan föras ut till olika specialgrupper inom vård och omsorg. svenska kulturfondens framtidspris Journalisten ted forsström och författaren kaj korkeaaho tilldelas Svenska kulturfondens framtidspris på euro. Fenomenet Pleppo fortsätter att erövra Svenskfinland och roar särskilt den unga publiken. Det började med Radio Pleppo, sedan kom teaterframgången på Wasa teater och nu senast Pleppoboken. Halsbrytande ordlekar kryddas med oefterhärmliga tonfall när Pleppo fångar tidsandan och omvärlden. Samhällsfrågor lyfts fram med skarp blick, varm ton och av - väpnande humor. Med sin underfundiga formuleringskonst och blick för det absurda i det vardagliga uppskattas de både som författare och som underhållare. frans henriksson-priset Ungdomssekreterare harriet lindelöf-sahl tilldelas Frans Henrikson-priset på euro. Med förmågan att se möjligheter, skapa tro på framtiden och ta tillvara ungdomens egna krafter har hon gett framtidstro i en utflyttningsbygd. Ungdoms - parlamentet, Ungdomsrådet, Lilla Parlamentet och Ung - doms kanalen är resultat av ett målmedvetet arbete för att öka ungas delaktighet och inflytande. Inom ramen för sitt arbete har hon jobbat tvärsektoriellt och visat att ett välskött ungdomsarbete gagnar hela kommunen. Med projektet yepp har ungdomsarbetet i Kristinestad blivit en förebild även internationellt. Under fritiden har hennes intresse för nordiskt samarbete gett många ungdomsgrupper möjlighet till resor och kontakter i Norden. 15

18 utbildningspriset Musikläraren marina lindholm tilldelas Svenska kulturfondens utbildningspris på euro. Musik är inte enbart unison sång ur en gammal dammig bok vi allmänbildar och stöder andra ämnen som modersmålet och främmande språk. Vi övar upp sociala färdigheter, lär eleverna att uppträda med och för varandra, att ta hänsyn och fungera i grupp Samtidigt som vi för det mesta har fruktansvärt roligt!. Så beskriver Marina själv sitt arbete. Hon är engagerad och målmedveten och har gjort en stor insats för musikundervisningen, också som läromedelsförfattare. Arbetsfältet omspänner alla stadier, hennes elever finns både i den grundläggande utbildningen, i gymnasiet och inom lärarutbildningen. samhällspriset Senja opettaa sinulle ruotsia till - delas Svenska kulturfondens samhällspris på euro. I fröken Senjas skola lär man sig älsklingssvenska. Det var för att själv lära sig mera som initiativtagaren senja larsen öppnade Facebook-sidan, som på kort tid blivit en institution på nätet, och som upprätthålls av henne själv och mia vanhatalo. I dag jobbar en grupp på tjugo personer, Senjas kanslister, regelbundet på sin fritid med sidans interaktiva under - visning. De vill inspirera och dela med sig, och pröva på nya koncept för att sprida en positiv inställning till det svenska språket. Robotfröken Senja är frontfigur för sidan, som i dag har fler än tolv tusen användare. nylands svenska kulturfonds pris Pjäsförfattaren julian garner tilldelas Nylands svenska kulturfonds pris på euro. Pjäsförfattaren och regissören Julian Garner har i drygt tio år berikat kulturlivet i Svensk - finland, först som ansvarig lärare för teaterlinjen vid Västra Nylands folkhögskola och sedan 2004 inom ramen för CulturaMobila rf. Föreningen tar konsten dit där den annars inte är tillgänglig och har barn och unga som sin huvudsakliga målgrupp. Elever och lärare i små byskolor får ta del av tvärkonstnärliga verkstäder och kreativa kulturevenemang. Fiskars - bon Julian Garner har en lång och bred erfarenhet inom teaterlivet och är särskilt intresserad av samhällstillvänd teater, s.k. Community Theatre. 16

19 P R I S T A G A R E österbottens svenska kulturfonds pris Nutidskonstföreningen Platform tilldelas Österbottens svenska kulturfonds pris på euro. Nutidskonstföreningen Platform lyfter fram nutids - konsten i en miljö där konstens mångfald inte alltid är själv - skriven. Föreningen lyckas skapa ett konstnärligt, kreativt spänningsfält till det omkring - liggande samhället. Platforms verksamhet rör och berör. åbolands svenska kulturfonds pris: Teaterchefen joachim thibblin tilldelas Åbolands svenska kulturfonds pris på euro. Teaterchefen Joachim Thibblin har sedan 2006 lyft Åbo Svenska Teater till en ny nivå. åst har under de senaste åren bjudit på flera framgångar, både ur ett konstnärligt perspektiv och publikmässigt. åst berör idag publik utanför sitt tidigare geografiska och språkliga fält, en publik som svensk teater i Åbo inte tidigare har nått. Parallellt med stora stjärnor och lysande framgångar har åst också en stark regionteaterverksamhet och en stark koppling till amatörteatrarna i regionen, vilket ökar teaterintresset på bred bas och gör svensk högklassig teater tillgänglig för alla. det torvaldska priset: Klassläraren, guiden och hembygdsentusiasten hanna kova nen tilldelas Torvaldska priset på euro. Hanna Kovanen har sina rötter på Utö. Genom att Hanna numera är en av de få som bor och lever på Utö är hon ofta öns ansikte och röst utåt. Hanna hörs och syns i form av artiklar, bilder, guidningar och intervjuer i vitt skilda sammanhang. Det kan handla om allt från skärgårdsromantik, naturiakttagelser och skärgårdskultur till krassa vardagliga utmaningar som kommunikationer och näringsliv. Hanna bidrar aktivt till att Utös dramatiska historia och Utöbornas spännande livshistorier blir tillgängliga för alla, bland annat via hembygdsmuseet och hembygdsföreningen och genom sina guidningar på Utö. 17

20 18

21 Det våras för Frida Andersson henric öhman Jag träffar Frida Andersson på Café Ursula vid Brunnsparken i Helsingfors. Det är en solig marsdag och snön har börjat smälta på allvar. Frida har tillbringat hela morgonen på MTV3, där hon deltagit i Huomenta Suomis direktsändning. Trots den tidiga väckningen verkar hon pigg och glad, och sprudlar av energi. fridas andra skiva kom ut nyss, och hon är inte bara artist på skivan, utan hon har både producerat och bandat in den själv, och också varit med och mixat. Efter första skivan tänkte jag att nästa gång vill jag testa på att göra allt själv, så den här gången hyrde jag en studio över sommaren i fjol, och så kom musikerna och spelade då och då och sen satt jag och mixade och funderade. Frida är 24 år gammal, och har redan lyckats bygga en bra grund för sin karriär som artist. Hon har hela tiden målmedvetet jobbat för att kunna vara så självständig som möjligt. Jag studerade ljudteknik på Arcada för att helt enkelt ha koll också på den sidan av musikskapandet. På det sättet är jag inte lika beroende av andra för att få det att låta som jag vill, berättar hon. På egna villkor Fridas första skiva gavs ut på bolaget Bonnier Amigo (nuvarande Cosmos Music Group). Hon blev signad hemma i Finland, men när skivbolaget bestämde sig för att lägga ner kontoret här, frågade de om Frida kunde tänka sig att flytta till Stockholm för att kunna jobba närmare dem. Sagt och gjort Frida flyttade till Stockholm. Men för drygt ett år sedan bestämde hon sig för att göra nästa skiva helt på egen hand, och också ge ut den 19

22 på eget skivbolag. Något som inneburit en hel del extra arbete, men som också har varit väldigt givande. Nu gör jag som jag själv vill, summerar hon. En bidragande orsak till att hon kunnat ta steget och ge ut på eget skivbolag var arbetsstipendiet från Svenska kulturfonden. Stipendiet har gett mig ro att skriva låtar utan att varje dag stressa över hur jag skall betala hyran. Och samtidigt har det fungerat som en sporre. Jag har tänkt att: Nu skall jag inte göra någon besviken, nu jäklar! Livet som egenföretagare har också lärt henne mycket. Jag har lärt mig att ingenting är gratis. Vill man få något gjort så måste man göra det själv, ingen annan gör det för en. När hon tog beslutet att pröva sina egna vingar var målet klart: Att ge ut en egenproducerad skiva inom ett år. Och så blev det också. Skivan Sister kom ut i januari, och förfrågningarna om spelningar både i Sverige och i Finland droppar in allt oftare. Även om hon sysslar mycket med att skriva låtar och också trivs i studion, är ändå att spela live det hon gillar mest. Att göra skivor ser Frida mera som ett visitkort. Det är nog spelningarna jag verkligen brinner för, jag kommer aldrig att bli någon studioråtta, skrattar hon. Barnsånger på finska Ett lite ovanligt projekt har dykt upp nu under våren. Frida skall skriva barnsånger för Svt:s barnprogram på finska! Det är lite lustigt, det är första gången jag skriver musik på finska. Låtarna skall sedan användas i svt:s finskspråkiga barnprogram Karamelli. Hittills har Frida spelat in tre låtar, men det skall bli åtminstone sju stycken under våren. Vem vet, kanske det i något skede kan bli aktuellt med en skiva med finskspråkig barnmusik? Det är intressant att jag måste åka till Stockholm för att sedan här få i uppdrag att göra musik på finska, det känns ju lite bakvänt, ler Frida. Hon märker dessutom att hennes finskakunskaper räcker mycket längre än hon kanske hade trott hemma i Finland. Frida tycker att det är kul med lite andra projekt emellanåt, som variation till den egna musiken. Hon har också gjort ett par reklamuppdrag som musiker, och ryggar inte tillbaka för sådana jobb. Att skriva låtar för andra är också något hon kunde tänka sig göra i framtiden. Det skulle på ett sätt vara lättare att skriva för andra, det blir inte samma press på att man själv måste kunna stå till hundra procent för slutresultatet då, funderar Frida. Ett år i taget Hon skriver låtar lite hela tiden, men har inga speciella knep, utan sätter sig oftast ner med gitarren. Men även om hon har möjlighet att spela in låtar i sin hemmastudio, brukar hon aldrig spela in idéer. Jag brukar tänka att om jag inte kommer i håg en melodislinga nästa dag, så var den nog säkert inte så bra heller. Däremot brukar hon ofta ha ett anteckningsblock bredvid sängen, eftersom det är just när hon håller på att somna som många av idéerna kommer. Frida är hemma från Ekenäs, men bor som nämnt i Stockholm sedan lite över ett år tillbaka. 20

23 U N D E R S T Ö D Fridas andra skiva, Sister som är egenproducerad och utgiven på eget skivbolag, kom ut i februari i år. Hon trivs bra där, eftersom det finns så mycket att se och göra som ger henne inspiration. Frida tror inte att hon kommer att vara bosatt i Finland under de närmaste åren. Men just nu lever jag nog bara ett år i taget och ser vad jag vill göra vartefter, jag har svårt att göra upp några långtgående planer. Ett mål för framtiden har hon i alla fall. Hon vill ge ut flera bra skivor, och kanske vistas ett år eller två i New York. Alla talar om New York, så jag är nyfiken på att åka dit och bo där ett tag. 21

24 Ulrika Ferms glaskonst finns på många ställen i den nyrenoverade Svenska Teatern.

25 Historiskt skal, splitternytt innandöme henric öhman Två nya scener, tre nya hissar, tusen nya kvadratmeter i källaren och en bastu för personalen. Det här är bara några av de förändringar som skett på Svenska Teatern i och med total - renoveringen, som nu är klar efter nästan tre års arbete. vi har i princip blåst ut hela huset och byggt upp innanmätet på nytt, plus att vi fått två våningar till neråt, men utan att påverka det yttre skalet, berättar arkitekt stefan ahlman, som varit an - svarig för renoveringen. Den senaste stora renoveringen av teatern genomfördes åren och då gjordes fasaden om helt och hållet. I dagens läge är sådana förändringar inte möjliga på grund av museibestämmelser, och inte heller önskvärda, säger Ahl man Svenska teatern är i dagens läge en mix av olika stilar. Salongen och foajén är från början av 1900-talet, medan fasaden är från 1930-talet, det gäller att ta vara på den unika blandningen. Publikutrymmena sig lika När man besöker den nyrenoverade teatern som pub - lik och stiger in igenom dörrarna är det första in - trycket de facto. att det inte är så mycket som har förändrats. Foajén har fått en liten upputsning, och färgen på väggarna skall likna originalfärgen i mintgrönt från Arkitekten bakom renoveringen 1930-talet så mycket som är Stefan Ahlman möjligt. Efter som det är frågan om musealt skyddade lokaler så har man inte ändrat väsentligt på dem. Men tittar man som besökare lite närmare i hörnen i foajéerna så lägger man snart märke till de nya hissarna som finns vid båda ingångarna. De är, som många andra ställen i den nyrenoverade teatern utsmyckade med glas- 23

26 konst av ulrika ferm. Glaskonsten pryder både de nya hisschakten och också foajén i anslutning till den nya Amos-scenen. Hela teatern har gjorts lättillgänglig för rörelsehindrade, det gäller både hissarna och de nya invatoaletter. Hissarna är toppmoderna och öppnas i tre olika riktningar berättar teaterchef johan storgård stolt. Inne i stora teatersalongen är det också sig likt. Två nya scener Den största förändringen för publikens del är de två helt nya scenerna. Amos på tredje våningen, uppkallad efter amos andersson, som tar upp till 160 personer, är en så kallad black box, det vill säga en teatersalong med svarta väggar och tak, utrustad med den allra senaste tekniken och med möjlighet att arrangera scen och läktare på många olika sätt. Den ena väggen består av fönster ut mot Esplanaden. Vid behov kan man släppa in ljus uti - Hela teatern blåstes ut och byggdes upp på nytt. Här en bild på scenen underifrån i januari En märkbar förändring har ändå skett. Man har nu 200 nya platser i salongen. Dem har man lyckats klämma in igenom att räta ut raderna och ta i bruk flera platser längst bak i salen, medan teknikutrymmena har flyttats så att de numera ligger bakom själva salongen. Orkesterdiket går nu också att täcka igen i de produktioner som inte behöver orkester, där ryms 70 extra platser. Tekniken vad gäller ljud och ljus är också uppdaterade till det modernaste som finns på marknaden. från till teatersalongen. På Amos ordnades också den första premiären efter nyöppningen av Svenska teatern. Pjäsen med den temariktiga titeln Re- mont av joakim groth. Den minsta scenen Nicken som också är helt ny, är uppkallad efter teaterchefen nikolai nicken rönngren, som ledde Svenska teatern mellan 1919 och Nicken kommer att tas i bruk i höst och tar upp till 70 personer. Den är tänkt främst som scen för de allra yngsta. 24

27 25

28 Ändamålsenliga lokaler De största förändringarna har ändå skett bakom kulisserna. Logistiken var det stora problemet tidigare. Verkstaden fanns nere i källaren, medan dekor - avdelningen fanns högst uppe ovanför scenen. Det var en kvarleva från början av 1900-talet då scenografin bara bestod av målade fonder som drogs upp under taket, målades och sedan släpptes ner igen, förklarar Storgård. Det här innebar logistiska mardrömmar som involverade två olika små hissar varje gång man ville flytta något från verkstaden till dekoravdelningen. I den nya teatern förfogar man nu över tusen nya kvadratmetrar i källaren, där dekoravdelning och verkstad inryms bredvid varandra, och med en ny hiss genom vilken man kan köra in en hel personbil om det behövs. Också för skådespelarna har arbetslokalerna förbättrats rejält. Logerna finns numera betydligt närmare scenen, och man har tillgång till en bastu i bottenvåningen, något som är mycket välkommet för skådespelare, som ofta jobbar fysiskt. Dessutom finns ett nytt stort repetitionsutrymme ovanför den nya Amos-scenen. Sedan den senaste stora renoveringen på talet har man nog gjort förändringar, men det har alltid varit fråga om tillfälliga nödlösningar, som sedan blivit bestående. Nu har vi helt enkelt gjort om allt enligt de behov som dagens teater ställer, förklarar arkitekten Ahlman. På den plats där Svenska Teaterns Mini-scen tidigare stod, finns nu ett personalcafé. För hundra år sedan var foajéerna till för att flanera och träffa folk, medan serveringen skedde i publikcaféet som fanns precis på samma plats som det nya personalcaféet, berättar Stefan Ahlman. På sätt och vis går man alltså tillbaka hur det ursprungligen har varit, även om caféet i fråga nu är till för personalen och inte för publiken, som nog kommer att få sin servering i foajén i andra våningen precis som före renoveringen. Det kafé i gatuplan som var känt som café Kafka har nu bytt namn till café Thalia, och kommer också att fungera som ett vanligt café på dagarna som sin föregångare. All caféverksamhet i hela teatern sköts från och med nu av konditoriföretaget Krulla. Personalens behov har hela tiden varit en ledstjärna i renoveringen, och under planeringsfasen har personalen varit med och förklarat vad de behöver för att kunna jobba ändamålsenligt. Johan Storgård visar upp en tjock ringmapp fylld med personalens önskemål som har samlats ihop före och under renoveringen. De allra flesta önskemålen har nu blivit verklighet. Utvidgad källare I de nya källarplanen finns ungefär tusen kvadratmeter helt nya lokaler för verkstad och dekor samt syateljén. Också när det gäller verkstads- och syatelejéarbetet är de nya lokalerna långt mera ändamålsenliga än de var förr. I skrivande stund hade man ännu inte kunnat flytta in i källarvåningen, eftersom arbetet ännu var i full gång med storsatsningen Kristina från Duvemåla med premiär den 29 februari, men inflyttningen sker under vårens lopp. I samband med renoveringen och utvidgningen av källaren har också hela teaterhuset stadgats upp för att bättre tåla tidens tand. Över tre kilometer sprutbetong har pålats ner 26

29 U N D E R S T Ö D Rör och el drogs om helt och hållet under renoveringen. De nya källarlokalerna finns under Skillnaden, utanför teaterns väggar. i marken. Teatern står på sandjord, men med de här nya förstärkningarna kommer den aldrig att flytta sig en tum, berättar Storgård. Och tanken är att teatern i och med renoveringen inte bara bokstavligen, utan också mera metaforiskt skall ha en stark grund att stå på för att kunna klara sig en lång tid framöver. Svenska Teatern skall klara sig åtminstone i hundra år framöver med den här förnyelsen, säger Storgård, och tillägger lite dramatiskt: Vi skall vara den sista bastionen som står kvar då det svenska i Finland sakta försvinner. 27

30

31 U N D E R S T Ö D Erik Bergman 100 år Triumf att finnas till? mats liljeroos Erik Bergmans musik är ett rikt jubileumsårsutbud till trots mera prisad än spelad. den som träffat erik bergman personligen glömmer det aldrig. Hans om konventionerna lika obekymrade som spontant uppriktiga, stundtals rentav burdusa, framtoning och frivola glimten i ögat-uppenbarelse lämnade ingen oberörd. Han älskade vin, kvinnor och sång och gjorde sannerligen ingen hemlighet av det. Under den gamängaktiga ytan dolde sig dock janus ansiktets mer privata sida: grubblaren och sö - karen, oerhört beläst och mångkunnig på de mest skiftande områden, aldrig lättvindigt accepterande och aldrig tillbakaryggande inför de mest komplicerade filosofiska och existentiella frågeställningar. Bägge sidorna kommer tydligt till uttryck i hans musik, även om upptågsmakaren och humoristen Bergman måhända satt djupare spår i det allmänna medvetandet, inte minst via talrika studentikosa sammanhang. Det är dock den intrikata balansgången ytterligheterna emellan, stundtals rentav inom ramen för ett och samma verk, som förlänar Bergmans produktion dess mångfasetterade särprägel och idémässiga djup. 29

32 En frisk modernistisk fläkt Nykarlebys store sons betydelse för den inhemska musikens utveckling kan knappast överskattas. Vid den mogna åldern av 40 år och med en avsevärd produktion i mer eller mindre traditionell, senromantisk och nyklassisk, stil bakom sig ömsade han skinn och svepte in som en frisk fläkt på den stagnerade inhemska musikscenen. Som den första i vårt land experimenterade Bergman med atonalitet, dodekafoni och serialism, dock utan att någonsin fastna i något som helst slag av darmstadtsk dogmatik. I stället uppfann han en lika lyssnarvänlig som humanistisk modernism med utrymme för såväl spontanitet och underfundig humor som färgläggningsmässig sensitivitet och äkta känd uttrycksfullhet. Den andra centrala parametern i hans musik, de påtagliga influenserna från icke-europeiska musikkulturer, förlänade hans konst en emotionell rikedom och universell tidlöshet som så många av hans mer rationellt sinnade västerländskt centrerade modernistkolleger saknar. Det är samtidigt på sin plats att nyansera den gängse Bergmanbilden något. Det talas ofta om den oförbätterliga rabulisten, som ständigt bröt med alla tänkbara konventioner. Ett påstående som stämmer bara delvis. Bergman var visserligen finländsk pionjär inom de kontinentala modernistiska strömningarna men fortsatte mycket snart färden vidare mot en egen koloristiskt färgad variant därav, som intressant nog i förlängningen kom att innebära ett helt nytt klangmedvetande inom den inhemska tonkonsten. Bergmans vitt omtalade, gränslöst nyfikna upptäckarlusta och vilja till ständig förändring stämmer i sin tur någorlunda väl in på produktionen RSO under ledning av Sakari Oramo, samt korister ut Ylioppilaskunnan laulajat, Dominante, EMO Ensemble, Muntra Musikanter och Akademiska Sångföreningen på festkonserten i Musikhuset

33 31 U N D E R S T Ö D

34 mellan tidigt 50-tal och sent 70-tal. Från och med början av 80-talet utvecklade han dock sitt tonspråk föga och vissa typiska gester och åtbörder går igen i de flesta verk därefter. Varför tumma på ett fungerande koncept? Körmusiken som livsnerv Jubileumsveckans program ringade på ett åskådligt sätt in de flesta av Bergmans estetiska och genremässiga inmutningar. Efter det inledande symposiet 21.11, med bl.a. internationellt erkände musikhistorikern och -forskaren richard taruskin bland talarna, framfördes samma kväll plock ur Bergman-experten Richard Taruskin från USA i samspråk med Erik Bergmans änka Christina Indrenius-Zalewski på symposiet kammarmusikproduktionen av studerande vid Sibelius-Akademin. Vid g18-konserten följande dag tolkades exempel på Bergmans vokala och instrumentala ådra av bl.a. monica groop, john storgårds och Wegelius kammarstråkar under anna-maria helsing. minna nyberg och taru ritavesi framförde vokal- och pianoverk i Villmanstrand på själva 100-årsdagen 24.11, medan Musikhuset i Jakobstad ordnade sin hyllningskonsert den De flesta är överens om att det är körmusiken, 32

35 U N D E R S T Ö D med eller utan instrumental beledsagning, som utgör själva livsnerven inom Bergmans rikhaltiga produktion och som även torde ha den största chansen att på allvar etablera sig på den aktiva, nationella och internationella, repertoaren. Den ömsom suggestivt tonmålande, ömsom dråpligt raljerande a cappella-körmusiken stod även i fokus under veckoslutet med verk för blandad kör (Helsingfors kammarkör 26.11, med bl.a. 70-talsklassikern Lapponia på programmet) samt Bergmans sannolikt käraste instrument, manskören (Akademiska Sångföreningen & Muntra Musikanter 27.11) på agendan. Jubileumsveckans, och -årets, absoluta höjdpunkt alla kategorier var dock Radions symfoniorkesters konsert i Musikhuset och då framförallt det elektrifierande framförandet av Bergmans, enligt vissa bedömare, mästerverk: Bardo Thödol för recitatör, mezzosopran, baryton, blandad kör och en med exotiska instrument utökad orkester till texter ur den tibetanska dödsboken. Ett absolut nyckelverk i produktionen, som framförts skandalöst få gånger sedan uruppförandet Tidiga mästerverket Rubaiyat för baryton, mans - kör och orkester (1953, till ole torvalds tolkning av den medeltide persiske poeten och naturvetaren omar khaijams texter) från gränslandet mellan neoklassicism och spirande atonalitet och de klangligt läckra, fyra orkestrala nocturnerna Sub luna (1990) kompletterade på ett fruktbart sätt den fascinerande bergmanska tidsresan. I jämförelse härmed kändes Helsingfors stads - orkesters bidrag vid konserterna som en lätt besvikelse. Orkesterverket Arctica (1979) är i och för sig ett på många sätt karakteristiskt stycke och ett av många exempel på Bergmans fascination inför den lappländska kulturen och naturen men ett bredare utbud hade onekligen varit på sin plats. Tammerforsfilharmonikernas fantasifullt upplagda hyllning samma kväll som rso-konserten drabbades i sin tur av en jobspost i och med att den magnifika Noa för baryton, blandad kör och orkes- Veli-Matti Puumala tilldelades Erik Bergman-priset på för sitt arbete som kompositör. ter från 70-talets inspirationsmässiga guldålder utgick. Framförandet av Bergmans allra första, ytterst sällan hörda orkesterverk Burla (1948) samt marko ylönens tolkning av Konserten för cello och stråkar kompenserade dock i viss mån för bortfallet. 33

36 34 Erik Bergmans grav upp vaktades med kransnedläggning på 100- årsdagen

37 U N D E R S T Ö D Innovativt Nykarlebyprogram Bland de övriga av jubileumsårets talrika Berg - manevenemang lyfter jag speciellt gärna fram två stycken. Dels Musica nova-festivalens konsert med bl.a. Tapiola kammarkör i Gamla kyrkan i Hel sing - fors 12.2, med vokala/instrumentala pärlor som Hathor Suite och rariteten Requiem över en död diktare (till gunnar ekelöfs minne) samt det brett upplagda a cappella-verket Lemmin käinen på programmet. Dels Nykarlebys stads, av anu komsi sammanställda 100-årskonsert 17.7 i Ahlbecksalen, alldeles intill Bergmans barndomshem, med ett innovativt program som sträckte sig från två av de tidigaste verken, Stämningsbild för piano (1935) och Pianotrion opus 2, till den högexpressiva Södergran ton sätt - ningen Triumf att finnas till för sopran, flöjt och slag verk och Janus för violin och gitarr (1980). Nämnas bör i sammanhanget även Korsholms Musikfestspels ambitiösa Bergmansatsning. På repertoaren återfanns i första hand senare kammarmusikaliska verk (bl.a. Stråkkvartetten) samt den för festivalen komponerade, 1995 uruppförda sång - cykeln Den heliga oron till dåvarande hustrun solveig von schoultz dikter. Ett beklagligt faktum är även dess relativa frånvaro i skivkatalogerna. Många av Bergmans viktigaste kompositioner, däribland Bardo Thödol, är fortfarande en betydande insats av bl.a. ävenså Nykarlebybördige leif segerstam till trots odokumenterade på skiva och med tanke på den globala skivindustrins dystra framtidsutsikter är knappast någon avgörande ljusning att vänta härvidlag. Faktum kvarstår dock. Om en av våra främsta 1900-talstonsättares centrala produktion inte är en självklar del av den nationella repertoaren kan vi heller inte vänta oss att den skall intressera nämnvärt utanför vårt lands gränser. Varje år borde med andra ord vara ett Berg man - år. För att nå därhän krävs det dock ett rejält mått av såväl fördomsfritt repertoarpolitiskt nytänkande på alla tänkbara nivåer som, av allt att döma, rent och skärt upplysningsarbete. Triumf att finnas till kunde även gott och väl ha varit den livsbejakande hedonisten Erik Bergmans motto, men än är det långt kvar tills dess att hans musik har nått sin definitiva triumf. Varje år ett Bergmanår Hur ser då framtiden ut för Erik Bergmans musik, på hemmaplan och internationellt? Det är givetvis vanskligt att sia desto mer ingående härom, men allt tyder tyvärr på att jubileumsåret var ett lika lysande som snabbt förbipasserande undantag och att den även framdeles kommer att prisas oftare än spelas. Skribenten är musikvetare och Hufvudstadsbladets musikkritiker 35

38

39 Experimentellt och nordiskt på Sinne henric öhman Då Galleri Sinne öppnade i Forumkvarteret 2005 var det en ny plats för unga finlandssvenska konstnärer att ställa ut på. Verksamheten har under årens lopp vuxit till sig, och Sinne växte ur sin gamla lokal. Efter en hel del spaningsarbete för att hitta en ny ändamålsenlig lokal, slog nya Sinne på Stora Robertsgatan 16 upp sina dörrar i mars Och i dagens läge har man ambitioner på att vara mycket mer än bara ett vanligt galleri. sinne har tagit över den gamla sexbutiken Beate Uhses lokaler mitt i det som i dag kallas för Design District i Rödbergen i Helsingfors. Det känns definitivt som om vi är på rätt ställe, berättar Pro Artibus vd sabina westerholm. Både läget och själva lokalen, med fönster ut mot Stora Robertsgatan inbjuder till interaktion och spontana besök, vilket är precis vad vi vill. Vi vill nog också föra en diskussion om öppenhet och tolerans, med tanke på det politiska klimatet i Finland för tillfället, säger markus åström, konstnärlig ledare på Sinne. Westerholm och Åström jobbar båda i Sinnes lokaler, och förutom de två består personalen också av konstpedagog ida-lina nyholm och producent sofia aittomaa. Sinnes galleriutrymme är i princip ett stort rum med fyra väggar, varav två helt och hållet består av fönster som vetter ut mot gatan. Det kommer in en hel del ljus utifrån, och 37

sid 34 Kamera & Bild

sid 34 Kamera & Bild sid 34 Kamera & Bild Kornig galleri markus jenemark kärlek och landsbygdsångest Familjen och lilla Hjo är Markus Jenemarks motivvärld. Här hittar han den stämning som hans bilder bygger på. Och här har

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Stina Inga. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Stina Inga. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Stina Inga Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 72 Jag skriver mest på omöjliga ställen, i bilen eller

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

sid 34 Kamera & Bild

sid 34 Kamera & Bild sid 34 Kamera & Bild galleri benjamin goss Andas gammalt och nytt Benjamin Goss är fotografen som tjänar sitt uppehälle med digitalkameran, men som älskar det bristfälliga som en trasig storformatskamera

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare 8 Apr 2013 HufvudstadsbladetTua Ranninen Skoleleverna i Finland är världsmästare när det gäller kunskap, medan eleverna i Sverige är trygga,

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa VILL KUNNA SÄGA FÖRLÅT Text: Caroline af Ugglas Vill kunna säga Att jag behöver dig, att jag behöver dig Alla gånger vi bråkat,

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

1 av 5 2011-06-16 12.29

1 av 5 2011-06-16 12.29 PROGRAM A-Ö / SVT PLAY / NYHETER HEM //7:00//STOCKHOLM////////////////////////////////////////////////////////////// / Man vill ju lära känna dom, säger Oscar Poulsen som ikväll ställer ut Ett porträtt

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Motgång gav ny framgång

Motgång gav ny framgång Motgång gav ny framgång När Monica Åberg och Sofie Selanders Kinaspecialiserade resebyrå fick rejäla motgångar "tack vare" viruset SARS så såg tjejerna en möjlighet att kunna satsa på det gemensamma intresset

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL

Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL Copyright 2012, Erik Ståhl Ansvarig utgivare: Erik Ståhl Redaktör: Sofia Ejheden Omslagsfoto: Per Jahnke ISBN: 978-91-637-0892-3 Inledning Ettusenett, ettusentvå,

Läs mer

bit för bit av maria soxbo foto: john scarisbrick idé: linda öhrström

bit för bit av maria soxbo foto: john scarisbrick idé: linda öhrström bit för bit Sveriges mest självständiga artist är inte så märklig som somliga tror. För ELLE berättar Robyn om urringningar, doftande krämer och hur skönt det är att inte behöva vara kreddig. av maria

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Artisten Eagle-Eye Cherry.

Artisten Eagle-Eye Cherry. Artisten Eagle-Eye Cherry. Kamera&Bild Nr2 Ulf Lundell, artist och författare, fotograferad 1990. Porträttören Utan knussel fångar Ulla Montan en bit av en människas själ i sina porträtt. Hon äger styrkan

Läs mer

Reklamfotografen har fotat all världens rockstjärnor HELGINTERVJUN

Reklamfotografen har fotat all världens rockstjärnor HELGINTERVJUN Larsåke Thuresson har hängt med många celebriteter.foto: Yasmine Winberg. Reklamfotografen har fotat all världens rockstjärnor HELGINTERVJUN Bob Dylan, The Who och The Beatles. Många skulle ha gått över

Läs mer

intryck & avtryck för & av folk

intryck & avtryck för & av folk intryck & avtryck för & av folk Folkets Hus Göteborg Riktning för framtiden Huset Erbjudandet Varumärket Identiteten Platsen Människorna Miljön Kommunikationen VISION Visionen är vår övergripande ledstjärna

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Marstrands Sjungande Trädgårdar

Marstrands Sjungande Trädgårdar Marstrands Sjungande Trädgårdar 21-23 aug 2015 Medverkande Claudia Thorn Boström Går avslutande året på Mimers Hus estetiska musikalprogram, där fokus läggs på sång, dans och teater. Marion Larsson Slöjdare

Läs mer

Prislista bröllop 2015

Prislista bröllop 2015 Prislista bröllop 2015 Valet av fotograf Så roligt att ni hittat till mig! Troligtvis har ni kikat runt lite bland mina foton och intresset har väckts tillräckligt för att ni ska vilja kika på mina priser.

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa Världens största zoofackmässa Interzoo 2004 Text och foto: Kjell Fohrman V ä r l d e n s s t ö r s t a z o o f a c k m ä s s a g å r a v s t a p e l n v a r t a n n a t å r i Nürnberg, Tyskland - årets

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

HÄR OCH NU! Tina Persson Hälsoinspiratören

HÄR OCH NU! Tina Persson Hälsoinspiratören HÄR OCH NU! Tiden går fort, även om den under tiden kan gå väldigt långsamt. Det är mycket jag vill här i livet, men livet tar sån tid på sig. Fast jag vet att det är nog jag som behöver tiden för att

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

LOVELIEST 2014 PORTRÄTT FRÅN FOTOKURSEN

LOVELIEST 2014 PORTRÄTT FRÅN FOTOKURSEN LOVELIEST 2014 PORTRÄTT FRÅN FOTOKURSEN Handledande lärare: Virpi Westman Ombrytning: Miro Johansson Gymnasiet Lärkan Jannika Lapveteläinen Olivia Gripenwaldt Ida Kukkonen Martina Rosenlew Mette Bergh

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

Min mattelärare tipsade om var jag kunde ta trumlektioner

Min mattelärare tipsade om var jag kunde ta trumlektioner Min mattelärare tipsade om var jag kunde ta trumlektioner En rapport om vikten av bra musiklärare Musikbranschen är ojämställd. När Nöjesguiden våren 2013 släppte sin lista över de 100 mäktigaste personerna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Jag har aldrig haft nån plan B

Jag har aldrig haft nån plan B Jag har aldrig haft nån plan B En intervju med Nicke Andersson Som (grundande) medlem av flera välkända band spelar låtskrivaren, sångaren, gitarristen och trummisen Nicke Andersson sedan flera decennier

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Det är helt knäppt att vårt samhälle är så segregerat. Blanda mer! Den åsikten uttryckte nästan alla de drygt 130 ungdomar som intervjuades i projektet RÖST.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Innehåll. Introduktion Min Stora Sorg. Diskussionsfrågor. Bildanalys. Analysera musiktexter. Tips på ytterligare fördjupning

Innehåll. Introduktion Min Stora Sorg. Diskussionsfrågor. Bildanalys. Analysera musiktexter. Tips på ytterligare fördjupning Detta lärarmaterial är till för er som vill fördjupa er i det bildspråk som Min Stora Sorgs musik och konstnärskap berör men också koppla det till den bildvärld vi lever i idag. I denna performancekonsert

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten.

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten. Kandidat till klubbchef vt 2013 Sofie Mähler Jag heter Sofie Mähler och läser Civilingenjör Teknisk Fysik, andra året. Kommer ifrån Näsåker i Ångermanland och flyttade jag till Uppsala hösten 2011. Jag

Läs mer

! " ## $ % & ' () * +, ' - )

!  ## $ % & ' () * +, ' - ) ! "##$%&' ()* +,'- ) Examenskonsert 5 juni 2013 Stora Salen, Kungl. Musikhögskolan Bård Eriksson, kontrabas Program Johann Sebastian Bach (1685-1750) Svit nr 2 för solo cello Sats 5 Kontrabas: Bård Eriksson

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

INNEHÅLL. Vad är sexualitet? Vad bär vi med oss? Sexualitetens årstider Sexualitetens vardagsutmaningar Vad tänder Vad avtänder Goda val

INNEHÅLL. Vad är sexualitet? Vad bär vi med oss? Sexualitetens årstider Sexualitetens vardagsutmaningar Vad tänder Vad avtänder Goda val INNEHÅLL Vad är sexualitet? Vad bär vi med oss? Sexualitetens årstider Sexualitetens vardagsutmaningar Vad tänder Vad avtänder Goda val Och de älskar sin kropp tittar på varandra uppifrån och ända ner.

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Vardagen blir roligare i kollektivhus

Vardagen blir roligare i kollektivhus Vardagen blir roligare i kollektivhus Mer gemenskap, större delaktighet, billigare boende och roligare vardag. Det är några av de faktorer som lockade Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen att

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Lärarexemplar med facit

Lärarexemplar med facit UPPGIFTER TILL UTSTÄLLNINGEN Svenskt i Finland: Bilderna berättar så har svenskbygden förändrats Lärarexemplar med facit s. Innehåll 2 Instuderingsfrågor och kronologi 3 Korsord 4 Bildtexter 5 Frågor till

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer