Verksamhetsberättelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2015"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015 Servicenämnden Bokslut 2015 Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation Viktiga händelser Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Målområde: Bygga och bo Målområde: Demokrati och dialog Målområde: Miljö och energi Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Målområde: Omsorg och stöd Målområde: Resor och trafik Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål Nämndens/styrelsens mål Personalredovisning Ekonomisk redovisning Nyckeltal Bilagor Bilaga 1: Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2015 Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

3 1 Inledning Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Målet har nåtts/kommer att nås Målet har inte nåtts/kommer inte att nås Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående, slutdatum har passerats Startdatum ännu inte nått Pågående Avslutad Inte påbörjad När vi summerar 2015 kan vi konstatera att servicekontoret ligger i toppklass bland kommunala serviceorganisationer med kvalitet och priser som står sig bra i konkurrens med andra utförare, vi har nöjda kunder och medarbetarna trivs på jobbet. Sjukfrånvaron bland medarbetare över 50 år har ökat och för de under 50 år ser vi en svag minskning. Ekonomin är i balans med ett svagt positivt resultat. Förändring är ett normaltillstånd och ständig utveckling ett måste och 2015 har Servicekontoret verkligen levt upp till detta. De större förändringarna har handlat om nya verksamheter som har tillkommit (100 förskolekök, verkstad och åkeri) och avveckling av televäxeln. På utvecklingssidan var 2015 året då vi bland mycket annat fick våra första städrobotar, vi tog fram en digital plattform där eleverna direkt kan ge feedback på vad de tycker om maten i våra grund- och gymnasieskolor, införde konferensrum som en tjänst där modern teknik och skötsel ingår, vi drog igång ett större projekt tillsammans med krögare, leverantörer, konkurrenter och butiker med flera i syfte att få bättre kvalitet i vår måltidsverksamhet och vi klev fram som nationell samordnare för IT-samverkan mellan landets kommuner. Flera kommuner har besökt oss under året för att få veta mer om vårt framgångsrecept inom bland annat miljöarbete, samordnad varudistribution, måltidsinspiration och tjänsteleveranser. Året har också handlat om ökad samverkan med andra förvaltningar och bolag. Servicekontoret har tillsammans med Fastighetskontoret, Teknik och fritidsförvaltningen och Laholmsbuktens VA börjat arbeta med att hitta smartare lösningar för leverans av stöd till kommunens verksamheter. Våra medarbetare trivs på jobbet. Årets medarbetarundersökning visade att Nöjd MedarbetarIndex (NMI) ökade från redan höga 79 till 82 vilket är ett väldigt bra resultat. Kommunikation är något som blir allt viktigare och under året har vi jobbat med att utveckla oss inom området genom projektet Hållbar Kommunikation (HåKå). Arbetet har lett till att vi fått bättre verktyg och högre kompetens och vi tror att vi sparar tid på att kommunicera på rätt sätt och i rätt kanaler framöver var ett oroligt år globalt och kommunen fick ta hand om en stor mängd flyktingar varav många ensamkommande barn. Vi uppmärksammade speciellt de ensamkommande flyktingbarnen på alla hjärtans dag tillsammans med socialförvaltningen. Under året har vi byggt upp beredskap för att primärt kunna stötta boenden med matportioner på kort varsel. Sjukfrånvaron bland våra medarbetare över 50 år har ökat och för de under 50 år ser vi en svag Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

4 minskning. Den största utmaningen är att minska långtidssjukrivningarna.tillsammans med stadskontoret, företagshälsan och Försäkringskassan har vi jobbat med att få en ökad förståelse kring orsakerna till sjukfrånvaron för att kunna komma ner på lägre nivåer. Vi har under året lagt mycket resurser på att förebygga sjukfrånvaro och kommer fortsätta med detta. Andra utmaningar under året har varit införandet av ett nytt centralt HR-system i kommunen. Införandet har inneburit att cheferna har fått lägga mycket tid på bland annat schemaläggning. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

5 2 Organisation Inom Servicekontoret finns förvaltningschef samt, i storleksordning efter antal anställda: måltidsservice, städservice, IT-service, kommuntransport, kontorsservice, administrativ service och HR. Personalstyrkan uppgick 2015 till 500 tillsvidareanställda, 24 visstidsanställda och timavlönad personal motsvarande 27 årsarbetare. Servicekontorets organisation har haft några förändringar under 2015: Ny förvaltningschef anställdes från 1 juni, måltidsservice har utökats med förskolekök och kommuntransport har utökats med verkstad och åkeri. Städservice har infört en ny nivå med gruppsamordnare (8 internrekryterade personer) för att bland annat avlasta områdescheferna med vissa arbetsuppgifter. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

6 3 Viktiga händelser Måltidsservice Under 2015 har vi utökat vår verksamhet med cirka 70 kockar och biträden samt ansvaret för cirka 100 förskolekök. Verksamheten har arbetat ihop sig under året och fungerar nu som en enhet där vi arbetar tillsammans för våra gemensamma kunder och mot gemensamma mål. Ett av dessa mål var att miljöcertifiera hela Måltidsservice, vilket blev klart i november månad. Vi har under året satt igång en större svinnkampanj på alla grund- och gymnasieskolor. Nu mäter vi svinnet varje dag och återkopplar detta till våra kunder via snabb feedback. Det innebär att våra kunder direkt kan se vilken mängd de slänger dagligen och detta hjälper dem att tillsammans med oss jobba mot en mer hållbar hantering. Vi har även skapat en egen digital plattform där eleverna direkt kan ge feedback på vad de tycker om maten i våra grund och gymnasieskolor. Vi kan följa elevernas feedback i realtid per skola och får då möjlighet att sätta in direkta åtgärder på skolor där elevernas feedback pekar på en låg kvalitet. Under året påbörjade vi ett större projekt tillsammans med krögare, leverantörer, konkurrenter och butiker med flera i syfte att få bättre kvalitet i vår verksamhet. Vi siktar på att hitta långsiktiga samarbeten med lokala producenter och att tillsammans arbeta mer hållbart. Ett exempel är att vi arbetar med att hjälpa en större grossist att minska sitt svinn genom att vi köper varor som närmar sig bästföredatum till ett lägre pris. Genom detta projekt minskar deras varuberg som slängs varje år och därmed minskar miljöbelastningen. Måltidsservice omsatte ca 203 mkr och visar på ett svagt positivt resultat. Städservice 2015 har varit ett händelserikt år för Städservice. Ny teknik, nya arbetsmetoder och effektivisering av administrativt arbete (LEAN) har bidragit till utveckling, effektivisering och minskat slöseri. Arbetet med miljöcertifiering har också bidragit till enhetlighet och tydligare rutiner. Tillsammans med företagshälsovården har vi jobbat med långsiktig och strategisk planering som underlättat arbetet för områdescheferna. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet har fortsatt förstärkt samarbetet med Fastighetskontoret, Barn och Ungdomsförvaltningen samt Miljöförvaltningen. Alla parter samverkar för att förbättra miljö i skolor och förskolor. Under året har verksamheten arbetat med kunddialog och städråd där vi har fått mycket positiv feedback. Vi har även anordnat elevtävlingar på skolor för att minska nedskräpningen och förbättra arbetsmiljön för all personal i skolan. Den 17 augusti ställde vi till med Kulturmässa på Halmstad Arena. Det var en mer än lyckad tillställning där vår personal från 20 olika länder visade engagemang, stolthet, arbetsglädje och delaktighet på högsta nivån. Vi hade besök av politiker, allmänhet och kunder. Alla var väldigt imponerade av dagen. Under hösten har PwC, på uppdrag av revisorerna i Halmstads kommun, genomfört en granskning om kommunens ledarresurs används på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen visade att ledarresurserna på Städservice i allt väsentligt används ändamålsenligt. Styrning av enhetschefernas uppdrag och verksamheten de ansvarar för är tydlig. Förutsättningarna för cheferna att fungera i sin chefsroll och för att förverkliga uppdraget bedöms i allt väsentligt som tillräckliga. I granskningen lämnades vissa rekommendationer som vi kommer jobba vidare med. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

7 Städservice omsatte ca 90 mkr och visar på -100 tkr i resultat. IT-service År 2015 har varit ett bra år för IT-service, vilket bland annat framgått i den positiva återkoppling vi fått genom våra kundenkäter. Vi har haft ett stort antal uppdrag från kommunens verksamheter, en rad förbättringar i kommunens IT-infrastruktur, flera större systemuppgraderingar har genomförts med gott resultat, och IT-service har blivit en bättre arbetsplats. Här följer ett axplock av alla händelser från 2015: IT i samverkan - Vi har under 2015 gått med i och tagit en aktiv roll i eklient i Samverkan, ett samarbete som syftar till att utveckla standarder för klientplattformsområdet och att tillhandahålla verktyg och lösningar som möjliggör en säkrare och mer effektiv hantering av klientplattformen inom landsting, regioner och kommuner. Inom eklient har vi både bidragit i rollen som samordnare för kommuner i Sverige, samt med utvecklingsarbete. Det finns stora fördelar i att samverka och samordna oss inom ITområdet, och eklient i Samverkan är en väldigt bra plattform för detta. Vi har även haft en rad andra utbyten, framförallt med andra kommuner. Mobilitet - Antalet mobila enheter som ansluter till våra nät överstiger sedan flera år tillbaka antalet datorer i Halmstads kommun. Under 2015 har flera viktiga pusselbitar fallit på plats som bidragit till att vi nu har en väl fungerade plattform som skapar nya möjligheter för kommunens medarbetare, och effektiviserar hanteringen av mobila enheter, både för användaren och administrativt. Telefoni - IT-service har sedan 2014 ansvarat för kommunens telefoniplattform. Under 2015 har fokus varit dels på att avveckla äldre analog telefoni, vilket skapar bättre förutsättningar för en modernisering av kommunens telefoniplattform, samt att tillsammans med Region Halland ta fram underlag för en ny växelupphandling. Systemförvaltning, processer och kvalitet - Det har varit första året som vår tekniska plattform förvaltats och utvecklats m h a Halmstads kommuns nya systemförvaltningsmodell (PM3). Detta har varit positivt ur många aspekter, till exempel har det bidragit till tydligare mål, ökad transparens och tydlighet. ITIL (principer för hantering av IT-tjänster) med dess processer har i år utvecklats och bidragit till att höja kvaliteten på vår leverans och effektiviteten i vårt arbete. Säkerhet - Vi har under året genomfört ett stort antal åtgärder för att förbättra IT-säkerheten. Exempelvis så har vi förbättrat kommunens skalskydd och säkerhetsmodell, genomfört flera olika säkerhetsöversyner, utvecklats vår kontinuitetsplan, samt infört tvåfaktorsautentisering, Självhjälp, beställningsautomation - Antalet ärenden till vår support har även under 2015 fortsatt att öka. För att bromsa, eller rentav vända denna trend så har vi infört en självhjälps- och beställningsautomationsportal. Efterhand som portalen utvecklas kommer en del arbete kunna automatiseras bort, och en del kommer kommunens medarbetare på ett enkelt sätt att kunna utföra på egen hand, utan stöd från IT-service. Andra saker som är värda att nämna är arbetet vi gjort för att lättare kunna använda molntjänster på ett säkert sätt, satsningen vi gör på rollen Kundansvarig för att ännu bättre kunna stödja kommunens verksamheter samt samordningen av kommunens internetdomäner och certifikat. Sammanfattningsvis så har vi genomfört en mängd uppdrag som inneburit nya funktioner och tjänster för våra kunder. I slutet av året påbörjades flytten till delvis nya lokaler, vilket vi tror kommer att skapa nya möjligheter att utveckla IT-service till en ännu bättre kommunal IT-verksamhet. IT-service omsatte ca 107 mkr och visar på 3,7 mkr i resultat. Kommuntransport För Kommuntransport har 2015 varit ett år med utökad verksamhet och personal. Den 1 mars överfördes åkeri och fordonsverkstad från Teknik och fritidsförvaltningen. Sedan överföringen har de Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

8 två verksamheterna organiserats in i Kommuntransports verksamhetssystem KomMa för god uppföljning och verksamhetsstyrning. Ny teknik har införts för åkeripersonalen. För Samordnad varudistribution har 2015 varit ett år att ta fram rapporter för kvalitets och miljöuppföljning. Fordonsbokslut är en ny redovisningsform som kommer att få stor betydelse för uppföljning av kommunens fordon. Första bokslutet kommer att redovisas för Kommuntransport omsatte ca 70 mkr och visar på 200 tkr i resultat. Kontorsservice 2015 har varit ett turbulent år för Kontorsservice där bland annat televäxeln avvecklades efter 33 år. Telefonisterna har varit uthyrda till Halmstad direkt under 2015 för att bli placerade hos dem från och med 1 januari Under året har vi jobbat med att slimma organisationen för att komma i ekonomisk balans och samtidigt bredda vårt tjänsteutbud mot FM-konceptet. Bland annat har vi tagit fram Konferensrum som tjänst med Rådhusets olika verksamheter som första kunderna. Vi hyr även ut kompletta kontorsarbetsplatser i gamla tryckeriets lokaler (Hamngatan). Från och med 1 januari 2016 tar vi över A/V-verksamheten från kommunens Läromedelscentral (KLC). Kontorsservice omsatte ca 13 mkr och visar på -2,6 mkr i resultat. Vi dras fortfarande med avvecklingskostnader för kommuntryckeriet och tele- & receptionsservice. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

9 4 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 4.1 Målområde: Bygga och bo Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska (konkretiserat mål) Energisparande IT Planerade energisparåtgärder inom IT har utfallit enligt plan, eller bättre. Energisparåtgärderna är inte bara bra för miljön, utan även för ekonomin. Under året infördes att energisparläge på kommunens datorer är på dygnet runt. Detta innebär att oavsett tidpunkt på dygnet så går kommunens datorer ner i viloläge efter en viss tid av inaktivitet. Flera andra åtgärder har också bidragit, t ex att fler stationära datorer i stor utsträckning ersatts med bärbara datorer. Sparad energi i % per dygn, basår % 17% Aktiviteter Införa och marknadsföra virituella/tunna klienter Nu finns virtuell klient som tjänst att avropa för kommunens verksamheter. Tjänsten är hittills marknadsförd via nyhetsbrev och intranät. Virtuell klient används nu aktivt av flera verksamheter i kommunen. 4.2 Målområde: Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål) Förbättra vår externa kommunikation Förvaltningen har förstärkts med en kommunikatör (anställd i central kommunikationsenhet). Det interna arbetet med hållbar kommunikation förbättrar kontakterna med övriga förvaltningar och invånare i Halmstads kommun. Antal aktiviteter, basår Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

10 4.2.2 Kommuninvånarna ska uppleva att de har möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål) Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i utveckling av servicenämndens verksamhetsområden. Dialogmöte med allmänheten genomförd. Arbetet med städ- och matråd fortsätter. Antal dialogmöten med allmänheten. 4 4 Aktiviteter Vid minst ett tillfälle ska nämnden föra dialog med invånarna runt aktuella ämnen (allmänhetens frågestund) Städ och måltidsservice delta i föräldramöten/ anhörigmöten Måltidsservice har deltagit i 6 föräldramöten på Eldsbergaskola under Målområde: Miljö och energi Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas (konkretiserat mål). Aktiviteter Redovisa andel av nyanskaffade fordon under 3,5 ton som drivs med förnybara bränslen hela HK Redovisa andel nyanskaffade fordon under 3,5 ton som drivs med biogas hela HK Redovisa andel undantag från beställande nämnder avseende krav på fordon med förnybart bränsle hela HK Redovisa andel av kommunens fordon under 3,5 ton som drivs av förnybara bränslen Redovisa andel av kommunens fordon under 3,5 ton som drivs med biogas 64 av 86 = 74% (inkluderar elfordon) 13 av 86 = 15% Hemvårdsnämnden 5 st Fastighetsnämnden har ett stående undantag att användas vid behov 3 st 230 av 549 = 42 % 103 av 549 = 19 % Andel nyanskaffade fordon under 3,5 ton som drivs med förnybara bränslen ska öka 3 fordon anskaffade under elbilar och 1 biogasbil Alla nyanskaffade fordon inom servicenämndens verksamhetsområde ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas 100% 100% Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

11 4.4 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål) Bereda arbetstillfällen för ungdomar Målet uppnåddes under de första 8 månaderna av året. Förvaltningen tar emot både ungdomar i skolpraktik och prova-på platser, sommarkraft och semestervikarier. Antal erbjudna platser för praktik, prova på, sommarkraft etc Målområde: Omsorg och stöd Nivån på den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning ska bibehållas (konkretiserat mål) Öka mängden mat lagad från grunden. Vid mätning under 2015 har vi lagat 94 % från grunden. Andelen mat lagad från grunden 93% 94% Socialstyrelsens NKI-undersökning ska påvisa nöjdare kunder. 83% av våra kunder är nöjda med maten i vår verksamhet mot äldreomsorgen enligt socialstyrelsens NKI-undersökning Andelen nöjda (mat-)kunder inom äldreomsorgen Aktiviteter Genomföra NKI-mätning avseende mat levererad till eget boende. Vid enkät till hemmen var 94,8% av våra kunder nöjda med matdistributionen Målområde: Resor och trafik Energianvändningen från kommunens tjänsteresor med personbilar ska minska (konkretiserat mål). Aktiviteter Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

12 Aktiviteter Redovisa antal körda mil per tjänstefordon till alla förvaltningar. Behovsanalys av kommunens tjänstefordon Redovisas i fordonsbokslutet Behovsanalys kan nu göras via statistik från körjournaler m.m Ökad medvetenhet vad gäller kommunens riktlinjer för resor i tjänsten - Aktiviteter Redovisa energianvändning för tjänsteresor med servicekontorets fordon Tillhandahålla alternativa miljövänliga transportmedel inom servicekontoret Uppmuntra användning av cykeln i jobbet Översyn av SE verksamheternas fordonsbehov (nyttjandegrad) Redovisas i fordonsbokslutet Vi tillhandahåller elcyklar samt resekort för att uppmuntra till alternativa transportmedel. Vi tillhandahåller elcyklar och uppmuntrar till användning av dessa istället för andra färdmedel. Redovisas i fordonsbokslutet 4.7 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Andelen lokalt producerade livsmedel som kommunen köper in ska öka Andelen lokalt producerat kött (inom 15 mils radie) som köps in ska kunna redovisas Andel lokalt producerade livsmedel, basår % 16% Aktiviteter Redovisa antal varugrupper som är lokalt producerade Redovisa hur stor andel livsmedel som är lokalt producerade Följande varugrupper handlas lokalt Bröd, Kött, Fisk, Läsk och öl, Mjöl, Morötter och oftast ägg Under 2015 handlade vi ca 16,2% lokalproducerade varor Andel Svenskt producerade livsmedel ska mätas 2014 (basår) - Andel Svenskt producerade livsmedel ska mätas 2014 =Basår Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

13 Aktiviteter Mäta andelen livsmedel som har ursprungsland Sverige (enl Livsmedelsverkets definition) Under 2015 handlade vi 86 % svenskt kött Minst 25 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiskt producerade år 2015 (konkretiserat mål) Minst 30% av de livsmedel som måltidsservice köper in ska vara ekologiskt producerade år % av våra inköpta livsmedel 2015 var ekologiskt odlade. Andel ekologiskt producerade livsmedel 30% 31% 4.8 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) Kunskap om jämställdhetsarbete och mångfald ska öka och arbetet utifrån kommunens riktlinjer förbättras. - Antal aktiviteter som stimulerar jämställdhets- och mångfaldstänkande och förebygger diskriminering Genomsnittsbetyg på frågan "På min arbetsplats har män och kvinnor samma möjligheter" (medarbetarenkät) Andel medarbetare som svarar positivt på frågan "alla bemöts med respekt" (medarbetarenkät) 3 3 4,3 4,4 88% 94% Antal serviceteam som SE deltar i. 3 3 Aktiviteter Lönekriterier ska ses över årligen och uppdateras vid behov Öka kunskaper om och skapa rutiner i enlighet med den europeiska deklarationen för jämställdhet och Halmstads kommuns anvisningar. Delta i skapande av serviceteam. En enklare vardag. Gemensamma lönekriterier har tagits fram och presenterats i APT under hösten/vintern. Övergripande jämställdhetsmål har formulerats i Verksamhetsplanen för Arbetet med serviceteam har fortsatt men utökningstakten är långsam. Samverkan mellan olika verksamheter inom förvaltningen och med andra förvaltningar är inte alltid i form av team. Genom att långsiktigt bygga relationer kommer samverkan att göras på annat sätt. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

14 Aktiviteter Platsannonser som uppmuntrar sökande av underrepresenterat kön. Exempel på aktivitet: tema på APT, utbildning, kulturdag. Exempel på dokumentation av möten med olika kulturer och utifrån olika perspektiv t ex jämställdhet:- Dagboksanteckningar- Artiklar i nyhetsbrev- Filmer Vid extern annonsering används texten "Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta." Kulturmässa genomfördes i augusti 2015 med utställningar om personalens hemländer. APTaktiviteter. Servicekontorets nyhetsbrev har publicerat bilder och reportage från möte med ensamkommande flyktingbarn på Alla hjärtans dag, från kulturmässa med städservice och som en film med julhälsningar. Hallandsposten och branschtidningen Rent har uppmärksammat Servicekontorets aktiviteter. Omvärldsbevaka och utreda moderna arbetsformer som kan underlätta balans mellan arbete och livet i övrigt Halmstad - den inkluderande kommunen (övrig prioritering) Erbjuda aktiviteter för ökad tillgänglighet Antal erbjudna aktiviteter för tillgänglighetsökning 2 2 Aktiviteter Exempel på aktiviteter som främjar tillgänglighet: timbalkost, anpassning av surfplattor/datorer till synskadade, funktionshinderanpassning av fordon Bereda arbetstillfällen för ungdomar Målet uppnåddes under de första 8 månaderna av året. Förvaltningen tar emot både ungdomar i skolpraktik och prova-på platser, sommarkraft och semestervikarier. Antal erbjudna platser för praktik, prova på, sommarkraft etc Dokumentera möten med olika kulturer och utifrån olika perspektiv t ex jämställdhet. - Aktiviteter Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

15 Aktiviteter Exempel på dokumentation av möten med olika kulturer och utifrån olika perspektiv t ex jämställdhet:- Dagboksanteckningar- Artiklar i nyhetsbrev- Filmer Servicekontorets nyhetsbrev har publicerat bilder och reportage från möte med ensamkommande flyktingbarn på Alla hjärtans dag, från kulturmässa med städservice och som en film med julhälsningar. Hallandsposten och branschtidningen Rent har uppmärksammat Servicekontorets aktiviteter. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

16 5 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 5.1 Nämndens/styrelsens mål I samverkan med övriga förvaltningar minska skadorna på kommunens fordon Aktiviteter Redovisa (till förvaltningarna) sammanlagda reparationskostnader och självriskkostnader i samband med reparationer av kommunens fordon. Redovisas i fordonsbokslutet Service och bemötande NöjdKundIndex Städservice 90% 90% NöjdKundIndex IT-service 90% 96% NöjdKundindex Kontorsservice 90% 90% NöjdKundindex Måltidsservice 90% 92% Aktiviteter Aktivt lyfta upp service och bemötande i arbetsplatsträffar och ingå i serviceplanen. NKI Enkät Mailenkät till slumpvis utvalda kunder vid avslutat ärende på ITS Utvärdera och förbättra vår NKI-mätning Under 2015 har vi aktivt lyft upp service och bemötande som en punkt vid varje APT. Servicekontoret har under hösten 2015 genomfört en gemensam kundundersökning. Samtliga verksamheter fick ett bra resultat. Mätningen görs under ett par månader flera gånger under året. I samband med att ett supportärende stängs följs det upp med frågor för att kunna mäta kundnöjdhet. Årets NKI-mätning genomfördes efter revidering av frågeunderlaget med ett nytt enkätverktyg där svar gavs på en sexgradig skala jämfört med tidigare fem. I mätningen fanns också möjlighet att lämna egna kommentarer vilket gav bra underlag för det fortsatta arbetet med att hålla bra kvalitet på våra tjänster. Som ett resultat av den genomförda mätningen och kommentarerna som kom in kommer NKI-mätningen förändras under Resultatet i den nya mätningen blir inte direkt jämförbart med tidigare år utan blir basår för kommande mätningar. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

17 5.1.3 Uppföljning av Nämndens verksamhetsområden Antal genomförda kvalitetskontroller och/eller stickprov inom städ och måltidsservice Minska matsvinnet inom Måltidsservice Vi slängde ca 6.2% av det som lades upp på tallrikarna under 2015 i grundskolor och gymnasier. %-andel matsvinn per portion som slängs från tallrik i grund- och gymnasieskolor (snitt för hela verksamheten) 6,5% 6,2% SE egen verksamhet största möjliga mån välja ekologiska varor, etiskt och miljömärkta varor Andel ekologiska och/eller etiskt märkta livsmedel av SE inköp för eget bruk (Torsgatan) 76% 77% Kunskap om fysisk,organisatorisk och social arbetsmiljö ska öka. Kommunens övergripande arbete med anvisningar för tillämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö pågår. Index för nöjd medarbetare Aktiviteter Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hela förvaltningen Öka delaktighet i arbetsmiljöarbetet Omvärldsbevaka och utreda moderna arbetsformer som kan underlätta balans mellan arbete och livet i övrigt. Utbilda chefer och skyddsombud i ny AFS om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskriften som behandlar arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling planerades för införande hösten Efter remissförfarandet flyttades datumet fram till mars Minska korttidsfrånvaro Resultatet för 2015 är sämre än förväntat, både korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron har ökat. Mätningen är mycket osäker eftersom statistik har slagits ihop från två system. Vi ser också att jämförbarheten ökar med redovisning i procent, se personalredovisningen. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

18 Sjukdagar/anställd korttidsfrånvaro 5 Index för nöjd medarbetare Aktiviteter Ergonomiutbildning och stöd för medarbetare Servicekontorets verksamheter har ett fortlöpande samarbete med företagshälsovården för olika former av ergonomiutbildning. Enskilda medarbetare och chefer beställer arbetsplatsbesök, träningsprogram med mera. Öka delaktighet i arbetsmiljöarbetet Genomföra enkät för servicekontorets personal Utbilda personal i hjärt- lungräddning Omvärldsbevaka och utreda moderna arbetsformer som kan underlätta balans mellan arbete och livet i övrigt Strategisk kompetensförsörjning I medarbetarundersökningen 2015 fanns en fråga om individuella utvecklingsplaner. Målet uppnåddes inte men det finns en tveksamhet om begreppet är tillräckligt känt. I februari 2016 genomförs en ny undersökning och från 2017 finns ett verktyg som ger automatisk uppföljning. Andel individuella utvecklingsplaner. 80% 78% Aktiviteter Tydliggöra arbetsgivarens förväntningar Mäta befintlig kompetens Formulera kompetensstrategier för verksamheterna och förvaltningen Individuella utvecklingsplaner Dialog i arbetsgrupper om värderingar och önskvärt beteende för att skapa en enklare vardag. Arbetet med kompetensprofiler har påbörjats och testas i Heroma kompetens som ett pilotprojekt våren Förvaltningen gör mätningar i samband med medarbetarsamtal. Heroma kompetens kommer att testas i en pilotgrupp våren Arbetet med strategisk kompetensförsörjning pågår. Alla medarbetarsamtal leder till en individuell utvecklingsplan. Servicekontorets värderingar med begreppet en bättre vardag förstärks via nya lönekriterier som lanserats i arbetsplatsträffar under hösten Kartläggning av transporter som kontorsservice kan samordna via postrundan inom kommunen. Vi fortsätter arbetet med att försöka få biblioteken med i ruttoptimeringen. Samtal pågår med Måltidsservice om att köra vissa mattransporter till mottagningskök. Vi kör bäddsett för Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

19 Hemvårdsförvaltningen under semestrar och sjukdomar. Aktiviteter Kartläggning av transporter Ruttoptimering av transporter inom servicekontorets verksamheter Kontorsservice har genomfört ruttoptimering, verkställs fr.o.m. 1/ Ruttoptimeringen inom Kontorsservice är slutförd, kunderna kommer att aviseras de nya rundorna av internposten i mellandagarna jul - nyår Cyklar och kläder är inköpta för ändamålet. Vi kan se en koppling till friskvården då det är många kilometer som cyklas varje vecka Årligen öka samordningsgraden för transporter via Samordnad varudistribution Samordningsgrad (basår 2012 hade 50%) 65% 65% Aktiviteter År Körda mil co2/kg Miljöredovisning samordnad varudistribution. Basår Redovisa Fordonsbokslut till beställarna (Servicenämnden) Andel fordon av totala fordonsflottan som omfattats av ett fordonsbokslut 100% 100% Aktiviteter Redovisa årssammanställning av fordonen Redovisa utsläpp koldioxid (antal ton) hel HK, basår 2014 = ton CO2 Redovisas i fordonsbokslutet Redovisas i fordonsbokslutet Andelen köttvaror i Måltidsservice regi ska mätas och utvecklingen ska följas Aktiviteter Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

20 Aktiviteter Mäta antal gram kött per serverad portion inom måltidsservice- värde 2014: 77 gram Under 2015 serverade måltidsservice 79 gram kött per portion utslaget på hela verksamheten Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

21 6 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid December 2014 andel visstid (%) December 2015 andel visstid (%) Måltidsservice % Städservice % IT-service % Kommuntransport Övriga % Totalt % 5 % Grupperna "Kommuntransport" och "Övriga" är inte jämförbara med föregående år. Förvaltningen växer och är en stor organisation, den femte största i Halmstads kommun. Verksamheterna anpassas efter uppdragen vilket kan förklara ökningen av andelen vikarier. Siffran för vikarier är alltid osäker i årsbokslut eftersom en stor del av verksamheten bedrivs under terminstid. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt December 2014 andel kvinnor (%) Decemer 2015 andel kvinnor (%) Måltidsservice % 89 % Städservice % 94 % IT-service % 6 % Kommuntransport % Övriga % 55 % Totalt % 78 % Könsfördelningen är fortfarande mycket ojämn men förändras till det bättre varje år. Måltidsservice har, bland annat i samband med övertagandet av förskoleköken, en ökad andel män. Verksamheterna städservice och måltidsservice rekryterar manliga vikarier och timanställda för att fortsätta den successiva ökningen. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt December 2014 andel kvinnor (%) December 2015 andel kvinnor (%) Totalt % 50 % Timavlönad personal Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt Statistik har inte tagits fram uppdelad per verksamhet. Det minskade antalet timmar för anställda utan fast schema kan bero på såväl bättre planering som på att det tidvis varit ont om vikarier. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

22 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 89 % 99 % 91 % 89 % 98 % 91 % Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är oförändrad jämfört med föregående år. Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet Totalt De senaste åren har antalet pensionsavgångar blivit allt svårare att beräkna. Det förekommer tidiga pensionsavgångar av olika skäl och antalet medarbetare som stannar efter 65-årsdagen ökar. Medelålder - tillsvidareanställda Enhet Totalt 48 Summerad medelålder har inte tagits fram för IT-service personal är yngst med sina knappt 42 år i genomsnitt. För Kommuntransport är siffran strax under 46 år. Städservice och gruppen övrigt har en medelålder på cirka 48 år, måltidsservice nästan 50 år. Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Chefsgruppen förändras obetydligt, under 2015 till en ännu jämnare könsfördelning. Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Summa Andel Totalt Pensionsavgångar för hela förvaltningen har inte tagits fram. men kan till viss del härledas ur tabellen åldersfördelning. Statistik finns för vissa yrkeskategorier men endast summerat för hela kommunen. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Totalt i % 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 5,92 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 6,77 55,6 Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

23 Totalt i % 4. Summa sjukfrånvarotid för män 3,22 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 5,51 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre Alla organisationer ska årligen redovisa statistik över sjukfrånvaron till Statistiska centralbyrån. Frånvaron ställs i relation till den planerade tiden för all personal. Frånvarotimmarna delas upp kort- och långtidssjukfrånvaro med 60 dagar som brytpunkt. Procentuell frånvaro per kön och åldersgrupp redovisas också. Servicekontoret har följt utvecklingen de senaste åren enligt nedanstående figurer. 1,32 7,03 Av det totala antalet sjukfrånvarotimmar är 55,6% i sjukfall längre än 60 dagar. Det är nästan 6 procentenheter mer än föregående år (49,7%). Kombinerat med den höga frånvaron för kvinnor och åldersfördelningen nedan ser vi att kvinnor över 50 år är en målgrupp att särskilt satsa på för att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro per åldersgrupp Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

24 För åldersgruppen över 50 år har frånvaron ökat och för de under 50 år ser vi en svag minskning. Antal sjukdagar per tillsvidareanställd Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Redovisning av sjukfrånvarodagar är missvisande. Den obligatoriska sjukfrånvaron i föregående avsnitt är procentuell och ger en möjlighet att jämföra med andra organisationer. Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal Antal dagar Totalt Redovisning av intervall för sjukfrånvaro kommer under Antal sjukdagar per yrkesgrupp tillsvidareanställd personal Yrkesgrupp Sjukfrånvaro i dagar redovisas ej, det finns inte heller yrkesuppdelad statistik per förvaltning. Medarbetarskap och ledarskap Alla (några få undantag) chefer har genomgått utbildningen Utvecklande Ledarskap. För arbetsledare och andra ledande roller har utbildningen "Leda utan att vara chef" presenterat några av UL-verktygen för att stärka deras roller. Utbildningen vände sig bland annat till gruppsamordnare inom städservice. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

25 Det är en ny roll i organisationen som ska stödja områdeschefer och medarbetare. Gruppsamordnarna har internrekryterats och introducerats av företagshälsovården och extern utbildare. Organisationsförstärkningen har utvärderats och såväl medarbetare som chefer upplever ett ökat stöd och en förbättring av arbetsmiljön. Kompetensförsörjning Under 2014 utvecklades en mall för inventering av kompetens med övergripande beskrivningar av önskvärd kompetens för alla medarbetare inom servicekontoret. Inventering utifrån mallen genomfördes i några arbetsgrupper. Målet var att redan 2016 kunna registrera kompetenser i lönesystemets kompetensmodul men det finns inte tillgängligt för alla ännu. Några utvalda roller kommer att ingå i kommunens pilotstudie Eftersom det inte finns ett heltäckande underlag för beslut om åtgärder har förvaltningen inte formulerat några övergripande utvecklingsstrategier. Respektive verksamhet arbetar med rekrytering, utbildningar och validering som tidigare. Mångfalds- och jämställhetssatsningar Under året har olika kulturer uppmärksammats, bland annat när medarbetare genomförde en mässa med mat, dansuppvisningar och beskrivningar av sina hemländer. De stora verksamheterna städservice och måltidsservice har en mycket stor andel kvinnor bland sina anställda. Verksamheterna har erbjudit praktikplatser och timanställningar för såväl män som personer födda utanför Sverige. Flera av praktikanterna har därefter erbjudits längre vikariat och några har fått tillsvidareanställning. Även i de mindre verksamheterna har underrepresenterade grupper fått praktik och olika typer av anställningar. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

26 Hälsofrämjande och förebyggande insatser Stödet för ledares utveckling i UL-utbildningen och förstärkningar i organisationen, t ex gruppsamordnare inom städservice är ett led i det hälsofrämjande arbetet. Flera projekt har genomförts i samverkan med företagshälsovården (FHV) med inslag av hälsofrämjande ledarskap, kartläggning av stress, värkproblematik etc och förbättrade rutiner för att förebygga skador. FHV har medverkat i ergonomiutbildningar för stora grupper, i APT och som individuellt stöd. Friskvårdsbidrag med stora möjligheter att välja aktiviteter, även olika aktiviteter på arbetstid har erbjudits. Några verksamheter har också gett möjlighet för aktiviteter på arbetstid. Undersökningar av t ex fotproblem och behandlingar, t ex massage har erbjudits vid behov. Arbetsplatser anpassas och hjälpmedel köps in, t ex gummimattor att stå på i kök, grovdiskmaskiner och liftar. Även kulturarbetet har bidragit och fortsätter att bidra till en glädje i arbetslagen med lång förberedelsetid inför kulturmässan och ett mycket stort engagemang. Dagen möjliggjordes med bland annat centrala hälsofrämjande medel. Det färgstarka projektet uppmärksammades internt i Halmstads kommun, i lokal media och i fackpress. Mässan var öppen för allmänheten och samverkan med Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen gav mervärden i form av dansuppvisning av ensamkommande flyktingbarn. Måltidspersonal har under året arbetat vidare med matinspiration och arbetat med sin blogg. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

27 yrkesstolthet. Rollen som måltidspedagog bidrar till Rörelse på arbetet stimuleras i postverksamheten som under hösten planerade om postrundor och köpte in elcyklar. Även städverksamheten har elcyklar för sin personal. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

28 Arbetsskador Antal Händelserubrik Händelsetyp 4 Halkolycka Färdolycksfall ishalka 2 Fall på arbetsplatsen Olycksfall mindre hinder utomhus 1 Fall på arbetsplatsen Olycksfall stress, inomhus 2 Halkat, inomhus Olycksfall städning i våta utrymmen 2 Brännskada Olycksfall arbetsteknik, misstag 2 Elstöt Olycksfall bristfällig säkerhet 1 Påcyklad Olycksfall trafik 1 Sårskada Olycksfall köksarbete 2 Belastning vid avlastning av varor Olycksfall stress, instruktion inte känd 1 Belastningsskada Arbetssjukdom långvarig belastning Rapportering av arbetsskador och tillbud görs via försäkringsbolaget Afa:s verktyg, KIA. Anmälningar ska i första hand göras av medarbetare men än så länge är det oftast chefer som fyller i anmälan och automatiskt meddelar Försäkringskassan och vid behov Arbetsmiljöverket. Ett litet mörkertal kan finnas på grund av att en annan rutin också finns tillgänglig på kommunens intranät. Antalet tillbudsanmälningar är mycket få. En trolig orsak är att det är svårt för den enskilde att se nyttan av att lyfta fram en risk då det inte har hänt något allvarligt. Möjligen finns även anmälda tillbud i miljöledningssystemet. Målet bör vara att öka antalet anmälningar för att skapa en medvetenhet och förbättra säkerheten. Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

29 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt de senaste åren. Kris- och brandskyddsarbetet har haft brister men även det arbetet har kommit igång. En svag punkt är samordningsansvaret där kunden inte informerat om och anslagit namnen på t ex rektorer. Det är däremot tydligt i vår organisation vart personalen ska vända sig om det gäller allmänna utrymmen i t ex skolor. I kök har däremot berörd områdeschef ensam arbetsmiljöansvaret. Sammanfattande analys Servicekontoret är en mångfacetterad förvaltning i ständig omvandling och utveckling. Personalen är engagerad och verksamheten fungerar bra. Det som under hösten har tagit energi är införandet av nytt lönesystem. Medarbetarna registrerar sina ledigheter och t ex fyllnadstid i självservice. Det kommer på sikt att minska rutiner för chefer men framför allt kan det i förlängningen ge effektiviseringar i den nya verksamheten HR Service. Än så länge är det svårt att få en effektiv hantering och systemet har tagit mycket tid från cheferna. När det gäller arbetsmiljö- och hälsoarbete så pågår ständiga analyser och åtgärder. Trots det ger sjukstatistiken negativ bild. Förvaltningen följer ungefär samma mönster som samhället i stort med en ökning av psykiska sjukdomar men även belastningsskador, operationer och allvarliga sjukdomar ger långa sjukperioder. Kulturarbetet handlar till stor del om att lyfta fram medarbetares glädje och stolthet, egna initiativ och förmågor. Mottot att skapa en bättre vardag och nya värdeord i lönekriterier ger en god grund för det fortsatta arbetet med vår interna kultur. Värdeorden är Mod och nytänkande Ansvarstagande Medkänsla Serviceförmåga Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

30 7 Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

31 Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

32 Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

33 Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

34 Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

35 Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

36 Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

37 Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

38 8 Nyckeltal Nyckeltal Utfall T3 Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Servicekontorets kundnöjdhet 90 % 96,2 % 96,2 % 84,2 % Andel intäkter i förhållande till kostnader 100,77 % 100,8 % 103,21 % 98 % Produktivitet Städ (m²/tim) 314,1 314,1 314,1 328,3 329,1 327,4 Produktivitet måltid (mat lagad från grunden) 94% 94% 94% 93,5% 93% 91% Produktivitet IT(andel av inkomna ärenden som avhjälps vid första kontakten) 51% 55% 57% 55,7% 51% 55% Andel intäkter i förhållande till anslag 99,4 % 99,4 % 99,4 % 98,6 % 99,2 % 99,1 % Intäkt i snitt per internfaktura kr kr kr kr kr kr Intäkt i snitt per externfaktura kr kr kr kr kr kr Postservice: Totalkostnad per hämtställe kr kr 4 209,2 kr ,7 kr kr ,5 kr Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

39 Nyckeltal Utfall T3 Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Verksamhetsservice: Totalkostnad per anställd, - siffran är ej jämförbar pga. verksamhetsutökning ,8 kr Städ: Antal städobjekt totalt hela verksamheten 312 st 312 st 312 st 324 st 308 st 307 st Städ: Antal städobjekt per anställd 1,69 st 1,66 st 1,66 st 1,72 st 1,64 st Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) 314,1 m²/h 314,1 m²/h 314,1 m²/h 328,3 m²/h 329,1 m²/h Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) - BUF skolor 260,1 m²/h 260,1 m²/h 260,1 m²/h 265,9 m²/h 275,8 m²/h Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) - Förskolor 165,7 m²/h 165,7 m²/h 165,7 m²/h 162,4 m²/h 160,5 m²/h Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) - UAF 349,5 m²/h 349,5 m²/h 349,5 m²/h 349,9 m²/h 362,5 m²/h Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) - Övriga förvaltningar 330,8 m²/h 330,8 m²/h 330,8 m²/h 350,6 m²/h 351,6 m²/h Städ: Antal städmaskiner/person 1,29 st 1,29 st 1,26 st 1,2 st 1,11 st Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

40 Nyckeltal Utfall T3 Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Måltid: Antal serverade portioner / anställd / månad st Måltid: Overheadkostnader i % av omsättningen 7 % 7 % 7 % 7,3 % 7,3 % 8,1 % Måltid: Kostnadsutveckling i förhållande till omvärlden (Rikssnitt kr) - grundskola 26,97 kr 26,97 kr 26,97 kr 26,77 kr 26,3 kr 25,1 kr Måltid: Kostnadsutveckling i förhållande till omvärlden (Rikssnitt (112 kr) - särskilda boenden 112 kr 112 kr 112 kr 109,5 kr 107 kr 107 kr Måltid: Kostnadsutveckling i förhållande till omvärlden (Rikssnitt kr) - Portionsförpackad mat (inkl transportkostnad) 50,99 kr 50,99 kr 50,99 kr 49,5 kr 48,5 kr 48,5 kr IT: Antal datorer (i kommunens regi) per anställd ITtekniker 221 st 232 st 255 st 253 st 213 st 201 st IT: Antal ärenden per ITtekniker per månad 76 st 73 st 75 st 73 st 77 st 73 st IT: Andel virtualiserade servrar (%) 94 % 92 % 89 % 93 % 70 % 60 % Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

41 Nyckeltal Utfall T3 Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 IT: Andel felanmälningar som stängs (avhjälps) vid första samtalet (%) 51 % 55 % 55 % 46 % 51 % 55 % IT: % av tid tillgänglig hemsida ( 99,93 % 99,95 % 99,99 % 100 % 99,79 % 99,84 % Kommuntransport: Genomsnittligt användande av kommunens tjänstebilar (snitt mil/fordon) Verksamhetsberättelse Servicenämnden Halmstads kommun

Servicenämnden handlingar 2014-12-08

Servicenämnden handlingar 2014-12-08 Servicenämnden handlingar 2014-12-08 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2014-12-01 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Servicenämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Servicenämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Servicenämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 6 5 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Servicenämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Servicenämnden Verksamhetsberättelse 2014 Servicenämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 4 3 Viktiga händelser 2014... 5 4 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 7 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Servicenämnden

Verksamhetsberättelse 2013. Servicenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Servicenämnden 1 Inledning 2013 har varit ett framgångsrikt år. Verksamheterna har förbättrats, kunderna och den egna personalen blivit nöjdare och prisökningarna förhållandevis

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2015-02-09

Servicenämnden handlingar 2015-02-09 Servicenämnden handlingar 2015-02-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2015-02-09 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2014-02-10

Servicenämnden handlingar 2014-02-10 Servicenämnden handlingar 2014-02-10 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2014-02-03 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan Sammanträdesdatum

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013- Servicenämnden Antagen av servicenämnden 2012-11-06 #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Genom att leverera hållbara och kostnadseffektiva servicetjänster av hög kvalité till kommunens

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden Verksamhetsplan 2014- Servicenämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Genom att fortsätta leverera hållbara kostnadseffektiva servicetjänster till kommunens verksamheter vill servicenämnden bidra till

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Servicenämnden handlingar

Servicenämnden handlingar Servicenämnden handlingar 2015-06-17 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2015-06-10 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011 Revisionsrapport Utveckling av timanställda Halmstads kommun Christel Eriksson Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande 3 Granskningsresultat 4 Utveckling av antalet timanställda

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Servicenämnden handlingar

Servicenämnden handlingar Servicenämnden handlingar 2017-03-06 Kallelse Sida Servicenämnden 2017-03-06 1(2) Box 153 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum: 2017-03-06 Tid: 13:00- ca

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer