Verksamhetsplan Servicenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015-2017 Servicenämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan Servicenämnden #{enhet}#

2 Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning Vision och värdegrund Nämndens uppdrag Analys utifrån nämndens uppdrag Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Prioriteringar Övriga nyckeltal Internbudget Bilagor Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

3 1 Ordförandens inledning Servicenämndens verksamheter är ett stöd för övriga förvaltningars kärnverksamhet och verkar inom många områden med tjänster som bidrar till en enklare vardag för dem. En stor del av kommunfullmäktiges mål bryts ner i nämndens-, verksamheternas- och medarbetarnas mål. Måluppfyllelsen har ökat och är på en hög nivå. Detta arbete kommer att fortsätta under planperioden. Planeringsdirektivet lyfter särskilt tre målområden: Barn och utbildning, Hållbar utveckling och Näringsliv/arbete. Servicenämndens verksamheter bidrar till dessa målområden bland annat i form av måltider av god kvalitet, lagade från grunden med en ökande andel ekologiska råvaror. Antalet KRAV-märkta kök ska öka, bland annat för att bidra till en giftfri vardag inom verksamheterna. Servicekontoret deltar också aktivt tillsammans med flera förvaltningar för att inventera riskmiljöer i barns och ungdomars vardag. Det lokala näringslivet stimuleras genom att lokala producenter enkelt kan leverera till den samordnade varudistributionen och genom att andelen lokalt producerade livsmedel ökar. Förvaltningen fortsätter att erbjuda platser för praktik och arbete för ungdomar. De övriga prioriteringarna från kommunfullmäktige är Ett aktivt jämställdhetsarbete och Den inkluderande kommunen. Servicenämnden följer prioriteringarna med interna aktiviteter för att lyfta fram olikheter och möjligheter att arbeta på ett modernt sätt med individuell anpassning och ökad balans i livet. En öppenhet för olika kulturer stimuleras med olika former av möten, om möjligt i samverkan med andra förvaltningar. De mål som servicenämnden har stimulerar också en god arbetsmiljö när personalens kunskaper och möjligheter att bidra till utvecklingen ökar. Under 2015 påverkas organisationen av omställningsarbete. Förskolors kökspersonal och personal från Teknik- och fritidsnämnden tillförs samtidigt som telefonväxel och reception i Rådhuset avvecklas. Förberedelser för övertagande av kommunens kontaktcenter, Halmstad Direkt, påbörjas under året. Olika former av introduktion och samverkan genomförs. Förvaltningen genomför en medarbetarundersökning som kommer att ligga till grund för ett fortsatt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrift om social och organisatorisk miljö kommer också att analyseras. Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

4 2 Vision och värdegrund Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtana bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

5 3 Nämndens uppdrag REGLEMENTE FÖR SERVICENÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 19 december 1991, 317, med ändringar den 25 juni 1992, 121, den 28 januari 1993, 18, den 26 augusti 1993, 124, den 27 januari 2000, 6, den 19 december 2002, 205, den 24 maj 2006, 73, den 22 maj 2008, 54 och den 22 juni 2010, 67 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Servicenämndens ansvarsområde och uppgifter regleras av detta reglemente 1 För servicenämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. Servicenämndens ansvarsområde 2 Servicenämnden skall mot ersättning tillhandahålla beställande nämnder kompetens och tjänster i egen regi, genom intraprenad eller genom upphandlad verksamhet - i fråga om (KF , 67) - transport- och maskintjänster - kontorsservice - IT-tjänster - städ- och måltidsservice - annat som kommunen bestämmer. Därutöver svarar servicenämnden för valnämndens kansli. Servicenämnden skall bedriva ett internt effektiviseringsarbete samt i samverkan med de beställande nämnderna genomföra förändringar i syfte att skapa effektiviseringar för dessa och/eller genomföra förändringar för att skapa kommunövergripande nytta. Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet utifrån målgrupp Observation Utökning av måltidsverksamheten Från 1/ breddas måltidsverksamheten med övertagande av Halmstads kommuns förskolekök. Utökning av Kommuntransport Från 1/ överförs verkstad och åkeri från Teknik- och fritidsförvaltningen. Ny kärnverksamhet 2016 med invånarfokus Halmstad Direkt överförs 1/ till servicenämnden. 4.2 Medarbetare Observation Ny personal i förskolekök från 1/ Ny personal inom logistik från 1/ Stödprocesser Observation Nytt löne- och HR-system införs från maj 2015 Heroma innebär ett utbildningsbehov och behov av teknisk utrustning för att registrera tid, frånvaro och personuppgifter. Förvaltningen har lokalbrist Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

7 5 Kommunfullmäktiges mål 5.1 Målområde: Bygga och bo Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska (konkretiserat mål). Energisparande IT Sparad energi i % per dygn, basår % 20% 25% Införa och marknadsföra virituella/tunna klienter 5.2 Målområde: Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål). Förbättra vår externa kommunikation Antal aktiviteter, basår Kommuninvånarna ska uppleva att de har möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål). Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i utveckling av servicenämndens verksamhetsområden. Antal dialogmöten med allmänheten Vid minst ett tillfälle ska nämnden föra dialog med invånarna runt aktuella ämnen (allmänhetens frågestund) Städ och måltidsservice delta i föräldramöten/ anhörigmöten Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

8 5.3 Målområde: Miljö och energi Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas (konkretiserat mål). Redovisa andel av nyanskaffade fordon under 3,5 ton som drivs med förnybara bränslen hela HK Redovisa andel nyanskaffade fordon under 3,5 ton som drivs med biogas hela HK Redovisa andel undantag från beställande nämnder avseende krav på fordon med förnybart bränsle hela HK Redovisa andel av kommunens fordon under 3,5 ton som drivs av förnybara bränslen Redovisa andel av kommunens fordon under 3,5 ton som drivs med biogas Andel nyanskaffade fordon under 3,5 ton som drivs med förnybara bränslen ska öka Alla nyanskaffade fordon inom servicenämndens verksamhetsområde ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas 100% 100% 100% 5.4 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål). Bereda arbetstillfällen för ungdomar Antal erbjudna platser för praktik, prova på, sommarkraft etc Målområde: Omsorg och stöd Nivån på den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning ska bibehållas (konkretiserat mål) Öka mängden mat lagad från grunden. Andelen mat lagad från grunden 93% 94% 94% Socialstyrelsens NKI-undersökning ska påvisa nöjdare kunder. Andelen nöjda (mat)kunder inom äldreomsorgen Genomföra NKI-mätning avseende mat levererad till eget boende. Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

9 5.6 Målområde: Resor och trafik Energianvändningen från kommunens tjänsteresor med personbilar ska minska (konkretiserat mål). Redovisa antal körda mil per tjänstefordon till alla förvaltningar. Behovsanalys av kommunens tjänstefordon Ökad medvetenhet vad gäller kommunens riktlinjer för resor i tjänsten Redovisa energianvändning för tjänsteresor med servicekontorets fordon Tillhandahålla alternativa miljövänliga transportmedel inom servicekontoret Uppmuntra användning av cykeln i jobbet Översyn av SE verksamheternas fordonsbehov (nyttjandegrad) 5.7 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Andelen lokalt producerade livsmedel som kommunen köper in ska öka Andelen lokalt producerat kött (inom 15 mils radie) som köps in ska kunna redovisas Andel lokalt producerade livsmedel, basår % Redovisa antal varugrupper som är lokalt producerade Redovisa hur stor andel livsmedel som är lokalt producerade Andel Svenskt producerade livsmedel ska mätas 2014 (basår) Andel Svenskt producerade livsmedel ska mätas 2014 (Basår) Mäta andelen livsmedel som har usprungsland Sverige (enl Livsmedelsverkets definition) Minst 25 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiskt producerade år 2015 (konkretiserat mål). Minst 30% av de livsmedel som måltidsservice köper in ska vara ekologiskt producerade år Andel ekologiskt producerade livsmedel 30% 33% 35% Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

10 5.8 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Giftfri vardag för barn och ungdomar Inventera riskmiljöer och delta i arbete med gemensam arbetsplan Mäta andelen ekologiska grönsaker resp. frukt Öka antalet krav-certifierade kök på grund- och gymnasieskolor Öka antalet kravcertifierade kök på grundoch gymnasieskolor Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) Kunskap om jämställdhetsarbete och mångfald ska öka och arbetet utifrån kommunens riktlinjer förbättras. Antal aktiviteter som stimulerar jämställdhetsoch mångfaldstänkande och förebygger diskriminering Genomsnittsbetyg på frågan "På min arbetsplats har män och kvinnor samma möjligheter" (medarbetarenkät) Andel medarbetare som svarar positivt på frågan "alla bemöts med respekt" (medarbetarenkät) Antal serviceteam som SE deltar i ,3 88% Lönekriterier ska ses över årligen och uppdateras vid behov Öka kunskaper om och skapa rutiner i enlighet med den europeiska deklarationen för jämställdhet och Halmstads kommuns anvisningar. Delta i skapande av serviceteam. En enklare vardag. Platsannonser som uppmuntrar sökande av underrepresenterat kön. Exempel på aktivitet: tema på APT, utbildning, kulturdag. Exempel på dokumentation av möten med olika kulturer och utifrån olika perspektiv t ex jämställdhet:- Dagboksanteckningar- Artiklar i nyhetsbrev- Filmer Omvärldsbevaka och utreda moderna arbetsformer som kan underlätta balans mellan arbete och livet i övrigt. Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

11 5.8.3 Halmstad - den inkluderande kommunen (övrig prioritering) Erbjuda aktiviteter för ökad tillgänglighet Antal erbjudna aktiviteter för tillgänglighetsökning Exempel på aktiviteter som främjar tillgänglighet: timbalkost, anpassning av surfplattor/datorer till synskadade, handikappanpassning av fordon. Bereda arbetstillfällen för ungdomar Antal erbjudna platser för praktik, prova på, sommarkraft etc Dokumentera möten med olika kulturer och utifrån olika perspektiv t ex jämställdhet. Exempel på dokumentation av möten med olika kulturer och utifrån olika perspektiv t ex jämställdhet:- Dagboksanteckningar- Artiklar i nyhetsbrev- Filmer Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

12 6 Nämndens mål 6.1 Hälsa och arbetsmiljö Nämnden har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Alla i arbetsledande ställning ska se till att centrala föreskrifter och lokala riktlinjer angående arbetsmiljön följs på de olika arbetsplatserna. Alla medarbetare är skyldiga att följa föreskrifter och lokala riktlinjer som gäller i verksamheten. Samverkansgrupperna fungerar som lokal skyddskommitté. Arbetsmiljöfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen varvid nya risker ska identifieras samt vidtagna åtgärder följas upp. Skyddsombud ska finnas och verka utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser och Arbetsmiljöverkets förordningar. Hälso- och arbetsmiljöplanen ska förnyas varje år. Övergripande mål för hälso- och arbetsmiljöarbetet i Halmstads kommun Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktorer som lokaler, utrustning och arbetsmetoder, dels psykosociala som arbetsklimat, relationer och inte minst organisation och individens möjlighet till påverkan. En god arbetsmiljö främjar hälsan Kunskap om jämställdhetsarbete och mångfald ska öka och arbetet utifrån kommunens riktlinjer förbättras. Mätetal Antal aktiviteter som stimulerar jämställdhets- och mångfaldstänkande och förebygger diskriminering Genomsnittsbetyg på frågan "På min arbetsplats har män och kvinnor samma möjligheter" (medarbetarenkät) Andel medarbetare som svarar positivt på frågan "alla bemöts med respekt" (medarbetarenkät) ,3-88% Antal serviceteam som SE deltar i Lönekriterier ska ses över årligen och uppdateras vid behov Öka kunskaper om och skapa rutiner i enlighet med den europeiska deklarationen för jämställdhet och Halmstads kommuns anvisningar. Delta i skapande av serviceteam. En enklare vardag. Platsannonser som uppmuntrar sökande av underrepresenterat kön. Exempel på aktivitet: tema på APT, utbildning, kulturdag. Exempel på dokumentation av möten med olika kulturer och utifrån olika perspektiv t ex jämställdhet:- Dagboksanteckningar- Artiklar i nyhetsbrev- Filmer Omvärldsbevaka och utreda moderna arbetsformer som kan underlätta balans mellan arbete och livet i övrigt. Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

13 6.1.2 Dokumentera möten med olika kulturer och utifrån olika perspektiv t ex jämställdhet. Exempel på dokumentation av möten med olika kulturer och utifrån olika perspektiv t ex jämställdhet:- Dagboksanteckningar- Artiklar i nyhetsbrev- Filmer Kunskap om fysisk,organisatorisk, och social arbetsmiljö ska öka. Mätetal Index för nöjd medarbetare - 79 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hela förvaltningen Öka delaktighet i arbetsmiljöarbetet Omvärldsbevaka och utreda moderna arbetsformer som kan underlätta balans mellan arbete och livet i övrigt. Utbilda chefer och skyddsombud i ny AFS om organisatorisk och social arbetsmiljö Minska korttidsfrånvaro Mätetal Sjukdagar/anställd korttidsfrånvaro 5,8 5 5 Index för nöjd medarbetare - 79 Ergonomiutbildning och stöd för medarbetare Öka delaktighet i arbetsmiljöarbetet Genomföra enkät för servicekontorets personal Utbilda personal i hjärt- lungräddning Omvärldsbevaka och utreda moderna arbetsformer som kan underlätta balans mellan arbete och livet i övrigt Strategisk kompetensförsörjning Mätetal Andel individuella utvecklingsplaner. 70% 80% 90% Tydliggöra arbetsgivarens förväntningar Mäta befintlig kompetens Formulera kompetensstrategier för verksamheterna och förvaltningen Individuella utvecklingsplaner Dialog i arbetsgrupper om värderingar och önskvärt beteende för att skapa en enklare vardag. Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

14 6.2 Nämndens/styrelsens mål I samverkan med övriga förvaltningar minska skadorna på kommunens fordon Redovisa (till förvaltningarna) sammanlagda reparationskostnader och självriskkostnader i samband med reparationer av kommunens fordon Service och bemötande NöjdKundIndex Städservice 90% 90% NöjdKundIndex IT-service 90% 90% 90% NöjdKundindex Kontorsservice NöjdKundindex Måltidsservice 90% 90% 90% 90% 90% 90% Aktivt lyfta upp service och bemötande i arbetsplatsträffar och ingå i serviceplanen. NKI Enkät Mailenkät till slumpvis utvalda kunder vid avslutat ärende på ITS Utvärdera och förbättra vår NKI-mätning Minska matsvinnet inom Måltidsservice %-andel matsvinn per portion som slängs från tallrik i grund- och gymnaiseskolor (snitt för hela verksamheten) 6,5% 6% 5,5% SE egen verksamhet största möjliga mån välja ekologiska varor, etiskt och miljömärkta varor Andel ekologiska och/eller etiskt märkta livsmedel av SE inköp för eget bruk (Torsgatan) 76% 75% 75% Kunskap om fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö ska öka. Index för nöjd medarbetare 79 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hela förvaltningen Öka delaktighet i arbetsmiljöarbetet Omvärldsbevaka och utreda moderna arbetsformer som kan underlätta balans mellan arbete och livet i övrigt. Utbilda chefer och skyddsombud i ny AFS om organisatorisk och social arbetsmiljö Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

15 6.2.6 Strategisk kompetensförsörjning Andel individuella utvecklingsplaner. 80% 90% Tydliggöra arbetsgivarens förväntningar Mäta befintlig kompetens Formulera kompetensstrategier för verksamheterna och förvaltningen Individuella utvecklingsplaner Dialog i arbetsgrupper om värderingar och önskvärt beteende för att skapa en enklare vardag Kartläggning av transporter som kontorsservice kan samordna via postrundan inom kommunen. Kartläggning av transporter Ruttoptimering av transporter inom servicekontorets verksamheter Årligen öka samordningsgraden för transporter via Samordnad varudistribution Samordningsgrad (basår 2012 hade 50%) 65% 66% 67% Miljöredovisning samordnad varudistribution. Basår Redovisa Fordonsbokslut till beställarna (Servicenämnden) Andel fordon av totala fordonsflottan som omfattats av ett fordonsbokslut 100% 100% 100% Redovisa årssammanställning av fordonen Redovisa utsläpp koldioxid (antal ton) hel HK, basår 2014 = ton CO Andelen köttvaror i Måltidsservice regi ska mätas och utvecklingen ska följas Mäta antal gram kött per serverad portion inom måltidsservice- värde 2014: 77 gram Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

16 7 Prioriteringar 7.1 Omställningsarbete Beskrivning Servicekontorets verksamheter förändras under 2015 med ett tillskott av personal från Barn- och ungdomsförvaltningen respektive Teknik- och fritidskontoret. Introduktionen för cirka 65 förskolekockar påbörjades redan under 2014, vikariers introduktion kommer att pågå de första månaderna Förskolornas personal kommer att få utbildningar, t ex för miljöcertifiering. Med anledning av telefonväxelns avveckling kan eventuell övertalighet uppstå. Omställningsarbetet startar under våren. 7.2 Fortsatt stöd för medarbetares användning av system för t ex beställning av varor och registrering i lönesystemet. Beskrivning Målsättningen är att all personal certifieras enligt emedarbetaren. Personal som använder Agresso självservice för sin lön kommer att börja använda Heroma självservice i maj Systemet införs successivt i kommunen, troligtvis under hösten för servicekontorets personal. 7.3 Hälsofrämjande arbete, jämställdhet och kultur Beskrivning Målen för god hälsa och arbetsmiljö, jämställdhet och öppenhet för olika kulturer har ofta beröringspunkter. inom friskvård bygger på behov i respektive arbetsgrupp och särskilda förutsättningar. Medarbetare ges möjlighet att presentera sin kultur och uppmärksammas i ett evenemang, kulturdagen. Medarbetarundersökningens resultat analyseras för att skapa aktiviteter utifrån behoven. Jämställdhetsarbetet knyts också till kulturarbetet där möten mellan människor dokumenteras på olika sätt för att ge ökad kunskap om olikheter. Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

17 8 Övriga nyckeltal 8.1 Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Servicekontorets kundnöjdhet 84,2 % Servicekontorets intäktsfinansieringsgrad 98,13 % Produktivitet Städ (m²/tim) 327,4 329,1 330,9 Produktivitet måltid (mat lagad från grunden) 91% 93% 93,5% Produktivitet IT(andel av inkomna ärenden som avhjälps vid första kontakten) 8.2 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten 55% 51% 55,7% Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Andel intäkter i förhållande till anslag 99,1 % 99,2 % 98,6 % Intäkt i snitt per internfaktura kr kr kr Intäkt i snitt per externfaktura kr kr kr Postservice: Totalkostnad per hämtställe ,5 kr kr ,7 kr Verksamhetsservice: Totalkostnad per anställd 1 831,3 kr 7 490,8 kr Städ: Antal städobjekt totalt hela verksamheten 307 st 308 st 324 st Städ: Antal städobjekt per anställd 1,64 st 1,64 st 1,72 st Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) 327,4 m²/h 329,1 m²/h 328,3 m²/h Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) - BUF skolor 275,4 m²/h 275,8 m²/h 269,9 m²/h Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) - Förskolor 166,8 m²/h 160,5 m²/h 162,4 m²/h Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) - UAF 344,1 m²/h 362,5 m²/h 349,9 m²/h Städ: Genomsnittlig avverkningsgrad (m2/tim) - Övriga förvaltningar 346,4 m²/h 351,8 m²/h 350,6 m²/h Städ: Antal städmaskiner/person 1,18 st 1,08 st 1,2 st Måltid: Antal serverade portioner / anställd / månad st st st Måltid: Overheadkostnader i % av omsättningen 8,1 % 7,3 % 7,3 % Måltid: Kostnadsutveckling i förhållande till omvärlden (Rikssnitt kr) - grundskola Måltid: Kostnadsutveckling i förhållande till omvärlden (Rikssnitt (109,54) - särskilda boenden Måltid: Kostnadsutveckling i förhållande till omvärlden (Rikssnitt kr) - Portionsförpackad mat (inkl transportkostnad) IT: Antal datorer (i kommunens regi) per anställd ITtekniker 25,1 kr 26,3 kr 26,77 kr 107 kr 107 kr 109,5 kr 48,5 kr 48,5 kr 49,5 kr 201 st 213 st 253 st IT: Antal ärenden per IT-tekniker per månad 73 st 77 st 73 st IT: Andel virtualiserade servrar (%) 60 % 70 % 93 % 85 % IT: Andel felanmälningar som stängs (avhjälps) vid första samtalet 55 % 51 % 46 % IT: % av tid tillgänglig hemsida (www.halmstad.se) 99,84 % 99,79 % 100 % Kommuntransport: Genomsnittligt användande av kommunens tjänstebilar (snitt mil/fordon) Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

18 9 Internbudget Kommunfullmäktige tog den 16 december 2014 beslut om hur budgeten ska se ut för år I beslutet ingår även en planering för år Den kommunala skattesatsen år 2015 fastställdes till 20,43 kronor per hundralapp. INVESTERINGSANSLAG: tkr DRIFT NETTOKOSTNAD/ANSLAG: tkr Servicenämndens budget för verksamhet 200 innebär att kostnaderna får överstiga intäkterna med tkr. Verksamheterna tillämpar sluten redovisning och ska visa på nollresultat över år. Enligt Halmstads kommuns Ekonomistyrningsprinciper, fastställda av KF , 108 skall bruttobudgetering tillämpas vid internbudget. Verksamhet Servicekontorets administration Servicekontorets verksamheter är budgeterade till tkr. Dessa omfattar: Servicenämnden, förvaltningsledning samt valnämnden. Budgeten är utökad med måltidsmiljonen, som ska gå till att stödja fortsatt utveckling för att skapa matupplevelser som tilltalar alla sinnen. HR, utveckling, administrativ service och samordnad varudistribution, är intäktsfinansierade via Servicenämndens övriga verksamheter. Verksamhet Kontorsservice Nettoram för Kontorsservice är +0 tkr, d v s verksamheten är intäktsfinansierad.. Internbudgeten omfattar: postservice, vaktmästeri, verksamhetsservice, televäxeln och informationen. Verksamhet Städ- och Måltidsservice Servicenämnden beslutade april 2008 om att dela städ- och måltidsservice till två enheter, städservice och måltidsservice. I redovisning till KF görs däremot ingen särredovisning av enheterna. Verksamheten tillämpar sluten redovisning. D v s nollresultat förväntas över tid. Verksamhet IT-service Verksamheten tillämpar sluten redovisning. D v s nollresultat förväntas över tid. Verksamhet Kommuntransport Verksamheten tillämpar sluten redovisning. D v s nollresultat förväntas över tid. Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

19 10 Bilagor 10.1 Internkontrollplan Verksamhet Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Granskning av volym inköpt kem/material på städservice Kvalitet av levererade produkter/tjänster Städmaskiners livslängd Att inventering finns och är uppdaterad Har vi skapat en enhetlig servicekultur som följs av alla medarbetare? ( En enklare vardag) Uppföljning av volym inköpt kem/material. Är mängden rimlig jämfört med städytor. Granskning sker genom stickprov. År Verksamhetschef Verskamhetschef Genom enkäter NKI År Verksamhetschef Verksamhetschef Jämföra avskrivningstid med faktisk livslängd. Granskning sker genom stickprov År Verksamhetschef Verksamhetschef Stickprov År Verksamhetschef Verksamhetschef Stickprov År Verksamhetschef Verksamhetschef Styrning Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Agerar verksamheterna enligt nämndens faställda mål? Uppföljning sker via måluppfyllelse av verksamhetsplanen År Förvaltningschef Verksamhetschef Att rätt person utför uppgift enligt delegationsordningen och att anmälan sker enligt delegation Stickprov År Förvaltningschef Förvaltningschef Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

20 Ekonomi Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Kontroll av leverntörsreskontra Kontroll av nyupplagda leverantörer samt kontroll av höga utbetalningsbelopp. Uppföljning sker i Agresso År Ekonom Administrativ chef Representation Kontantkassor Kontroll av fakturor samt inköp via First Card. Alkohol får ej förekomma. Granskning sker genom stickprov Granskning sker via stickprov År Ekonom Verksamhetschef År Ekonom Verksamhetschef Lagar, riktlinjer och planer Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Att verksamheterna köper tjänster och varor enlig avtal samt att inköp görs av certifierade avropade Tjänsteresor. Följer vi riktlinjer? Kontroll av avtalstrohet sker via Agresso. Kontroll av om inköp görs av certifierade avropare sker via stickprov. Uppföljning av resekostnader och färdsätt (enligt riktlinjer) År Administrativ chef Verksamhetschef År Administrativ chef Administrativ chef Administration/it Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Följer vi ITriktlinjerna? Stickprov År Verksamhetschef Verksamhetschef HR/medarbetare Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Tillbud/arbetsskada på hela servicekontoret Uppföljning sker bla via KIA År HR Resp. chef Kontrollera beredskap för hot och våld Kontrollera om verksamheterna har APT enligt rekommendation Stickprov År Verksamhetschef Verksamhetschef Stickprov År HR Verksamhetschef Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

21 Risk- och väsentlighetsanalys Verksamhet Risk Sannol ikhet Konse kvens Risktal Inventering av inköp av kem/material Hur mycket beställer vi? Förekommer det svinn? Uppföljning av kvalitet av levererade produkter/tjänster Följs upp genom enkäter, NKI till våra kunder Uppföljning av städmaskiners livslängd Granskning av maskiners (över 1/2 basbelopp) hållbarhet Inventering av stöldbegärligt material/gods ske enligt rutin Stödbegärligt materiel (större än ringa värde) ska inventeras för att säkerställa onödigt svinn. Har vi skapat en enhetlig servicekultur Har vi skapat en enhetlig servicekultur som följs av alla medarbetare? ( En enklare vardag) Styrning Risk Sannol ikhet Konse kvens Risktal Bedrivs verksamheten enligt den av servicenämnden faställda verksamhetsplanen Att verksamheterna agerar enligt de mål som nämnden fastställt och att rapportering sker vid delårsrapporteringarna. Att delegationsordning för servicenämnden följs Att rätt person utför uppgifter enligt delegationsordning och att anmäla sker enligt delegation Ekonomi Risk Sannol ikhet Konse kvens Risktal Kontroll av leverantörsreskontra Kontroll av nyupplagda leverantörer samt kontroll av höga utbetalningsbelopp Kontroll av syfte och deltagare vid representation Vid all representation ska syfte och deltagare anges. Alkohol får ej förekomma. Kontroll av att reglerna för kontantkassor efterlevs Kontroll av att redovisningen sköts och skickas in i tid Lagar, riktlinjer och planer Risk Sannol ikhet Konse kvens Risktal Att riktlinjer för upphandling och inköp följs Uppföljning av avtalstrohet och inköpsorganisation. Särskilt beakta First Card inköp Att verksamheterna tillämpar kommunens riktlinjer för resor i tjänsten Att våra tjänsteresor skall ske enligt riktlinjer och på så kostnadseffektivt som möjligt samt med minsta möjliga miljöpåverkan Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

22 Administration/it Risk Sannol ikhet Konse kvens Risktal Att riktlinjer för IT-säkerhet följs Att riktlinjer för IT-säkerhet följs och att riktlinjerna är uppdaterade HR/medarbetare Risk Sannol ikhet Konse kvens Risktal Uppföljning av tillbud/arbetsskador Inventering för att se ökning/minskning Hot och våld på arbetsplats Att åtgärdsplan för förebyggande av hot och våld finns. Att verksamheterna håller APT enligt rekomendation APT skall hållas minst 4 tillfällen per år runt ett rekomenderat ämne. MInnesanteckningar skall skickas till HR Servicenämnden, Verksamhetsplan (22)

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden Verksamhetsplan 2014- Servicenämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Genom att fortsätta leverera hållbara kostnadseffektiva servicetjänster till kommunens verksamheter vill servicenämnden bidra till

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Hemvårdsnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 4 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 6 4 Personalredovisning...

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplaner 2015

Verksamhetsplaner 2015 Verksamhetsplaner 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget 2015 3 Noter till Resultatbudget 2015 4 Investeringsbudget 2015-2017 5 Totalt

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Arbetsmarknad Integration Vuxenutbildning Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 KOMPETENSNÄMNDEN... 3 MÅLGRUPPER... 3 MÅL FÖR KOMPETENSNÄMNDEN... 3 KOMPETENSFÖRVALTNINGEN...

Läs mer