BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott"

Transkript

1 SVARSSKRIVELSE Sida 1 (11) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B Rotel 3 Högsta domstolen Box STOCKHOLM BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. (Svea hovrätt, avd. 5, dom , mål B ) Högsta domstolen har förordnat att riksåklagaren ska komma in med svarsskrivelse. Jag vill anföra följande. Jag har inhämtat yttrande från Utvecklingscentrum Stockholm. Yttrandet bifogas. Inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Bakgrund Yttrandet från Utvecklingscentrum Stockholm Utvecklingscentrum Stockholm har i sitt yttrande redogjort för omständigheterna i målet och för BAs överklagande. Jag får i dessa delar hänvisa till yttrandet. Grunder och frågan om prövningstillstånd Yttrandet från Utvecklingscentrum Stockholm Även när det gäller grunderna för min inställning i målet och frågan om prövningstillstånd kan jag till stor del ansluta mig till vad utvecklingscentrum anfört. Jag vill dock tillägga följande. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 SVARSSKRIVELSE Sida 2 (11) PTs överklagande PT yrkar att åtalet mot honom avseende grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott ska ogillas. Enligt PT skulle en prövning av hans överklagande vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. En ändring av hovrättens dom utifrån PTs överklagande skulle förutsätta att Högsta domstolen värderade bevisningen i målet på ett annat sätt än hovrätten. Bevisfrågor är generellt sett inte lämpade för en prövning av Högsta domstolen. Det finns enligt min uppfattning inte heller något moment i hovrättens nu aktuella bevisvärdering som gör att en prövning av Högsta domstolen skulle vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. RTs överklagande RT har yrkat att Högsta domstolen ska ogilla åtalet mot honom i dess helhet. Enligt RT täcker hans uppsåt inte rekvisiten för brotten grovt bokföringsbrott eller grovt skattebrott. När det gäller frågan om prövningstillstånd hävdar RT att utgången i hovrätten beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Även vad gäller RTs överklagande skulle en ändring av hovrättens dom förutsätta att Högsta domstolen värderade bevisningen i målet på ett annat sätt än hovrätten. Inte heller här finns det enligt min mening något i det sätt på vilket hovrätten värderat bevisningen som gör att en prövning av Högsta domstolen skulle vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Än mindre kan hovrättens bevisprövning anses utgöra skäl för extraordinär dispens. BAs överklagande Bevisfrågor BA har yrkat att åtalen för grovt bokföringsbrott i åtalspunkterna 13 och 17 ska ogillas. Enligt BA har det i båda dessa fall funnits bokföring vilken han överlämnat till de personer som förvärvat respektive bolag. BA har vidare yrkat att åtalet i åtalspunkt 18 för grovt skattebrott ska ogillas såvitt avser tiden maj 2008 september Enligt BA har han inte varit företrädare för det aktuella bolaget under denna tidsperiod. BAs överklagande riktas i nu aktuella delar mot hovrättens bevisvärdering. Bevisfrågor lämpar sig normalt inte för en prövning av Högsta domstolen. Det finns enligt min uppfattning inte något moment i hovrättens nu aktuella bevisvärdering som gör att en prövning av Högsta domstolen skulle vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Det undandragna beloppet Bevisfrågor

3 SVARSSKRIVELSE Sida 3 (11) BA hävdar att de belopp som ligger till grund för den påföljd som hovrätten bestämt är för höga såvitt avser åtalspunkterna 11 och 12 (bolaget Bigazon Byggconsult AB) samt åtalspunkterna 17 och 18 (bolaget Bygg & Fastighetsservice i Nyfors AB). På grund härav yrkar BA att påföljden ska lindras. Som framhålls i yttrandet från Utvecklingscentrum Stockholm är de frågor BA vill att Högsta domstolen ska pröva även i detta fall i allt väsentligt bevisfrågor. Kort om bevisprövning Enligt 35 kap. 1 rättegångsbalken ska rätten efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. Bevisprövningen är således fri. En konsekvens av den fria bevisprövningen är att domstolen har att ta hänsyn till varje omständighet som kan vara ägnad att påverka bedömningen av sakfrågorna. En annan konsekvens av den fria bevisprövningen är att domstolen har att fritt värdera bevisningens styrka. I brottmål har åklagaren bevisbördan för de omständigheter som måste föreligga för att den tilltalade ska kunna dömas för brottet. Beviskravet i brottmål brukar uttryckas så att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet (se t.ex. NJA 1980 s. 725). I NJA 1980 s. 359, som avsåg åtal för skattebrott, framställde den tilltalade en kvittningsinvändning. Högsta domstolen konstaterade att den allmänna regeln att bevisbördan för påstående om brottslig gärning åvilar åklagaren får anses tillämplig också när fråga är om invändning om kvittning med en ej tidigare åberopad utgift. För att en sådan invändning ska kunna godtas enbart på grund av att den inte blivit vederlagd måste emellertid enligt Högsta domstolen krävas att den blivit så konkretiserad att den inte på grund av sin vaghet praktiskt sett undandrar sig kontroll. Bigazon Byggconsult AB När det gäller Bigazon Byggconsult AB (Bigazon) har BA dömts för skattebrott bestående i att han i fråga om arbetsgivaravgifter underlåtit att lämna eller lämnat felaktiga uppgifter i bolagets skattedeklarationer. BA har varit såväl formell som faktisk företrädare för Bigazon. I domstolarna har BA uppgett att han drivit bolaget ensam. Han skötte bolagets fakturering, hämtade pengar och betalade ut löner i kuvert. Enligt BA hade bolaget kostnader för bl.a. verktyg och bilresor. Hovrätten har när det gäller åtalet i den del som avser Bigazon funnit att utredningen var densamma som vid tingsrätten och att den inte föranledde hovrätten att göra någon annan bedömning än den som tingsrätten gjort i fråga om skuld eller rubricering.

4 SVARSSKRIVELSE Sida 4 (11) Domstolarna har beräknat arbetsgivaravgifterna med utgångspunkt i de medel som flutit in till bolaget. När det gäller kostnader framgår av tingsrättens domskäl att BA inte lämnat några mer detaljerade uppgifter. Vad gäller frågan om en beräkning utifrån bruttovinstprocent gjorde tingsrätten samma bedömning som beträffande ett annat bolag (Spiroventiso) under en annan åtalspunkt. Under den åtalspunkten uttalades att de nyckeltal som Skatteverket använder baseras på resultat av företag som har både bokföring och även kostnader som saknas för Spiroventiso såsom kostnader för lokaler, inventarier, administration m.m. Tingsrätten fann därför att ett sådant beräkningssätt inte gav en rättvisande bild. När det gäller Bigazon ansåg tingsrätten det emellertid motiverat att bestämma kostnadsavdraget något högre än vad Skatteverket gjort (en höjning från fem till tio procent). Av de uppgifter som skatterevisorn SN lämnat i tingsrätten och det yttrande hon upprättat, vilket åberopats som skriftlig bevisning i målet (tingsrättens ab 88, s. 509 ff.), framgår att de enda transaktioner som gjordes på Bigazons bankkonto var inbetalningar från kunder och kontantuttag av BA uppgående till motsvarande belopp. Eventuella kostnader för bolaget måste således ha betalats av de kontanta medel som BA tagit ut från kontot. Av det sagda framgår att det beträffande Bigazon inte finns några utbetalningar från bolagets bankkonto att följa upp. BA har själv stått för alla uttag och pengarna har tagits ut kontant. Trots detta har BA inte i tingsrätten kunnat lämna några närmare uppgifter om de kostnader för bl.a. verktyg och bilresor som han påstått att bolaget haft. I likhet med tingsrätten och hovrätten anser jag att en beräkning av bolagets kostnader med utgångspunkt i nyckeltal för olika branscher inte skulle ge en rättvisande bild. Med hänsyn till vad som är utrett om bolaget och dess verksamhet får detta enligt min mening anses som uppenbart. Jag får i detta avseende hänvisa till vad som uttalas på s. 7 i utvecklingscentrums yttrande. Enligt min uppfattning får det anses ställt utom rimligt tvivel att underlaget för beräkningen av Bigazons arbetsgivaravgifter i vart fall ska anses ha uppgått till de belopp som hovrätten lagt till grund för sin bedömning. Ett kostnadsavdrag på tio procent kan således enligt min mening under inga förhållanden anses som för lågt. Hovrätten har prövat och värderat bevisningen i målet i linje med vad Högsta domstolen uttalat i rättsfallet NJA 1980 s Vidare har ett kostnadsavdrag på tio procent gjorts trots att BA inte har lämnat några konkreta uppgifter om kostnader. Avdraget kan sägas motsvara kostnader som domstolarna ansett att Bigazon inte kunnat undvika i sin verksamhet. Jag har mycket svårt att se att Högsta domstolen, om detta mål skulle prövas när det gäller åtalet avseende Bigazon, skulle kunna göra några generella uttalanden som ytterligare klarlade

5 SVARSSKRIVELSE Sida 5 (11) rättsläget. Det finns därför enligt min mening inte skäl att meddela prövningstillstånd i denna del. Bygg & Fastighetsservice i Nyfors AB arbetsgivaravgifter När det gäller Bygg & Fastighetsservice i Nyfors AB (Nyfors) har BA dömts för skattebrott bestående i att han underlåtit att redovisa såväl arbetsgivaravgifter som mervärdesskatt. I målet är ostridigt att BA har varit formell företrädare för Nyfors under tiden oktober 2008 maj Vidare fann hovrätten utrett att BA varit faktisk företrädare för bolaget under tiden maj 2008 juli Den medtilltalade TL hävdade i tingsrätten att Nyfors inte var skyldigt att betala arbetsgivaravgifter eftersom underentreprenörer anlitats vilka utfört de aktuella arbetena. Även BA påstod att underentreprenörer använts. Tingsrätten fann emellertid dessa påståenden motbevisade. BA hävdar att det funnits bokföring som TL överlämnat till honom när han förvärvade Nyfors, att han skött bokföringen under den tid han innehade bolaget och att han överlämnade bokföringen till den person som han överlät bolaget till. Tingsrätten fann emellertid utrett att det över huvud taget inte hade upprättats någon bokföring i bolaget. Vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna har domstolarna utgått från de belopp som Nyfors fakturerat. Från det som fakturerats har dragits av dels de belopp som enligt fakturorna avsett material ( kronor år 2008 och kronor år 2009), dels bolagets kostnader för försäljning av fakturor. Vidare ansåg domstolarna att kostnadsavdraget borde höjas något i förhållande till Skatteverket beräkning (en höjning från kronor till kronor per månad). TL presenterade i tingsrätten en lista på kostnader för Nyfors rörelse som enligt hans förmenande borde avräknas från underlaget för beräkningen av arbetsgivaravgifter. Tingsrätten konstaterar att TL inte kunnat knyta de nämnda kostnaderna till någon specifik verksamhet i Nyfors. Han uppgav t.ex. att flygresor skett i arbetet utan att kunna påminna sig vilket arbete det var fråga om eller vart resan gick. Vidare har han lämnat vaga och oklara uppgifter om att Nyfors skulle ha haft lokalkostnader. Han påstod också att Nyfors förvärvat en bil men att annan registrerats som ägare. Det var enligt TL BA som skötte detta. Här kan inskjutas att BA uppgett att han inte minns om han köpt någon bil till Nyfors. Med hänsyn till de oklara och vaga uppgifter som TL lämnat fann tingsrätten att de påstådda kostnaderna inte kunde godtas som kostnader i rörelsen. Av tingsrättens domskäl framgår att BA sakframställningsvis hävdat att utöver avdrag för fakturerat material och kostnad för försäljning av fakturor borde avdrag göras för kostnader som kan uppskattas utifrån bruttovinstprocent för snickeriarbeten till 44 procent av fakturerat belopp. Tingsrätten fann, vid samma bedömning som gjordes beträffande bolagen Spiroventiso och Bigazon,

6 SVARSSKRIVELSE Sida 6 (11) att en beräkning utifrån bruttovinstprocent inte gav en säker ledning för beräkningen av kostnadsavdrag. Tingsrätten har funnit att TL och BA varit faktiska företrädare för Nyfors under den tid som åtalet avser. De har således (TL under tiden januari 2008 den 7 oktober 2008 och BA under tiden maj 2008 juli 2009) haft ett bestämmande inflytande över bolagets medelsförvaltning och drift. De har för övrigt erkänt att de varit faktiska företrädare för Nyfors; BA hävdar dock att han inte haft något bestämmande inflytande förrän efter det att han förvärvat bolaget den 7 oktober I förundersökningsprotokollet återfinns kontoutdrag avseende de bankkonton som Nyfors använt. Vidare har Skatteverket upprättat sammanställningar över de insättningar respektive uttag som gjorts från de olika kontona. Även dessa sammanställningar ingår i förundersökningsmaterialet. Utredningen är enligt min uppfattning fullt tillräcklig i detta avseende. Det kan självfallet inte krävas att åklagaren i samtliga mål om skattebrott, i syfte att klarlägga kostnadssidan, ska företa en omfattande och resurskrävande utredning av samtliga utbetalningar som gjorts från ett skattesubjekts konto. Vilka utredningsåtgärder som kan krävas varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Om det, som i det nu aktuella fallet, finns faktiska företrädare för bolaget som således haft ett bestämmande inflytande över bolagets medelsförvaltning och drift måste utgångspunkten vara att det inte är påkallat med någon utredning av nu aktuellt slag. Som framgått i det föregående har de uppgifter som TL lämnat om utbetalningar som gjorts från Nyfors konton varit vaga och oklara och inte kunnat knytas till någon specifik verksamhet i Nyfors. De uppgifter BA lämnat om sin tid som ansvarig för bolagets drift och medelsförvaltning är över huvud taget mycket knapphändiga. Han minns t.ex. inte namnet på någon av de han haft anställda. När det gäller bolagets kostnadssida lämnar han inga preciserade uppgifter. I överklagandet till Högsta domstolen nämner han endast att Nyfors haft kostnader för material, verktyg och maskiner. I sammanhanget bör nämnas att i bolagets kundfakturor avser totalt cirka kronor material. Detta belopp har avräknats från avgiftsunderlaget. BA uppger vidare, utan närmare precisering, att Nyfors haft kostnader för resor, transporter och traktamenten. Slutligen hävdas att bolaget betalat mycket kontant. Hur det ligger till med den saken skulle knappast kunna klarläggas genom en utredning av uttagen från Nyfors bankkonton. Med hänsyn till BAs mycket knapphändiga uppgifter om bolaget kan det för övrigt ifrågasättas om det genom en vidare utredning av utbetalningarna skulle vara möjligt att knyta dessa till något specifikt arbete eller någon annan specifik verksamhet i Nyfors. BA uppger att han begärt att åklagaren ska ta in underlag också för bedömande av bolagets kostnader men att dessa framställningar har klingat ohörda. Enligt

7 SVARSSKRIVELSE Sida 7 (11) BA innebär detta en bristande jämvikt i processen som inte kan anses förenlig med Europakonventionens krav på equality of arms. BA ifrågasätter också om detta kan vara förenligt med Europakonventionens krav på att den tilltalade ska ha rätt att åberopa egen bevisning. Jag vet inte vilka framställningar BA avser. Så mycket torde dock stå klart att han inte utnyttjat de möjligheter som finns enligt 23 kap. 18 och 19 rättegångsbalken att hos åklagaren begära komplettering av förundersökningen och, om begäran inte bifalls, anmäla saken till rätten. Inte heller synes BA under rättegången hos tingsrätten eller hovrätten ha framställt något yrkande om att utredningen ska kompletteras i nu aktuellt avseende. Som framgått i det föregående anser jag att det inte har funnits skäl för åklagarsidan att ytterligare utreda bolagets kostnader. Till detta bör läggas att Europakonventionen inte tillerkänner en tilltalad en rätt att åberopa bevisning utan begränsning. Nationell lag får uppställa villkor för ett sådant åberopande, allt under förutsättning att villkoren är desamma för parterna i processen. Det anses också legitimt att en domstol prövar om viss bevisning skulle vara ägnad att bidra till utredningen i målet och att den vägrar att tillåta bevisningen om så inte skulle vara fallet. Det är främst en fråga för de inhemska domstolarna att avgöra vilken bevisning som ska tillåtas, och det är endast i undantagsfall som Europadomstolen har anledning att med tillämpning av konventionen rikta invändningar mot det sätt på vilket de fullgjort denna uppgift (se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 3:e uppl., 2007, s. 290 f.). När det gäller rätten att åberopa vittnen och annan bevisning vill jag vidare lyfta fram följande uttalande av Danelius (a.a., s. 236) Det väsentliga är alltså att försvaret haft möjlighet att förhöra ett vittne eller en annan person vars utsaga utgör bevisning i målet. Om försvaret inte utnyttjat de möjligheter som bjudits får däremot den tilltalade stå sitt kast. I Pullar mot Förenade Konungariket uppkom en fråga om en juryledamots opartiskhet, och ett skriftligt intyg om förhållanden av betydelse för bedömningen av denna fråga hade ingivits till domstolen. Den tilltalades försvarare hade inte beretts tillfälle att förhöra den person som utfärdat intyget, men Europadomstolen fann att försvararna hade kunnat vidta en rad åtgärder med anledning av yttrandet. De hade kunnat framställa invändningar mot att domstolen tog del av intyget eller mot yttrandets riktighet, och de hade också kunnat begära förhör med den som utfärdat intyget eller med andra personer. Emellertid hade de inte vidtagit någon av dessa åtgärder, och det förelåg under dessa förhållanden inte något brott mot artikel 6:1 eller artikel 6:3 d). Med hänsyn till vad Danelius sålunda uttalat kan det i det nu aktuella fallet under inga förhållanden vara fråga om något åsidosättande av vad Europakonventionen stadgar om equality of arms eller en tilltalads rätt att åberopa bevisning. Detta eftersom BA inte utnyttjat de möjligheter som finns enligt de

8 SVARSSKRIVELSE Sida 8 (11) svenska processreglerna att begära att domstolen ska tillse att utredningen kompletteras. Även när det gäller Nyfors anser jag i likhet med tingsrätten och hovrätten att en beräkning av bolagets kostnader med utgångspunkt i nyckeltal för olika branscher inte skulle ge en rättvisande bild. Med hänsyn till vad som är utrett om bolaget och dess verksamhet får detta enligt min mening anses som uppenbart. Jag får i detta avseende hänvisa till vad som uttalas på s. 7 i utvecklingscentrums yttrande. Enligt min uppfattning får det anses ställt utom rimligt tvivel att underlaget för beräkningen av Nyfors arbetsgivaravgifter i vart fall uppgått till de belopp som hovrätten lagt till grund för sin bedömning. Det kan konstateras att från det som Nyfors har fakturerat har dragits av de belopp som enligt fakturorna avsett material, totalt cirka kronor. Utöver detta har hovrätten räknat av ett avdrag för kostnader uppgående till kronor per månad. Enligt min mening kan de kostnader som hovrätten sålunda dragit av inte anses vara för låga. I BAs överklagande åberopas som skäl för prövningstillstånd att Svea hovrätt i ett annat mål godtagit försvarets linje att kostnaderna i en verksamhet skulle beräknas med hjälp av den bruttovinstmodell som Skatteverket använder. Även det målet gällde skatte- och bokföringsbrott i en kedja av bolag inom byggbranschen. Eftersom hovrätten tillämpat olika beräkningsmetoder i två liknande mål anser BA att det finns ett tydligt behov av vägledning från Högsta domstolen angående vilken beräkningsmetod som ska användas. Som tidigare nämnts är frågan om vilka kostnader som ska avräknas från underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter i allt väsentligt en bevisfråga. Bedömningen av bevisfrågor görs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Dessa omständigheter kan självfallet vara av mycket varierande slag. Det är därför sällan meningsfullt att jämföra hur domstolar prövat och värderat bevisningen i olika mål. När det gäller den hovrättsdom som BA hänvisat till så kan nämnas att det i det målet var utrett att i vart fall det första av de bolag som åtalet avsåg hade anlitat underentreprenörer och att Skatteverket vid beräkning av bolagets mervärdesskatt hade uppskattat att bolaget hade haft en bruttovinst på 52 procent. I det nu aktuella målet har hovrätten däremot funnit att de tilltalades påståenden om att de anlitat underentreprenörer motbevisats genom utredningen i målet. Hovrätten har när det gäller Nyfors prövat och värderat bevisningen i målet i linje med vad Högsta domstolen uttalat i bl.a. rättsfallet NJA 1980 s Vidare har ett kostnadsavdrag på kronor per månad gjorts trots att varken TL eller BA har lämnat några konkreta uppgifter om kostnader. Avdraget kan sägas motsvara kostnader som domstolarna ansett att Nyfors inte kunnat und-

9 SVARSSKRIVELSE Sida 9 (11) vika i sin verksamhet. Jag har mycket svårt att se att Högsta domstolen, om detta mål skulle prövas när det gäller åtalet avseende Nyfors, skulle kunna göra några generella uttalanden som ytterligare klarlade rättsläget. Det finns därför enligt min mening inte skäl att meddela prövningstillstånd i denna del. Bygg & Fastighetsservice i Nyfors AB mervärdesskatt Vid beräkningen av mervärdesskatten har domstolarna utgått från de belopp som Nyfors fakturerat. Merparten av bolagets fakturering har skett enligt metoden för omvänd skattskyldighet. Mervärdesskatten har beräknats på det mindre antal fakturor i vilka Nyfors debiterat kunderna mervärdesskatt (totalt kronor för år 2008 och kronor för år 2009). Från dessa belopp har inga avdrag gjorts. Varken tingsrätten eller hovrätten har motiverat detta närmare. Tingsrätten uttalar att det i denna del inte finns anledning att göra någon annorlunda beräkning än den Skatteverket gjort, medan hovrätten vad gäller beräkningen av undandragna skatter ansluter sig till tingsrättens bedömning. Av Skatteverkets omprövningsbeslut avseende Nyfors framgår att eventuellt avdrag för ingående mervärdesskatt inte medges eftersom allt fakturaunderlag saknas i målet (tingsrättens ab 90, s. 909). I NJA 1988 s. 292 uttalade Högsta domstolen följande. Jan W har inte kunnat belägga sina påståenden om att han haft ytterligare avdragsgilla kostnader. Skattemyndigheterna och, under förundersökningen i brottmålet, polisen har trots detta försökt kontrollera hans uppgifter men utan att något framkommit som bekräftat dessa. I KammarR:ns domar har Jan W tillgodoräknats avdrag endast för sådana utgifter som kunnat styrkas. Fråga är då om Jan W i brottmålet skall, såsom HovR:n ansett, få tillgodoräkna sig ytterligare kostnader. Den grundläggande principen om åklagarens bevisbörda har i mål om skattebedrägeri ansetts inte omfatta kvittningsinvändningar som varit så vaga och föga konkretiserade att de varit undandragna möjligheten till kontroll (se NJA 1980 s 359 I). Invändningar av sådant slag kan därför lämnas utan avseende vid domstols bedömning av den påstådda brottsligheten. Systemet med mervärdeskatt är emellertid, på ett annat sätt än vad som är fallet vid t ex inkomstskatt för en enskild person, präglat av automatik. Sålunda får den skattskyldige vid sin redovisning för mervärdeskatt från den utgående skatt som belöper på den skattepliktiga omsättningen i hans verksamhet göra avdrag för den ingående skatt som belöper på förvärv för samma verksamhet. I en bokföringspliktig rörelse kan skattebeloppen för varje redovisningsperiod utläsas av bokföringen och deklareras med ledning av uppgifterna i denna. Fastställelse av skatt sker med ledning av deklarationen och övriga tillgängliga handlingar. Kan inte skatten beräknas tillförlitligt med ledning av de nu nämnda handlingarna skall den fastställas efter skälig grund. Jan W har underlåtit att fullgöra sin bokföringsplikt. De handlingar avseende Idébanken som han bevarat och som han lämnat till Essmarkens Bokförings & Revisionsbyrå har i huvudsak omfattat verifikationer på intäkter, medan hans uppgifter om kostnader ej i samma utsträckning kunnat styrkas. Om inte några handlingar alls funnits tillgängliga skulle en skönsbeskattning blivit nödvändig.

10 SVARSSKRIVELSE Sida 10 (11) Väl har i skatteprocessen det framräknade underlaget lagts till grund för avgöranden i skattemålen. Det framstår däremot som svårförenligt med den nämnda principen om åklagarens bevisbörda att låta samma underlag vara avgörande vid bedömningen av omfattningen av Jan W:s brottslighet. Jan W bör därför i detta mål få tillgodoräkna sig sådana ytterligare kostnader som han uppenbarligen inte kunnat undgå i sin verksamhet Med utgångspunkt i Högsta domstolen uttalanden i NJA 1988 s. 292 borde underlaget för beräkningen av ingående mervärdesskatt ha minskats med sådana kostnader som Nyfors uppenbarligen inte kunnat undgå i sin verksamhet. Ett belopp motsvarande de kronor per månad som bolaget tillgodoräknats när det gäller arbetsgivaravgifter borde därför ha avräknats även när det gäller mervärdesskatt. Faran för undandragande av mervärdesskatt skulle därmed ha minskat med kronor per månad. Den brottslighet som BA dömts för innefattar sammantaget fara för undandragande av mervärdesskatt uppgående till mångmiljonbelopp. Enligt min mening är det uppenbart att det nu aktuella kostnadsavdraget saknar betydelse för frågorna om brottsrubricering, påföljdsval och straffmätning. I NJA 1988 s. 292 har Högsta domstolen uttalat att av principen om åklagarens bevisbörda i brottmål följer att den tilltalade vid beräkningen av underlaget för beräkningen av ingående mervärdesskatt bör få tillgodoräkna sig kostnader som han eller hon uppenbarligen inte kunnat undvika i sin verksamhet. Det är här fråga om kostnader utöver de kostnader som kunnat styrkas och därför accepterats i skatteprocessen. Enligt min mening finns det knappast förutsättningar för Högsta domstolen att, vid en prövning av det nu aktuella målet, göra några uttalanden som bidrog till att ytterligare precisera rättsläget. Det finns därför enligt min mening inte skäl att meddela prövningstillstånd heller i denna del. Sammanfattningsvis avstyrker jag prövningstillstånd. Bevisning Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet. Kerstin Skarp Lars Persson

11 SVARSSKRIVELSE Sida 11 (11) Kopia till: Utvecklingscentrum Stockholm Åklagarkammaren i Linköping, Stationeringsort Nyköping (AM )

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m.

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-05-10 B 1673-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-12-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-07-03 B 1000-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. (Göta

Läs mer

EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m.

EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-10-24 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-10-13 B 4815-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EN./. riksåklagaren ang. våldtäkt mot barn m.m.

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2010-05-20 B 2262-10 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m.

EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2015-05-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-04-24 B 1791-15 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM EA./. riksåklagaren ang. anstiftan av mord m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m.

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson 2006-10-27 Ert ÅM 2006/5088 Er beteckning 2006-09-25 B 2946-06 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5650-14 KLAGANDE BS Ombud: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m.

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/4607 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 2278-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM ÖI m.fl.,./.

Läs mer

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-09-16 Ö 2939-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning

Läs mer

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 STOCKHOLM 2017-08-04 Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Som ombud för Robert Friman & Co AB (Robert

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m.

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2008-01-23 ÅM 2007/7140 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-12-19 Ö 4645-07 Rotel 26 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 17 november 2015 i

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-02-24 ÅM 2014/0552 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-01-21 B 399-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm IJ./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum 2014-11-17 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-09-22 B 2648-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 3811-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART LS Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2015 Ö 3996-13 SÖKANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SÖKANDE OCH MOTPART LB SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART CPG Service & Security Norden AB, 556757-0626 Ombud: AA Concrete International

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

BS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

BS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-10-22 ÅM 2015/4180 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-06-10 B 5650-14 JS 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM BS./.

Läs mer

L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m.

L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-02-02 B 2798-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. Högsta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-05-05 B 1803-09 Rotel 17 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2012-12-07 ÅM 2012/8081 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-11-26 B 4840-12 Rotel 29 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PH./.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri

Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2016-12-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom penninghäleri Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2016-02-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-01-29 B 165-16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CC./. riksåklagaren ang. misshandel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

HT./. riksåklagaren m.fl. ang. förgripelse mot tjänsteman

HT./. riksåklagaren m.fl. ang. förgripelse mot tjänsteman Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-12-03 ÅM 2015/3386 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-05-08 B 5605-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HT./. riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1, 4 och 6 skattebetalningslagen (1997:483), 49 kap. 4, 5, 11 och 19 skatteförfarandelagen (2011:1244)

HFD 2016 Ref kap. 1, 4 och 6 skattebetalningslagen (1997:483), 49 kap. 4, 5, 11 och 19 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2016 Ref 63 HFD 2016 ref. 63 Fråga om underlaget för skattetillägg ska bestämmas med eller utan beaktande av ingående mervärdesskatt i vissa fall av felaktig redovisning av den utgående mervärdesskatten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 januari 2013 B 380-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART S B Ombud och offentlig försvarare: Advokat R B SAKEN

Läs mer

R./. riksåklagaren ang. förverkande

R./. riksåklagaren ang. förverkande SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-08-25 B 694-09 Rotel 38 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren ang. förverkande Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 4661-03 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART LV Offentlig försvarare och ombud: advokaten OB SAKEN Vårdslös skatteuppgift ÖVERKLAGADE

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

Högsta domstolens mål JD./. riksåklagaren ang. grov misshandel m.m.

Högsta domstolens mål JD./. riksåklagaren ang. grov misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-03-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-03-01 B 895-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta domstolens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Rättsavdelningen 2011-01-17 ÅM 2011/0129 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Läs mer

PG./. Riksåklagaren ang. rattfylleri

PG./. Riksåklagaren ang. rattfylleri Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 949-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PG./. Riksåklagaren ang. rattfylleri Förelagd att lämna in svarsskrivelse

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2014-10-10 ÅM 2014/7296 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PS./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2015 B 3645-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ZZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom skattebrott

Överklagande av en hovrättsdom skattebrott Rättsavdelningen Sida 1 (12) Byråchefen My Hedström 2015-10-21 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom skattebrott Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s Till 11 maj 2006 Regeringsrätten Klagande Göteborgs Tele & Datadistribution AB (numera upplöst) 556223-6602 c/o Ulf Wiberg Box 853 414 51 Göteborg Ombud Motpart Överklagade avgöranden Advokat Torsten Leman

Läs mer

L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadegörelse

L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadegörelse SVARSSKRIVELSE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-06-10 Ö 2449-09 Rotel 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer