R./. riksåklagaren ang. förverkande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R./. riksåklagaren ang. förverkande"

Transkript

1 SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B Rotel 38 Högsta domstolen Box STOCKHOLM R./. riksåklagaren ang. förverkande Högsta domstolen har förordnat att riksåklagaren ska avge svarsskrivelse i målet. Jag vill anföra följande. Inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Bakgrund Domarna i målet Tingsrätten dömde R för olovlig körning, grovt brott, två fall av narkotikabrott, ringa brott, vapenbrott, ringa brott, hastighetsöverträdelse och för att inte ha stannat på polismans tecken. Påföljden bestämdes till dagsböter. Samtidigt förklarades en i beslag tagen motorcykel förverkad. När det gäller frågan om förverkande av motorcykeln uttalade tingsrätten följande. R har bestritt förverkande av i beslag tagen motorcykel XXX000. Eftersom åtalet för försök till grov misshandel med motorcykeln som påstått brottsverktyg ogillas kan motorcykeln inte förverkas på den grunden. Emellertid fälls R till ansvar för olovlig körning, grovt brott, för tredje gången de senaste tre åren. Inom samma tidsperiod har han dessutom dömts för två fall av olovlig körning och tre fall av rattfylleri. Tingsrätten finner att ett förverkande av motorcykeln är nödvändigt för att förebygga fortsatt trafikbrottslighet. Som skäl mot ett förverkande har R anfört att han behöver sälja motorcykeln och använda pengarna i sin näringsverksamhet. Det är ostridigt att motorcykeln är värd kr. Rs personliga och ekonomiska förhållanden är enligt tingsrättens mening inte sådana att ett förverkande framstår som oskäligt. Yrkandet ska mot denna bakgrund bifallas. Efter att R överklagat och yrkat att åklagarens yrkande om förverkande av motorcykeln skulle ogillas fastställde hovrätten tingsrättens dom. I domskälen uttalade hovrätten bl.a. följande. R har hörts på nytt i hovrätten och uppgett bl.a. följande. Han behöver få tillbaka motorcykeln som han köpte år 2006 eller 2007 och sedan har reparerat för att kunna sälja den. Pengarna från försäljningen ska han använda i sin rörelse som Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 SVARSSKRIVELSE Sida 2 (9) numera drivs i form av ett aktiebolag. Han har inte några skulder och har fram till utgången av år 2008 levt på bl.a. A-kassa och en tipsvinst. Vad som har förekommit i hovrätten föranleder ingen annan bedömning än den tingsrätten har gjort i fråga om den i beslag tagna motorcykeln ska förverkas. Tingsrättens dom ska således fastställas och beslaget av motorcykeln ska bestå. Överklagandet R har överklagat och yrkat att Högsta domstolen, med ändring av hovrättens dom, ska besluta att inte förverka hans motorcykel. I överklagandet uttalar R att han inte vid något tidigare tillfälle har dömts för olovlig körning med motorcykel. Den nu aktuella motorcykeln ingick i Rs verksamhet att köpa in, färdigställa och sälja fordon för sin försörjning. Enligt R är värdet på motorcykeln något högre än kronor. R hävdar att förverkandet är oskäligt med hänsyn till hans personliga och ekonomiska förhållanden. Han lever under små omständigheter. När det gäller frågan om prövningstillstånd hävdar R att det finns få avgöranden till ledning för den praxis som håller på att utvecklas avseende förverkande av fordon med större värden. Ytterligare en dom Uppsala tingsrätt dömde den 20 mars 2009 R för olovlig körning, grovt brott, rattfylleri, försök till grovt narkotikabrott och narkotikabrott till fängelse två år fyra månader. De båda trafikbrotten var begångna den 9 december Samtidigt förklarades i förvar tagna kronor förverkade. Efter att R överklagat i förverkandedelen ändrade Svea hovrätt, avd. 7, tingsrättens beslut i denna del och förklarade i förvar tagna kronor förverkade (beslut den 28 augusti 2009 i mål Ö ). Högsta domstolen beslutade den 30 september 2009 att inte meddela prövningstillstånd (mål Ö ). R har påbörjat verkställigheten av fängelsestraffet den 14 april Av tingsrättens domskäl framgår att R hävdat att han arbetat svart i varierande omfattning de senaste åren, att han vunnit cirka kronor på tips och trav under år 2006 samt att han köpt och sålt bilar. Vidare framgår att R enligt taxeringsbeslut avseende taxeringsåret 2008 haft en taxerad inkomst på noll kronor. Grunder Bestämmelsen om förverkande av fordon Bestämmelsen i dess ursprungliga lydelse Den 1 juli 1987 infördes en ny regel om förverkande av fordon i 7 lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). Enligt bestämmelsens ursprungliga lydelse fick ett fordon som använts vid brott enligt TBL förklaras

3 SVARSSKRIVELSE Sida 3 (9) förverkat, om det var uppenbart att det behövdes för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte var oskäligt. Av propositionen framgår att bestämmelsen var avsedd att tillämpas exempelvis i situationer då någon lagförs för ett stort antal upprepade trafiknykterhetsbrott under kort tid och det står alldeles klart att det skulle vara förenat med betydande trafikrisker att låta honom få behålla fordonet. Motsvarande angavs gälla i kanske ännu högre grad beträffande brottet olovlig körning, eftersom det inte sällan är uppenbart att den tilltalade är bilägare och avser att fortsätta bruka bilen. I specialmotiveringen uttalades att en mycket restriktiv tillämpning av bestämmelsen förutsattes. Vidare uttalades att vid bedömningen av om ett förverkande var oskäligt borde bl. a. fordonets värde beaktas liksom om någon annan medlem av gärningsmannens familj använder fordonet och har ett starkt behov av det. Även förarens personliga och ekonomiska förhållanden borde beaktas. Slutligen konstaterades att ett beslut om förverkande kan bli mycket kännbart för gärningsmannen och enligt allmänna principer bör beaktas vid bestämmande av påföljd för brottet (prop. 1986/87:81, s. 5 f. och 10 f.). Möjligheten till förverkande utvidgas Bestämmelsen i 7 första stycket första meningen TBL fick sin nuvarande utformning år 1994 då kraven för förverkande mildrades. Bestämmelsen ändras på så sätt att det inte längre krävdes att det var uppenbart att förverkande behövdes för att förebygga brott mot TBL. Av propositionen till lagändringen framgår att bedömningen av om ett förverkande behövs med hänsyn till risken för fortsatt brottslighet liksom tidigare skulle göras genom en sammanvägning av samtliga omständigheter. Borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet angavs innebära att lägre krav än tidigare skulle ställas i detta avseende. Det borde vara tillräckligt att risken för fortsatt brottslighet enligt vanliga bedömningsprinciper framstår som beaktansvärd. Såväl gärningsmannens tidigare brottslighet som arten och omfattningen av den aktuella brottsligheten angavs vara av avgörande betydelse. Vidare uttalades att risk för återfall allmänt sett torde föreligga bl.a. när gärningsmannen gjort sig skyldig till flera trafikbrott av inte alltför obetydlig beskaffenhet. Om gärningsmannen har återfallit i rattfylleribrott borde det normalt kunna förutsättas att ett förverkande är påkallat för att förebygga fortsatt sådan brottslighet. När det gäller bedömningen av om ett beslut om förverkande skulle vara oskäligt uttalades bl.a. följande (prop. 1993/94:44, s. 70 f). Förverkande skall dock inte ske, om ett beslut härom skulle vara oskäligt. För denna bedömning kan hänvisas till vad som anfördes vid bestämmelsens införande. Vid prövningen skall således beaktas bl.a. behovet av fordonet för någon annan medlem av gärningsmannens familj samt förarens personliga och ekonomiska förhållanden (jfr prop. 1986/87:81 s. 11). Även gärningsmannens eget behov av fordonet måste naturligtvis också vägas in men bör inte tillmätas avgörande betydelse.

4 SVARSSKRIVELSE Sida 4 (9) Såsom angavs i det tidigare lagstiftningsärendet bör även fordonets värde tillmätas viss betydelse. Det bör dock betonas att enbart det förhållandet att fordonet har ett högt värde inte bör medföra att ett förverkande bedöms som oskäligt när ett förverkande allmänt sett framstår som motiverat. Vid oskälighetsbedömningen måste således prövas huruvida ett förverkande, med beaktande av samtliga omständigheter, skulle drabba gärningsmannen oskäligt hårt. Praxis I NJA 1988 s. 80 förfogade den tilltalade över flera bilar. Det kunde därför synas vara en föga effektiv åtgärd för att hindra fortsatt lagtrots att beröva den tilltalade möjligheten att använda en av alla dessa bilar. Enligt Högsta domstolen kan det emellertid inte ha varit lagstiftarens mening att en förverkandeåtgärd ska få bero av om den tilltalade redan har eller lätt kan skaffa sig tillgång till andra fordon. I NJA 1996 s. 436 dömdes den tilltalade bl.a. för olovlig körning, grovt brott. Enligt domen hade den tilltalade kört sin egen bil vid tre fyra tillfällen. Vidare hade han vid i vart fall tre tillfällen kört bilar efter att dessa hade tillgripts. De olovliga körningarna hade förövats under tiden september 20 oktober Högsta domstolen fortsatte enligt följande. Tommy L har genom tre tidigare domar dömts för trafikbrott begångna d 5 nov 1989 (rattonykterhet), d 30 april 1990 (olovlig körning, grovt brott), d 18 aug 1992 (olovlig körning, grovt brott och grov vårdslöshet i trafik) och d 16 sept 1993 (olovlig körning, grovt brott). Tommy L har således upprepade gånger gjort sig skyldig till trafikbrott, huvudsakligen olovliga körningar. De tidigare brotten ligger emellertid förhållandevis långt tillbaka i tiden och har begåtts med lång tids mellanrum. De nu aktuella trafikbrotten, liksom flertalet av de tidigare, är inte av sådan art att ett förverkande kan anses erforderligt från trafiksäkerhetssynpunkt. Vid en samlad bedömning finner HD att de av Tommy L begångna trafikbrotten inte är så omfattande eller allvarliga att ett förverkande av hans bil behövs för att förebygga fortsatt brottslighet enligt trafikbrottslagen. Förverkandeyrkandet skall därför ogillas. I NJA 2006 s. 751 var den centrala frågan i målet vilken betydelse bilens värde och ägarens personliga och ekonomiska förhållanden har vid bedömningen av om ett förverkande enligt 7 TBL är oskäligt. Den tilltalade hade dömts för tre fall av grovt rattfylleri och grov olovlig körning. Vidare hade han i en tidigare dom dömts för grovt rattfylleri. Bilen hade i april 2004 värderats till kronor och bedömdes i november 2005 ha ett värde av kronor. I domen noterades att den tilltalade vid tidpunkten för tingsrättens dom i september 2004 sedan en månad var intagen för tvångsvård på behandlingshem enligt lagen om vård av missbrukare och att han när hovrätten meddelade sin dom i mars 2005 alltjämt var intagen på behandlingshem enligt LVM. När det gäller den tilltalades ekonomiska förhållanden noterades att han hade förlorat sitt arbete i december 2002, ett halvår efter att han köpt bilen, samt att han fortfaran-

5 SVARSSKRIVELSE Sida 5 (9) de saknade arbete och endast uppbar ersättning från arbetslöshetskassa. Efter att ha funnit att de i målet aktuella trafikbrotten och ett tidigare rattfylleri var av sådan art att ett förverkande fick anses erforderligt från trafiksäkerhetssynpunkt uttalade Högsta domstolen följande. När det härefter gäller oskälighetsbedömningen skall prövas om ett förverkande, med beaktande av samtliga omständigheter, skulle drabba gärningsmannen oskäligt hårt (se prop. 1993/94:44 s. 53 och 71 samt prop. 1986/87:81 s. 11). Därvid är värdet på bilen en av de faktorer som skall beaktas M.J. drabbas således fullt ut av den ekonomiska följden av ett förverkande. Enbart den omständigheten att den aktuella bilen - även efter den värdeminskning som den numera har undergått - har ett förhållandevis högt värde utgör inte hinder mot att den förklaras förverkad. Med hänsyn till vad som framkommit om M.J:s personliga förhållanden, däribland den tid han varit berövad friheten för behandling och hans svaga ekonomi, satt i relation till bilens värde framstår emellertid ett förverkande som oskäligt. Yrkandet om förverkande av bilen skall därför, med ändring av hovrättens dom, lämnas utan bifall. Hos vem får förverkande ske? Enligt 36 kap. 5 första stycket a) brottsbalken får förverkande av egendom till följd av brott ske hos bl.a. gärningsmannen. Förverkande får vidare enligt samma stycke d) ske hos den som efter brottet förvärvat egendomen och därvid haft vetskap om eller skälig anledning till antagande om egendomens samband med brottet. Av paragrafens tredje stycke framgår att om egendomen vid brottet inte tillhörde någon av dem som anges i första stycket a-c får den inte förklaras förverkad. I propositionen till 7 TBL uttalades att det ofta kan förhålla sig så att fordonet inte tillhör gärningsmannen utan någon annan. Vidare uttalades att enligt de allmänna reglerna i 36 kap. 5 brottsbalken kan förverkande normalt tänkas ske endast hos förutom gärningsmannen någon medverkande eller den som efter brottet i ond tro har förvärvat fordonet. Om fordonet inte ägs av gärningsmannen utan av någon som efter brottet har förvärvat fordonet kan det inte sällan vara oskäligt att förverka fordonet. Men man kan också tänka sig illojala transaktioner från gärningsmannens sida som motiverar ett förverkande. Gärningsmannen kan t.ex. efter brottet ha gett bort fordonet till sin make under omständigheter som ger vid handen att maken i praktiken får ställning som bulvan (prop. 1986/87:81, s. 11). I NJA 2002 s. 310 uttalade Högsta domstolen bl.a. följande. Det innebär till att börja med att personbilarna YYY 111 och ZZZ 222, som använts vid de trafikbrott D. L. har begått, kan förverkas hos honom i brottmålet, om han vid tiden för brottet ägde bilarna helt eller delvis. Riksåklagaren har emellertid inte gjort gällande att D. L. var ägare till bilarna.

6 SVARSSKRIVELSE Sida 6 (9) De ifrågavarande bilarna är registrerade på andra än D. L. Lagen ger möjlighet till förverkande av bilarna hos de verkliga ägarna, om det är utrett t.ex. att de har medverkat till D. L:s trafikbrott. En förutsättning för ett sådant förverkande är emellertid att åklagaren fört förverkandetalan mot ägarna antingen i samband med åtal mot dem för medverkan till trafikbrotten eller särskilt enligt lagen (1986:1009) om förfärandet i vissa fall vid förverkande m.m. Någon förverkandetalan mot bilägarna har emellertid inte förts i målet. På grund av det anförda skall HovR:ns beslut om förverkande av personbilarna upphävas. Min bedömning Som framgått i det föregående har R i hovrätten uppgett att han numera driver sin rörelse i aktiebolagsform. Enligt uppgift från fordonsregistret har ett aktiebolag den 10 november 2008 registrerats som ägare för den i målet aktuella motorcykeln. Aktiebolaget registrerades hos Bolagsverket den 6 oktober 2008 och R registrerades den 14 november 2008 som bolagets enda ordinarie styrelseledamot. R har således i tiden mellan tingsrättens och hovrättens domar bildat och registrerat aktiebolaget och låtit registrera bolaget som motorcykelns ägare. R har emellertid varken i överklagandet till Högsta domstolen eller i hovrätten invänt att motorcykeln inte tillhör honom. I hovrättens dom har inte noterats annat än att R uppgett att behöver få tillbaka motorcykeln för att kunna sälja den och att han tänkt använda pengarna från försäljningen i sin rörelse som drivs i aktiebolagsform. Vid detta förhållande kan inte vad som noterats i fordonsregistret utgöra hinder mot att förverka motorcykeln hos R. R har i det nu aktuella målet dömts för olovlig körning, grovt brott. Brottet begicks den 18 april R har tidigare sedan september 2006 vid fyra tillfällen godkänt strafförelägganden vilka avsett bl.a. trafikbrott. De godkända strafföreläggandena avser två fall av olovliga körningar begångna den 31 maj och 11 augusti 2006 samt två fall av olovlig körning, grovt brott, begångna den 16 november 2006 och 21 januari Strafföreläggandena avser även tre fall av rattfylleri begångna den 31 maj och 16 november 2006 samt den 21 januari Efter den nu aktuella domen har R dömts för ytterligare ett fall av olovlig körning, grovt brott, och ett fall av rattfylleri. Brotten begicks den 9 december R har således vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till och lagförts för trafikbrott. I det nu aktuella målet dömdes han för olovlig körning, grovt brott. Före denna gärning har R inom en tidsperiod på knappt ett år och elva månader gjort sig skyldig till fyra fall av olovlig körning och tre fall av rattfylleri. R har dessutom i tiden efter gärningen i det nu aktuella målet gjort sig skyldig till olovlig körning, grovt brott och rattfylleri. Sammantaget är det fråga om flera trafikbrott som inte kan anses vara av obetydlig beskaffenhet. Vid bedömning-

7 SVARSSKRIVELSE Sida 7 (9) en ska också beaktas att R har gjort sig skyldig till upprepade rattfylleribrott. Mot bakgrund av det sagda anser jag att risken för fortsatt brottslighet måste anses som beaktansvärd. Enligt min mening behövs således ett förverkande för att förebygga fortsatt brottslighet enligt TBL. R synes för övrigt inte ifrågasätta att så är fallet. Här bör inskjutas att R, i likhet med den tilltalade i NJA 1988 s. 80, synes förfoga över flera fordon. Detta förhållande ska emellertid, enligt vad Högsta domstolen uttalade i 1988 års avgörande, inte påverka bedömningen av frågan om förverkande. När det sedan gäller frågan om ett förverkande är att bedöma som oskäligt ska prövas huruvida ett förverkande, med beaktande av samtliga omständigheter, skulle drabba gärningsmannen oskäligt hårt. Vid prövningen ska beaktas bl.a. behovet av fordonet för någon annan medlem av gärningsmannens familj, gärningsmannens eget behov av fordonet, förarens personliga och ekonomiska förhållanden och fordonets värde. I ett värderingsintyg utfärdat den 23 april 2008 har motorcykelns värde angetts till kronor. Mot bakgrund av de i det föregående redovisade förarbetsuttalandena och Högsta domstolens uttalanden i NJA 2006 s. 751 kan inte enbart motorcykelns värde anses utgöra hinder mot att den förklaras förverkad. R hävdar att han lever under små omständigheter och att förverkandet är oskäligt med hänsyn till hans personliga och ekonomiska förhållanden. I överklagandet uppges att motorcykeln ingick i Rs verksamhet att köpa in, färdigställa och sälja fordon för sin försörjning. Av hovrättens domskäl framgår att R i hovrätten uppgett att han skulle sälja motorcykeln och använda pengarna från försäljningen i sin rörelse som numera drivs som ett aktiebolag. R hade vidare uppgett att han inte hade några skulder och fram till utgången av år 2008 levt på bl.a. A-kassa och en tipsvinst. Av Uppsala tingsrätts domskäl i domen den 20 mars 2009 framgår att R på nytt uppgett att han köpt och sålt bilar och att han vunnit på tips. Vidare framgår att han hävdat att han arbetat svart. R har enligt taxeringsbeslut som avser inkomståret 2007 haft en taxerad inkomst på noll kronor. R driver således en rörelse i vilken ingår att köpa och sälja fordon. Han har inga skulder. I Rs överklagande hänvisas inte till några specifika omständigheter avseende hans personliga förhållanden. Några sådana omständigheter framgår heller inte av hovrättens dom. R avtjänar emellertid för närvarande ett fängelsestraff. Rs personliga och ekonomiska förhållanden är enligt min mening inte sådana att ett förverkande av motorcykeln framstår som oskäligt. Detta gäller även om

8 SVARSSKRIVELSE Sida 8 (9) det som framkommit i dessa hänseenden sätts i relation till motorcykelns värde. Vid en samlad bedömning anser jag att ett förverkande av motorcykeln inte kan anses drabba R oskäligt hårt. Frågan om prövningstillstånd Som framgått i det föregående har i förarbetena till den ursprungliga lydelsen av 7 TBL, och vid senare ändringar, paragrafen kommenterats förhållandevis utförligt. Vidare har Högsta domstolen vid flera tillfällen uttalat sig om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 TBL. Senast i NJA 2006 s. 751 gjordes vägledande uttalanden om betydelsen av fordonets värde och ägarens personliga och ekonomiska förhållanden vid bedömningen av om ett förverkande är oskäligt. Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö har ett särskilt ansvar för metodutveckling när det gäller bl.a. trafikbrott. Utvecklingscentrum har tagit fram promemorian Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen (RättsPM 2005:2, uppdaterad januari 2007). I promemorian lämnar utvecklingscentrum rekommendationer om en generell åklagarpraxis vid tillämpning av 7 TBL. Under rubriken Förslag till lämplig åklagarpraxis uttalas bl.a. följande. Brotten: Tidigare ej lagförd Fem körningar (olovlig körning och/eller rattfylleri) inom sex månader, två grova rattfyllerier inom ett år, bör leda till beslag och yrkande om förverkande av fordonet. Tidigare lagförd Tredje återfallet (räknat bakåt från aktuellt brott) inom två år i olovlig körning och/eller rattfylleri, första återfallet inom två år (räknat bakåt från aktuellt brott) i grovt rattfylleri bör leda till beslag och yrkande om förverkande av fordonet. Fordonsvärdet: Ett värde som överstiger kronor bör inte ensamt föranleda åklagaren att underlåta beslag och talan om förverkande.* (innehållet i noten har här utelämnats) I promemorian uttalas vidare att avsikten är att utvecklingscentrum ska kunna uppdatera information, bidra till en enhetlig praxis och så effektivt som möjligt stödja det operativa arbetet vid kamrarna. I detta syfte efterfrågar utvecklingscentrum synpunkter och information från åklagarna angående innehållet i promemorian och på praxis i övrigt.

9 SVARSSKRIVELSE Sida 9 (9) Hovrättens nu aktuella avgörande får anses ligga väl i linje med de redovisade förarbetsuttalandena och Högsta domstolens avgöranden. Vidare kan konstateras att de också är väl förenliga med de rekommendationer som Utvecklingscentrum Malmö lämnat i den ovan redovisade promemorian. Mot bakgrund av det sagda har jag svårt att se att det finns utrymme för Högsta domstolen att, om även detta mål prövades, göra några uttalanden som på något mera påtagligt sätt skulle bidra till att ytterligare klarlägga rättsläget. Därtill kommer att R i tiden efter hovrättens dom på nytt har dömts för bl.a. olovlig körning, grovt brott, och rattfylleri. Om prövningstillstånd meddelas kommer således underlaget för Högsta domstolens prövning av målet att vara ett annat än vad hovrätten hade att beakta vid sin prövning. Detta förhållande innebär enligt min mening att målet är mindre väl lämpat för en prövning av Högsta domstolen. Jag avstyrker prövningstillstånd. Bevisning Jag ber att få återkomma med bevisuppgift och synpunkter på målets fortsatta handläggning för det fall Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd. Kerstin Skarp Lars Persson Kopia till: Utvecklingscentrum Malmö Åklagarkammaren i Uppsala (AM )

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Promemoria Bilaga 4 RättsPM 2005:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2007 (uppdaterad) 2 Innehållsförteckning 1 Inledning......3 1.1 Gällande lagstiftning..3 1.2 Kort

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-02-24 ÅM 2014/0552 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-01-21 B 399-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm IJ./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2016-02-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-01-29 B 165-16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CC./. riksåklagaren ang. misshandel

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum 2014-11-17 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-09-22 B 2648-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-12-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-07-03 B 1000-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. (Göta

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 B 4368-16 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FA SAKEN Narkotikabrott, ringa brott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2008 B 301-08 KLAGANDE FS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JÅ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 3811-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART LS Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-12-01 ÅM 2011/7069 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-28 B 2100-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm BN./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 3676-08 KLAGANDE SK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2016 B 2095-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART SS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PA SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5april 2007 B 788-07 KLAGANDE KS Ombud och offentlig försvarare: Advokat CS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån m.m.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-01-16 ÅM 2012/0164 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-10-19 ÅM 2011/6481 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m.

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-12-19 Ö 4667-08 Rotel 03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m.

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson 2006-10-27 Ert ÅM 2006/5088 Er beteckning 2006-09-25 B 2946-06 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-28 ÅM 2015/2727 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom missbruk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2015 B 3019-15 KLAGANDE IJN Ombud och offentlig försvarare: Advokat TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 november 2015 B 410-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. LV Ombud och offentlig försvarare: Advokat DH 2.

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-09-16 Ö 2939-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2003 B 3546-03 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART A S Offentlig försvarare och ombud: advokaten C M SAKEN Grovt rattfylleri m.m.

Läs mer

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april 2006 Promemoria RättsPM 2006:11 Brottmålsavdelningen Utvecklingscentrum Göteborg Maj 2006 HD:s dom den 11 april 2006 i mål B 154-06

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 april 2011 B 2883-09 KLAGANDE AE Ombud och offentlig försvarare: Advokat SR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rattfylleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 5060-08 KLAGANDE DI Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån ÖVERKLAGADE

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förseelse mot yrkestrafikförordningen

K./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förseelse mot yrkestrafikförordningen SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Brottmålsavdelningen 2007-10-12 ÅM 2007/3793 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-07-02 Ö 3716-06 Rotel 34 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./.

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt ÖVERKLAGANDE Sida 1 (7) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren Motpart A Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 4661-03 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART LV Offentlig försvarare och ombud: advokaten OB SAKEN Vårdslös skatteuppgift ÖVERKLAGADE

Läs mer

GL./. riksåklagaren ang. grovt tullbrott

GL./. riksåklagaren ang. grovt tullbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (11) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-08-08 B 3926-13 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM GL./. riksåklagaren ang. grovt tullbrott (Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. häktning

H./. riksåklagaren ang. häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-05-27 Ö 2457-09 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. riksåklagaren ang. häktning Högsta domstolen

Läs mer

Ert datum. I svarsskrivelsen kommer jag att uppehålla mig vid frågan om näringsförbud.

Ert datum. I svarsskrivelsen kommer jag att uppehålla mig vid frågan om näringsförbud. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-24 ÅM 2013/7861 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-12-05 B 5484-13 Rotel 08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CS./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov vårdslöshet i trafik m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov vårdslöshet i trafik m.m. Överklagande Sida 1 (8) Datum 2015-12-08 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov vårdslöshet i trafik m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

MM./. riksåklagaren ang. narkotikabrott

MM./. riksåklagaren ang. narkotikabrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-12-14 B 3730-11 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MM./. riksåklagaren ang. narkotikabrott (Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot Svarsskrivelse Sida 1 (9) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen Ert datum Er beteckning Byråchefen Johan Lindmark 2011-05-10 B 2074-11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta domstolens

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom ringa narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom ringa narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum 2016-09-22 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom ringa narkotikabrott Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 juni 2016 B 5276-14 KLAGANDE WE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvidgat

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2016 B 3667-15 KLAGANDE ETK Ombud och offentlig försvarare: Advokat GF MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2009 B 3843-08 KLAGANDE YAM Ombud och offentlig försvarare: Advokat PO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1395-12 KLAGANDE KM Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Företagsbot

Läs mer

RJ./. Riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m.

RJ./. Riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2006-12-08 Ert ÅM 2006/6483 Er beteckning B 4592-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RJ./. Riksåklagaren ang. grovt bedrägeri

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom vållande till annans död, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom vållande till annans död, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Byråchefen Johan Lindmark Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom vållande till annans död, grovt brott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:26

Regeringens proposition 2014/15:26 Regeringens proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Prop. 2014/15:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2014 Stefan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

HT./. riksåklagaren m.fl. ang. förgripelse mot tjänsteman

HT./. riksåklagaren m.fl. ang. förgripelse mot tjänsteman Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-12-03 ÅM 2015/3386 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-05-08 B 5605-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HT./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom företagsbot

Överklagande av hovrättsdom företagsbot ÖVERKLAGANDE Sida 1 (10) Rättsavdelningen Datum Dnr 2016-07-21 ÅM 2016/5123 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom företagsbot

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-10-22 ÅM 2012/6701 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2015 Ö 1266-14 KLAGANDE AP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Avvisning av åtal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer