K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m."

Transkript

1 ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson Ert ÅM 2006/5088 Er beteckning B Rotel 22 Högsta domstolen Box STOCKHOLM K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m. Högsta domstolen har förelagt Riksåklagaren att inkomma med svarsskrivelse. Jag vill anföra följande. Inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Bakgrund Tingsrättens dom Domslutet Halmstads tingsrätt dömde K för bl.a. stöld och brott mot knivlagen till sju månaders fängelse. I domen angavs att 34 kap. 1 första stycket 2 och 4 första stycket brottsbalken tillämpats. Vidare förordnades att villkorligt medgiven frihet skulle förverkas varvid hänvisades till en tidigare dom. Stöldåtalet K dömdes för att ha brutit sig in på ett aktiebolags område i Getinge och tagit 50 rostfria plåtar. Åklagaren hade som skriftlig bevisning åberopat uppgifter ur anmälan om brott, begäran om undersökning vid tekniska roteln och av Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, upprättad träffrapport avseende spår- och DNA-registren. På brottsplatsen fanns ett barnvagnsunderrede på vilket blod kunde säkras. Resultatet av SKL:s undersökning talade med visshet för att det säkrade blodet kom från K, om man bortsåg från möjligheten att DNA:t kom från en nära släkting. Tingsrätten noterade att K uppgett att han är ofta i Getinge eftersom han har kamrater där. Vidare hade K uppgett att han inget visste om händelsen i åtalet, att han inte kunde minnas att han hanterat något barnvagnsunderrede och att han inte hade någon förklaring till att polisen påträffat hans blod på ett sådant. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Box 5553 Östermalmsgatan 87 C, 3 tr STOCKHOLM

2 ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 2 (9) Genom den av åklagaren åberopade skriftliga bevisningen fann tingsrätten det styrkt att K gjort sig skyldig till den åtalade gärningen. Åtalet avseende brott mot knivlagen K dömdes för att uppsåtligen eller av oaktsamhet, utan att det varit befogat, ha innehaft ett svärd ägnat att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. Svärdet innehades vid färd med personbil i Halmstad. Tingsrättens dom omfattar även att K vid samma tillfälle gjort sig skyldig till olovlig körning, grovt brott, ringa narkotikabrott och rattfylleri. Åklagaren hade som skriftlig bevisning åberopat ett beslagsprotokoll av vilket framgick att fråga var om ett mindre samurajsvärd med ett 38.5 cm långt blad vilket påträffades i bilen mellan förar- och passagerarsätena. Av tingsrättens domskäl framgår att K uppgett att det var ett prydnadssamurajsvärd som tillhörde en kamrat. Han ville inte namnge kamraten med risk för att denne skulle få obehag. K skulle återlämna svärdet till kamraten. Han kom inte ihåg om det var han eller kamraten som lagt svärdet i bilen men han var medveten om att det legat där i 1-2 dagar. Tingsrätten fann, även med beaktande av hur och var svärdet påträffats, att Ks berättelse inte var trovärdig. Svärdet fick antas vara Ks och ansågs inte ha varit befogat att inneha på den plats det påträffats. K dömdes därför för brott mot knivlagen. Påföljdsfrågan När det gäller påföljden uttalade tingsrätten bl.a. följande. K har återfallit i likartad brottslighet. Annan påföljd än fängelse är enligt tingsrättens mening utesluten. Tingsrätten mäter fängelsestraffets längd till sju månader. Eftersom K begått brott under prövotiden skall förverkande ske av den villkorligt medgivna friheten. Hovrättens dom K överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalen angående stöld och brott mot knivlagen. I påföljdsdelen yrkades att K skulle dömas till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst. I andra hand yrkades straffnedsättning. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att fängelsestraffets längd bestämdes till fem månader. Tingsrättens dom ändrades även i den del den avsåg förordande om förverkande av villkorligt medgiven frihet.

3 ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 3 (9) Av domskälen framgår att hovrätten beträffande åtalet inte gjorde någon annan bedömning än tingsrätten. När det gäller stöldåtalet noterade hovrätten följande. I de överklagade delarna har K hörts på nytt, varvid han i allt väsentligt berättat vad som finns återgivet för honom i tingsrättens dom. Åklagaren har i fråga om åtalet för stöld som skriftlig bevisning åberopat brottsanmälan, begäran om DNA-undersökning och träffrapport. Av den utredningen framgår att det på bolagets område återfanns ett barnvagnsunderrede med blod som med visshet kommer från K, om man bortser från möjligheten att blodet kommer från en nära släkting. I påföljdsdelen uttalade tingsrätten följande. Såsom tingsrätten funnit skall K dömas till fängelse. Straffets längd bör bestämmas i enlighet med straffvärdet för den samlade brottsligheten, vilket enligt hovrättens mening motsvarar fängelse fem månader. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att villkorligt medgiven frihet skall förklaras förverkad. Med beaktande av att nu aktuella brottsligheten är av lindrigare beskaffenhet kan förverkandet begränsas till att omfatta tre månader. Överklagandet K har yrkat att Högsta Domstolen med ändring av hovrättens dom skall ogilla åtalen avseende stöld och brott mot knivlagen. Överklagandet omfattar också det skadestånd som dömts ut till målsäganden när det gäller stöldbrottet. Vidare yrkas att påföljden skall bestämmas till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst. Under alla förhållanden skall påföljden mildras. I överklagandet gör K gällande att beviskravet inte är uppfyllt när det gäller stöldåtalet. Han påstår sig ha gett alternativa förklaringsmöjligheter som åklagaren inte lyckats undanröja. Beträffande brottet mot knivlagen påstår K att samurajsvärdet är ett prydnadsföremål som inte har vass egg och därför svårligen kan skada någon person. Svärdet tillhör inte K utan han skulle endast transportera det till dess ägare. Enligt K torde hans befattning med svärdet inte utgöra brott. I påföljdsdelen uttalas att K har grava missbruksproblem som han nu försöker ta sig ur. Det är uppenbart att K behöver stöd och kontroll vilket kan åstadkommas genom en skyddstillsyn med samhällstjänst. Ett fängelsestraff skulle inte medföra att K avhåller sig från brottslig verksamhet eller hjälpa honom att komma ur sitt missbruk.

4 ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 4 (9) K har som skäl för prövningstillstånd anfört att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar om beviskravet kan anses uppfyllt i målet. När det gäller påföljdsfrågan uttalas att om påföljden bestäms till fängelse är sannolikheten stor för att K tappar motivationen att komma till rätta med sitt liv. Det finns utrymme att välja en icke frihetsberövande påföljd och med hänsyn till omständigheterna bör en sådan påföljd väljas. Grunder Stöldåtalet Omständigheterna i målet Målsägande är ett aktiebolag. Från bolagets inhägnade område har 50 plåtar tillgripits. Gärningsmannen eller gärningsmännen har tagit sig in på området genom att klippa sönder ett stängsel. Tre barnvagnsunderreden påträffades inne på området efter stölden. På handtaget till ett av dessa barnvagnsunderreden har säkrats blod som enligt SKL med visshet kommer från K, om man bortser från möjligheten att DNA:t kommer från en nära släkting. Min bedömning Det får anses vara ställt utom rimligt tvivel att det blod som säkrats på handtaget till barnvagnsunderredet härrör från K (jfr NJA 2003 s. 591). Utredningen ger enligt min mening inte heller anledning att ifrågasätta att blodspåret på det på brottsplatsen anträffade barnvagnsunderredet härrör från en person som begått den åtalade stölden. Enligt vad som framgår av domarna kan K inte minnas att han hanterat några barnvagnsunderreden och har ingen förklaring till att polisen påträffat hans blod på ett sådant. I överklagandet har hänvisats till alternativa förklaringsmöjligheter som K skall ha gett. Vilka dessa möjligheter är har dock inte angetts. I sammanhanget kan också nämnas att ljudupptagningarna från de förhör med K som hölls i tingsrätten och hovrätten enligt uppgift från Högsta domstolen inte finns bevarade. I likhet med tingsrätten och hovrätten anser jag det ställt utom rimligt tvivel att K gjort sig skyldig till den åtalade stölden. K har, såvitt känt, inte lämnat någon förklaring till hur hans blod hamnat på det i målet aktuella barnvagnsunderredet. Han kan för övrigt över huvud taget inte minnas att han hanterat något barnvagnsunderrede. Det är enligt min mening svårt att tänka sig någon annan rimlig förklaring till att Ks blod fanns på det barnvagnsunderrede som påträffats på brottsplatsen än att han varit på platsen och använt underredet som hjälpmedel för att transportera stöldgodset. Vidare anser jag att om det fanns nå-

5 ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 5 (9) gon sådan förklaring så borde K rimligen minnas det och kunna förklara hur det gått till. Särskilt om den åberopade skriftliga bevisningen Åklagaren har som skriftlig bevisning bl.a. åberopat uppgifter från brottsanmälan som lämnats av företrädare för målsäganden. Uppgifterna avser bl.a. tid och plats för brottet, vad som tillgripits, hur gärningsmännen tagit sig in på området och att barnvagnsunderredena påträffats på brottsplatsen. Åklagarens förfarande att som skriftlig bevisning åberopa vad företrädare för målsäganden uppgett i anmälan skulle kunna uppfattas strida mot omedelbarhetsprincipen (jfr 35 kap. 14 första stycket rättegångsbalken, artiklarna 6.1 och 6.3 d) i Europakonventionen, Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 2 uppl., 2002, s. 209 samt NJA 1991 s. 512 och NJA 1992 s. 532). De aktuella uppgifterna torde emellertid enligt min uppfattning vara ostridiga varför åklagaren hade kunnat nöja sig med att redovisa uppgifterna under sin sakframställning. Uppgifter en målsägande lämnar i en anmälan om stöld avseende vad som stulits, hur gärningsmännen brutit sig in och hur det sett ut på brottsplatsen är normalt sett okontroversiella. I det nu aktuella fallet framgår inte heller av domarna, övrigt aktmaterial eller Ks överklagande att det under målets handläggning framförts några invändningar med bärkraft på de uppgifter företrädaren för målsäganden lämnat i anmälan. Om K, som biträds av advokat, ansett att det funnits sådana tveksamheter beträffande målsägandens uppgifter att han ansett det nödvändigt att ställa frågor till denne har han haft alla möjligheter att påtala detta förhållande för domstolarna. Åtalet avseende brott mot knivlagen Omfattas samurajsvärdet av knivlagens bestämmelser? K har invänt att samurajsvärdet är ett prydnadsföremål som inte har vass egg och därför svårligen kan skada någon person. Enligt 1 första stycket knivlagen får knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte innehas i fordon på allmän plats. Enligt förarbetena är bajonetter och skarpslipade sablar exempel på vad som i bestämmelsen betecknas som andra stick- och skärvapen (se prop. 1987/88:98, s. 14). Åklagaren har som skriftlig bevisning i nu aktuellt hänseende åberopat polisens beslagsprotokoll. Enligt protokollet är det fråga om ett mindre samurajsvärd med ett 38.5 cm långt blad. Vidare framgår att svärdet påträffats mellan förar- och passagerarsätena.

6 ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 6 (9) Ett samurajsvärd kan användas både som hugg- och stickvapen. Ingen tvekan kan enligt min uppfattning råda om att ett sådant svärd med ett 38.5 cm långt blad omfattas av knivlagens tillämpningsområde. Detta gäller även om det skulle vara så att svärdets egg inte skulle vara helt vass. Det får därför anses ställt utom rimligt tvivel att det i målet aktuella samurajsvärdet omfattas av knivlagens bestämmelser. Frågan om innehavet varit befogat K har vidare invänt att svärdet inte tillhör honom och att han endast skulle transportera det till dess ägare. Enligt K torde en sådan befattning med svärdet inte utgöra brott. Enligt 1 andra stycket knivlagen gäller förbudet i första stycket inte om innehavet med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. Vid bedömningen av om ett innehav är att anse som befogat är enligt förarbetena föremålets art av stor betydelse liksom det sammanhang i vilket föremålet innehas. Förbudet bör t.ex. inte omfatta en som present inköpt förskärare om denna, innan hemtransport hunnit ske, inslagen i ett paket medförs vid en biografföreställning (se prop. 1987/88:98, s. 16 och prop. 1989/90:129, s. 21). För det fall K verkligen hade lånat svärdet av en kamrat, lagt det i bilen och åkt direkt till kamraten för att återlämna det hade det kunnat övervägas om Ks innehav var att anse som befogat. K har emellertid berättat att han inte minns om det var han eller kamraten som lagt svärdet i bilen och att han var medveten om att det legat där i 1-2 dagar. Inte ens om Ks egna uppgifter skulle läggas till grund för bedömningen kan därför enligt min uppfattning hans innehav av svärdet anses som befogat. Vid denna bedömning skall för övrigt också vägas in att K, när polisen stoppade honom, förvarade svärdet mellan föraroch passagerarsätena och att han dömts för att vid samma tillfälle ha fört bilen efter att ha intagit amfetamin. Även dessa omständigheter talar emot att innehavet är att anse som befogat. Domstolarna har emellertid funnit att Ks berättelse inte är trovärdig och att svärdet får antas tillhöra honom. Jag delar denna uppfattning. K skall således enligt min uppfattning dömas för brott mot knivlagen. Brottet kan med hänsyn till omständigheterna inte anses som ringa. Påföljdsfrågan K har yrkat att påföljden skall bestämmas till skyddstillsyn i förening med föreskrift om samhällstjänst eller att påföljden under alla omständigheter mildras.

7 ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 7 (9) K dömdes i december 2003 för bl.a. rån och stöld till skyddstillsyn med samhällstjänst. I mars 2004 dömdes K för bl.a. stöld varvid den tidigare ådömda skyddstillsynen undanröjdes. K dömdes till fängelse ett år fem månader och påföljden avsåg även brotten i decemberdomen. Han har sedan i november 2005 dömts för ringa narkotikabrott och i december 2005 för häleri och ringa narkotikabrott till fyra månaders fängelse. Kriminalvården har i yttrande i januari 2006 uttalat att K på grund av den sociala situationen och sitt missbruk inte anses vara lämplig att utföra samhällstjänst. Vidare uttalas att skyddstillsyn med särskild behandlingsplan inte är en möjlig påföljd då det saknas ansvarsförbindelse från socialtjänsten. Enligt yttrandet får straffvärdet vara avgörande vid val av påföljd. Med hänsyn till brottslighetens straffvärde och vad som ovan redovisats om Ks tidigare brottslighet och hans personliga förhållanden anser jag att det saknas förutsättningar att döma honom till skyddstillsyn med samhällstjänst. Någon annan frivårdspåföljd synes inte vara aktuell. Slutligen gör jag samma bedömning som hovrätten när det gäller straffmätning och förverkande av villkorligt medgiven frihet. Frågan om prövningstillstånd Stöldåtalet I NJA 2003 s. 591 har Högsta domstolen uttalat sig om bevisvärdet av resultatet av DNA-analys i brottmål. Utrymmet för ytterligare vägledande uttalanden torde vara begränsat. Enligt min uppfattning är omständigheterna i det nu aktuella målet sådana att en prövning av Högsta domstolen med stor sannolikhet inte skulle tillföra något i aktuellt avseende. Hovrätten har ansett det styrkt att K gjort sig skyldig till stöld i och med att hans blod funnits på det barnvagnsunderrede som påträffats på brottsplatsen. I detta ligger att det också ansetts styrkt att gärningsmannen eller gärningsmännen använt barnvagnsunderredet vid brottet och att blodet vid detta tillfälle hamnat på handtaget. Någon prejudikatfråga kan svårligen härledas ur detta. Enligt 35 kap. 1 rättegångsbalken skall rätten efter samvetsgrann prövning av allt, som förevarit, avgöra, vad i målet är bevisat. Bevisprövningen är således fri. En konsekvens av den fria bevisprövningen är att domstolen har att ta hänsyn till varje omständighet som kan vara ägnad att påverka bedömningen av sakfrågorna. En annan konsekvens av den fria bevisprövningen är att domstolen har att fritt värdera bevisningens styrka.

8 ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 8 (9) Mot bakgrund av att såväl bevisprövningen som bevisvärderingen är fri och att en prövning av bevisfrågor i varje enskilt fall skall ske med beaktande av ett stort antal omständigheter vilka av naturliga skäl är av mycket varierande slag är det enligt min uppfattning inte troligt att en prövning av bevisfrågorna skulle tillföra något av betydelse med räckvidd utanför det nu aktuella målet. Den särskilda frågan om den åberopade skriftliga bevisningen Som framgått i det föregående anser jag de uppgifter från anmälan som åklagaren åberopat som skriftlig bevisning är ostridiga. Åklagaren kunde därför ha valt att redovisa uppgifterna sakframställningsvis. Enligt min uppfattning kan det därför inte råda någon tvekan om att domstolarnas hantering av den aktuella frågan varken står i strid med 35 kap. 14 första stycket rättegångsbalken eller artiklarna 6.1 och 6.3 d) i Europakonventionen. Praxis när det gäller tillämpningen av de nämnda stadgandena får för övrigt anses så väl utvecklad att det inte från prejudikatsynpunkt finns något behov av att Högsta domstolen prövar frågan. Tilläggas bör att för det fall Högsta domstolen skulle meddela prövningstillstånd och pröva målet i sak har jag för avsikt att åberopa förhör med företrädaren för målsägandebolaget. I en sådan situation skulle bevisläget förändras på ett sådant sätt att den tänkta prejudikatfrågan inte längre var aktuell. Åtalet om brott mot knivlagen Frågan om samurajsvärdet omfattas av knivlagens tillämpningsområde Enligt min uppfattning får det anses ställt utom rimligt tvivel att det i målet aktuella samurajsvärdet omfattas av knivlagens bestämmelser. En prövning av denna bevisfråga kan enligt min mening inte anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. För det fall Högsta domstolen skulle meddela prövningstillstånd och pröva målet i sak har jag för avsikt att åberopa syn avseende svärdet. I en sådan situation skulle bevisläget förändras på ett sådant sätt att den tänkta prejudikatfrågan inte längre var aktuell. Frågan om innehavet varit befogat Som framgått delar jag domstolarnas uppfattning att den berättelse K lämnat inte är trovärdig och att svärdet får antas tillhöra honom. En prövning av denna bevisfråga torde enligt min uppfattning sakna värde från prejudikatsynpunkt.

9 ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 9 (9) Om utgångspunkten för bedömningen skulle vara att samurajsvärdet tillhörde K kan det ändå inte råda någon tvekan om att innehavet inte var befogat. Inte heller om Ks berättelse skulle läggas till grund för bedömningen finns det således enligt min uppfattning skäl att meddela prejudikatdispens. Påföljdsfrågan När det gäller påföljdsfrågan kan jag inte se att en prövning av Högsta domstolen skulle tillföra något av betydelse med räckvidd utanför det nu aktuella målet. Bevisning Jag ber att få återkomma med bevisuppgift och synpunkter på målets fortsatta handläggning för det fall Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd. Fredrik Wersäll Lars Persson Kopia till: Utvecklingscentrum Stockholm Åklagarkammaren i Halmstad (C )

Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (9) Datum Rättsavdelningen 2012-01-09 ÅM 2011/7269 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-11-07 B 1346-11 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CK./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-10-19 ÅM 2011/6481 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-13 B 5765-10 Rotel 21. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-13 B 5765-10 Rotel 21. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2011-11-25 ÅM 2011/5910 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-13 B 5765-10 Rotel 21 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AW./. riksåklagaren

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-10-28 i mål B 1902-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-10-28 i mål B 1902-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2010 B 4878-08 KLAGANDE T.C.O. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Ert datum. I svarsskrivelsen kommer jag att uppehålla mig vid frågan om näringsförbud.

Ert datum. I svarsskrivelsen kommer jag att uppehålla mig vid frågan om näringsförbud. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-24 ÅM 2013/7861 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-12-05 B 5484-13 Rotel 08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CS./. riksåklagaren

Läs mer

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m.

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/4607 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 2278-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM ÖI m.fl.,./.

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2007 B 1178-07 KLAGANDE 1. EE Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW 2. NH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MI MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 september 2007 Ö 3088-07 Framställning om utlämning till Albanien av häktade HH, registrerat födelsedatum den 15 mars 1938 (enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 1000-14 KLAGANDE M R Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-O M MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2014-10-10 ÅM 2014/7296 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PS./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Rättsavdelningen Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2015-11-03 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Klagande Riksåklagaren

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m.

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-05-10 B 1673-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 mars 2012 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RGA Ombud och offentlig försvarare: Advokat TE SAKEN Grovt narkotikabrott

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum 2014-10-15 ÅM 2014/6997 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AO./. riksåklagaren

Läs mer

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2011-01-1 4 ÅM 2011/0283 Överåklagare Nils Rekke Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12 1 meddelad i Göteborg Mål nr: B 9355-14 B 9111-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad YUSUF Mohamed Farah, 19820102-7573 Frihetsberövande: Häktad c/o Nylösegården Skaragatan 3 Lgh 1205 415 01 GÖTEBORG

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 maj 2005 B 3825-04 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART VP Offentlig försvarare och ombud: advokaten JN SAKEN Narkotikabrott,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 februari 2016 B 2094-14 KLAGANDE CS Ombud: NW MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Brott mot knivförbudslagen ÖVERKLAGAT

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2015 B 4653-14 KLAGANDE FN Ombud och offentlig försvarare: Advokat LA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 18 januari 2012 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Stellan Elmgren Advokaterna Nestrup, Elmgren & Lindgren HB Box 310 301 08 Halmstad MOTPART Kriminalvården

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2006 B 1256-06 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DN Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-10-22 ÅM 2012/6701 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 1894-05 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE SAKEN Sexuellt

Läs mer

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 KLAGANDE 1. I.K. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B.I. 2. F.N. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-06-03 B 2094-14 JS 07. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-06-03 B 2094-14 JS 07. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-09-09 ÅM 2015/3995 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-06-03 B 2094-14 JS 07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CS./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2012 B 3673-10 KLAGANDE 1. ALN Ombud och offentlig försvarare: Advokat MR 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE 3. BS

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 november 2003 T 3040-03 KÄRANDE A O SVARANDE 1. A-C P 2. L M 3. H T C 4. D F 5. C L 6. A J 7. T R 8. H K 9. G B 10. L Å SAKEN Skadestånd

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5)

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5) Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2012-11-23 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 51-2012 Sid 1 (8) Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 september 2006 B 2184-06 KLAGANDE 1. SC Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU 2. MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat KS

Läs mer

MM./. riksåklagaren ang. narkotikabrott

MM./. riksåklagaren ang. narkotikabrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-12-14 B 3730-11 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MM./. riksåklagaren ang. narkotikabrott (Hovrätten

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 mars 2016 B 2268-15 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPARTER 1. RA Ombud och offentlig försvarare: Advokat BA 2. MM Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2013-10-08 i mål B 1842-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2013-10-08 i mål B 1842-13 Sida 1 (20) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juli 2014 B 5484-13 KLAGANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART CS Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

DOM 2011-10-14 Jönköping

DOM 2011-10-14 Jönköping 1 Rotel 35 Jönköping Mål nr KÄRANDE Kezban i Göteborg AB, 556675-1870, Wieselgrensplatsen 24, 417 17 Göteborg Ombud: Jur.kand. Clarence Crafoord och jur.kand. Anna Rogalska Hedlund, Box 2215, 103 15 Stockholm

Läs mer

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1 (7) 2014-03-06 Dnr SU FV-1.1.3-0386-14 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1. Inledning Europeiska

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 november 2009 KLAGANDE Halmstads Fastighets AB, 556041-1786 Box 147 301 04 Halmstad MOTPART Svensk Rörinfodring AB, 556557-3747 Ombud: Jur.kand. Roger

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 april 2011 Ö 4634-09 KLAGANDE Konkursboet för G.D.S. Bil i Stockholm AB i likvidation, 556236-5014 c/o Christensson & Roth Advokater

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom brott mot varumärkeslagen

Överklagande av en hovrättsdom brott mot varumärkeslagen Överklagande Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2013-11-05 ÅM 2013/7861 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom brott mot varumärkeslagen Klagande

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom skattebrott

Överklagande av en hovrättsdom skattebrott Rättsavdelningen Sida 1 (12) Byråchefen My Hedström 2015-10-21 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom skattebrott Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

D.R. dömdes den 15 juli 2013 till fängelse tre år för mordbrand begången i januari samma år. Domen vann laga kraft.

D.R. dömdes den 15 juli 2013 till fängelse tre år för mordbrand begången i januari samma år. Domen vann laga kraft. HFD 2015 ref 31 Återkallelse av körkort för en körkortshavare som gjort sig skyldig till annat brott än trafikbrott har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2015 B 3877-13 KLAGANDE 1. JHA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PM 2. RHA Ombud och offentlig försvarare: Advokat CS

Läs mer

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1.

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN RAPPORT DNR 887-2010 2011-06-09 Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. BAKGRUND Enligt lagen (2007:980)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 Ö 1590-11 KLAGANDE Euroflon Tekniska Produkter AB, 556502-4162 Drakvägen 6 591 32 Motala Ombud: Advokat BE och advokat KI

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

2013-04-04 meddelad i Huddinge. Åklagare Kammaråklagare Ingmarie Olsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-04-04 meddelad i Huddinge. Åklagare Kammaråklagare Ingmarie Olsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Ingmarie Olsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 80 Jordbro Offentlig försvarare:

Läs mer

2009-08-31 meddelad i Stockholm

2009-08-31 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Norra Stockholms psykiatri c/o Psyk. länsakuten och OBS-avd Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 juni 2004 B 1726-04 KLAGANDE OCH MOTPART Riksåklagaren KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. LX Offentlig försvarare och ombud: advokaten TN 2. FX

Läs mer

DOM 2012-04-11 Sundsvall

DOM 2012-04-11 Sundsvall HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 1:10 2012-04-11 Sundsvall Mål nr B 86-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hudiksvalls tingsrätts dom den 14 december 2011 i mål nr B 2413-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 november 2009 Ö 4280-09 Framställning om utlämning till Republiken Turkiet av AT (CTA), medborgare i Turkiet Offentlig försvarare:

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-11-22 i mål B 815-12

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-11-22 i mål B 815-12 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 april 2015 B 19-13 KLAGANDE PL Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. B-MB

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom narkotikabrott Överklagande Sida 1 (10) Rättsavdelningen 2013-02-22 ÅM 2013/1007 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 februari 2007 T 2932-05 KLAGANDE MA Ombud: Advokat TL MOTPART GK Ombud: Advokat LJ SAKEN Återbetalning av erlagd handpenning ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 april 2016 T 5829-14 KLAGANDE LW Ombud: Jur.kand. AK och jur.kand. BC MOTPART Uppsalahem Aktiebolag, 556137-3589 Box 136 751 04 Uppsala

Läs mer

Högsta domstolens mål HB m.fl. / riksåklagaren ang. brott mot ordningslagen

Högsta domstolens mål HB m.fl. / riksåklagaren ang. brott mot ordningslagen SVARSSKRIVELSE Sida 1 (11) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-03-13 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-10-17 B 3189-11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta

Läs mer

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0505 DOM 2016-03-31 Stockholm Mål nr B 7872-15 Dok.Id 1237398 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A PARTER

Läs mer

Hovrättens dom Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att A A skulle dömas för grov misshandel eller, i andra hand, för medhjälp därtill.

Hovrättens dom Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att A A skulle dömas för grov misshandel eller, i andra hand, för medhjälp därtill. Svarsskrivelse Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2009-08-26 B 2377-09 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM A A./. Riksåklagaren m.fl. ang. grov misshandel Högsta

Läs mer

3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030104 DOM 2016-03-23 Stockholm Mål nr B 9078-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B 8253-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m.

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-12-19 Ö 4667-08 Rotel 03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 420 (NJA 2006:47) Målnummer: Ö3143-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2006-06-22 Rubrik: En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt

Läs mer

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2006 T 3692-04 KLAGANDE 1. SBE 2. TB Ombud för 1 och 2: Advokat MLS MOTPART SG Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokat JM SAKEN Skadestånd

Läs mer

DOM 2015-04-10 Stockholm

DOM 2015-04-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060203 2015-04-10 Stockholm Mål nr B 9346-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 16 september 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER Klagande Kammaråklagaren C J Åklagarmyndigheten

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 december 2015 KLAGANDE Granskningsnämnden för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm-Globen MOTPART Sändarföreningen Enter Box 57 232

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2013 Ö 1459-12 SÖKANDE BÅ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat TO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

R./. riksåklagaren ang. förverkande

R./. riksåklagaren ang. förverkande SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-08-25 B 694-09 Rotel 38 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren ang. förverkande Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11 Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 oktober 2011 B 2944-11 KLAGANDE AS Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 4262-12 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. ES Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM MOTPART BK

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-12-01 ÅM 2011/7069 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-28 B 2100-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm BN./. riksåklagaren

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Cecilia Renfors

BESLUT. Justitieombudsmannen Cecilia Renfors BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2014-09-24 Dnr 457-2014 Sid 1 (8) Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, för att polisen i strid mot proportionalitetsprincipen gripit personer

Läs mer

Utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag samt rapportering till Rikspolisstyrelsen i brottmål

Utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag samt rapportering till Rikspolisstyrelsen i brottmål DVFS 2008:1 Bilaga A Utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag samt rapportering till Rikspolisstyrelsen i brottmål Enligt förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att tillstånd meddelas till målets prövning i hovrätten.

Ert datum. Min inställning Jag medger att tillstånd meddelas till målets prövning i hovrätten. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2011-06-20 ÅM 2011/2787 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-04-18 Ö 1650-11 Rotel 19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm LC./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 april 2009 B 4275-08 KLAGANDE 1. R.A. Ombud och offentlig försvarare: Advokat M.G. 2. T.K. Ombud och offentlig försvarare: Advokat S.R.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 oktober 2008 B 1467-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat S-EO SAKEN

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer