N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N./. Riksåklagaren angående rån m.m."

Transkript

1 SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B Högsta domstolen Box STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig att skyndsamt inkomma med svarsskrivelse i målet. Jag vill anföra följande. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns tillräckliga skäl för prövningstillstånd. Bakgrund N fyller 17 år den 15 augusti Den 23 november 2007 åtalades han för ett flertal brott bl.a. försök till utpressning, försök till rån samt flera fall av grov stöld och rån. Gärningarna påstods ha begåtts mellan den 24 maj och den 5 augusti N dömdes av X tingsrätt den 28 december 2007 för försök till rån, tre fall av rån och fyra fall av grov stöld. Tingsrätten ansåg att straffvärdet för en vuxen person skulle motsvara fängelse tre år. Tingsrätten bestämde påföljden till ungdomsvård i förening med ungdomstjänst, 90 timmar. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att N även dömdes för försök till utpressning och stöld samt bestämdes påföljden till sluten ungdomsvård åtta månader. Enligt hovrätten skulle straffvärdet för en vuxen person motsvara fängelse tre år sex månader. Överklagandet N har yrkat att Högsta domstolen ska bestämma påföljden till ungdomsvård i förening med ungdomstjänst. N har som grund för överklagandet åberopat sammanfattningsvis följande. Han är tidigare ostraffad och har inte återfallit i brott. Hovrätten har inte redovisat några grunder eller analys av hur man resonerat. Det sammanlagda straffvärdet torde vara två år sex månader. Vid bedömningen av om påföljden ungdomsvård i förening med ungdomstjänst är tillräckligt ingripande måste rimligen beaktas att han i mer än tre månader varit omhändertagen enligt lagen Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 SVARSSKRIVELSE Sida 2 (10) (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och därvid hållits inlåst i häktesliknande förhållanden. Han insjuknade i diabetes under den tid han vistades på ungdomshem och mår nu psykiskt dåligt. Hovrätten synes inte ha beaktat att villkorlig frigivning inte sker vid sluten ungdomsvård. Vid ådömande av sluten ungdomsvård bör omhändertagande enligt LVU avräknas såsom häktning vid fängelsestraff eller att det räknas som en tidsnedsättande faktor såsom ska göras vid beaktande av jämförelsen med villkorlig frigivning. Det är stötande att man inte fullt ut beaktar frihetsberövandet vid lagföring av ungdom för brott och denna brist kan stå i strid med Europakonventionens regler för fair trial och att lagföring ska ske i ett sammanhang för brott och att inte någon kan dömas fler gånger för samma brott. N har som grund för prövningstillstånd sammanfattningsvis anfört att det krävs ett klargörande av Högsta domstolen hur det ska gå till vid avvägningen av ungdomsvård och att det klargörs att man därvid ska beakta omhändertagande enligt LVU på låst institution i följd av brotten. Grunderna för min inställning Frågan i Högsta domstolen är vilken påföljd N ska dömas till. De i målet aktuella gärningarna har begåtts under tiden den 24 maj till den 5 augusti N var således 15 år när gärningarna begicks. Han fyllde emellertid 16 år den 15 augusti Allmänna utgångspunkter Har någon begått brott innan han eller hon fyllt 18 år och finner rätten med tillämpning av 30 kap. brottsbalken att påföljden bör bestämmas till fängelse, ska den i stället, enligt 32 kap. 5 samma balk, bestämma påföljden till sluten ungdomsvård under viss tid. Den lagtekniska konstruktionen förutsätter att rätten tillämpat bestämmelserna i såväl 29 som 30 kap. brottsbalken och därvid funnit att påföljden bör bestämmas till fängelse av viss längd. Straffvärdet 29 kap. 1 brottsbalken ger uttryck för att straffvärdebedömningen vid flerfaldig brottslighet ska avse brottsligheten i dess helhet. Högsta domstolen har uttalat att det i praktiken innebär att straff som utmäts för flerfaldig brottslighet i allmänhet ligger väsentligt lägre än vad som skulle bli följden av en sammanläggning av straffvärdet för varje enskilt brott som ingår i brottsligheten. Högsta domstolen har vidare angett att utgångspunkten för straffvärdebedömningen i allmänhet är det allvarligaste av de brott som föreligger till bedömning. Till straffvärdet av detta brott läggs därefter en efter hand minskande del av straffvärdet för vart och ett av de övriga brotten i ordning efter brottets allvar. En allmän kontroll görs också av att ett på så sätt beräknat straffvärde inte framstår som oproportionerligt i förhållande till den typ av brottslighet som är aktuell (se Högsta domstolens dom den 20 mars 2008 i mål nr B ).

3 SVARSSKRIVELSE Sida 3 (10) N har gjort sig skyldig till rån vid tre tillfällen, grov stöld vid fyra tillfällen, stöld, försök till rån och försök till utpressning. Minimistraffet för rån är fängelse ett år och för grov stöld fängelse sex månader. Straffskalan för såväl stöld som utpressning är fängelse i högst två år. Brottsligheten har begåtts under förhållandevis kort tid och torde kunna karakteriseras som seriebrottslighet. Enligt 29 kap. 2 6 brottsbalken kan det i vissa fall utgöra en försvårande omständighet. Högsta domstolen har emellertid i det ovan angivna rättsfallet uttalat att för det fall brottsligheten utgör exempel på en i omognad och oförstånd bottnande brottslighet av kvantitativt slag som inte är ovanlig bland unga lagöverträdare, bör det emellertid inte påverka rubriceringen eller beaktas som en försvårande omständighet vid bedömningen av de enskilda brottens straffvärde. På grundval av det skriftliga material som jag har haft till mitt förfogande finner jag inte anledning att ifrågasätta hovrättens straffvärdebedömning. Straffmätningsvärdet Billighetsskäl Vid straffmätningen ska rätten enligt 29 kap. 5 första stycket 6 brottsbalken, utöver straffvärdet, i skälig utsträckning beakta om den tilltalade på grund av dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde. Därmed avses bl.a. allvarligare fysiska handikapp såsom förlamning eller starkt nedsatt syn och då gärningsmannen lider av allvarlig sjukdom, framför allt om denna bedöms vara livshotande, i den mån den inte är av den arten att den faller under annan särreglering (Brottsbalken En kommentar på Internet, 26 kap. 5, utskrift s. 5). Enligt min uppfattning kan därför inte vad N anfört i fråga om sin diabetes och sitt psykiska hälsotillstånd vara av sådan beskaffenhet att det ska påverka straffmätningen. Ungdomsrabatt Har någon begått brott innan han eller hon har fyllt 21 år ska, enligt 29 kap. 7 brottsbalken, hans eller hennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Bestämmelsen ger uttryck för att domstolarna i förhållande till ungdomar ska tillämpa en på visst sätt justerad straffskala. Den tilltalades ungdom behöver inte ha påverkat handlandet, utan åldern vid brottet är i sig avgörande. Om det i det särskilda fallet förelegat omständigheter som klart avviker från vad som gäller ungdomar i allmänhet kan dessutom 29 kap. 3 första stycket 3 brottsbalken bli tillämplig (a. kommentar, 29 kap. 7, utskrift s. 1 och Jareborg/Zila, Straffrättens påföljdslära, 2:a uppl., 2007, s. 149). I förarbetena ges inga riktlinjer för hur stor den s.k. ungdomsrabatten bör vara. I NJA 2000 s. 421 förordade riksåklagaren att straffen i princip skulle sättas

4 SVARSSKRIVELSE Sida 4 (10) ned med en viss procent enligt en allt efter levnadsåldern fallande skala. Riksåklagaren anförde därvid att det skulle vara rimligt om straffet för brott med ett straffvärde av t.ex. fyra år nedsattes för en 15-åring med 80 procent, för en 18- åring med 50 procent och för en 20-åring med 20 procent. Högsta domstolen avvisade emellertid mer eller mindre fasta procentsatser vid straffmätningen. Högsta domstolen uttalade att det är tydligt att straffnedsättningen normalt bör bli större ju yngre lagöverträdaren är, men att inte enbart åldern bör vara avgörande för hur stor straffnedsättningen bör bli. Vid långvariga fängelsestraff kan det ofta vara rimligt att sätta ned straffet mer än vid kortare frihetsstraff eller bötesstraff och brottets art kan också vara av betydelse. I doktrinen har emellertid anförts att riktpunkter, i huvudsaklig överensstämmelse med vad riksåklagaren framförde i målet, torde vara godtagbara, både av principiella skäl och med tanke på rådande praxis samt att dessa riktpunkter i stort sett torde vara accepterade av domstolarna (se Jareborg/Zila, a.a. s. 149 f. och Borgeke/Sterzel, Påföljdspraxis, 3:e uppl., 2005, s. 67). Med hänsyn till den samlade brottslighetens straffvärde och att N har begått brotten i nära anslutning till att han skulle fylla 16 år anser jag att det kan sättas i fråga om straffmätningsvärdet för den samlade brottsligheten når upp till fängelse ett år. Påföljdsval Allmänna utgångspunkter Av 30 kap. 3 följer att när någon döms för flera brott, ska rätten som huvudregel döma till gemensam påföljd för brotten. Vid val av påföljd ska rätten, enligt 30 kap. 4, fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, beakta om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Ungdomar som vid brottstillfället inte har fyllt 18 år Av 30 kap. 5 första stycket brottsbalken följer att rätten får döma till fängelse för brott som någon har begått innan han eller hon fyllt 18 år endast om det finns synnerliga skäl. Enligt 32 kap. 1 brottsbalken får den som är under 21 år dömas till ungdomsvård om han eller hon har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller LVU. Ungdomsvård får dömas ut endast om socialtjänstens planerade åtgärder, i förekommande fall i förening med ungdomstjänst eller böter, kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet.

5 SVARSSKRIVELSE Sida 5 (10) Av förarbeten och praxis följer att lagstiftningen ger uttryck för att största möjliga restriktivitet ska iakttas med att döma den som vid brottstillfället inte hade fyllt 18 år till fängelse eller sluten ungdomsvård. Påföljdssystemet för unga lagöverträdare bygger på principen att barn och ungdomar som har begått brott i första hand ska bli föremål för insatser inom socialtjänsten. Vad som kan medföra att fängelse måste väljas för denna ålderkategori är enligt motiven ett högt straffvärde. Även brottets art kan i undantagsfall ha betydelse samt kan tidigare brottslighet vara en faktor som talar för fängelse (se bl.a. prop. 1987/88:120 s. 103, NJA 2001 s. 225 och 2005 s. 690 samt Jareborg/Zila a.a. s. 153 ff.). I förarbetena betonas att det ska finnas en jämvikt mellan brottsligheten och samhällets reaktion. Om de planerade insatserna är begränsade bör ett överlämnande till vård ske endast vid brottslighet av förhållandevis lindrigt slag. Är det i stället tänkt att den unge ska placeras i t.ex. familjehem eller ett hem för vård eller boende, kan ett överlämnande komma i fråga även vid allvarligare eller mer omfattande brottslighet. Ju yngre den tilltalade är, desto större är dock utrymmet för att välja ett överlämnande till vård inom socialtjänsten även för allvarlig brottslighet. I syfte att åstadkomma bättre proportionalitet ska vid denna bedömning även vägas in de eventuella tilläggssanktioner som kan komma i fråga, t.ex. ungdomstjänst. Syftet med att kunna använda ungdomstjänst som tilläggssanktion är att i görligaste mån kunna undvika frihetsberövande påföljder för unga lagöverträdare (se prop. 2005/06:165 s. 42 f., 58, 83 och 130). Presumtion för fängelse I rättspraxis (se t.ex. Högsta domstolens avgörande den 20 mars 2008 i mål nr B och NJA 2003 s. 414) har, i anslutning till ett uttalande i lagens förarbeten, en presumtion ansetts föreligga för att fängelse ska ådömas, om brottsligheten har ett straffvärde som motsvarar eller överstiger ett års fängelse. Högsta domstolen har vidare i NJA 2000 s. 314 uttalat att presumtionen för fängelse vid straffvärden om ett år eller däröver inte kan anses tillämplig i de fall straffet skulle bestämmas till under ett år med tillämpning av 29 kap. 7 brottsbalken (den s.k. ungdomsrabatten). Skäl för en lindrigare påföljd än fängelse (sluten ungdomsvård) N har åberopat att det vid bedömningen av om påföljden ungdomsvård i förening med ungdomstjänst är tillräckligt ingripande bör beaktas att han med anledning av den aktuella brottsligheten varit omhändertagen enligt LVU och i mer än tre månader hållits inlåst i häktesliknande former. Omhändertagande enligt LVU nämns inte i 33 kap. brottsbalken och den som t.ex. döms till sluten ungdomsvård får därför inte avräkna den tid han eller hon har varit omhändertagen enligt LVU. I doktrinen har emellertid hävdats att

6 SVARSSKRIVELSE Sida 6 (10) frihetsberövande enligt LVU ibland beaktas av domstolen vid bestämmandet av påföljdens längd (se Jareborg/Zila, a.a. s. 152). Ungdomsbrottsutredningen fann emellertid inget belägg för detta. Däremot, anförde utredningen, är det en annan sak att det inte är alldeles ovanligt att domstolen bestämmer påföljden till en icke frihetsberövande sådan i stället för sluten ungdomsvård när frihetsberövandet (enligt LVU) varit betydande (SOU 2004:122 s. 590 f.; jfr emellertid hovrättens uttalande avseende strafftiden i NJA 1987 s. 520). För resonemang kring betydelsen av LVU-omhändertagande vid påföljdsbestämningen vill jag bl.a. hänvisa till NJA 1982 s. 511, 1985 s. 757 och 1996 s Ungdomsbrottsutredningen föreslog att LVU-omhändertagande som skett på grund av misstanke om brott som sedermera prövats genom domen och som till sin art varit sådant att det är likvärdigt med häktning eller anhållande skulle få tillgodoräknas av den som dömts till fängelse eller sluten ungdomsvård. För tillämpning skulle som huvudregel krävas att den unge vistats på ett sådant särskilt ungdomshem som avses i 12 LVU och att det varit fråga om en enhet som var låsbar eller på annat sätt inrättad för särskilt noggrann tillsyn. Enligt förslaget skulle frågan om avräkning prövas av domstolen i samband med att målet avgörs (se a. SOU s. 70, 590 ff. och 680 ff.). Åklagarmyndigheten uttryckte i sitt remissvar stark skepsis till förslaget. Myndigheten framförde att placering enligt LVU ska handla om vård, inte straff och att den LVU-placering som kan jämställas med en häktning bör ses som ett misslyckande. Myndigheten anförde vidare att det skulle bli en svår gränsdragning och stor risk för utdragna diskussioner vid huvudförhandlingen om vilken tid som ska vara avräkningsbar och att förslaget kan ge orimliga och oöverblickbara konsekvenser (ÅM-A 2005/0579). Förslaget har hittills inte lett till lagstiftning. Såvitt framgår av utredningen omhändertogs N, bl.a. med hänsyn till mängden polisanmälningar och brottens allvarlighetsgrad, med stöd av LVU den 10 augusti 2007 och fördes till K ungdomshem. Den 15 augusti överfördes han till E avdelning MN för en utredningsplacering. Avdelning MN är en låsbar akut/utredningsavdelning (se tab. 39). N vistades där till den 30 november 2007 då han förflyttades till modern (tab. 126). N har således i drygt tre månader varit intagen på ungdomshem och då befunnit sig på en låsbar enhet. Det får därför anses finnas förutsättningar att vid påföljdsbestämningen beakta det förhållandet att N under drygt tre månader med stöd av LVU varit intagen på ungdomshem.

7 SVARSSKRIVELSE Sida 7 (10) Sammanfattande bedömning Som tidigare angetts ska största möjliga restriktivitet iakttas med att döma till fängelse för brott som någon har begått innan han eller hon har fyllt 18 år. Av naturliga skäl gör sig detta förhållande starkare ju yngre lagöverträdaren var vid brottstillfällena. N har gjort sig skyldig till omfattande brottslighet av allvarligt slag. Det kan emellertid sättas i fråga om straffmätningsvärdet för den samlade brottsligheten är fängelse ett år. N är tidigare är ostraffad och han har inte återfallit i brott som kan anses vara av betydelse vid påföljdsbestämningen. Därutöver har han, bl.a. till följd av den brottslighet som är aktuell i målet, tvångsomhändertagits med stöd av LVU och därvid under drygt tre månader varit intagen på låst enhet vid ungdomshem. Med anledning härav kan det anföras olika uppfattningar huruvida ungdomsvård enligt den upprättade vårdplanen i förening med ungdomstjänst är en tillräckligt ingripande påföljd. De för påföljdsbestämningen avgörande omständigheterna har emellertid inte förändrats sedan hovrätten meddelade sin dom. Hovrätten har efter en fullständig genomgång av målet i såväl skuld- som påföljdsfrågorna haft goda möjligheter att väga de olika omständigheterna mot varandra och har därvid funnit att ungdomsvård i förening med ungdomstjänst inte kan anses tillräckligt ingripande. Även om hovrättens motivering är knapphändig menar jag därför att hovrättens påföljdsval kan anses godtagbart. Längden av den slutna ungdomsvården Villkorlig frigivning förekommer inte vid en dom på sluten ungdomsvård. I förarbetena har uttalats att det faktiska frihetsberövandet inte bör bli längre än vad det skulle ha blivit vid en dom på fängelse (NJA II 1998 s. 444). Enligt 26 kap. 6 brottsbalken ska den dömde, som huvudregel, friges villkorligt när han eller hon har avtjänat två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff. Hovrätten har inte angett vad den anser vara straffmätningsvärdet för den samlade brottsligheten. Det finns emellertid inget som tyder på att domstolen inte har beaktat de ovan angivna förarbetsuttalandena. Jag anser vidare att det inte finns förutsättningar att vid tidsbestämningen beakta den tid N med stöd av LVU har varit intagen på ungdomshem. Sammanfattningsvis finner jag således att det inte föreligger tillräckliga skäl till ändring av hovrättens påföljdsbestämning.

8 SVARSSKRIVELSE Sida 8 (10) Prövningstillstånd Prejudikatdispens Påföljdsval i situationer som den nu aktuella ska ske med beaktande av ett stort antal omständigheter vilka kan vara av mycket varierande slag. Det finns därför alltid en risk att en prövning av påföljdsfrågan i Högsta domstolen inte tillför något av betydelse med räckvidd utanför det enskilda målet. Högsta domstolen har genom ett flertal avgöranden gjort tydliga uttalanden om vad som krävs för att rekvisitet synnerliga skäl i 30 kap. 5 brottsbalken ska vara uppfyllt. Det gäller såväl vad som ska utgöra de allmänna utgångspunkterna för påföljdsvalet beträffande den som vid gärningstillfället var under 18 år som vad som särskilt ska gälla vid bedömningen av om det med hänsyn till brottslighetens straffvärde och straffmätningen i det enskilda fallet föreligger sådana omständigheter att fängelse måste väljas som påföljd. Med anledning härav bör utgångspunkten vara att det överklagade målet är sådant att det står tämligen klart att det ger utrymme för Högsta domstolen att vidareutveckla och närmare precisera sin tidigare praxis. Med anledning härav anser jag att den enda fråga som eventuellt skulle vara av intresse att få prövad är vilken betydelse ett tvångsomhändertagande enligt LVU som innefattar placering på ungdomshem bör ha för påföljdsvalet och bestämningen av längden på ett fängelsestraff eller påföljden sluten ungdomsvård. Som framgått av min redogörelse ovan får det anses stå klart att en sådan placering, beroende på omständigheterna, kan beaktas då rätten har att bedöma om t.ex. ungdomsvård i förening med ungdomstjänst är en tillräckligt ingripande påföljd. Det torde därför inte finnas anledning för Högsta domstolen att pröva överklagandet enbart med hänvisning till denna fråga. Lagstiftaren har uttryckligen angett att den som dömts till fängelse eller sluten ungdomsvård kan få avräkning för den tid under vilken han eller hon har varit anhållen eller häktad i målet. Ungdomsbrottsutredningens förslag att även LVU-omhändertagande under vissa förhållanden ska få avräknas har inte lett till lagstiftning. Det kan naturligtvis föras fram argument såväl för som mot en sådan reglering, men LVU handlar om vård i syfte att skydda den enskilde, inte att straffa honom eller henne. Förutsättningen för tvångsomhändertagande är att den unge, t.ex. genom brottslig verksamhet, utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas. Som Åklagarmyndigheten angav i sitt remissvar finns det en risk för att en bestämmelse som ger rätt att avräkna ett LVU-omhändertagande ger orimliga och oöverblickbara konsekvenser. En sådan möjlighet till avräkning, även om det skulle utgöras av en fakultativ möjlighet till skönsmässig nedsättning, kräver

9 SVARSSKRIVELSE Sida 9 (10) ingående överväganden och bör därför under alla förhållanden inte genomföras annat än genom lagstiftning. Sammanfattningsvis anser jag därför att det inte kan anses föreligga tillräckliga skäl för att anse att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Extraordinär dispens Prövningstillstånd kan beviljas när det finns synnerliga skäl till sådan prövning (54 kap. 10 första stycket 2 rättegångsbalken), såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (extraordinär dispens). I motiven till bestämmelsen förklaras att utrymmet för prövningstillstånd borde vara ytterst begränsat. Vid sidan av de i lagtexten angivna fallen kan det enligt motiven finnas andra undantagssituationer där skälen för att tillåta sakprövning i HD kan antas vara lika starka. Ett sådant fall är enligt motiven att den rättstillämpning som ligger till grund för ett överklagande uppenbart strider mot lagtolkning eller rättsgrundsats som förut antagits av HD. Prövningstillstånd bör dock enligt motiven inte komma i fråga i andra fall än då avgörandet är uppenbart rättstridigt (Rättegångsbalken En kommentar på Internet, 54 kap. 10, utskrift s. 2). Bengtsson (SvJT 1989 s. 208) har hävdat att andra punkten endast ger en exemplifiering, medan Welamson menar att den exemplifikation som getts i lagtexten får uppfattas som i det närmaste limitativ (Rättegång VI, 3 uppl., s. 167). Bengtsson diskuterar som ett exempel möjligheten att meddela prövningstillstånd i blandade fall där det finns ett visst prejudikatintresse och där det förkommer något som liknar resningsskäl. Han anför att Högsta domstolen emellanåt meddelat dispens i fall av ungefär denna typ och uttalar därvid att ofta kan humanitära hänsyn spela en viktig roll ett fängelsestraff kan t.ex. bli ödesdigert för en tilltalad, enligt upplysningar som kommer fram i Högsta domstolen. Bengtsson framhåller emellertid att utvägen bara kan tillgripas i speciella fall, där utgången i hovrätten av det ena eller andra skälet framstår som klart stötande (a.a. s. 221 f.). Enligt min uppfattning är omständigheterna i målet inte sådana att det finns tillräckliga skäl för extraordinär dispens.

10 SVARSSKRIVELSE Sida 10 (10) Bevisning m.m. Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Anders Perklev Kopia till - Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Utvecklingscentrum Stockholm Stefan Johansson

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2011-01-1 4 ÅM 2011/0283 Överåklagare Nils Rekke Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2014-10-10 ÅM 2014/7296 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PS./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-10-19 ÅM 2011/6481 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m.

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/4607 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 2278-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM ÖI m.fl.,./.

Läs mer

Ert datum. I svarsskrivelsen kommer jag att uppehålla mig vid frågan om näringsförbud.

Ert datum. I svarsskrivelsen kommer jag att uppehålla mig vid frågan om näringsförbud. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-24 ÅM 2013/7861 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-12-05 B 5484-13 Rotel 08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CS./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-10-22 ÅM 2012/6701 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5)

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5) Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2012-11-23 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 51-2012 Sid 1 (8) Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 1000-14 KLAGANDE M R Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-O M MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2007 B 1178-07 KLAGANDE 1. EE Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW 2. NH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MI MOTPART

Läs mer

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m.

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson 2006-10-27 Ert ÅM 2006/5088 Er beteckning 2006-09-25 B 2946-06 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. Riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Rättsavdelningen Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2015-11-03 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum 2014-10-15 ÅM 2014/6997 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AO./. riksåklagaren

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m.

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-05-10 B 1673-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-13 B 5765-10 Rotel 21. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-13 B 5765-10 Rotel 21. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2011-11-25 ÅM 2011/5910 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-13 B 5765-10 Rotel 21 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AW./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2012 B 3673-10 KLAGANDE 1. ALN Ombud och offentlig försvarare: Advokat MR 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE 3. BS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 mars 2016 B 2268-15 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPARTER 1. RA Ombud och offentlig försvarare: Advokat BA 2. MM Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

Våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn två HD-domar i mars 2006

Våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn två HD-domar i mars 2006 Våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn två HD-domar i mars 2006 RättsPM 2006:5 Brottmålsavdelningen Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2006 1 Innehållsförteckning HD:s domar den 7 mars 2006 i mål

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom brott mot varumärkeslagen

Överklagande av en hovrättsdom brott mot varumärkeslagen Överklagande Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2013-11-05 ÅM 2013/7861 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom brott mot varumärkeslagen Klagande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2013-10-08 i mål B 1842-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2013-10-08 i mål B 1842-13 Sida 1 (20) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juli 2014 B 5484-13 KLAGANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART CS Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (9) Datum Rättsavdelningen 2012-01-09 ÅM 2011/7269 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-11-07 B 1346-11 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CK./. riksåklagaren

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:156

Regeringens proposition 2011/12:156 Regeringens proposition 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål återupptagande av förundersökning och rätt till biträde Prop. 2011/12:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1 (7) 2014-03-06 Dnr SU FV-1.1.3-0386-14 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1. Inledning Europeiska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Kortanalys. Livstidsdomar utveckling och faktisk strafftid

Kortanalys. Livstidsdomar utveckling och faktisk strafftid Kortanalys Livstidsdomar utveckling och faktisk strafftid Innehåll Livstids fängelse och tidsomvandling av straffet... 3 Antalet livstidsdomar har ökat åren 1975 2004, därefter minskat... 4 Livstids fängelse

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 november 2003 T 136-02 KLAGANDE 1. Målsägande C 2. Målsägande D Ombud, tillika målsägandebiträde för 1 och 2: advokaten LG MOTPART BA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-11-22 i mål B 815-12

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-11-22 i mål B 815-12 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 april 2015 B 19-13 KLAGANDE PL Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. B-MB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 4912-14 KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora MOTPART MP SAKEN Anordnande av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13. Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13. Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Enligt

Läs mer

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2006 T 3692-04 KLAGANDE 1. SBE 2. TB Ombud för 1 och 2: Advokat MLS MOTPART SG Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokat JM SAKEN Skadestånd

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Mål Ö 8290-14, rotel 0102 Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om häktning

Mål Ö 8290-14, rotel 0102 Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om häktning Sida 1 (7) Söderorts åklagarkammare i Stockholm YTTRANDE Svea hovrätt Box 2290 103 17 STOCKHOLM Mål Ö 8290-14, rotel 0102 Julian Assange./. allmän åklagare angående våldtäkt m.m.; nu fråga om häktning

Läs mer

Hovrättens dom Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att A A skulle dömas för grov misshandel eller, i andra hand, för medhjälp därtill.

Hovrättens dom Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att A A skulle dömas för grov misshandel eller, i andra hand, för medhjälp därtill. Svarsskrivelse Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2009-08-26 B 2377-09 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM A A./. Riksåklagaren m.fl. ang. grov misshandel Högsta

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-01-28 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 19

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. TIDIGARE AVGÖRANDE Svea hovrätts, Miljööverdomstolen, dom 2009-10-09 i mål M 350-09 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

HÖGSTA DOMSTOLENS. TIDIGARE AVGÖRANDE Svea hovrätts, Miljööverdomstolen, dom 2009-10-09 i mål M 350-09 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2011 Ö 517-11 SÖKANDE OCH KLAGANDE Föreningen Bevara Ojnareskogen c/o OS MOTPART Nordkalk AB, 556073-4054 Box 901 731 29

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund Datum Diarienr 2012-02-03 1546-2011 Hemköpskedjan AB 171 78 SOLNA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 15 mars 2011 KLAGANDE 1. AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Elisabeth Nygren Malmströms Advokatbyrå Box 175 551 13 Jönköping

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 juni 2004 Ö 1320-04 KLAGANDE X MOTPART Riksåklagaren SAKEN Interimistiskt beslut om särskild företrädare för barn ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1.

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN RAPPORT DNR 887-2010 2011-06-09 Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. BAKGRUND Enligt lagen (2007:980)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN Högsta domstolens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11 Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 oktober 2011 B 2944-11 KLAGANDE AS Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

Stockholm den 15 november 2012

Stockholm den 15 november 2012 R-2012/0934 Stockholm den 15 november 2012 Till Socialdepartementet S2012/2766/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 maj 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 1894-05 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE SAKEN Sexuellt

Läs mer

Munck, Håstad (referent), Lindeblad, Calissendorff och Wersäll. Jonsson

Munck, Håstad (referent), Lindeblad, Calissendorff och Wersäll. Jonsson HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL Aktbil. nr Avd. 1 vid föredragning DAG FÖR BESLUT Mål nr T 1418-02 2003-06-18 Stockholm Sida 1 (7) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2015 B 4653-14 KLAGANDE FN Ombud och offentlig försvarare: Advokat LA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov

Läs mer

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2016-02-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-01-29 B 165-16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CC./. riksåklagaren ang. misshandel

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM. Jag vill anföra följande.

Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM. Jag vill anföra följande. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Kammaråklagare Ingmarie Olsson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AC./. riksåklagaren angående häktning i utlämningsärende (Malmö tingsrätts beslut

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Cecilia Renfors

BESLUT. Justitieombudsmannen Cecilia Renfors BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2014-09-24 Dnr 457-2014 Sid 1 (8) Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, för att polisen i strid mot proportionalitetsprincipen gripit personer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-10-28 i mål B 1902-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-10-28 i mål B 1902-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2010 B 4878-08 KLAGANDE T.C.O. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) Mål nr 146-09 meddelad i Stockholm den 3 mars 2010 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Finn Kronsporre Valhallavägen 18 114 22 Stockholm 2. BB Ombud: Jur.

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 5204-13 KLAGANDE MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat KA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 september 2007 Ö 3088-07 Framställning om utlämning till Albanien av häktade HH, registrerat födelsedatum den 15 mars 1938 (enligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 18 januari 2012 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Stellan Elmgren Advokaterna Nestrup, Elmgren & Lindgren HB Box 310 301 08 Halmstad MOTPART Kriminalvården

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2008 B 509-08 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RL Ombud och offentlig försvarare: Advokat JEJ SAKEN Misshandel

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 juni 2004 B 1726-04 KLAGANDE OCH MOTPART Riksåklagaren KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. LX Offentlig försvarare och ombud: advokaten TN 2. FX

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 4262-12 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. ES Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM MOTPART BK

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2013 Ö 1459-12 SÖKANDE BÅ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat TO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART Polismyndigheten i Hallands län Box 1031 301 10 Halmstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 oktober 2008 B 1467-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat S-EO SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 mars 2012 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RGA Ombud och offentlig försvarare: Advokat TE SAKEN Grovt narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 september 2011 KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Jur. kand. Claes Åberg Business

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom skattebrott

Överklagande av en hovrättsdom skattebrott Rättsavdelningen Sida 1 (12) Byråchefen My Hedström 2015-10-21 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom skattebrott Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

BESLUT. Datum Dnr Sid

BESLUT. Datum Dnr Sid BESLUT Datum Dnr Sid -JO- 2012-01-30 6154-2011 1(2) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Kritik mot Liljevalchs Internationella Läroverk i Södertälje kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning

Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-11-18 Dnr 2144-2014 Granskning av ärenden vid Åklagarkammaren i Östersund där den enskilde inte underrättats om hemlig tvångsmedelsanvändning 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (11) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 24

Läs mer

Förtal och förolämpning

Förtal och förolämpning Förtal och förolämpning RättsPM 2014:2 (ersätter RättsPM 2012:1) Utvecklingscentrum Stockholm Juni 2014 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 7 2. ÅTALSPRÖVNINGSREGELN

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 28 maj 2008 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 5 december

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 november 2003 T 3040-03 KÄRANDE A O SVARANDE 1. A-C P 2. L M 3. H T C 4. D F 5. C L 6. A J 7. T R 8. H K 9. G B 10. L Å SAKEN Skadestånd

Läs mer

Prövningstillstånd i Regeringsrätten

Prövningstillstånd i Regeringsrätten SKATTENYTT 2002 473 Arne Baekkevold Prövningstillstånd i Regeringsrätten Statistiken visar att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i Regeringsrätten; prövningstillstånd meddelas bara i några

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Tidsbestämning av livstidsstraff

Tidsbestämning av livstidsstraff UMEÅ UNIVERSITET Höstterminen 2008 Juridiska institutionen Juristprogrammet Examensarbete 30 hp. Handledare: Görel Granström Tidsbestämning av livstidsstraff Omvandlingslagen i rättstillämpningen Lynn

Läs mer

Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU.

Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU. HFD 2014 ref 50 Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU. Lagrum: 21 första stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2013 B 2089-12 KLAGANDE TM Ombud och offentlig försvarare: Advokat H OL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Datum. 4. Familjehemmet hade uppgett att det inte, trots upprepade påstötningar under två års tid, fått någon handledning från nämnden.

Datum. 4. Familjehemmet hade uppgett att det inte, trots upprepade påstötningar under två års tid, fått någon handledning från nämnden. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2002-05-24 Dnr 809-2000 Sid 1 (5) Fråga om socialnämndens skyldighet att samråda med vårdnadshavaren i frågor som rör ett barn som vårdas enligt LVU I en

Läs mer

Mål B 12885-10, avdelning 1, Åklagaren./. Julian Assange angående våldtäkt, mindre allvarlig; nu fråga om häktning.

Mål B 12885-10, avdelning 1, Åklagaren./. Julian Assange angående våldtäkt, mindre allvarlig; nu fråga om häktning. Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Göteborg Handling 311 Överåklagare Marianne Ny Ärende AM-131226-10 Åklagarkammaren i Västerås 2016-04-13 Handläggare 504A-1 Chefsåklagare Ingrid Isgren Stockholms tingsrätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 september 2006 B 2184-06 KLAGANDE 1. SC Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU 2. MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat KS

Läs mer

D.R. dömdes den 15 juli 2013 till fängelse tre år för mordbrand begången i januari samma år. Domen vann laga kraft.

D.R. dömdes den 15 juli 2013 till fängelse tre år för mordbrand begången i januari samma år. Domen vann laga kraft. HFD 2015 ref 31 Återkallelse av körkort för en körkortshavare som gjort sig skyldig till annat brott än trafikbrott har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 november 2009 KLAGANDE Halmstads Fastighets AB, 556041-1786 Box 147 301 04 Halmstad MOTPART Svensk Rörinfodring AB, 556557-3747 Ombud: Jur.kand. Roger

Läs mer