Bakgrund. Högsta domstolen Box Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm"

Transkript

1 Svarsskrivelse Sida 1 (9) Datum Rättsavdelningen ÅM 2011/7269 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost B Rotel 24 Högsta domstolen Box Stockholm CK./. riksåklagaren ang. narkotikasmuggling (Göta hovrätts, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål nr B 37-11) Högsta domstolen har förelagt mig att inkomma med svarsskrivelse. Jag vill anföra följande. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i påföljdsfrågan. Bakgrund Åtalet m.m. CK åtalades för två fall av narkotikasmuggling. Det gjordes gällande att han - från Ungern avsänt ett brev innehållande 3,40 gram mefedron som kom mottagare i Ydre tillhanda omkring den 24 september själv vid inpassering i Sverige via Skavsta flygplats, Nyköping, den 7 oktober 2010 burit på sig 2,53 gram mefedron dolt på kroppen. Härutöver kan följande anföras. CK, som är bosatt i Ungern men uppväxt i Sverige, har regelbunden kontakt med sin far IK, som avtjänar ett livstidsstraff på kriminalvårdsanstalten X i Sverige. IK har kontakt med TB som är präst vid anstalten. IK bad vid ett tillfälle TB att denne skulle ta emot ett paket med naturmedicin för vidarebefordran till IK, vilket skedde med anstaltsledningens goda minne. Ytterligare ett paket kom TB tillhanda runt den 24 september Denne tolkade det som att även detta paket var avsett för IK. Paketet togs i beslag av polisen innan det överlämnades till IK. Paketet bestod av en flaska med vätska och en påse med pulver, båda märkta med etiketter där innehållet påstods vara ett preparat kallat Vitacell. Pulvret i påsen har genom analys visat sig vara mefedron. Vid husrannsakan i CKs bostad i Ungern påträffades ett USB-minne, på vilket fanns en fil innehållande identiska etiketter som de som fanns klistrade på pulverpåsen. Den 7 oktober 2010 kom CK med flyg till Skavsta flygplats. Han stoppades i tullen och vid visitation anträffades en påse med pulver bakom könsorganet. Påsen togs i beslag och har vid analys visat sig innehålla mefedron. Tingsrättens dom CK vitsordade de faktiska omständigheterna kring påståendet om narkotikasmuggling den 7 oktober 2010 och medgav ansvar för brott. Han Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C Telefax Webbadress

2 Svarsskrivelse Sida 2 (9) trodde dock att preparatet var ketamin 1. Han förnekade ansvar för narkotikasmuggling genom avsändande av paket till Sverige från Ungern. Tingsrätten dömde CK för narkotikasmuggling i två fall och bestämde påföljden till fängelse i åtta månader. Hovrättens dom CK överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet för narkotikasmuggling av 3,40 gram mefedron och bestämma ett väsentligt kortare fängelsestraff. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Ett hovrättsråd och en nämndeman var skiljaktiga och ville ogilla åtalet för narkotikasmuggling av 3,40 gram mefedron från Ungern till Sverige omkring den 24 september. Vid bedömningen av brottslighetens straffvärde jämställde hovrätten, liksom tingsrätten, mefedron med ecstasy i farlighetshänseende samt fastställde en missbruksdos till 75 mg. Överklagandet CK har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen dels ska ogilla åtalet för narkotikasmuggling av 3,40 gram mefedron omkring den 24 september 2010, dels, oavsett utgången i skuldfrågan, väsentligen nedsätter det utdömda fängelsestraffet. CK har som grund för sitt överklagande anfört bl.a. följande. Han förnekar all kännedom om den försändelse av mefedron som sänts till en mottagare i Ydre kommun. Det saknas bevisning som binder honom till nämnda försändelse. Det kan inte uteslutas att det är en annan person som sänt denna försändelse. Vidare ska, enligt Högsta domstolens dom från 16 juni 2011 i mål nr B , mefedron i farlighetshänseende jämställas med amfetamin, varför brottsligheten bör åsättas ett betydligt lägre straffvärde. Han har som grund för prövningstillstånd anfört bl.a. följande. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig om vilket krav på bevisningen som ska uppställas vad gäller postförsändelser innehållande narkotika. Det är ett tilltagande problem att narkotika sänds per post och då inte sällan till en annan person än den slutliga mottagaren. 1 Ett narkosläkemedel som sedan den 1 juli 2005 är klassificerat som narkotika i Sverige. Hallucinogen med ecstasyliknande effekter.

3 Svarsskrivelse Sida 3 (9) Grunderna för min inställning Straffvärdebedömning m.m. vid narkotikasmuggling Enligt 6 första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling är straffskalan för narkotikasmuggling av normalgraden fängelse i högst tre år. Om brottet är ringa döms, enligt 6 andra stycket samma lag, till böter eller fängelse i högst sex månader. Straffskalan för grov narkotikasmuggling är enligt 6 tredje stycket, fängelse i lägst två och högst tio år. Straffsatserna överensstämmer med dem som gäller enligt narkotikastrafflagen (1968:64) för narkotikabrott och ringa narkotikabrott. Lagstiftaren har åsyftat en enhetlig bedömning av narkotikahantering, oberoende av om den ena eller den andra lagen är tillämplig. Gränsdragningen mellan ringa brott och andra brott följer sålunda samma principer i bägge lagarna (se bl.a. NJA 1993 s. 38 och prop. 1992/93:142 s. 17). När det gäller gränsdragningen mellan ringa brott och brott av normalgraden har arten och mängden narkotika stor betydelse. En samlad bedömning av omständigheterna i målet ska dock alltid göras (se bl.a. 2 narkotikastrafflagen, NJA 1993 s. 38, prop. 1992/93:142 s. 16 f. och prop. 1999/2000:124 s. 121). Enligt förarbetena till narkotikastrafflagen bör utöver arten och mängden narkotika särskilt beaktas vilken typ av befattning med narkotika det är fråga om. Det ringa brottet bör i huvudsak vara förbehållet gärningar som består i eget bruk eller innehav för eget bruk. Har narkotika överlåtits eller har narkotika innehafts i överlåtelsesyfte bör tillämpningen av det ringa brottet i princip vara utesluten. Undantag bör kunna göras endast för överlåtelser av mycket små mängder, motsvarande någon enstaka bit cannabisharts eller dylikt inom en sluten krets av missbrukare (prop. 1992/93:142 s. 17). Vidare uttalas att hantering av narkotika på kriminalvårdsanstalt, i enlighet med rådande synsätt, bör bedömas strängt oavsett om narkotikan är avsedd för eget bruk eller inte (a. prop. s. 17). I NJA 1997 s. 522 fann Högsta domstolen att innehav av fem gram amfetamin för eget bruk skulle bedömas som narkotikabrott av normalgraden (jfr också NJA 1986 s. 736). Högsta domstolen har i NJA 2011 s. 357 uttalat bl.a. att det är självklart att arten och mängden av den narkotika som en tilltalad har befattat sig med är en faktor som är viktig vid straffvärdebedömningen i narkotikamål. Detta angavs innebära att tabeller som upprättats med stöd av praxis och med utgångspunkt i art och mängd ofta kan vara ett värdefullt hjälpmedel, särskilt i fråga om brottslighet som inte är grov. Tabeller som upprättas med utgångspunkt i art och mängd är emellertid enligt Högsta domstolen alltid förenade med osäkerheter och därmed också risker för missvisande jämförelser.

4 Svarsskrivelse Sida 4 (9) I en dom av den 21 oktober 2011 i mål nr B anför Högsta domstolen följande när det gäller straffvärdebedömning i narkotikamål. Art och mängd är emellertid inte är de enda faktorer som ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet. De utgör endast en del av bedömningsunderlaget. Som Högsta domstolen framhöll i sin dom den 16 juni 2011 i mål B är det angeläget att omständigheter vid sidan av art och mängd tillmäts större betydelse vid bestämningen av straffvärdet än vad som ofta har skett. Det gäller inte bara vid grova brott som var aktuella i det målet utan även vid brott av normalgraden. En samlad bedömning av alla relevanta faktorer leder alltså till att straffvärdet kan bli såväl högre som lägre än vad det blir om bara art och mängd beaktas. Högsta domstolen anför också att de straffvärden som framgår av den av domstolarna ofta använda amfetamintabellen, som utgår från mängd, anses vara för höga. Enligt Högsta domstolen följer en sänkning av dessa värden som en naturlig konsekvens av Högsta domstolens dom av den 16 juni 2011 och möjliggör en mer differentierad straffvärdebedömning utan att brottet blir att bedöma som grovt. Om mefedron Mefedron klassades som hälsofarlig vara den 15 december 2008 och som narkotika den 25 maj 2009 (SFS 2009:316). Mefedron ingår i gruppen syntetiska katinoner. MDPV, metedron, butylon, flefedron, metylon, nafyron och N-etylkatinon är andra exempel på narkotikaklassade syntetiska katinoner. Mefedron är en relativt ny drog som endast har nyttjats ett par år. Missbruket av mefedron har dock ökat kraftigt i Sverige under det senaste året. Drogen säljs främst på Internet. En klar majoritet av missbrukarna är ungdomar. Insamlad information från olika europeiska länder talar för att missbrukarna till stor del är sådana som använder eller tidigare har använt ecstasy. Högsta domstolen har i NJA 2011 s. 357 uttalat att mefedrons generella farlighet inte på något för straffvärdebedömningen avgörande sätt skiljer sig från amfetamins generella farlighet. Högsta domstolen har i två domar från den 21 oktober 2011 i mål nr B och B om rubricering och straffvärde när det gäller befattning med MDPV och metylon anfört att samtliga syntetiska katinoner bör jämställas i farlighetshänseende och att det inte finns tillräckligt stöd för att i mängdhänseende bedöma MDPV och metylon annorlunda än amfetamin. I de aktuella domarna uttalar Högsta domstolen också att de av domstolarna ofta använda amfetamintabellerna, som utgår från mängd, måste anses vara för höga och att en sänkning av dessa värden följer som en naturlig konsekvens av Högsta domstolens dom av den 16 juni 2011 (NJA 2011 s. 357) och möjliggör

5 Svarsskrivelse Sida 5 (9) en mer differentierad straffvärdebedömning utan att brottet blir att bedöma som grovt. Min bedömning Skuldfrågan CK har gjort gällande att det saknas bevisning som binder honom till försändelsen av mefedron från Ungern till Sverige omkring den 24 september Enligt 35 kap. 1 rättegångsbalken ska rätten efter samvetsgrann prövning av allt som förekommit, avgöra vad i målet är bevisat. Bestämmelsen slår fast principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering. Beviskravet i brottmål brukar uttryckas så att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet (se NJA 1980 s. 725 och Fitger, Rättegångsbalken, 35:24). I NJA 1982 s. 525 uttalade Högsta domstolen att i mål om ansvar för grovt narkotikabrott kraven på den föreliggande bevisningens styrka utan avseende på de speciella bevissvårigheter som erfarenhetsmässigt ofta föreligger i sådana mål måste ställas lika högt som när det gäller ansvar för annan grov brottslighet. Bevisningen i hovrätten har, liksom vid tingsrätten, bestått av vittnesförhör med TB, som var den som mottog paketet, skriftlig bevisning i form av bl.a. beslagsprotokoll och analysresultat, bilder av beslagtagen narkotika jämte förpackningsmaterial och etikett samt innehåll på ett USB-minne. Hovrätten fann inte skäl till annan bedömning än tingsrätten i skuldfrågan. Enligt tingsrätten har vid förhör med vittnet TB framkommit att två försändelser skickats till honom från Ungern och att båda försändelsernas innehåll varit lika till utseendet. Mot bakgrund av försändelsernas likheter och det faktum att den andra försändelsen måste ha skickats av en person som vetat om den första försändelsens innehåll och adressat fann tingsrätten utrett att båda försändelserna skickats av samma avsändare. Vidare framgår, enligt tingsrätten, att flaskan och påsen innehållande mefedron var etiketterade med samma typ av etikett som återfunnits i en fil på ett USB-minne som hittades vid husrannsakan i CKs lägenhet i Ungern. Tingsrätten fann vidare CKs förklaring till att någon annan lagt in filen med etiketter på USB-minnet för att oriktigt kasta misstankar över honom som mycket långsökt och att något motiv till varför någon felaktigt skulle vilja utpeka CK inte har framkommit. Enligt tingsrätten är det också försvårande för CK att den narkotika som fanns i försändelsen är av samma typ som han stoppades med på flygplatsen vid inresa i landet den 7 oktober 2010, även med beaktande av att de olika beslagen har haft olika halt verksam substans. Mot bakgrund av vad som ovan anförts fann tingsrätten att övertygande bevisning förelegat om att det är CK som skickats försändelsen mefedron till TB i syfte att den skulle vidarebefordras till hans

6 Svarsskrivelse Sida 6 (9) far. Enligt tingsrätten kan vidare den alternativa teori som CK presenterat lämnas utan avseende samt finns inte någon annan förklaring som ger utrymme för rimligt tvivel. Enligt tingsrätten är det därmed ställt utom rimligt tvivel att det är CK som har skickat försändelsen. Såvitt framgår av underrätternas domar har bevisvärderingen utförts noggrant och i enlighet med fastlagd praxis. Jag har, på det underlag jag har haft anledning att ta del av, inte någon anledning att ifrågasätta den bevisvärdering som gjorts och saknar därmed skäl att frångå hovrättens bedömning i skuldfrågan. Hovrättens dom ska därmed stå fast i skulddelen. Utgångspunkter för bedömningen av straffvärdet m.m. Mot bakgrund av de uttalanden som Högsta domstolen gjort i NJA 2011 s. 357 och i domarna av den 21 oktober 2011 ska mefedron i såväl farlighets- som mängdhänseende jämställas med amfetamin. De gärningar CK har övertygad om har mot denna bakgrund ett betydligt lägre straffvärde än det som hovrätten bestämt. Rubricering - gärningen den 24 september 2010 CK har fört in 3,40 gram mefedron i landet. Enbart mängden narkotika talar för att brottet skulle kunna bedömas som ringa. CK har dock inte tagit befattning med narkotikan för eget bruk. Hans avsikt synes i stället ha varit att föra in mefedronet på en kriminalvårdsanstalt för att brukas av annan. Under sådana omständigheter saknas skäl att bedöma brottet som ringa (se NJA 1982 s. 325 och prop. 1992/93:142 s. 17). Rubricering - gärningen den 7 oktober 2010 CK har fört in 2,53 gram mefedron i landet. Även i detta fall talar mängden narkotika för att brottet skulle kunna bedömas som ringa. CK har inte uppgett att han haft för avsikt att bruka mefedronet själv. Med hänsyn härtill och till tillvägagångssättet vid smugglingen bör brottet emellertid bedömas som brott av normalgraden (jfr NJA 1993 s. 38). Straffvärde och påföljdsbestämning Som anförs ovan har CK vid ett tillfälle fört in 3,40 gram mefedron i landet och vid ett annat tillfälle 2,53 gram mefedron. Vid bedömande av straffvärdet bör i försvårande riktning beaktas att syftet med i vart fall en av gärningarna synes ha varit att narkotikan skulle föras in på en kriminalvårdsanstalt. Några särskilda försvårande eller förmildrande omständigheter i övrigt att beakta vid straffvärdebedömningen finns enligt min uppfattning inte. Mot bakgrund av de uttalanden som Högsta domstolen gjort i NJA 2011 s. 357 och i domarna från den 21 oktober 2011 anser jag vid en samlad bedömning av

7 Svarsskrivelse Sida 7 (9) omständigheterna i målet att straffvärdet för den brottslighet CK har gjort sig skyldig till bör uppgå till fängelse i en till två månader. Narkotikabrott är brott av sådan art att utgångspunkten är fängelse om inte särskilda skäl talar för en frivårdspåföljd (se bl.a. NJA 1997 s. 522, NJA 2001 s. 86, NJA 2001 s. 570 och NJA 2008 s. 653). Detta gäller i synnerhet narkotikahantering inom en kriminalvårdsanstalt (jfr bl.a. NJA 1982 s. 325). I NJA 2008 s. 653 betonar Högsta domstolen att det får antas att presumtionen för fängelse främst gör sig gällande beträffande sådana gärningar som ingår som led i omsättningen av narkotika. Högsta domstolen framhöll också att inte endast gärningens art utan också straffvärdet, även när detta inte i sig är tillräckligt högt för att motivera ett fängelsestraff, är av betydelse för påföljdsvalet i det enskilda fallet; ju högre straffvärdet är desto mindre krävs det för att brottslighetens art ska anses vara tillräcklig för att motivera ett fängelsestraff. Några särskilda skäl att frångå en fängelsepåföljd har inte framkommit i målet. Påföljden bör därför bestämmas till fängelse. Fängelsestraffets längd bör bestämmas i enlighet med brottens samlade straffvärde. Prövningstillstånd Enligt 54 kap. 10 första stycket 1 rättegångsbalken får prövningstillstånd meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (prejudikatdispens). För att bevilja prövning enligt denna punkt krävs alltså att ett avgörande av Högsta domstolen blir av generell betydelse för bedömningen av framtida mål som innehåller liknande frågeställningar. Den enskildes intresse av att få till stånd en prövning i Högsta domstolen kan alltså inte föranleda prövningstillstånd på denna grund (Fitger, Rättegångsbalken, 54:26). Enligt 54 kap. 10 andra stycket rättegångsbalken får, om prövningstillstånd fordras i två eller flera likartade mål och Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i ett av dem, prövningstillstånd meddelas även i övriga mål. Innebörden är att prövningstillstånd av rättviseskäl får meddelas för samtliga mål trots att ett prejudikatintresse som föreligger kan antas bli tillgodosett genom prövningen av ett av målen (Peter Fitger, a.a. s. 54:29). Enligt Welamson bör, om dispens meddelas i ett av flera likartade mål som samtidigt föreligger till bedömande, bestämmelsen tillämpas så att från början endast ett av målen dispenseras och att efter dess avgörande prövningstillstånd meddelas i övriga mål endast i den mån det fordras för att målen ska få samma utgång (se Lars Welamson, Rättegång VI, tredje upplagan, s. 166). Skuldfrågan

8 Svarsskrivelse Sida 8 (9) Som framgår av det ovan anförda har Högsta domstolen tidigare uttalat sig om beviskravet i narkotikamål. Enligt min uppfattning är hovrättens bevisvärdering i detta fall utförd i enlighet med de riktlinjer Högsta domstolen tidigare lagt fast för bevisvärdering. Vidare är bevisfrågor generellt inte lämpade för en prövning av Högsta domstolen. Målet är särpräglat och enligt min bedömning skulle uttalanden av Högsta domstolen i denna del inte ha någon egentlig räckvidd utanför det aktuella målet. Det finns således enligt min uppfattning inte anledning att räkna med att en prövning av Högsta domstolen i skuldfrågan skulle vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Rubricering och påföljd Högsta domstolen har i NJA 2011 s. 357 slagit fast att mefedron ur farlighetshänseende bör jämställas med amfetamin. Vidare har Högsta domstolen i domarna av den 21 oktober 2011 slagit fast att syntetiska katinoner, däribland mefedron, i mängdhänseende bör jämställas med amfetamin samt att straffvärdena för amfetamin bör sänkas i förhållande till de tabeller baserade på art och mängd som hittills tillämpats av domstolarna. I sistnämnda mål var fråga om liknande omständigheter som i förevarande fall. En person med missbruksproblem hade infört MDPV i landet delvis i överlåtelsesyfte, men utan något vinstintresse. Straffvärdet för befattning med 100 gram MDPV bestämdes till sex månaders fängelse. Frågan hur mefedron ska bedömas i farlighetshänseende har blivit tillgodosedda genom dessa domar. Den aktuella domen överklagades emellertid före Högsta domstolens dom den 16 juni 2011 (NJA 2011 s. 357). Vid den tidpunkt den här aktuella domen överklagades var av intresse att få prövat bl.a. frågan om hur mefedron skulle bedömas ur farlighetshänseende. Jag vill därför hänvisa till 54 kap. 10 andra stycket rättegångsbalken, enligt vilken Högsta domstolen om prövningstillstånd fordras i två eller flera likartade mål och Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i ett av dem, får meddela prövningstillstånd även i övriga mål. Till detta kommer att det kan finnas ett visst prejudikatintresse i att få Högsta domstolens syn på gränsdragningen ringa brott och brott av normalgraden när det gäller amfetamin och andra preparat som i farlighetshänseende är att likställa med amfetamin. Å andra sidan är målet särpräglat, varför det är tveksamt om en prövning av målet skulle ha något större värde utanför det nu aktuella målet. Mot denna bakgrund motsätter jag mig inte att Högsta domstolen, närmast av rättviseskäl, meddelar prövningstillstånd i målet. Enligt min uppfattning är skuldfrågan klar med hänsyn till den bevisning som finns. Målet gäller därför

9 Svarsskrivelse Sida 9 (9) uteslutande påföljdsbestämningen. Prövningstillståndet kan därför begränsas till bedömningen av vilken påföljd CK ska dömas till. Bevisuppgift Jag ber om att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet. Anders Perklev Kopia till: Utvecklingscentrum Stockholm Åklagarkammaren i Linköping (AM ) Hedvig Trost

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-13 B 5765-10 Rotel 21. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-13 B 5765-10 Rotel 21. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2011-11-25 ÅM 2011/5910 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-13 B 5765-10 Rotel 21 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AW./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-10-19 ÅM 2011/6481 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11 Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 oktober 2011 B 2944-11 KLAGANDE AS Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-12-01 ÅM 2011/7069 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-28 B 2100-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm BN./. riksåklagaren

Läs mer

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m.

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson 2006-10-27 Ert ÅM 2006/5088 Er beteckning 2006-09-25 B 2946-06 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. Riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 mars 2012 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RGA Ombud och offentlig försvarare: Advokat TE SAKEN Grovt narkotikabrott

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2014-10-10 ÅM 2014/7296 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-10-01 B 4574-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm PS./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum 2014-10-15 ÅM 2014/6997 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-08-23 B 4142-14 R 12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AO./. riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. I svarsskrivelsen kommer jag att uppehålla mig vid frågan om näringsförbud.

Ert datum. I svarsskrivelsen kommer jag att uppehålla mig vid frågan om näringsförbud. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-24 ÅM 2013/7861 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-12-05 B 5484-13 Rotel 08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CS./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-11-28 B 5298-14 R 2. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-11-28 B 5298-14 R 2. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum 2015-01-20 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-11-28 B 5298-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MB./. riksåklagaren ang. narkotikasmuggling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2015 B 4653-14 KLAGANDE FN Ombud och offentlig försvarare: Advokat LA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-10-22 ÅM 2012/6701 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Rättsavdelningen Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2015-11-03 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2012-04-03 ÅM 2012/2362 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-03-23 B 965-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CJ./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0505 DOM 2016-03-31 Stockholm Mål nr B 7872-15 Dok.Id 1237398 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A PARTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 maj 2005 B 3825-04 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART VP Offentlig försvarare och ombud: advokaten JN SAKEN Narkotikabrott,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2012 B 3673-10 KLAGANDE 1. ALN Ombud och offentlig försvarare: Advokat MR 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE 3. BS

Läs mer

Narkotikastrafflagen (1968:64)

Narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikastrafflagen (1968:64) Högsta domstolen har i ett flertal domar med början från NJA 2011 s 357 ändrat praxis. Beträffande ecstasy och substanser i samma farlighetsklass har man fastslagit att dessa

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom narkotikabrott Överklagande Sida 1 (10) Rättsavdelningen 2013-02-22 ÅM 2013/1007 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m.

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-05-10 B 1673-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom brott mot varumärkeslagen

Överklagande av en hovrättsdom brott mot varumärkeslagen Överklagande Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2013-11-05 ÅM 2013/7861 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom brott mot varumärkeslagen Klagande

Läs mer

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m.

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/4607 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 2278-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM ÖI m.fl.,./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2012 B 5908-10 KLAGANDE 1. R S F Ombud och offentlig försvarare: Advokat C T 2. L G Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned för samtliga tilltalade.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned för samtliga tilltalade. Svarsskrivelse Sida 1 (12) Datum Rättsavdelningen 2012-03-13 ÅM 2011/4235 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-06-21 B 5908-10 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm LG m.fl../.

Läs mer

MM./. riksåklagaren ang. narkotikabrott

MM./. riksåklagaren ang. narkotikabrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-12-14 B 3730-11 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MM./. riksåklagaren ang. narkotikabrott (Hovrätten

Läs mer

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2011-01-1 4 ÅM 2011/0283 Överåklagare Nils Rekke Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2007 B 1178-07 KLAGANDE 1. EE Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW 2. NH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MI MOTPART

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 mars 2016 B 2268-15 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPARTER 1. RA Ombud och offentlig försvarare: Advokat BA 2. MM Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom skattebrott

Överklagande av en hovrättsdom skattebrott Rättsavdelningen Sida 1 (12) Byråchefen My Hedström 2015-10-21 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom skattebrott Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juli 2012 B 965-12 KLAGANDE CJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat JvH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM. Jag vill anföra följande.

Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM. Jag vill anföra följande. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Kammaråklagare Ingmarie Olsson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AC./. riksåklagaren angående häktning i utlämningsärende (Malmö tingsrätts beslut

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

Hovrättens dom Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att A A skulle dömas för grov misshandel eller, i andra hand, för medhjälp därtill.

Hovrättens dom Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att A A skulle dömas för grov misshandel eller, i andra hand, för medhjälp därtill. Svarsskrivelse Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2009-08-26 B 2377-09 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM A A./. Riksåklagaren m.fl. ang. grov misshandel Högsta

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Lag (2000:1225) om straff för smuggling Smugglingslagen m.m./smuggling m.m. 1 Allm. anm. 1. Översändande av domar i vissa fall till Tullverket, se [201]. Allm. anm. 2. Bestämmelser om belastningsregister, se [3301] o.f. Allm. anm. 3. Vissa bestämmelser

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 1000-14 KLAGANDE M R Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-O M MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Strafföreläggande i bötesmål. - en sammanställning av tillämpade påföljder

Strafföreläggande i bötesmål. - en sammanställning av tillämpade påföljder Strafföreläggande i bötesmål - en sammanställning av tillämpade påföljder RättsPM 2012:7 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund...

Läs mer

Ansökan om stämning Sida 1(7) Malmö Åklagarkammare Handling 296 Ärende AM-25427-12 Kammaråklagare Hans Harding 2012-08-21 Handläggare 313-6

Ansökan om stämning Sida 1(7) Malmö Åklagarkammare Handling 296 Ärende AM-25427-12 Kammaråklagare Hans Harding 2012-08-21 Handläggare 313-6 Ansökan om stämning Sida 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt 193 Box 265 201 22 MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 193 INKOM: 2012-08-21 MÅLNR: B 5266-12 AKTBIL: 20 TR mål: B

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2013 B 2089-12 KLAGANDE TM Ombud och offentlig försvarare: Advokat H OL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m.

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-12-19 Ö 4667-08 Rotel 03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 18 januari 2012 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Stellan Elmgren Advokaterna Nestrup, Elmgren & Lindgren HB Box 310 301 08 Halmstad MOTPART Kriminalvården

Läs mer

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sida 1 (5) Kammaråklagare Nicklas Lagrell Ert datum Er beteckning Åklagarmyndigheten Brottmålsavdelningen Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sammanfattning Jag bestrider ändring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2013 Ö 1459-12 SÖKANDE BÅ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat TO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens allmänna råd om fördelningen av mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter; Konsoliderad version Konsoliderad version

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling DOM Mål nr B 8894-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pontus Klang Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Abdulkadir Salad Ahmed, 860101

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 december 2011 B 2521-11 KLAGANDE 1. AM Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS 2. HS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK 3.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 KLAGANDE 1. I.K. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B.I. 2. F.N. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2006 B 1256-06 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DN Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW SAKEN Medhjälp

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12 1 meddelad i Göteborg Mål nr: B 9355-14 B 9111-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad YUSUF Mohamed Farah, 19820102-7573 Frihetsberövande: Häktad c/o Nylösegården Skaragatan 3 Lgh 1205 415 01 GÖTEBORG

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-02-24 ÅM 2014/0552 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-01-21 B 399-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm IJ./. riksåklagaren

Läs mer

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2015

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2015 Datum Dnr Sida 1 (28) Utvecklingscentrum Malmö Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2015 Denna rapport har tagits

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida l (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Målnr meddelad i Stockholm den 21 oktober 2011 B 2944-11 KLAGANDE Anders Strömqvist, 811201-6954 Frihetsberövande: Häktad Sekretess Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 6666-06 2006 06 22 meddelad i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 6666-06 2006 06 22 meddelad i Valhalla Mål nr B 6666-06 2006 06 22 meddelad i Valhalla PARTER (antal tilltalade: 5) Åklagare kammaråklagaren Uno Mållös Åklagarmyndigheten i Valhalla, Nittionionde kammaren Referensnummer: xxxxxxxxx Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 B 4343-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PW Ombud och offentlig försvarare: JG SAKEN Grovt narkotikabrott

Läs mer

Våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn två HD-domar i mars 2006

Våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn två HD-domar i mars 2006 Våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn två HD-domar i mars 2006 RättsPM 2006:5 Brottmålsavdelningen Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2006 1 Innehållsförteckning HD:s domar den 7 mars 2006 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 5204-13 KLAGANDE MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat KA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-04-08 ÅM 2014/2604 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-03-27 B 949-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AS./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 1894-05 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE SAKEN Sexuellt

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2010-03-29 B 1230-10 Rotel 16. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2010-03-29 B 1230-10 Rotel 16. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (17) Datum Rättsavdelningen 2010-04-15 ÅM 2010/2005 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2010-03-29 B 1230-10 Rotel 16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MÖ./.

Läs mer

Högsta domstolens mål HB m.fl. / riksåklagaren ang. brott mot ordningslagen

Högsta domstolens mål HB m.fl. / riksåklagaren ang. brott mot ordningslagen SVARSSKRIVELSE Sida 1 (11) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-03-13 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-10-17 B 3189-11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (20) Datum Rättsavdelningen 2010-08-31 ÅM 2010/5058 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2010-08-18 B 3919-10 Rotel 10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RA m.fl../.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts beslut 2008-12-17 i mål Ö 2590-08 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

HÖGSTA DOMSTOLENS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts beslut 2008-12-17 i mål Ö 2590-08 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2010 Ö 283-09 KLAGANDE KL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning m.m. ÖVERKLAGADE

Läs mer

BESLUT 2010-09-24 Stockholm

BESLUT 2010-09-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0510 BESLUT 2010-09-24 Stockholm Mål/Ärende nr Ö 3293-10 TIDIGARE AVGÖRANDE Hedemora tingsrätts dom den 2 juni 1998 i mål B 100/97, se bilaga A SÖKANDE STURE Ragnar Bergwall, 500426-7190

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2006 T 3692-04 KLAGANDE 1. SBE 2. TB Ombud för 1 och 2: Advokat MLS MOTPART SG Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokat JM SAKEN Skadestånd

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

DOM 2012-04-11 Sundsvall

DOM 2012-04-11 Sundsvall HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 1:10 2012-04-11 Sundsvall Mål nr B 86-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hudiksvalls tingsrätts dom den 14 december 2011 i mål nr B 2413-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2015 B 3877-13 KLAGANDE 1. JHA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PM 2. RHA Ombud och offentlig försvarare: Advokat CS

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2011-10-17 ÅM 2011/6400 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm JT./.

Läs mer

Göran Lindberg.1. riksåklagaren angående grov våldtäkt m.m. (Svea hovrätt, avd. 8, dom den 24 november 2010 i mal B 6956-10)

Göran Lindberg.1. riksåklagaren angående grov våldtäkt m.m. (Svea hovrätt, avd. 8, dom den 24 november 2010 i mal B 6956-10) ft Datum ~ Rättsavdelningen 2011-02- 02 AM 2011/0204 Ert datum Er beteckning ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (13) Tf. byråchefen Daniel Thorsell 6 5930-10 Högsta domstolen HÖGSTA DOMSTOLEN Box

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13. Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13. Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-05-13 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Enligt

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer