3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond."

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel DOM Stockholm Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Motpart (Tilltalad) Xxxxx Xxxxx, mand 34 år Ombud: Advokat Niklas Österberg Box Stockholm SAKEN Brott mot taxitrafiklagen m.m. HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten Xxxxx Xxxxx för olaga taxitrafik enligt 5 kap. 1 första stycket taxitrafiklagen (2012:211) och brott mot taxitrafiklagen enligt 5 kap. 4 första stycket taxitrafiklagen. 2. Påföljden bestäms till 50 dagsböter om 200 kr. 3. Xxxxx Xxxxx ska betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. YRKANDEN I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma Xxxxx Xxxxx för olaga taxitrafik och brott mot taxitrafiklagen. Xxxxx Xxxxx har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. Målet har med stöd av 51 kap. 13 andra stycket 5 rättegångsbalken avgjorts utan huvudförhandling.

2 HOVRÄTTENS DOMSKÄL Utredningen Utredningen i hovrätten är i huvudsak densamma som i tingsrätten. Som ny bevisning i hovrätten har Xxxxx Xxxxx åberopat en nyhetsartikel och en mailkonversation med polisens kontaktcenter. De vid tingsrätten hållna förhören med Xxxxx Xxxxx och YyyyyYyyyyy har spelats upp med ljud och bild. Av utredningen framgår inledningsvis följande. Xxxxx Xxxxx saknade vid det aktuella tillfället såväl taxiförarlegitimation som tillstånd att bedriva taxitrafik. Han var ansluten till UberPop som förare och genom Ubers applikation kom han i kontakt med några personer (bland andra Yyyy Yyyyy) som ville åka med i hans bil. Han kände inte dessa personer sedan tidigare. När han hade hämtat upp passagerarna blev han stoppad av polisen. Han hade använt UberPop-applikationen under två dagar och genomfört 3 4 körningar. Den rättsliga regleringen Med taxitrafik avses enligt 1 kap. 3 taxitrafiklagen trafik som bedrivs yrkesmässigt med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer. Enligt 5 kap. 1 första stycket samma lag döms den som uppsåtligen bedriver taxitrafik utan tillstånd för olaga taxitrafik till böter eller fängelse i högst ett år. För att få föra en personbil eller en lätt lastbil i taxitrafik måste man enligt 3 kap. 1 taxitrafiklagen ha en giltig taxiförarlegitimation. Den som uppsåtligen för ett fordon utan sådan legitimation döms enligt 5 kap. 4 första stycket samma lag till böter eller fängelse i högst sex månader. Bedömningen i detta fall Xxxxx Xxxxx har medgett att han har bedrivit trafik med personbil som innebär att fordon och förare mot betalning har ställts till förfogande för transport av personer. Det hovrätten har att ta ställning till är om Xxxxx Xxxxx genom sitt agerande kan anses ha bedrivit respektive kört bil i taxitrafik. Som framgår ovan är en förutsättning för att hans handlande ska betraktas som taxitrafik att trafiken har bedrivits yrkesmässigt och att fordon och förare mot betalning har ställts till allmänhetens förfogande. Begreppet yrkesmässig förekommer i ett stort antal författningar inom skilda rättsområden. Högsta domstolen har i NJA 2004 s. 358 prövat frågan om hur begreppet yrkesmässig trafik i yrkestrafiklagen ska definieras. Högsta domstolen uttalade att det inte är yrkesmässig trafik att vid ett enstaka tillfälle utföra en biltransport mot betalning ens om det sker efter ett erbjudande till en obestämd allmänhet. För att det

3 ska vara fråga om yrkesmässig trafik krävs att bilen ställts till allmänhetens förfogande i sådan omfattning att den kan anses vara systematiskt utnyttjad för förvärvsändamål. Enligt motivuttalanden har syftet med tillhandahållandet av fordonet inte någon självständig betydelse för bedömningen av om körningen är yrkesmässig. Storleken av den ersättning föraren får för körningen är inte heller av någon avgörande betydelse. Det är i stället omfattningen av tillhandahållandet som är avgörande för om trafiken är att bedöma som yrkesmässig i lagens mening (se prop. 2005/06:109 s. 7 f.). Med hänsyn till att Xxxxx Xxxxx har kört ett flertal personer under två dagar och körningarna har skett efter kontakt via UberPop anser hovrätten, i likhet med tingsrätten, att den trafik han har bedrivit har varit yrkesmässig i taxitrafiklagens mening. När det gäller frågan om trafiken mot betalning har ställts till allmänhetens förfogande konstaterar hovrätten att detta rekvisit utesluter körningar av släktingar, vänner eller arbetskamrater från det straffbara området, även om transporterna skulle utföras mot betalning (se prop. 2005/06:109 s. 11). I detta sammanhang avses alltså med allmänheten personer som föraren inte sedan tidigare är bekant med. Xxxxx Xxxxx har varit ansluten till UberPop som förare. Hans transporttjänster har därigenom kommit att erbjudas till ett flertal personer som varit okända för honom. Kravet på att fordon och förare mot betalning har ställts till allmänhetens förfogande är därför uppfyllt i detta fall och detta gäller oavsett hur många personer som har ingått i UberPop-nätverket. Hovrätten instämmer alltså i tingsrättens bedömning även i denna del. Detta innebär att Xxxxx Xxxxx vid det aktuella tillfället har bedrivit respektive kört bil i taxitrafik. De objektiva förutsättningarna för att döma honom för olaga taxitrafik och brott mot taxitrafiklagen är därmed uppfyllda. Uppsåt och straffrättsvillfarelse För att Xxxxx Xxxxx ska kunna dömas för de brott som han är åtalad för krävs också att han har haft uppsåt till gärningarnas samtliga rekvisit eller beståndsdelar (täckningsprincipen). Genom Xxxxx Xxxxxs egna uppgifter framgår det att hans uppåt har omfattat sakförhållandena bakom de brottsrekvisit som uppställs för de aktuella gärningarna. Xxxxx Xxxxx har emellertid invänt att han inte kände till att hans körning var att betrakta som taxitrafik i lagens mening (dvs. att det rört sig om en s.k. subsumtionsvillfarelse). Frågan blir då om det även krävs subjektiv täckning av det specifika begreppet taxitrafik. Huvudregeln är att subsumtionsvillfarelse är irrelevant för frågan om uppsåtstäckning. Det finns dock en rad viktiga förbehåll och modifieringar som bör

4 betraktas i anslutning till denna huvudregel. Frågan måste avgöras från brottstyp till brottstyp, under beaktande av vad som är rättspolitiskt motiverat, särskilt med konformitetsprincipens krav och rättstillämpningens effektivitet (se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2:a uppl. 2013, s. 353 ff). Enligt hovrättens mening är innebörden av den rättsliga termen taxitrafik i allt väsentligt densamma som när termen används i allmänt språkbruk. Vidare överensstämmer Xxxxx Xxxxx faktiska agerande mycket väl med det sätt på vilket legitimerade taxichaufförer bedriver sin verksamt. Det föreligger därför inte några sakliga skäl för att göra avsteg från den huvudregel som innebär att subsumtionsvillfarelse är irrelevant för frågan om uppsåtstäckning. Att Xxxxx Xxxxx har haft uppsåt till de faktiska förhållanden som utgör taxitrafik på ett sådant sätt att han har förstått innebörden av sina gärningar är alltså tillräckligt för att han också ska anses ha haft uppsåt till att han bedrivit respektive fört bil i taxitrafik. Xxxxx Xxxxx har inte gjort gällande några omständigheter som kan utgöra straffrättsvillfarelse. Sammanfattning Slutsatsen av hovrättens överväganden blir därför att Xxxxx Xxxxx ska dömas för olaga taxitrafik och brott mot taxitrafiklagen. Påföljden ska bestämmas till dagsböter och Xxxxx Xxxxx ska betala avgift till brottsofferfonden. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen Jan Öhman och tf. hovrättsassessorn Sofie Westlin, referent.

5 bilaga A STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM meddelad i Stockholm Mål nr: B PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Xxxxx Xxxxx, mand 34 år Medborgare i Brasilien och Sverige. Försvarare: Advokat Niklas Österberg Gamla Stans Advokatbyrå HB Box Stockholm Åklagare Kammaråklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Box Stockholm DOMSLUT Åtal som den tilltalade frikänns från 1. Brott mot taxitrafiklagen, 5 kap 4 1 st taxitrafiklagen (2012:211) Olaga taxitrafik, 5 kap 1 1 st taxitrafiklagen (2012:211) YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat och åberopat bevisning enligt stämningsansökan, se domsbilaga 1. Xxxxx Xxxxx har förnekat brott. Xxxxx Xxxxx har gjort gällande att han inte bedrivit taxitrafik, att han inte fört personbil i taxitrafik och att han saknat uppsåt till båda brotten. Xxxxx Xxxxx har vidare

6 gjort gällande att han inte ska ådömas ansvar på grund av straffrättsvillfarelse, eftersom hans förfarande varit uppenbart ursäktligt. UTREDNINGEN Xxxxx Xxxxx har hörts. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Yyyy Yyyyy. Viss skriftlig bevisning har åberopats av åklagaren och Xxxxx Xxxxx. Xxxxx Xxxxx har sakframställningsvis anfört bl.a. följande. Polisutredningen har inte bedrivits med öppet sinne. Polisen hade redan bestämt att all verksamhet som bedrivs av Uber är taxitrafik. Det finns inget bolag som heter UberPOP. Företaget Uber erbjuder olika appar och olika apptjänster. Genom den vanliga Uber-appen erbjuds tre taxitjänster; UberX, UberBlack och UberLux. Dessa tjänster kan vem som helst utnyttja och det är fråga om taxiverksamhet. UberPOP är dock något annat. Det är ett slutet nätverk som inte är tillgängligt för vem som helst. För att kunna använda UberPOP måste man ansöka om detta. Den som får skjuts får betala en mindre summa vilket inte är i nivå med ersättning för andra taxibilar. Ersättningen utgör enbart en kostnadsersättning till föraren och en resa med UberPOP är cirka 60 procent billigare än en taxiresa. Det är inte fråga om taxitrafik utan det är en samåkningstjänst. Xxxxx Xxxxx har berättat i huvudsak följande. Den aktuella dagen skulle han stanna och hämta två personer som använde sig av UberPOP. Det stod en polisbil bakom honom och när denne såg vad som hände blev han stoppad. Eftersom han inte hade gjort något fel enligt honom själv blev han orolig vid polisingripandet. Anledningen till att han valde att gå med i UberPOP var för att han nyligen köpt en ny bil och ville använda bilen samtidigt som han ville lära känna Stockholm och på detta sätt träffa nya människor och öva på att prata svenska. Innan den aktuella händelsen hade han använt appen under två dagar och genomfört cirka 3-4 körningar. Han kom i kontakt med UberPOP via en annons på internet och han anmälde sig på internet genom att lämna alla nödvändiga uppgifter. Han blev därefter inbjuden till ett möte där Uber presenterade hur de jobbade och syftet med UberPOP. Eftersom han inte visste om detta var en tillåten verksamhet frågade han flera gånger under mötet om detta. Han ställde frågan till de som arrangerade mötet och presenterade verksamheten. Han vet inte hur många som är anslutna till UberPOP i Sverige. En del som är anslutna är det som förare medan andra inte själva kör bil. UberPOP fungerar på det sättet att han kom i kontakt med personerna han körde genom appen. Den aktuella dagen var han på väg hem när han skulle plocka upp personerna. Han minns inte vart personerna skulle åka och han kände dem inte sedan tidigare. Detta har inte utgjort någon inkomst för hans del och han ser det inte som något jobb. Han har ett fast jobb som brevbärare i Kista. Han vet inte hur betalningen genom UberPOP går till men när han registrerade sig fick han uppge sitt bankkonto. Han vet inte hur mycket betalt man får för en körning

7 men han antar att man får en viss summa per körning. Han har fått pengar från UberPOP för de körningar han gjorde innan den aktuella dagen. Enligt hans uppfattning är UberPOP inte ett företag utan en community där alla hjälper varandra och det handlar om att nyttja en tjänst. Om han hade vetat att detta skulle kunna leda till åtal skulle han aldrig ha använt sig av UberPOP. Yyyy Yyyyy har berättat i huvudsak följande. Den aktuella dagen beställde han en bil genom UberPOP men när han hoppat in i bilen blev de stannade av polisen. Enligt honom är UberPOP en taxitjänst som är ungefär 60 procent billigare än andra taxibilar. Han har dock ingen juridisk kunskap eller vetskap om vad som i juridisk mening avses med taxiverksamhet. En beställning via UberPOP går till på det sättet att man startar en app och appen visar sedan tillgängliga bilar och man kan då beställa en bil. Han antar att det sedan är den bilen som finns tillgänglig närmast där man själv befinner sig som man blir upphämtad av. UberPOP är än så länge för speciellt utvalda i Sverige men han vet inte hur många som är anslutna till UberPOP. Han själv är inte ansluten i egenskap av förare. Han arbetar på en reklambyrå som har Uber som kund. Betalning sker automatiskt till UberPOP eftersom ens kontokort är kopplat dit. Pengarna dras automatiskt efter en resa och priset bestäms enligt en taxameter som finns i appen. Körningarna loggas även via appen. DOMSKÄL Det är i målet utrett att Xxxxx Xxxxx saknar taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation. Det är vidare utrett att Xxxxx Xxxxx vid tidpunkten för den aktuella händelsen var ansluten till UberPOP och att han när han blev stoppad av polisen precis hade hämtat upp passagerare, bl.a. Yyyy Yyyyy, vid Slussen i Stockholm. Det tingsrätten har att pröva är om Xxxxx Xxxxx uppsåtligen bedrivit taxitrafik samt om det i sådant fall kan vara fråga om straffrättsvillfarelse. Med taxitrafik avses enligt 1 kap. 3 taxitrafiklagen (2012:211) trafik som bedrivs yrkesmässigt med personbil och lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer.5 Xxxxx Xxxxx har gjort gällande att det inte varit fråga om trafik som bedrivits yrkesmässigt, att den ersättning han fått inte utgjort betalning och att körningar inte ställts till allmänhetens förfogande. Vad gäller frågan om yrkesmässig trafik krävs det enligt praxis att det varit fråga om mer än en enstaka körning (se NJA 2004 s. 385). Xxxxx Xxxxx har själv uppgett att han innan den aktuella händelsen kört bilen i två dagar och att han kört 3-4 personer. Det är vidare utrett att han varit ansluten till UberPOP i egenskap av förare. Med beaktande av detta anser tingsrätten att Xxxxx Xxxxx måste anses ha kört systematiskt i sådan omfattning att hans handlande utgjort led i en verksamhet som uppfyllt kraven på yrkesmässighet.

8 Vad gäller frågan om körningarna skett mot betalning konstaterar tingsrätten att Xxxxx Xxxxx själv uppgett att syftet med körningarna inte var att tjäna pengar men att han fått viss ersättning för de körningar han gjorde innan han greps. Yyyy Yyyyy har berättat att den ersättning man som förare får av UberPOP är betydligt lägre än vad det kostar att åka med en annan taxi. Max Karlsson Alm har vidare berättat att betalningen sker automatiskt till Uber och att ersättningen bestäms utifrån en taxameter i appen. Tingsrätten finner inte skäl att ifrågasätta Yyyy Yyyyys uppgifter i denna del. Utifrån dessa uppgifter måste, oaktat att det är fråga om en lägre ersättning än vad gäller andra taxibilar, Xxxxx Xxxxxs anses ha utfört transporten mot betalning på sätt som sägs i 1 kap. 3 taxitrafiklagen. För att det ska vara fråga om taxitrafik ska fordon ha ställts till allmänhetens förfogande. Det är i målet utrett att man för att kunna använda UberPOP måste ha registrerat sig. Xxxxx Xxxxx har uppgett att han inte vet hur många som är ansluta till UberPOP men att det rör sig om både personer som kör bil och andra som enbart utnyttjar tjänsten utan att själva köra bil. Det har vidare framkommit att Xxxxx Xxxxx själv kunde registrera sig efter att ha sett en annons på internet. Tingsrätten konstaterar utifrån Xxxxx Xxxxx uppgifter att det således inte krävts exempelvis någon inbjudan för att ansluta sig till UberPOP vilket talar för att det inte är fråga om en liten krets av personer. Yyyy Yyyyy har uppgett att det rör sig om en sluten krets men har inte närmare kunnat ange hur många det rör sig om. Tingsrätten konstaterar att Xxxxx Xxxxxs och Yyyy Yyyyys uppgifter talar för att UberPOP är någon form av nätverk. Med beaktande av att det är fråga om körningar av okända personer mot betalning, att personer kan registrera sig som både förare och icke förare samt att Xxxxx Xxxxx utan problem kunnat registrera sig utan någon inbjudan eller dylikt anser tingsrätten att kravet i 1 kap. 3 taxitrafiklagen att fordon och förare ställs till allmänhetens förfogande måste anses uppfyllt. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten således att det är utrett att Xxxxx Xxxxx bedrivit taxitrafik samt kört personbil i taxitrafik. Den fråga som tingsrätten även har att bedöma är om Xxxxx Xxxxx haft uppsåt till gärningarna. Xxxxx Xxxxx har berättat att han i samband med att han registrerade sig på UberPOP blev inbjuden till ett möte vid vilket han deltog. Under mötet frågade han personer som representerade Uber ett flertal gånger om det gick bra att köra på det här sättet. Xxxxx Xxxxx har vidare berättat att han uppfattat UberPOP som en community där alla hjälps åt och inte att det varit fråga om någon anställning hos UberPOP. Xxxxx Xxxxx uppgifter om att han varit på ett informationsmöte och där försökt förvissa sig om att han fick lov att köra folk på detta sätt har inte på något sätt

9 motbevisats och tingsrätten finner inte skäl att ifrågasätta dessa uppgifter. Av den skriftliga bevisning som Xxxxx Xxxxx åberopat framgår vidare att rättsläget vad gäller UberPOP hittills varit så oklart att det ska utredas inom ramen för regeringens kommande taxiutredning. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att Xxxxx Xxxxx på ett godtagbart sätt gjort vad han kunnat för att försäkra sig om att det inte varit fråga om taxitrafik innan han genomförde de aktuella körningarna. Tingsrätten ifrågasätter inte heller det Xxxxx Xxxxx uppgett om hans syfte att registrera sig hos UberPOP, nämligen att lära sig mer om Stockholm och öva sig på att prata svenska. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten därför att det inte styrkt att Xxxxx Xxxxx uppsåtligen bedrivit taxitrafik eller kört personbil i taxitrafik. Åtalet ska därför ogillas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 400). Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den 13 oktober Malin Carlson Stämningsansökan AM Åklagare Kammaråklagare Ulf Blendow Tilltalade Xxxxx Xxxxx ( ) Medborgare i Brasilien och Sverige. Punkt OLAGA TAXITRAFIK (5000-K ) Xxxxx Xxxxx har utan tillstånd bedrivit taxitrafik med personbilen LWU 130. Det hände den 5 juni 2015 på Slussen, Skeppsbron, Stockholms stad. Xxxxx Xxxxx begick gärningen med uppsåt. Lagrum: 5 kap 1 1 st taxitrafiklagen (2012:211) 1.2 BROTT MOT TAXITRAFIKLAGEN (5000-K ) Xxxxx Xxxxx har kört personbil i taxitrafik trots att han saknade giltig taxiförarlegitimation. Det hände den 5 juni 2015 på Slussen, Skeppsbron, Stockholms stad. Xxxxx Xxxxx begick gärningen med uppsåt. Lagrum: 5 kap 4 1 st taxitrafiklagen (2012:211) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Kungsbron STOCKHOLM Telefax

10 Stämningsansökan Sida Åklagarområde Stockholm Handling 5 City åklagarkammare i Stockholm Ärende AM Kammaråklagare Ulf Blendow Handläggare (2) STOCKHOLMS TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 1 Bilaga Muntlig bevisning Förhör med den tilltalade Xxxxx Xxxxx som förnekar brott. 1.4 Övrig bevisning Körkortsregisterutdrag (sid 9 i fup) och register rörande yrkestrafiktillstånd (sid 10 i fup) till styrkande av gärningspåståendena.

DOM 2016-03-23 Stockholm

DOM 2016-03-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030104 2016-03-23 Stockholm Mål nr B 9078-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B 8253-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-10-22 ÅM 2012/6701 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. A., Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 35 STOCKHOLM

Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. A., Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 35 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:6 2008: Datum 2009-04-21 Dnr C 2/08 KÄRANDE Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. A., Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan

Läs mer

DOM 2010-09-30 Stockholm

DOM 2010-09-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 0605 DOM 2010-09-30 Stockholm Mål nr T 9430-09 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Stockholms tingsrätts dom 2009-11-03, i mål nr T 15410-07, T 10702-07, T 10671-07 och T 10670-07,

Läs mer

DOM 2009-04-21 Stockholm

DOM 2009-04-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 0301 DOM 2009-04-21 Stockholm Mål nr T 256-08 Sid 1 (9) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2007-12-10 i mål nr T 25365-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 mars 2016 B 2268-15 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPARTER 1. RA Ombud och offentlig försvarare: Advokat BA 2. MM Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2015-04-20 Stockholm

DOM 2015-04-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-20 Stockholm Mål nr M 2791-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-03-25 i mål nr M

Läs mer

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0505 DOM 2016-03-31 Stockholm Mål nr B 7872-15 Dok.Id 1237398 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A PARTER

Läs mer

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christel Anderberg Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sofia Cederhorn Stråtenbo Herrgård Stråtenbo 703 791 94 Falun Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-27 meddelad i Södertälje

2012-11-27 meddelad i Södertälje en DOM Mål nr B 1939-12 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Fredrik Karlsson Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Folksam c/o U

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2015 B 3877-13 KLAGANDE 1. JHA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PM 2. RHA Ombud och offentlig försvarare: Advokat CS

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling DOM Mål nr B 8894-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pontus Klang Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Abdulkadir Salad Ahmed, 860101

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2015-12-15 Stockholm

DOM 2015-12-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060305 DOM 2015-12-15 Stockholm Mål nr F 9168-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-19 i mål F 4356-14, se bilaga KLAGANDE 1 X. 2. X2 Ombud

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2005 T 2362-01 KLAGANDE 1. MR 2. LR Ombud för båda: advokaten HW MOTPART JW Ombud: advokaten MG SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge 1 DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge Mål nr: B 11410-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998 c/o Tatyana Ogay Höders Väg 14 Lgh 1201 145 70 Norsborg Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr P 8517-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-27 i mål P 1541-13,

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11 GÖTA HOVRÄTT Avdelning l Rotel 13 DOM 2012-11-15 Jönköping Mål nr B 2276-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11 PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2009 T 4825-07 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist JP MOTPART Motor Union Assuransfirma

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

DOM 2016-04-26 Stockholm

DOM 2016-04-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avd. 6 Rotel 0601 2016-04-26 Stockholm Mål nr B 11007-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 10 november 2015 i mål nr B 4886-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2015-03-23 Stockholm

DOM 2015-03-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-03-23 Stockholm Mål nr F 4525-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-15 i mål nr F 3769-12, se

Läs mer

BESLUT 2010-09-24 Stockholm

BESLUT 2010-09-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0510 BESLUT 2010-09-24 Stockholm Mål/Ärende nr Ö 3293-10 TIDIGARE AVGÖRANDE Hedemora tingsrätts dom den 2 juni 1998 i mål B 100/97, se bilaga A SÖKANDE STURE Ragnar Bergwall, 500426-7190

Läs mer

2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS

2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT 2011-05-18 meddelad i VÄSTERÅS Mål nr B 5881-10 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Göran Kastlund Åklagarkammaren i Västerås mbe, 8201Lövsång argatan 42 724 72 Västerås

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2012 B 3673-10 KLAGANDE 1. ALN Ombud och offentlig försvarare: Advokat MR 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE 3. BS

Läs mer

DOM 2012-04-11 Sundsvall

DOM 2012-04-11 Sundsvall HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 1:10 2012-04-11 Sundsvall Mål nr B 86-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hudiksvalls tingsrätts dom den 14 december 2011 i mål nr B 2413-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 september 2006 B 2184-06 KLAGANDE 1. SC Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU 2. MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat KS

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

DOM 2014-01-08 Stockholm

DOM 2014-01-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2014-01-08 Stockholm Mål nr P 7235-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-05 i mål nr P 2493-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Högsta domstolens mål HB m.fl. / riksåklagaren ang. brott mot ordningslagen

Högsta domstolens mål HB m.fl. / riksåklagaren ang. brott mot ordningslagen SVARSSKRIVELSE Sida 1 (11) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-03-13 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-10-17 B 3189-11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Kalmar

2013-02-26 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Hanna Nilsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Tilltalad Masod Rasoli, 930328 Riddaregatan 3 C Lgh 1102 393

Läs mer

DOM 2012-11-27 Stockholm

DOM 2012-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2012-11-27 Stockholm Mål nr M 1024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-12 i mål nr M 3064-11, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-11-22 i mål B 815-12

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-11-22 i mål B 815-12 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 april 2015 B 19-13 KLAGANDE PL Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. B-MB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juni 2009 B 5416-08 KLAGANDE IS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utpressning

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 november 2009 B 1130-07 KLAGANDE 1. ND Ombud och offentlig försvarare: Advokat JE 2. PL Ombud och offentlig försvarare: Advokat BS MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 1000-14 KLAGANDE M R Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-O M MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2007 B 1178-07 KLAGANDE 1. EE Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW 2. NH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MI MOTPART

Läs mer

DOM 2009-01-15 Göteborg

DOM 2009-01-15 Göteborg HOVRÄTTEN FÖR Rotel 44 DOM 2009-01-15 Göteborg Mål nr T 3501-08 Sid 1 (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Borås tingsrätts dom 2008-06-19 i mål T 1450-07, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 B 2648-14 KLAGANDE JK Ombud och offentlig försvarare: Advokat KS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS meddelad i Västerås Mål nr: B 4883-15 PARTER (Antal tilltalade: 6) Tilltalad SARA Johanna Justina Andersson, 19870323-6946 Knutsgatan 13 B Lgh 1304 722 14 Västerås Ombud och försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2013 Ö 1459-12 SÖKANDE BÅ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat TO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-10-02 Stockholm

DOM 2014-10-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-02 Stockholm Mål nr M 5983-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-28 i mål nr M 1960-14, se bilaga KLAGANDE Älvräddarnas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 4262-12 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. ES Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM MOTPART BK

Läs mer

DOM 2014-12-16 Stockholm

DOM 2014-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-12-16 Stockholm Mål nr F 11385-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2013-11-20 i mål nr F 7067-12, se bilaga A KLAGANDE Aktiebolaget

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR

Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR 1 (5) Bilaga till protokoll från presidentmötet i Svea hovrätt den 17 juni 2010 Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR Vid ett möte den 17 juni 2010 mellan presidenterna för de sex hovrätterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 oktober 2004 T 1625-03 KLAGANDE Vägverket, 781 87 BORLÄNGE Ombud: verksjuristen JB MOTPART Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, 516401-7799,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 september 2007 T 672-06 KLAGANDE Staten genom Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Byråchefen HR MOTPARTER 1. IA 2. LA

Läs mer

DOM 2013-09-25 Stockholm

DOM 2013-09-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 060204 DOM 2013-09-25 Stockholm Mål nr M 11075-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2012-11-30, BVa 85, i mål nr Va 448/12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Stockholm

Läs mer

DOM 2013-09-18 Stockholm

DOM 2013-09-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2013-09-18 Stockholm Mål nr M 3634-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-22 i mål nr M 3445-12, se

Läs mer

DOM 2015-12-16 Stockholm

DOM 2015-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-12-16 Stockholm Mål nr P 7052-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-07-14 i mål nr P 721-15, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 februari 2007 T 2932-05 KLAGANDE MA Ombud: Advokat TL MOTPART GK Ombud: Advokat LJ SAKEN Återbetalning av erlagd handpenning ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 5204-13 KLAGANDE MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat KA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2012-11-21 Stockholm

DOM 2012-11-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0602 DOM 2012-11-21 Stockholm Mål nr F 3768-12 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-29 i mål F 5763-11,

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060210 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr P 3560-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-04-02 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 april 2006 Ö 3309-05 KLAGANDE KH Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur. kand. HK MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2006 B 4407-06 KLAGANDE AH Ombud och offentlig försvarare: Advokat EH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2014-03-28 Stockholm

DOM 2014-03-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 DOM 2014-03-28 Stockholm Mål nr M 7927-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-02 i mål nr M 852-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-11-05 Stockholm

DOM 2015-11-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2015-11-05 Stockholm Mål nr P 3455-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-27 i mål nr P 1428-15, se bilaga A KLAGANDE J S Ombud:

Läs mer

DOM 2015-07-03 Stockholm

DOM 2015-07-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-03 Stockholm Mål nr M 1393-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4776-14, se

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2011-06-07 B 3 582-11 Rotel 0111 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 6 april 2011 i mål nr B 17119-10, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m.

K./. Riksåklagaren m.fl. angående stöld m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson 2006-10-27 Ert ÅM 2006/5088 Er beteckning 2006-09-25 B 2946-06 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 september 2005 B 2493-03 KLAGANDE SET Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 juni 2004 B 1726-04 KLAGANDE OCH MOTPART Riksåklagaren KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. LX Offentlig försvarare och ombud: advokaten TN 2. FX

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2015 B 4653-14 KLAGANDE FN Ombud och offentlig försvarare: Advokat LA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov

Läs mer

DOM 2013-12-06 Stockholm

DOM 2013-12-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060104 DOM 2013-12-06 Stockholm Mål nr F 4719-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-16 i mål F 3877-12, se bilaga KLAGANDE 1. Riksbyggens Brf Sätrabrunnshus

Läs mer

DOM 2014-03-21 Stockholm

DOM 2014-03-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060208 DOM 2014-03-21 Stockholm Mål nr M 9761-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-08 i mål nr M 1422-13,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 3573-14 KLAGANDE Lindorff Sverige AB, 556209-5363 Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Ombud: Advokat MA MOTPART Sveamalm fastigheter

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-13 B 5765-10 Rotel 21. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-13 B 5765-10 Rotel 21. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2011-11-25 ÅM 2011/5910 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-09-13 B 5765-10 Rotel 21 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AW./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2015-05-22 Stockholm

DOM 2015-05-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2015-05-22 Stockholm Mål nr P 191-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-10 i mål nr P 5004-13, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2014 T 3743-13 KLAGANDE KS Ombud: Advokat RM MOTPARTER 1. IL 2. AN 3. EN Ombud för 1 3: Advokat KH SAKEN Klander av testamente

Läs mer

DOM 2015-09-24 Stockholm

DOM 2015-09-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-09-24 Stockholm Mål nr M 2280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-18 i mål nr M 2886-14, se

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:9 2015-06-11 Mål nr C 1/15

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:9 2015-06-11 Mål nr C 1/15 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:9 2015-06-11 Mål nr C 1/15 KÄRANDE Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, 757200-4351, Box 8803, 402 71 Göteborg Ombud: advokat O. J. och jur. kand. H. W., Advokatfirman Vinge KB,

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 december 2010 T 5211-09 KLAGANDE GS Ombud: Advokat TJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

DOM 2015-02-17 Stockholm

DOM 2015-02-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-02-17 Stockholm Mål nr P 4066-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-03 i mål nr P 2691-13, se

Läs mer

DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm Sida 1 (10) Mål nr 6531 6533-15 KLAGANDE Stockholms kommun, 212000-0142 Ombud: Stadsadvokat Malin Lindvall Juridiska avdelningen Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 Ö 1590-11 KLAGANDE Euroflon Tekniska Produkter AB, 556502-4162 Drakvägen 6 591 32 Motala Ombud: Advokat BE och advokat KI

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-10-16 Stockholm Mål nr M 3644-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-27 i mål nr M 3936-14, se

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer