HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT"

Transkript

1 Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 april 2011 Ö KLAGANDE Konkursboet för G.D.S. Bil i Stockholm AB i likvidation, c/o Christensson & Roth Advokater AB Norrlandsgatan Stockholm Ställföreträdare: Advokat Peter Roth Christensson & Roth Advokater AB Norrlandsgatan Stockholm MOTPART International Motors (Nordic) AB, Box Helsingborg Ombud: Jur.kand. Lennart Atteryd Ackordcentralen Malmö AB AC Affärsjuridik Malmö Hjälmaregatan Malmö Dok.Id HÖGSTA DOMSTOLEN Riddarhustorget 8 Postadress Box Stockholm Telefon Telefax E-post: Expeditionstid 08:45-12:00 13:15-15:00

2 HÖGSTA DOMSTOLEN Ö Sida 2 SAKEN Edition ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten över Skåne och Blekinges beslut i mål Ö Hovrättens beslut se Bilaga HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Med ändring av hovrättens beslut avslår Högsta domstolen International Motors (Nordic) AB:s yrkande om att konkursboet för G.D.S. Bil i Stockholm AB i likvidation ska föreläggas att förete det revisorsutlåtande som konkursförvaltaren inhämtat i sin konkursutredning. YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN M.M. Konkursboet för G.D.S. Bil i Stockholm AB i likvidation har yrkat att Högsta domstolen med ändring av hovrättens beslut avslår International Motors (Nordic) AB:s yrkande om edition. International Motors (Nordic) AB har bestritt ändring. Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM) och Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige har avgett yttranden i målet.

3 HÖGSTA DOMSTOLEN Ö Sida 3 SKÄL 1. Konkursboet för G.D.S. Bil i Stockholm AB i likvidation har med stöd av 4 kap. 5 konkurslagen väckt återvinningstalan mot International Motors (Nordic) AB. International Motors har med anledning av det yrkat att konkursboet ska förpliktas att förete ett utlåtande, som har upprättats av en auktoriserad revisor på uppdrag av konkursförvaltaren och bl.a. har legat till grund för förvaltarberättelsen i konkursen. 2. Enligt 38 kap. 2 rättegångsbalken är den som innehar en skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis skyldig att förete handlingen. International Motors har gjort gällande att revisorsutlåtandet kan antas ha betydelse som bevis för frågan om när konkursgäldenären kom på obestånd. Konkursboet har invänt att det rör sig om ett sakkunnigutlåtande som inte omfattas av editionsplikt. 3. En sakkunnig är ett bevismedel liksom bl.a. ett vittne och ett skriftligt bevis. Ett utlåtande (muntligt eller skriftligt) av en sakkunnig innehåller på fackkunskap grundade omdömen om vissa sakförhållanden. Inte sällan är dessa sakförhållanden baserade på den sakkunniges egna observationer. 4. Om en sakkunnigs observation av ett visst faktiskt förhållande förs in i målet kan observationen ha bevisbetydelse. Det gör emellertid inte den sakkunnige till ett vittne eller hans skriftliga utlåtande om observationen till ett skriftligt bevis. Till skillnad från vad som gäller för ett vittne har en sakkunnigs observationer sin grund i ett uppdrag och är den information han kan tillhandahålla till sin natur utbytbar. Kunskap om ifrågavarande sakförhållanden skulle således i princip lika gärna ha kunnat erhållas genom att ett identiskt uppdrag lämnades till någon annan med motsvarande fackkunskap.

4 HÖGSTA DOMSTOLEN Ö Sida 4 Det är också att notera att i fråga om ett skriftligt sakkunnigutlåtande är skriftformen endast ett medium för de upplysningar som den sakkunnig kan ge; det egentliga bevismedlet är den sakkunnige. 5. Vad som nu sagts om skillnaderna mellan en sakkunnig och ett vittne respektive ett sakkunnigutlåtande och ett skriftligt bevis ger inte alltid någon klar ledning. Vidare kan blandfall föranleda bedömningssvårigheter. Vad som gäller i sådana situationer bör i första rummet styras av syftet med den reglering som är aktuell. Det syftet kan också motivera avsteg från de utgångspunkter som angetts i det föregående. Av det följer att det i viss mån kan bero på tillämpningssituationen om någon är att anse som en sakkunnig eller ett vittne respektive om en handling är att anse som ett sakkunnigutlåtande eller ett skriftligt bevis. 6. Bestämmelsen om editionsplikt i 38 kap. 2 rättegångsbalken syftar till att den som är i behov av en skriftlig handling såsom bevis ska få tillgång till handlingen. Ytterst handlar det om att säkerställa att den enskilde ska kunna komma till sin rätt genom att ett befogat bevisintresse grundar editionsplikt. 7. Om den sakkunniges observation på grund av särskilda förhållanden är eller blir unik i mening av att observationens bevisbetydelse inte kan uppnås på något annat sätt - t.ex. har granskad bokföring förkommit - får det betydelse för den bevissökandes bevisintresse (jfr NJA 1963 s. 72). Då blir den sakkunnige med avseende på vad han vet vittnespliktig. Och ett skriftligt utlåtande om observationen blir på motsvarande sätt i regel att anse som ett skriftligt bevis i den mening som avses i 38 kap. 2 rättegångsbalken. 8. Huruvida den sakkunnige engagerats för just den tvist där hans utsaga eller skriftliga utlåtande åberopas bör i princip sakna betydelse för frågorna om vittnes- och editionsplikt. Den bevissökandes befogade bevisintresse kan

5 HÖGSTA DOMSTOLEN Ö Sida 5 tillgodoses även om dessa plikter begränsas till de fall när den gjorda observationen inte är reproducerbar. Med sådana begränsningar beaktas vidare den sakkunniges intresse av att inte mot sin vilja bli indragen i en annan tvist - såsom vittne eller genom att hans utlåtande åberopas som skriftligt bevis - om han åtar sig ett sakkunniguppdrag. 9. Ett utlåtande av det slag som är aktuellt i målet innehåller i allmänhet en redogörelse för och en bedömning av vad som beträffande sådana förhållanden som avses i 7 kap. 15 konkurslagen framkommit vid en genomgång av konkursgäldenärens räkenskapsinformation. Vad som skulle kunna föranleda att ett sådant utlåtande i den situation som är aktuell i målet var att betrakta som ett skriftligt bevis, i den mening som avses i 38 kap. 2 rättegångsbalken, är att de observationer om faktiska förhållanden som kan finnas noterade i utlåtandet inte låter sig göras på nytt. 10. International Motors har emellertid inte anfört någon omständighet varav skulle följa att de sakförhållanden för vilka kan ha redogjorts i revisorsutlåtandet kan bevisas genom endast detta. Bolaget har således inte gjort gällande att det saknar möjlighet att på något annat sätt, t.ex. genom en granskning av en annan revisor, föra bevisning om konkursgäldenärens ekonomiska förhållanden av betydelse för obeståndsbedömningen. Det finns här anledning att framhålla att den räkenskapsinformation som kan vara av relevans för den bedömningen typiskt sett utgör sådan skriftlig bevisning som kan bli föremål för edition, om den inte är eller av konkur s förvaltaren hålls tillgänglig. 11. Vad International Motors anfört om sin ställning som borgenär i konkursen saknar betydelse för editions frågan.

6 HÖGSTA DOMSTOLEN Ö Sida Av det anförda följer att International Motors inte har rätt till edition enligt 38 kap. 2 rättegångsbalken av revisorsutlåtandet. Med ändring av hovrättens beslut ska bolagets yrkande därför avslås.,-n \ \ 'CV I avgörandet har deltagit: justitieråden Dag Victor, Stefan Lindskog (referent), Lena Moore, Göran Lambertz och Ingemar Persson Föredragande justitiesekreterare: Kerstin Norman Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

7 HOVRÄTTEN ÖVER PROTOKOLL Aktbilaga 4 SKÅNE OCH BLEKINGE Mål nr Ö Avdelning 2 Föredragning i Rotel 28 Malmö (Beslut ) Sid l (2) RÄTTEN Hovrättsråden Agneta Lindelöf och Boel Havelius samt hovrättsassessorn Pernilla Arrland (referent) FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Hovrättsfiskalen Maria Anvin KLAGANDE Konkursboet för G.D.S. Bil i Stockholm AB i likvidation, c/o Christensson & Roth Advokater AB Norrlandsgatan 18, 3 tr Stockholm Ställföreträdare: Advokat Peter Roth Christensson & Roth Advokater AB Norrlandsgatan 18, 3 tr Stockholm MOTPART International Motors (Nordic) AB, Box Helsingborg Ombud: Advokat Lennart Atteryd Advokatfirman Vinge KB Box Malmö SAKEN Återvinning i konkurs; nu fråga om edition \ ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts beslut i mål T , se bilaga A. Maria Anvin anmäler: Konkursboet för G.D.S. Bil i Stockholm AB i likvidation har yrkat att hovrätten avslår yrkandet om editionsföreläggande. International Motors (Nordic) AB har bestritt ändring. Målet föredras, varefter hovrätten fattar följande Dok.Id97106 Postadress Besöksadress Telefon Telefax "Expeditionstid Box 846 Hovrättstorget l måndag-fredag Malmö E-post: 08:00-13:00 13:00-16:00

8 Sid 2 HOVRÄTTEN ÖVER PROTOKOLL Ö SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 BESLUT att meddelas den 11 september Hovrätten avslår överklagandet. Skäl för beslutet Av 38 kap. 2 rättegångsbalken följer att den som innehar en skriftlig handling som kan antas äga betydelse som bevis är skyldig att förete denna. Skriftliga sakkunnigutlåtanden som avgetts för eller i ett mål är inte att anse som skriftliga bevis och kan därmed inte omfattas av ett editionsföreläggande enligt 38 kap. 2 rättegångsbalken (se Fitger, Kommentar till Rättegångsbalken 38:4, NJA 1963 s. 72). Den nu aktuella revisionspromemorian har inhämtats av konkursförvaltaren i utredningen av konkursboet. Målet i tingsrätten gäller återvinning av en fordran i G.D.S. Bil i Stockholm AB:s i likvidation konkurs. Även om revisionspromemorian skulle vara att anse som ett sakkunnigutlåtande (jfr Edelstam, Sakkunnigbeviset s. 211 ff), är den enligt hovrättens mening i vart fall inte att anse som ett sakkunnigutlåtande som avgetts för eller i målet. Hinder mot att förelägga GDS att utge handlingen föreligger således inte. Överklagandet ska därmed avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR Överklagande får ske inom fyra veckor från den dag då hovrättens beslut meddelades, dvs. senast den 9 oktober Anvisningar för överklagande, se bilaga B. C Protokollet uppvisat oV

9 Bilaga A HELSINGBORGS PROTOKOLL Aktbilaga 17 TINGSRÄTT Mål nr Avdelning l Handläggning i T Enhet l Helsingborg Sid l (5) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Hugo Melander PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien Elna Jönsson PARTER KÄRANDE Konkursboet for G.D.S. Bil i Stockholm AB i likvidation, c/o Christensson & Roth Advokater AB Norrlandsgatan 18, 3 tr Stockholm Ställföreträdare: Advokat Peter Roth Christensson & Roth Advokater AB Norrlandsgatan 18, 3 tr Stockholm SVARANDE International Motors (Nordic) AB, Box Helsingborg Ombud: Advokat Lennart Atteryd Advokatfirman Vinge KB Box Malmö SAKEN Återvinning i konkurs; nu fråga om edition Efter genomgång av handlingarna antecknas följande. International Motors (Nordic) AB (nedan kallad IM) har yrkat att Konkursboet för G.D.S. Bil i Stockholm AB i likvidation (nedan kallad GDS) ska utge den revisionspromemoria som konkursförvaltaren inhämtat i sin konkursutredning och på -DokrH Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 712 Konsul Perssons måndag-fredag Helsingborg plats l E-post: 09:00-15:00

10 Sid 2 HELSINGBORGS PROTOKOLL T TINGSRÄTT Avdelning l Enhet l vilken han bygger sina slutsatser sådana dessa redovisas i förvaltarberättelsen och i målet i övrig. Handlingen äger betydelse i målet för att styrka (1) när obeståndet objektivt ska anses ha inträffat, (2) när obeståndet faktiskt får anses ha framgått av bokföringen, (3) ordningen och eftersläpningen av bokföringen, (4) varför mervärdesskatten inte kom att redovisas rättidigt, samt (5) hur lätt det var att i bokföringen se att mervärdesskatten var felaktigt redovisad. IM har till utveckling av sin talan i huvudsak anfört följande. Konkursförvaltare i allmänhet tillämpar olika principer beträffande frågan om de anser att en dylik revisionspromemoria är att anse som ett förvaltaren tillhörigt internt arbetsmaterial eller om den bifogas förvaltarberättelsen. Tillsynsmyndigheten för konkurser i Malmö intar ståndpunkten att en revisionsutredning som indirekt bekostats av borgenärerna också ska komma dessa till del. Konkursförvaltaren har i förevarande fall endast redovisat sina egna slutsatser dragna på grundval av revisionspromemorian, varigenom IM fråntas möjligheten att ha tillgång till samma bakgrundsmaterial i processen som GDS. GDS har bestritt yrkandet och har som grund för sitt bestridande anfört följande. (1) IM är inte en borgenär i GDS:s konkurs än och kan därför inte hävda att det ska ha rätt att ta del av information som GDS borgenärer varit med om att bekosta, (2) tillsynsmyndighetens uttalande rörande revisionspromemorior och ansvarsgenombrott enligt aktiebolagslagen har inte bäring i en återvinningsprocess, (3) en borgenär kan inte tvinga en konkursförvaltare att lämna ut ett arbetsmaterial i en process mot bolagsorganet, samt (4) en återvinningsprocess skiljer sig inte från andra processer beträffande arbetsmaterial. GDS har till utveckling av sitt bestridande i huvudsak anfört följande. Det underlag för bestämmande av obestånd som aktualiseras i en återvinningsprocess sammanfaller normalt med det underlag som förvaltaren själv använt för att uttala sig om tidpunkten för obestånd. Arbetsmaterialet i nu aktuellt fall innehåller inga andra ställningstaganden är de som redovisats i processen. Revisionspromemorian har inte bifogats förvaltarberättelsen då materialet utgjort ett internt arbetsmaterial.

11 Sid 3 HELSINGBORGS PROTOKOLL T TINGSRÄTT Avdelning l Enhet l IM har genmält. IM är att betrakta som en borgenär med hänsyn till att en eventuell framgång i målet för GDS innebär att IM far en fordran i konkursen. Fordringar som är beroende av villkor, dvs. i förevarande fall en fordran orsakad av att något återvinns, får göras gällande i en konkurs. Revisorns arbete är att jämställa med förvaltarens egna åtgärder över vilka han är skyldig att lämna information. En revisionspromemoria ska enbart återge vad som faktiskt har förekommit, varpå det skulle te sig stötande om en konkursförvaltare med undanhållande av faktiska omständigheter skulle kunna försätta sig i ett bättre processuellt läge än en återvinningssvarande. Tingsrätten fattar följande BESLUT Tingsrätten ålägger GDS att till tingsrätten ge in revisionspromemorian. Handlingen ska ges in till tingsrätten senast den 26 september Skäl för beslutet Enligt 38 kap 2 rättegångsbalken är den som innehar skriftlig handling som kan vara av betydelse som bevis skyldig att förete den. Vid bedömningen om handlingen ska lämnas ut har domstolen att väga innehavarens intresse av att inte behöva lämna ut handlingen mot den betydelse handlingen kan få som bevis och naturen och vikten av målet (NJA 1999 s. 469). Det har i rättspraxis inte ansetts krävas att handlingarna som efterfrågas ska ha ett högt bevisvärde utan den som innehar handlingen kan bli skyldig att lämna ut den så snart omständigheterna talar för att handlingen i vart fall får ett visst bevisvärde vid prövningen av den materiella frågan (NJA 1998 s. 590). En konsekvens av att en fordran återvinns är att rättshandlingen återgår, d.v.s. att utväxlade prestationer ska återbäras och att situationen efter återvinningen i princip ska bli så som den skulle ha varit om den återvunna rättshandlingen aldrig vidtagits. Det innebär att en borgenär som erhållit en betalning av gäldenären vilken blivit återvunnen, i stället får göra gällande sin ursprungliga fordran på samma sätt som om han

12 Sid 4 HELSINGBORGS PROTOKOLL T TINGSRÄTT Avdelning l Enhet l inte hade fått någon betalning. IM har gjort gällande att detta förhållande är att jämställa med en villkorad fordran i enlighet med 5 kap l 2 st konkurslagen och att IM därmed redan nu är borgenärer i GDSrs konkurs. Tingsrätten har att ta ställning till om revisionspromemorian dels utgör en skriftlig handling, dels om den kan antas äga betydelse som bevis i enlighet med 38 kap 2 rättegångsbalken. Av utredningen i målet har det framkommit att revisionspromemorian är en handling upprättad av en revisor, samt att konkursförvaltaren inhämtat handlingen och använt densamma när han författat förvaltarberättelsen. Vid bedömningen av huruvida revisionspromemorian utgör en skriftlig handling har tingsrätten att beakta om handlingen kan anses utgöra ett sakkunnigutlåtande, för vilket edition inte kan föreläggas. Eftersom en revisionspromemoria upprättas generellt vid varje konkurs, är det tingsrättens mening att den inte kan anses utgöra ett sakkunnigutlåtande, och den får därför anses utgöra en skriftlig handling i enlighet med 38 kap 2 rättegångsbalken. Beträffande handlingens betydelse som bevis anser tingsrätten att vad IM har anfört, mot bakgrund av det låga krav som uppställts i praxis, utgör tillräckligt stöd för att handlingen ska anses ha betydelse som bevis för prövning av den materiella frågan i målet. Tingsrätten har slutligen att ta ställning till huruvida den omständighet att revisionspromemorian enligt GDS utgör ett internt arbetsmaterial skulle hindra ett editionsföreläggande. Enligt 32 kap 2 3 st rättegångsbalken gäller inte editionsplikten minnesanteckning eller annan sådan uppteckning som är avsedd uteslutande för personligt bruk, om det inte föreligger synnerlig anledning att anteckningarna eller uppteckningen företes. Enligt förarbetena är det tydligt att, om t.ex. en part påstår att han grundar sina uppgifter om ett visst faktum på av honom gjorde minnesanteckningar, han bör vara skyldig att om det begärs förete dessa anteckningar. En revisionspromemoria upprättad av en revisor torde enligt tingsrätten inte kunna falla under detta stadgande, då den inte är att jämställa med en minnesanteckning eller annan sådan uppteckning avsedd uteslutande för personligt bruk.

13 HELSINGBORGS TINGSRÄTT Avdelning l Enhet l PROTOKOLL Sid 5 T Med anledning av det ovan sagda saknas anledning att pröva huruvida den omständigheten att IM påstår sig ha en villkorad fordran och således redan i nuläget skulle anses vara en borgenär i GDS:s konkurs, har någon betydelse i frågan om edition enligt 38 kap 2 rättegångsbalken. Beslutet får överklagas särskilt. Den som vill överklaga beslutet ska anmäla missnöje inom en vecka från den dag då parten fick del av beslutet. Försummar parten detta har han inte täligre rätt att överklaga beslutet. Protokol et uppvisat ,5 / /

14 Hovrätten Över Skåne och Blekinge Bilaga B Anvisningar för överklagande Överklagandet skall göras skriftligen. Om avgörandet innehåller beslut i fråga som avses i 49 kap. 5 rättegångsbalken eller 37 lagen (1996:242) om domstolsärenden, får detta överklagas särskilt. Överklagandet ställs till Högsta domstolen men skall ges in till hovrätten. Det skall ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges under rubriken HUR MAN ÖVERKLAGAR. Målet eller ärendet tas upp av Högsta domstolen endast om Högsta domstolen lämnar tillstånd till det, s.k. prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan meddelas endast om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen; eller 2. det finns synnerliga skäl till en sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets eller ärendets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål eller ärenden, som samtidigt föreligger till bedömande, kan prövningstillstånd meddelas också i övriga. Prövningstillstånd behövs inte när justitiekanslern justitieombudsman överklagar i mål om allmänt åtal. Upplysningar I överklagandet till Högsta domstolen skall Ni ange 1. Ert namn, postadress och telefonnummer eller 2. den dom eller det beslut som överklagas samt målets eller ärendets nummer och dagen för avgörandet 3. den ändring i domen eller beslutet som yrkas 4. grunderna för överklagandet (de skäl som Ni åberopar) och i vilket avseende hovrättens skäl enligt Er mening är oriktiga 5. de bevis Ni vill åberopa och vad Ni vill styrka med varje särskilt bevis 6. de omständigheter Ni åberopar till stöd för att prövningstillstånd skall meddelas. Överklagandet bör vara egenhändigt undertecknat av Er eller Ert ombud. en Postadress Box MALMÖ Besöksadress Hovrättstorget l MALMÖ Telefon Telefax Expeditionstid må-f re

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Konkursboet för G.D.S. Bil i Stockholm AB i likvidation,

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Konkursboet för G.D.S. Bil i Stockholm AB i likvidation, Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 april 2011 Ö 4634-09 KLAGANDE Konkursboet för G.D.S. Bil i Stockholm AB i likvidation, 556236-5014 Ställföreträdare: Advokat PR MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. TIDIGARE AVGÖRANDE Svea hovrätts, Miljööverdomstolen, dom 2009-10-09 i mål M 350-09 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

HÖGSTA DOMSTOLENS. TIDIGARE AVGÖRANDE Svea hovrätts, Miljööverdomstolen, dom 2009-10-09 i mål M 350-09 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2011 Ö 517-11 SÖKANDE OCH KLAGANDE Föreningen Bevara Ojnareskogen c/o OS MOTPART Nordkalk AB, 556073-4054 Box 901 731 29

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 september 2015 Ö 702-15 KLAGANDE OCH SÖKANDE NW. Offentlig försvarare: Advokat CJ

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 september 2015 Ö 702-15 KLAGANDE OCH SÖKANDE NW. Offentlig försvarare: Advokat CJ Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 september 2015 Ö 6196-14 och KLAGANDE OCH SÖKANDE NW Offentlig försvarare: Advokat CJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 september 2010 Ö 3243-10 KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm Ombud: Advokat TT MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2013 Ö 2415-12 KLAGANDE OCH MOTPART Vattenfall Eldistribution AB, 556417-0800 Box 6013 171 06 Solna Ombud: Advokaterna TW

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juni 2013 T 264-12 KLAGANDE OCH MOTPART HSB:s Bostadsrättsförening Marietorp i Oxie, 716406-8970 Kvartersgården Keramikvägen 51 238

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (15) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 Ö 1590-11 KLAGANDE Euroflon Tekniska Produkter AB, 556502-4162 Drakvägen 6 591 32 Motala Ombud: Advokat BE och advokat KI

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 1000-14 KLAGANDE M R Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-O M MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Stockholm Yrkesmannen AB, 556676-0061 Kolartorpsvägen 13 136 48 Handen

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Stockholm Yrkesmannen AB, 556676-0061 Kolartorpsvägen 13 136 48 Handen Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2015 T 2895-13 KLAGANDE Europeiska Motor AB, 556406-5448 Box 2097 174 02 Sundbyberg Ombud: Advokat FZ MOTPART Stockholm Yrkesmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 4631-11 KLAGANDE Chateau d'or LLC c/o Jack Murphy Leinster Management Limited Ground Floor 19/21 Circular Road Douglas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 oktober 2007 Ö 1721-06 KLAGANDE Swedbank AB (tidigare FöreningsSparbanken AB), 502017-7753 105 34 Stockholm Ombud: Bankjurist CL MOTPARTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2016 Ö 2703-14 KLAGANDE Dödsboet efter Gustaf De Geer Ombud: Advokat TJ MOTPART Lacris Aktiebolag c/o L Götavägen 26 182 61 Djursholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2013 B 1174-13 KLAGANDE KK Ombud och offentlig försvarare: Advokat GB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 KLAGANDE OCH MOTPART Kontel Trade AG Bahnhofstrasse 21 6300 Zug Schweiz Ombud: Advokat ON KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juli 2010 T 4990-07 KLAGANDE AL Ombud: Förbundsjurist RS MOTPART Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna SAKEN Lönegaranti ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 april 2016 T 5829-14 KLAGANDE LW Ombud: Jur.kand. AK och jur.kand. BC MOTPART Uppsalahem Aktiebolag, 556137-3589 Box 136 751 04 Uppsala

Läs mer

Munck, Håstad (referent), Lindeblad, Calissendorff och Wersäll. Jonsson

Munck, Håstad (referent), Lindeblad, Calissendorff och Wersäll. Jonsson HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL Aktbil. nr Avd. 1 vid föredragning DAG FÖR BESLUT Mål nr T 1418-02 2003-06-18 Stockholm Sida 1 (7) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts beslut 2008-12-17 i mål Ö 2590-08 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

HÖGSTA DOMSTOLENS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts beslut 2008-12-17 i mål Ö 2590-08 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2010 Ö 283-09 KLAGANDE KL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning m.m. ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 juli 2014 T 4170-12 KLAGANDE 1. BS 2. JHS 3. JRS 4. YS. Ombud för 1 4: Advokat JS

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 juli 2014 T 4170-12 KLAGANDE 1. BS 2. JHS 3. JRS 4. YS. Ombud för 1 4: Advokat JS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juli 2014 T 4170-12 KLAGANDE 1. BS 2. JHS 3. JRS 4. YS Ombud för 1 4: Advokat JS MOTPART Halmstads kommun Box 153 301 05 Halmstad Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 juni 2015 Ö 4228-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Emtunga Offshore AB:s konkursbo,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 april 2009 T 3076-06 KLAGANDE Gävle Kraftvärme AB, 556527-3512 Box 783 801 29 Gävle Ombud: Advokat PM MOTPART Länsstyrelsen i Gävleborgs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 december 2012 Ö 2424-10 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART RJS SAKEN Ersättning till tolk ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad Aktbilaga 12 Mål nr T 1162-13 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN tillika PROTOKOLLFÖRARE Rådmannen Claes Enhörning PARTER KÄRANDE Bökebergs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM (Mellandom)

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM (Mellandom) Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM (Mellandom) Mål nr meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 T 1295-09 KÄRANDE KGA Ombud: Advokat TH SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd Dok.Id

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 4912-14 KLAGANDE Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna Mora kommun 792 80 Mora MOTPART MP SAKEN Anordnande av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 mars 2011 T 5286-08

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 mars 2011 T 5286-08 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 mars 2011 T 5286-08 KLAGANDE Aktiebolaget Svenska Bostäder, 556043-6429 Box 95 162 12 Vällingby Ombud: Advokat U S MOTPART Eurostar Aktiebolag,

Läs mer

NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Leif Thorsson, Torgny Håstad, Per Virdesten (referent), Anna Skarhed och Gudmund Toijer

NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Leif Thorsson, Torgny Håstad, Per Virdesten (referent), Anna Skarhed och Gudmund Toijer Sida 1 (14) PROTOKOLL 2008-09-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr B 3009-08 Avdelning 2 NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Leif Thorsson, Torgny Håstad, Per Virdesten (referent), Anna Skarhed och Gudmund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 maj 2004 T 1388-02 KLAGANDE Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, 516401-7799, 106 26 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen CH MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 oktober 2007 T 3088-05 KLAGANDE Follin & Granar i Borås AB:s konkursbo, 556468-9221 c/o Advokat JH Ombud: Advokat AS MOTPART Handelsbolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 juni 2016 T 3593-14 KLAGANDE CP Ombud: KO MOTPART MB Ombud: Advokat BT SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten över Skåne och Blekinges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 april 2015 Ö 2964-14 KLAGANDE Skatteverket Ombud: Verksjuristen Camilla Larsson Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART DS SAKEN Utmätning

Läs mer

Ombud och offentlig försvarare: Advokat TC

Ombud och offentlig försvarare: Advokat TC Sida 1 (6) PROTOKOLL 2008-01-30 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr B 466-08 Avdelning 1 NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Johan Munck, Dag Victor (referent), Severin Blomstrand, Torgny Håstad och Per Virdesten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2172-13 KLAGANDE Coty Germany GmbH, DE149046939 Postfach 1126 D 55001 Mainz Tyskland Ombud: Advokat AB och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2007 Ö 536-04 KLAGANDE Freeport Plc, 360284 9-13 George Street GB-London W1U 3FL Storbritannien Ombud: Advokat MT och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Pergam Förvaltning Aktiebolag, 556364-0548 Box 5126 402 23 Göteborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Pergam Förvaltning Aktiebolag, 556364-0548 Box 5126 402 23 Göteborg Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2013 Ö 5529-12 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Pergam Förvaltning Aktiebolag, 556364-0548 Box 5126

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 november 2015 Ö 3223-13 KLAGANDE Vivamondo Limited genom Vivamondo Limited Hong Kong filial, 516405-3497 c/o CB Technology AB Box

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-18 Handläggning i Malmö. RÄTTEN Rådmannen Ann-Louise Roos, även protokollförare

PROTOKOLL 2016-02-18 Handläggning i Malmö. RÄTTEN Rådmannen Ann-Louise Roos, även protokollförare 1 Handläggning i Malmö Aktbilaga 16 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Ann-Louise Roos, även protokollförare KLAGANDE Staten genom Statens försvarshistoriska museer c/o Setterwalls

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE KIA Motors Sweden AB, Kanalvägen Upplands Väsby. Ombud: Advokat JT och jur.kand.

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE KIA Motors Sweden AB, Kanalvägen Upplands Väsby. Ombud: Advokat JT och jur.kand. Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 juli 2010 Ö 3756-09 KLAGANDE KIA Motors Sweden AB, 556618-8545 Kanalvägen 12 194 61 Upplands Väsby Ombud: Advokat JT och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 T 3932-14 KLAGANDE Bryggholmens samfällighetsförening, 716422-4367 c/o Wille Sundin Lagårdsviksvägen 1 745 98 Enköping

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juni 2007 T 4595-06 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist UB MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Advokat TI och jur.kand. NH

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Advokat TI och jur.kand. NH Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 13-09 KLAGANDE Lenmorniiproekt OAO Mezhevoy Kanal 3, korp 2 RU-198035 St Petersburg Ryssland Ombud: Advokat TI och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2014 T 5554-13 KLAGANDE 1. EB 2. OB 3. BS 4. CS MOTPARTER 1. Byggnadsnämnden i Halmstads kommun Box 153 301 05 Halmstad 2. EV

Läs mer

DOM 2015-05-05 Stockholm

DOM 2015-05-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-05-05 Stockholm Mål nr M 8398-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-27 i mål nr M 3320-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och räddningstjänstnämnden

Läs mer

DOM 2014-12-16 Stockholm

DOM 2014-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-12-16 Stockholm Mål nr F 11385-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2013-11-20 i mål nr F 7067-12, se bilaga A KLAGANDE Aktiebolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 december 2014 Ö 5698-13 KLAGANDE 1. AC Ombud och offentlig försvarare: Advokat CJ 2. IC Ombud och offentlig försvarare: Advokat PA

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2010 Ö 4936-09 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART HB Ombud: Advokat RA SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 oktober 2008 T 2224-07 KLAGANDE OCH MOTPART 1. Escape Bar & Restaurang AB, 556520-8773 Baltzarsgatan 25 211 36 Malmö Ombud: Advokat TN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2009 T 4825-07 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist JP MOTPART Motor Union Assuransfirma

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2015 B 4653-14 KLAGANDE FN Ombud och offentlig försvarare: Advokat LA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov

Läs mer

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2006 T 3692-04 KLAGANDE 1. SBE 2. TB Ombud för 1 och 2: Advokat MLS MOTPART SG Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokat JM SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 oktober 2007 T 2062-06 KLAGANDE 1. KB 2. CLB Ombud för 1 och 2: Försäkringsjurist UL MOTPART HSB Bostadsrättsförening 56 Fiolbacken i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2014 T 3743-13 KLAGANDE KS Ombud: Advokat RM MOTPARTER 1. IL 2. AN 3. EN Ombud för 1 3: Advokat KH SAKEN Klander av testamente

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-10-28 i mål B 1902-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-10-28 i mål B 1902-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2010 B 4878-08 KLAGANDE T.C.O. Ombud och offentlig försvarare: Advokat T.R. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 22 Mål nr F 1405-14 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Inge Karlström, ordförande, och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 oktober 2008 B 1467-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat S-EO SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Bäckby Byalag Samfällighetsförening c/o KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2007-10-23 i mål T 3435-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Bäckby Byalag Samfällighetsförening c/o KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2007-10-23 i mål T 3435-07 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2010 T 4486-07 KLAGANDE 1. TB 2. OG 3. KEK Ombud för samtliga: Advokat JJ MOTPART Bäckby Byalag Samfällighetsförening c/o KJ Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2007 T 1890-06 KLAGANDE Staten genom Kronofogdemyndigheten 171 94 Solna MOTPART SP Ombud: Förbundsjurist JL SAKEN Lönegaranti

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 maj 2015 Ö 5440-13 KLAGANDE DS Ombud: Advokat JH MOTPART Mr Green Ltd C 42360 Tagliaferro Business Centre Level 1, High Street MT-SLM

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 september 2011 T 4062-09 KLAGANDE BÅ Ombud: Jur.kand. KG MOTPART Karolinska Institutet, 202100-2973 Box 4064 141 04 Huddinge Ombud: Jur.kand.

Läs mer

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PARTER KÄRANDE Aspis Liv Försäkrings AB i likvidation, 516406-0203 c/o Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ombud: Advokat Robert Wikholm Advokatfirman Vinge

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2013 Ö 1459-12 SÖKANDE BÅ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat TO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 oktober 2011 Ö 3072-09 KLAGANDE ELS Ombud: Advokat P-AB MOTPART RA Ombud: Advokat BD SAKEN Förlängning av arrendeavtal ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 maj 2005 Ö 2554-02 KLAGANDE TS Ombud: jur. kand. PM MOTPARTER 1. Föreningssparbanken Aktiebolag, 502017-7753, 105 34 STOCKHOLM Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 Ö 967-12 KLAGANDE EB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utlämnande av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2016 Ö 6098-14 KLAGANDE UH MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: hovrättsassessorn TH Samma adress SAKEN Ersättning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2015 Ö 2282-13 KLAGANDE 1. SB 2. NB 3. AA Ombud för 1 3: jur kand AM MOTPART OB SAKEN Tillstånd till adoption ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 2012-08-15 Meddelat i Stockholm Mål nr 5255-12 1 KLAGANDE EQC Group AB, 556821-1089 Ombud: Advokaten Axel Eskeby Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 1043 791

Läs mer

DOM 2009-04-21 Stockholm

DOM 2009-04-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 0301 DOM 2009-04-21 Stockholm Mål nr T 256-08 Sid 1 (9) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2007-12-10 i mål nr T 25365-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 3573-14 KLAGANDE Lindorff Sverige AB, 556209-5363 Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Ombud: Advokat MA MOTPART Sveamalm fastigheter

Läs mer

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m.

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/4607 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 2278-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM ÖI m.fl.,./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2014 Ö 2237-12 KLAGANDE Dödsboet efter Juan Aramendia Rosas c/o jur.kand. GD Ombud: Jur.kand. GD Adress som ovan MOTPART NCC

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2008 T 2240-07 KLAGANDE MSC MOTPART Collector Finance & Law AB, 556527-5418 Box 11914 404 39 Göteborg Ombud: Jur.kand. AK SAKEN

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 maj 2004 T 1356-02 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681, 106 50 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen UL MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2012 Ö 1570-11 KLAGANDE Kredit AB Marginalen, 556589-3681 Box 26134 100 41 Stockholm Ombud: Jur.kand. L G Samma adress MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 T 5767-13 KLAGANDE OCH MOTPART Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473 103 84 Stockholm Ombud: Advokaterna JM och JS KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN Högsta domstolens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2016 Ö 4325-14 KLAGANDE BG MOTPARTER 1. 4Finance AB, 556790-4189 Hammarby Allé 47 120 30 Stockholm 2. Bilia Personbilar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 oktober 2013 Ö 965-13 KLAGANDE Alstom Power Sweden AB, 556011-4224 601 87 Norrköping Ombud: Advokaterna TP och KG MOTPART Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 5204-13 KLAGANDE MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat KA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2007 B 1178-07 KLAGANDE 1. EE Ombud och offentlig försvarare: Advokat AW 2. NH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MI MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december Ö 5374-13 KLAGANDE A-CBO Ombud: TK MOTPART Polismyndigheten i Stockholms län, Trafikenheten Box 4060 171 04 Solna SAKEN Felparkeringsavgift

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juni 2015 Ö 2267-15 KLAGANDE Gatudrömmar AB i konkurs, 556923-2944 Ställföreträdare: A T Ombud: Advokat P K och jur.kand. R G SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 december 2006 Ö 2131-05 KLAGANDE SP Ombud: Advokat JM MOTPART MG Ombud: Advokat CF SAKEN Förordnande av god man enligt samäganderättslagen

Läs mer

DOM 2012- Meddelad i Stockholm

DOM 2012- Meddelad i Stockholm Avdelning 2 2012- Meddelad i Stockholm Mål nr 4464-12 1 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB, 556715-2086 Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juni 2009 B 5416-08 KLAGANDE IS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utpressning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 3 maj 2016 KLAGANDE AA Advokatfirman S.J.P. Haglund AB Box 74 521 02 Falköping MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2015 T 1837-14 KLAGANDE HSB:s Bostadsrättsförening Linjalen i Göteborg, 757200-9129 Västra Stillestorpsgatan 19-21 417 13 Göteborg

Läs mer

DOM 2015-01-14 Stockholm

DOM 2015-01-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 DOM 2015-01-14 Stockholm Mål nr P 49-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-12-17 i mål nr P 4137-14,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 oktober 2012 Ö 1395-11 KLAGANDE 1. Unibet (International) Ltd The Plaza Complex, Level 5 Suite 7, Bisazza Street MT-Sliema SLM 15

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) Målnummer: Ö1006-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2003-03-13 Rubrik: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7

Läs mer

BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 03 BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm Mål nr 211-13 l KLAGANDE Mohammed Bouhmame, 960505 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Anna Ekvall Advokatbyrån Nichols & Co AB Drottninggatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-21 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Svenska Diabetesförbundet, 802007-6512 Box 1107 172 77 Sundbyberg Svarande Storstockholms Diabetesförening, 802005-8650 Torsgatan 8 111 23 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Aktbilaga 23 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 juni 2012 T 5537-10 KLAGANDE RL Ombud: Jur.kand. HL MOTPART Nyombygg i Örebro AB:s konkursbo, 642046-1052 Konkursförvaltare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 mars 2016 B 2268-15 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPARTER 1. RA Ombud och offentlig försvarare: Advokat BA 2. MM Ombud och offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6011-09 KLAGANDE Föräldrakooperativet Framtiden ekonomisk förening, 769606-9801 c/o Anne-Marie S Lundell Vallavägen 9 B

Läs mer