Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m."

Transkript

1 ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart FL Ombud och offentlig försvarare: Advokaten PG Saken Grovt bokföringsbrott m.m. Dom Hovrättens för Västra Sverige, avd. 1, dom den 20 september 2013 i mål B Yrkande Jag yrkar att Högsta domstolen undanröjer hovrättens dom såvitt avser avvisning av åtalet för grovt bokföringsbrott samt frågan om näringsförbud och i de delarna visar målet åter till hovrätten för erforderlig handläggning. Bakgrund Framställningen från Ekobrottsmyndigheten Kammaråklagaren Per Håkan Larsson, Ekobrottsmyndigheten, Första ekobrottskammaren i Göteborg, begärde i en framställning att riksåklagaren skulle överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen. Vice överåklagaren Henric Fagher vid Ekobrottsmyndigheten överlämnade Per Håkan Larssons framställ- Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 ÖVERKLAGANDE Sida 2 (6) ning till riksåklagaren och tillstyrkte i ett eget yttrande att domen skulle överklagas. Framställningen och yttrandet bifogas. Ekobrottsmyndigheten har i sitt yttrande redogjort för omständigheterna i målet. Jag får i denna del hänvisa till yttrandet. Grunder Även när det gäller grunderna för mitt överklagande kan jag i huvudsak hänvisa till Ekobrottsmyndighetens yttrande. Jag vill göra några tillägg och sammanfatta min inställning enligt följande. Pågående mål i Europadomstolen I Europadomstolen är för närvarande flera mål anhängiga som gäller det svenska systemet med parallella sanktioner på skatteområdet. Fyra av dessa mål var i våras i princip klara för avgörande. Efter Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 i mål B , NJA 2013 s. 502, har Europadomstolen begärt att regeringen senast den 18 oktober 2013 ska ge in yttrande angående vilken betydelse Högsta domstolens avgörande har för de pågående målen. Målen Lucky Dev mot Sverige 7356/10 och Shibendra Dev mot Sverige 7362/10 gäller bl.a. frågan om förhållandet mellan påförda skattetillägg och åtal för bokföringsbrott. Syftet med bokföringen I boken Bokföringsbrott och bokföringslagen, Christine Andersson, Anna-Lena Dahlqvist och Sigurd Elofsson, 3 uppl, Norstedts juridik, 2011, görs följande allmänna uttalanden om syftet med bokföringen (s. 16, se även prop. 2004/05:69, s. 29). Bokföringen utgör grundval både för kontroll och framtida ekonomiska beslut, för företaget självt eller för dess utomstående intressenter. Den ska sålunda tjäna som underlag för kontroll och uppföljning av företagets verksamhet och medelsförvaltning. Bokföringen spelar också stor roll som informationskälla vid konkursboutredningar och utredandet av misstankar om ekonomiska oegentligheter, t.ex. skatte- och borgenärsbrott. Den har också en direkt betydelse för borgenärernas skydd eftersom vinstutdelning i aktiebolag är kopplad till vilket fritt eget kapital som har redovisats i årsredovisningen. Slutligen har bokföringen stor betydelse för beskattning av näringsverksamhet. De utomstående intressenterna är: kreditgivare leverantörer kunder övriga kontraktsparter personer som avser att sluta avtal med företaget ägare och medlemmar personer som avser att förvärva aktier eller andelar eller bli medlemmar

3 ÖVERKLAGANDE Sida 3 (6) anställda konkurrenter samhället, inte minst Skatteverket (SKV), polis och åklagare. Kort om omständigheterna i NJA 2013 s. 502 I NJA 2013 s. 502 avsåg åtalet för bokföringsbrott att den tilltalade underlåtit att i sitt aktiebolag såsom lön till sig själv bokföra tre transaktioner. Den tilltalade hade dels tillgodogjort sig en betalning som var avsedd för hans aktiebolag, dels låtit aktiebolaget bekosta renoveringarna av en bostadsrättslägenhet och en fritidsfastighet. De påförda skattetilläggen avsåg att han senare lämnat oriktiga uppgifter i sina inkomstdeklarationer om de tre nämnda transaktionerna. Högsta domstolen fann trots det redovisade sambandet mellan bokföringsbrotten, som i och för sig begicks i den tilltalades aktiebolag, och de oriktiga uppgifterna i den tilltalades egen inkomstdeklaration att det inte var fråga om samma brott (gärning). Högsta domstolens avgöranden efter NJA 2013 s. 502 Som redovisas i Ekobrottsmyndighetens yttrande har Högsta domstolen i tiden efter NJA 2013 s. 502 i flera mål haft anledning att ta ställning till förhållandet mellan ett påfört skattetillägg och ett senare åtal för bokföringsbrott; utan att i något fall finna att det beslutade skattetillägget utgjort hinder för åtalet. Högsta domstolen har inte heller i något fall ansett det nödvändigt att närmare utveckla skälen för sitt ställningstagande. Det kan finnas skäl att redovisa omständigheterna i något av de mål som Ekobrottsmyndigheten nämner i sitt yttrande. I Högsta domstolens dom den 25 september 2013 i mål B hade den tilltalade bedrivit näringsverksamhet i form av byggnadsarbete utan att bokföra uppkomna affärshändelser och utan att deklarera inkomst av näringsverksamhet och debiterad mervärdesskatt. Hovrätten hade dömt den tilltalade för skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. I Högsta domstolen yrkade den tilltalade att åtalet skulle avvisas i fråga om skattebrott eftersom han påförts skattetillägg. Vidare yrkades att åtalet för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll skulle ogillas. Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd i fråga om avvisning av åtalet för skattebrott och om påföljd. I domen undanröjde Högsta domstolen hovrättens dom i de delar hovrätten prövat åtalet för skattebrott och avvisade åtalet i dessa delar. Högsta domstolen undanröjde även hovrättens dom i fråga om påföljd och visade i den delen målet åter till hovrätten för fortsatt handläggning.

4 ÖVERKLAGANDE Sida 4 (6) Min sammanfattande bedömning I NJA 2013 s. 502 uttalar Högsta domstolen att förbudet mot dubbla förfaranden normalt inte hindrar lagföring för bokföringsbrott av det skälet att skattetillägg har tagits ut. Högsta domstolen konstaterar att ett bokföringsbrott på olika sätt kan ha samband med ett oriktigt uppgiftslämnande av betydelse för beskattningen och att det faktum att en affärshändelse i rörelsen inte bokförs på ett korrekt sätt kan öppna för att oriktigheten kommer att föras över till skatteförfarandet. Skattetillägget konstateras emellertid förutsätta ett tillkommande faktiskt moment i skatteförfarandet (lämnandet av en oriktig uppgift) som åtminstone typiskt sett ligger något senare i tiden, efter det att bokföringen för perioden har avslutats. Den faktiska handlingen (eller underlåtenheten) att inte korrekt bokföra affärshändelsen sker i allmänhet ytterligare en tid dessförinnan. Enligt Högsta domstolen kan därför de konkreta fakta som ligger till grund för ett bokföringsbrott normalt inte med tillämpning av Europadomstolens hittillsvarande praxis anses oupplösligt förbundna till tid och rum med de fakta som läggs till grund för ett skattetillägg. I resningsavgörandet den 16 juli 2013 (mål Ö ) uttalade Högsta domstolen, med hänvisning till NJA 2013 s. 502, att de konkreta fakta som konstituerar ett bokföringsbrott normalt inte anses oupplösligt förbundna till tid och rum med de fakta som läggs till grund för ett skattetillägg. Enligt Högsta domstolen är det därför som huvudregel inte fråga om samma gärning i de båda fallen. I det aktuella fallet fann Högsta domstolen att förhållandena inte var sådana att de skulle ha kunnat motivera ett avsteg från huvudregeln. I det nu aktuella fallet har det under lång tid gjorts regelbundna insättningar på FLs bankkonto på Jersey. De bokföringsbrott FL åtalats för består i att han inte har bokfört någon av dessa affärshändelser, vilket han varit skyldig att göra senast vid utgången av månaden närmast efter den kalendermånad då respektive affärshändelse inträffat. Grunden för de skattetillägg FL påförts är att han i sina inkomstdeklarationer avseende taxeringsåren lämnat oriktiga uppgifter i form av att han inte redovisat de inkomster som influtit på Jersey-kontot. Som ett exempel kan nämnas att den 20 januari 2004 sattes drygt euro in på FLs konto på Jersey (se s. 106 i förundersökningsprotokollet). Denna affärshändelse skulle ha bokförts senast den 28 februari FL lämnade sedan en oriktig uppgift genom att inte redovisa de influtna medlen som inkomst av näringsverksamhet i den inkomstdeklaration han gav in till Skatteverket den 17 maj I det nu aktuella fallet har således bokföringsbrotten ett samband med det oriktiga uppgiftslämnandet i skatteförfarandet. De affärshändelser som FL underlåtit att bokföra, insättningarna på det utländska kontot, har han inte heller fört in

5 ÖVERKLAGANDE Sida 5 (6) i skatteförfarandet. De skattetillägg som FL påförts har emellertid inte grundats på underlåtenheten att bokföra, utan på att han lämnat oriktiga uppgifter i sina inkomstdeklarationer. Dessa oriktiga uppgifter har han dessutom lämnat i tiden långt efter det att han underlåtit att bokföra de aktuella affärshändelserna. FL hade också, trots att han inte bokfört affärshändelserna, mycket väl kunnat lämna korrekta uppgifter i inkomstdeklarationerna. Mot bakgrund av det sagda anser jag att de konkreta fakta som ligger till grund för de åtalade bokföringsbrotten inte kan anses oupplösligt förbundna till tid och rum med de fakta som legat till grund för de påförda skattetilläggen. Som framgått i det föregående har Högsta domstolen uttalat att huvudregeln är att det inte är fråga om samma gärning vid bokföringsbrott och skattetillägg. För att göra avsteg från en sådan huvudregel måste enligt min mening krävas att omständigheterna i det konkreta fallet på ett klart och tydligt sätt avviker från vad som normalt är fallet i den aktuella typen av mål. I det förevarande målet är förhållandena enligt min uppfattning inte sådana att de motiverar ett avsteg från huvudregeln. Tvärtom är det vanligt förekommande att betalningar inte bokförs och därefter inte redovisas på ett riktigt sätt i inkomstdeklarationen. Syftet med bokföringslagens regler är att tillse att näringsidkarnas bokföring är utformad på ett sådant sätt att den kan utgöra grundval för kontroll och framtida ekonomiska beslut, såväl för företaget självt som för en lång rad utomstående intressenter. Det ska vara möjligt att löpande under året följa och få en överblick av verksamhetens resultat och ställning. Det ska också vara möjligt att i efterhand kontrollera vad som har inträffat i verksamheten. Bokföringsreglerna ska inte bara skydda de som redan har ett intresse i verksamheten utan också de som framöver kan komma i kontakt med denna. I sammanhanget bör också nämnas att hur en verksamhet kan komma att utvecklas ekonomiskt är vid varje tidpunkt avhängigt ett vitt spektrum av faktorer, såväl interna som externa. Mot denna bakgrund är det enligt min mening inte riktigt att, som hovrätten gjort, i efterhand bedöma vilka intressenter som funnits i det enskilda fallet och väga in detta vid bedömningen. Sammanfattningsvis anser jag att de beslutade skattetilläggen inte utgör något hinder för att pröva åtalet om bokföringsbrott. Processfrågor Frågan om prövningstillstånd Prövningstillstånd får enligt 54 kap. 10 första stycket 1 rättegångsbalken meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

6 ÖVERKLAGANDE Sida 6 (6) I NJA 2013 s. 502 har Högsta domstolen uttalat att förbudet mot dubbla förfaranden normalt inte hindrar lagföring för bokföringsbrott av det skälet att skattetillägg har tagits ut. Högsta domstolen har senare i flera fall mål haft anledning att ta ställning till förhållandet mellan ett påfört skattetillägg och ett senare åtal för bokföringsbrott; utan att i något fall finna att det beslutade skattetillägget utgjort hinder för åtalet. Högsta domstolen har inte heller i något fall närmare utvecklat skälen för sitt ställningstagande. I det nu aktuella fallet har en enig hovrätt funnit att omständigheterna är sådana att de tidigare påförda skattetilläggen utgör hinder för en prövning av åtalet för bokföringsbrott. Enligt uppgifter inhämtade från Ekobrottsmyndigheten har hovrättens dom uppmärksammats av parter och domstolar runt om i landet. I flera fall har den tilltalade, med hänvisning till domen, yrkat att åtal för bokföringsbrott ska avvisas. Det har vidare förekommit att domstolar har ställt in huvudförhandlingar eller begärt in yttrande från åklagaren beträffande frågan om avvisning av åtal eller vilandeförklaring av mål. Mot bakgrund av det sagda anser jag, i likhet med Ekobrottsmyndigheten, att det finns ett tydligt behov av att Högsta domstolen utvecklar och preciserar de vägledande uttalandena i NJA 2013 s. 502, såvitt gäller frågan om under vilka förutsättningar det kan finnas skäl att anse att ett tidigare påfört skattetillägg hindrar ett senare åtal för bokföringsbrott. En prövning av målet skulle därför vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Bevisning m.m. Jag ber att få återkomma med bevisuppgift och synpunkter på målets fortsatta handläggning för det fall Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd. Anders Perklev Lars Persson Kopia till: Ekobrottsmyndigheten, Huvudkontoret, Rättsenheten (EBM B-2013/0180) Ekobrottsmyndigheten, Första ekobrottskammaren i Göteborg (EB ) Utvecklingscentrum Stockholm

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juli 2013 Ö 1526-13 SÖKANDE JS Ombud: Advokat CO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m.

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-07-02 ÅM 2011/8382 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-11-01 B 4710-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-16 ÅM 2015/2426 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 4411-2009

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 4411-2009 Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 4411-09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 4411-2009 Överklagandet

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grov förskingring

Överklagande av hovrättsdom grov förskingring ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen 2010-04-28 ÅM 2010/2251 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grov förskingring

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. egenmäktighet med barn

AK./. riksåklagaren ang. egenmäktighet med barn SVARSSKRIVELSE Sida 1 (8) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-09-20 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-03-22 B 311-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10 Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-18 ÅM 2011/1558 Tf. byråchefen Daniel Thorsell Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m.

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Sida 1 (12) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Överklagandet

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

RÄTTSLIGT ANSVAR VID BRISTANDE FULLGÖRELSE AV BOKFÖRINGSPLIKT

RÄTTSLIGT ANSVAR VID BRISTANDE FULLGÖRELSE AV BOKFÖRINGSPLIKT Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Juristlinjen, Tillämpade studier 20P, VT 2001 RÄTTSLIGT ANSVAR VID BRISTANDE FULLGÖRELSE AV BOKFÖRINGSPLIKT En studie över ansvarighet

Läs mer

Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483)

Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) HFD 2014 ref 14 Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig. Lagrum: 21 kap. 12 2 och 13 andra

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (14) Datum Rättsavdelningen 2013-01-28 ÅM 2013/0367 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MB./. riksåklagaren

Läs mer