Ju2003/3545/L1. Remissinstanser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser:"

Transkript

1 Remiss Ju2003/3545/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Patrik Skogh Telefon E-post E-postadress m.m. i vissa register Remissinstanser: 1. Datainspektionen 2. Stockholms handelskammare 3. Finansinspektionen 4. Ekonomistyrningsverket 5. Skatteverket 6. Kronofogdemyndigheten 7. Konkurrensverket 8. Konsumentverket 9. Bolagsverket 10. Regelrådet 11. Tillväxtverket 12. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 13. Sveriges advokatsamfund 14. Svenska Handelskammarförbundet 15. Svenskt Näringsliv 16. Företagarna 17. Lantbrukarnas Riksförbund 18. FöretagarFörbundet 19. Näringslivets Regelnämnd 20. Sveriges Försäkringsförbund 21. Svenska Bankföreningen Remissvaren i tre exemplar skall vara inkomna till Justitiedepartementet senast den 5 mars Vi är mycket tacksamma om Ni även skickar Ert remissvar med e-post till Ange dnr Ju2003/3545/L1 och namnet på remissinstansen i rubriken på e-postmeddelandet. Postadress Telefonväxel E-post: STOCKHOLM X400: S=Registrator; O=Justice; P=Ministry; A=SIL; C=SE Besöksadress Telefax Telex Rosenbad PREMIER S

2 2 I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens broschyr "Svara på remiss. Hur och varför?" Broschyren kan beställas från Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Information Rosenbad, Stockholm. Anita Wickström Departementsråd

3 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Patrik Skogh Telefon Telefax E-post E-postadress m.m. i vissa register Bakgrund Bolagsverket har kommit in till Justitiedepartementet, Finansdepartementet och Näringsdepartementet med en framställning om vissa författningsändringar med avseende på aktiebolagsregistret, handelsregistret, försäkringsregistret, föreningsregistret, filialregistret, EEIG-registret och bankregistret. I framställningen föreslog verket att det skulle infördas en rätt att i de aktuella registren anteckna e- postadress och telefonnummer för registrerade företag, föreningar och grupperingar. Bolagsverket angav att dessa uppgifter efterfrågades av såväl allmänheten som av de registrerade. Bolagsverket begärde inte att det skulle vara ett krav på att dessa uppgifter antecknades, utan endast att en möjlighet till anteckning infördes och förordade att någon avgift inte skulle tas ut av företagen, föreningarna eller grupperingarna för anteckning av uppgifterna. I samband med att den nya aktiebolagslagen (2005:551) togs fram, infördes en möjlighet att anteckna e-postadress och telefonnummer i aktiebolagsregistret (2 kap. 15 b aktiebolagsförordningen [2005:559]). Någon motsvarande möjlighet har inte införts för övriga register. Vid kontakt med Bolagsverket har framkommit att verket alltjämt efterfrågar en möjlighet att anteckna e-postadress och telefonnummer. Verket vill i dag att den efterfrågade möjligheten införs för följande register. a) Handelsregistret b) Försäkringsregistret c) Föreningsregistret d) Filialregistret e) EEIG-registret f) Bankregistret g) Registret över Europabolag Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Telex Drottninggatan PREMIER S

4 2 h) Registret över Europakooperativ i) Inteckningsbrevsregistret j) Registret över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete Bolagsverket önskar alltjämt att anteckning av e-postadress och telefonnummer ska vara frivillig och kostnadsfri för företagen. Den nuvarande regleringen i aktiebolagsförordningen 2 kap. 15 b aktiebolagsförordningen har följande lydelse: I aktiebolagsregistret får för varje bolag antecknas 1. e-postadress och telefonnummer, och 2. om bolagets överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. I 3 kap. aktiebolagsförordningen regleras registreringsavgifter. Det saknas en särskild bestämmelse för hur avgifter för anteckning av e- postadress och telefonnummer ska hanteras. Däremot finns det ett undantag innebärande att avgift inte tas ut vid registrering av ändrad postadress (3 kap. 3 1). Utformningen av de nya bestämmelserna Alla kan vända sig till de olika registren för att få information om företag, föreningar och grupperingar. Det får anses ligga i de registrerades intresse att den sökande lätt kan få kontakt med företaget, föreningen eller grupperingen. Om uppgifter i form av telefonnummer och e-postadress kan återfinnas i registren kan en sådan kontakt underlättas. Det finns därför skäl att införa bestämmelser motsvarande den som nu finns i aktiebolagsförordningen även i övriga register. Bifogat till denna promemoria finns förslag till förordningsändringar som bygger på utformningen av 2 kap. 15 b aktiebolagsförordningen. Särskilt om handelsregistret Regleringen av register är vanligen uppbyggd på så sätt att skyldigheten att föra register framgår av lag, medan bestämmelserna om vilka uppgifter som ska registreras vanligen finns i förordning. Så är emellertid inte fallet när det gäller handelsregistret. Bestämmelserna om vilka uppgifter som ska registreras återfinns här i stället i handelsregisterlagen (1974:157). Det skulle därför vara naturligt att den nya bestämmelsen, om att e-postadresser och telefonnummer får antecknas, också placerades i lagen. En sådan lösning skulle dock kräva en lagändring. Det föreslås därför att den nya bestämmelsen förs in i förordningen. Det kan visserligen anföras att systematiken i lagstiftningen försämras, men värdet av att nu kunna införa den efterfrågade bestämmelsen får anses väga tyngre. När tillfälle ges bör dock övervägas att föra över övriga bestämmelser om vilka uppgifter som ska registreras till handelsregisterförordningen.

5 3 Särskilt om registren för europakooperativ och europabolag Av 10 lagen (2006:595) om europakooperativ och 2 förordningen (2006:922) om europakooperativ framgår att bestämmelserna i aktiebolagslagen och andra författningar om registrering i aktiebolagsregistret gäller för registrering i registret för europakooperativ. Av 7 lagen (2004:575) om europabolag och 2 förordningen (2004:703) om europabolag framgår att de bestämmelser om registrering som gäller för aktiebolagsregistret och bankregistret också gäller för registret för europabolag. Av detta följer att bestämmelser som möjliggör att e-postadresser och telefonnummer får antecknas i aktiebolagsregistret och bankregistret, också innebär att dessa uppgifter får antecknas i registren för europakooperativ och europabolag. Det bedöms därför att några särskilda bestämmelser inte behöver införas i dessa förordningar. Avgifter I samtliga aktuella register finns bestämmelser om registreringsavgifter. De flesta av bestämmelserna om avgifter är uppbyggda på följande sätt. I en katalog räknas avgifter upp för olika, specifika typer av registreringsärenden (t.ex. anmälan om ändring av säte, 900 kr ). I en sista punkt anges en avgift för andra registreringsärenden än de som räknats upp innan (t.ex. vid ansökan eller anmälan i annat fall, 600 kr ). Därutöver finns det oftast en katalog över registreringsärenden för vilka ingen avgift ska utgå (t.ex. Någon avgift ska inte betalas för avregistrering av firma ). Bolagsverket har inte tagit ut någon avgift för registrering av e- postadress eller telefonnummer i aktiebolagsregistret. Detta med hänvisning till 3 kap. 3 1 aktiebolagsförordningen, där det framgår att avgift inte ska betalas för registrering av ändrad postadress. Det finns ett behov av att tydliggöra att den bestämmelsen även omfattar registrering av e-postadresser och telefonnummer. Motsvarande, uttryckliga undantag från avgiftsskyldigheten bör införas i alla de förordningar där det kan uppstå oklarhet om huruvida registreringen av e-postadresser och telefonnummer ska vara avgiftsbelagd. Konsekvenser Bolagsverket har uppgett att verket inte kommer att ha några beaktansvärda kostnader med anledning av de föreslagna bestämmelserna. Inga budgetära effekter uppkommer således för verket. För de registrerade företagen, föreningarna och grupperingarna kommer de föreslagna ändringarna att innebära en förbättrad möjlighet att nå ut till kunder och allmänhet. Registreringen av e-postadress och

6 4 telefonnummer föreslås vara avgiftsfri. Förslaget ger upphov till vissa administrativa kostnader, men eftersom registreringen är frivillig har dessa inte beräknats. För allmänheten kommer de nya bestämmelserna att innebära förbättrade möjligheter att hitta kontaktuppgifter till de registrerade företagen, föreningarna och grupperingarna. Ikraftträdande m.m. Bolagsverket måste anpassa sina datasystem för att möjliggöra registrering av e-postadress och telefonnummer i de olika registren. För att ge verket tid att genomföra detta arbete bör förordningarna träda i kraft den 1 maj Några särskilda övergångsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga. Bilagor: Bilaga 1 Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188) Bilaga 2 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790) Bilaga 3 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar Bilaga 4 Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Bilaga 5 Förordning om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar Bilaga 6 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bankoch finansieringsrörelse Bilaga 7 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559) Bilaga 8 Förordning om ändring i förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister Bilaga 9 Förordning om ändring i förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

7 Svensk författningssamling Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188); SFS 2010: Utkom från trycket den utfärdad den xx xxxx Regeringen föreskriver i fråga om handelsregisterförordningen (1974:188) dels att 12 ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 j, av följande lydelse. 1 j I handelsregistret får e-postadress och telefonnummer antecknas för varje näringsidkare För registrering och dess kungörande samt för handläggning och prövning ska avgifter betalas med följande belopp: 1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag, ideell förening eller registrerat trossamfund, kronor, eller, om sådan ansökan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor, 2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor, 3. vid anmälan om ändring av säte, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor, och 4. vid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 600 kronor, eller, om sådan ansökan eller anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 400 kronor. Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma. Samma avgift ska betalas för varje län och för varje firma eller bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om registrering enligt 3 tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar. Någon avgift ska inte betalas för 1 Senaste lydelse 2008:737 1

8 SFS 2010: 1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt med ansökan om registrering av näringsidkare, 2. registrering enligt 16 första tredje styckena handelsregisterlagen och kungörande på grund av 16 första stycket samma lag, 3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphörande eller om ändring av enbart efternamn eller postadress, 4. avregistrering av firma och kungörande därav, 5. registrering av firma som felaktigt har avregistrerats enligt 17 tredje stycket handelsregisterlagen, 6. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor, 7. registrering av e-postadress eller telefonnummer. Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en anmälan om registrering har påbörjats. Denna förordning träder i kraft den 1 maj På regeringens vägnar MAUD OLOFSSON Dan Sandberg (Näringsdepartementet) 2

9 Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 2010: Utkom från trycket den utfärdad den xx xxxx Regeringen föreskriver i fråga om försäkringsrörelseförordningen (1982:790) dels att 47 ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 40 a, av följande lydelse. 40 a I försäkringsregistret får e-postadress och telefonnummer antecknas för varje försäkringsbolag I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift betalas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning. Avgifterna betalas med följande belopp: 1. vid anmälan för registrering av nybildat försäkringsbolag, kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, kronor, 2. vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor, 3. vid anmälan enligt 14 kap. 18 tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), 480 kronor, 4. vid anmälan enligt 15 a kap. 15 eller 37 försäkringsrörelselagen av fusion genom kombination, kronor, och 5. vid annan anmälan till försäkringsregistret, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor. Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma. Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas. 1 Senaste lydelse 2009:718. 1

10 SFS 2010: Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 15 a kap. 35 försäkringsrörelselagen. Avgift ska inte betalas för registrering av 1. e-postadress, telefonnummer eller ändrad postadress, 2. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av första stycket 3, 3. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, 4. underrättelse från domstol, konkursförvaltaren eller Finansinspektionen, eller 5. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 15 a kap. 36 försäkringsrörelselagen. Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 4 kap. 15 andra stycket, 6 kap. 7 andra stycket, 15 kap. 3 första stycket tredje meningen, 15 a kap. 17 och 24 och 20 kap. 5 försäkringsrörelselagen. Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats. Denna förordning träder i kraft den 1 maj På regeringens vägnar MATS ODELL Tord Gransbo (Finansdepartementet) 2

11 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar; SFS 2010: Utkom från trycket den utfärdad den xx xxxx Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar dels att nuvarande 18 a ska betecknas 18 b, dels att 25 ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 18 a, av följande lydelse. 18 a I föreningsregistret får e-postadress och telefonnummer antecknas för varje förening I ärenden om registrering enligt denna förordning ska för registrering och kungörande samt för handläggning och prövning avgifter betalas med följande belopp: 1. vid anmälan för registrering av en förening, kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, kronor, 2. vid anmälan enligt 11 kap. 1 fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar att föreningsstämma beslutat om likvidation, 800 kronor, 3. vid anmälan om fusion enligt 12 kap. 17 eller 38 lagen om ekonomiska föreningar, kronor, 4. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska ske, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor. Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 4 betalas för varje sådan firma. Avgift ska inte betalas för registrering av 1. e-postadress, telefonnummer eller ändrad postadress, 2. förhållanden som en likvidator ska anmäla, 3. anmälan från rätten eller konkursförvaltaren, 1 Senaste lydelse 2008:736. 1

12 SFS 2010: 4. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 12 kap. 37 lagen om ekonomiska föreningar. Avgift ska inte heller betalas för registrering av beslut enligt 11 kap. 18 andra stycket första meningen, 12 kap. 19 lagen om ekonomiska föreningar eller för registrering av beslut om att avregistrera firma efter en dom om upphävande av firmaregistrering. Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en anmälan om registrering har påbörjats. Denna förordning träder i kraft den 1 maj På regeringens vägnar BEATRICE ASK Anita Wickström (Justitiedepartementet) 2

13 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.; SFS 2010: Utkom från trycket den utfärdad den xx xxxx Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. dels att 20 ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 14 a, av följande lydelse. 14 a I filialregistret får e-postadress och telefonnummer antecknas för varje filial För registrering och dess kungörande samt för handläggning och prövning ska avgifter betalas med följande belopp: a) vid anmälan för registrering av en filial, kronor, och b) vid anmälan eller anteckning i registret i övrigt, 800 kronor. Någon avgift ska inte betalas för avregistrering eller för registrering eller kungörande som sker efter anmälan om enbart adressändring eller efter anmälan enligt 15 eller efter anmälan som enligt 19 andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. görs av en borgenär eller av den vars rätt är beroende av att det finns någon som får företräda filialen. Någon avgift ska inte heller betalas för registrering av e-postadress eller telefonnummer. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en anmälan om registrering har påbörjats. Denna förordning träder i kraft den 1 maj På regeringens vägnar MAUD OLOFSSON Dan Sandberg (Näringsdepartementet) 1 Senaste lydelse 2004:31. 1

14 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar; SFS 2010: Utkom från trycket den utfärdad den xx xxxx Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar dels att nuvarande 11 a ska betecknas 11 b, dels att 14 ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 11 a, av följande lydelse. 11 a I EEIG-registret får e-postadress och telefonnummer antecknas för varje intressegruppering. 14 I ärenden om registrering enligt denna förordning ska för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande avgifter betalas med följande belopp: a) vid anmälan för registrering av en intressegruppering, kr, b) vid anmälan för registrering av ett huvud- eller avdelningskontor i Sverige för en intressegruppering som inte har sitt säte i Sverige, kr, c) vid anmälan av ändring i firma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 850 kr, d) vid annan anmälan till EEIG-registret, 500 kr. Avgift tas inte ut för registrering av a) e-postadress, telefonnummer, ändring av postadress eller enbart släktnamn, b) likvidation, utsedd likvidator eller andra av likvidatorn anmälda förhållanden, c) registrering och kungörande om verksamhetens upphörande, d) avförande av firma ur registret och kungörande av detta, e) registrering av en intressegruppering som avförts ur registret enligt 13 lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar utan att så borde ha skett, f) anmälan från rätten eller konkursförvaltaren. Denna förordning träder i kraft den 1 maj

15 SFS 2010: På regeringens vägnar BEATRICE ASK Anita Wickström (Justitiedepartementet) 2

16 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2010: Utkom från trycket den utfärdad den xx xxxx Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse dels att 4 kap. 30 ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 15 a, av följande lydelse. 4 kap. 15 a I bankregistret får e-postadress och telefonnummer antecknas för varje bank Om en anmälan enligt 29 samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt andra stycket 2 betalas för varje sådan firma. Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas. Avgift ska inte betalas för registrering av 1. e-postadress, telefonnummer eller ändrad postadress, 2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, 3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 aktiebolagslagen (2005:551), 4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av 29 andra stycket 4, 5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen, eller 6. en underrättelse från behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 aktiebolagslagen. Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 7 kap. 7 tredje stycket, 8 kap. 8 och 11 kap. 5 sparbankslagen (1987:619), samt 10 kap. 5 fjärde stycket och 13 kap. 5 lagen (1995:1570) om medlemsbanker. 1 Senaste lydelse 2009:717. 1

17 SFS 2010: Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats. Denna förordning träder i kraft den 1 maj På regeringens vägnar MATS ODELL Mats Walberg (Finansdepartementet) 2

18 Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2010: Utkom från trycket den utfärdad den xx xx Regeringen föreskriver att 3 kap. 3 aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse. 3 kap. 3 1 Avgift ska inte betalas för registrering av 1. e-postadress, telefonnummer eller ändrad postadress 2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, 3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 aktiebolagslagen (2005:551), 4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, såvida annat inte följer av 1 5, 5. en underrättelse från domstol, eller 6. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 aktiebolagslagen. Denna förordning träder i kraft den 1 maj På regeringens vägnar BEATRICE ASK Anita Wickström (Justitiedepartementet) 1 Senaste lydelse 2008:24. 1

19 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister; SFS 2010: Utkom från trycket den utfärdad den xx xxxx Regeringen föreskriver att det i förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister ska införas en ny paragraf, 4 a, av följande lydelse. 4 a I inteckningsbrevsregistret får e-postadress och telefonnummer antecknas för inteckningsbrevshavaren eller den som enligt 2 andra stycket lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister ska anses som inteckningsbrevshavare. Denna förordning träder i kraft den 1 maj På regeringens vägnar BEATRICE ASK Anita Wickström (Justitiedepartementet) 1

20 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2010: Utkom från trycket den utfärdad den xx xxxx Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete dels att 25 ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 22 a, av följande lydelse. 22 a I registret får e-postadress och telefonnummer antecknas för varje gruppering. 25 I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska för registrering och dess kungörande, samt för ärendets handläggning avgifter betalas med följande belopp: a) vid anmälan för registrering av en gruppering, kr, b) vid anmälan av ny medlem i en gruppering, 500 kr, c) vid anmälan av ändring av avtalet om att bilda grupperingen eller av grupperingens stadga, 500 kr, d) vid anmälan av ändring av uppgifter om direktören eller revisorn, 500 kr, e) vid anmälan av eget utträde som direktör eller revisor, 500 kr, f) vid annan anmälan för registrering, 500 kr. Avgift tas inte ut för registrering av a) e-postadress, telefonnummer, ändring av postadress eller enbart släktnamn, b) anmälan om beslut om likvidation och upplösning av en gruppering, c) anmälan från rätten eller regeringen. Denna förordning träder i kraft den 1 maj

21 SFS 2010: På regeringens vägnar MAUD OLOFSSON Dan Sandberg (Näringsdepartementet) 2

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bankoch finansieringsrörelse; SFS 2006:917 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 14 juni 2006. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2014:545 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2009:711 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Angående promemoria Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540) Inledning. Sammanfattning YTTRANDE AD /2007

Angående promemoria Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540) Inledning. Sammanfattning YTTRANDE AD /2007 YTTRANDE AD 41-574/2007 851 81 Sundsvall 2007-08-28 1 (7) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 2007:1469 Utkom från trycket den 9 januari 2008 utfärdad den 20 december 2007. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:329 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

2011-07- U. I MOTALA KOMMUN Biidnmgsnämnden. Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-07-13 U2011/4195/G. Utbildningsdepartementet

2011-07- U. I MOTALA KOMMUN Biidnmgsnämnden. Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-07-13 U2011/4195/G. Utbildningsdepartementet Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-07-13 U2011/4195/G Utbildningsdepartementet Gymnasieenheten Anna Barklund Telefon 08-405 5264 li Vissa frågor angående bidrag till fristående gymnasieskolor och internationella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); SFS 2016:121 Utkom från trycket den 1 mars 2016 utfärdad den 18 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2006:487 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Domstolarnas handläggning av ärenden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Domstolarnas handläggning av ärenden LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Domstolarnas handläggning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Aktiebolagsförordning; utfärdad den 16 juni 2005. SFS 2005:559 Utkom från trycket den 5 juli 2005 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Anmälan för registrering m.m. Registreringsmyndighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

banker i kris (SOU 2014:52)

banker i kris (SOU 2014:52) Bolagsverket har valt att begränsa sitt yttrande till att i huvudsak avse de delar av kommitténs förslag som berör verkets roll som registre- YTTRANDE 851 81 Sundsvall 2014-10-28 0771-670 670 www.bolagsverket.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Bolagsverkets författningssamling

Bolagsverkets författningssamling Bolagsverkets författningssamling ISSN 1652 6074 Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt m.m.; beslutade den 3 juli 2006. BOLFS 2006:4 Utkom från trycket den 06 juli 2006 Bolagsverket

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning; FFFS 2007:22 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:150

Regeringens proposition 2005/06:150 Regeringens proposition 2005/06:150 Europakooperativ Prop. 2005/06:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2005:932 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

FINANSDEPARTEMENTET. Finansmarknadsavdelningen Juni 2007. Promemoria: Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.

FINANSDEPARTEMENTET. Finansmarknadsavdelningen Juni 2007. Promemoria: Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m. FINANSDEPARTEMENTET Finansmarknadsavdelningen Juni 2007 Promemoria: Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller förslag om att handlingar

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Rubrik: Aktiebolagsförordning (2005:559)

Rubrik: Aktiebolagsförordning (2005:559) Rubrik: Aktiebolagsförordning (2005:559) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad, SOU 2016:45

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad, SOU 2016:45 Yttrande 851 81 Sundsvall 2016-11-01 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ärendenummer AD 1369/2016 1 (10) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm En hållbar, transparent och konkurrenskraftig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257); SFS 2015:707 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad den 19 november 2015. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna; SFS 2014:256 Utkom från trycket den 13 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Regeringen

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:147

Regeringens proposition 2002/03:147 Regeringens proposition 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket Prop. 2002/03:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 juni 2003

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2014 Per Bolund Pia Gustafsson (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:1392 Utkom från trycket den 5 december 2014 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer; SFS 2011:65 Utkom från trycket den 1 februari 2011 utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige; SFS 2015:714 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2008:3 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:399 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser 2007-08-23 1 (7) Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar uppgifter om vilka funktionärer som finns på företag/föreningar. Produkten

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Revisorsnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Revisorsnämnden Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2013-12-12 Ju2013/8571/DOM Ju2013/8610/KRIM (delvis) Revisorsnämnden Box 24014 104 50 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Revisorsnämnden Riksdagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-16 B E S L U T FI Dnr 16-14317 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Departement/myndighet: Finansdepartementet F Rubrik: Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret. Ändring införd: t.o.m.

Departement/myndighet: Finansdepartementet F Rubrik: Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret. Ändring införd: t.o.m. 1(10) SFS nr: 1984:692 Departement/myndighet: Finansdepartementet F Rubrik: Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret Utfärdad: 1984-06-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:920 Omtryck: SFS

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2008-10-02 Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2010:1516 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Varumärkesförordning; utfärdad den 26 maj 2011. SFS 2011:594 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Varumärkesregistret och diariet över

Läs mer

SFS 2009:574. 6 En revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som avses i 3.

SFS 2009:574. 6 En revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som avses i 3. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2009:574 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Regeringen föreskriver 1 i fråga om förordningen

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer