stadgeändring avseende valfrågor att ändra scoutkårens stadgar 5 5) till nedanstående ny lydelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "stadgeändring avseende valfrågor att ändra scoutkårens stadgar 5 5) till nedanstående ny lydelse:"

Transkript

1 Beslutsunderlag Inför mötet: Mötesdatum: Årsmöte mars 2016 Ämne: Proposition om stadgeändring avseende valfrågor Styrrelsen föreslår att årsmötet beslutar: att ändra scoutkårens stadgar 5 5) till nedanstående ny lydelse: 5) [ ] m) Fastställande av antalet kårledare n) Val av kårledare utöver de som ingår i styrelsen o) Val av materielförvaltare, minst två personer p) Loppisgeneral, vilken väljs udda år för en period av två år q) Val av valberedning bestående av 3 personer varav 1 sammankallande r) Fastställande av budget s) Behandling av från kårstyrelsen hänskjutna ärenden t) Behandling av i stadgeenlig tid till styrelsen inkomna ärenden att ändra scoutkårens stadgar 6 2)-3) till nedanstående ny lydelse: 2) Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande, kassör, sekreterare, 2 namngivna kårledare, informationsansvarig samt 3 övriga ledamöter. Därutöver skall en suppleant utses. Scoutkårens Mammaförening och Veberöds Scoutgårds Stödförening har rätt att utse var sin representant med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. 3) Valbar till kårstyrelsen är medlem som förklarat sig villig att verka för scoutrörelsens målsättning. Kårordförande, vice kårordförande och kassör ska ha uppnått myndig ålder. Alla styrelsemandat löper på två år. Kårordförande, sekreterare, en kårledare samt två övriga ledamöter väljs udda år. Vice kårordförande, kassör, informationsansvarig, en kårledare samt en övrig ledamot väljs jämna år. Suppleant väljs jämna år. att uppdra åt scoutkårens styrelse att utveckla arbetet med att genom scoutmetodens del symboliskt ramverk uppmärksamma och inspirera till ett fördjupat engagemang i scoutkåren. Veberöds KFUK-KFUM Scoutkår Idrottsgatan 9 Webb: Veberöd E-post: 1

2 Bakgrund och förklarande text Scoutkårens verksamhet har förändrats mycket under åren och en del av scoutkårens organisation och struktur är rester från en tid då fler var engagerade i föreningsliv i allmänhet och då scoutkåren hade betydligt fler medlemmar. Scoutkårens verksamhet formas främst av de personer som är aktiva i verksamheten och tar ledande roller men verksamheten styrs och regleras utav scoutkårens stadgar. Stadgarnas funktion i en förening är att sätta ett regelverk för hur verksamheten ska skötas. De innehåller vilka mål och syften föreningen har och hur såväl en del formalia ska skötas och tjänar som ett regelverk att falla tillbaka på i händelse av att medlemmarna inte är överens om hur saker ska skötas. Bland de saker som stadgarna reglerar är vilka funktioner som ska finnas inom scoutkåren och vilka av dessa som ska tillsättas av årsmötet. De funktioner som anges i stadgarna är en lägsta-nivå utifrån vilken scoutkåren kan välja att, genom årsmöte, styrelsemöte eller på annat sätt, bygga på och tillsätta ytterligare funktioner. Scoutkårens stadgar innehåller idag, utöver styrelse och revisorer, en lista med funktioner som ska tillsättas av årsmötet men som i realiteten, sett till de senaste åren, huvudsakligen hänskjutits till styrelsen eller kårledarna att tillsätta, alternativt ansvara för att uppgiften sköts. Utöver listan i stadgarna har av tradition och hävd ytterligare ett antal funktioner förekommit på årsmötets dagordning vilka regelmässigt hänskjutits till styrelsen att tillsätta. Att tillsätta personer med ansvar för olika uppgifter genom val på årsmötet tjänar flera olika funktioner. Dels är det ett tydligt sätt att ge någon ett uppdrag genom val där medlemmarna direkt väljer vilken person som ska ha ett visst uppdrag. Dels är det ett sätt att lyfta fram och synliggöra funktionen. En central funktion i att medlemmarna direkt väljer en person till en funktion är att personen då blir direkt ansvarig inför medlemmarna i genomförandet av uppdraget. När någon väljs eller tillsätts av styrelsen svarar personen främst gentemot styrelsen, vilken i sin tur alltid svarar inför medlemmarna i samband med granskningen av deras verksamhet inför årsmötet. Om man vill ha en direkt eller indirekt ansvarsgranskning av funktionärerna i en förening är en smaksak men om man väljer den direkta formen för tillsättande så bör också granskningen och ansvarsavkrävandet vara direkt dvs utav medlemmarna på årsmötet. Att då återkommande hänskjuta tillsättandet av funktionerna till styrelsen eller annan funktion inom kåren gör att den tänkta kopplingen mellan medlemmarnas direkta val och funktionärens ansvar gentemot medlemmarna försvagas och det uppstår en oklarhet i vilket ansvar kårstyrelsen kan åläggas för genomförandet. Kårstyrelsen har därför sett ett behov av att se över och justera vilka funktionärer som väljs av årsmötet samt hur detta formuleras i stadgarna. 2

3 Nuläget Idag finns följande funktioner stadgereglerade för val på årsmötet: Funktion Mandattid Udda/jämna Ordförande 2 år Udda 1 Vice ordförande 2 år Jämna 1 Kassör 2 år Jämna 1 Sekreterare 2 år Udda 1 Informationsansvarig 2 år Jämna 1 Kårledare 2 st 2 år 1/år 1 Styrelseledamöter 3 st 2 år Växelvis 1/2 2 Suppleant 2 år Jämna 1 Revisorer 2 st 1 år Valberedare 3 st 1 år (varav en sammankallande) Ledamöter i Stödföreningens styrelse 2 år Växelvis 1/2 (regleras i stödföreningens stadgar St Georgsansvarig 1 år 3 Storlägeransvarig 1 år 3 Kårlägeransvarig 1 år 3 Bygg- och underhållsansvarig 1 år 3 Loppisgeneral 1 år 3 Materialgrupp 4 1 år 3 Uthyrare scoutgården 1 år 3 Nyckelansvarig 1 år 3 Almanacksombud 1 år 3 Internationell kontaktperson 1 år 3 Dessutom har följande funktioner också hanterats av årsmötet Funktion Mandattid Udda/jämna Kårlägerkassör 1 år 3 Hemsidesansvarig 1 år 3 Postmottagare 1 år 3 Kanot/släpansvarig 1 år 3 1 = Vem som väljs udda resp jämna år är ej reglerat men ges av de överlappande mandatperioderna 2 = Det är ej reglerat hur många som väljs udda respektive jämna år 3 = Mandatperioden är ej reglerad utan följer av tradition 4 = Antalet är inte reglerat 3

4 Med de förändringar som skett i scoutkårens verksamhet de senaste 5-7 åren så har några av dessa poster blivit överflödiga då funktionerna flyttats över till stödföreningen, verksamheten inte drivs på samma sätt som tidigare eller att externa förändringar gjort att rollen blivit mindre aktuell. För ytterligare några poster har det frekvent varit svårt att tillsätta posten varför dessa lämnats vakanta. Om vi lämnar styrelsen, revisorer, valberedning och ledamöter i stödföreningens styrelse som de är och fokuserar på att fundera kring de övriga posterna så kan följande konstateras: Kårledarna St Georgsansvarig Storlägeransvarig Kårlägeransvarig Antalet kårledare är inte reglerat mer än att det i stadgarna står att två namngivna kårledare skall vara styrelseledamöter. Av tradition har det varit fyra kårledare som arbetat som en grupp enligt särskild uppdragsbeskrivning. Huvuddelen av scoutkårens löpande verksamhet samt mycket stor del av det utvecklingsarbete som har med verksamheten att göra faller under kårledarnas ansvar enligt gällande uppdragsbeskrivning. Uppdraget är således mycket omfattande och har inte minskat genom den allmänna minskning av medlemstal som skett i scoutkåren. Flera av uppdragen som enligt stadgarna ska ges ansvariga av årsmötet faller också inom kårledarnas uppdrag enligt den nämnda uppdragsbeskrivningen. Funktionen har inte tillsatts på flera år och uppdraget att utse ansvarig finns i kårledarnas uppdragsbeskrivning. Rent praktiskt roterar ansvaret för arrangemanget mellan avdelningarna. Funktionen har inte tillsatts på flera år och uppdraget att utse ansvarig finns i kårledarnas uppdragsbeskrivning. Rent praktiskt bestäms frågor kring deltagande på storläger i samband med STABEN-möten och ansvariga tillsätts utefter behov via samma möten. Funktionen har inte tillsatts på flera år och uppdraget att utse ansvarig finns i kårledarnas uppdragsbeskrivning. Rent praktiskt har uppdraget givits till två-tre personer i samband med visionshelgerna. Bygg- och underhållsansvarig Funktionen har tillsatts men inte fyllt någon praktisk funktion då det mesta avseende bygg och underhåll skötts via stödföreningen. På senaste årsmötet hänskjöts frågan till stödföreningen. 4

5 Loppisgeneral Materialgrupp Uthyrare scoutgården Nyckelansvarig Almanacksombud Internationell kontaktperson Kårlägerkassör Har de senaste åren, med undantag för 2014, valts varje år och efter vad som framgår av protokollen har mandatet varit ettårigt. Dock är arbetet med loppisen närmast att liknas vid en tvåårscykel där loppis planeras, genomförs, avvecklas samt redovisas under loppet av perioden januari augusti jämna år. Har under en period bestått av två personer men utökades vid årsmötet 2015 till tre personer. Funktionen har tillsatts av årsmötet i scoutkåren men redovisningsmässigt har uthyrningsverksamheten av scoutgården skötts av stödföreningen. I samband med årsmötet 2015 gavs stödföreningen i uppdrag att tillsätta funktionen. Funktionen har tillsatts av årsmötet i scoutkåren men frågan om lås och nycklar till scoutgården har huvudsakligen varit på dagordningen i stödföreningen. I samband med årsmötet 2015 gavs stödföreningen i uppdrag att tillsätta funktionen. Funktionen har varit ett önskemål/krav från KFUK-KFUM:s scoutförbund då dessa velat ha en uttalad kontaktperson i respektive kår för almanackshanteringen. Tidigare hölls också distriktsvisa och nationella träffar för almanacksombuden då frågor kring almanackans utveckling, försäljning och liknande diskuterades. Almanacksombudens roll har, sedan KFUK- KFUM:s scoutförbund avvecklats och produktion och utveckling av almanackan organiserats på annat sätt, blivit av mer administrativ karraktär. Funktionen har tillsatts av årsmötet men mycket av arbetet med att organisera kontakter med scouter från andra länder har, i den utsträckning det förekommit, skett på annat sätt. Sett till de uppdragsbeskrivningar som gäller för informationsansvarig respektive kårledarna och den praktiska verkligheten i verksamheten så fylls huvuddelen av uppdraget på annat sätt. Förefaller vara en funktion som mest hängt med i förslaget till föredragningslista som bilagts årsmöteskallelsen. 5

6 Hemsidesansvarig Postmottagare Kanot/släpansvarig Har tillsatts av årsmötet men de senaste åren sammanfallit med informationsansvarig. Rent praktiskt är det oklart vilken funktion en hemsidesansvarig fyller som inte kan inrymmas i informationsansvarigs uppgifter eller lösas på delegation. En funktion som härstammar från tiden då information från scoutdistrikt och scoutförbund tillsändes kårerna per post och då till en uttalad person. I de flesta kårer har det varit kårordförande eller kårsekreterare som också fungerat som postmottagare men i några kårer har funktionen varit en självständig uppdragsfunktion. Sedan ett par år tillbaka går information från Scouterna, distriktet och andra organisatoriska delar av scoutrörelsen huvudsaklingen ut via e-post och sociala media. Post från bank, kommunen, myndigheter och liknande går delvis direkt till kassören, till ordföranden eller till scoutgårdens brevlåda. Rollen som postmottagare kan anses ha spelat ut sin funktion. Funktionen har primärt handlat om rymma kanotsläpet och att koordinera avdelningarnas användning samt förekommande uthyrning/utlåning av kanoterna. Ansvaret för kanoterna som sådant rymms inom materialförvaltarens/materialgruppens uppdragsbeskrivning men har inte hanterats där rent praktiskt. Uppdrag som återkommande tillsätts men som inte hanterats av årsmötet Badetansvarig Ekonomiansvarig - badet Den ekonomiskt största verksamheten, näst efter loppmarknaden, är badet och det är också i den verksamheten scoutkåren agerar arbetsgivare under ett par månader varje sommar. Funktionen som ansvarig rymmer planering, rekrytering, utbildning, arbetsledning och övriga arbetsgivarfrågor, vilket gör den till en av de mest omfattande uppgifterna i kårens verksamhet. Ansvarig för verksamheten på badet tillsätts av kårstyrelsen. Den ekonomiskt största verksamheten, näst efter loppmarknaden, är badet och det är också i den verksamheten som en mycket stor del av scoutkårens ekonomiska transaktioner genomförs. Arbetet med redovisning, bokföring och lönehantering är jämförbart med arbetet som kassör för scoutkåren men innebär en mer 6

7 koncentrerad arbetsinsats under kortare tid. Ansvarig för ekonomihanteringen på badet tillsätts av kårstyrelsen. Julskyltningsansvarig Kårutbildningsledare Funktionen har de senaste åren bollats mellan styrelsen, äventyraravdelningen och informationsansvarig och vem som ansvarat för att tillsätta funktionen har varit oklart. Funktionen har inte funnits uttalat i scoutkåren men är en vanlig funktion i många av landets scoutkårer. Tidigare organiserades distriktsvis och nationellt träffar för kårutbildningsledare genom vilka dessa informerades om utbildningar för scoutledare och deltog i diskussioner om utvecklingen av utbildningarna. Rollens framtid har diskuterats på nationell nivå med en ambition om att stärka ledarutbildningarnas roll och för att skapa utbyte mellan kårerna avseende utbildningsfrågor. Rent praktiskt har utbildningsfrågorna i scoutkåren hanterats av kårledarna. Sammanfattning av nuläget Enligt scoutkårens stadgar är det närmre trettio personer som ska väljas till olika funktioner utav scoutkårens årsmöte. En stor del av dessa funktioner har inte tillsatts av årsmötet utan antingen lämnats vakanta, hänskjutits till kårledarna, styrelsen eller stödföreningen alternativt täckts upp genom överlappande uppdragsbeskrivningar. Några av rollerna har också fått kraftigt minskad betydelse genom de förändringar som skett genom omorganiseringen av scouting i Sverige och KFUK-KFUM:s scoutförbunds upplösning. Vidare har vi funktioner inom kåren som har mycket stor vikt för verksamheten som inte tillsatts av årsmötet trots att dessa funktioner har motsvarande betydelse för verksamheten som funktioner som tillsatts av årsmötet. 7

8 Förslag till framtida uppsättning funktioner och deras tillsättande Kårledarna St Georgsansvarig Storlägeransvarig Kårlägeransvarig Uppdraget för kårledarna är synnerligen omfattande och rymmer huvuddelen av kårens löpande verksamhet. Två kårledare bör väljas direkt till styrelsen och därutöver bör årsmötet fatta beslut om och välja ytterligare kårledare. Ansvaret täcks in av kårledarnas uppdrag och den rotation mellan avdelningarna som etablerats. Funktionen föreslås strykas. Ansvaret täcks in av kårledarnas uppdrag och den diskussion som förs mellan ledarna i samband med STABEN-möten och visionshelg. Funktionen föreslås strykas. Ansvaret täcks in av kårledarnas uppdrag och den diskussion som förs mellan ledarna i samband med STABEN-möten och visionshelg. Funktionen föreslås strykas. Bygg- och underhållsansvarig Funktionen täcks upp av stödföreningens arbete. Funktionen föreslås strykas. Loppisgeneral Materialgrupp Uthyrare scoutgården Uppdraget är en mycket viktig roll inom scoutkåren med ett betydande ansvar, trots att det yttersta ansvaret för loppisen ändå ligger på styrelsen. Rollen som loppisgeneral förtjänar både att lyftas fram i det ljus som tillsättning på årsmötet ger och den möjlighet till ansvarsutkrävande från medlemmarna som direktval innebör. Uppdraget bör även i framtiden tilldelas av årsmötet. Då uppdraget präglas av en tvåårscykel föreslås uppdraget bli uttalat tvåårigt och tillsättas udda år då loppisen genomförs jämna år. Flexibiliteten i att kunna välja antal personer i gruppen utifrån behov och tillgänglighet skapar utrymme för att hålla arbetsbelastningen i gruppen på en rimlig nivå samtidigt som ettåriga mandat visat sig fungera rent praktiskt. Funktionen föreslås lämnas oförändrad. Funktionen har i praktiken helt flyttats över till stödföreningen och sköts därigenom. Funktionen föreslås strykas. 8

9 Nyckelansvarig Almanacksombud Internationell kontaktperson Kårlägerkassör Hemsidesansvarig Postmottagare Kanot/släpansvarig Funktionen har i praktiken helt flyttats över till stödföreningen och sköts därigenom. Funktionen föreslås strykas. Funktionens externa roll har kommit att begränsas till beställning av almanackor och den interna rollen har huvudsakligen varit av administrativ karraktär. Det är också oklart i vilken mån försäljning av almanackor kommer vara ett bestående inslag i scoutkårens verksamhet. I den mån scoutkåren kommer fortsätta sälja almanackor är det möjligt att hantera ansvaret för detta inom styrelsens ansvar för den löpande förvaltningen. Funktionen föreslås strykas. Att inspirera till deltagande i internationella aktiviteter rymms inom såväl kårledarnas som informationsansvarigs uppdrag varför behovet av en av årsmötet vald funktionär bedöms ringa. Funktionen föreslås strykas. Funktionen föreslås strykas från årsmötets föredragningslista Ansvaret för att informera om kårens verksamhet internt och externt täcks upp av informationsansvarigs uppdragsbeskrivning. I den mån ytterligare teknisk kompetens behövs så kan det säkerställas på annat sätt än genom val på årsmötet. Funktionen föreslås strykas från årsmötets föredragningslista. Funktionen som postmottagarna tidigare haft har försvunnit. Funktionen föreslås styrkas från årsmötets föredragningslista. Funktionen är alltjämt viktig för kårens verksamhet men värdet av att tillsätta rollen via årsmötet är ringa. Frågan är mest av praktisk karraktär och en ansvarig kan lika väl utses av kårstyrelsen samtidigt som ansvaret för kanoterna som del av kårens material torde rymmas inom materialgruppens ansvar. Funktionen föreslås strykas från årsmötets föredragningslista. 9

10 Frågan om synliggörande och uppmärksammande av funktionärer En funktion med att välja funktionärer på årsmötet har varit att inför medlemmarna synliggöra såväl personerna som funktionerna och det arbete som görs. Det har också varit en naturlig möjlighet att avtacka avgående funktionärer i samband med årsmötet i den mån de närvarat i samband med att deras uppdrag löpt ut. Att uppmärksamma och visa uppskattning gentemot de som engagerar sig och gör insatser för scoutkårens verksamhet är alltjämt mycket viktigt och en förutsättning för att inspirera nya personer att åta sig uppdrag för scoutkåren. Dock är det inte nödvändigtvis så att val på årsmötet skapar de bästa förutsättningarna för detta. I samband med årsmötet finns, även utan valsituationen, möjlighet att uppmärksamma, avtacka och visa uppskattning för det arbete som de som engagerar sig lite extra i scoutkårens verksamhet gör. Utan den direkta kopplingen till valsituationen så öppnar sig istället andra möjligheter för detta samtidigt som det kan komma att ställas andra krav på förberedelser och en genomtänkt plan för hur detta ska gå till. Här finns ett omfattande utrymme för att arbeta med scoutmetodens del om symboliskt ramverk för att både uppmärksamma och avtacka de som lagt ner extra tid och energi på scoutkårens verksamhet liksom att inspirera andra till att göra detsamma. Ansvarig eller författare Dokument datum: Kårstyrelsen 7 mars

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD Föreningens stadgar Antagna 1937-11-20 med ändringar 1947, 1950, 1973, 1988, 1992, 2009 och 2012. 1. Ändamål Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

Årsmöte i Veberöds scoutkår 16 mars 2016. Handlingar

Årsmöte i Veberöds scoutkår 16 mars 2016. Handlingar Årsmöte i Veberöds scoutkår 16 mars 2016 Handlingar Innehållsförteckning Föredragningslista 3 Mötesformalia 4 Verksamhetsberättelse 5 Ekonomisk berättelse 12 Revisionsrapport 19 Årsavslut och kårens enheter

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Handlingar. Mälarscouternas kårstämma 2013. Mälarscouterna Karsviks Hage malarscouterna.se 08-872460. 168 55 Bromma

Handlingar. Mälarscouternas kårstämma 2013. Mälarscouterna Karsviks Hage malarscouterna.se 08-872460. 168 55 Bromma Handlingar Mälarscouternas kårstämma 2013 Innehållsförteckning Förslag till dagordning... 3 Motioner... 4 Motion 1, AL och Ledarutbildningen Scout... 4 Motion 2, Låset i Östergården... 4 Valberedningens

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. Stadgarna reviderade vid årsstämman 2011. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna,

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR ( reviderade och beslutade )

STADGAR ( reviderade och beslutade ) STADGAR ( reviderade och beslutade 2014-05-26 ) 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är BMK Stinget och dess hemort är Mellerud 2. Syfte och verksamhetsformer Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsmöte. Söndagen , kl , Östra skolan. Närvaro: 43 medlemmar enligt bilagd närvarolista.

Protokoll fört vid extra föreningsmöte. Söndagen , kl , Östra skolan. Närvaro: 43 medlemmar enligt bilagd närvarolista. Protokoll fört vid extra föreningsmöte. Söndagen 2016-01-17, kl. 18-20, Östra skolan. Närvaro: 43 medlemmar enligt bilagd närvarolista. 1. Mötets öppnande. Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Pernilla Bruno förklarade mötet öppnat. I Hanna Nilssons frånvaro väljs Thomas Bruno till sekreterare för mötet

Pernilla Bruno förklarade mötet öppnat. I Hanna Nilssons frånvaro väljs Thomas Bruno till sekreterare för mötet Styrelseledamöter Pernilla Bruno ordförande Anders Forsberg vice ordförande Thomas Bruno Tom Martinsen Anna Holgersson Therese Björk Gardell kårledare Elisabeth Bettan Svensson kårledare (ersätter Catarina

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen.

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. MENSENS stadgar 1 Namn Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. 2 Ändamål 2.1 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk och feministisk

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer