Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-06-20 Kl. 09:00 12.20"

Transkript

1 1 Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, Kl. 09: Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson (S) Daniel Jönsson (M) Linda Persson (KD) Ingela Sylwander (M) Björn Vallin (FP) Håkan Blomsterberg (M) tjg. ersättare för Patrik Lundgren (M) Owe Johansson (M) tjg. ersättare för Axel Schneider (SD) Anders Madsen (S) tjg. ersättare för Pernilla Tönnesson (EP) Murvet Rama (S) tjg. ersättare för Emma Yngvesson (S) Utses att justera: Lars Nyander och Wiveca Britzén Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Kerstin Björkäng Wirehed _ Sven-Ingvar Borgquist _ Lars Nyander och Wiveca Britzén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Buf-kansliet Underskrift Kerstin Björkäng Wirehed

2 2 Övriga närvarande: Henrik Bengtsson (FP) Linda Böcker (C) Anki Wennergren, Halmstad högskola Thomas Karlegatt, rektor Rebbelberga rektorsområde Anna Bondesson, rektor Södra Utmarkens rektorsområde Fredrica Hass-Bergendorff, utvecklingsledare Marianne Björklund-Persson, förskolechef Rebbelberga rektorsområde Weronice Rodin, ekonom Tony Mufic, förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare

3 3 Innehåll: 67 Uppföljning Delutvärdering Modellskolan och förändrade arbetstider för Rebbelberga och Södra Utmarkens rektorsområden 68 Information om kvalitetsenkäter fritidshem Betygsinformation 70 Svar på revisionsrapport gällande granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa 71 Budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen Framställan till kommunstyrelsen gällande gymnasiereformen 2013 (Gy2011) 73 Svar på remiss gällande motion från Lars Nyander (S) m.fl. om ökad omsorgstid för barn till föräldralediga och arbetssökande 74 Ändring av upptagningsområde för elever inom Nedre Århult 75 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Sveriges Naturbruksgymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Klippans kommun Dnr : Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden Ändring av delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 78 Projektuppföljning Skolutvecklingsprogrammet NTA 79 Rapport Internationalisering 80 Information från samverkansgrupp FSG-BUF 81 Redovisning av delgeringsbeslut 82 Anmälan BUN 83 Övriga frågor

4 BUN 67 Dnr 2013/61 Uppföljning - Delutvärdering Modellskolan och förändrade arbetstider för Rebbelberga och Södra Utmarkens rektorsområden Anki Wennergren, Fil.dr. Halmstad högskola, informerar om arbetet med Modellskolan i Strövelstorp där våren 2013 avslutats med positiv energi. Hon berättar också om det lyckade seminariet där nämndens politiker deltog. Man ska se Modellskolan som en avancerad kompetensutveckling; Vad: en undervisning på vetenskaplig grund och beprövat erfarenhet Hur: input, bearbetning och integrering Varför: elevers kompetensutveckling och ökad måluppfyllelse Lärare ska utmana sig själva i sitt pedagogiska uppdrag för att få eleverna att sikta för högre betyg än godkänt ---- Thomas Karlegatt, rektor på Rebbelberga rektorsområde, berättar om att hela skolan är delaktig i Hök 10 och det har gjorts en ny undersökning om förändrad arbetssituation, ökad måluppfyllelse samt hälsoeffekter som ska utvärderas i augusti månad. Arbetet med Hök 10 ska göra att pedagogerna får mer tid tillsammans för gemensamt arbete. Redan nu kan märkas att prognosverktyget har underlättar arbetet. Det kan dock vara svårt att utvärdera Hök 10 eftersom den nya läroplanen implementerats samtidigt Anna Bondesson, rektor på Södra Utmarkens rektorsområde, säger att erfarenheterna stämmer överens med dem på Rebbelberga rektorsområde. På Södra Utmarken har bara ett arbetslag gått in i Hök 10 så en jämförelse på skolan är lätt att göra. Anna visar en film där lärarna själva berättar hur Hök 10 har fungerar för dem. De anger att de har mer tid för elever i behov av särskilt stöd. Anna Bondesson önskar gärna att utöka Hök 10 så att alla lärare på Södra Utmarken ska ingå. Ordföranden tackar samtliga för informationen

5 BUN 68 Dnr 2013/112 Information om kvalitetsenkäter 2013 Utvecklingsledare Fredrica Hass-Bergendorff och rektor/förskolechef Marianne Björklund- Persson redogör för kvalitetsenkäter gällande fritidshemmen i Ängelholms kommun. Marianne har i sin rektorutbildning gjort ett särskilt arbetet för fritidshem och återkommer i höst med analys av det. Enkäterna visar både styrkor och utvecklingsområden. Ordföranden tackar för informationen.

6 BUN 69 Dnr 2013/118 Betygsinformation Utvecklingsledare Fredrica Hass-Bergendorff redogör för den första betygssammanställningen för vårterminen I år är det 86 % av eleverna som nått målen i alla ämnen, jämfört med 85 % förra året. Om de nyanländas betygsresultat tas bort i statistiken är procentsatsen 93. Söndrebalgs skola och Strövelstorps skola sticker ut positivt i statistiken. Ordföranden tackar för informationen.

7 BUN 70 Dnr 2012/192 Svar på revisionsrapport gällande granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa Ärendebeskrivning Revisorerna i Ängelholms kommun har tillsammans med Region Skåne och kommunerna Bromölla, Burlöv, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Simrishamn, Skurup och Östra Göinge deltagit i en gemensam granskning av samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa samt vilka gemensamma insatser som görs. Uppdraget har gjorts av Micartur AB. Arbetet med granskningen har bedrivits under perioden augusti 2012 till februari Resultatet av granskningen visar sammanfattningsvis att det finns en stor vilja att samverka mellan Ängelholms kommun och Region Skåne gällande barn och ungas psykiska hälsa. Roller och ansvar har blivit tydligare genom exempelvis lagstiftning. Revisorerna bedömer att samarbetet med Regionen och Ängelholms kommun är på väg mot en gynnsam utveckling men att det finns förbättringsområden. Beslutsunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 juni 2013, 52 Förvaltningens skrivelse den 30 maj 2013 Granskningsrapport från kommunrevisionerna daterad Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni 2013, 52, att lämna nedanstående förslag till beslut. Utvecklingsledare Fredrica Hass-Bergendorff redogör för ärendet. Beslut beslutar att anta och åberopa förvaltningens redovisning som svar på revisionens identifierade förbättringsåtgärder, att handlingsplan med tidsplan arbetas fram och presenteras för barn- och utbildningsnämnden, att skolorna ska tillverka posters vilka man sätter upp på anslagslagstavlor synliga för alla elever. Budskapet ska innehålla vart eleverna ska vända sig när de mår dåligt. Det ska finnas

8 telefon- och mailinformation och namn på kontakterna. Information om att tystnadsplikt råder, samt att beslutet översänds till kommunstyrelsen Beslutet expedieras till: KS, utvecklingsledare FHB

9 BUN 71 Dnr 2013/7 Budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen Ärendebeskrivning Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna budgetuppföljning per den 31 maj Förvaltningens ekonomienhet har sammanställt aktuell prognos där nämndens verksamhet förväntas visa ett ekonomiskt nollresultat vid årets slut. Beslutsunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 juni 2013, 50 Förvaltningens skrivelse den 3 juni 2013 Budgetuppföljning per den 31 maj 2013 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni 2013, 50 att godkänna budgetuppföljningen. Ekonom Weronice Rodin redogör för ärendet. Beslut beslutar att notera informationen. Beslutet expedieras till: Ekonom WR

10 BUN 72 Dnr 2013/104 Framställan till kommunstyrelsen gällande gymnasiereformen 2013 (Gy2011) Ärendebeskrivning Enligt tidigare planer skulle statsmakterna genomföra omfattande besparingar på gymnasieskolan, eftersom det fanns ett antagande i gymnasieutredningen om att GY2011 skulle medföra betydligt lägre kostnader för kommunerna på grund av effektivisering. Den kommunalekonomiska utjämningen minskades enligt en trappstegsmodell från 2012 till Då denna tänkta effekt uteblivit och efter påtryckningar från SKL aviserades i samband med budgetpropositionen 2013 att det reducerade beloppet skulle återföras till kommunerna, vilket också skedde. Huruvida kommunerna kommer att kompenseras för det reducerade statsbidraget även är ovisst och kommer att presenteras först i september i samband med regeringens budgetproposition. Barn- och Utbildningsnämndens ram minskades inför 2013 med tkr motsvarande 94 kr per invånare, enligt det ursprungliga förslaget. I den fastställda budgeten för 2013 skedde inte någon återföring av medel till Barn- och Utbildningsnämnden. Förvaltningen anhåller därför om att medel motsvarende halva beloppet, tkr, återförs till nämnden för att täcka upp den ökade kostnad som uppstår under höstterminen inom kommunens gymnasieskola och som har koppling till Gy11 genom att fler elever går kvar på Introduktions Program. Beslutsunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 juni 2013, 51 Skrivelse från förvaltningen Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni 2013, 51, att lämna nedanstående förslag till beslut. Ekonom Weronice Rodin redogör för ärendet. Beslut beslutar att anhålla hos kommunstyrelsen om att budgetmedel motsvarande tkr överförs till s budget år 2013

11 att om erforderliga beslut fattas av regeringen, avseende återförsel av reducerat statsbidrag för gymnasieskolan gällande , anhålla om återställning av barn- och utbildningsnämndens budget med tkr Beslutet expedieras till: KS, ekonom WR

12 BUN 73 Dnr 2013/64 Svar på remiss gällande motion från Lars Nyander (S) m.fl. om ökad omsorgstid för barn till föräldralediga och arbetssökande Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen remitterade den 19 mars 2013 en motion från Lars Nyander (S) m.fl. gällande ökad omsorgstid för barn till föräldralediga samt arbetssökande. Motionen innebär att föräldrarnas önskemål gällande förläggning av omsorgstimmarna ska vara vägledande i motsats till dagens system där rektorsområdena/verksamheten förlägger tiden. Beslutsunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 juni 2013, 53 Förvaltningens skrivelse den 25 april 2013 Remiss från kommunstyrelsen den 19 mars 2013 Motion från Lars Nyander (S) m.fl. Yrkanden Lars Nyander (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige bifaller motionen. I yrkandet instämmer BrittMarie Hansson (S). Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. I yrkandet instämmer Ann Hörnebrant-Sturesson (C) och Linda Persson (KD). Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning Omröstning begärs. Följande propositionsordning beslutas. Den som röstar på arbetsutskottets förslag röstar ja, och den som röstar på Lars Nyanders m.fl. yrkande röstar nej. Ja-röster avges av Ann Hörnebrant Sturesson (C), Wiveca Britzén (M), Daniel Jönsson (M), Håkan Blomsterberg (M), Ingela Sylwander (M), Björn Vallin (FP), Linda Persson (KD), Owe Johansson (M) samt Sven-Ingvar Borgquist (M). Nej-röster avges av Lars Nyander (S), Murvet Rama (S), BrittMarie Hansson (S) samt Anders Madsen (S).

13 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni 2013, 53, att lämna nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar att som svar på remissen föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till redovisade konsekvenser. Lars Nyander (S) reserverar sig till förmån för eget förslag och lämnar skriftlig reservation. Beslutet expedieras till: KS, ekonom WR _ Skriftlig reservation från Socialdemokraterna Att kunna erbjuda möjligheter till utökad barnomsorg där barnen stimuleras till utveckling är en prioriterad fråga. I allmänhet för kommunens alla medborgare och i synnerhet för de som är föräldralediga eller arbetslösa. I det remissvar som förvaltningen ger på motionen hänvisar man till konsekvenser för verksamheten som grundas på antaganden genom en ekonomisk kalkyl. T.ex. hänvisar man till att barngrupperna konsekvent under dagen kommer vara stora, svaret visar på att det redan idag under vissa tider finns för stora barngrupper. Socialdemokraternas förslag har aldrig inneburit att dessa resurser ska tas från gällande ekonomisk ram utan syftar till en utökad rambudget. Vi ställer oss frågande till att förvaltningen i utredningen ej kontaktat kommuner som redan genomfört denna förbättring för att undersöka hur detta hanterats. Förvaltningen flaggar för en enorm ökning av timmar, detta kan ej fastställas. Däremot borde det vara av utredningens intresse att kvantitativt undersöka det eventuella behovet hos kommunens medborgare. Finansiering av detta förslag kan ske t.ex. genom att omfördela resurserna från vårdnadsbidraget. Huvudspåret i denna motion är att ge barnen i Ängelholms kommun de bästa förutsättningarna till utveckling i alla dess former det är för barnens skull.

14 BUN 74 Dnr 2013/109 Ändring av upptagningsområde för elever inom Nedre Århult Ärendebeskrivning Nyckelkodsområde (Nedre Århult) tillhör idag upptagningsområde Munka Ljungby rektorsområde. Eleverna som tillhör området har alltid fått skolskjuts till Hjärnarps rektorsområde som ligger närmast och alla grundskoleelever går idag i Söndrebalgs skola. Ändringen av upptagningsområdet är därför en formsak. Beslutsunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 juni 2013, 54 Förvaltningens skrivelse den 27 maj 2013 KID-statistik över antal boende och kartor över aktuellt område Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni 2013, 54, att lämna nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar att godkänna ändring av upptagningsområde (208000, Nedre Århult) att fortsättningsvis tillhöra Hjärnarps rektorsområde. Beslutet expedieras till: Berörda rektorsexpeditioner, Skolskjutssamordnare AÅ

15 BUN 75 Dnr 2013/101 Svar på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Sveriges Naturbruksgymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Klippans kommun - Dnr :609 Ärendebeskrivning Skolinspektionen har remitterat rubricerad ansökan om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Klippans kommun för yttrande från Ängelholms kommun. Remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 15 augusti. Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby är sålt till Bröderna Göranssons Maskinstation AB i Kvidinge och HNA Storköksservice AB som bildar nytt bolag som tar över verksamheten. Tidigare har nämnden svarat på remiss från Skolinspektionen gällande ansökan från Sveriges Naturbruksgymnasium om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola. Beslutsunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 juni 2013, 55 Förvaltningens skrivelse den 20 maj 2013 Remiss från Skolinspektionen inklusive ansökan från Sveriges Naturbruksgymnasium AB Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni 2013, 55, att lämna nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar att inte lämna några synpunkter på remissen. Beslutet expedieras till: Skolinspektionen

16 BUN 76 Dnr 2013/103 Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2014 Ärendebeskrivning Nämnd och arbetsutskott ska fastställa sammanträdestider för år Förvaltningen föreslår följande: Arbetsutskott 16 januari 13 februari 13 mars 10 april 15 maj 12 juni 14 augusti 21 augusti (kl.13.00) 18 september 9 oktober 6 november 4 december Nämnd 30 januari 27 februari 27 mars 24 april 22 maj 19 juni (kl ) 21 augusti (kl budgetinformation) 4 september 23 oktober 20 november 11 december Arbetsutskotter föreslås börja sina sammanträden klockan dock inte den 21 augusti som föreslås starta klockan 13.00, medan barn- och utbildningsnämnden föreslås börja klockan med undantag för den 19 juni och 21 augusti. Både dessa nämndssammanträden föreslås börja klockan Beslutsunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 juni 2013, 56 Förvaltningens skrivelse den 17 maj 2013 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni 2013, 56, att fastställa sammanträdestider för arbetsutskottet år 2014, samt lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar

17 att godkänna sammanträdestider för nämnden år Beslutet expedieras till: Kundtjänst

18 BUN 77 Dnr 2011/173 Ändring av delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Ärendebeskrivning Nuvarande ordning för barn- och utbildningsnämndens delegering av beslutanderätten fastställdes den 8 september 2011 (BUN 105). Den 25 maj 2012, 61, gjordes en omfattande revidering gällande bland annat förordning om vuxenutbildning och ändringar i skollagen. Sedan dess har bland annat nya bestämmelser för gymnasiesärskolan i Skollagens 18:e och 19:e kapitel börjat gälla för utbildning som påbörjas efter den 30 juni Vidare tillkommer ändringar som avser förordningen för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Den nya läroplanen ska tillämpas på kurser, delkurser eller gymnasiearbeten som har påbörjats efter den 30 juni Även andra lokala beslut föreslås in i delegationsordningen. I tjänsteutlåtandet redovisas enbart förslag till förändringar i gällande fastställda delegationsordning. Beslutsunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 juni 2013, 57 Förvaltningens skrivelse den 17 maj 2013 Delegationsordning fastställd 8 september 2011 med senaste revideringar den 25 maj 2012 Beslut från kommunfullmäktige den 25 februari 2013, 34 Skollagen (2010:800) med senare ändringar Skolförordning (2011:185) Gymnasieförordning (2010:2039) Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning Förordning (SFS 2012:488) om lokala kurser och betyg i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och viss annan utbildning Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni 2013, 57, att lämna nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar

19 att godkänna ovan angivna beslutsförslag för delegaterna förvaltningschef, förskolechef, rektor vuxenutbildningen, rektor med områdesansvar för grundsär-/gymnasiesärskolan, rektor gymnasiesärskola, rektor grundsärskola samt för skolskjutssamordnare, att revideras i delegationsordningen. Beslutet expedieras till: Utredningssekreterare KBW

20 BUN 78 Dnr 2011/52 Projektuppföljning Skolutvecklingsprogrammet NTA Ärendebeskrivning Den 24 mars 2011, 41, beslöt barn- och utbildningsnämnden att ansökan om medlemskap i den ekonomiska föreningen NTA Produktion och Service och uppdrog åt förvaltningen att utforma en projektorganisation för NTA med projektstart höstterminen Syftet med skolutvecklingsprogrammet är att NTA erbjuder skolorna en väl utprovad modell för skolutveckling, främst inom biologi, fysik, kemi, men även teknik och matematik där eleverna arbetar i olika teman. Skolorna får hjälp med lärarfortbildning inför temaarbetet, materiallådor, fortbildning inom NT-området samt möjligheter att delta i tematräffar under arbetets gång. Beslutsunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 juni 2013, 58 Förvaltningens skrivelse den 28 maj 2013 Projektuppföljning Skolutvecklingsprogrammet NTA Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni 2013, 58, att lämna nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar att godkänna projektuppföljningen Beslutet expedieras till: NTA-utvecklare CR

21 BUN 79 Dnr 2012/105 Rapport Internationalisering Ärendebeskrivning Ängelholms kommunala skolor har stor erfarenhet av internationella utbyten redan idag. Syftet med detta projekt har varit att utöka dessa ytterligare. Projektet Internationalisering har inneburit att en förvaltningsövergripande organisation byggs upp med styrgrupp, projektledare samt kontaktpersoner från kommunens rektorsområden för att inspirera till fler internationella utbyten. Syftet med projektet är att informera, fortbilda och påverka pedagoger för att därigenom vidareutveckla förståelsen för den kulturella mångfalden inom landet och framförallt inom kommunen. Beslutsunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 juni 2013, 59 Förvaltningens skrivelse den 5 juni 2013 Rapport Internationalisering Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni 2013, 59, att lämna nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar att godkänna rapporten Internationalisering. Beslutet expedieras till: Förvaltningschef TM

22 BUN 80 Dnr 2013/50 Information från samverkansgrupp FSG-BUF Ärendebeskrivning Kommunen tecknade lokalt avtal med fackliga organisationer gällande Samverkan Ängelholm Årligen upprättas en plan för samverkansmötena. Rapport kring ärenden som avhandlats i samverkansgruppen ska ske var tredje månad till barn- och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 13 juni 2013, 60 Förvaltningens skrivelse den 30 maj 2013 Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni 2013, 60, att lämna nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar att notera informationen. Beslutet expedieras till: Akten

23 BUN 81 Dnr 2013/1 Redovisning delegeringsbeslut har i rutinärenden överlåtit beslutanderätten till arbetsutskott eller enskilda tjänstemän enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Anmäls delegationsbeslut enligt antagen förteckning för tiden Besluten är fattade i ärenden rörande beslut om tilläggsbelopp, mottagande i grundsärskolan, antagning av elever vuxenutbildningen samt avtal med andra kommuner/utbildningsanordnare.

24 BUN 82 Dnr 2013/3 Anmälan BUN Anmäls arbetsutskottets protokoll den 13 juni 2013, Vidare anmäls mätning av mat som elever slänger i skola och förskola.

25 BUN 83 Dnr 2013/4 Övriga frågor Lars Nyander (S) informerar om sitt möte med personal från Elevhälsan. Personalen ville få ge sin bild av situationen kring förflyttning av specialpedagogerna till olika rektorsområden. Lars redogör för vilka frågor och tankar som diskuterades och den oro som framtida förflyttning skapat. Han vill gärna se att en konsekvensanalys görs för att synliggöra hur ärendet har bedrivits och hur det utfaller framöver. Förvaltningschefen redogör för ärendets gång och informerar om att arbetsgivarorganisationerna i FSG har varit positiva till utflyttningen, men inte övriga fackförbund. Förvaltningschefen framför också att förflyttning av personal inte är en politisk fråga och att ingen ändring i arbetsorganisationen har gjorts. Samtliga skolledare har ställt sig positiva till att specialpedagogerna får sin hemvist ute i organisationen. Förvaltningschefen redogör för ett möte med samtliga inblandade gällande JB:s nedläggning i Ängelholm. På mötet deltog också personal från antagningsnämnden i Helsingborg. Det ser bra ut för eleverna med placeringar till kommande termin. Det är inte många av dem som blir kvar i Ängelholm. Samtliga betygsdokument har lämnats in till kommunarkivarien. Ordföranden redogör för utmärkelsen som kommunen fått på Skolriksdagen. Han framför också sitt tack till nämnden för vårterminen. Vice ordföranden tackar ordföranden å nämndens vägnar och önskar honom en glad sommar.

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22 Kl. 09:00 11.45 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer:

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer: Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-11-20, kl. 14:00-15:50 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, , kl. 14:

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, , kl. 14: Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-05-22, kl. 14:00 15.45 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Lars Nyander (S) BrittMarie Hansson (S) Daniel Jönsson (M) Linda Persson (KD)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) t.o.m kl.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, 2011-08-18, klockan 09:00 11:20. Utses att justera: Cornelis Huisman och BrittMarie Hansson Paragrafer: 92-93

Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, 2011-08-18, klockan 09:00 11:20. Utses att justera: Cornelis Huisman och BrittMarie Hansson Paragrafer: 92-93 1 Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, 2011-08-18, klockan 09:00 11:20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveka Britzén (M) Daniel Jönsson (M) Patrik

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 14:

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 14: 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-09-05 Kl. 14:00 15.30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) BrittMarie Hansson (S) Daniel Jönsson (M) Linda

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, Kl. 14:

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, Kl. 14: 1 Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-04-25 Kl. 14:00 16.00 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, Kl. 14:

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, Kl. 14: 1 Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-03-21 Kl. 14:00 16.30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) 25-29 BrittMarie

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-12-12 Kl. 14:00 16.45

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-12-12 Kl. 14:00 16.45 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-12-12 Kl. 14:00 16.45 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) BrittMarie Hansson (S) Patrik Lundgren

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-12-03, kl. 09:00-12:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, , kl. 14:

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, , kl. 14: Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-03-27, kl. 14:00 15.25 ande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) BrittMarie Hansson (S) Patrik Lundgren

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, torsdagen den 25 mars 2010, klockan

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, torsdagen den 25 mars 2010, klockan 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, torsdagen den 25 mars 2010, klockan 14.00-16.15 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-10-20, klockan 14:00 17:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-10-20, klockan 14:00 17:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-10-20, klockan 14:00 17:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) Daniel Jönsson (M)

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, 2017-05-11, kl. 09:00 13:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Roy Ekstrand

Läs mer

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer:

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer: 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, torsdagen den 4 februari 2010 kl. 09.00-11.40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-04-23 47 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 14.00 15.00 Beslutande Sven Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Jasna L Martinsson (M) Robin

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-12-05 Kl. 09:00 10.45 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-11-11 klockan 09.00 11.40

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-11-11 klockan 09.00 11.40 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-11-11 klockan 09.00 11.40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Linda

Läs mer

Plats och tid: Kungsgårdsskolan, , kl. 09:

Plats och tid: Kungsgårdsskolan, , kl. 09: Plats och tid: Kungsgårdsskolan, 2014-03-13, kl. 09:00 11.00 ande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP) Malin Pamp (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Välfärdsnämnden. Plats och tid: rum 429 stadshuset, 2015-06-18, kl. 09:00-11.35

Välfärdsnämnden. Plats och tid: rum 429 stadshuset, 2015-06-18, kl. 09:00-11.35 Plats och tid: rum 429 stadshuset, 2015-06-18, kl. 09:00-11.35 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S) Eva Hårdvall (MP)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum 2011-01-20, klockan 09:00 11:40

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum 2011-01-20, klockan 09:00 11:40 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum 2011-01-20, klockan 09:00 11:40 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2013-11-21 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2011-09-15 klockan 09:00 11:00

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2011-09-15 klockan 09:00 11:00 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2011-09-15 klockan 09:00 11:00 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) BrittMarie Hansson, tjg.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

KALLELSE 2015-01-22. Välfärdsnämnden VFN 2015-01-22. Kallelse

KALLELSE 2015-01-22. Välfärdsnämnden VFN 2015-01-22. Kallelse KALLELSE 2015-01-22 Välfärdsnämnden VFN 2015-01-22 Kallelse 1 KALLELSE 2015-01-22 Välfärdsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2015-01-22, klockan 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00. Sekreterare. Ärendelista Sid

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00. Sekreterare. Ärendelista Sid KALLELSE 2012-06-07 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Sekreterare

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2015-01-22, kl. 16:00-18.00

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2015-01-22, kl. 16:00-18.00 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2015-01-22, kl. 16:00-18.00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S)

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 14.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Övriga deltagare Lena Hansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-09-16 klockan 09:00 11:40

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-09-16 klockan 09:00 11:40 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-09-16 klockan 09:00 11:40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Välfärdsnämnden. BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson. Barbro Widell (S) Eva Hårdvall (MP)

Välfärdsnämnden. BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson. Barbro Widell (S) Eva Hårdvall (MP) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-03-19, kl. 14:00-15.40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S)

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:25 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth, 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2010-08-25 1 (14) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-25 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-25 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2014-09-25 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.40 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Rum 429, Stadshuset, 2015-04-23, kl. 14:00-17.00

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Rum 429, Stadshuset, 2015-04-23, kl. 14:00-17.00 Plats och tid: Rum 429, Stadshuset, 2015-04-23, kl. 14:00-17.00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S) Eva Hårdvall

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Utbildningsnämnden (14)

Utbildningsnämnden (14) Utbildningsnämnden 2015-06-10 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 10 juni kl.8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-11-05 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-11-05 Utbildningsnämnden 1(17) Tid och plats 2015-11-05 - Kommunhuset klockan 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer