Generalförsamlingen, Bryssel, 15 maj 2012 Förslag till huvudaktiviteter 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generalförsamlingen, Bryssel, 15 maj 2012 Förslag till huvudaktiviteter 2012"

Transkript

1 Generalförsamlingen, Bryssel, 15 maj 2012 Förslag till huvudaktiviteter 2012 Föreliggande dokument identifierar de viktigaste aktiviteter som REVES bör genomföra under 2012 med utgångspunkt från dagens utvecklingsnivå. Dessa aktiviteter är inriktade på visa specifika mål baserade på de mål som ingår i REVES regler, stadgar och uppdrag; REVES huvudlinje innebär fortfarande att man kommer att sträva efter att uppnå dessa mål är och organisationen kommer att utnyttja de möjligheter som därutöver kan uppstå under året. 1. Förhållanden till institutioner och politiska ställningstaganden Institution(er) Europeiska institutioner/medlemsstater Europeiska institutioner/medlemsstater Åtgärder (förhållande, ställningstagande) Lobbyaktiviteter Lobbyaktiviteter Beskrivning av åtgärd I december 2011 presenterade den Europeiska kommissionen ett förslag till ett nytt direktiv angående offentlig upphandling i EU. Det mål som sattes upp av kommissionen innebär att det skall träda ikraft i slutet av För tillfället skall förlaget genomgå det så kallade medbeslutandeförfarandet (se bifogade diagram) vilket (i stort sett) innebär att det skall granskas och sedan godkännas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Därefter skall det antas och omsättas i nationella regler av medlemsstaterna. Medbeslutandeförfarandet innefattar också en remissrunda i de nationella parlamenten, ECOSOC och CoR under processens gång. REVES har haft möjlighet att bidra till framtagandet av förslaget genom att man har deltagit i konsultationerna inför framtagandet av grönboken för en modernisering av den offentliga upphandlingen (ungefär 600 reaktioner har mottagits av EC) REVES skall övervaka processen, även i samarbete med Nätverket för hållbar utveckling under offentlig upphandling (REVES är en av partnerorganisationerna), och som ett resultat av detta föreslå ändringar som skulle kunna införas under parlamentets diskussioner eller till och med på rådsnivå. För att kunna göra det är det avgörande att REVES medlemmar fortsätter att visa engagemang vad gäller att följa upp processen på nationell nivå. In december 2011 presenterade den Europeiska kommissionen ett förslag till förordning om Europeiska sociala entreprenörskapsfonder. En sådan förordning bör syfta till att erbjuda gemensamma europeiska ramar för de gemensamma fonder som har som mål att stödja initiativ med ett socialt värde eller ett socialt mål. Förslaget kommer att följa samma medbeslutandeförfarande som beskrevs ovan. REVES har haft möjlighet att delta i framtagandet av förslaget genom att man har deltagit i den konsultation som Kommissionen genomförde på detta tema sommaren 2011 (67

2 Europeiska institutioner/medlemsstater Lobbyaktiviteter reaktioner mottagna av EC). Vissa av de förslag som REVES bidrog med behölls i slutförslaget (som till exempel en bättre definition av sociala företag, även om det inte var helt tillfredsställande), men andra kom inte med, som till exempel nyttan med en direkt kontakt mellan investerarna och mottagaren av investeringen, eller en bättre definition av de sociala utvärderingsrutinerna för investeringen skall REVES övervaka processen och i därefter föreslå ändringar som skulle kunna införas under diskussionerna i parlamentet eller till och med på Rådsnivå. För att kunna göra det är det av avgörande vikt att REVES medlemmar fortsätter att engagera sig i processen på nationsnivå, liksom att man följer upp EESC:s ställningstagande i ämnet (emotses i mars-april) I oktober 2011 presenterade den Europeiska kommissionen förslag till förordningarna avseende sammanhållningsfonder för Sammanhållningsfonderna inbegriper olika EU-fonder, som t.ex. ERDF, ESF, etc. Detta förslag skall genomgå medbeslutandeförfarande. REVES har haft möjlighet att bidra indirekt till förslaget vid olika tillfällen samt att kommentera det strukturerade dialogmöte som hölls av EC och GD Regionalpolitik den 16 november Förslaget har många intressanta delar, som till exempel styrning av partnerskap, gemenskapsledda aktiviteter, den transversala approachen och den sociala ekonomins kärnroll i vissa områden. Under 2012 ska REVES övervaka processen och därefter föreslå ändringar som skulle kunna införas under en parlamentsdiskussion eller eventuellt på rådsnivå. Med tanke på temat är det i detta fall ännu viktigare att REVES medlemmar fortsätter att följa processen på nationell nivå. Europeiska institutioner Lobbyaktiviteter I december 2011 publicerade den Europeiska kommissionen ett utkast till förordning avseende det de minimis-stöd som ges till åtgärder som innebär att tjänster av generellt ekonomiskt intresse erbjuds. Detta utkast till förordning skall, när remissperioden är slut, sändas till Parlamentet och till Rådet (just nu finns inga tecken på att ett sådant steg är för handen). Det finns ytterligare en remissomgång vars period löper parallellt. Den remissen har att göra med EU:s regler för regionalt statligt stöd fram till april REVES skall avgöra om det är ändamålsenligt att ta fram en reaktion till denna remissprocess och följa upp hur Kommissionens förslag utvecklas. Europeiska institutioner Samarbete Under 2011 inbjöds REVES till att delta i intressentdialogmöten inom den Europeiska plattformen mot fattigdom och social exklusion som koordineras av den Europeiska Kommissionen. REVES deltog i de möten som hölls 2011 och vars mål var att definiera en vägkarta för den verksamhet som Kommissionen skall bedriva inom detta område. Under 2012 bör REVES ge förslag till och följa genomförandet av kommissionens initiativ

3 genom att fortsätta att delta i plattformen, närmast genom att i debatten tillföra en dimension som speglar de reella problem uppstår på lokal nivå. För detta ändamål är det angeläget att vi får se ett ännu starkare engagemang från medlemmarna. OECD LEED Samarbete Under 2011 uppmanades REVES av OECD:s LEED-program till att delta i framtagande av ett utkast till forskningsupplägg för att påvisa de resultat som den sociala ekonomins företag åstadkommer inom jobbskapande. Forskningen lades upp som regionala fallstudier som berörde följande länder: Frankrike, Belgien, Italien, Luxemburg, Kanada, Australien och Sverige. Två regioner valdes ut i varje land skall REVES bära ansvaret för genomförandet av forskningen i två svenska regioner (Västra Götaland och Östsam) och ska också delta i utvärderingen av de generella resultaten. Samtidigt fick REVES en inbjudan att föreslå deltagare till det 8:e LEED-partnerskapsforumet i Bergil (mars 2012) samt att föreslå goda exempel på effektiva aktörer i den sociala ekonomin från Italien Tyskland, Sverige och Finland för framtida forskningsprojekt som OECD skall genomföra. Målet med insatsen är att på ett positivt sätt påverka viljan att ta med lokal social ekonomi i traditionella OECD-studier. Europeiska institutioner Lobbyverksamhet Sekretariatet kontaktades i slutet av 2011 av representanter av FEBEA (Europeiska sammanslutningen för etiska och alternativa banker) för att undersöka möjligheten att tillsätta en arbetsgrupp med möjlighet att starta lobbyingverksamhet för att höja medvetandegraden angående de problem som kan uppstå för lokala mindre och lokala banker i samband med den nya bankförordningen. Dessa kontakter med FEBEA borde under 2012 leda till att man kan sätta upp en arbetsgrupp som också innefattar Finance Watch och Föreningen för kooperativa banker för att ta fram förslag som ska kunna presenteras och diskuteras med just de medlemmar av det Europeiska parlamentet som är intresserade av att diskutera denna fråga. Europeiska institutioner Lobbyingverksamhet Under 2012, skall ordförandeskapet i plattformen Europas sociala plattform, i vilken REVES är medlem, förändras. Detta kommer förmodligen att leda till en omorganisation av själva plattformen. REVES borde kunna bidra till omorganisationen genom förslag som går ut på att öka genomslagskraften i Social Economy Europes arbete och koppla det bättre till den territoriella dimensionen

4 2. Innovation, forskning och utveckling Mål Åtgärd Beskrivning av åtgärden (projektförslag/eget initiativ) Kämpa mot otrygga arbetsförhållanden och främja en god anställningssituation baserad på ett samarbete mellan den sociala ekonomin, fackföreningarna/arbetarna och offentliga myndigheter. Projekt Projektet påbörjades i december 2011 och kommer att pågå fram till december Det grundläggande målet med projektet är att ta fram åtgärder för att påverka osäkra anställningsförhållanden genom att a) främja kvalitetsarbete i företag och/eller b)erbjuda arbetare i otrygga anställningsförhållanden ett alternativ och en möjlighet att komma bort från dessa förhållanden (d.v.s. genom att skapa (sociala) företag baserade på samarbete och andra värden som den sociala ekonomin kan erbjuda). Genom att särskilt fokusera på migranters och ungdomars arbetssituation i den sociala servicesektorn, skall deltagarna först och främst analysera a) det inflytande som otrygga arbetsförhållanden har på den sociala, ekonomiska och demografiska utvecklingen på den lokala nivån, b) det inflytande som otrygga arbetsförhållanden har på levnads- och arbetsförhållandena. Detta skall åtföljas av transnationell komparativ forskning inom området regelverk och typer av anställningar, inklusive en trendanalys angående arbetsförhållanden och rättigheter. I ett andra stadium skall deltagarna analysera och utveckla åtgärder som underlättar överföring av otryggt arbete till stabila anställningar med rättigheter. De skall till exempel bedöma den sociala ekonomins instrument (till exempel (men inte enbart) bildande av kooperativ), möjligheter till samarbete med myndigheter för att skapa blandföretag och olika kooperationsformer med arbetsförmedlingar, fackföreningar, o.d. Projektets verksamhet ska bestå av a) transnationella komparativa forskningsprojekt och utbyte med avseende på problemets sammanhang (inklusive lagstiftning) och möjliga lösningar och b) forskningsinsatser som genomförs av lokala arbetsgrupper sammansatta av föreningar från den sociala ekonomin och andra lokala aktörer i 3 av de större huvudstäderna: Berlin, Rom och Stockholm Resultat - Konkreta lokala fallstudier; - komparativ transnationell analys av lagstiftning och anställning - en interaktiv hemsida

5 Att identifiera och uppmuntra effektiva lokala partnerskap mellan lokala/regionala myndigheter, den sociala ekonomin och utbildningsorganisationerna (vare sig de tillhör den sociala ekonomin eller inte) för en smidig första övergång från utbildning till arbete för ungdomar Projektförslag under utveckling REVES är lead partner. Partnerskapet består av följande organisationer: - Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg/Pfefferwerk Foundation Berlin (Tyskland) - Parsec Consortium/Istituto Ricerche Economiche e Sociali (Italien) - Coompanion - kooperativ utveckling Stockholms län/lo-distriktet i Stockholms län (Sverige) REVES medlemmar kommer regelbundet att få information om projektaktiviteterna genom nyhetsbrevet, hemsidan och e-post. De kommer att få möjlighet att bidra till forskning och diskussioner genom att använda projektets interaktiva hemsida som skall läggas upp under våren 2012, genom deltagande i undersökningar (en av dessa är redan genomförd) eller genom deltagande i projektets andra workshop (planerat att genomföras sommaren 2012, datum bekräftas senare) REVES hoppas också att genom projektet kunna uppmuntra till en djupare dialog och partnerskap mellan den sociala ekonomin och fackföreningar på lokal och europeisk nivå (närmare kontakter med lokala och europeiska fackföreningsorganisationer har etablerats och bör intensifieras under 2012). 1 juli 2011: projektförslag MOTIVATE presenterades för EC. Projektet har följande mål: - Att överbringa till lokala/regionala myndigheter, arbetsgivare inom den sociala ekonomin och utbildningsorganisationer en bättre förståelse för de behov som de olika berörda parterna har (ungdomar, utbildningsorganisationer och arbetsgivare (från den sociala ekonomin); - en vidare förståelse/vidare begrepp för utbildning och arbete (vilket också inbegriper frågor som motivation och olika färdigheter utöver tekniska kunskaper och färdigheter); - En bättre förståelse hos alla aktörer av metoder för att på bästa sätt identifiera och utveckla olika färdigheter/förmågor hos ungdomar (utöver de rena tekniska färdigheterna) för att härigenom främja ungdomarnas motivation och ge dem en känsla av ett proaktivt engagemang i ekonomin och samhället; - En bättre förståelse av begrepp och principer för det mervärde i utbildning och anställning som uppstår eftersom de erbjuds av företag från den sociala ekonomin; - Lokala/regionala partnerskap: Främja olika lokala/regionala aktörer inom ungdomsutbildning och anställning för att bygga upp hållbara partnerskap och samarbete

6 Förbättra möjligheterna för personer med migrantbakgrund att delta fullt ut i det sociala, politiska, ekonomiska och kulturella samhällslivet genom att ta fram nya inklusiva metoder för samhällsstyrning med full hänsyn till särart och behov hos de grupper som har främmande ursprung. Projektförslag under utveckling som ger ungdomarna en smidig övergång från utbildning till arbete; - Uppmuntra (inom den sociala ekonomin) arbetsgivare och utbildningsorganisationer till att anpassa sin verksamhet (inklusive deras utbildningsmoduler) och program till de ovan nämnda behoven, enligt modeller för god/bästa praxis som identifierats under MOTIVATEprojektet; - Uppmuntra olika lokala aktörer till att engagera sig i en aktiv dialog med ungdomar och vice versa; - Mobilisera ungdomar och uppmuntra deras aktiva deltagande i framtagandet av politik och åtgärder som angår dem; - Förslag till antagande av lokala, regionala och nationella samt europeiska ramverk; - Skapande av en plattform för att berörda parter kontinuerligt skall kunna utbyta medel och metoder för en hållbar övergång från utbildning till anställning för ungdomar. Projektförslaget tas fram med REVES som ledande organisation med partnerorganisationer från följande områden: Toskanaregionen (IT), Berlin (DE), Genua (IT), Dunkerque (FR och Jakobstad/Kokkola (FI). Den 11 september 2011: projektförslaget "WISE community" presenterades för Kommissionen. Projektet förväntas: - utföra ett antal sammanlänkande aktiviteter enligt ett funktionsschema (varje aktivitet är en förberedelse för nästa aktivitet) inklusive 9 arbetspaket: En forskningsstudie (I) innebärande en jämförande analys av migranters sociala, ekonomiska, politiska och kulturella deltagande i olika MS, samt de bidragande juridiska och sociala kontexterna. För att få ett bra urval skall forskningen bestå av en noggrann analys i de tre aktuella länderna som deltar i projektet (IT, FR och ES) samt av en skrivbordsanalys i ytterligare tre länder där REVES har kvalificerad närvaro (BE, D, SE). Denna forskning skall utgöra en bas för utveckling av en matris med flera ingångar (multiple-entry grid) (II) som ett verktyg för att göra det möjligt för lokala myndigheter och andra organisationer som är engagerade i migranters deltagande i de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella sfärerna att välja mellan olika möjliga åtgärder, medan de samtidigt ser till de potentiella konsekvenserna eller resultaten av de åtgärder de vidtagit. Detta verktyg kommer att göras tillgängligt först i de 4 regionerna/territorierna som aktivt deltar i projekten för att kunna testa det i verkligheten. Ett validerings och utbytesseminarium (III) skall därefter organiseras. Varje territoriellt partnerskap skall sända 3/6 lokala representanter för att diskutera, utbyta information och validera både studien och nätverket. Ett antal observatörer

7 som väljs bland REVES medlemmar och de internationella organisationer som är engagerade i frågan skall också bjudas in. Detta skall leda till en validerad matris med flera ingångar för lokala organisationer (offentliga eller sociala) som arbetar med migrantdeltagande. Matrisen kommer att erbjuda ett verktyg som kan bli ett stöd när man strukturerar eller förstärker de lokala nätverken för migrantorganisationer (IV) kring vanligt förekommande mål. Denna aktivitet skall utföras i alla 4 partnerterritorier enligt specifika behov och sammanhang och skall stödjas av breda kommunikationsinsatser och särskilda möten (vid behov). Nätverken kommer att ge en bas för en kort utbildning (som skall utformas så att den förbättrar migrantorganisationernas möjligheter att ingå i fruktbara relationer med andra aktörer inom området (offentliga och icke-offentliga) samt att använda vanliga programmeringsverktyg som till exempel matrisen med flera ingångar. Insatsen skall utföras i två huvudetapper: a) framtagande av ett gemensamt utbildningsprogram baserat på den ovan nämnda studien och matrisen med flera ingångar och b) leverans av en testutbildning i varje område. Alla nämnda nätverk och alla andra relevanta aktörer på den lokala nivån (d.v.s. kommuner, sammanslutningar, etc.) kommer att ingå. Ett andra internationellt seminarium (VI) skall sedan genomföras för att medlemmarna skall kunna utbyta åsikter angående lokalt nätverksarbete och erfarenheter från utbildningsinsatserna. Detta seminarium skall vara öppet för andra REVES-medlemmar och andra relevanta organisationer för att man skall få en kollegial granskning av insatsen. De lokala aktiviteterna kommer sedan att fortsätta genom att man med stöd från de lokala nätverk som har skapats under de tidigare etapperna genomför åtminstone en lokal sammankomst (VII) eller evenemang per område för att presentera den utvecklade principen för andra organisationer och för allmänheten; detta skall utföras främst som en demonstration, vilket är av avgörande betydelse för att man skall kunna garantera hållbara resultat. Dessa sammankomster skall försöka samla så många personer som möjligt, men en rimlig bedömning skulle ligga på omkring 100 personer per evenemang. Sammankomsterna skall erbjuda ytterligare indata för den diagnostiska processen och utvecklingen av de lokala handlingsplanerna (VIII) för att förbättra deltagandet från personer med migrantursprung i lokal samhällsstyrning med användande av de ovan nämnda verktygen. De lokala handlingsplanerna skall ge vägledning till både myndigheter och sociala organisationer för att man skall kunna genomföra en sammanhängande verksamhet med ett gemensamt mål. Under denna etapp skall de offentliga myndigheterna också ge ett förslag på hur man skall hantera frågan om demokratiskt deltagande i samhällslivet genom att använda traditionella verktyg som till exempel röstning. Fastän ingen av de engagerande offentliga myndigheterna har någon särskild kompetens när det gäller att överlämna rösträtten i sin egen nationella kontext, bör de ha möjligheten att a) föreslå möjliga vägar mot ett officiellt

8 erkännande av denna rätt; b) föreslå ett differentierat röstsystem (som till exempel sådana som utgår från migrantråd) med en klar definition av den påverkan röstningen kan ha på samhällsstyrningen. En slutlig konferens skall genomföras för att sammankalla WISEprojektets partners, REVES-medlemmar och andra relevanta organisationer för att diskutera ett framtagande av slutgiltiga rekommendationer till ett WISE-program (IX) Påbörja testetappen av ett system för sociala fonder för att främja den sociala ekonomins på regional och lokal nivån genom att matcha offentliga program för att stödja sektorn Organisera två ömsesidiga kursseminarier om offentlig upphandling och regler för statligt stöd Framtagandet av projektförslaget leds av REVES med partners från följande områden: Toskanaregionen (IT), Nord-Pas de Calais (FR), Lleida City (ES) och Ravennaprovinsen (IT). Eget initiativ I september 2011 arbetade REVES, tillsammans med Soficatra (ett nätverk för att erbjuda finansiella tjänster, service och coach-stöd för att främja utveckling) med framtagandet av ett förslag till ett grundprogram för att bygga upp ett system för att regionala/lokala fonder skall kunna agera som investeringsfonder för att stödja nystartade företag inom den sociala ekonomin, sammanhållet med och i partnerskap med de redan existerande offentliga programmen och för att stödja en lokal utveckling baserad på den sociala ekonomin. Programmen skall presenteras för styrelsen. Under 2012 bör programmet testas i ett begränsat antal områden, efter att ha funnit 2-3 stödjande organisationer som skulle kunna erbjuda en initial finansiering för att täcka de första utgifterna i samband med igångsättandet. Kontakter för att uppnå detta skall tas med representanter för det europeiska alternativet och det etiska finansinitiativet. Eget initiativ Som nämnts publicerades två förslag från den Europeiska kommissionen i slutet av 2011 rörande förordningarna för offentlig upphandling och statligt stöd. Bland medlemmarna av REVES uppstod ett intresse av att dela med sig av en utvecklad kunskap angående existerande och framtida förordningar. Fortsätta att undersöka möjligheterna att lägga fram förslag till nya projekt under kommissionens program och Eget initiativ För ändamålet skall REVES anstränga sig för att under andra halvan av 2012 arrangera två ömsesidiga kursseminarier med syfte att: a) öka kunskapen om de nuvarande EUförordningarna; b) utbyta erfarenheter om hur de realiseras i olika medlemsländer; c) öka kunskapen om kommissionens förslag till framtida förordningar. Seminarierna skall uppta registreringsavgifter från deltagarna och arrangeras i det fall man har uppnått ett visst antal föranmälda deltagare. REVES skall under 2012 fortsätta att övervaka nya möjligheter som kan uppstå genom EU:s program och fortsätta att stödja de REVES-medlemmar som har specifika förslag.

9 fortsätta att stödja medlemmarnas projektförslag Fortsatt främjande av social innovation och experimenterande (inklusive vidare spridning och utveckling av TSR -approachen) Samarbete med PEFONDES REVES har under 2011 haft ett antal tillfällen att utväxla information med PEFONDES (European Network of the Foundations for Social Economy). De båda nätverken kom överens om att ha ett närmare samarbete, särskilt på området social innovation. PEFONDES bjöd in REVES till att bli en associerad deltagare när det gäller att arrangera en europeisk konferens om social innovation som skall genomföras i oktober 2012 (för närvarande bedöms möjligheter och resurser). 3. Nätverkets konsolidering och utveckling Mål Insats (konsolidering/tillväxt) Beskrivning av insatsen Tillgodose en smidig styrning av organisationen Konsolidering Med utgångspunkt för den väntade inkomststrukturen kommer REVES inte att ha någon möjlighet att förfoga över tillräckliga konsoliderade finansresurser för att kunna ha en smidig löpande finansstyrning enbart baserad på medlemsavgifter. I slutet av 2011 tog REVES fram en finansplan som uppdaterades för 2012 och som skall utgöra en vägkarta för att bedriva en smidig administration och möjligen skapa rum för ökade personalresurser, Konsolidering av medlemskapet i nya områden Konsolidering av medlemskap från gamla medlemmar sida Tillväxt Konsolidering om inte under 2012, så åtminstone under Under 2011 tillkom två nya områdesmedlemmar (Östra Götaland och Ravenna) och en ny organisation inom den sociala ekonomin. För 2012 finns det en ansökan om medlemskap från Barkastiftelsen i Polen som inom kort förväntas leda till an ansökan från motsvarande offentliga myndighet. Sådana nya medlemmar skall erbjudas hjälp för att så snabbt som möjligt integreras i REVES verksamhet genom att föra diskussioner med dem för att skaffa sig en bättre kunskap om deras särdrag och att ta fram arbetsplaner tillsammans med dem. Tidigare erfarenhet visar att nya medlemmar ofta är särskilt effektiva när det gäller att locka till sig ytterligare medlemmar. REVES har medlemmar som varit med ända sedan början 1996 och andra som tillkommit under senare år. Det är av särskild vikt att ständigt följa upp utvecklingen av sådana medlemmars intressen. Av den anledningen skall sekretariatet försöka utveckla ett redskap för att uppdatera medlemsprofilen och föreslå en organisation av medlemmar baserad på lätta arbetsgrupper, enligt tematiska prioriteringsgrunder.

10 Finna nya medlemmar i nätverket Tillväxt För att främja nätverkets tillväxt i form av nya medlemmar skall REVES förbättra listan på politiska aktiviteter och konkreta aktiviteter och på så sätt bättre synliggöra mervärdet av REVESmedlemskapet Listan bör spridas av sekretariatet och av medlemmarna på deras egen nationella nivå för att ge en kontinuerlig återkoppling till sekretariatet vad gäller de nationella eller regionala prioriterade områden som skulle kunna vara föremål för verksamhet via REVES. 4. Kommunikation och spridning Mål Insats (kommunikation/spridning) Beskrivning av insatsen Att öka REVES synlighet Spridning Under 2011 startade REVES en Facebook-sida och en you-tubesida (den sistnämnda används fortfarande för litet). Under 2012 bör REVES förbättra användandet av sådana redskap främst vad gäller extern Att öka REVES synlighet Kommunikation och spridning kommunikation. Om man betraktar den historiska profilen mellan 1996 och 2012 har REVES utvecklat 13 EUfinansierade projekt förutom några lokalt baserade initiativ Vart och ett av dessa projekt har lett till åtminstone en publikation och i vissa fall till en lokal uppföljning. Från 2012 och framåt skall REVES bättre utnyttja de existerande publikationerna och be de REVES-medlemmar som har deltagit i projekten att ta fram korta kommentarer om den påverkan projekten har haft i deras område och på deras dagliga verksamhet. Sådana kommentarer bör publiceras på REVES hemsida som exempel på det mervärde som REVES ger sina medlemmar. Att öka REVES synlighet i media Spridning Under 2011 togs ett första utkast till en lista på EU-korrespondenter från olika länder fram. Under 2012 bör en sådan lista vidareutvecklas med hjälp av REVES-medlemmarna och nyckelinformation om verksamheten skall sändas till respektive journalist. Dessutom skall REVES anstränga sig föra att ytterligare bredda och intensifiera relationerna till alternativa media på EU-, nations- och regional nivå.

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Förhandsvisning. Frågeformuläret kan enbart fyllas i online.

Förhandsvisning. Frågeformuläret kan enbart fyllas i online. Förhandsvisning. Frågeformuläret kan enbart fyllas i online. Frågeformulär "Mot en halvtidsöversyn av Europa 2020-strategin utifrån EU:s städers och regioners perspektiv" Bakgrund Halvtidsöversynen av

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Den europeiska planeringsterminen och modernisering av offentlig förvaltning

Den europeiska planeringsterminen och modernisering av offentlig förvaltning Sammanfattning och kommentarer Den europeiska planeringsterminen och modernisering av offentlig förvaltning Peña-Casas R., Sabato S., Lisi V. och Agostini C. November 2015 European Social Observatory www.ose.be

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD?

FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD? 13/06/2005 FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD? - Svar, Ja! Tekniskt sett finns det inga hinder som omöjliggör att en kapitalfond upprättas

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

EU:s nya regleringsprocess (Lamfalussyprocessen)

EU:s nya regleringsprocess (Lamfalussyprocessen) EU:s nya regleringsprocess (Lamfalussyprocessen) Reglerna på värdepappersmarknaden kommer till genom ett samarbete mellan olika institutioner och kommittéer inom EU och aktörerna på marknaden. Både bransch-

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:9 2009-02-19 U2009/406/G Utbildningsdepartementet Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007 104 22 Stockholm Uppdrag till Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0226 (COD) 12601/15 ADD 2 EF 183 ECOFIN 743 SURE 24 CODEC 1291 IA 10 FÖLJENOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 RAPPORT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 16120/1/14

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Alnarp den 8 okt 2014 Taket: Budgeten Fastställd Väggarna: Mål och regelverk Arbete påbörjat. Grunden: EU-förordning, de svenska politiska prioriteringarna

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Social ekonomi. Maria Johansson

Social ekonomi. Maria Johansson Social ekonomi Maria Johansson Organisation Program för social ekonomi i Västra Götaland Regionstyrelsen, Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Folkhälsokommittén, Kommittén för rättighetsfrågor Sociala

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Synpunkter på kommissionens grönbok Information från den offentliga sektorn: En värdefull resurs för Europa

Synpunkter på kommissionens grönbok Information från den offentliga sektorn: En värdefull resurs för Europa 1999-06-01 EuJu1999/2993 Justitiedepartementet Granskningsenheten Kanslirådet Thomas Ericsson Telefon 08-405 46 27 Telefax 08-20 27 34 Europeiska kommissionen Att: Wolfgang Huber Enhetschef för GD XIII/E-1

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Vid mötet den 28 april konstaterade Coreper att det förelåg enhällighet om ovanstående utkast till slutsatser 1.

Vid mötet den 28 april konstaterade Coreper att det förelåg enhällighet om ovanstående utkast till slutsatser 1. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 29 april 2010 (5.5) (OR. en) 8799/10 EDUC 75 SOC 276 NOT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 8261/10 EDUC 63 SOC 245 Ärende:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.2.2013 2012/2321(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kooperativs bidrag till att övervinna krisen (2012/2321(INI)) Utskottet

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

Regionalt inflytande i förberedelseprocessen inför den nuvarande strukturfondsperioden. Slutsatser och reflektioner

Regionalt inflytande i förberedelseprocessen inför den nuvarande strukturfondsperioden. Slutsatser och reflektioner Regionalt inflytande i förberedelseprocessen inför den nuvarande strukturfondsperioden Slutsatser och reflektioner Arbetet inför nuvarande programperioden Utgångspunkter Enligt förordningen ska varje medlemsstat

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B8-0165/2. Ändringsförslag. Andrew Lewer, Ruža Tomašić för ECR-gruppen 1.2.2016 B8-0165/2 2 Skäl H H. Tillgängligheten till regionerna och förbindelserna mellan öarna utgör viktiga faktorer för att öka öarnas attraktionskraft. Kostnaderna för sjö- och flygtransporter för

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) Kommenterad dagordning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) Utbildningsdepartementet 2017-02-06 Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 17 februari 2017 Kommenterad dagordning

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Ett europeiskt utbildningspolitiskt nätverk för nyckelkompetenser http://keyconet.eun.org Om KeyCoNet-projektet (2012-2014) KeyCoNet är ett europeiskt nätverk som arbetar för att identifiera och analysera

Läs mer

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 16 december 2016 (OR. en) 15505/16 FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. Ordförandeskapet har ännu inte meddelat vad de avser ta upp under denna dagordningspunkt.

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. Ordförandeskapet har ännu inte meddelat vad de avser ta upp under denna dagordningspunkt. Annotering 2016-01-08 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 15 januari 2016 i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom den 22 december 2015. 1. Godkännande av

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Kommissionens arbetsprogram 2015

Kommissionens arbetsprogram 2015 Civilutskottets yttrande 2014/15:CU2y Kommissionens arbetsprogram 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2015 En ny

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 11.1.2011 2010/2159(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om inlärning i tidig ålder i Europeiska unionen (2010/2159(INI)) Utskottet för kultur och

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer