Generalförsamlingen, Bryssel, 15 maj 2012 Förslag till huvudaktiviteter 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generalförsamlingen, Bryssel, 15 maj 2012 Förslag till huvudaktiviteter 2012"

Transkript

1 Generalförsamlingen, Bryssel, 15 maj 2012 Förslag till huvudaktiviteter 2012 Föreliggande dokument identifierar de viktigaste aktiviteter som REVES bör genomföra under 2012 med utgångspunkt från dagens utvecklingsnivå. Dessa aktiviteter är inriktade på visa specifika mål baserade på de mål som ingår i REVES regler, stadgar och uppdrag; REVES huvudlinje innebär fortfarande att man kommer att sträva efter att uppnå dessa mål är och organisationen kommer att utnyttja de möjligheter som därutöver kan uppstå under året. 1. Förhållanden till institutioner och politiska ställningstaganden Institution(er) Europeiska institutioner/medlemsstater Europeiska institutioner/medlemsstater Åtgärder (förhållande, ställningstagande) Lobbyaktiviteter Lobbyaktiviteter Beskrivning av åtgärd I december 2011 presenterade den Europeiska kommissionen ett förslag till ett nytt direktiv angående offentlig upphandling i EU. Det mål som sattes upp av kommissionen innebär att det skall träda ikraft i slutet av För tillfället skall förlaget genomgå det så kallade medbeslutandeförfarandet (se bifogade diagram) vilket (i stort sett) innebär att det skall granskas och sedan godkännas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Därefter skall det antas och omsättas i nationella regler av medlemsstaterna. Medbeslutandeförfarandet innefattar också en remissrunda i de nationella parlamenten, ECOSOC och CoR under processens gång. REVES har haft möjlighet att bidra till framtagandet av förslaget genom att man har deltagit i konsultationerna inför framtagandet av grönboken för en modernisering av den offentliga upphandlingen (ungefär 600 reaktioner har mottagits av EC) REVES skall övervaka processen, även i samarbete med Nätverket för hållbar utveckling under offentlig upphandling (REVES är en av partnerorganisationerna), och som ett resultat av detta föreslå ändringar som skulle kunna införas under parlamentets diskussioner eller till och med på rådsnivå. För att kunna göra det är det avgörande att REVES medlemmar fortsätter att visa engagemang vad gäller att följa upp processen på nationell nivå. In december 2011 presenterade den Europeiska kommissionen ett förslag till förordning om Europeiska sociala entreprenörskapsfonder. En sådan förordning bör syfta till att erbjuda gemensamma europeiska ramar för de gemensamma fonder som har som mål att stödja initiativ med ett socialt värde eller ett socialt mål. Förslaget kommer att följa samma medbeslutandeförfarande som beskrevs ovan. REVES har haft möjlighet att delta i framtagandet av förslaget genom att man har deltagit i den konsultation som Kommissionen genomförde på detta tema sommaren 2011 (67

2 Europeiska institutioner/medlemsstater Lobbyaktiviteter reaktioner mottagna av EC). Vissa av de förslag som REVES bidrog med behölls i slutförslaget (som till exempel en bättre definition av sociala företag, även om det inte var helt tillfredsställande), men andra kom inte med, som till exempel nyttan med en direkt kontakt mellan investerarna och mottagaren av investeringen, eller en bättre definition av de sociala utvärderingsrutinerna för investeringen skall REVES övervaka processen och i därefter föreslå ändringar som skulle kunna införas under diskussionerna i parlamentet eller till och med på Rådsnivå. För att kunna göra det är det av avgörande vikt att REVES medlemmar fortsätter att engagera sig i processen på nationsnivå, liksom att man följer upp EESC:s ställningstagande i ämnet (emotses i mars-april) I oktober 2011 presenterade den Europeiska kommissionen förslag till förordningarna avseende sammanhållningsfonder för Sammanhållningsfonderna inbegriper olika EU-fonder, som t.ex. ERDF, ESF, etc. Detta förslag skall genomgå medbeslutandeförfarande. REVES har haft möjlighet att bidra indirekt till förslaget vid olika tillfällen samt att kommentera det strukturerade dialogmöte som hölls av EC och GD Regionalpolitik den 16 november Förslaget har många intressanta delar, som till exempel styrning av partnerskap, gemenskapsledda aktiviteter, den transversala approachen och den sociala ekonomins kärnroll i vissa områden. Under 2012 ska REVES övervaka processen och därefter föreslå ändringar som skulle kunna införas under en parlamentsdiskussion eller eventuellt på rådsnivå. Med tanke på temat är det i detta fall ännu viktigare att REVES medlemmar fortsätter att följa processen på nationell nivå. Europeiska institutioner Lobbyaktiviteter I december 2011 publicerade den Europeiska kommissionen ett utkast till förordning avseende det de minimis-stöd som ges till åtgärder som innebär att tjänster av generellt ekonomiskt intresse erbjuds. Detta utkast till förordning skall, när remissperioden är slut, sändas till Parlamentet och till Rådet (just nu finns inga tecken på att ett sådant steg är för handen). Det finns ytterligare en remissomgång vars period löper parallellt. Den remissen har att göra med EU:s regler för regionalt statligt stöd fram till april REVES skall avgöra om det är ändamålsenligt att ta fram en reaktion till denna remissprocess och följa upp hur Kommissionens förslag utvecklas. Europeiska institutioner Samarbete Under 2011 inbjöds REVES till att delta i intressentdialogmöten inom den Europeiska plattformen mot fattigdom och social exklusion som koordineras av den Europeiska Kommissionen. REVES deltog i de möten som hölls 2011 och vars mål var att definiera en vägkarta för den verksamhet som Kommissionen skall bedriva inom detta område. Under 2012 bör REVES ge förslag till och följa genomförandet av kommissionens initiativ

3 genom att fortsätta att delta i plattformen, närmast genom att i debatten tillföra en dimension som speglar de reella problem uppstår på lokal nivå. För detta ändamål är det angeläget att vi får se ett ännu starkare engagemang från medlemmarna. OECD LEED Samarbete Under 2011 uppmanades REVES av OECD:s LEED-program till att delta i framtagande av ett utkast till forskningsupplägg för att påvisa de resultat som den sociala ekonomins företag åstadkommer inom jobbskapande. Forskningen lades upp som regionala fallstudier som berörde följande länder: Frankrike, Belgien, Italien, Luxemburg, Kanada, Australien och Sverige. Två regioner valdes ut i varje land skall REVES bära ansvaret för genomförandet av forskningen i två svenska regioner (Västra Götaland och Östsam) och ska också delta i utvärderingen av de generella resultaten. Samtidigt fick REVES en inbjudan att föreslå deltagare till det 8:e LEED-partnerskapsforumet i Bergil (mars 2012) samt att föreslå goda exempel på effektiva aktörer i den sociala ekonomin från Italien Tyskland, Sverige och Finland för framtida forskningsprojekt som OECD skall genomföra. Målet med insatsen är att på ett positivt sätt påverka viljan att ta med lokal social ekonomi i traditionella OECD-studier. Europeiska institutioner Lobbyverksamhet Sekretariatet kontaktades i slutet av 2011 av representanter av FEBEA (Europeiska sammanslutningen för etiska och alternativa banker) för att undersöka möjligheten att tillsätta en arbetsgrupp med möjlighet att starta lobbyingverksamhet för att höja medvetandegraden angående de problem som kan uppstå för lokala mindre och lokala banker i samband med den nya bankförordningen. Dessa kontakter med FEBEA borde under 2012 leda till att man kan sätta upp en arbetsgrupp som också innefattar Finance Watch och Föreningen för kooperativa banker för att ta fram förslag som ska kunna presenteras och diskuteras med just de medlemmar av det Europeiska parlamentet som är intresserade av att diskutera denna fråga. Europeiska institutioner Lobbyingverksamhet Under 2012, skall ordförandeskapet i plattformen Europas sociala plattform, i vilken REVES är medlem, förändras. Detta kommer förmodligen att leda till en omorganisation av själva plattformen. REVES borde kunna bidra till omorganisationen genom förslag som går ut på att öka genomslagskraften i Social Economy Europes arbete och koppla det bättre till den territoriella dimensionen

4 2. Innovation, forskning och utveckling Mål Åtgärd Beskrivning av åtgärden (projektförslag/eget initiativ) Kämpa mot otrygga arbetsförhållanden och främja en god anställningssituation baserad på ett samarbete mellan den sociala ekonomin, fackföreningarna/arbetarna och offentliga myndigheter. Projekt Projektet påbörjades i december 2011 och kommer att pågå fram till december Det grundläggande målet med projektet är att ta fram åtgärder för att påverka osäkra anställningsförhållanden genom att a) främja kvalitetsarbete i företag och/eller b)erbjuda arbetare i otrygga anställningsförhållanden ett alternativ och en möjlighet att komma bort från dessa förhållanden (d.v.s. genom att skapa (sociala) företag baserade på samarbete och andra värden som den sociala ekonomin kan erbjuda). Genom att särskilt fokusera på migranters och ungdomars arbetssituation i den sociala servicesektorn, skall deltagarna först och främst analysera a) det inflytande som otrygga arbetsförhållanden har på den sociala, ekonomiska och demografiska utvecklingen på den lokala nivån, b) det inflytande som otrygga arbetsförhållanden har på levnads- och arbetsförhållandena. Detta skall åtföljas av transnationell komparativ forskning inom området regelverk och typer av anställningar, inklusive en trendanalys angående arbetsförhållanden och rättigheter. I ett andra stadium skall deltagarna analysera och utveckla åtgärder som underlättar överföring av otryggt arbete till stabila anställningar med rättigheter. De skall till exempel bedöma den sociala ekonomins instrument (till exempel (men inte enbart) bildande av kooperativ), möjligheter till samarbete med myndigheter för att skapa blandföretag och olika kooperationsformer med arbetsförmedlingar, fackföreningar, o.d. Projektets verksamhet ska bestå av a) transnationella komparativa forskningsprojekt och utbyte med avseende på problemets sammanhang (inklusive lagstiftning) och möjliga lösningar och b) forskningsinsatser som genomförs av lokala arbetsgrupper sammansatta av föreningar från den sociala ekonomin och andra lokala aktörer i 3 av de större huvudstäderna: Berlin, Rom och Stockholm Resultat - Konkreta lokala fallstudier; - komparativ transnationell analys av lagstiftning och anställning - en interaktiv hemsida

5 Att identifiera och uppmuntra effektiva lokala partnerskap mellan lokala/regionala myndigheter, den sociala ekonomin och utbildningsorganisationerna (vare sig de tillhör den sociala ekonomin eller inte) för en smidig första övergång från utbildning till arbete för ungdomar Projektförslag under utveckling REVES är lead partner. Partnerskapet består av följande organisationer: - Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg/Pfefferwerk Foundation Berlin (Tyskland) - Parsec Consortium/Istituto Ricerche Economiche e Sociali (Italien) - Coompanion - kooperativ utveckling Stockholms län/lo-distriktet i Stockholms län (Sverige) REVES medlemmar kommer regelbundet att få information om projektaktiviteterna genom nyhetsbrevet, hemsidan och e-post. De kommer att få möjlighet att bidra till forskning och diskussioner genom att använda projektets interaktiva hemsida som skall läggas upp under våren 2012, genom deltagande i undersökningar (en av dessa är redan genomförd) eller genom deltagande i projektets andra workshop (planerat att genomföras sommaren 2012, datum bekräftas senare) REVES hoppas också att genom projektet kunna uppmuntra till en djupare dialog och partnerskap mellan den sociala ekonomin och fackföreningar på lokal och europeisk nivå (närmare kontakter med lokala och europeiska fackföreningsorganisationer har etablerats och bör intensifieras under 2012). 1 juli 2011: projektförslag MOTIVATE presenterades för EC. Projektet har följande mål: - Att överbringa till lokala/regionala myndigheter, arbetsgivare inom den sociala ekonomin och utbildningsorganisationer en bättre förståelse för de behov som de olika berörda parterna har (ungdomar, utbildningsorganisationer och arbetsgivare (från den sociala ekonomin); - en vidare förståelse/vidare begrepp för utbildning och arbete (vilket också inbegriper frågor som motivation och olika färdigheter utöver tekniska kunskaper och färdigheter); - En bättre förståelse hos alla aktörer av metoder för att på bästa sätt identifiera och utveckla olika färdigheter/förmågor hos ungdomar (utöver de rena tekniska färdigheterna) för att härigenom främja ungdomarnas motivation och ge dem en känsla av ett proaktivt engagemang i ekonomin och samhället; - En bättre förståelse av begrepp och principer för det mervärde i utbildning och anställning som uppstår eftersom de erbjuds av företag från den sociala ekonomin; - Lokala/regionala partnerskap: Främja olika lokala/regionala aktörer inom ungdomsutbildning och anställning för att bygga upp hållbara partnerskap och samarbete

6 Förbättra möjligheterna för personer med migrantbakgrund att delta fullt ut i det sociala, politiska, ekonomiska och kulturella samhällslivet genom att ta fram nya inklusiva metoder för samhällsstyrning med full hänsyn till särart och behov hos de grupper som har främmande ursprung. Projektförslag under utveckling som ger ungdomarna en smidig övergång från utbildning till arbete; - Uppmuntra (inom den sociala ekonomin) arbetsgivare och utbildningsorganisationer till att anpassa sin verksamhet (inklusive deras utbildningsmoduler) och program till de ovan nämnda behoven, enligt modeller för god/bästa praxis som identifierats under MOTIVATEprojektet; - Uppmuntra olika lokala aktörer till att engagera sig i en aktiv dialog med ungdomar och vice versa; - Mobilisera ungdomar och uppmuntra deras aktiva deltagande i framtagandet av politik och åtgärder som angår dem; - Förslag till antagande av lokala, regionala och nationella samt europeiska ramverk; - Skapande av en plattform för att berörda parter kontinuerligt skall kunna utbyta medel och metoder för en hållbar övergång från utbildning till anställning för ungdomar. Projektförslaget tas fram med REVES som ledande organisation med partnerorganisationer från följande områden: Toskanaregionen (IT), Berlin (DE), Genua (IT), Dunkerque (FR och Jakobstad/Kokkola (FI). Den 11 september 2011: projektförslaget "WISE community" presenterades för Kommissionen. Projektet förväntas: - utföra ett antal sammanlänkande aktiviteter enligt ett funktionsschema (varje aktivitet är en förberedelse för nästa aktivitet) inklusive 9 arbetspaket: En forskningsstudie (I) innebärande en jämförande analys av migranters sociala, ekonomiska, politiska och kulturella deltagande i olika MS, samt de bidragande juridiska och sociala kontexterna. För att få ett bra urval skall forskningen bestå av en noggrann analys i de tre aktuella länderna som deltar i projektet (IT, FR och ES) samt av en skrivbordsanalys i ytterligare tre länder där REVES har kvalificerad närvaro (BE, D, SE). Denna forskning skall utgöra en bas för utveckling av en matris med flera ingångar (multiple-entry grid) (II) som ett verktyg för att göra det möjligt för lokala myndigheter och andra organisationer som är engagerade i migranters deltagande i de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella sfärerna att välja mellan olika möjliga åtgärder, medan de samtidigt ser till de potentiella konsekvenserna eller resultaten av de åtgärder de vidtagit. Detta verktyg kommer att göras tillgängligt först i de 4 regionerna/territorierna som aktivt deltar i projekten för att kunna testa det i verkligheten. Ett validerings och utbytesseminarium (III) skall därefter organiseras. Varje territoriellt partnerskap skall sända 3/6 lokala representanter för att diskutera, utbyta information och validera både studien och nätverket. Ett antal observatörer

7 som väljs bland REVES medlemmar och de internationella organisationer som är engagerade i frågan skall också bjudas in. Detta skall leda till en validerad matris med flera ingångar för lokala organisationer (offentliga eller sociala) som arbetar med migrantdeltagande. Matrisen kommer att erbjuda ett verktyg som kan bli ett stöd när man strukturerar eller förstärker de lokala nätverken för migrantorganisationer (IV) kring vanligt förekommande mål. Denna aktivitet skall utföras i alla 4 partnerterritorier enligt specifika behov och sammanhang och skall stödjas av breda kommunikationsinsatser och särskilda möten (vid behov). Nätverken kommer att ge en bas för en kort utbildning (som skall utformas så att den förbättrar migrantorganisationernas möjligheter att ingå i fruktbara relationer med andra aktörer inom området (offentliga och icke-offentliga) samt att använda vanliga programmeringsverktyg som till exempel matrisen med flera ingångar. Insatsen skall utföras i två huvudetapper: a) framtagande av ett gemensamt utbildningsprogram baserat på den ovan nämnda studien och matrisen med flera ingångar och b) leverans av en testutbildning i varje område. Alla nämnda nätverk och alla andra relevanta aktörer på den lokala nivån (d.v.s. kommuner, sammanslutningar, etc.) kommer att ingå. Ett andra internationellt seminarium (VI) skall sedan genomföras för att medlemmarna skall kunna utbyta åsikter angående lokalt nätverksarbete och erfarenheter från utbildningsinsatserna. Detta seminarium skall vara öppet för andra REVES-medlemmar och andra relevanta organisationer för att man skall få en kollegial granskning av insatsen. De lokala aktiviteterna kommer sedan att fortsätta genom att man med stöd från de lokala nätverk som har skapats under de tidigare etapperna genomför åtminstone en lokal sammankomst (VII) eller evenemang per område för att presentera den utvecklade principen för andra organisationer och för allmänheten; detta skall utföras främst som en demonstration, vilket är av avgörande betydelse för att man skall kunna garantera hållbara resultat. Dessa sammankomster skall försöka samla så många personer som möjligt, men en rimlig bedömning skulle ligga på omkring 100 personer per evenemang. Sammankomsterna skall erbjuda ytterligare indata för den diagnostiska processen och utvecklingen av de lokala handlingsplanerna (VIII) för att förbättra deltagandet från personer med migrantursprung i lokal samhällsstyrning med användande av de ovan nämnda verktygen. De lokala handlingsplanerna skall ge vägledning till både myndigheter och sociala organisationer för att man skall kunna genomföra en sammanhängande verksamhet med ett gemensamt mål. Under denna etapp skall de offentliga myndigheterna också ge ett förslag på hur man skall hantera frågan om demokratiskt deltagande i samhällslivet genom att använda traditionella verktyg som till exempel röstning. Fastän ingen av de engagerande offentliga myndigheterna har någon särskild kompetens när det gäller att överlämna rösträtten i sin egen nationella kontext, bör de ha möjligheten att a) föreslå möjliga vägar mot ett officiellt

8 erkännande av denna rätt; b) föreslå ett differentierat röstsystem (som till exempel sådana som utgår från migrantråd) med en klar definition av den påverkan röstningen kan ha på samhällsstyrningen. En slutlig konferens skall genomföras för att sammankalla WISEprojektets partners, REVES-medlemmar och andra relevanta organisationer för att diskutera ett framtagande av slutgiltiga rekommendationer till ett WISE-program (IX) Påbörja testetappen av ett system för sociala fonder för att främja den sociala ekonomins på regional och lokal nivån genom att matcha offentliga program för att stödja sektorn Organisera två ömsesidiga kursseminarier om offentlig upphandling och regler för statligt stöd Framtagandet av projektförslaget leds av REVES med partners från följande områden: Toskanaregionen (IT), Nord-Pas de Calais (FR), Lleida City (ES) och Ravennaprovinsen (IT). Eget initiativ I september 2011 arbetade REVES, tillsammans med Soficatra (ett nätverk för att erbjuda finansiella tjänster, service och coach-stöd för att främja utveckling) med framtagandet av ett förslag till ett grundprogram för att bygga upp ett system för att regionala/lokala fonder skall kunna agera som investeringsfonder för att stödja nystartade företag inom den sociala ekonomin, sammanhållet med och i partnerskap med de redan existerande offentliga programmen och för att stödja en lokal utveckling baserad på den sociala ekonomin. Programmen skall presenteras för styrelsen. Under 2012 bör programmet testas i ett begränsat antal områden, efter att ha funnit 2-3 stödjande organisationer som skulle kunna erbjuda en initial finansiering för att täcka de första utgifterna i samband med igångsättandet. Kontakter för att uppnå detta skall tas med representanter för det europeiska alternativet och det etiska finansinitiativet. Eget initiativ Som nämnts publicerades två förslag från den Europeiska kommissionen i slutet av 2011 rörande förordningarna för offentlig upphandling och statligt stöd. Bland medlemmarna av REVES uppstod ett intresse av att dela med sig av en utvecklad kunskap angående existerande och framtida förordningar. Fortsätta att undersöka möjligheterna att lägga fram förslag till nya projekt under kommissionens program och Eget initiativ För ändamålet skall REVES anstränga sig för att under andra halvan av 2012 arrangera två ömsesidiga kursseminarier med syfte att: a) öka kunskapen om de nuvarande EUförordningarna; b) utbyta erfarenheter om hur de realiseras i olika medlemsländer; c) öka kunskapen om kommissionens förslag till framtida förordningar. Seminarierna skall uppta registreringsavgifter från deltagarna och arrangeras i det fall man har uppnått ett visst antal föranmälda deltagare. REVES skall under 2012 fortsätta att övervaka nya möjligheter som kan uppstå genom EU:s program och fortsätta att stödja de REVES-medlemmar som har specifika förslag.

9 fortsätta att stödja medlemmarnas projektförslag Fortsatt främjande av social innovation och experimenterande (inklusive vidare spridning och utveckling av TSR -approachen) Samarbete med PEFONDES REVES har under 2011 haft ett antal tillfällen att utväxla information med PEFONDES (European Network of the Foundations for Social Economy). De båda nätverken kom överens om att ha ett närmare samarbete, särskilt på området social innovation. PEFONDES bjöd in REVES till att bli en associerad deltagare när det gäller att arrangera en europeisk konferens om social innovation som skall genomföras i oktober 2012 (för närvarande bedöms möjligheter och resurser). 3. Nätverkets konsolidering och utveckling Mål Insats (konsolidering/tillväxt) Beskrivning av insatsen Tillgodose en smidig styrning av organisationen Konsolidering Med utgångspunkt för den väntade inkomststrukturen kommer REVES inte att ha någon möjlighet att förfoga över tillräckliga konsoliderade finansresurser för att kunna ha en smidig löpande finansstyrning enbart baserad på medlemsavgifter. I slutet av 2011 tog REVES fram en finansplan som uppdaterades för 2012 och som skall utgöra en vägkarta för att bedriva en smidig administration och möjligen skapa rum för ökade personalresurser, Konsolidering av medlemskapet i nya områden Konsolidering av medlemskap från gamla medlemmar sida Tillväxt Konsolidering om inte under 2012, så åtminstone under Under 2011 tillkom två nya områdesmedlemmar (Östra Götaland och Ravenna) och en ny organisation inom den sociala ekonomin. För 2012 finns det en ansökan om medlemskap från Barkastiftelsen i Polen som inom kort förväntas leda till an ansökan från motsvarande offentliga myndighet. Sådana nya medlemmar skall erbjudas hjälp för att så snabbt som möjligt integreras i REVES verksamhet genom att föra diskussioner med dem för att skaffa sig en bättre kunskap om deras särdrag och att ta fram arbetsplaner tillsammans med dem. Tidigare erfarenhet visar att nya medlemmar ofta är särskilt effektiva när det gäller att locka till sig ytterligare medlemmar. REVES har medlemmar som varit med ända sedan början 1996 och andra som tillkommit under senare år. Det är av särskild vikt att ständigt följa upp utvecklingen av sådana medlemmars intressen. Av den anledningen skall sekretariatet försöka utveckla ett redskap för att uppdatera medlemsprofilen och föreslå en organisation av medlemmar baserad på lätta arbetsgrupper, enligt tematiska prioriteringsgrunder.

10 Finna nya medlemmar i nätverket Tillväxt För att främja nätverkets tillväxt i form av nya medlemmar skall REVES förbättra listan på politiska aktiviteter och konkreta aktiviteter och på så sätt bättre synliggöra mervärdet av REVESmedlemskapet Listan bör spridas av sekretariatet och av medlemmarna på deras egen nationella nivå för att ge en kontinuerlig återkoppling till sekretariatet vad gäller de nationella eller regionala prioriterade områden som skulle kunna vara föremål för verksamhet via REVES. 4. Kommunikation och spridning Mål Insats (kommunikation/spridning) Beskrivning av insatsen Att öka REVES synlighet Spridning Under 2011 startade REVES en Facebook-sida och en you-tubesida (den sistnämnda används fortfarande för litet). Under 2012 bör REVES förbättra användandet av sådana redskap främst vad gäller extern Att öka REVES synlighet Kommunikation och spridning kommunikation. Om man betraktar den historiska profilen mellan 1996 och 2012 har REVES utvecklat 13 EUfinansierade projekt förutom några lokalt baserade initiativ Vart och ett av dessa projekt har lett till åtminstone en publikation och i vissa fall till en lokal uppföljning. Från 2012 och framåt skall REVES bättre utnyttja de existerande publikationerna och be de REVES-medlemmar som har deltagit i projekten att ta fram korta kommentarer om den påverkan projekten har haft i deras område och på deras dagliga verksamhet. Sådana kommentarer bör publiceras på REVES hemsida som exempel på det mervärde som REVES ger sina medlemmar. Att öka REVES synlighet i media Spridning Under 2011 togs ett första utkast till en lista på EU-korrespondenter från olika länder fram. Under 2012 bör en sådan lista vidareutvecklas med hjälp av REVES-medlemmarna och nyckelinformation om verksamheten skall sändas till respektive journalist. Dessutom skall REVES anstränga sig föra att ytterligare bredda och intensifiera relationerna till alternativa media på EU-, nations- och regional nivå.

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE MARKT/2513/02 SV Orig. EN UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE Bryssel den 16 april 2002 1. Dagordning Dagordningen för sammanträdet antogs. 2. Protokoll för det

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 Kommunstyrelsens arbetsutskott Östersjöinitiativet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer

Läs mer

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag?

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag? Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan, Göteborg 2014-09-17 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth,

Läs mer

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog?

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog? Foto: nicke johansson vad är en europageolog? Vad är en Europageolog? Europageolog är en professionell titel innebärande att personen som innehar titeln har uppnått en tillfredsställande akademisk utbildning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Ert dnr: U2007/3095/F Vårt dnr: 8000-106/07 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Kungl. Skogs- och

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 25.5.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning C 155 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AD/215/11 Handläggare

Läs mer

Policy för Swedwatchs arbete

Policy för Swedwatchs arbete Policy för Swedwatchs arbete Fastställd av Swedwatchs styrelse den 18 mars 2009, reviderad den 22 okt 2012 och 3 mars 2014. Innehåll 1. Swedwatchs syfte och strategi 2. Arbetet med rapporter 3. Externa

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe

Projekten Inclusive Europe och Networking Europe Minnesanteckningar TN Advisory Board Plats; Arbetsmiljöforum Tid; 10 12 Närvarande Försäkringskassan ESF-huvudkontoret Södertälje kommun Handisam Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Sensus Arbetsmiljöforum,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer