Generalförsamlingen, Bryssel, 15 maj 2012 Förslag till huvudaktiviteter 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generalförsamlingen, Bryssel, 15 maj 2012 Förslag till huvudaktiviteter 2012"

Transkript

1 Generalförsamlingen, Bryssel, 15 maj 2012 Förslag till huvudaktiviteter 2012 Föreliggande dokument identifierar de viktigaste aktiviteter som REVES bör genomföra under 2012 med utgångspunkt från dagens utvecklingsnivå. Dessa aktiviteter är inriktade på visa specifika mål baserade på de mål som ingår i REVES regler, stadgar och uppdrag; REVES huvudlinje innebär fortfarande att man kommer att sträva efter att uppnå dessa mål är och organisationen kommer att utnyttja de möjligheter som därutöver kan uppstå under året. 1. Förhållanden till institutioner och politiska ställningstaganden Institution(er) Europeiska institutioner/medlemsstater Europeiska institutioner/medlemsstater Åtgärder (förhållande, ställningstagande) Lobbyaktiviteter Lobbyaktiviteter Beskrivning av åtgärd I december 2011 presenterade den Europeiska kommissionen ett förslag till ett nytt direktiv angående offentlig upphandling i EU. Det mål som sattes upp av kommissionen innebär att det skall träda ikraft i slutet av För tillfället skall förlaget genomgå det så kallade medbeslutandeförfarandet (se bifogade diagram) vilket (i stort sett) innebär att det skall granskas och sedan godkännas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Därefter skall det antas och omsättas i nationella regler av medlemsstaterna. Medbeslutandeförfarandet innefattar också en remissrunda i de nationella parlamenten, ECOSOC och CoR under processens gång. REVES har haft möjlighet att bidra till framtagandet av förslaget genom att man har deltagit i konsultationerna inför framtagandet av grönboken för en modernisering av den offentliga upphandlingen (ungefär 600 reaktioner har mottagits av EC) REVES skall övervaka processen, även i samarbete med Nätverket för hållbar utveckling under offentlig upphandling (REVES är en av partnerorganisationerna), och som ett resultat av detta föreslå ändringar som skulle kunna införas under parlamentets diskussioner eller till och med på rådsnivå. För att kunna göra det är det avgörande att REVES medlemmar fortsätter att visa engagemang vad gäller att följa upp processen på nationell nivå. In december 2011 presenterade den Europeiska kommissionen ett förslag till förordning om Europeiska sociala entreprenörskapsfonder. En sådan förordning bör syfta till att erbjuda gemensamma europeiska ramar för de gemensamma fonder som har som mål att stödja initiativ med ett socialt värde eller ett socialt mål. Förslaget kommer att följa samma medbeslutandeförfarande som beskrevs ovan. REVES har haft möjlighet att delta i framtagandet av förslaget genom att man har deltagit i den konsultation som Kommissionen genomförde på detta tema sommaren 2011 (67

2 Europeiska institutioner/medlemsstater Lobbyaktiviteter reaktioner mottagna av EC). Vissa av de förslag som REVES bidrog med behölls i slutförslaget (som till exempel en bättre definition av sociala företag, även om det inte var helt tillfredsställande), men andra kom inte med, som till exempel nyttan med en direkt kontakt mellan investerarna och mottagaren av investeringen, eller en bättre definition av de sociala utvärderingsrutinerna för investeringen skall REVES övervaka processen och i därefter föreslå ändringar som skulle kunna införas under diskussionerna i parlamentet eller till och med på Rådsnivå. För att kunna göra det är det av avgörande vikt att REVES medlemmar fortsätter att engagera sig i processen på nationsnivå, liksom att man följer upp EESC:s ställningstagande i ämnet (emotses i mars-april) I oktober 2011 presenterade den Europeiska kommissionen förslag till förordningarna avseende sammanhållningsfonder för Sammanhållningsfonderna inbegriper olika EU-fonder, som t.ex. ERDF, ESF, etc. Detta förslag skall genomgå medbeslutandeförfarande. REVES har haft möjlighet att bidra indirekt till förslaget vid olika tillfällen samt att kommentera det strukturerade dialogmöte som hölls av EC och GD Regionalpolitik den 16 november Förslaget har många intressanta delar, som till exempel styrning av partnerskap, gemenskapsledda aktiviteter, den transversala approachen och den sociala ekonomins kärnroll i vissa områden. Under 2012 ska REVES övervaka processen och därefter föreslå ändringar som skulle kunna införas under en parlamentsdiskussion eller eventuellt på rådsnivå. Med tanke på temat är det i detta fall ännu viktigare att REVES medlemmar fortsätter att följa processen på nationell nivå. Europeiska institutioner Lobbyaktiviteter I december 2011 publicerade den Europeiska kommissionen ett utkast till förordning avseende det de minimis-stöd som ges till åtgärder som innebär att tjänster av generellt ekonomiskt intresse erbjuds. Detta utkast till förordning skall, när remissperioden är slut, sändas till Parlamentet och till Rådet (just nu finns inga tecken på att ett sådant steg är för handen). Det finns ytterligare en remissomgång vars period löper parallellt. Den remissen har att göra med EU:s regler för regionalt statligt stöd fram till april REVES skall avgöra om det är ändamålsenligt att ta fram en reaktion till denna remissprocess och följa upp hur Kommissionens förslag utvecklas. Europeiska institutioner Samarbete Under 2011 inbjöds REVES till att delta i intressentdialogmöten inom den Europeiska plattformen mot fattigdom och social exklusion som koordineras av den Europeiska Kommissionen. REVES deltog i de möten som hölls 2011 och vars mål var att definiera en vägkarta för den verksamhet som Kommissionen skall bedriva inom detta område. Under 2012 bör REVES ge förslag till och följa genomförandet av kommissionens initiativ

3 genom att fortsätta att delta i plattformen, närmast genom att i debatten tillföra en dimension som speglar de reella problem uppstår på lokal nivå. För detta ändamål är det angeläget att vi får se ett ännu starkare engagemang från medlemmarna. OECD LEED Samarbete Under 2011 uppmanades REVES av OECD:s LEED-program till att delta i framtagande av ett utkast till forskningsupplägg för att påvisa de resultat som den sociala ekonomins företag åstadkommer inom jobbskapande. Forskningen lades upp som regionala fallstudier som berörde följande länder: Frankrike, Belgien, Italien, Luxemburg, Kanada, Australien och Sverige. Två regioner valdes ut i varje land skall REVES bära ansvaret för genomförandet av forskningen i två svenska regioner (Västra Götaland och Östsam) och ska också delta i utvärderingen av de generella resultaten. Samtidigt fick REVES en inbjudan att föreslå deltagare till det 8:e LEED-partnerskapsforumet i Bergil (mars 2012) samt att föreslå goda exempel på effektiva aktörer i den sociala ekonomin från Italien Tyskland, Sverige och Finland för framtida forskningsprojekt som OECD skall genomföra. Målet med insatsen är att på ett positivt sätt påverka viljan att ta med lokal social ekonomi i traditionella OECD-studier. Europeiska institutioner Lobbyverksamhet Sekretariatet kontaktades i slutet av 2011 av representanter av FEBEA (Europeiska sammanslutningen för etiska och alternativa banker) för att undersöka möjligheten att tillsätta en arbetsgrupp med möjlighet att starta lobbyingverksamhet för att höja medvetandegraden angående de problem som kan uppstå för lokala mindre och lokala banker i samband med den nya bankförordningen. Dessa kontakter med FEBEA borde under 2012 leda till att man kan sätta upp en arbetsgrupp som också innefattar Finance Watch och Föreningen för kooperativa banker för att ta fram förslag som ska kunna presenteras och diskuteras med just de medlemmar av det Europeiska parlamentet som är intresserade av att diskutera denna fråga. Europeiska institutioner Lobbyingverksamhet Under 2012, skall ordförandeskapet i plattformen Europas sociala plattform, i vilken REVES är medlem, förändras. Detta kommer förmodligen att leda till en omorganisation av själva plattformen. REVES borde kunna bidra till omorganisationen genom förslag som går ut på att öka genomslagskraften i Social Economy Europes arbete och koppla det bättre till den territoriella dimensionen

4 2. Innovation, forskning och utveckling Mål Åtgärd Beskrivning av åtgärden (projektförslag/eget initiativ) Kämpa mot otrygga arbetsförhållanden och främja en god anställningssituation baserad på ett samarbete mellan den sociala ekonomin, fackföreningarna/arbetarna och offentliga myndigheter. Projekt Projektet påbörjades i december 2011 och kommer att pågå fram till december Det grundläggande målet med projektet är att ta fram åtgärder för att påverka osäkra anställningsförhållanden genom att a) främja kvalitetsarbete i företag och/eller b)erbjuda arbetare i otrygga anställningsförhållanden ett alternativ och en möjlighet att komma bort från dessa förhållanden (d.v.s. genom att skapa (sociala) företag baserade på samarbete och andra värden som den sociala ekonomin kan erbjuda). Genom att särskilt fokusera på migranters och ungdomars arbetssituation i den sociala servicesektorn, skall deltagarna först och främst analysera a) det inflytande som otrygga arbetsförhållanden har på den sociala, ekonomiska och demografiska utvecklingen på den lokala nivån, b) det inflytande som otrygga arbetsförhållanden har på levnads- och arbetsförhållandena. Detta skall åtföljas av transnationell komparativ forskning inom området regelverk och typer av anställningar, inklusive en trendanalys angående arbetsförhållanden och rättigheter. I ett andra stadium skall deltagarna analysera och utveckla åtgärder som underlättar överföring av otryggt arbete till stabila anställningar med rättigheter. De skall till exempel bedöma den sociala ekonomins instrument (till exempel (men inte enbart) bildande av kooperativ), möjligheter till samarbete med myndigheter för att skapa blandföretag och olika kooperationsformer med arbetsförmedlingar, fackföreningar, o.d. Projektets verksamhet ska bestå av a) transnationella komparativa forskningsprojekt och utbyte med avseende på problemets sammanhang (inklusive lagstiftning) och möjliga lösningar och b) forskningsinsatser som genomförs av lokala arbetsgrupper sammansatta av föreningar från den sociala ekonomin och andra lokala aktörer i 3 av de större huvudstäderna: Berlin, Rom och Stockholm Resultat - Konkreta lokala fallstudier; - komparativ transnationell analys av lagstiftning och anställning - en interaktiv hemsida

5 Att identifiera och uppmuntra effektiva lokala partnerskap mellan lokala/regionala myndigheter, den sociala ekonomin och utbildningsorganisationerna (vare sig de tillhör den sociala ekonomin eller inte) för en smidig första övergång från utbildning till arbete för ungdomar Projektförslag under utveckling REVES är lead partner. Partnerskapet består av följande organisationer: - Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg/Pfefferwerk Foundation Berlin (Tyskland) - Parsec Consortium/Istituto Ricerche Economiche e Sociali (Italien) - Coompanion - kooperativ utveckling Stockholms län/lo-distriktet i Stockholms län (Sverige) REVES medlemmar kommer regelbundet att få information om projektaktiviteterna genom nyhetsbrevet, hemsidan och e-post. De kommer att få möjlighet att bidra till forskning och diskussioner genom att använda projektets interaktiva hemsida som skall läggas upp under våren 2012, genom deltagande i undersökningar (en av dessa är redan genomförd) eller genom deltagande i projektets andra workshop (planerat att genomföras sommaren 2012, datum bekräftas senare) REVES hoppas också att genom projektet kunna uppmuntra till en djupare dialog och partnerskap mellan den sociala ekonomin och fackföreningar på lokal och europeisk nivå (närmare kontakter med lokala och europeiska fackföreningsorganisationer har etablerats och bör intensifieras under 2012). 1 juli 2011: projektförslag MOTIVATE presenterades för EC. Projektet har följande mål: - Att överbringa till lokala/regionala myndigheter, arbetsgivare inom den sociala ekonomin och utbildningsorganisationer en bättre förståelse för de behov som de olika berörda parterna har (ungdomar, utbildningsorganisationer och arbetsgivare (från den sociala ekonomin); - en vidare förståelse/vidare begrepp för utbildning och arbete (vilket också inbegriper frågor som motivation och olika färdigheter utöver tekniska kunskaper och färdigheter); - En bättre förståelse hos alla aktörer av metoder för att på bästa sätt identifiera och utveckla olika färdigheter/förmågor hos ungdomar (utöver de rena tekniska färdigheterna) för att härigenom främja ungdomarnas motivation och ge dem en känsla av ett proaktivt engagemang i ekonomin och samhället; - En bättre förståelse av begrepp och principer för det mervärde i utbildning och anställning som uppstår eftersom de erbjuds av företag från den sociala ekonomin; - Lokala/regionala partnerskap: Främja olika lokala/regionala aktörer inom ungdomsutbildning och anställning för att bygga upp hållbara partnerskap och samarbete

6 Förbättra möjligheterna för personer med migrantbakgrund att delta fullt ut i det sociala, politiska, ekonomiska och kulturella samhällslivet genom att ta fram nya inklusiva metoder för samhällsstyrning med full hänsyn till särart och behov hos de grupper som har främmande ursprung. Projektförslag under utveckling som ger ungdomarna en smidig övergång från utbildning till arbete; - Uppmuntra (inom den sociala ekonomin) arbetsgivare och utbildningsorganisationer till att anpassa sin verksamhet (inklusive deras utbildningsmoduler) och program till de ovan nämnda behoven, enligt modeller för god/bästa praxis som identifierats under MOTIVATEprojektet; - Uppmuntra olika lokala aktörer till att engagera sig i en aktiv dialog med ungdomar och vice versa; - Mobilisera ungdomar och uppmuntra deras aktiva deltagande i framtagandet av politik och åtgärder som angår dem; - Förslag till antagande av lokala, regionala och nationella samt europeiska ramverk; - Skapande av en plattform för att berörda parter kontinuerligt skall kunna utbyta medel och metoder för en hållbar övergång från utbildning till anställning för ungdomar. Projektförslaget tas fram med REVES som ledande organisation med partnerorganisationer från följande områden: Toskanaregionen (IT), Berlin (DE), Genua (IT), Dunkerque (FR och Jakobstad/Kokkola (FI). Den 11 september 2011: projektförslaget "WISE community" presenterades för Kommissionen. Projektet förväntas: - utföra ett antal sammanlänkande aktiviteter enligt ett funktionsschema (varje aktivitet är en förberedelse för nästa aktivitet) inklusive 9 arbetspaket: En forskningsstudie (I) innebärande en jämförande analys av migranters sociala, ekonomiska, politiska och kulturella deltagande i olika MS, samt de bidragande juridiska och sociala kontexterna. För att få ett bra urval skall forskningen bestå av en noggrann analys i de tre aktuella länderna som deltar i projektet (IT, FR och ES) samt av en skrivbordsanalys i ytterligare tre länder där REVES har kvalificerad närvaro (BE, D, SE). Denna forskning skall utgöra en bas för utveckling av en matris med flera ingångar (multiple-entry grid) (II) som ett verktyg för att göra det möjligt för lokala myndigheter och andra organisationer som är engagerade i migranters deltagande i de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella sfärerna att välja mellan olika möjliga åtgärder, medan de samtidigt ser till de potentiella konsekvenserna eller resultaten av de åtgärder de vidtagit. Detta verktyg kommer att göras tillgängligt först i de 4 regionerna/territorierna som aktivt deltar i projekten för att kunna testa det i verkligheten. Ett validerings och utbytesseminarium (III) skall därefter organiseras. Varje territoriellt partnerskap skall sända 3/6 lokala representanter för att diskutera, utbyta information och validera både studien och nätverket. Ett antal observatörer

7 som väljs bland REVES medlemmar och de internationella organisationer som är engagerade i frågan skall också bjudas in. Detta skall leda till en validerad matris med flera ingångar för lokala organisationer (offentliga eller sociala) som arbetar med migrantdeltagande. Matrisen kommer att erbjuda ett verktyg som kan bli ett stöd när man strukturerar eller förstärker de lokala nätverken för migrantorganisationer (IV) kring vanligt förekommande mål. Denna aktivitet skall utföras i alla 4 partnerterritorier enligt specifika behov och sammanhang och skall stödjas av breda kommunikationsinsatser och särskilda möten (vid behov). Nätverken kommer att ge en bas för en kort utbildning (som skall utformas så att den förbättrar migrantorganisationernas möjligheter att ingå i fruktbara relationer med andra aktörer inom området (offentliga och icke-offentliga) samt att använda vanliga programmeringsverktyg som till exempel matrisen med flera ingångar. Insatsen skall utföras i två huvudetapper: a) framtagande av ett gemensamt utbildningsprogram baserat på den ovan nämnda studien och matrisen med flera ingångar och b) leverans av en testutbildning i varje område. Alla nämnda nätverk och alla andra relevanta aktörer på den lokala nivån (d.v.s. kommuner, sammanslutningar, etc.) kommer att ingå. Ett andra internationellt seminarium (VI) skall sedan genomföras för att medlemmarna skall kunna utbyta åsikter angående lokalt nätverksarbete och erfarenheter från utbildningsinsatserna. Detta seminarium skall vara öppet för andra REVES-medlemmar och andra relevanta organisationer för att man skall få en kollegial granskning av insatsen. De lokala aktiviteterna kommer sedan att fortsätta genom att man med stöd från de lokala nätverk som har skapats under de tidigare etapperna genomför åtminstone en lokal sammankomst (VII) eller evenemang per område för att presentera den utvecklade principen för andra organisationer och för allmänheten; detta skall utföras främst som en demonstration, vilket är av avgörande betydelse för att man skall kunna garantera hållbara resultat. Dessa sammankomster skall försöka samla så många personer som möjligt, men en rimlig bedömning skulle ligga på omkring 100 personer per evenemang. Sammankomsterna skall erbjuda ytterligare indata för den diagnostiska processen och utvecklingen av de lokala handlingsplanerna (VIII) för att förbättra deltagandet från personer med migrantursprung i lokal samhällsstyrning med användande av de ovan nämnda verktygen. De lokala handlingsplanerna skall ge vägledning till både myndigheter och sociala organisationer för att man skall kunna genomföra en sammanhängande verksamhet med ett gemensamt mål. Under denna etapp skall de offentliga myndigheterna också ge ett förslag på hur man skall hantera frågan om demokratiskt deltagande i samhällslivet genom att använda traditionella verktyg som till exempel röstning. Fastän ingen av de engagerande offentliga myndigheterna har någon särskild kompetens när det gäller att överlämna rösträtten i sin egen nationella kontext, bör de ha möjligheten att a) föreslå möjliga vägar mot ett officiellt

8 erkännande av denna rätt; b) föreslå ett differentierat röstsystem (som till exempel sådana som utgår från migrantråd) med en klar definition av den påverkan röstningen kan ha på samhällsstyrningen. En slutlig konferens skall genomföras för att sammankalla WISEprojektets partners, REVES-medlemmar och andra relevanta organisationer för att diskutera ett framtagande av slutgiltiga rekommendationer till ett WISE-program (IX) Påbörja testetappen av ett system för sociala fonder för att främja den sociala ekonomins på regional och lokal nivån genom att matcha offentliga program för att stödja sektorn Organisera två ömsesidiga kursseminarier om offentlig upphandling och regler för statligt stöd Framtagandet av projektförslaget leds av REVES med partners från följande områden: Toskanaregionen (IT), Nord-Pas de Calais (FR), Lleida City (ES) och Ravennaprovinsen (IT). Eget initiativ I september 2011 arbetade REVES, tillsammans med Soficatra (ett nätverk för att erbjuda finansiella tjänster, service och coach-stöd för att främja utveckling) med framtagandet av ett förslag till ett grundprogram för att bygga upp ett system för att regionala/lokala fonder skall kunna agera som investeringsfonder för att stödja nystartade företag inom den sociala ekonomin, sammanhållet med och i partnerskap med de redan existerande offentliga programmen och för att stödja en lokal utveckling baserad på den sociala ekonomin. Programmen skall presenteras för styrelsen. Under 2012 bör programmet testas i ett begränsat antal områden, efter att ha funnit 2-3 stödjande organisationer som skulle kunna erbjuda en initial finansiering för att täcka de första utgifterna i samband med igångsättandet. Kontakter för att uppnå detta skall tas med representanter för det europeiska alternativet och det etiska finansinitiativet. Eget initiativ Som nämnts publicerades två förslag från den Europeiska kommissionen i slutet av 2011 rörande förordningarna för offentlig upphandling och statligt stöd. Bland medlemmarna av REVES uppstod ett intresse av att dela med sig av en utvecklad kunskap angående existerande och framtida förordningar. Fortsätta att undersöka möjligheterna att lägga fram förslag till nya projekt under kommissionens program och Eget initiativ För ändamålet skall REVES anstränga sig för att under andra halvan av 2012 arrangera två ömsesidiga kursseminarier med syfte att: a) öka kunskapen om de nuvarande EUförordningarna; b) utbyta erfarenheter om hur de realiseras i olika medlemsländer; c) öka kunskapen om kommissionens förslag till framtida förordningar. Seminarierna skall uppta registreringsavgifter från deltagarna och arrangeras i det fall man har uppnått ett visst antal föranmälda deltagare. REVES skall under 2012 fortsätta att övervaka nya möjligheter som kan uppstå genom EU:s program och fortsätta att stödja de REVES-medlemmar som har specifika förslag.

9 fortsätta att stödja medlemmarnas projektförslag Fortsatt främjande av social innovation och experimenterande (inklusive vidare spridning och utveckling av TSR -approachen) Samarbete med PEFONDES REVES har under 2011 haft ett antal tillfällen att utväxla information med PEFONDES (European Network of the Foundations for Social Economy). De båda nätverken kom överens om att ha ett närmare samarbete, särskilt på området social innovation. PEFONDES bjöd in REVES till att bli en associerad deltagare när det gäller att arrangera en europeisk konferens om social innovation som skall genomföras i oktober 2012 (för närvarande bedöms möjligheter och resurser). 3. Nätverkets konsolidering och utveckling Mål Insats (konsolidering/tillväxt) Beskrivning av insatsen Tillgodose en smidig styrning av organisationen Konsolidering Med utgångspunkt för den väntade inkomststrukturen kommer REVES inte att ha någon möjlighet att förfoga över tillräckliga konsoliderade finansresurser för att kunna ha en smidig löpande finansstyrning enbart baserad på medlemsavgifter. I slutet av 2011 tog REVES fram en finansplan som uppdaterades för 2012 och som skall utgöra en vägkarta för att bedriva en smidig administration och möjligen skapa rum för ökade personalresurser, Konsolidering av medlemskapet i nya områden Konsolidering av medlemskap från gamla medlemmar sida Tillväxt Konsolidering om inte under 2012, så åtminstone under Under 2011 tillkom två nya områdesmedlemmar (Östra Götaland och Ravenna) och en ny organisation inom den sociala ekonomin. För 2012 finns det en ansökan om medlemskap från Barkastiftelsen i Polen som inom kort förväntas leda till an ansökan från motsvarande offentliga myndighet. Sådana nya medlemmar skall erbjudas hjälp för att så snabbt som möjligt integreras i REVES verksamhet genom att föra diskussioner med dem för att skaffa sig en bättre kunskap om deras särdrag och att ta fram arbetsplaner tillsammans med dem. Tidigare erfarenhet visar att nya medlemmar ofta är särskilt effektiva när det gäller att locka till sig ytterligare medlemmar. REVES har medlemmar som varit med ända sedan början 1996 och andra som tillkommit under senare år. Det är av särskild vikt att ständigt följa upp utvecklingen av sådana medlemmars intressen. Av den anledningen skall sekretariatet försöka utveckla ett redskap för att uppdatera medlemsprofilen och föreslå en organisation av medlemmar baserad på lätta arbetsgrupper, enligt tematiska prioriteringsgrunder.

10 Finna nya medlemmar i nätverket Tillväxt För att främja nätverkets tillväxt i form av nya medlemmar skall REVES förbättra listan på politiska aktiviteter och konkreta aktiviteter och på så sätt bättre synliggöra mervärdet av REVESmedlemskapet Listan bör spridas av sekretariatet och av medlemmarna på deras egen nationella nivå för att ge en kontinuerlig återkoppling till sekretariatet vad gäller de nationella eller regionala prioriterade områden som skulle kunna vara föremål för verksamhet via REVES. 4. Kommunikation och spridning Mål Insats (kommunikation/spridning) Beskrivning av insatsen Att öka REVES synlighet Spridning Under 2011 startade REVES en Facebook-sida och en you-tubesida (den sistnämnda används fortfarande för litet). Under 2012 bör REVES förbättra användandet av sådana redskap främst vad gäller extern Att öka REVES synlighet Kommunikation och spridning kommunikation. Om man betraktar den historiska profilen mellan 1996 och 2012 har REVES utvecklat 13 EUfinansierade projekt förutom några lokalt baserade initiativ Vart och ett av dessa projekt har lett till åtminstone en publikation och i vissa fall till en lokal uppföljning. Från 2012 och framåt skall REVES bättre utnyttja de existerande publikationerna och be de REVES-medlemmar som har deltagit i projekten att ta fram korta kommentarer om den påverkan projekten har haft i deras område och på deras dagliga verksamhet. Sådana kommentarer bör publiceras på REVES hemsida som exempel på det mervärde som REVES ger sina medlemmar. Att öka REVES synlighet i media Spridning Under 2011 togs ett första utkast till en lista på EU-korrespondenter från olika länder fram. Under 2012 bör en sådan lista vidareutvecklas med hjälp av REVES-medlemmarna och nyckelinformation om verksamheten skall sändas till respektive journalist. Dessutom skall REVES anstränga sig föra att ytterligare bredda och intensifiera relationerna till alternativa media på EU-, nations- och regional nivå.