SVENSKA BOLAG AUTOCALL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA BOLAG AUTOCALL"

Transkript

1 SVENSKA BOLAG AUTOCALL Möjlighet till 50 % 2 i årlig Kupong Svenska Bolag Autocall Ej Kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 % av Startkurs¹ Kupong: 50 % indikativt² Deltagandegrad: 200 % : kr per Certifikat (exklusive Courtage) Löptid: 1-3 år (Förtida Förfall) Emittent: Svenska Handelsbanken AB (publ) Notering: NASDAQ OMX Stockholm AB (Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall) Sista anmälningsdag: 4 juni 2010 INRIKTNING Reaktionen på den ekonomiska krisen som har blossat upp i Grekland blev kraftig med stora rörelser på världens börser, inklusive Stockholmsbörsen. Den ökade marknadsrisken har möjliggjort intressanta placeringar som alternativ till traditionella aktie- och ränteplaceringar. Svenska Bolag Autocall kan ge investeraren möjlighet att få en attraktiv avkastning både vid en sidledes utveckling och vid en återhämtning av marknaden. BEGRÄNSAT ERBJUDANDE Observera att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att HQ Bank kan komma att stänga Erbjudandet i förtid om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta Kupong om 40 % understigs alternativt vid fullteckning. VIKTIG INFORMATION En investering i certifikat är förknippad med risk. De pengar som placeras kan under Löptiden både öka och minska i värde och då Certifikatet inte är kapitalskyddat kan hela et förloras. Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Förfallodagen. För mer information se sidan 6 i denna broschyr. + STRUKTURERADE PRODUKTER

2 Den svenska aktiemarknaden har efter finanskrisen haft en snabb återhämtning under fjolåret och början av Räntesänkningar och stimulanspaket har avlöst varandra med resultatet att investerare återfått sin riskaptit. Efter den kraftiga uppgången under fjolåret har oron ökat igen då Greklands finansiella problem fick EMU och Internationella Valutafonden (IMF) att snabbt presentera ett större krispaket i de fall andra länder också skulle få problem med sina finanser. Den ökade marknadsrisken har möjliggjort intressanta placeringar som alternativ till traditionella aktie- och ränteplaceringar. Svenska Bolag Autocall ger investeraren möjlighet till en attraktiv avkastning både vid en sidledes utveckling och vid en återhämtning av marknaden. + Exponering mot aktier Svenska Bolag Autocall ger exponering mot fyra svenska bolag, AstraZeneca, Boliden, Ericsson och SEB. + Kursfallsskydd 100 % av et tillbaka på Förfallodagen villkorat av att Nivån på den Underliggande Aktie som utvecklats sämst inte understiger 55 % av Startkurs på det sista Observationsdatumet.¹ + Stor potential och högt risktagande Svenska Bolag Autocall har en indikativ Kupong om 50 %² av et multiplicerat med antal löpta år eller full uppsida på Aktiekorgen multiplicerat med Deltagandegrad om 200 % vid förfall år 3. Hela et kan dock gå förlorat. + Förtida förfall Certifikatet förfaller i förtid om Nivån för alla Underliggande Aktier uppgår till 100 % eller mer av Startkursen på något av Observationsdatumen. + Möjlighet att avyttra certifikatet före förfall Certifikatet avses noteras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därför föremål för dagliga kursnoteringar. ALTERNATIV INVESTERINGSFORM Rädslan över Greklands finansiella status fick många investerare att dra öronen åt sig då man fruktade en start på en ny finanskris. I orostider är alternativen till aktieinvesteringar ofta ränteinvesteringar eller hedgeinvesteringar. Men låga räntor och i många fall dålig utveckling för hedgestrategier har lett till att investerare har svårt att hitta bra alternativ. Svenska Bolag Autocall kan ge investeraren möjlighet att få en attraktiv avkastning både vid en sidledes marknad och vid en återhämtning. De Underliggande Aktierna är fyra storbolag på Stockholmsbörsen; AstraZeneca, Boliden, Ericsson och SEB. Svenska Bolag Autocall ger möjlighet till Kupong både vid en positiv eller oförändrad utveckling i Underliggande Aktier under de två första åren av Löptiden eller Aktiekorgens utveckling multiplicerat med en Deltagandegrad om 200 % vid förfall år 3. SVENSKA BOLAG AUTOCALL Kriterier för år ett till två av Löptiden a) Om Nivån för alla Underliggande Aktier uppgår till 100 % eller mer av Startkursen på Observationsdatum något år förfaller Certifikatet i förtid. I händelse av Förtida Förfall utbetalas et plus en Kupong om indikativt 50 % multiplicerat med antal år som Certifikatet löpt². b) Om Nivån för den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst understiger 100% av Startkursen på Observationsdatum något år utbetalas ingen Kupong och Certifikatet löper vidare till nästa år. Kriterier för år tre av Löptiden c) Om Nivån för den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst uppgår till 100 % eller mer av Startkursen på det sista Observationsdatumet utbetalas Aktiekorgens utveckling multiplicerat med Deltagandegrad om 200 % och Certifikatet förfaller. d) Om Nivån för den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst uppgår till 55 % eller mer av Startkursen eller mer på det sista Observationsdatumet utbetalas et. Risk för år tre av Löptiden Om Nivån för den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst understiger 55 % av Startkursen på det sista Observationsdatumet utbetalas motsvarande nedgång för den sämsta aktien och Certifikatet förfaller. Avkastningen på Certifikatet kan då likställas med en direktinvestering(exklusive utdelningar) i den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst. Hela et kan således gå förlorat. Fördelar och Nackdelar + Möjlighet till en hög Kupong under de första två åren eller Aktiekorgens utveckling med Deltagandegrad om 200 % vid förfall år 3. + EMU och IMF:s stödpaket har lugnat marknaden efter Greklandskrisen. Ej Kapitalskyddad. Hela et kan således gå förlorat. Max et tillbaka år 3 om någon Underliggande Aktie på sista Observationsdatumet utvecklats sämre än sin Startkurs. ¹ Observera att Kursfallsskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela et kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 6. ² Kupongen är indikativ och fastställs senast den 6 juni 2010, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Kupongen understiger 40 %. 2 SVENSKA BOLAG AUTOCALL

3 HISTORISK UTVECKLING* Graferna nedan visar historisk utveckling för AstraZeneca, Boliden, Ericsson och SEB. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. * Se definition på sidan 6. Svenska Bolag Autocall ger möjlighet till hög årlig ackumulerande Kupong eller 200 % exponering mot Aktiekorgen det sista året på Löptiden 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% Nov-09 Maj-09 Nov-08 Maj-08 Nov-07 Maj-07 Nov-06 Maj-06 Nov-05 Maj-05 Ericsson Boliden SEB AstraZeneca Källa: Bloomerg Maj-10 RÄKNEEXEMPEL*** Exempel: utfall av en investering om 100 Certifikat á kr, det vill säga totalt. 3 Förtida förfall Nivån för den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst uppgår till 100 % eller mer av Startkurs Ja Utbetalning av + Kupong antal år År 1-2 Nej Kupong x 1: Kupong x 2: KR KR Nivån för den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst är lägre än 100 % av Startkurs Ja Ingen utdelning: Certifikatet löper vidare VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att det fullständiga Prospektet finns tillgängligt på eller per tel Innan beslut tas om investering skall Investerare ta del av Prospektet. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Förfallodagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. För en utförlig beskrivning av riskerna se Om riskerna i investeringen på sidan 6. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan 7. År 3 Nivån för den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst uppgår till 100 % eller högre av Startkurs Nej Nivån för den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst uppgår till 55 % eller högre av Startkurs Nej Utbetalning av minus Nedgång för Underliggande Aktie med sämst utveckling KR (Vid en Nedgång på 55 %) Ja Ordinarie förfall Utbetalning av + Korgutveckling Deltagandegrad Korgutveckling 40 % Deltagandegrad: Ja : KR Utbetalning av KR 3 Härvid har hänsyn ej tagits till courtagekostnad. SVENSKA BOLAG AUTOCALL 3

4 BESKRIVNING AV UNDERLIGGANDE aktier AstraZeneca AstraZeneca är ett multinationellt företag som genom sina dotterbolag utvecklar, tillverkar och säljer mediciner och sjukvårdsprodukter. Aktien är noterad i Stockholm. För mer information se Boliden Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med en omsättning på 28 miljarder svenska kronor. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk. För mer information se Ericsson Ericsson är en världsledande leverantör av kommunikationsnät för mobiltelefoner med exponering i stora delar av världen. För mer information se Skandinaviska Enskilda Banken SEB är en av Sveriges ledande banker med stor närvaro i Sverige och runt Östersjön. SEB är en affärsbank med många företagskunder. För mer information se En investering i Certifikaten medför inte och kan inte jämställas med att äga underliggande eller delar av underliggande tillgång. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. 4 SVENSKA BOLAG AUTOCALL

5 HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Investerare köper ett Certifikat med möjlighet till avkastning utöver et. Storleken på avkastningen beror på tre faktorer: + Nivån + Kupong + Deltagandegrad Nivå Nivån bestäms som den aktuella utvecklingen för Underliggande Aktie, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och uttryckt i procent. Startkurs bestäms som Stängningskursen på Startdagen. Slutkurs bestäms som Stängningskursen på Observationsdatum. Certifikatet har en Löptid på 3 år men förfaller i förtid om Nivån för alla Underliggande Aktier vid Slutkurs uppgår till 100 % eller mer av Startkursen på något av Observationsdatumen. I händelse av Förtida Förfall erhåller Investeraren et plus Kupong multi plicerat med antal löpta år. Om Nivån för den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst är lika med eller överstiger 100 % av Startkursen det sista året utbetalas Aktiekorgens utveckling multiplicerat med Deltagandegraden. Om Nivån för den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst är lika med eller överstiger 55 % av Startkursen det sista året utbetalas et. Skulle Nivån för den Underliggande Aktie som utvecklats sämst på det sista Observationsdatumet understiga 55% av Startkursen kan Certifikatet likställas med en direktinvestering i den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst. Kupong och Deltagandegrad Kupongen eller Deltagandegraden avgör hur stor avkastning du får på et. Kupongen fastställs senast den 8 juni 2010 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Indikativ Kupong är 50 % men den kan bli högre eller lägre. Deltagandegraden är 200 %. HQ Bank kommer att återkalla Erbjudandet om Kupongen understiger 50 %. räkneexempel*** Beräkning av avkastningen Exemplet nedan illustrerar utfall av en investering om 100 Certifikat á kr, det vill säga totalt. Observera att Nivån beräknas på den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst. Möjligt utfall 1 Förtida Förfall (år 1): utbetalning av plus Kupong. År Nivå av Startkurs Kupong Förfall % 50 % Ja Avkastning på kr Total utbetalning kr Årlig nettoavkastning¹ 45,63 % Möjligt utfall 2 Förtida Förfall (år 2): utbetalning av plus Kupong x 2. År Nivå av Startkurs Kupong Förfall 1 95 % - Nej % 100 % Ja Avkastning på Total utbetalning kr Årlig nettoavkastning 4 39,35 % Möjligt utfall 3 Ordinarie Förfall: utbetalning av multiplicerat med Aktiekorgens utveckling. År Nivå av Startkurs Kupong Korgutveckling Förfall 1 95 % - - Nej 2 88 % - - Nej 3 103% % Ja Avkastning på kr Total utbetalning kr Årlig nettoavkastning 4 15,81 % Möjligt utfall 4 Ordinarie Förfall: utbetalning av. År Nivå av Startkurs Kupong Korgutveckling Förfall 1 95 % - - Nej 2 88 % - - Nej 3 75 % - - Ja Avkastning på 0 kr Total utbetalning Årlig nettoavkastning 4-0,98 % Möjligt utfall 5 Ordinarie Förfall: utbetalning av minus Nedgång på den sämsta Underliggande Aktien. År Nivå av Startkurs Kupong Korgutveckling Förfall 1 95 % - - Nej 2 73 % - - Nej 3 45 % - - Ja Avkastning på kr Total utbetalning (Kupong) kr Årlig nettoavkastning 4-24,12 % 4 Årlig nettoavkastning är beräknad som årlig avkastning minus Courtage. SVENSKA BOLAG AUTOCALL 5

6 ERBJUDANDE OCH ANVISNINGAR I SAMMANDRAG HQ Bank erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikatet och annan viktig information står i Prospektet, vilket finns tillgängligt på alternativt beställs per telefon: Anmälan Anmälan skall ske på Anmälningsblankett. Endast en Anmälningsblankett per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. + Anmälningsblankett finns tillgänglig på: alternativt per telefon: Ifylld Anmälningsblankett skall ha kommit HQ Bank tillhanda senast klockan den 4 juni Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga et blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. + Betalningen måste vara HQ Bank tillhanda senast den 15 juni Tilldelning I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ordning som Anmälningsblanketter har inkommit och registrerats. Inregistrering vid Börs Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. HQ Bank kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Courtage Courtage tillkommer et. Euroclear Sweden AB Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. + Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 24 juni Prospekt och villkor för Certifikaten Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare skall därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos HQ Bank och Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker angående investeringen. Certifikaten har emitterats av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande certifikatsvillkoren. Investerare skall därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet understiger kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt HQ Banks eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. HQ Bank eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om HQ Bank eller Emittenten bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kr. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på Kupongen understiger 40 %. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. HQ Bank has agreed that neither itself nor any subsidiary of HQ Bank will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. ERSÄTTNINGAR För att HQ Bank skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har HQ Bank avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar HQ Bank en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster HQ Bank tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. HQ Bank kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från HQ Bank. Ersättningar från HQ Bank De certifikat HQ Bank tillhandahåller kan marknadsföras av extern marknadsförare. Sådan marknadsföring kan ha riktats till dig. För denna marknadsföring erlägger HQ Bank en ersättning till den externa marknadsföraren. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på investeringsbeloppet som marknadsförts av tredje part/marknadsföraren och sålts av HQ Bank. Ersättningar till HQ Bank De certifikat HQ Bank tillhandahåller ges ut av olika emittenter. HQ Bank får ersättning på försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika certifikat tillhandahållna av samma emittent. Emittenten av detta Certifikat kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,5-1,0 % per år varav 0-0,2% tillfaller Emittenten, under antagandet att aktuell produkt innehas till Ordinarie Förfall, av Certifikatets pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Emittenten bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i Certifikatet. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i Certifikatets pris. VIKTIG INFORMATION Om Marknadsföringsbroschyren Branschkod Strukturerade Produkter HQ Bank är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikatet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten och HQ Banks erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på HQ Banks egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Kupongen. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Om riskerna i investeringen En investering i Certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet. Emittentrisk Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Förfallodagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin 6 SVENSKA BOLAG AUTOCALL

7 investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på HQ Bank i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Förtida avveckling Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Certifikat. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Den regelbaserade investeringsstrategin har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och under antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet. En investering i Certifikat kan också innebära att hela det investerade beloppet förloras. Specifika risker avseende lånefinansiering Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare skall ej förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt skall möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta. För vidare information se särskild Anmälningsblankett. Specifika risker avseende olika lånekonstruktioner Många aktörer ger ut olika Certifikat. Även om dessa Certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika Certifikat, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifikat sker, ta del av Prospektet. Skatter Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på Certifikatet. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill äga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är valutaskyddad. DEFINITIONER Aktiekorg avser likaviktad korg av AstraZeneca, Boliden, Ericsson och SEB. Anmälningsblankett avser den anmälningsblankett som krävs för deltagande i Erbjudandet. Anmälningsperiod avser perioden, från och med 17 maj 2010 till och med 4 juni 2010, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Bankdag avser en bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Börs avser börser för de värdepapper som ingår i Underliggande aktie, se Prospektet för vidare information. Certifikat eller Svenska Bolag Autocall avser aktie- och/ eller fondlänkade certifikat med ISIN nummer SE , kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB AC5SVB3FSHB och kortnamn hos Euroclear Sweden AB AC5SVB3FSHB. Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 3 % som tillkommer et. Deltagandegrad avser den faktor om 200 % som multipliceras med Aktiekorgens utveckling. Emittent eller SHB avser Svenska Handelsbanken AB (publ). Erbjudandet avser försäljning av Certifikaten av HQ Bank. Förfallodag benämns Återbetalningsdag i Prospektet och avser den dag kvarvarande samt eventuell avkastning på et utbetalas och förväntas bli den 1 juli Förtida Förfall avser förtida inlösen av Certifikatet på någon av de Förtida Förfallodagarna villkorat av att Nivån för alla Underliggande Aktier uppgår till 100 % eller mer av Startkursen på något av Observationsdatumen de första två åren av Löptiden. Förtida Förfallodagar avser 29 juni 2011 och 29 juni HQ Bank avser HQ Bank AB, med Internetadress Investerare är den som investerar i Erbjudandet. avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga kr per Certifikat. Korgutveckling avser den procentuella nivån för Aktiekorgen givet relevanta Startkurser, Slutkurser och viktning av de Underliggande Aktier som ingår i Aktiekorgen. För detaljerad information se Prospekt. Kupong avser storleken på den möjliga årliga avkastningen i relation till et. Kupongen är indikativt 50 %. Kupongen fastställs senast den 8 juni 2010 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Kupong kommer att informeras den 24 juni Erbjudandet kommer att återkallas om Kupongen understiger 40 %. Leveransdag avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 24 juni Likviddag avser den 15 juni 2010 och är det datum då et plus Courtage senast skall erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 8 juni 2010 till och med den 10 juni 2013 och avser perioden när Certifikatet har en exponering mot Underliggande Aktier. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Nedgång avser 100 % minus Nivå. Nivå avser den aktuella nivån för en Underliggande Aktie, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och uttryckt i procent. Observationsdatum benämns Fastställelsedag för slutkurs i prospektet avser, som närmare beskrivits i Prospektet, 8 juni 2011, 8 juni 2012 och 10 juni Ordinarie Förfall avser inlösen av Certifikatet på Förfallodagen. Prospekt avser SHB:s grundprospekt med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos HQ Bank och via Slutkurs avser Stängningskurs på Observationsdatum. Startdag benämns Fastställelseperiod för startkurs i prospektet och avser den 8 juni Startkurs avser Stängningskurs på Startdagen för de Underliggande Aktierna. Stängningskurs för en Underliggande Aktie på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. Underliggande Aktie avser AstraZeneca, Boliden, Ericsson och SEB och som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Underliggande Aktiekorg och i Prospektet.

8 ANMÄLAN INGES TILL HQ Bank AB Strukturerade Produkter Stockholm Fax nr: ANMÄLNINGSPERIOD 17 maj juni 2010 LÄGSTA INVESTERINGSBELOPP kr (motsvarande 1 Certifikat à kr) COURTAGE Tillkommer med 3 % av BETALNING Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 15 juni 2010 FÖRVARING Certifikatet kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos HQ Bank STARTKURS Offentliggörs den 24 juni 2010 på LÖPTID 8 juni juni 2013 KURSFALLSSKYDD 100 % av et tillbaka på Förfallodagen villkorat av att Nivån på den Underliggande Aktie som utvecklats sämst inte understiger 55 % av Startkurs på det sista Observationsdatumet ANDRAHANDSMARKNAD Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB EMITTENT Svenska Handelsbanken AB (publ) KORTNAMN PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM AB AC5SVB3FSHB ISIN NUMMER SE PÅGÅENDE EMISSIONER BRIC Autocall Plus/Minus 3 Löptid 1-5 år, kupong 20 % Brasilien Riskkontroll Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Indien/Kina Tillväxt 2 Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Svenska Bolag Autocall Löptid 1-3 år, kupong 50 % Sverige Autocall Trygghet Löptid 1-3 år, kupong 15 % Sverige Booster Löptid 5 år, deltagandegrad 200 %, 50 % Sverige Max/Min 2 Löptid 3 år, Max 35 %, Min 4,5 % Trend Emerging Markets Riskkontroll 9 Löptid 4 år, deltagandegrad 100 % Trend Emerging Markets Riskkontroll 9 - Hävstångscertifikat Löptid 3 år, deltagandegrad 100 % Trend Total Riskkontroll 4 Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Trend Total Riskkontroll Tillväxt 4 Löptid 5 år, deltagandegrad 150 % Trend Total Riskkontroll 4 Hävstångscertifikat Löptid 4 år, deltagandegrad 100 % Tidplan Sista anmälningsdag: 4 juni 2010 Avräkningsnotor sänds ut: 8 juni 2010 Likviddag: 15 juni 2010 Första dag på Löptiden. Kupong fastställs: 8 juni 2010 Sista dag på Löptiden: 10 juni 2013 Förfallodag och utbetalning: 1 juli 2013 HQ Bank AB HQ Bank är en idédriven bank för storsparare med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel samt egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fem städer i Sverige. Antalet anställda är cirka 300. Moderbolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm ABs Sv Mid Cap-lista (HQ). Emittenten: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken bildades i Stockholm och har bedrivit verksamhet sedan den 5 juni Handelsbanken är ett publikt (publ) bankaktiebolag och har organisationsnummer Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. Handelsbanken levererar tjänster inom hela bankområdet. Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs framställande AA- enligt Standard & Poor s Rating Services, en division av The McGraw-Hill Companies, samt en kreditvärdighet på Aa1 enligt Moody s Investor Service. Handelsbanken är inte ansvarig för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 6. Om Certifikaten säljs av innehavaren före Förfallodagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det Nominella Beloppet.