SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1"

Transkript

1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA AKTIER VEM PASSAR PLACERINGEN? Svenska Bolag Smart Bonus 1 passar en investerare som söker potentialen i den svenska aktiemarknaden men är osäker på uppgångspotentialen. Placeringen kan därför ses som ett alternativ till en långsiktig direktinvestering i den svenska aktiemarknaden. VAD UTMÄRKER PLACERINGEN? Placeringen är kopplad till en korg med 4 svenska aktier och avkastningen motsvarar det högsta av en bonuskupong eller korgens utveckling, givet att alla aktier i korgen är på eller över riskbarriären på slutdagen. Via ett barriärberoende skydd/risk skyddas investerat belopp och bonuskupongen av ett negativt utfall så länge ingen av de underliggande aktierna på slutdagen står under riskbarriären. För att kunna ta ställning till placeringen behöver investeraren sätta sig in i hur denna barriär fungerar. VILKA RISKER TAR DU? Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är en kreditrisk, i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. Den andra risken är kopplad till de underliggande aktierna. Om den sämst utvecklade aktien på slutdagen hamnar under riskbarriären drabbas investeraren fullt ut av nedgången i denna aktie. VILLKOR I SAMMANDRAG Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Löptid: 5 år Bonuskupong: 65 % indikativt (lägst 55 %) Kursfallsskydd: 6 % av Startkurs Inriktning: 4 svenska aktier: AstraZeneca, Ericsson, Hennes & Mauritz och Nordea Investeringsbelopp: 1. kr per Certifikat (exklusive Courtage) Emittent: Goldman Sachs International, London, UK med garanten Goldman Sachs Group Inc. Emittentrating: S&P: A- / Moody s: A3 ISIN: SE Sista anmälningsdag: 4 oktober 213 Observera! att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att Svenska Garantiprodukter kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta villkor ej kan hållas.

2 minst 65 % (indikativt) avkastning, givet att ingen underliggande aktie efter 5 år slutar under kursfallsskyddet på -4 % Placeringen ger det bästa av en Bonuskupong på 65 % (indikativt) eller en eventuell uppgång i Aktiekorgen, så länge Kursfallsskyddet inte passeras på Slutdagen Investeraren erhåller minst Bonuskupongen så länge den Underliggande Aktie som utvecklats sämst inte fallit mer än -4 % på Slutdagen Möjlighet till Bonuskupong vid positiv, oförändrad, eller viss negativ utveckling av Underliggande Aktier Certifikatet är ej kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat Den svenska ekonomin har varit en av de starkaste i Europa sedan finanskrisen med stabila statsfinanser och konkurrenskraftig exportsektor. Flera av de svenska börsbolagen är branschledande inom sin sektor och har stor export till utlandet. Vid en global återhämtning, samt fortsatt hög tillväxt i vissa tillväxtmarknader, bör den svenska börsen gynnas. Svenska Bolag Smart Bonus 1 ger investeraren en exponering mot de svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, Hennes & Mauritz och Nordea. Certifikatet kan ge en avkastning vid såväl positiv, oförändrad eller viss negativ utveckling för Underliggande Aktier. Det högsta av en Bonuskupong på 65 % (indikativt) eller Aktiekorgens uppgång Vid förfall utbetalar Svenska Bolag Smart Bonus 1 Investeringsbelopp 1 plus det högsta av en Bonuskupong 2 på 65 % (indikativt) och utvecklingen av Underliggande Aktiekorg givet att inte placeringens Kursfallsskydd, beskrivet nedan, passeras. Investeraren kan således erhålla en Avkastning om lägst 65 % (indikativt) på Investeringsbelopp (exkl. courtage) om Underliggande Aktier utvecklas positivt, är oförändrade eller till och med har viss negativ utveckling utan att avsäga sig potentiell avkastning om den Underliggande Aktiekorgen stiger kraftigt. Kursfallsskydd Svenska Bolag Smart Bonus 1 har ett inbyggt kursfallsskydd om 4 %. Det innebär att så länge den Underliggande Aktien med sämst utveckling i Aktiekorgen inte fallit med mer än 4 % på Slutdagen erhålls avkastning enligt beskrivning ovan. Skulle dock värdet av den sämst utvecklade Underliggande Aktien på Slutdagen understiga 6 % av Startkursen kan Certifikatet likställas med en direktinvestering i den sämst utvecklade Underliggande Aktien. Hela eller delar av Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Hur fungerar placeringen? *** 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% BONUSKUPONG (65%) KURSFALLSSKYDD SCENARIE 1 SCENARIE 2 SCENARIE 3 Scenarie 1: Om Aktiekorgen utvecklats bättre än +65 % på Slutdagen erhåller investeraren Investeringsbeloppet + Aktiekorgens utveckling. Detta under förutsättning att sämsta Aktie inte utvecklats sämre än -4 % (se scenario 3). Scenarie 2: Om Aktiekorgen utvecklats lika med/sämre än +65 % på Slutdagen erhåller investeraren Investeringsbeloppet + Bonuskupongen om indikativt 65 %. Detta under förutsättning att sämsta Aktie inte utvecklats sämre än -4% (se scenario 3). Scenarie 3: Om sämsta Aktie har utvecklats sämre än -4% på Slutdagen erhåller investeraren Investeringsbeloppet minskat med utvecklingen i sämsta Aktie. Tänk på detta: + Möjlighet till Bonuskupong vid positiv, oförändrad, eller viss negativ utveckling av Underliggande Aktier + Placeringen ger det bästa av uppgången eller en Bonuskupong, givet att Kursfallsskyddet inte aktiveras Ej kapitalskyddad. Hela Investeringsbeloppet kan därigenom gå förlorat Vid negativ avkastning beräknas utvecklingen på den Underliggande Aktie som utvecklats sämst 1. Investeringsbeloppet är 1. kr per certifikat exklusive 2 % i Courtage 2. Bonuskupongen är indikativ och fastställs senast 18 oktober 213, beroende av då rådande marknadsförutsättningar. Erbjudandet återkallas om Bonuskupongen understiger 55 %

3 räkneexempel *** Hur stor blir avkastningen? Tabellen visar utvecklingen för 1. kr (exkl. 2 % Courtage om 2. kr) som investerats i Svenska Bolag Smart Bonus 1. Bonuskupongen antas fastställd till 65 %. Investeraren erhåller Investeringsbeloppet plus det bästa av Bonuskupongen (65 %) eller Aktiekorgens utveckling, så länge ingen av de Underliggande Aktierna stannar under Kursfallsskyddet om -4 % på Slutdagen. Risken i avkastningsberäkningen inträffar först på Slutdagen i den händelse att någon Underliggande Aktie fallit mer än 4 % (Kursfallsskydd). I sådant fall blir avkastningen negativ, proportionellt med utvecklingen i sämsta Underliggande Aktie. Dvs återbetalningen på Slutdagen i exemplet blir 1. kr minskat med nedgången i sämsta Underliggande Aktie. Notera att Kursfallsskyddet är baserat på den Underliggande Aktie som har utvecklats sämst. Korgens utveckling Kursfallsskydd passerat på slutdagen (om sämsta Underliggande Aktie på slutdagen är sämre än -4 %) Totalt återbetalningsbelopp (12 kr investerat) Effektiv årsavkastning* (inkl samtliga kostnader) -5 % Ja (vid -6 %) 4 kr -17,1 % % Ja (vid -45 %) 55 kr -11,6 % -25 % Nej 165 kr 1,1 % % Nej 165 kr 1,1 % 65 % Nej 165 kr 1,1 % 75 % Nej 175 kr 11,4 % * Effektiv årsavkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeringsbelopp inkl. 2 % Courtage. svenska bolag smart bonus 1 Hur beräknas avkastningen? Investerare köper ett Certifikat med möjlighet att erhålla en avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på Avkastningen beror på tre faktorer: Aktiekorgsavkastning Aktieutveckling Bonuskupong Aktiekorgsavkastning Aktiekorgsavkastningen definieras som den procentuella rörelsen för Aktiekorgen, med hänsyn till relevant Startkurs, Slutkurs och viktning av de Underliggande Aktierna som ingår i Aktiekorgen. Startkursen bestäms av värdet på Underliggande Aktie på Startdagen. Slutkursen bestäms av värdet på Underliggande Aktie på Slutdagen. Aktiekorgen avser en likaviktad korg av de Underliggande Aktierna. Aktieutveckling Aktieutvecklingen definieras som den procentuella rörelsen för respektive Underliggande Aktie med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs. Bonuskupong Bonuskupongen speglar hur stor avkastning Investeraren minst får på Investeringsbeloppet om den Underliggande Aktie som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 6 % av Startkursen. Bonuskupongen fastställs senast på Startdagen och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Indikativ Bonuskupong är 65 % men den kan bli högre eller lägre. Svenska Garantiprodukter kommer att återkalla Erbjudandet om Bonuskupongen understiger 55 %. Avkastning Investeraren erhåller Investeringsbeloppet plus det högsta av en Bonuskupong om indikativt 65 % eller Aktiekorgavkastningen om den Underliggande Aktie som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 6 % av Startkursen (Kursfallsskydd). Om den Underliggande Aktie som utvecklats sämst på Slutdagen har fallit mer än 4 % från sin Startkurs kan avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Aktie som utvecklats sämst. Hela Investeringsbeloppet kan därmed gå förlorat. Om SGP Svenska Garantiprodukter AB SGP startade 24 som oberoende arrangör av strukturerade placeringar. Med lång erfarenhet och den största respekt för kundens pengar, har vi blivit en av de ledande aktörerna inom strukturerade produkter på den svenska institutionella marknaden. SGP lanserar nu publika emissioner, som görs tillgängliga för privata investerare genom externa distributörer. Målsättningen är att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och intressanta investeringsförslag, utvecklade utifrån ett institutionellt förhållningssätt till förvaltning och samtidigt anpassat till den enskilde individens behov. SGP står under Finansinspektionens tillsyn och innehar alla nödvändiga tillstånd.

4 historisk utveckling för underliggande aktier* I graferna nedan visas den historiska kursutvecklingen för respektive Underliggande Aktie där den röda linjen visar var Riskbarriären på 6 % skulle ha legat med utgångspunkt från kursnivåerna per den 8 augusti 213. För att risken i Certifikatet ska aktualiseras måste kursen för den sämsta Underliggande Aktien falla kraftigt och på Slutdagen om 5 år ha fallit med mer än 4 % från Starkursen. Om detta skulle ske innebär det en stor förlust för investeraren. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning ASTRAZENECA H&M ERICSSON NORDEA AstraZeneca AstraZeneca är en världsledande internationell tillverkare av farmaceutiska och medicinska produkter. Bolaget är verksamma i över 1 länder och har över 55 anställda. Aktien är noterad i Stockholm. För mer information se ASTRAZENECA RISKBARRIÄR Ericsson Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) är en världsledande leverantör av kommunikationsnät för mobiltelefoner med exponering i stora delar av världen. Aktien är noterad i Stockholm. För mer information se ERICSSON RISKBARRIÄR Hennes & Mauritz Hennes & Mauritz AB designar och säljer kvalitetsmode för män, kvinnor och barn. H&M finns idag i över 4 länder och har omkring 1 anställda och arbetar för att tillhandahålla mode och kvalitet till bästa pris. Aktien är noterad i Stockholm. För mer information se H&M RISKBARRIÄR Nordea Nordea är en av de ledande bankerna i Norden, Baltikum, Polen och Ryssland. Banken har cirka 1 miljoner kunder och 1 4 kontor. Aktien är noterad i Stockholm. För mer information se NORDEA RISKBARRIÄR

5 viktiga datum Säljperiod startar 26 augusti 213 Sista anmälningsdag 4 oktober 213 Utskick av avräkningsnota Sker löpande Likviddag 8 oktober 213 Startkurs fastställs 18 oktober 213 Leveransdag 1 November 213 Sista dag på Löptiden 18 oktober 218 Återbetalningsdag 1 november 218 om emittenten Goldman Sachs International, London, UK ägs och garanteras av The Goldman Sachs Group, Inc. som grundades Goldman Sachs är en global bank som tillhandahåller finansiella tjänster såsom investment banking, värdepappershandel och kapitalförvaltning. Goldman Sachs International, London, UK kreditbetyg var vid denna broschyrs framställande A- enligt Standard & Poor s Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw-Hill Companies, och kreditbetyg A3 enligt Moody s Investor Service. För en mer detaljerad beskrivning av Emittenten vänligen se Prospektet. anmälan och betalning Minsta teckningsbelopp Nominellt 5. kr och därutöver i poster om 1. kr. Anmälan & betalning Anmälan är bindande och ska vara Svenska Garantiprodukter tillhanda per post eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara Svenska Garantiprodukter tillhanda senast på Likviddagen. Betalning kan också göras i förskott. Danske Bank, klientmedelskonto , Svenska Garantiprodukter AB Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnummer eller försäkringsnummer. Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor. definitioner Aktiekorg avser en likaviktad korg av de Underliggande Aktierna. Aktiekorgavkastning avser den procentuella rörelsen för Aktiekorgen, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och viktning av de Underliggande Aktierna. Aktieutveckling definieras som den procentuella rörelsen för respektive Underliggande Aktie med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs. Anmälningsperiod avser perioden, från och med 26 augusti 213 till och med 4 oktober 213, då Investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Avkastning för Certifikatet om den Underliggande Aktie som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 6 % av Startkursen erhålls Investeringsbeloppet plus det största av en Bonuskupong om indikativt 65 % och Aktiekorgavkastningen. Om Aktieutvecklingen för den Underliggande Aktie som utvecklats sämst på Slutdagen är sämre än minus 4 % kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Aktie som utvecklats sämst. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Bankdag avser en bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Bonuskupong avser Avkastningen Investeraren minst får på Investeringsbeloppet om den Underliggande Aktie som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 6 % av Startkursen. Bonuskupongen är indikativt 65 %. Bonuskupongen fastställs senast den 18 oktober 213 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Bonuskupong kommer att informeras den 24 oktober 213. Erbjudandet kommer att återkallas om Bonuskupongen understiger 55 %. Certifikat eller Svenska Bolag Smart Bonus 1 avser index/fondlänkat certifikat med ISIN nummer SE Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer Investeringsbeloppet. Emittent eller Goldman Sachs avser Goldman Sachs International, London, UK. dess efterföljare och övertagare. Goldman Sachs International, London, UK ägs och garanteras av Goldman Sachs Group Inc. Erbjudandet avser försäljning av Certifikatet av Svenska Garantiprodukter. Garant avser Goldman Sachs Group Inc. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga 1. kr per Certifikat. Kursfallsskydd benämns Barrier Level i Prospektet och avser indikativt 165 % skyddat Investeringsbelopp (Investeringsbelopp plus Bonuskupong) på Återbetalningsdagen villkorat av att Aktieutvecklingen för den Underliggande Aktie som utvecklats sämst inte är sämre än 6 % av Startkursen på Slutdagen. Kursfallsskyddet är 4 % nedgång från Startkursen och ger endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid försäljning före Återbetalningsdagen kan delar av Investeringsbeloppet och/eller avkastningen utebli. Leveransdag avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 1 november 213. Likviddag avser den 8 oktober 213 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 18 oktober 213 till och med den 18 oktober 218 och avser perioden när Certifikatet har en exponering mot Underliggande Aktier. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Nominellt Belopp avser 1. kr per Certifikat. Prospekt avser Goldman Sachs prospekt med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Svenska Garantiprodukter och via och hos Emittenten. Riskbarriär avser 6 % av Startkurs för sämst Underliggande Aktie på Slutdagen. Slutdag avser den 18 oktober 218. Slutkurs avser Stängningskursen för respektive Underliggande Aktie på relevant Slutdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Startdag avser den 18 oktober 213. Startkurs avser Stängningskursen för respektive Underliggande Aktie på relevant Startdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Stängningskurs för respektive Underliggande Aktie på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. Svenska Garantiprodukter avser Svenska Garantiprodukter AB, med Internetadress Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Underliggande Aktier avser AstraZeneca, Ericsson, Hennes & Mauritz och Nordea, och som beskrivs närmare i avsnittet Historisk utveckling för Underliggande Aktier och i Prospektet. Återbetalningsdag avser den dag eventuell Avkastning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli den 1 november 218.

6 viktigt om risker En investering i Certifikatet är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de viktigaste riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa samt övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Emittentens Prospekt. Icke kapitalskyddad placering Certifikatet är inte kapitalskyddat. Återbetalning av Investeringsbeloppet är beroende av utvecklingen i Underliggande Aktier. Investeraren riskerar att förlora hela Investeringsbeloppet i händelse av en negativ utveckling i den sämst utvecklade Underliggande Aktien. Kreditrisk Vid ett köp av Certifikatet tar Investeraren en kreditrisk på Emittenten. Återbetalningen av Certifikatet är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd träder garanten Goldman Sachs Group Inc in. Skulle garanten i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur placeringen har utvecklats under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditvärdigheten hos Goldman Sachs International, London, UK är att studera dess kreditvärdighetsbetyg som är A- enligt kreditinstitutet Standard & Poor s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan CCC är lägsta kreditbetyg) och A3 enligt Moody s (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan Caa3 är lägsta kreditbetyg). För mer information vänligen se samt Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på Svenska Garantiprodukter under dess Löptid. Investeringen omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk (andrahandsmarknad) Placeringen har en fast löptid på 5 år och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsför hållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm där Svenska Garantiprodukter ställer dagliga köpkurser. Svenska Garantiprodukter kan i vissa fall ställa säljkurser. Om Investeraren väljer att sälja Certifikatet före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl högre som lägre än det ursprungliga Investeringsbeloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Certifikatet. Exempel på när detta kan inträffa är vid kraftiga kursrörelser, om handel på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid samt tekniska fel. Vid vissa begränsade situationer så kan även Emittenten komma att lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösningsbeloppet kan då vara såväl lägre som högre än det ursprungliga Investeringsbeloppet. Valutarisk Placeringen är noterad i svenska kronor och valutakursförändringar påverkar således ej avkastningen eller Investeringsbeloppet som är knutet till placeringen. Exponeringsrisk Utvecklingen för de Underliggande Aktier är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikatet. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av ett flertal olika faktorer och innefattar ett flertal komplexa risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, politiska risker, råvaruprisrisker, ränterisker och valutarisker. En investering i Certifikatet kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. En investering i Certifikatet kan också innebära att hela Investeringsbeloppet förloras. Konstruktionsrisk Om Riskbarriären/Kursfallsskyddet har passerats för sämst Underliggande Aktie på Slutdagen exponeras Investeraren uteslutande mot denna sämst Underliggande Aktie och Investeraren kan därmed riskera att förlora stora delar eller hela Investeringsbeloppet. Ränterisk Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringen och kan medföra att placeringens marknadsvärde ändras positivt eller negativt. Detta kan medföra att marknadsvärdet avviker från ett förväntat värde av Investeraren baserat på utvecklingen i Underliggande Aktier. Komplexitet i placeringen Avkastningen i strukturerade produkter bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå för Investeraren och som därmed gör det svårt att jämföra investeringen med andra investeringsalternativ. Många aktörer ger ut olika Certifikat. Även om dessa Certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika Certifikat, inklusive prissättning av dessa, ofta är begränsad. Innan Investeraren köper en viss strukturerad produkt så bör denne sätta sig in i hur den specifika produkten fungerar och ta del av Emittentens Prospekt. Marknadsavbrott och särskilda händelser Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Emittenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut någon eller samtliga av de Underliggande Aktier mot en annan. Det är viktigt att Investeraren läser mer om detta i det slutgilltiga villkoren samt i Emittentens Prospekt. Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikatet. Emittentens Prospekt innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikatet och Svenska Garantiprodukters Erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt och i förekommande fall, slutgilltiga villkor. Information finns tillgänglig på Svenska Garantiprodukter reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna Marknadsföringsbroschyr. Indikativa villkor för Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet understiger 2.. kr. Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på Startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Svenska Garantiprodukter eller Emittentens bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Svenska Garantiprodukter eller Emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Svenska Garantiprodukter bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt 25.. kr. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på Bonuskupongen understiger 55, %. Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information om Emittenten I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Svenska Garantiprodukter om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Svenska Garantiprodukter att på Emittentens begäran publicera sådan information på Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Svenska Garantiprodukter för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Svenska Garantiprodukters eller Emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktiskt eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatets Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Certifikatet är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild Investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till Investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikatet ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikatet är endast passande för Investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för Investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatets exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Svenska Garantiprodukter eller utvald Emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. För samtlig distribution kommer Svenska Garantiprodukter att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos Emittenten.

7 övrigt Arrangörsarvode och övriga kostnader Vid en investering i en placering som arrangeras av Svenska Garantiprodukter betalar Investeraren ett Courtage som normalt uppgår till 2, % på Likvidbeloppet. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter i placeringen eller avgifter när placeringens löptid upphör. Courtage kan däremot tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under löptiden. Av Investeringsbelopp uppgår arrangörsarvodet till maximalt 1,2 % per Löptidsår, exklusive Courtage (normalt ligger arrangörsarvodet mellan,5-1, % per Löptidsår). Beräkningen är gjord utifrån antagandet att placeringen behålls fram till Återbetalningsdagen. Tillåtna ersättningar till och från tredje part Svenska Garantiprodukter får endast ge eller ta emot ersättningar till tredje part under förutsättning att ersättningen höjer kvaliteten för tjänsten samt att det inte hindrar tillvaratagandet av kundens intresse. Svenska Garantiprodukter har en begränsad egen distribution. Istället förmedlas eller marknadsförs placeringarna till Investerare av olika samarbetspartners till Svenska Garantiprodukter. Av den totala ersättning som Svenska Garantiprodukter erhåller går en del till den samarbetspartner som Investeraren har vänt sig till. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på Investeringsbeloppet där storleken varierar och är beroende av ett flertal olika faktorer. Svenska Garantiprodukter får även ett arrangörsarvode från placeringens Emittent. Arrangörsarvode är inget Investeraren betalar genom egen betalning utan i placeringens pris är arvodet inkluderat. Arrangörsarvodet betalas av Emittenten som ersättning för det arbete som Svenska Garantiprodukter utför och som Emittenten inte behövt utföra. Nivån på arvodet bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen och arvodet ska bland annat täcka kostnader för distribution, riskhantering och produktion. Ytterligare information om ersättningar till och från tredje part kan erhållas från Svenska Garantiprodukter. Exempel vid ett Investeringsbelopp på 5. kr i Svenska Bolag Smart Bonus 1 med 5 års löptid: Courtage: 2, % på Investerat belopp Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5 år (Beräknas på Investeringsbelopp) Totalt 1. kr (Betalas utöver Investeringsbelopp) 3. kr (Inkluderat i Investeringsbelopp) 4. kr Beskattning För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att äga en strukturerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk gällande skattelagstiftning, vara beroende av speciella omständigheter. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering. Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på Marknadsnotering och handel Ansökan om upptagande av placeringen för handel vid NASDAQ OMX Stockholm AB kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm där Svenska Garantiprodukter ställer dagliga köpkurser. Svenska Garantiprodukter kan i vissa fall ställa säljkurser. Information för utlandsboende Informationen i denna broschyr riktar sig inte till och är inte avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som befinner sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer bosatta i USA, handelsbolag, juridiska personer eller företag som har hemvist i USA eller som är registrerade under amerikansk lag eller någon annan U.S. person (såsom definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933), och informationen i denna broschyr skall inte anses utgöra ett erbjudande om att köpa eller sälja eller en uppmaning om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster inom USA:s gränser, i synnerhet inte till sådana personer, invånare, juridiska personer, eller företag som omnämns ovan. Sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan får inte förvärva eller köpa produkter eller tjänster som avses i denna broschyr och inget erbjudande om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster från sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som lämnas avseende produkter häri kommer att godkännas eller accepteras. The information in this material is not directed at and is not intended for persons, whatever their citizenship, who currently are in the territory of the United States, nor is it intended for U.S. residents, partnerships or corporations organized or incorporated under U.S. law or other U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), and shall not be deemed an offer to provide or sell, or the solicitation of an offer to acquire or purchase products or services in the territory of the United States, in particular to such persons, residents, partnerships or corporations mentioned above. No such persons, residents, partnerships or corporations may acquire or purchase products or services as set out in this material, and no offers to acquire or purchase products or services made by such persons, residents, partnerships or corporations will be acknowledges or accepted. Selling restrictions The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Svenska Garantiprodukter has agreed that neither itself nor any subsidiary of Svenska Garantiprodukter will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 4 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Strukturerade placeringar i Sverige - Branschkod Svenska Garantiprodukter AB är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Återbetalningsdag Med återbetalningsdag avses tidigaste dag för återbetalning. Tidigaste dag för återbetalning framgår av Emittentens Prospekt och slutgilltiga villkor. Återbetalningen är beroende av den centrala värdepappersförvaltarens och/eller en eller flera clearinginstituts betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalningen sker senare än tidigaste dag.

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380

Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374

Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 TECKNA DIG SENAST 15 MAJ 2013 Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 EGENSKAPER EXPONERING MOT HÖGUTDELANDE KVALITETSBOLAG PLACERING MED 90% KAPITALSKYDD VEM PASSAR PLACERINGEN? Aktieindexobligation

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL PLUS/MINUS 3 LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 %

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp.

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Sverige Räntekorridor 9

Sverige Räntekorridor 9 sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 9 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5 år Emittent: SGA Société Générale

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna 3D Printing Express Ej kapitalskyddad 3d printing express Skydd mot 15 första kredithändelserna Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer