Certifikat Sverige Platå 1409D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifikat Sverige Platå 1409D"

Transkript

1 Tecknas senast 10 OKTOBER 2014 Certifikat Sverige Platå 1409D VILLKOR I SAMMANDRAG Kategori: Kapitalskydd: Löptid: Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) Certifikat Nej 5 år Deltagandegrad: 250 % indikativt (lägst 220 %) Platå: 30 % Riskbarriär efter 5 år: 75 % av Startkurs Inriktning: Sverige Nominellt Belopp: kr per Certifikat (exklusive Courtage) Emittent/Garantigivare: Morgan Stanley BV med garanten Morgan Stanley Garantrating: S&P: A- / Moody s: Baa2 Arrangör: SGP Svenska Garantiprodukter AB ISIN: SE Sista anmälningsdag: 10 oktober 2014 VEM PASSAR PLACERINGEN? Certifikat Sverige Platå 1409D passar en investerare som söker potentialen i den svenska aktiemarknaden och kan ses som ett alternativ till en långsiktig direktinvestering i den svenska aktiemarknaden. VAD UTMÄRKER PLACERINGEN? 250 % DELTAGANDEGRAD (INDIKATIVT) UPP TILL PLATÅN. UPP TILL (INDIKATIVT) 75 % AVKASTNING VID 30 % UPPGÅNG Placeringen är kopplad till ett aktieindex och avkastningen motsvarar deltagandegraden multiplicerat med utvecklingen upp till platån, givet att den underliggande tillgången är på eller över riskbarriären på slutdagen. Via ett barriärberoende skydd/risk skyddas investerat belopp av ett negativt utfall så länge den underliggande tillgången på slutdagen efter löptidens slut står under riskbarriären. För att kunna ta ställning till placeringen behöver investeraren sätta sig in i hur denna barriär fungerar. VILKA RISKER TAR INVESTERAREN? Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är en kreditrisk, i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. Den andra risken är kopplad till marknaden. Om den underliggande tillgången på slutdagen hamnar under riskbarriären drabbas investeraren fullt ut av nedgången i indexet. Sedan den 4:e juli 2014 har SGP förvärvat Oak Capitals verksamhet relaterad till strukturerade produkter. För mer information se Observera! att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att SGP Svenska Garantiprodukter AB kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta villkor ej kan hållas.

2 Sverige drar nytta av den Europeiska återhämtningen De nordiska marknaderna befinner sig på olika stadier i den ekonomiska cykeln där Sverige tillsammans med Norge ser ut att ha kommit längst ur ett makroperspektiv. Vad som primärt driver tillväxten i Sverige är den inhemska efterfrågan tillsammans med en ökad export. Exporten ökar nu från låga nivåer och många ledande indikatorer pekar på att exporten kommer öka markant från dagens nivåer vilket således bör vara en bidragande faktorer till ett ökande BNP. Under andra kvartalet ökade BNP med 0,2 % på kvartalsbasis och med 1,9 % i årstakt. Trots det är arbetslösheten sett ur ett historiskt perspektiv relativt hög och inflationen långt under Riksbankens mål. Detta är en av anledningarna till den räntesänkning som Riskbanken genomförde i juli. Riksbankens räntesänkning i kombination med den expansiva penningpolitik som förs av ECB medför att räntorna bör vara lägre för en längre tid framgent än vad man tidigare trott. Nordea spår att reporäntan lämnas oförändrad till sent under 2015 då den beräknas höjas med 25 punkter till 0,50 %. Hushållens sparkvot är sett ur ett historiskt perspektiv högt. År 2012 hade Sverige den högsta sparkvoten i hela Europa. I takt med att konsumenternas företroende ökar torde sparandet minska och konsumtionen öka vilket bör bidra till ökad tillväxt framöver. Börsbolagens rapporter under året har i viss mån inte levt upp till de förväntningar som marknaden hade Många av de rapporterande bolagen lovordade dock de förbättringstecken som syns i Europa. Generellt får en lite bättre tillväxt i Europa en stor effekt på lönsamheten hos många av bolagen i Norden och inte minst i Sverige. Tecken på återhämtning i Europa skänker hopp om en god framtid för den svenska aktiemarknaden. Med extremt låga räntor och kreditspreadar på rekordlåga nivåer blir aktier ett attraktivt tillgångsslag för de investerare som söker något högre avkastningspotential. Direktavkastningen på många bolag är fortsatt hög vilket också bör innebära att fler investerare söker sig till aktier framöver. Källa: Europeiska kommissionen, Markit Economics, IMF, Oak Capital Research, Bloomberg (per augusti 2014). 3M STIBOR SENASTE 5-ÅREN 3 2,5 2 1,5 1 0, Källa: Bloomberg (per )

3 Maximal totalavkastning om 75 % (indikativt) HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR - UNDERLIGGANDE TILLGÅNG JÄMFÖRT MED RELEVANTA JÄMFÖRELSEINDEX Sverige (OMXS30 Index) Europa (Eurostoxx50 Index) Världsindex (MSCI World) HISTORISK UTVECKLING FÖR Underliggande Tillgång* I grafen till vänster visas den historiska kursutvecklingen för Underliggande Tillgång där den röda linjen visar var Riskbarriären på 75 % skulle ha legat med utgångspunkt från kursnivåerna per den 13 augusti För att risken i Certifikatet ska aktualiseras måste kursen för den Underliggande Tillgången falla och på Slutdagen om 5 år ha fallit med mer än 25 % från Starkursen. Om detta skulle ske innebär det en stor förlust för investeraren. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. PLACERINGENS FÖRDELAR > Möjlighet till 250 % Deltagandegrad (indikativt) upp till Platån. > Möjlighet till en maximal totalavkastning om 75 % förutsatt att Deltagandegraden fastställs till den indikerade. HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR OMXS30 INDEX (UNDERLIGGANDE TILLGÅNG) PLACERINGENS NACKDELAR > Ej Kapitalskyddad. Hela Nominella beloppet kan således gå förlorat. > Maximal avkastning är begränsad och uppgår till indikativt 75 % (som lägst 66 %) Sverige (OMXS30 Index) 75% Riskbarriär Källa: Bloomberg (per )

4 Hur fungerar placeringen? *** 80% Certifikat Sverige Platå 1409D 70% 60% MÖJLIGHET TILL ATTRAKTIV AVKASTNING Riskbarriär 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% RISKBARRIÄR PLATÅ (30%) Vid förfall utbetalar Certifikat Sverige Platå 1409D Nominellt Belopp plus indexutvecklingen (upp till platån) multiplicerat med en Deltagandegrad om indikativt 250 % givet att inte placeringens Kursfallsskydd passeras. Maximal avkastning är således begränsad och uppgår till indikativt 75 % (som lägst 66 %). Certifikat Sverige Platå 1409D har en inbyggd Riskbarriär på 75 % av Startkurs. Det innebär att så länge den Underliggande Tillgången inte fallit med mer än 25 % på Slutdagen erhålls avkastning enligt beskrivning till vänster. Skulle dock värdet av Underliggande Tillgång på Slutdagen understiga 75 % av Startkursen kan Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Tillgången. Hela eller delar av Nominella beloppet kan således gå förlorat. ÅR 0 ÅR 5 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 1. Om Index utvecklats bättre än eller lika med +30 % på Slutdagen erhåller investeraren Nominellt Belopp + Deltagandegraden x Platå. Scenario 2. Om Index utvecklats positivt inom intervallet 0 till 30 % på Slutdagen erhåller investeraren Nominellt Belopp + Deltagandegraden x Indexutveckling. Scenario 3. Om Index utvecklats negativt inom intervallet 0 till -25 % på Slutdagen erhåller investeraren Nominellt Belopp. Scenario 4. Om Index har utvecklats sämre än -25 % på Slutdagen erhåller investeraren Nominellt Belopp minskat med utvecklingen i Underliggande Tillgång. Underliggande Tillgång Underliggande Tillgång är OMXS30 Index, ett prisindex som exkluderar utdelningar. SVERIGE OMXS30 Index (Bloomberg-kod: OMX Index ) är benämningen på ett index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. OMXS30 är kapitalviktat, dvs. de ingående aktiernas andel av indexet bestäms av aktuellt börsvärde för respektive bolag. För mer information om index vänligen se 10 största bolagen i OMXS30 Index Bolag I indexvikt Hennes & Mauritz AB 12,4 % Nordea Bank AB 10,7 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson 7,6 % TeliaSonera AB 6,4 % Svenska Handelsbanken AB 5,9 % Swedbank AB 5,8 % Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,7 % Atlas Copco AB 4,9 % Volvo AB 4,0 % Assa Abloy AB 3,6 % Övriga 32,97 % Totalt 100 % Källa: Bloomberg 26 augusti 2014 Placeringen i detalj HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Investerare köper ett Certifikat med möjlighet att erhålla en avkastning utöver Nominellt Belopp. Storleken på Avkastningen beror på tre faktorer: > Indexavkastningen > Deltagandegrad > Indexutvecklingen > Platå Indexavkastning Indexavkastningen definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Tillgång, med hänsyn till relevant Startkurs och Slutkurs. Startkursen bestäms av värdet på Underliggande Tillgång på Startdagen. Slutkurs bestäms som ett medelvärde av Stängningskurserna för Underliggande Tillgång månadsvis det sista året (13 Genomsnittsdagar). Att använda medelvärdet av 13 Genomsnittsdagar det sista året kan ge en högre eller lägre avkastning än att observera vid endast ett tillfälle. Deltagandegrad Deltagandegraden speglar hur stor hävstång som Investeraren erhåller mot Underliggande Tillgång. Således visar detta storleken på uppgången för Underliggande Tillgång som Investeraren får ta del av vid en positiv utveckling upp till Platån. Vid en positiv utveckling multipliceras denna med Deltagandegraden för att få fram slutvärdet. Indikativ Deltagandegrad är 250 % men den kan bli högre eller lägre beroende på rådande marknadsvillkor vid upphandling. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 220 %. Indexutveckling Indexutvecklingen definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Tillgång med beaktande av Startkurs och Slutkurs. Vid beräkning av Indexutvecklingen tas medelvärdet av Genomsnittsdagarna ej i beaktning utan observation sker enbart på Slutdagen. Platå Placeringen har en så kallad Platå som uppgår till 130 % av Startkursen och innebär att Indexavkastningens uppsida är begränsad till 130 % av Startkurs. Den maximala avkastningen som en investerare kan erhålla från placeringen är därmed Platån multiplicerat med Deltagandegraden, således indikativt 75 % (30 % x 250 %), som lägst 66 % (30 % x 220 %).

5 EMITTENT/GARANT (MOrgaN StaNleY B.V. / MOrgaN StaNleY) Morgan Stanley B.V. ägs och garanteras av Morgan Stanley som är en amerikansk investmentbank, grundad Banken verkar globalt och har sitt högkvarter i New York. Morgan Stanleys kreditbetyg var vid denna broschyrs framställande A- enligt Standard & Poor s Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw-Hill Companies, och kreditbetyg Baa2 enligt Moody s Investor Service. För en mer detaljerad beskrivning av Morgan Stanley och dess ägare se Prospekt. Exempel: Hur beräknas avkastningen? *** Tabellen nedan visar utvecklingen för kr (exkl. 2 % Courtage om kr) som investerats i Certifikat Sverige Platå 1409D. Deltagandegrad antas vara fastställd till 250 %. Investeraren kan maximalt erhålla en avkastning om 75 % i de fall Indexutvecklingen varit 30 % eller högre. I de fall Indexavkastningen är positiv och befinner sig inom intervallet 0 till 30 % erhåller Investeraren Nominellt Belopp samt Deltagandegraden multiplicerat med Indexutvecklingen. I de fall Indexutvecklingen är negativ men över Riskbarriären om 75 % av Startkurs på Slutdagen erhåller Investeraren Nominellt Belopp. Risken i avkastningsberäkningen inträffar först på Slutdagen i den händelse att den Underliggande Tillgången fallit mer än 25 % (dvs. understiger Riskbarriären). I sådant fall blir avkastningen negativ, proportionellt med utvecklingen. Dvs återbetalningen på Slutdagen i exemplet blir kr minskat med nedgången i Index. Hela eller delar av Nominella beloppet kan således gå förlorat. Nomniellt belopp Indexavkastning Platå Deltagandegrad Total Utbetalning Avkastning på Nominellt Belopp Årlig effektiv avkastning * % 30 % 250 % ,00 % 11,40 % % 30 % 250 % ,00 % 11,40 % % 30 % 250 % ,00 % 11,40 % % 30 % 250 % ,00 % 11,40 % % 30 % 250 % ,00 % 8,02 % % 30 % 250 % ,00 % -0,40 % % 30 % 250 % ,00 % -0,40 % % 30 % 250 % ,00 % -7,25 % % 30 % 250 % ,00 % -13,29 % * Årlig effektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Nominellt Belopp inkl. 2 % Courtage samt löptid om 5 år.

6 Viktiga Datum Säljperioden startar: 1 september 2014 Sista anmälningsdag: 10 oktober 2014 Likviddag: 17 oktober 2014 Startkurs fastställs: 28 oktober 2014 Leveransdag: 7 november 2014 Sista dag på exponeringstiden: 28 oktober 2019 Återbetalningsdag: 7 november 2019 Anmälan och betalning Minsta teckningsbelopp Nominellt kr och därutöver i poster om kr. Anmälan & betalning Anmälan är bindande och ska vara SGP Svenska Garantiprodukter tillhanda per post eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara SGP tillhanda senast på Likviddagen. Betalning kan också göras i förskott. BANKGIRO BG: Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnummer eller försäkringsnummer. Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor. Definitioner Anmälningsperiod avser perioden, från och med 1 september 2014 till och med 10 oktober 2014, då Investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Avkastning för Certifikatet kan maximalt uppgå till en avkastning om 75 % i de fall Indexutvecklingen varit 30 % eller högre. I de fall Indexavkastningen är positiv och befinner sig inom intervallet 0 till 30 % erhåller Investeraren Nominellt Belopp tillsammans med Deltagandegraden multiplicerat med Indexutvecklingen. I de fall indexutvecklingen är negativ men över Riskbarriären om 75 % av Startkurs på Slutdagen erhåller Investeraren Nominellt Belopp. Om Indexutvecklingen är sämre än minus 25 % kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Tillgången. Hela Nominella beloppet kan således gå förlorat. Bankdag avser en bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Certifikat eller Certifikat Sverige Platå 1409D avser indexlänkat certifikat med ISIN nummer SE Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer Nominella beloppet. Emittent avser Morgan Stanley BV, dess efterföljare och övertagare. Morgan Stanley BV garanteras av Morgan Stanley. Erbjudandet avser försäljning av Certifikatet av Svenska Garantiprodukter. Deltagandegrad avser den faktor som multipliceras med Indexavkastning för att ge Avkastning. Deltagandegraden är indikativt 250,0 % upp till Platån. Deltagandegraden fastställs senast den 28 oktober 2014 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Deltagandegrad kommer att informeras senast den 31 oktober Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 220,0 %. Exponeringstid avser perioden från och med den 28 oktober 2014 till och med den 28 oktober 2019 och avser perioden när Certifikatet har en exponering mot Underliggande Tillgång. Index avser den Underliggande Tillgången. Indexavkastning avser den procentuella rörelsen för Underliggande Tillgång, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs. Indexutveckling definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Tillgång med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs. Vid beräkning av Indexutvecklingen tas medelvärdet av Genomsnittsdagarna ej i beaktning. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Nominellt Belopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga kr per Certifikat. Leveransdag avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 7 november Likviddag avser den 17 oktober 2014 och är det datum då Nominellt Belopp plus Courtage senast ska erläggas av Investerare. Informationsblad (marknadsföringsmaterial) avser detta dokument. Nominellt Belopp avser kr per Certifikat. Platå avser 130 % av Startkurs för Index. Prospekt avser Morgan Stanleys prospekt med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Svenska Garantiprodukter och via Svenska Garantiprodukters hemsida på Internet eller hos Emittenten. Riskbarriär avser 75 % av Startkurs för Underliggande Tillgång på Slutdagen och ger endast ett begränsat skydd. Hela Nominella beloppet kan gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid försäljning före Återbetalningsdagen kan delar av Nominella beloppet och/eller avkastningen utebli. Slutdag avser den 28 oktober Slutkurs avser Stängningskursen för Underliggande Tillgång på relevant Slutdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Startdag avser den 28 oktober Startkurs avser Stängningskursen för respektive på relevant Startdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Stängningskurs på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. Svenska Garantiprodukter avser SGP - Svenska Garantiprodukter AB, med Internetadress Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Underliggande Tillgång avser OMXS30 Index som beskrivs närmare i avsnittet Historisk utveckling för Underliggande Tillgång och i Prospektet. Återbetalningsdag avser den dag eventuell Avkastning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli den 7 november Viktigt om risker En investering i Certifikatet är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de viktigaste riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa samt övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Emittentens Prospekt. Icke kapitalskyddad placering Certifikatet är inte kapitalskyddat. Återbetalning av Nominellt Belopp är beroende av utvecklingen i Underliggande Tillgång. Investeraren riskerar att förlora hela Nominella beloppet i händelse av en negativ utveckling i den Underliggande Tillgången. KREDITRISK Vid ett köp av Certifikatet tar Investeraren en kreditrisk på Emittenten. Återbetalningen av Certifikatet är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd träder garanten Morgan Stanley BV in. Skulle garanten i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur placeringen har utvecklats under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditvärdigheten hos Morgan Stanley BV är att studera dess kreditvärdighetsbetyg som är A- per den 13 augusti 2014 enligt kreditinstitutet Standard & Poor s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta kreditbetyg) och Baa2 enligt Moody s (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta kreditbetyg). För mer information vänligen se samt Garantens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på Svenska Garantiprodukter under dess Löptid. Investeringen omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk (andrahandsmarknad) Placeringen har som längst en löptid på 5 år och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm där Svenska Garantiprodukter ställer dagliga köpkurser. Svenska Garantiprodukter kan i vissa fall ställa säljkurser. Om Investeraren väljer att sälja Certifikatet före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl högre som lägre än det ursprungliga Nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Certifikatet. Exempel på när detta kan inträffa är vid kraftiga kursrörelser, om handel på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid samt tekniska fel. Vid vissa begränsade situationer så kan även Emittenten komma att lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösningsbeloppet kan då vara såväl lägre som högre än det ursprungliga Nominella beloppet. Valutarisk Placeringen och dess Underliggande Tillgång är noterade i svenska kronor och valutakursförändringar påverkar således ej avkastningen eller Nominellt Belopp som är knutet till placeringen. Exponeringsrisk Utvecklingen för den Underliggande Tillgången är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikatet. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av ett flertal olika faktorer och innefattar ett flertal komplexa risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, politiska risker, råvaruprisrisker, ränterisker och valutarisker. En investering i Certifikatet kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Underliggande Tillgång är prisindex som bl.a. inte inkluderar återinvestering av vinstutdelningar. En investering i Certifikatet kan också innebära att hela Nominella beloppet förloras.

7 Konstruktionsrisk Om Riskbarriären har passerats av den Underliggande Tillgången på Slutdagen exponeras Investeraren uteslutande mot kursutvecklingen för den Underliggande Tillgången och Investeraren kan därmed riskera att förlora stora delar eller hela Nominella beloppet. Ränterisk Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringen och kan medföra att placeringens marknadsvärde ändras positivt eller negativt. Detta kan medföra att marknadsvärdet avviker från ett förväntat värde av Investeraren baserat på utvecklingen i Underliggande Tillgång. Komplexitet i placeringen Avkastningen i strukturerade produkter bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå för Investeraren och som därmed gör det svårt att jämföra investeringen med andra investeringsalternativ. Många aktörer ger ut olika Certifikat. Även om dessa Certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika Certifikat, inklusive prissättning av dessa, ofta är begränsad. Innan Investeraren köper en viss strukturerad produkt så bör denne sätta sig in i hur den specifika produkten fungerar och ta del av Emittentens Prospekt. Marknadsavbrott och särskilda händelser Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Emittenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut Underliggande Tillgång mot en annan. Det är viktigt att Investeraren läser mer om detta i de slutliga villkoren samt i Emittentens Prospekt. Marknadsföring Detta Marknadsföringsmaterial utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikatet. Emittentens Prospekt innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikatet och Svenska Garantiprodukters Erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt och i förekommande fall, slutliga villkor. Information finns tillgänglig på Svenska Garantiprodukter reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i detta Marknadsföringsmaterial. Indikativa villkor för Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet understiger kr. Angivna villkor för Deltagandegraden är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på Startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Svenska Garantiprodukter eller Emittentens bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Svenska Garantiprodukter eller Emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Svenska Garantiprodukter bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kr. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på Deltagandegraden understiger 220,0 %. Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information om Emittenten I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Svenska Garantiprodukter om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Svenska Garantiprodukter att på Emittentens begäran publicera sådan information på Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Svenska Garantiprodukter för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Svenska Garantiprodukters eller Emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktiskt eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatets Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i detta Marknadsföringsmaterial. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Certifikatet är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild Investerares egna förhållanden och varken detta Marknadsföringsmaterial eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till Investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikatet ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikatet är endast passande för Investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för Investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatets exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Svenska Garantiprodukter eller utvald Emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. För samtlig distribution kommer Svenska Garantiprodukter att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos Emittenten. Övrigt ARRANGÖRSARVODE OCH ÖVRIGA KOSTNADER Till SGP: Vid en investering i en strukturerad produkt som arrangeras av SGP betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2 % av nominellt belopp. Courtage kan även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid. Utöver courtage erhåller SGP ett arrangörsarvode från emittenten av den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet och uppgår till mellan 0,8-1,2 % per år med antagandet att den strukturerade produkten innehas till ordinarie förfall. TILLÅTNA ERSÄTTNINGAR TILL OCH FRÅN TREDJE PART Till förmedlare: Förmedlingen eller marknadsföringen av den strukturerade produkten utförs av olika förmedlare eller marknadsförare. För dessa tjänster betalar SGP en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till SGP samt upp till cirka 60 % av maximalt arrangörsarvode som SGP erhåller från emittenten. Till försäkringsbolag: Vid teckning av strukturerade produkter som förvaltas i en försäkringsdepå utgår ersättning till försäkringsbolaget som tillhandahåller försäkringsdepån. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till SGP samt upp till cirka 60 % av maximalt arrangörsarvode som SGP erhåller från emittenten. Total ersättning: Den sammanlagda ersättningen som kunden betalar vid teckning av en strukturerad produkt är summan av courtaget och arrangörsarvodet. Observera att hela ersättningen tas ut vid teckningstillfället och att ersättningen inte återbetalas vid avyttring i förtid eller vid förfall. Courtaget tas ut som en ersättning utöver investerat belopp men arrangörsarvodet är inräknat i det investerade beloppet. Exempel vid ett Nominellt Belopp på kr i Certifikat Sverige Platå 1409D med 5 års löptid: Courtage: 2,0 % på Investerat belopp kr (Betalas utöver Nominellt Belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5 år kr (Inkluderat i Nominellt Belopp) (Beräknas på Nominellt Belopp) Totalt kr Beskattning För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att äga en strukturerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk gällande skattelagstiftning, vara beroende av speciella omständigheter. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering. Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på Marknadsnotering och handel Ansökan om upptagande av placeringen för handel vid NASDAQ OMX Stockholm AB kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm där Svenska Garantiprodukter ställer dagliga köpkurser. Svenska Garantiprodukter kan i vissa fall ställa säljkurser. Återbetalningsdag Med Återbetalningsdag avses tidigaste dag för återbetalning. Tidigaste dag för återbetalning framgår av Emittentens Prospekt och slutgilltiga villkor. Återbetalningen är beroende av den centrala värdepappersförvaltarens och/eller en eller flera clearinginstituts betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalningen sker senare än tidigaste dag. Information för utlandsboende Informationen i denna broschyr riktar sig inte till och är inte avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som befinner sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer bosatta i USA, handelsbolag, juridiska personer eller företag som har hemvist i USA eller som är registrerade under amerikansk lag eller någon annan U.S. person (såsom definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933), och informationen i denna broschyr skall inte anses utgöra ett erbjudande om att köpa eller sälja eller en uppmaning om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster inom USA:s gränser, i synnerhet inte till sådana personer, invånare, juridiska personer, eller företag som omnämns ovan. Sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan får inte förvärva eller köpa produkter eller tjänster som avses i denna broschyr och inget erbjudande om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster från sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som lämnas avseende produkter häri kommer att godkännas eller accepteras. The information in this material is not directed at and is not intended for persons, whatever their citizenship, who currently are in the territory of the United States, nor is it intended for U.S. residents, partnerships or corporations organized or incorporated under U.S. law or other U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), and shall not be deemed an offer to provide or sell, or the solicitation of an offer to acquire or purchase products or services in the territory of the United States, in particular to such persons, residents, partnerships or corporations mentioned above. No such persons, residents, partnerships or corporations may acquire or purchase products or services as set out in this material, and no offers to acquire or purchase products or services made by such persons, residents, partnerships or corporations will be acknowledges or accepted. Selling restrictions The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Svenska Garantiprodukter has agreed that neither itself nor any subsidiary of Svenska Garantiprodukter will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HERE OF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Strukturerade placeringar i Sverige - Branschkod Svenska Garantiprodukter AB är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

8 Om SGP Svenska Garantiprodukter AB SGP startade 2004 som oberoende arrangör av strukturerade placeringar. Med lång erfarenhet och den största respekt för kundens pengar, har vi blivit en av de ledande aktörerna inom strukturerade produkter på den svenska institutionella marknaden. SGP lanserade våren 2013 publika emissioner, som görs tillgängliga för privata investerare genom externa distributörer. Målsättningen är att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och intressanta investeringsförslag, utvecklade utifrån ett institutionellt förhållningssätt till förvaltning och samtidigt anpassat till den enskilde individens behov. SGP står under Finansinspektionens tillsyn och innehar alla nödvändiga tillstånd. För all distribution kommer SGP att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos emittenten. Sedan den 4:e juli 2014 har SGP förvärvat Oak Capitals verksamhet relaterad till strukturerade produkter för att ytterligare stärka och bredda erbjudandet. Oak Capital har sedan 2007 arrangerat och omsatt publika strukturerade produkter till ett nominellt värde av över tio miljarder svenska kronor. SGP Svenska Garantiprodukter AB Kungsgatan 55, Stockholm Telefon:

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

OBLIGATION NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER 1409B

OBLIGATION NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER 1409B TECKNAS SENAST 10 OKTOBER 2014 OBLIGATION NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER 1409B Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG Obligation 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 6 år INDIKATIV

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

iberica Exponering mot Spanien och Portugal Ej Kapitalskyddad Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor

iberica Exponering mot Spanien och Portugal Ej Kapitalskyddad Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad iberica sprinter Exponering mot Spanien och Portugal Iberica Sprinter Ej Kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 130 % (indikativt)

Läs mer

Sprinter Sydeuropa Smart Bonus 3,5 år nr 1678

Sprinter Sydeuropa Smart Bonus 3,5 år nr 1678 TECKNA DIG SENAST 28 NOVEMBER 2013 BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK Sprinter Sydeuropa Smart Bonus 3,5 år nr 1678 EGENSKAPER AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 EUROPEISKA MARKNADER MINST INDIKATIVT 20% AV- KASTNING,

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sprinter Sverige Platå nr 2178

Sprinter Sverige Platå nr 2178 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Sprinter Sverige Platå nr 2178 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BARRIÄRBEROENDE RISK Sprinter Sverige Platå nr 2178 EGENSKAPER TA POSITION PÅ DEN SVENSKA BÖRSEN

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad europeiska banker kupong warrant Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Warrant Nej Kupong:: 22 % indikativt

Läs mer

USA. USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor. Exponeringstid: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas

USA. USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor. Exponeringstid: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad USA 10 Bolag USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Deltagandegrad: Köpkurs: Exponeringstid: Emittent: Garantrating: Notering: Sista anmälningsdag:

Läs mer

Autocall Svenska bolag Combo & Kursskyddad kupong nr 2251

Autocall Svenska bolag Combo & Kursskyddad kupong nr 2251 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Svenska bolag Combo & Kursskyddad kupong nr 2251 TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att

Läs mer

Autocall Svenska bolag Combo & Kursskyddad kupong nr 2315

Autocall Svenska bolag Combo & Kursskyddad kupong nr 2315 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Svenska bolag Combo & Kurskyddad kupong nr 2315 TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter Nordiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Kupong: 15 %,

Läs mer

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen?

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen? USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad USA 10 BOLAG USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %, indikativt Köpkurs: 100 % Exponeringstid:

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380

Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374

Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd

Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd nr 2445 TECKNA DIG SENAST 14 OKTOBER 2015 100% kapitalskydd BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum

Läs mer