CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E"

Transkript

1 TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE KUPONG: 12 % (indikativt, lägst 8 %) INLÖSENBARRIÄR: 90 % av Startkurs KUPONGBARRIÄR: 90 % av Startkurs RISKBARRIÄR EFTER 5 ÅR: 60 % av Startkurs INRIKTNING: Två börshandlade fonder inriktade mot olja respektive oljebolag NOMINELLT BELOPP: kr per Certifikat (exklusive Courtage) EMITTENT: UBS AG, London Branch EMITTENTRATING: S&P: A / Moody s: A2 ARRANGÖR: SGP Svenska Garantiprodukter AB ISIN: SE SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 mars 2015 VEM PASSAR PLACERINGEN? Certifikat Autocall Olja 1502E passar en investerare med en relativt positiv grundsyn på oljepriset och oljebolag utan förväntningar på kraftiga kursuppgångar. Investeraren föredrar en god möjlighet till fast avkastning, med ett visst utrymme för nedgångar, framför att följa marknadernas eventuella uppgångar fullt ut. MÖJLIGHET TILL 12 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG MÖJLIGHET TILL FÖRTIDA FÖRFALL VAD UTMÄRKER PLACERINGEN? Placeringen är kopplad till två underliggande tillgångar. Möjlighet finns till en fast avkastning (kupong) som kan betalas ut varje år. Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver investeraren sätta sig in i hur dessa tre barriärer fungerar. Investeraren undviker ett negativt utfall så länge ingen av de två underliggande tillgångarna fallit under den nedersta barriären på slutdagen. VILKA RISKER TAR INVESTERAREN? Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena risken är kopplad till marknaden. Om den sämst utvecklade underliggande tillgången på slutdagen hamnar under den nedersta barriären (riskbarriären) drabbas investeraren fullt ut av nedgången i den sämst utvecklade underliggande tillgången. Den andra är en kreditrisk, i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. Per den 4:e juli 2014 förvärvade SGP Oak Capitals verksamhet relaterad till strukturerade produkter. För mer information se Observera! att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att SGP Svenska Garantiprodukter AB kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta villkor ej kan hållas.

2 Det svarta guldet I det moderna samhället finns det få råvaror som har en lika betydande roll som oljan. Ända sedan industrialismens tidiga dagar har olja haft en central roll och varit kärnan i allt från drivmedel till asfalterade vägar och plastförpackningar Det globala oljepriset har historiskt drabbats av flera kraftiga nedgångar som var och en orsakats av olika bakomliggande anledningar, oftast kopplade till störningar i utbud och/eller efterfrågan. Förra gången vi såg ett kraftigt fall i oljepriset var i samband med den globala finanskrisen Då föll priset för nordamerikansk olja (WTI) under USD 50 fatet som ett resultat av att global efterfrågan totalt kollapsade. Balansen mellan efterfrågan och utbud sattes alltså ur spel på ett väldigt abrupt sätt då både företag och konsumenter tappade all (positiv) tro på framtiden. Den gången återhämtade dock oljepriset stora delar av fallet inom loppet av 12 månader, och vid utgången av 2009 hade oljepriset mer än dubblats från de lägsta nivåerna under krisen. Den snabba uppgången kom som ett resultat av att framtidstron kom tillbaka och därmed även gradvis den faktiska efterfrågan. Varför har oljepriserna fallit under hösten 2014? Det fall som noterats i oljepriset under hösten 2014 har till skillnad från 2008 sin rot i flera mer spridda faktorer. En av de bakomliggande förklaringarna till det lägre oljepriset är en lägre ekonomisk efterfrågetillväxt i bland annat eurozonen samt Kina. På utbudssidan har marknaden växt dramatiskt under de senaste åren till följd av bland annat den ökade utvinningen av skifferolja i Nordamerika. Den utlösande faktorn bakom den senare delen av fallet var dock att olje-kartellen OPEC misslyckades att enas om att minska oljeproduktionen. Detta fick marknaden att tappa förtroende för deras förmåga att kontrollera priset och som följd har den negativa trenden fortsatt de senaste två månaderna. Om man jämför detta fall med det vi såg 2008 så anser vi att nedgången förra gången var mer fundamentalt driven och denna gång ser vi ett större inslag av spekulation. Vi argumenterar inte tvunget att oljan var rätt värderad när den handlades strax över USD 110 fatet för ett drygt halvår sedan men vi är absolut av uppfattningen att situationen i världsekonomin inte har ändrats så dramatiskt som man kan tro om man isolerat tittar på förändringen i oljepriset. Detta får man även stöd för när man konstaterar att andra industriella metaller inte alls har fallit lika mycket under den här tiden. Var är oljepriset på väg? Sett ur ett historiskt perspektiv har oljepriset under föregående kriser i genomsnitt fallit under en 6-månadersperiod, med cirka 48 % från topp till botten. Denna gång föll priset 59 % på knappt sju månader och nådde botten (permanent eller tillfälligt) den 13 januari. Generellt sett har vi en relativt positiv syn på den globala ekonomiska utvecklingen. Detta talar för en gradvis återhämtning i oljepriset, framförallt drivet av efterfrågan. Det lägre oljepriset i sig flyttar pengar från oljeproducenter till oljekonsumenter. Med tanke på att den senare gruppen kan antas spendera en större del av detta än den första så ger detta stöd till den globala tillväxten, Detta gäller inte minst för den amerikanska konsumenten som är en mycket viktig del av den amerikanska ekonomin, och följaktligen en central del i den totala globala oljeefterfrågan. Ett högre oljepris finner också stöd i att nuvarande nivåer inte är långsiktigt hållbara då flera av OPEC:s mest inflytelserika länder behöver väsentligt högre oljepriser för att få balans i sina statsbudgetar. Källa: SGP

3 HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR* United states Oil Fund SPDR S&P Oil & Gas Exlploration & Production ETF MSCI World (Världsindex) HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR UNITED STATES OIL FUND* United states Oil Fund 60% riskbarriär HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION* HISTORISK UTVECKLING FÖR UNDERLIGGANDE TILLGÅNGAR* I graferna till vänster visas den historiska kursutvecklingen för respektive Underliggande Tillgång där den röda linjen visar var Riskbarriären på 60 % skulle ha legat med utgångspunkt från kursnivåerna per den 20 januari För att risken i Certifikatet ska aktualiseras måste kursen för den sämsta Underliggande Tillgången falla kraftigt och på Slutdagen om 5 år ha fallit med mer än 40 % från Startkursen. Om detta skulle ske innebär det en stor förlust för investeraren. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning SPDR S&P Oil & Gas Exlploration & Production ETF 60 % riskbarriär PLACERINGENS FÖRDELAR > Möjlighet till kupong vid positiv, oförändrad eller till viss del negativ utveckling av Underliggande Tillgångar. > Oljepriser och värderingar på oljebolag på låga nivåer. PLACERINGENS NACKDELAR > Ej kapitalskyddad. Hela Nominella beloppet kan därigenom gå förlorat. > Avkastningen beräknas på den Underliggande Tillgång som utvecklats sämst. Källa: Bloomberg (per 20 januari 2015).

4 Hur fungerar placeringen? *** 90 % av Startkursen Inlösen-/kupongbarriär (årsvis). Placeringen avslutas genom en automatisk inlösen efter 1 5 år, vilket sker då samtliga Underliggande Tillgångar vid ett Observationsdatum står på eller över 90 % av sina respektive Startkurser. Då erhålls Nominellt Belopp plus en Kupong och eventuellt tidigare uteblivna Kuponger. Certifikat Autocall Olja 1502E MÖJLIGHET OCH VISS TRYGGHET Placeringen erbjuder en möjlig årlig Ackumulerande Kupong om indikativt 12 % (lägst 8 %) av Nominellt Belopp. Placeringens Riskbarriär uppgår till 60 % av Startkurs på Slutdagen, vilket sammantaget skapar förutsättningar för både god avkastning och viss trygghet i samma placering. MÖJLIGHET TILL FÖRTIDA FÖRFALL Vid Förtida Förfall återbetalas Nominellt Belopp plus en Kupong samt eventuellt Ackumulerad(e) Kupong(er). Om Förtida Förfall uteblir ges fortfarande möjlighet till god avkastning på Återbetalningsdagen samtidigt som minst Nominellt Belopp återbetalas om ingen Underliggande Tillgång understiger Riskbarriären på slutdagen. INTRESSANT UNDERLIGGANDE Placeringens två Underliggande Tillgångar ger exponering mot olja respektive oljebolag. 60 % av Startkursen Riskbarriär (5-årsdagen). Om placeringen inte löses in i förtid och om den sämsta Underliggande Tillgången på Slutdagen efter 5 år befinner sig under Inlösen-/kupongbarriären men inte har fallit mer än 40 % från sin Startkurs återbetalar Emittenten Nominellt Belopp. Om den sämsta Underliggande tillgången dock fallit mer än 40% från startkurs på slutdagen återbetalar emittenten Nominellt belopp minskat med nedgången i den sämsta Underliggande Tillgången. Underliggande Tillgångar Avkastningen baseras på utvecklingen av två Underliggande Tillgångar med exponering mot olja respektive oljebolag: UNITED STATES OIL FUND LP United states Oil Fund LP (Bloomberg-kod: USO UP Equity) är en börshandlad fond vars mål är att följa prisförändringarna i Oljeterminer kopplade till WTIoljan. För mer info: SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRO- DUCTION SPDR S&P Oil & Gas exploration & Production ETF (Bloomberg-kod: XOP UP Equity) är en amerikansk börshandlad fond vars mål är att följa indexet S&P Oil & Gas exploration and production. Indexet består av amerikanska bolag aktiva inom utvinning och prospektering av olja och naturgas. För mer info: Hur beräknas avkastningen? MÖJLIGHET TILL FÖRTIDA FÖRFALL I det fall ingen Underliggande Tillgång, på ett årligt Observationsdatum, fallit med mer än 10 % från respektive Startkurs förfaller placeringen i förtid. Investeraren erhåller i detta fall Nominellt Belopp samt en Kupong om 12 % (indikativt) plus eventuellt uteblivna Kuponger från tidigare år. RISKBARRIÄR PÅ SLUTDAGEN (ÅR 5) Givet att placeringen inte förfallit i förtid under de första 4 åren av Löptiden samt att den sämst utvecklade Underliggande Tillgången inte fallit med mer än 10 % från Startkursen erhåller investeraren det Nominella Beloppet, årlig Kupong och tidigare uteblivna Kuponger. Om någon av de Underliggande Tillgångarna fallit med mer än 10 % från Startkurs så erhåller Investeraren ingen Kupong dock erhålls det Nominella Beloppet. Skulle dock någon av de Underliggande Tillgångarna på Slutdagen vara lägre än Riskbarriären (60 % av Startkurs) utbetalas ingen Kupong och Investeraren erhåller ett belopp motsvarande en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Tillgången med sämst utveckling. Hela eller delar av det Nominella Beloppet kan således gå förlorat. RISKER I AVKASTNINGSSTRUKTUREN Om den Underliggande Tillgången med sämst utveckling är lägre än Inlösen-/kupongbarriären vid ett Observationsdatum, så betalas ingen Kupong för det året. Placeringen löper då vidare med möjlighet till en Kupong vid nästa Observationsdatum. Certifikatets avkastning begränsad till Kupongen samt eventuellt tidigare ackumulerade kuponger vilket innebär att Investeraren inte får ytterligare del av uppgången i Underliggande Tillgångar vid Förtida Förfall eller Ordinarie Förfall. Vid Ordinarie Förfall erhåller Investeraren dennes Nominella belopp samt Kupong och tidigare eventuellt uteblivna Kuponger så länge samtliga av de Underliggande Tillgångarna stänger på eller över Inlösen-/kupongbarriären på 90 % av Startkurs. Om någon av de Underliggande Tillgångarna är lägre än Inlösen-/kupongbarriären utbetalas ingen Kupong och Investeraren erhåller i detta fall dennes Nominella Belopp så länge ingen av de Underliggande Tillgångarna är lägre än Riskbarriären. Om någon av de Underliggande Tillgångarna är lägre än Riskbarriären så kan avkastningen i Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Tillgång som har utvecklats sämst. Hela Nominella Beloppet kan således gå förlorat.

5 EMITTENT UBS AG, med säte i Zürich och Basel, Schweiz, bildades 1998 genom en fusion av Schweizerischer Bankverein (SBV) och Schweizerische Bankgesellschaft (SBG). Med huvudkontor i Zürich och Basel, Schweiz, uppvisar UBS en global närvaro med omkring anställda (2010) i mer än 50 länder. Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs framställande A enligt Standard & Poor s Rating Services, en division av The McGraw- Hill Companies, samt en kreditvärdighet på A2 enligt Moody s Investor Service. För mer detaljerad beskrivning av Emittenten vänligen se Prospektet. 90% 60% Exempel: Hur beräknas avkastningen? *** RÄKNEEXEMPEL CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E 1 2 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 90% Inlösen-/ kupongbarriär 60% Riskbarriär (Riskbarriären observeras enbart på Slutdagen) 3 4 Grafen visar utvecklingen för den sämsta Underliggande Tillgången vid varje given tidpunkt. Räkneexemplet är baserat på en indikativ årlig Ackumulerande Kupong om 12 % samt inkluderar ett Courtage om 2 %. EXEMPEL 1: Det sker ett Förtida Förfall i placeringen år 1 och Investeraren erhåller Nominellt Belopp samt en Kupong om 12 %. Investerat Belopp (inkl. Courtage) kr Totalt återbetalningsbelopp kr Total avkastning 2 9,8% Effektiv årsavkastning 3 9,8% EXEMPEL 2: Det sker ett Förtida Förfall i placeringen år 3 och Investeraren erhåller Nominellt Belopp samt Kupong om 12 % samt tidigare uteblivna Kuponger om totalt 24 %. Total Kupong vid förfall blir således 36 %. Investerat Belopp (inkl. Courtage) kr Totalt återbetalningsbelopp kr Total avkastning 2 33,3% Effektiv årsavkastning 3 10,1% EXEMPEL 3: På Slutdagen har den sämst utvecklade Underliggande Tillgången fallit med 15 % från Startkursen. Investeraren erhåller således Nominellt Belopp. I detta exempel har det inte heller betalats ut några Kuponger tidigare under Löptiden. Investerat Belopp (inkl. Courtage) kr Totalt återbetalningsbelopp kr Total avkastning 2-2,0% Effektiv årsavkastning 3-0,4 % EXEMPEL 4: På Slutdagen har den sämst utvecklade Underliggande Tillgången fallit med 45 % från Startkursen. Investeraren erhåller således Nominellt Belopp minskat med 45 % vid förfall. I detta exempel har det inte heller betalats ut några Kuponger tidigare under Löptiden. Investerat Belopp (inkl. Courtage) kr Totalt återbetalningsbelopp kr Total avkastning 2-46,1% Effektiv årsavkastning 3-11,6 % 1 Totalt återbetalningsbelopp defineras som Nominellt Belopp tillsammans med samtliga utbetalda kuponger (oavsett utbetalningstillfälle). I de fall den sämsta Underliggande Tillgången understiger Riskbarriären på slutdagen likställs Totalt återbetalningsbelopp med nominellt belopp minskat med negången i den sämsta Underliggande Tillgången. 2 Total avkastning avser total avkastning under löptiden i procent på investerat belopp inklusive courtage. 3 Effektiv årsavkastning avser effektiv årsavkastning på investerat belopp inklusive courtage.

6 Viktiga Datum SÄLJPERIODEN STARTAR: 26 januari 2015 SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 mars 2015 LIKVIDDAG: 27 mars 2015 STARTKURS FASTSTÄLLS: 10 april 2015 LEVERANSDAG: 17 april 2015 FÖRTIDA ÅTERBETALNINGSDAGAR: Se Förtida Återbetalningsdagar SISTA DAG PÅ EXPONERINGSTIDEN: 13 april 2020 (vid ej Förtida Förfall) ÅTERBETALNINGSDAG: 27 april 2020 (vid ej Förtida Förfall) Anmälan och betalning MINSTA TECKNINGSBELOPP Nominellt kr och därutöver i poster om kr. ANMÄLAN & BETALNING Anmälan är bindande och ska vara SGP Svenska Garantiprodukter AB tillhanda per post eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara SGP tillhanda senast på Likviddagen. Betalning kan också göras i förskott. BANKGIRO BG: Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnummer eller försäkringsnummer. Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor. Definitioner Ackumulerande Kupong avser storleken på den möjliga årliga avkastningen i relation till Nominellt Belopp om Nivån för alla Underliggande Tillgångar uppgår till 90 % eller mer av Startkursen på något av Observationsdatumen. Ackumulerande Kupong är indikativt 12 %. Erbjudandet kommer att återkallas om Ackumulerande Kupong understiger 8 %. Anmälningsperiod avser perioden, från och med 26 januari 2015 till och med 20 mars 2015, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Bankdag avser en Bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet där det definieras under begreppet Banking Day. Certifikat eller Certifikat Autocall Olja 1502E avser certifikat med ISIN nummer SE Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer Nominella beloppet. Emittent avser UBS AG, London Branch, dess efterföljare och övertagare. Erbjudandet avser försäljning av Certifikaten av Svenska Garantiprodukter. Förtida Förfall avser förtida inlösen av Certifikatet på någon av de Förtida Återbetalningsdagarna villkorat av att Nivån för alla Underliggande Tillgångar uppgår till 90 % eller mer av Startkursen på något av Observationsdatumen. I händelse av Förtida Förfall erhåller Investeraren en Kupong plus ev. ej utbetalda kuponger från tidigare löptidsår, samt 100 % av Nominellt Belopp. Förtida Återbetalningsdagar avser den tidigaste tidpunkten för återbetalning av nominellt belopp samt kuponger vid ett Förtida Förfall. En förtida återbetalningsdag inträffar 10 bankdagar efter respektive observationsdatum vid ett Förtida Förfall. Denna tidsperiod tar i beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt Euroclear Sverige AB:s och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) avser detta dokument. Inlösen-/ kupongbarriär avser 90% av Startkurs på respektive Observationsdatum för den Underliggande Tillgång som utvecklats sämst. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Kupong avser Ackumulerande Kupong. Kupongen fastställs senast den 10 april 2015 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Leveransdag avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 17 april Likviddag avser den 27 mars 2015 och är det datum då Nominellt Belopp plus Courtage senast ska erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 10 april 2015 till och med den 13 april 2020 och avser perioden när Certifikatet har en exponering mot de Underliggande Tillgångarna. Nivå avser den aktuella nivån för en Underliggande Tillgång, med beaktande av relevant Startkurs, Observationsdatum och uttryckt i procent. Nominellt Belopp avser per Certifikat. Observationsdatum avser, som närmare beskrivits i Prospektet, den 10 april varje år under löptiden (från och med år 1) eller om något av dessa datum inte är en Bankdag, närmast efterföljande Bankdag. Ordinarie Förfall avser inlösen av Certifikatet på Återbetalningsdagen. Prospekt avser UBS prospekt med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Svenska Garantiprodukter och via Svenska Garantiprodukters hemsida på Internet www. oakcapital.se eller hos Emittenten. Riskbarriär avser 60 % av Startkurs för sämst utvecklad Underliggande Tillgång på Slutdagen och ger endast ett begränsat skydd. Hela Nominella beloppet kan gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid försäljning före Återbetalningsdagen kan dock delar av Nominellt Belopp och/eller avkastningen utebli. Slutdag avser 13 april Slutkurs avser Stängningskursen för respektive Underliggande Tillgång på relevant Slutdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Startdag avser den 10 april Startkurs avser Stängningskurs på Startdagen för en Underliggande Tillgång eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag. Stängningskurs för en Underliggande Tillgång på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. Svenska Garantiprodukter avser SGP Svenska Garantiprodukter AB, med hemsida på Internet Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Teckningskurs (Emissionskurs) avser det pris i % av Nominellt Belopp som investeraren betalar för placeringen (exklusive Courtage). Teckningskurs är 100 % av Nominellt Belopp. Underliggande Tillgångar avser United States Oil Fund samt SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production som beskrivs närmare i avsnittet Underliggande Tillgångar och i Prospektet. Återbetalningsdag/Kupongutbetalningsdag Med återbetalningsdag/kupongutbetalningsdag avses tidigaste tidpunkt för återbetalningsdag/ kupongutbetalningsdag enligt Emittentens Grundprospekt och tillämpliga Slutliga villkor, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt Euroclear Sverige AB:s och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. Återbetalningsdag avser 27 april 2020 vid ej Förtida Förfall. Viktigt om risker En investering i Certifikatet är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de viktigaste riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa samt övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Emittentens Prospekt. ICKE KAPITALSKYDDAD PLACERING Certifikatet är inte kapitalskyddat. Återbetalning av Nominellt Belopp är beroende av utvecklingen i Underliggande Tillgångar. Investeraren riskerar att förlora hela Nominella beloppet i händelse av en negativ utveckling i den sämst utvecklade Underliggande Tillgången. KREDITRISK Vid ett köp av Certifikatet tar Investeraren en kreditrisk på Emittenten. Återbetalningen av Certifikatet är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbealingsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd, riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur placeringen har utvecklats under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditvärdigheten hos UBS AG, London Branch är att studera dess kreditvärdighetsbetyg som är A per den 20 januari 2015 enligt kreditinstitutet Standard & Poor s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta kreditbetyg) och A2 enligt Moody s (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta kreditbetyg). För mer information vänligen se samt Emitentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på Svenska Garantiprodukter under dess Löptid. Investeringen omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD) Placeringen har som längst en löptid på 5 år och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm där Svenska Garantiprodukter ställer dagliga köpkurser. Svenska Garantiprodukter kan i vissa fall ställa säljkurser. Om Investeraren väljer att sälja Certifikatet före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl högre som lägre än det ursprungliga Nominella Beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Certifikatet. Exempel på när detta kan inträffa är vid kraftiga kursrörelser, om handel på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid samt tekniska fel. Vid vissa begränsade situationer så kan även Emittenten komma att lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösningsbeloppet kan då vara såväl lägre som högre än det ursprungliga Nominella Beloppet. VALUTARISK Placeringen är noterad och valutasäkrad i svenska kronor (SEK) således påverkar valutakursförändringar ej avkastningen eller Nominellt Belopp som är knutet till placeringen. EXPONERINGSRISK Utvecklingen för Underliggande Tillgångar är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikatet. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av ett flertal olika faktorer och innefattar ett flertal komplexa risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, politiska risker, råvaruprisrisker, ränterisker och valutarisker. En investering i Certifikatet kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande tillgången. En investering i Certifikatet kan också innebära att hela Nominella Beloppet förloras. KONSTRUKTIONSRISK Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongen. Om en eller flera Underliggande Tillgångar utvecklas i ännu mer förmånlig riktning, tar Investeraren således inte del av den överskjutande uppgången. Om Riskbarriären har passerats av sämsta Underliggande Tillgång på Slutdagen exponeras Investeraren uteslutande mot kursutvecklingen för den sämsta Underliggande Tillgången och Investeraren kan därmed riskera att förlora stora delar eller hela Nominella Beloppet.

7 RÄNTERISK Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringen och kan medföra att placeringens marknadsvärde ändras positivt eller negativt. Detta kan medföra att marknadsvärdet avviker från ett förväntat värde av Investeraren baserat på utvecklingen i Underliggande Tillgångar. KOMPLEXITET I PLACERINGEN Avkastningen i strukturerade produkter bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå för Investeraren och som därmed gör det svårt att jämföra investeringen med andra investeringsalternativ. Många aktörer ger ut olika Certifikat. Även om dessa Certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika Certifikat, inklusive prissättning av dessa, ofta är begränsad. Innan Investeraren köper en viss strukturerad produkt så bör denne sätta sig in i hur den specifika produkten fungerar och ta del av Emittentens Prospekt. MARKNADSAVBROTT OCH SÄRSKILDA HÄNDELSER Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Emittenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut någon eller samtliga av de Underliggande Tillgångar mot en annan. Det är viktigt att Investeraren läser mer om detta i de slutgiltiga villkoren samt i Emittentens Prospekt. MARKNADSFÖRING Detta Marknadsföringsmaterial utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikatet. Emittentens Prospekt innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikatet och Svenska Garantiprodukters Erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt och i förekommande fall, slutgiltiga villkor. Information finns tillgänglig på se. Svenska Garantiprodukter reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i detta Marknadsföringsmaterial. INDIKATIVA VILLKOR FÖR ERBJUDANDET Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet understiger kr. Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på Startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Svenska Garantiprodukter eller Emittentens bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Svenska Garantiprodukter eller Emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Svenska Garantiprodukter bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på den Ackumulerande Kupongen understiger 8 %. EVENTUELL KREDITFÖRÄNDRING ELLER ANNAN VÄSENTLIG NY INFORMATION OM EMITTENTEN I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Svenska Garantiprodukter om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Svenska Garantiprodukter att på Emittentens begäran publicera sådan information på Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Svenska Garantiprodukter för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. HISTORISK ELLER SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Svenska Garantiprodukters eller Emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktiskt eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatets Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i detta Marknadsföringsmaterial. RÄKNEEXEMPEL Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. RÅDGIVNING Om det aktuella Certifikatet är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild Investerares egna förhållanden och varken detta Marknadsföringsmaterial eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till Investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikatet ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikatet är endast passande för Investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för Investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatets exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Svenska Garantiprodukter eller utvald Emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. För samtlig distribution kommer Svenska Garantiprodukter att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos Emittenten. Övrigt ARRANGÖRSARVODE OCH ÖVRIGA KOSTNADER Till SGP: Vid en investering i en strukturerad produkt som arrangeras av SGP betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2 % av nominellt belopp. Courtage kan även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid. Utöver courtage erhåller SGP ett arrangörsarvode från emittenten av den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet och uppgår till mellan 0,8-1,2 % per år med antagandet att den strukturerade produkten innehas till ordinarie förfall. TILLÅTNA ERSÄTTNINGAR TILL OCH FRÅN TREDJE PART Till förmedlare: Förmedlingen eller marknadsföringen av den strukturerade produkten utförs av olika förmedlare eller marknadsförare. För dessa tjänster betalar SGP en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till SGP samt upp till cirka 60 % av maximalt arrangörsarvode som SGP erhåller från emittenten. Till försäkringsbolag: Vid teckning av strukturerade produkter som förvaltas i en försäkringsdepå utgår ersättning till försäkringsbolaget som tillhandahåller försäkringsdepån. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till SGP samt upp till cirka 60 % av maximalt arrangörsarvode som SGP erhåller från emittenten. Total ersättning: Den sammanlagda ersättningen som kunden betalar vid teckning av en strukturerad produkt är summan av courtaget och arrangörsarvodet. Observera att hela ersättningen tas ut vid teckningstillfället och att ersättningen inte återbetalas vid avyttring i förtid eller vid förfall. Courtaget tas ut som en ersättning utöver investerat belopp men arrangörsarvodet är inräknat i det investerade beloppet. Exempel vid ett Nominellt Belopp på kr i Cerifikat Autocall Olja1502E med 5 års löptid: Courtage: 2,0 % på Investerat belopp (Betalas utöver Nominellt Belopp) kr Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5 år kr (Inkluderat i Nominellt Belopp) (Beräknas på Nominellt Belopp) Totalt kr BESKATTNING För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att äga en strukturerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk gällande skattelagstiftning, vara beroende av speciella omständigheter. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering. Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på MARKNADSNOTERING OCH HANDEL Ansökan om upptagande av placeringen för handel vid NASDAQ OMX Stockholm AB kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ Stockholm där Svenska Garantiprodukter ställer dagliga köpkurser. Svenska Garantiprodukter kan i vissa fall ställa säljkurser. ÅTERBETALNINGSDAG Med återbetalningsdag avses tidigaste dag för återbetalning. Tidigaste dag för återbetalning framgår av Emittentens Prospekt och slutgiltiga villkor. Återbetalningen är beroende av den centrala värdepappersförvaltarens och/eller en eller flera clearinginstituts betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalningen sker senare än tidigaste dag. INFORMATION FÖR UTLANDSBOENDE Informationen i denna broschyr riktar sig inte till och är inte avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som befinner sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer bosatta i USA, handelsbolag, juridiska personer eller företag som har hemvist i USA eller som är registrerade under amerikansk lag eller någon annan U.S. person (såsom definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933), och informationen i denna broschyr skall inte anses utgöra ett erbjudande om att köpa eller sälja eller en uppmaning om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster inom USA:s gränser, i synnerhet inte till sådana personer, invånare, juridiska personer, eller företag som omnämns ovan. Sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan får inte förvärva eller köpa produkter eller tjänster som avses i denna broschyr och inget erbjudande om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster från sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som lämnas avseende produkter häri kommer att godkännas eller accepteras. The information in this material is not directed at and is not intended for persons, whatever their citizenship, who currently are in the territory of the United States, nor is it intended for U.S. residents, partnerships or corporations organized or incorporated under U.S. law or other U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), and shall not be deemed an offer to provide or sell, or the solicitation of an offer to acquire or purchase products or services in the territory of the United States, in particular to such persons, residents, partnerships or corporations mentioned above. No such persons, residents, partnerships or corporations may acquire or purchase products or services as set out in this material, and no offers to acquire or purchase products or services made by such persons, residents, partnerships or corporations will be acknowledges or accepted. SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Svenska Garantiprodukter has agreed that neither itself nor any subsidiary of Svenska Garantiprodukter will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HERE OF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE - BRANSCHKOD Svenska Garantiprodukter AB är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

8 Om SGP Svenska Garantiprodukter AB SGP startade 2004 som oberoende arrangör av strukturerade placeringar. Med lång erfarenhet och den största respekt för kundens pengar, har vi blivit en av de ledande aktörerna inom strukturerade produkter på den svenska institutionella marknaden. SGP lanserade våren 2013 publika emissioner, som görs tillgängliga för privata investerare genom externa distributörer. Målsättningen är att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och intressanta investeringsförslag, utvecklade utifrån ett institutionellt förhållningssätt till förvaltning och samtidigt anpassat till den enskilde individens behov. SGP står under Finansinspektionens tillsyn och innehar alla nödvändiga tillstånd. För all distribution kommer SGP att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos emittenten. Per den 4:e juli 2014 förvärvade SGP Oak Capitals verksamhet relaterad till strukturerade produkter för att ytterligare stärka och bredda erbjudandet. Oak Capital har sedan 2007 arrangerat och omsatt publika strukturerade produkter till ett nominellt värde av över tio miljarder svenska kronor. SGP Svenska Garantiprodukter AB Kungsgatan 55, Stockholm Telefon:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer