Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor"

Transkript

1 Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 % av Startkurs Investeringsbelopp: kr per Certifikat (exklusive Courtage) Exponeringstid: 2,5 år Emittent: Credit Suisse AG, London Branch Emittentrating: S&P A / Moody s A1 Notering: NASDAQ OMX Stockholm AB (Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall) Sista anmälningsdag: 6 mars 2015 För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som tror på en svagt positiv marknad och vill ha exponering mot den svenska aktiemarknaden med en indikativ Deltagandegrad om 500 procent och visst Kursfallskydd vid i viss mån negativa scenarion. Vad utmärker placeringen? 2,5 års Exponeringstid mot svenska aktiemarknaden. En Avkastning vid ett positivt utfall motsvarande en indikativ Deltagandegrad om 500 procent. multiplicerat med Indexutvecklingen upp till Platån. Undviker ett negativt utfall så länge Indexutvecklingen inte har fallit under Kursfallskyddet om 80 procent av Startkurs vid Exponeringstidens slut. Vilka huvudsakliga risker följer med placeringen? Placeringen är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan både öka och minska i värde under Exponeringstiden. Placeringen innebär även att investeraren har en kreditrisk på Emittenten. Certifikatet är inte kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. Marknadsföringsmaterial Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

2 Om riskerna i investeringen En investering i Certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet. Emittentrisk Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på Carnegie i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Marknads- och exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i Certifikat kan också innebära att hela det investerade beloppet förloras. Specifika risker avseende lånefinansiering Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifikat sker, ta del av Prospektet. Skatter Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på Certifikatet. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är valutaskyddad. Viktig information (Om Marknadsföringsbroschyren) Branschkod Strukturerade Produkter Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på samt hos Emittenten. Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan 7. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Prospekt och villkor för Certifikaten Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker angående investeringen. Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande certifikatsvillkoren. Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet understiger kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Carnegie eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie eller Emittenten bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kr. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på Deltagandegrad understiger 400 %. Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie på Emittentens begäran att publicera sådan information på Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Carnegie för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. 2 SVERIGE PLATÅ

3 Sverige Platå Sverige Platå erbjuder förhöjd exponering mot den svenska aktiemarknaden Svensk ekonomi har klarat sig bra då många andra länder i Europa har varit i recession. Den svaga kronan bör lyfta vinsterna i de svenska exportbolagen. Indikativ Deltagandegrad om 500 procent 1 och Kursfallskydd om 80 procent av Startkurs. 2 Svenska aktiemarknaden bör gynnas av en återhämtning i Europa Svensk ekonomi har klarat sig bra när många andra länder i Europa har varit i recession. Ekonomiska fundament som bytesbalans och statsfinanser är sunda även om ett svagare Europa dämpar svensk industri som har stor del av sin försäljning där. Å andra sidan signalerar Europeiska Centralbanken (ECB) tydligt en beredskap för att stimulera ekonomierna mera och den amerikanska ekonomin, som är världens största, tuffar på och växlar upp sin tillväxttakt och agerar därmed draglok åt den globala ekonomin. Kina som är världens andra största ekonomi utvecklas hyggligt även om fokus allt mer läggs på miljö- och tjänstesektorer. Bättre global tillväxt som enligt Internationella valutafonden (IMF) ska växla upp från dryga 3 procent i år till nästan 4 procent 2015 kan gynna svenska börsen. Den svagare kronan bör lyfta vinsterna i de svenska exportbolagen. Bankerna väger tungt på börsen och är tryggare än många europeiska banker de har gott om buffertkapital och mycket god vinstutveckling inte minst efter de senaste årens kostnadsbesparingar och bra ekonomisk aktivitet. Sverige Platå erbjuder investeraren exponering mot svenska aktiemarknaden med en indikativ Deltagandegrad om 500 procent 1, samtidigt som det investerade kapitalet är skyddat om Indexutvecklingen inte fallit mer än 20 procent vid Slutdagen. 2 Historisk utveckling för Underliggande Index* *Se Viktig information på sidan 2. Grafen nedan visar historisk utveckling för Underliggande Index. 3 Historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. 250% 200% 150% 100% 50% 0% jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 OMXS30 Index 1 Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den 19 mars 2015, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 400 %. 2 Observera att Kursfallsskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2. 3 Källa: Bloomberg, SVERIGE PLATÅ 3

4 Marknadsexponering mot Sverige Sverige Platå har 2,5 års Exponeringstid och ger exponering mot OMXS30 Index. Kursfallsskydd 100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen inte har fallit mer än 20 % från Startkurs på Slutdagen. 4 Platå Vid en positiv utveckling av Underliggande Index erhålls Indexutvecklingen multiplicerat med en indikativ Deltagandegrad om 500% upp till Platån om 5 %, vilket innebär att den maximala avkasningen är indikativt 5% x 500% = 25%. God potential och hög risk Sverige Platå har en indikativ Deltagandegrad om 500 % 5 mot Underliggande Index upp till Platån. Certifikatet är ej kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. Möjlighet att avyttra certifikatet före förfall Certifikatet avses noteras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Carnegie avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs avseende Certifikaten. För- & nackdelar Den svaga kronan bör lyfta vinsterna i de svenska exportbolagen. Förhöjd exponering mot OMXS30 Index. Ej kapitalskyddad. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Avkastningen är begränsad till Platån multiplicerat med Deltagandegraden, det vill säga indikativt 25%. Sverige Platå Sverige Platå ger Investeraren exponering mot den svenska aktiemarknaden via OMXS 30 Index samtidigt som det investerade kapitalet är skyddat om Indexutvecklingen inte fallit mer än 20 procent från Startkurs vid Slutdagen. En eventuell uppgång av Underliggande Index, upp till Platån, multipliceras med en indikativ Deltagandegrad om 500 procent, vilket innebär en maximal avkastning om indikativt 25 procent (Platå x Deltagandegrad). Så här fungerar det Utfall av en investering om 100 Certifikat à kr, det vill säga kr totalt Investeringsbelopp. Indexutveckling Tid (år) Platå Startkurs Exempel 1 Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv och högre än Platån erhålls Investeringsbeloppet plus Platån multiplicerat med Deltagandegraden. Investeringsbelopp + Platå (5%) x Deltagandegrad (500%) = kr Exempel 2 Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv, men lägre än Platån, erhålls Investeringsbeloppet plus Indexutvecklingen multiplicerat med Deltagandegraden. investeringsbelopp + Indexutveckling (+3%) x Deltagandegrad (500%) = kr Exempel 3 Om Indexutvecklingen på Slutdagen understiger 100 procent av Startkurs (Kursfallskyddet) men överstiger 80 procent av Startkurs (Kursfallskyddet) erhålls endast Investeringsbeloppet. investeringsbelopp = kr Exempel 4 (risk för år 2,5) Om Indexutvecklingen på Slutdagen understiger 80 procent av Startkurs (Kursfallskyddet) justeras Investeringsbeloppet ner med Indexutvecklingen. investeringsbelopp - Indexutveckling (-40%) = kr 2 2,5 Kursfallsskydd 4 Observera att Kursfallsskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2. 5 Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den 19 mars 2015, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 400 %. 4 SVERIGE PLATÅ

5 Hur beräknas avkastningen? Räkneexempel*** ***Se Viktig information på sidan 2. Investerare köper ett Certifikat med möjlighet till avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på avkastningen beror på tre faktorer: Indexutvecklingen Deltagandegrad Platå Indexutveckling Indexutvecklingen definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Index med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs. Startkursen bestäms av Stängningskursen på Startdagen för Underliggande Index. Slutkursen bestäms av Stängningskursen på Slutdagen för Underliggande Index. Se Prospekt för vidare detaljer. Deltagandegrad Deltagandegraden speglar hur stor hävstång som erhålls mot underliggande tillgång, det vill säga storleken på uppgången för underliggande tillgång som Investeraren får ta del av. Om den utvecklas positivt, upp till Platån, multipliceras denna med Deltagandegraden för att få fram slutvärdet. Indikativ Deltagandegrad är 500 % men den kan bli högre eller lägre. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 400 %. Beräkning av avkastningen Exemplet nedan illustrerar utfall av en investering om 100 Certifikat à kr, det vill säga kr totalt Investeringsbelopp. Deltagandegraden är indikativt 500 procent. Platå Indexutveckling Deltagandegrad Avkastning Avkastning på Investeringsbelopp Investeringsbelopp Total utbetalning Årseffektiv avkastning % 5 % 500 % 25 % kr kr kr 8,47 % +15 % 5 % 500 % 25 % kr kr kr 8,47 % +5 % 5 % 500 % 25 % kr kr krr 8,47 % +3 % 5 % 500 % 15 % kr kr kr 4,92 % +1 % 5 % 500 % 5 % kr kr kr 1,17 % +/-0 % 5 % 500 % - 0 kr kr kr -0,79% -10% 5 % 500 % - 0 kr kr kr -0,79% -20% 5 % 500 % - 0 kr kr kr -0,79% -35% 5 % 500 % -35% kr kr kr -16,49% Platå Platån innebär att Indexutvecklingens uppsida är begränsad till 5 %. Den maximala avkastningen blir därmed Platån multiplicerat med Deltagandegraden, således indikativt 25 % (5 % x 500 %). Avkastning Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv erhålls denna, upp till Platån, multiplicerat med Deltagandegraden. Om Indexutvecklingen är negativ, men överstiger Kursfallsskyddet om 80 % av Startkurs, erhålls endast Investeringsbeloppet. Om Indexutvecklingen på Slutdagen är lägre än 80 % av Startkurs justeras Investeringsbeloppet ned med Indexutvecklingen. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. 8 Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeringsbelopp med hänsyn taget till Courtage. SVERIGE PLATÅ 5

6 Beskrivning av Underliggande Index Om Indexutvecklingen för Underliggande Index på Slutdagen har sjunkit med mer än 20 procent från Startkurs kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering i Underliggande Index (exkl. utdelningar). Sverige (OMXS30 Index) OMXS30 Index är ett börsvärdesviktat index sammansatt av cirka 30 aktier som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm AB. Aktierna är utvalda efter deras handelsomsättning. OMXS30 Index beräknas sedan 30 september För mer information om OMXS30 Index se Bolag i Underliggande Index 9 ABB Alfa Laval Assa Abloy Atlas Copco (A-aktien) Atlas Copco (B-aktien) AstraZeneca Boliden Electrolux Ericsson Getinge Hennes & Mauritz Investor Investment AB Kinnevik Lundin Petroleum Modern Times Group Nordea Bank Nokia Sandvik Svenska Cellulosa AB (SCA) Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Securitas Svenska Handelsbanken Skanska SKF SSAB Swedbank Swedish Match Tele2 Teliasonera Volvo IT & Telekom 13% Material 7% Sällanköpsvaror 10% Konsumtionsvaror 7% Energi & Kraft 3% Bank & Finans 20% Industri & Tillverkning 33% Hälsovård 7% En investering i Certifikaten medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. 9 Källa: Bloomberg SVERIGE PLATÅ

7 Erbjudande och anvisningar i sammandrag Carnegie erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikatet och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket finns tillgängligt på alternativt beställs per telefon: Anmälan Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Teckningsanmälan finns tillgänglig på: alternativt per telefon: Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan den 6 mars Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 13 mars Euroclear Sweden AB Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 25 mars Ersättningar och avgifter För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med olika leverantörsbolag av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie en ersättning till leverantörsbolagen. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörsbolagen. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie. Ersättningar från Carnegie De produkter Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (distributör). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie normalt en ersättning till det distribuerande bolaget. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Ersättningar till Carnegie De produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning för försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika produkter tillhandahållna av samma emittent. Carnegie kalkylerar med Tilldelning I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats. Inregistrering vid börs Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Carnegie avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs avseende Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 % per år av produktens nominella belopp, under antagandet att aktuell produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Carnegie bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris. Courtage Courtage tillkommer med 2 procent av Investeringsbeloppet. Totalkostnad Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader. Exempel vid en investering på kr i Certifikatet med 2,5 års Löptid. Courtage 2% kr (betalas utöver investerat belopp) Arrangörsarvode 1,2% x 2,5 år kr (inkluderat i investerat belopp) Totalt kr Definitioner Anmälningsperiod avser perioden, från och med 26 januari 2015 till och med 6 mars 2015, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Avkastning för Certifikatet avser att om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv erhålls denna, upp till Platån, multiplicerat med Deltagandegraden. Om Indexutvecklingen är negativ, men överstiger Kursfallsskyddet om 80% av Startkurs, erhålls endast Investeringsbeloppet. Om Indexutvecklingen på Slutdagen är lägre än 80% av Startkurs justeras Investeringsbeloppet ned med Indexutvecklingen. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Bankdag avser en bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Carnegie avser Carnegie Investment Bank AB (publ), med Internetadress Certifikat eller Sverige Platå avser index- och/eller fondlänkade certifikat med ISIN nummer CH , kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB; ICOMX- PLA7ICS och kortnamn hos Euroclear Sweden AB; ICOMXPLA7ICS Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer Investeringsbeloppet. Deltagandegrad avser den faktor som multipliceras med Indexutvecklingen för att ge Avkastning. Deltagandegraden är indikativt 500 %. Deltagandegraden fastställs senast den 19 mars 2015 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Deltagandegrad informeras den 25 mars Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 400%. Emittent eller Credit Suisse avser Credit Suisse AG, London Branch, dess efterföljare och övertagare. Erbjudandet avser försäljning av Certifikaten av Carnegie. Exponeringstid avser perioden från och med den 19 mars 2015 till och med den 25 september 2017 och avser perioden när Certifikaten har en exponering mot Underliggande Index. Indexutveckling definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Index med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs för Underliggande Index. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga kr per Certifikat. Kursfallsskydd avser minst 100 % skyddat Investeringsbelopp på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen ej understiger 80% av Startkursen på Slutdagen. Kursfallsskyddet är 20% nedgång från Startkurs och ger endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid försäljning före Återbetalningsdagen kan dock delar av Investeringsbeloppet och/eller avkastningen utebli. Leveransdag avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 25 mars Likviddag avser den 13 mars 2015 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 25 mars 2015 till och med den 9 oktober 2017 och avser perioden mellan Leveransdag och Återbetalningsdag. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Platå innebär att Indexutvecklingens uppsida är begränsad till 5 %. Den maximala avkastningen blir därmed Platån multiplicerat med Deltagandegraden, således indikativt 25% (5% x 500%). Prospekt avser Credit Suisses grundprospekt, (daterat 11 augusti 2014) med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via och hos Emittenten. Slutdag avser den 25 september Slutkurs avser Stängningskursen för Underliggande Index på Slutdagen. Startdag avser den 19 mars Startkurs avser Stängningskurs på Startdagen för Underliggande Index eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag. Stängningskurs för Underliggande Index på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Underliggande Index avser OMXS30 Index som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Underliggande Index och i Prospektet. Återbetalningsdag avser den dag kvarvarande Investeringsbelopp samt eventuell avkastning på Investeringsbeloppet utbetalas och förväntas bli den 9 oktober SVERIGE PLATÅ 7

8 Erbjudandet i korthet Anmälan inges till Carnegie Investment Bank AB (publ) Structured Financial Products Regeringsgatan Stockholm Anmälningsperiod 26 januari mars 2015 Lägsta investeringsbelopp kr (motsvarande 10 Certifikat à kr) Courtage Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 13 mars 2015 Förvaring Certifikaten kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VPkonto kan öppna en förvaringsdepå hos Carnegie. Tids- och betalningsplan Startkurs och deltagandegrad Offentliggörs den 25 mars 2015 på Exponeringstid 19 mars september 2017 Kursfallsskydd 100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen inte understiger 80 % av Startkurs på det sista Observationsdatumet. Andrahandsmarknad Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB Emittent Credit Suisse AG, London Branch Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB ICOMXPLA7ICS ISIN-nummer CH Sista anmälningsdag 6 mars 2015 Utskick av avräkningsnota Sker löpande Likviddag 13 mars 2015 Startkurs fastställs 19 mars 2015 Aktuellt erbjudande Kapitalskyddade placeringar Global 10 Bolag USD 2 Löptid 6 år, deltagandegrad 100 % EmFlex-placeringar (skyddat Investeringsbelopp) USA 10 Bolag 20 Löptid 6 år, deltagandegrad 100 % Icke kapitalskyddade placeringar Asia Pacific Combo Autocall 2 Löptid 1-5 år, kupong 1: 11%, kupong 2: 4% Big Oil Combo Autocall Löptid 1-5 år, kupong 1: 10%, kupong 2: 3,5% Big Oil 9/24 Express Löptid 5 år, deltagandegrad 200 % Europa 9/24 High Yield 3 Löptid 5 år, kupong 5,25% Europa High Yield Offensiv Löptid 5 år, kupong 8% Europa Platå 3 Löptid 2,5 år, deltagandegrad 500 % Europeiska Banker Autocall 3 Löptid 1-5 år, kupong: 0,8% (månadsvis) Europeiska Banker Combo Autocall 12 Löptid 1-5 år, kupong 1: 14%, kupong 2: 5% Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 6 Löptid 1-5 år, kupong 1: 18%, kupong 2: 5% Nordiska Banker Smart Bonus 4 Löptid 3,5 år, bonuskupong 25 % Sverige Platå Löptid 2,5 år, deltagandegrad 500 % Utvecklade Marknader Combo Autocall 15 Löptid 1-5 år, kupong 1: 12%, kupong 2: 4% Leveransdag 25 mars 2015 Sista dag på Exponeringstiden 25 september 2017 Återbetalningsdag 9 oktober 2017 Om Carnegie Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 700, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av Altor Fund lll, personalen genom Cibvestco AB, Creades AB samt Investment AB Öresund. Carnegie har arrangerat strukturerade investeringar sedan 1994 och är sedan många år en ledande aktör avseende strukturerade investeringar för såväl institutionella som privata investerare. Carnegie jobbar med alla tillgångsklasser, från räntor och aktier till alternativa investeringar. Om Carnegie Research Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie Research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på och hos Emittenten. Produkten är ej kapitalskyddad och hela den investerade beloppet kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2. Om Certifikaten säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det investerade beloppet. Branschkod Carnegie är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Emittenten: Credit Suisse AG, London Branch Credit Suisse bildades den 13 maj 2005 genom en samanslagning av de två entiteterna Credit Suisse och Credit Suisse First Boston. Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs framtagande A enligt Standard & Poor s Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw-Hill Companies, och kreditbetyg A1 enligt Moody s Investor Service. För en mer detaljerad beskrivning av Credit Suisse AG och dess ägare se Prospekt. Credit Suisse AG är inte ansvarigt för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr. Strukturerade placeringsprodukter Telefon E-post:

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft

Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft Recovery Tyskland 2013 teckningstid 18.11.13 09.12.13 Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft Aktieindexobligation Recovery Tyskland 2013 Vi går vår egen väg Aktieindexobligation

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer