Sverige. Exponering mot svenska aktiemarknaden. Sverige Sprinter Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige. Exponering mot svenska aktiemarknaden. Sverige Sprinter Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter"

Transkript

1 Strukturerade placeringsprodukter Sverige SPRINTER Exponering mot svenska aktiemarknaden Sverige Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 30 % nedgång från Startkurs Deltagandegrad: 130 % indikativt Köpkurs: kr per Certifikat (exklusive Courtage) Löptid: 5 år Emittent: Svenska Handelsbanken AB (publ) Rating: S&P AA- / Moody s Aa2 Notering: Avses noteras på NASDAQ OMX Stockholm AB (Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall) Sista anmälningsdag: 13 maj 2011 Inriktning Världsekonomin befinner sig i en konjunkturuppgång. Svenska exportindikatorer ökar kraftigt vilket gör att utsikterna för den exportberoende Stockholmsbörsen bedöms som goda. Carnegie Research väntar sig en fortsatt stark ekonomi under Sverige Sprinter erbjuder indikativt 130 procents Deltagandegrad mot Stockholmsbörsen. Begränsat erbjudande Observera att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att Carnegie kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta nivå på Deltagandegrad inte är hållbart. Risker och viktig information En investering i certifikat är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan under Löptiden både öka och minska i värde och då Certifikatet inte är kapitalskyddat kan hela Investeringsbeloppet förloras. Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. För mer information se sidorna 6-7 i denna Marknadsföringsbroschyr. Genève Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

2 Sverige Sprinter Marknadsexponering mot den svenska marknaden Sverige Sprinter ger Investeraren exponering mot OMXS30 Index. Kursfallsskydd Minst 100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att Underliggande Index inte har fallit mer 30% från Startkursen på Slutdagen.¹ Stor potential och hög risk Sverige Sprinter har en indikativ Deltagandegrad om 130 %² mot Underliggande Index. Certifikatet är ej kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall Certifikatet avses noteras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Världsekonomin befinner sig i en konjunkturuppgång. Svenska exportindikatorer ökar kraftigt vilket gör att utsikterna för den exportberoende Stockholmsbörsen bedöms som goda. Carnegie Research väntar sig en fortsatt stark svensk ekonomi under Sverige Sprinter erbjuder indikativt 130 procents deltagandegrad mot Stockholmsbörsen. Certifikatet är ej kapitalskyddat. Varför Sverige? I västvärlden pekar konjunkturbarometrar tydligt uppåt, och även svenska exportindikatorer stiger kraftigt. IMF förväntar sig en ökning i global BNP om 4,2 procent 2011, vilket är positivt för bolagsvinsterna. Carnegie Research tror att tillväxten kan bli ännu högre, vilket bör leda till goda vinstförbättringar. Sveriges statsskuld var endast 35 procent av BNP 2010 och väntas fortsätta sjunka de närmaste åren likaså arbetslösheten som väntas sjunka från dagens 8,2 procent ner till 6 procent de närmaste åren. Vid en global återhämtning med ökad efterfrågan väntas snabba marginalförbättringar för de svenska börsbolagen. Orsaken är att de sedan tidigare har skiftat ut produktion till låglöneländer samt till följd av finanskrisen utfört aggressiva kostnadsnedskärningar. Sammantaget innebär det att bolagen står väl rustade inför den nu inledda återhämtningen, med stigande aktiekurser som väntad följd. Sverige Sprinter Kriterier för år fem av Löptiden Om Indexavkastningen på Slutdagen är positiv erhålls denna multiplicerat med en indikativ Deltagandegrad om 130 procent. Om Indexavkastningen är negativ erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt att Indexavkastningen på Slutdagen ej har sjunkit med mer än 30 procent från Startkurs. Risk för år fem av Löptiden Om Indexavkastningen för Underliggande Index har sjunkit med mer än 30 procent på Slutdagen kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i Underliggande Index. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. För- & nackdelar + Den svenska tillväxten under 2011 förväntas bli drygt 2,6 procent enligt IMF. + Svenska exportindikatorer ökar kraftigt vilket gynnar den exportberoende svenska ekonomin. Ej kapitalskyddad. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. Den starka svenska kronan kan komma att påverka den exporttunga svenska marknaden negativt. ¹ För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 7. ² Deltagandegraden är indikativ och fastställs den 26 maj 2011 beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 110 %. 2 SVERIGE SPRINTER

3 Historiska data för OMXS30 Index* *Se Viktig information på sidan 6. Grafen visar hur OMXS30 Index utvecklats de senaste fem åren 3. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. 140% 120% Sverige Sprinter erbjuder förhöjd exponering mot svenska aktiemarknaden 100% 80% 60% 40% 20% 0% Mar-11 Sep-10 Mar-10 Sep-09 Mar-09 Sep-08 Mar-08 Sep-07 Mar-07 Sep-06 Mar-06 Svenska storföretag ser ökad lönsamhet* *Se Viktig information på sidan 6. Konjunkturläget för storföretagen har fortsatt att förbättras. Samtliga branscher ser läget som bättre än normalt. Företagen har flyttat fram sina placeringar i konjunkturcykeln, men toppen bedöms fortfarande ligga framåt i tiden. Förbättringen avspeglar sig även i var företagen själva placerar sig på konjunkturcykeln. Allt fler av storföretagen uppger att de är på väg upp och dessa företag utgör nu en majoritet inom samtliga branscher % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att det fullständiga Prospektet finns tillgängligt på eller per tel Innan beslut tas om investering ska Investerare ta del av Prospektet. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. För en utförlig beskrivning av riskerna se Om riskerna i investeringen på sidan 7. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan 7. 0% Räkneexempel*** ***Se Viktig information på sidan 6. År 5 Skogindustri På väg upp På toppen På väg ner I botten Kemi & läkemedel Verkstadsindustri Indexavkastningen för Underliggande Index är positiv vid Löptidens slut Nej Indexavkastningen för Underliggande Index ej har sjunkit med mer än 30 % från Startkurs Nej Stål- och melallverk Byggverksamhet Avkastningen på Certifikatet kan likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i Underliggande Index Detlajhandel Ja Ja Transport & kommunikation Finansiell verksamhet Företagstjänster m m Utbetalning av Investeringsbelopp plus Indexavkastningen multiplicerat med Deltagandegraden Utbetalning av Investeringsbelopp 3 Källa: Bloomberg Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB), oktober Historisk utveckling eller framtida prognoser ger ingen indikation om eller garanti för framtida utveckling. SVERIGE SPRINTER 3

4 Index Disclaimer OMXS30 Index Dessa värdepapper är inte i något avseende garanterade, godkända, emitterade eller understödda av The NASDAQ OMX Group, Inc. eller något av de i koncernen ingående bolagen ( NASDAQ OMX ) och NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 index vid viss tidpunkt. OMXS30 index sammanställs och beräknas av OMX Nordic Exchange AB. OMX Nordic Exchange skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index. OMX Nordic Exchange skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 index. OMX, OMXS30 och OMXS30 INDEX är varumärken tillhörande NASDAQ OMX och används enligt licens från NASDAQ OMX. 1 Beskrivning av Underliggande Index Index: OMXS 30 Index Underliggande Index SVERIGE OMXS30 Index är ett prisviktat index sammansatt av cirka 30 aktier som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm AB. Aktierna är utvalda efter deras handelsomsättning. OMXS30 Index beräknas sedan 30 september För mer information om OMXS30 Index se Bolag som ingår i Underliggande Index Tabellen visar de 30 bolagen och dess vikt i Underliggande Index. 5 Företag Vikt i Index (%) Hennes & Mauritz AB 11,16 % Nordea Bank AB 10,00 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson 8,39 % TeliaSonera AB 8,08 % Volvo AB 5,61 % Sandvik AB 4,97 % Atlas Copco AB 4,75 % Svenska Handelsbanken AB 4,42 % Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,28 % Swedbank AB 3,68 % ABB Ltd 3,11 % AstraZeneca PLC 2,63 % SKF AB 2,62 % Investor AB 2,40 % Svenska Cellulosa AB 2,20 % Assa Abloy AB 2,14 % Tele2 AB 2,09 % Atlas Copco AB 2,00 % Scania AB 1,98 % Alfa Laval AB 1,98 % Skanska AB 1,82 % Electrolux AB 1,70 % Swedish Match AB 1,67 % Boliden AB 1,27 % Getinge AB 1,19 % Lundin Petroleum AB 0,99 % Modern Times Group AB 0,96 % Securitas AB 0,92 % SSAB AB 0,85 % Nokia OYJ 0,16 % En investering i Certifikat medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande tillgång. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. 5 Viktning per SVERIGE SPRINTER

5 Hur beräknas avkastningen? Investerare köper ett certifikat med möjlighet att erhålla en avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på Avkastningen beror på två faktorer: Indexavkastningen Deltagandegraden Indexavkastning Indexavkastningen definieras som den procentuella rörelsen för Index, med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs. Startkursen bestäms av värdet på Underliggande Index på Startdagen. Slutkursen bestäms av värdet på Underliggande Index på Slutdagen. Räkneexempel*** ***Se Viktig information på sidan 6. Beräkning av Avkastningen Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Återbetalningsdagen för en investering om 10 Certifikat á kr det vill säga kr totalt Investeringsbelopp. Deltagandegraden är indikativ. Index- avkastning Avkastning på Investeringsbelopp Deltagandegrad Investeringsbelopp Total Utbetalning Årseffektiv avkastning % 130 % kr kr kr 10,10 % + 20 % 130 % kr kr kr 4,32 % + 15 % 130 % kr kr kr 3,22 % - 20 % 130 % 0 kr kr kr -0,40 % - 45 % 130 % kr kr kr -11,62 % Deltagandegrad Deltagandegraden speglar hur stor hävstång som erhålls mot underliggande tillgång, det vill säga storleken på eventuell uppgång för underliggande tillgång som du får ta del av. Om den utvecklas positivt multipliceras denna med Deltagandegraden för att få fram slutvärdet. Indikativ Deltagandegrad är 130 % men den kan bli högre eller lägre. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 110%. Avkastning Om Indexavkastningen på Slutdagen är positiv erhålls denna multiplicerat med en indikativ Deltagandegrad om 130 %. Om Indexavkastningen är negativ erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt att Underliggande Index på Slutdagen ej understiger 70 % av Startkursen. Om Indexavkastningen för Underliggande Index på Slutdagen är sämre än minus 30 % kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i Underliggande Index. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. 6 Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investerat belopp med hänsyn taget till Courtage. SVERIGE SPRINTER 5

6 Erbjudande och anvisningar i sammandrag Carnegie erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikatet och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket finns tillgängligt på Anmälan Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Teckningsanmälan finns tillgänglig via Internetadressen: alternativt per telefon: Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan den 13 maj Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 20 maj Tilldelning I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats. Inregistrering vid Börs Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på Certifikatlistan vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Carnegie kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Courtage Courtage tillkommer Investeringsbeloppet. Euroclear Sweden AB Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 1 juni Prospekt och villkor för Certifikaten Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker angående investeringen. Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Carnegies erbjudande och de bindande certifikatvillkoren. Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade Nominella Beloppet för Certifikatet understiger kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Carnegie eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie eller Emittenten bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kr totalt för Certifikatet. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 110 %. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PER- SON.NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBU- TED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Ersättningar För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie. Ersättningar från Carnegie De Certifikat Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av extern part. Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie en ersättning till den externa parten. Ersättningen ingår i priset på Erbjudandet och beräknas som en engångsersättning på Nominellt Belopp som förmedlats av extern part. Ersättningar till Carnegie De Certifikat Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning på försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det nominella beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika Certifikat tillhandahållna av samma emittent. Emittenten av dessa Certifikat kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,5-1,0 % per år, under antagandet att aktuell produkt innehas till Förfall, av Nominellt Belopp. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Emittenten bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i Certifikatet. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i Certifikatets pris. Viktig information Om Marknadsföringsbroschyren Branschkod Strukturerade Produkter Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Deltagandegraden. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. 6 SVERIGE SPRINTER

7 Om riskerna i investeringen En investering i Certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet. Emittentrisk Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Emittenten har också rätt att låta investeringen förfalla i förtid. Investeraren tar ingen risk på Carnegie i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på Certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Innvesteringsstrategin har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och under antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet. En investering i Certfikatet kan även innebära att hela det investerade beloppet går förlorat. Specifika risker avseende lånefinansiering Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Placeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifikaten sker, ta del av Prospektet. Skatter Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska kronor kan kursförändringar påverka avkastningen för Certifikatet. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är valutaskyddad. Definitioner Anmälningsperiod avser perioden, från och med 4 april 2011 till och med 13 maj 2011, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Avkastning för Certifikatet är Deltagandegraden multiplicerad med max av noll och Indexavkastningen om Indexavkastningen på Slutdagen är positiv. Om Indexavkastningen är negativ erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt att Underliggande Index på Slutdagen ej understiger 70 % av Startkursen. Om Indexavkastningen för Underliggande Index på Slutdagen är sämre än minus 30 % kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i Underliggande Index. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Bankdag avser en bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Carnegie avser Carnegie Investment Bank AB (publ), med Internetadress Certifikat eller Sverige Sprinter avser indexlänkat certifikat med ISIN nummer SE , kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB ICOMX6FSHB och kortnamn hos Euroclear Sweden AB ICOMX6FSHB Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer Investeringsbeloppet. Emittent eller Handelsbanken avser Svenska Handelsbanken AB (publ) Erbjudandet avser försäljning av Certifikatet av Carnegie. Deltagandegrad avser den faktor som multipliceras med Indexavkastning o för att ge Avkastning. Deltagandegraden är indikativt 130 %. Deltagandegraden fastställs senast den 26 maj 2011 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Deltagandegrad kommer att informeras den 1 juni Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 110 %. Index avser Underliggande Index OMXS30 Index. Indexavkastning avser den procentuella rörelsen för Index, med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga kr per Certifikat. Kursfallsskydd benämns Barriär i Prospektet och avser 100 % skyddat Investeringsbelopp på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexavkastningen inte är sämre än 70 % av Startkursen på Slutdagen. Kursfallsskyddet är 30 % nedgång från Startkursen och ger endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid försäljning före Återbetalningsdagen kan delar av Investeringsbeloppet och/eller avkastningen utebli. Köpkurs avser priset per Certifikat, angett i procent, av Nominellt Belopp (exklusive Courtage). Leveransdag avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 1 juni Likviddag avser den 20 maj 2011 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 26 maj 2011 till och med den 26 maj 2016 och avser perioden när Certifikatet har en exponering mot Underliggande Index. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Nominellt Belopp avser kr per Certifikat. Prospekt avser Handelsbankens grundprospekt med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via www. carnegie.se och hos Emittenten. Slutdag avser den 26 maj Slutkurs avser Stängningskursen för Underliggande Index på relevant Slutdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Startdag avser den 26 maj Startkurs avser Stängningskursen för Underliggande Index på relevant Startdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Stängningskurs för Underliggande Index på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Underliggande Index avser OMXS30 Index (SEK) och som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Underliggande Index och i Prospektet. Återbetalningsdag avser den dag eventuell Avkastning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli den 17 juni SVERIGE SPRINTER 7

8 Erbjudandet i korthet Aktuellt erbjudande Anmälan inges till Carnegie Investment Bank AB (publ) Structured Financial Products Mäster Samuelsgatan Stockholm Fax nr: Anmälningsperiod 4 april 13 maj 2011 Lägsta investeringsbelopp kr (motsvarande 10 Certifikat à kr). Courtage Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 20 maj 2011 Förvaring Certifikatet kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri depå hos Carnegie Startkurs och deltagandegrad Offentliggörs den 1 juni 2011 på Löptid 26 maj maj 2016 Kapitalskydd 100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att Underliggande Index inte har fallit mer 30% från Startkursen på Slutdagen. Andrahandsmarknad Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ) Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB ICOMX6FSHB ISIN-nummer SE Kapitalskyddade placeringar Afrika Riskkontroll 3 Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Råvaruländer 4 Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Råvaruländer Tillväxt 4 Löptid 5 år, deltagandegrad 160 % Sverige Räntekorridor 2 Löptid 5 år, kupong 3,5 % - 6 % årligen Trend Emerging Markets 11 Löptid 4 år, deltagandegrad 110 % Trend Total 16 Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Trend Total Tillväxt 16 Löptid 5 år, deltagandegrad 150 % Valutaobligation USA 5 Löptid 3 år, deltagandegrad 100 % Valutaobligation USA Tillväxt 5 Löptid 3 år, deltagandegrad 215 % Tids- och betalningsplan Sista anmälningsdag 13 maj 2011 Utskick av avräkningsnota Sker löpande Likviddag 20 maj 2011 Startkurs fastställs 26 maj 2011 Leveransdag 1 juni 2011 Sista dag på Löptiden 26 maj 2016 Återbetalningsdag 17 juni 2016 Icke kapitalskyddade placeringar BRIC Autocall Plus/Minus 11 Löptid 1-5 år, kupong 19 % BRIC Autocall Plus/Minus 11 Defensiv Löptid 1-5 år, kupong 12 % Globala Varumärken Autocall Riskreducering Löptid 1-5 år, kupong 26 % Japan Återuppbyggnad Sprinter Löptid 5 år, deltagandegrad 130 % Norra Europa Autocall Plus/Minus 2 Löptid 1-5 år, kupong 10 % Ryssland Sprinter 2 Löptid 5 år, deltagandegrad 135 % Råvaruländer Sprinter 4 Löptid 5 år, deltagandegrad 235 % Sverige Sprinter Löptid 5 år, deltagandegrad 130 % Om Carnegie Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 900, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av riskkapitalbolaget Altor, investmentbolaget Bure Equity AB, Investment AB Öresund samt personalen. Carnegie har sedan många år varit en av de marknadsledande aktörerna avseende strukturerade investeringar. Om Carnegie Research Carnegie Research är den del av Carnegies aktieverksamhet som arbetar med omvärlds- och bolagsanalys. Carnegie har inom fyra nordiska kontor drygt 60 analytiker organiserade i gränsöverskridande team. Carnegie har i utvärderingar omfattandes såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet återkommande rankats mycket högt. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på och hos Emittenten. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 7. Om Certifikaten säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det Investerade Beloppet. Branschkod Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Emittenten: Svenska Handelsbanken Emittenten Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) bildades 1871 och är ett publikt aktiebolag inregistrerat i Sverige. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA - från Standard Poor s och Aa2 från Moody s. Handelsbanken är en universalbank med ett komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, trading, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Handelsbanken har 461 bankkontor i Sverige, 230 bankkontor i övriga Norden och Storbritannien samt 32 bankkontor i övriga världen. Sammantaget har Handelsbanken verksamhet i 22 länder. I koncernen ingår bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv, Stadshypotek och XACT Fonder. För mer information om Emittenten hänvisas till Emittentens grundprospekt som finns på Strukturerade placeringsprodukter Telefon E-post:

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter Nordiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Kupong: 15 %,

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

iberica Exponering mot Spanien och Portugal Ej Kapitalskyddad Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor

iberica Exponering mot Spanien och Portugal Ej Kapitalskyddad Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad iberica sprinter Exponering mot Spanien och Portugal Iberica Sprinter Ej Kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 130 % (indikativt)

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 9

Sverige Räntekorridor 9 sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 9 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5 år Emittent: SGA Société Générale

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad europeiska banker kupong warrant Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Warrant Nej Kupong:: 22 % indikativt

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen?

USA 10 BOLAG. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen? Vad utmärker placeringen? USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad USA 10 BOLAG USA 10 Bolag 14 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad: 100 %, indikativt Köpkurs: 100 % Exponeringstid:

Läs mer

USA. USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor. Exponeringstid: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas

USA. USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor. Exponeringstid: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad USA 10 Bolag USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Deltagandegrad: Köpkurs: Exponeringstid: Emittent: Garantrating: Notering: Sista anmälningsdag:

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad JAPAN 10 BOLAG Exponering mot japanska aktier Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE TOPP 10 Ej kapitalskyddad Sverige Topp 10 VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 65 % av Startkurs¹ Deltagandegrad: 110 % indikativt² Investeringsbelopp: 10 000 kr per Certifikat (exklusive

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna 3D Printing Express Ej kapitalskyddad 3d printing express Skydd mot 15 första kredithändelserna Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

SVERIGE SMART BONUS. Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad SVERIGE SMART BONUS + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE SMART BONUS. Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad SVERIGE SMART BONUS + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE SMART BONUS Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 30 % indikativt¹ Kupong: 20 % indikativt² : 10 000 kr per Certifikat

Läs mer

itraxx main Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 Ej kapitalskyddad Exponering mot företagsobligationer Skydd mot 6 första kredithändelserna

itraxx main Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 Ej kapitalskyddad Exponering mot företagsobligationer Skydd mot 6 första kredithändelserna Europa itraxx Main 6/16 STIBOR 2 Ej kapitalskyddad Kvartalsvisa kupongutbetalningar Skydd mot 6 första kredithändelserna europa itraxx main 6/16 STIBOR Exponering mot företagsobligationer Europa itraxx

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp.

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

USA 15/35. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/35. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/35 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL PLUS/MINUS 3 LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 %

Läs mer