Sprinter Svenska Banker Platå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sprinter Svenska Banker Platå"

Transkript

1 a b Sprinter Svenska Banker Platå Exponering mot de fyra svenska storbankerna Bild: Tuned_In / istockphoto.com Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Valuta Deltagandegrad Platå Riskbarriär Underliggande aktier 100 procent av nominellt belopp (2 procent courtage tillkommer) Nej 3 år SEK (Quanto) Indikativt 300 procent (lägst 250 procent). Deltagandegraden multipliceras med positiv korgutveckling upp till nivån för platån. +20% av korgutvecklingen 60 procent av respektive akties startkurs (observeras på slutdagen) Swedbank AB, Svenska Handelsbanken AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Nordea Bank AB Emittent UBS AG, London branch (rating S&P A/Moody s A2 per den 7 augusti 2015) Sista teckningsdag 25 september 2015 ISIN SE Publikt erbjudande arrangerat och distribuerat av SIP Nordic Fondkommission AB.

2 Produkten i korthet Sprinter Svenska Banker Platå distribueras publikt i Sverige med SIP Nordic Fondkommission AB som arrangör och distributör och placeringen erbjuder investeraren följande: Exponering mot de fyra svenska storbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Deltagandegrad om indikativt 300 procent 1) mot eventuell positiv utveckling av den likaviktade korgen upp till och med nivån för platån om +20 procent, under förutsättning att den aktie som har utvecklats sämst på slutdagen har en stängningskurs som är lika med eller överstiger riskbarriären. Deltagandegrad om 100 procent mot eventuell positiv korgutveckling överstigande deltagandegraden multiplicerad med platånivån (+60 procent för Sprinter Svenska Banker Platå), under förutsättning att den aktie som har utvecklats sämst på slutdagen har en stängningskurs som är lika med eller överstiger riskbarriären. Riskbarriär på slutdagen om 60 procent av respektive underliggande akties startkurs. Detta innebär att om samtliga underliggande aktier på slutdagen stänger på eller över 60 procent av sin startkurs så erhåller investeraren det nominella beloppet plus, vid eventuell positiv korgutveckling, det högsta av korgutvecklingen och, om korgutvecklingen är mindre än platånivån, korgutvecklingen multiplicerad med den indikativa deltagandegraden om 300 procent 1). Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp om någon underliggande aktie stänger under riskbarriären på slutdagen. I detta fall erhåller investeraren nominellt belopp minskat med den procentuella nedgången för den aktie som har haft sämst utveckling. För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som har en medellång investeringshorisont och som ur ett diversifieringsperspektiv är villiga att ta något högre risk på en del av sin totala investeringsportfölj. Vidare bör en lämplig investerare ha tidigare erfarenhet från investeringar i liknande placeringar och vara väl införstådd med riskerna i denna typ av instrument. Vad utmärker placeringen? Placeringen ger exponering mot utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Genom placeringen erhåller investeraren en deltagandegrad om indikativt 300 procent 1) mot eventuell positiv korgutveckling upp till och med platån om +20 procent, vilket maximalt kan ge en avkastning i produkten om 60 procent (300% x 20%). Vid en eventuell positiv utveckling överstigande 60 procent för den underliggande aktiekorgen, så erhåller investeraren en exponering mot korgen med en deltagandegrad om 100 procent. Vid positiv utveckling för aktiekorgen erhåller investeraren således det bästa av upp till och med 20 procents korgutveckling (platån) multiplicerat med deltagandegraden om indikativt 300 procent, eller den faktiska korgutvecklingen vid en eventuell korgutveckling överstigande 60 procent på slutdagen. Vilka huvudsakliga risker har placeringen? Placeringen har i huvudsak två risker marknadsrisk och kreditrisk. Värdet på placeringen kan både minska och öka under löptiden och detta beror bland annat på olika marknadsparametrar. Om någon av de underliggande aktierna vid löptidens slut befinner sig under riskbarriären erhåller investeraren det nominella beloppet minskat med den procentuella nedgången för den underliggande aktie som har utvecklats sämst. Detta gäller oavsett utvecklingen för den underliggande aktiekorgen. Detta innebär alltså att delar av, eller hela, det investerade beloppet kan gå förlorat. Placeringen innebär också att investeraren har kreditrisk mot emittenten (UBS). 2 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 250 procent.

3 Så fungerar placeringen Korgutvecklingen beräknas som den procentuella förändringen av den likaviktade korgen. Underliggande korg består av följande aktier; Swedbank AB (A-aktien), Svenska Handelsbanken AB (A-aktien), Skandinaviska Enskilda Banken AB (A-aktien), Nordea Bank AB. Stängningskurserna observeras för samtliga aktier på startdagen respektive slutdagen. Korgutvecklingen beräknas sedan som den procentuella förändringen av den likaviktade korgen. Deltagandegrad om indikativt 300 procent 1) mot en korgutveckling på upp till och med platånivån om +20 procent. Denna placering har en så kallad platå på en korgutveckling om +20 procent. Vid en positiv korgutveckling på upp till och med platånivån så erhåller investeraren korgutvecklingen multiplicerad med en indikativ deltagandegrad om 300 procent 1). Om korgutvecklingen mellan start- och slutdagen till exempel skulle fastställas till +15 procent så erhåller investeraren, vid den indikerade deltagandergraden, en avkastning om 45 procent. Detta är villkorat att den aktie som har utvecklats sämst på slutdagen har en stängningskurs som är lika med eller överstiger dess riskbarriär. Deltagandegraden om 300 procent är indikativ och fastställs senast på startdagen. Den kan bli högre såväl som lägre än indikerad nivå. Erbjudandet kommer att återkallas om den slutliga deltagandegraden understiger 250 procent. Riskbarriär på slutdagen På slutdagen observeras stängningskurserna för samtliga underliggande aktier och jämförs mot respektive akties riskbarriär. Om utvecklingen för den underliggande aktiekorgen är negativ men samtliga aktier, på slutdagen, stänger på eller över riskbarriären om 60 procent av startkursen för respektive aktie, så erhåller investeraren en återbetalning om 100 procent av nominellt belopp på återbetalningsdagen. Om någon av de underliggande aktierna på slutdagen stänger under riskbarriären om 60 procent av sin startkurs så erhåller investeraren det nominella beloppet minskat med den procentuella nedgången för den underliggande aktie som har utvecklats sämst. Korgutvecklingen blir i detta fall irrelevant. Detta innebär alltså att delar av, eller hela, det investerade beloppet kan gå förlorat. Bild: Gelia / istockphoto.com Deltagandegrad om 100 procent mot korgutveckling överstigande +60 procent. Om korgutvecklingen mellan start- och slutdagen skulle överstiga platånivån så erhåller investeraren det högsta av deltagandegraden multiplicerad med platånivån och korgnivån. Detta innebär att vid en korgutveckling om till exempel +50 procent så kommer placeringens avkastning att vara +60 procent (deltagandegraden multiplicerad med platånivån). Skulle korgutvecklingen överstiga deltagandegraden multiplicerad med platånivån så erhålls den faktiska korgutvecklingen det vill säga investeraren erhåller en exponering med 100 procent deltagandegrad mot den underliggande korgen. Till exempel så skulle en korgutveckling om +70 procent ge en avkastning om +70 procent. Detta är villkorat av att den aktie som har utvecklats sämst på slutdagen har en stängningskurs som är lika med eller överstiger riskbarriären. 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 250 procent. Om UBS UBS AG, bildades 1998 genom en fusion av Schweizerischer Bankverein (SBV) och Schweizerische Bankgesellschaft (SBG). Med huvudkontor i Zürich och Basel, Schweiz, uppvisar UBS en global närvaro med omkring anställda (per februari 2015) i mer än 50 länder. För en mer detaljerad beskrivning av UBS och dess ägare se erbjudandets fullständiga basprospekt. Derivatives Awards Structured Products House of the Year UBS 3

4 Underliggande aktier Swedbank AB (A-aktien) Swedbank är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Banken har mer än 8 miljoner privatkunder och drygt företags- och organisationskunder, vilket gör den till Sveriges största bank sett till antalet kunder och ger Swedbank en ledande ställning även på sina övriga hemmamarknader Estland, Lettland och Litauen. Källa: Svenska Handelsbanken AB (A-aktien) Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har i dag närmare medarbetare samt verksamhet i sammanlagt 25 länder. Handelsbanken är en av få banker i världen med dubbel A i kreditbetyg. Källa: Skandinaviska Enskilda Banken AB (A-aktien) I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har SEB:s verksamhet ett starkt fokus på fullserviceerbjudanden till företagskunder och institutioner. Bankens kundportfölj utgörs i dagsläget av ca stora företag och organisationer, ca små och medelstora företag samt ca. 4 miljoner privatkunder. Källa: Nordea Bank AB Nordea är den största finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen, med en ledande ställning bland företagskunder och institutionella kunder såväl som privatoch private banking-kunder. Banken är också en ledande leverantör av liv- och pensionsförsäkringar i Norden. Nordea är en av mycket få europeiska banker med kreditbetyget AA- och bland de tio största fullservicebankerna i Europa mätt i börsvärde. Källa: Historisk utveckling* Grafen nedan visar historisk utveckling för Swedbank AB (A-aktien), Svenska Handelsbanken AB (A-aktien), Skandinaviska Enskilda Banken AB (A-aktien), Nordea Bank AB samt för den likaviktade korgen av dessa aktier. Grafen är indexerad till 100 med start den 6 augusti Observera att historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling Swedbank AB (A-aktien) Svenska Handelsbanken AB (A-aktien) Skandinaviska Enskilda Banken AB (A-aktien) Nordea Bank AB Korgutveckling / / / / / /2015 Källa: Bloomberg, 6 augusti 2010 t.o.m. 6 augusti 2015 Fördelar + Platå på +20 procent med en indikativ deltagandegrad om 300 procent 1) på eventuell korgutveckling upp till och med platånivån. + Vid eventuell korgutveckling överstigande deltagandergraden multiplicerad med platånivån så erhålls den faktiska korgutvecklingen. + Produkten har visst kursfallsskydd vilket innebär att så länge stängningskursen för samtliga aktier på slutdagen är lika med eller överstiger respektive akties riskbarriär så erhålls minst det nominella beloppet. Nackdelar På slutdagen är det utvecklingen för den underliggande aktie som har utvecklats sämst som styr huruvida riskbarriären har nåtts eller ej. Inte korgutvecklingen. Placeringen är ej kapitalskyddad det vill säga hela det investerade beloppet kan gå förlorat. Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av UBS AG (kreditrisk). 4 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 250 procent. *Viktig information - se sid 6, Historisk eller simulerad historisk utveckling.

5 Räkneexempel beräkning av avkastningen*** Exemplet nedan illustrerar total utbetalning av ett tecknat belopp om kr inklusive courtage. Den effektiva årliga avkastningen beräknas med beaktande av total utbetalning samt ett courtage om 2 procent. I scenarierna och exemplen nedan används en indikativ deltagandegrad om 300 procent för eventuell korgutveckling upp till och med platånivån på +20 procent. Den faktiska deltagandegraden fastställs senast på startdagen och kan bli som lägst 250 procent. För eventuell korgutveckling överstigande deltagandegraden multiplicerad med platånivån så erhålls den faktiska korgutvecklingen. Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. Investerat belopp (inkl. courtage) Total korgutveckling på slutdagen relativt startdagen Aktie med sämst utveckling på eller över riskbarriären om 60 % av sin startkurs (på slutdagen) Totalt utbetalat belopp Avkastning Effektiv årsavkastning kr 75 % Ja kr 71,57 % 19,71 % kr 55 % Ja kr 56,86 % 16,19 % kr 23 % Ja kr 56,86 % 16,19 % kr 17 % Nej, den aktie med sämst utveckling har gått ned med 45% kr -46,08 % -18,61 % kr 9 % Ja kr 24,51 % 7,58 % kr -10 % Ja kr -1,96 % -0,66 % kr -42 % Nej, den aktie med sämst utveckling har gått ned med 50% kr -50,98 % -21,15 % På slutdagen Korgutvecklingen är positiv och högre än deltagandegraden multiplicerat med platånivån, d.v.s. högre än 60 %. Samtliga aktier stänger på eller över riskbarriären om 60 % av respektive akties startkurs. Investeraren erhåller exponering med 100 procent deltagandegrad mot utvecklingen för den underliggande korgen. Korgutvecklingen är positiv, men är lägre än eller lika med platånivån om +20 procent. Samtliga aktier stänger på eller över riskbarriären om 60 % av respektive akties startkurs. Investeraren erhåller den positiva korgutvecklingen multiplicerad med deltagandegraden, vilket maximalt kan ge en avkastning om 60 procent (300 % x 20 %). Korgutvecklingen är negativ, men samtliga aktier stänger på eller över riskbarriären om 60 % av respektive akties startkurs. Investeraren erhåller 100 procent av nominellt belopp Minst en av de underliggande aktierna stänger under riskbarriären om 60 % av sin startkurs. Korgutvecklingen är irrelevant och investeraren erhåller nominellt belopp minskat med den procentuella nedgången för sämst presterande aktie, vilket leder till partiell eller total förlust av investerat belopp. ***Viktig information - se sid 7, Räkneexempel. 1) Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 250 procent. 5

6 Viktig information 6 Denna produkt erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB ( SIP Nordic ). Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och certifikatet. Basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor innehåller en komplett beskrivning av emittenten (UBS), de bindande villkoren för certifikatet och distributörens (SIP Nordic) erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga basprospektet och i förekommande fall, slutliga villkor samt fullständiga indexregler. Informationen finns tillgänglig från SIP Nordic i egenskap av distributör (se Inregistrering vid börs UBS avser att inregistrera certifikatet på NASDAQ OMX Stockholm. UBS avser att, under produktens löptid och under normala marknadsförhållanden, kontinuerligt ställa köpkurser och när så är möjligt även säljkurser. Avslut sker till marknadskurs, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Euroclear Sweden AB och förvaring Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Certifikaten beräknas registreras på investerarens depåkonto eller vp-konto den 23 oktober Villkor för fullföljande, begränsning av erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för certifikaten understiger SEK Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt UBS och/eller SIP Nordics bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. UBS och/ eller SIP Nordic äger även rätt att förkorta teckningsperioden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om UBS och/eller SIP Nordic bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Detta erbjudande är på maximalt SEK Erbjudandet kommer att återkallas om den slutliga deltagandegraden understiger 250 procent. Ersättningar och avgifter SIP Nordic har i egenskap av distributör av produkten avtal med olika leverantörer av produkter och tjänster. För dessa tjänster betalar SIP Nordic en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som en investerare erlägger för de tjänster SIP Nordic tillhandahåller investeraren kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. SIP Nordic kan vidare erhålla ersättningar från emittenten (UBS) vid försäljning av värdepapper. SIP Nordics ersättning för försäljning av certifikaten utgörs av hela courtaget och arrangörsarvodet i certifikaten. Arrangörsarvodet kalkyleras till upp till 1 procent per löptidsår (vid antagandet om att certifikaten innehas till ordinarie återbetalningsdag) och fastställs på startdagen. Courtage tillkommer med 2 procent av nominellt belopp. UBS och SIP Nordic har ingått vissa exklusivitetsarrangemang i enlighet med vilka SIP Nordic har samtyckt till att vara föremål för vissa restriktioner avseende vilka produkter (annat än produkter som emitteras av UBS) som SIP Nordic får distribuera till investerare, i utbyte mot att UBS betalar SIP Nordic vissa avgifter och provisioner. På begäran tillhandahålls ytterligare information. Exempel vid en investering på kr i certifikatet med 3 års löptid. Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader. Courtage 2 % = kr (betalas utöver teckningskursen) Arrangörsarvode 1 % x 3 år = kr (inkluderat i teckningskursen) Totalt kr Selling restrictions The notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. SIP Nordic has agreed that neither itself nor any subsidiary of SIP Nordic will offer, sell or deliver any notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURIS- DICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Om marknadsföringsbroschyren UBS har tagit fram denna marknadsföringsbroschyr och dess innehåll ( Informationen ) tillsammans med SIP Nordic genom användandet av viss analys, förklarande text och annan information som har tillhandahållits av SIP Nordic (såsom distributör av certifikatet). I egenskap av emittent av certifikatet agerar UBS som motpart till SIP Nordic på armlängds avstånd. SIP Nordic är ensamt ansvarigt för alla aktiviteter avseende distributionen av certifikatet. Följaktligen och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag bär UBS inget ansvar för säkerställandet av att detta material presenteras på ett sätt som är lämpligt för investerare till vilka SIP Nordic säljer certifikatet eller säkerställandet av dess förenlighet med SPIS (så som det definieras nedan) och andra tillämpliga lagar och regler. Alla delar av detta marknadsföringsmaterial som berör SIP Nordic (inklusive, men inte begränsat till, ersättning och avgifter som tas ut av SIP Nordic, SIP Nordics avveckling- och betalningskrav och SIP Nordics tecknings- och allokeringsprocess), är enbart SIP Nordics ansvar och har inte bekräftats av UBS. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag tar UBS inget ansvar för (i) användandet av och/eller referenser till UBS i samband med certifikatet, (ii) oriktigheter, utelämnanden eller fel i Informationen eller (iii) för ekonomisk eller annan förlust som direkt eller indirekt uppstår för en förmedlare eller innehavare av certifikatet eller annan person som handlar med certifikatet till följd av Informationen. Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med certifikatet kan inte på något sätt väcka krav eller talan eller inleda domstolsprocess mot UBS avseende certifikatet. Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med certifikatet gör således detta fullt medveten om denna ansvarsfriskrivning och kan inte förlita sig på UBS överhuvudtaget. För undvikande av tvivel så skapar denna ansvarsfriskrivning inte någon avtals- eller avtalsliknande relation mellan förmedlare, innehavare eller annan person och UBS och får inte tolkas som att ha skapat en sådan relation. Branschkod Strukturerade Produkter SIP Nordic är, i egenskap av distributör av certifikaten, medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter (SPIS Branschkod). För vidare information, se Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på UBS egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk

7 Bild: UBS eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att certifikatens mättid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av certifikaten. Räkneexemplet visar certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa kupongen. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning En investering i certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken emittenten (UBS) eller distributören (SIP Nordic) lämnar någon rådgivning eller rekommendationer i något hänseende genom broschyren eller basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Om riskerna i investeringen En investering i certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Emittentrisk Avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens (UBS) finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emittenten (UBS) skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens (UBS) kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Vid framtagandet av denna broschyr har emittenten (UBS) kreditbetyget A enligt Standard & Poor s Rating Services. Förtida avveckling Emittenten (UBS) kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen tecknade beloppet. Om investeraren väljer att sälja certifikaten före ordinarie återbetalningsdag sker detta till rådande marknadskurs vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen tecknade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger det ursprungligen tecknade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden även vara mycket illikvid. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen för certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutakursrisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Den regelbaserade investeringsstrategin för underliggande exponering har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och baserat på antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet. En investering i certifikaten kommer ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Certifikatet saknar kapitalskydd, vilket innebär att investeraren riskerar allt satsat kapital. Konstruktionsrisk Riskbarriärens funktion på slutdagen är enbart beroende av den aktie som uppvisat sämst utveckling fram till och med slutdagen. Om riskbarriären om 60 procent av respektive underliggande akties startkurs har nåtts på slutdagen så exponeras investeraren uteslutande mot den aktie som har haft sämst utveckling och investeraren kan således förlora delar av, eller hela det investerade beloppet. Valutarisk Produktens värde påverkas inte direkt av valutakursförändringar. Produkten är noterad i svenska kronor. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika strukturerade produkter. Även om dessa produkter kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika produkter, inklusive kurssättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av erbjudandet bör investeraren, innan en investering i produkten sker, ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Skatter Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. 7

8 Indikativa villkor och tidsplan Denna produkt distribueras, och arrangeras, i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, Stockholm, tel , fax , hemsida Sista teckningsdag 25 september 2015 Sista likviddag 2 oktober 2015 Emissionsdag 23 oktober 2015 Startdag 9 oktober 2015 Slutdag 9 oktober 2018 Ordinarie återbetalningsdag 23 oktober 2018 Emittent Distributör och arrangör Kapitalskydd Teckningskurs Nominellt belopp Courtage Deltagandegrad Platå Riskbarriär Underliggande aktier UBS AG, London Branch (UBS) SIP Nordic Fondkommission AB Nej 100 procent av nominellt belopp SEK per certifikat 2 procent av nominellt belopp Indikativt 300 procent (lägst 250 procent). Deltagandegraden multipliceras med eventuell positiv korgutveckling upp till och med platånivån. +20% av korgutvecklingen 60 procent av respektive akties startkurs (observeras på slutdagen) Swedbank AB, Svenska Handelsbanken AB, Skandinaviska Enskilda, Banken AB, Nordea Bank AB Löptid 9 oktober oktober 2018 Återbetalningsdag ISIN Startkurs 10 bankdagar efter slutdagen SE Startkursen är stängningskursen för respektive underliggande aktie på startdagen. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende erbjudandet och ger inte en komplett bild av erbjudandet att teckna produkterna i erbjudandet. Innan beslut fattas om investering uppmanas investerare att ta del av erbjudandets fullständiga basprospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor som hålls tillgängligt av SIP Nordic Fondkommission AB på Om certifikaten säljs av innehavaren före återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än tecknat belopp. a b Strukturerade Placeringar i Sverige SIP Nordic Fondkomission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på UBS The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 9

Sverige Räntekorridor 9 sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 9 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5 år Emittent: SGA Société Générale

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE TOPP 10 Ej kapitalskyddad Sverige Topp 10 VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 65 % av Startkurs¹ Deltagandegrad: 110 % indikativt² Investeringsbelopp: 10 000 kr per Certifikat (exklusive

Läs mer

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad JAPAN 10 BOLAG Exponering mot japanska aktier Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp.

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL PLUS/MINUS 3 LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 %

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

USA 15/35. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/35. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/35 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna 3D Printing Express Ej kapitalskyddad 3d printing express Skydd mot 15 första kredithändelserna Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer