Fuktsäkerhet i badanläggningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fuktsäkerhet i badanläggningar"

Transkript

1 Fuktsäkerhet i badanläggningar Mikael Kläth s 1

2 Innehåll Introduktion Grundläggande fuktteori Fuktskador och konsekvenser Orsaker och åtgärdande Fuktsäkerhetsarbete i byggprocessen Sammanfattning Ställ gärna frågor under tiden! s 2

3 Introduktion s 3

4 Dry-IT s 4

5 Dry-IT Göteborg, Malmö, Stockholm Grundades 1999 Privatägt (grundarna i bolaget) Totalt 30 anställda Specialister inom fukt, energi och miljö Planering, Projektering, Produktion och Förvaltning Byggherrar, Fastighetsägare, Entreprenörer, Byggledare, Materialtillverkare och Fastighetsförvaltare Certifierade inom ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1800 s 5

6 Fuktsäkerhet i byggprocessen Planering Projektering Produktion Förvaltning Fuktsäkerhetspolicy Fuktsäkerhetsbeskrivning Fuktsäkerhetsplan Fuktriskinventering Fuktsäkerhetsprogram Fuktsäkerhetsprojektering Fuktronder Skadeutredning Lufttäthetsprojektering Klimatloggning Avfuktning Fuktriskinventering Fuktmätningar Lufttäthetsprovning s 6

7 Fukt - ett problem? Ytliga materialskador Nedbrytande konstruktionsskador Innemiljöproblem (emission, lukt, allergi) s 7

8 Sjuka Hus 36 procent av de svenska byggnaderna har fukt och mögelskador, visar en fördjupningsrapport (2011) från Boverket. Mest skadedrabbade är äldre småhus. För att förebygga och åtgärda fuktskador föreslås bättre tillsyn vid nyproduktion av byggnader. För befintliga byggnader föreslår Boverket bland annat att det genomförs en informationsinsats om fukt- och mögelproblem! Sjuka-hus är benämningen på en byggnad där det i större omfattning än normalt förekommer människor som får symptom som: irritation i ögon, näsa och hals torrhetskänsla i slemhinnor och hud hudutslag, trötthet, huvudvärk och illamående när de vistas i byggnaden. Sjuka-hus symptom är kopplade till icke industriella arbetsplatser som offentliga lokaler, kontor, skolor daghem och bostäder. s 8

9 Grundläggande fuktteori - Vad är fukt? - Fukt i luft och material - Fukttransport s 9

10 Fukt i olika former Fukt finns i tre faser: gas (vattenånga) vätska (vatten) fast form (snö och is) Beakta fuktkällor i alla faser. Beakta påverkande faktorer för fuktskador. s 10

11 Fukt i luft Ånghalt Mängden vattenånga i luften. Uttrycks i g/m³. Mättnadsånghalt Vattenmängd i ångfas som luften kan innehålla vid en viss temperatur utan att kondensera. Temperaturberoende. Uttrycks i g/m³. Relativ luftfuktighet Kvot mellan aktuell ånghalt och mättnadsånghalten. Temperaturberoende. Uttrycks i % (RF). s 11

12 Fukt i luft Luftfuktighet utomhus varierar över året: Ånghalten är låg på vintern och hög på sommaren Relativ luftfuktighet (RF) hög på vintern låg på sommaren Källa: Fukthandboken s 12

13 Fukt i luft Kondensation Inträffar när ånghalten i luften överstiger mättnadsånghalten. Den temperatur som detta inträffar vid kallas Daggpunkt. Kondensation kan ske i själva luften, dimma eller på en yta, t ex badrumsspegel. s 13

14 Ånghalt (g/m 3 ) Fukt i luft Räkneexempel Ute (vinter) (sommar) T = -5 C 25 C RF = 90% 30% v = 3 g/m 3 7 g/m 3 Hemma T = 20 C RF = 40% v = 7 g/m 3 Simhall T = 32 C RF = 50% v = 17 g/m Temperatur ( C) Mättnadsånghalt s 14

15 Fukt i material Kemiskt bundet Kemiskt bundet vatten ingår i materialet självt och man kan inte torka ut det utan att förstöra materialet. Fysikaliskt bundet vatten Detta är vatten som binds till materialets inre ytor (adsorberas) vid samspel med omgivande luftfuktighet inne i materialets porer. Detta är svagt bundet vatten och är förångningsbart (uttorkning). s 15

16 Fukt i material Byggfukt Överskottsvatten som behöver torkas ut för att materialet skall vara i jämvikt med omgivningen. Uttrycks i kg. Fukthalt Mängden fysikaliskt bundet vatten som finns i ett material. Uttrycks i kg/m³. Fuktkvot Relation mellan fukthalt och materialets torra vikt. Uttrycks i % (viktsprocent kg/kg). Relativ fuktighet (RF) i material I materialets porer finns luft, med en viss relativ luftfuktighet. Denna kan mätas och uttrycks i % (RF). s 16

17 Fukttransport i luft & material - Konvektion - Diffusion - Kapillärtransport s 17

18 Fukttransport i luft Konvektion Vattenångan i luften följer luftrörelserna, som orsakas av skillnader i lufttryck. T.ex. kommer tryckskillnaden mellan inomhus och en kall vind att orsaka en luftström som för med sig vattenånga. Konvektion kan därmed föra med sig stora mängder vatten på kort tid. Konvektion stoppas med lufttäta material och skarvar. s 18

19 Klimat i simhall 32 C 50% RF 17g/m 3 T d =19 C 30 C 30g/m 3 *NCC s 19

20 Fukttransport i luft & material Diffusion Vattenånga strävar efter ånghaltsjämvikt och transporteras från hög koncentration mot låg. T.ex. från inomhus till utomhus (vanligen är ånghalten inomhus högre än den utomhus). Diffusion är oftast långsam jämfört med konvektion, men är i princip omöjlig att stoppa. Ånggenomgångsmotståndet (tätheten mot vattenånga) samt ånghaltsskillnaden styr hastigheten. En diffusionsspärr försenar bara transporten, vilket ofta kan vara tillräckligt. s 20

21 Fukttransport i material Kapillär transport Vätskas förmåga att till följd av ytspänning stiga, eller kvarhållas, i ett trång utrymme, rör eller material. Kapillär stighöjd Avståndet från fri vattenyta till den högsta nivå till vilken vatten stiger under inverkan av kapillaritet. Kapillärbrytande skikt Materialskikt som hindrar kapillär genomtransport. Är skiktet tjockare än den kapillära stighöjden i materialet så bryts den kapillära transporten. s 21

22 Fuktskador Mögelskador Kräver höga RF. Tar kort tid att växa, dagar/veckor. Växer ytligt, olika arter på olika material. Vissa arter har pigment (synliga). *SP s 22

23 Fuktskador Rötskador Kräver fritt vatten i porerna. Tar lång tid att växa, veckor/månader. Materialnedbrytande. Bildar synliga svampkroppar. *SP s 23

24 Fuktskador Kemisk nedbrytning Korrosionsskador. Salt- och kalkvandring i betong. Kloridinträngning. Förtvålning av mattlim. s 24

25 Åtgärdande av fuktskador Sanering (rivning) Undersök omfattning. Bortforsling av misstänkt skadat material i skyddade förhållanden. Speciella arbetsmiljöföreskrifter. Återuppbyggnad Lös fuktproblematiken! Avfuktning. Byggnation. s 25

26 Lufttäthet s 26

27 Varför bygga lufttätt? Många negativa konsekvenser av dålig lufttäthet: Ökad energianvändning Försämrad innemiljö Fuktskador Försämrad termisk komfort (drag, kalla golv, kyla, upplevt obehag) Dålig luftkvalitet (luften renas inte, tar med sig matos, lukter osv) Brandspridning Sämre ljudmiljö Radon Ventilationssystem som inte fungerar som tänkt Förbättrad lufttäthet är lönsam! Energiförbättring från 2 l/s,m 2 till 0,8 l/s,m 2 kan ge ca 55 kwh/m2år Man kan aldrig bygga för tätt huset ska andas med hjälp av ventilationen! s 27

28 Vart kan luftläckagen finnas? Golv- och takvinklar. Tejpning av plastfolie. Klämning av plastfolie. Smygar. Genomföringar. Ytterdörrspartier och portar (samt vanliga ytterdörrar och fönster). Väggar och bjälklag mellan olika inneklimat (tyvärr oftast inget krav på lufttäthet). Tak med TRP-plåt. Turordning, anslutning mellan olika byggdelar. s 28

29 Hur kan konsekvenserna på grund av luftläckage se ut? *Barab s 29

30 Hur kan konsekvenserna på grund av luftläckage se ut? *Barab s 30

31 Vad för krav ställs på lufttäthet och hur följs detta upp? Ändrats i de senaste versionerna av BBR och återfinns nu i energibalansberäkningen. Verifieras genom lufttäthetsprovning (enligt SS-EN 13829:2000). Maximalt tillåtet luftläckage redovisas i l/s, m² och mäts mot klimatskalet. interna läckage skall vara minimala. Lufttätheten redovisas vid ± 50 Pa tryckskillnad över klimatskalet. Uppmätt luftflöde fördelas på den del av provobjektets invändiga omslutningsyta som utgörs av klimatskalet, dvs. vid provning av t.ex. en enskild lägenhet medräkas normalt ej lägenhetsskiljande konstruktioner i omslutningsytan. Detta gäller för Sverige. Ambitionsnivåer: Passivhus = 0,3 l/sm 2 BBR 02 = 0,8 l/sm 2 (alternativt 1,6) BBR 06 = 0,6 l/sm 2 (alternativt krav) Vanligast idag 0,3-0,5 l/sm 2 s 31

32 Tidiga läckagesökningar i produktionen Tidig luftläckagesökning Utförs i ett tidigt skede i syfte att upptäcka samt åtgärda brister som kan leda till systematiska fel. Hjälpmedel: rökgasmaskin, termografering. s 32

33 Tidiga läckagesökningar i produktionen s 33

34 Tidiga läckagesökningar i produktionen Typiska brister i PE-folie Skarvning (tejpning/klämning) PE-foliens avslut Genomföringar Anslutningar mot andra material s 34

35 Tidiga läckagesökningar i produktionen Tunga konstruktioner Oftast enklare att åstadkomma lufttäta än lätta konstruktioner. Arbetsutförandet är dock lika viktigt! Viktigt med noggrant utförande av undergjutningar för att undvika luftläckage. Särskilt viktigt att fokusera på i utrymmen där exempelvis installationsgolv eller badrumsmoduler monteras. s 35

36 Tidiga läckagesökningar i produktionen Tunga konstruktioner forts. Vid täthetsprovning och läckagesökning med rök blir effekten av otäta undergjutningar mycket tydlig. Som i det här fallet där ett flertal brister i undergjutningarna hittades, vilket ledde till att kraven inte uppfylldes. Tack vare att provning gjordes i tidigt skede kunde bristerna upptäckas och åtgärdas i tid! s 36

37 Tidiga läckagesökningar i produktionen Lätta konstruktioner Vid stålkonstruktioner behöver PE-folien tejpas. För trä går klämning bra ibland, men att anliggningen bibehålls över tiden. Virket får inte torka ihop i efterhand (dvs. virket behöver vara tillräckligt torrt från början). Produkter som tätningsfogband går även att använda med gott resultat för att uppnå klämning. Vid skarvning av PE-folien kan vulkaniserande fogband användas. s 37

38 Tidiga läckagesökningar i produktionen Lufttäthet mot mark Luft från mark kan bidra till flera olägenheter för inomhusmiljön: Fukt Lukt Energiförlust Radon Skadedjur? s 38

39 Vad kan vi göra för att bygga lufttätt? Ställa krav Planera och budgetera ( i alla led) Granska ritningar Öka förståelsen (proj och prod) Identifiera kritiska moment Använda rätt produkter Egenkontroller/Checklista sk. lufttäthetsplan Arbetsberedningar Tidig luftläckagesökning Slutlig lufttäthetsprovning s 39

40 Lufttäthetsplan för produktionsskedet Fuktsäkerhetsbeskrivningen arbetas in, utförs som checklista. Kritiska punkter och utförandebeskrivning, exempel på produkter anges. Uppföljning/dokumentation vid utförandet. Lufttäthetsplanen går man igenom vid en arbetsberedning samt följer upp med täthetsronder (ev i kombination med fuktronder). s 40

41 Lufttäthet Tips och Trix! Generella råd PE-folien ska ALLTID vara på den varma sidan i konstruktionen, högst 1/3 ut. Minimera antalet skarvar och genomföringar, använd produkter för ändamålet. Använd installationsskikt. Bra skarvutförande med rätt produkter. Skydda plastfolien från åverkan under produktionstiden. Överlapp/skarvar i PE-folie tejpas för bästa resultat. (min 200 mm, dra ej stumt). Rengöring av material innan fogning, tejpning osv. Tejpa mot stålkonstruktioner för att uppnå lufttäthet. Använd godkända åldersbeständiga produkter. Noggrann anslutning mellan väggar och takkonstruktioner. Tänk igenom vilka arbetssteg som måste göras först, planera så att PE-folien kommer på rätt ställe vid rätt tidpunkt. s 41

42 Exempel på lufttäthetslösningar och produkter För att säkerställa lufttäthet och förenkla arbetsmoment finns det färdiga lösningar, såsom stosar och hörn. Dafa, Isover och T-emballage är några leverantörer av täthetsprodukter. s 42

43 Exempel på lufttäthetslösningar och produkter Glaspariter Tänk på att fönsterkarmar ska vara fuktskyddade (målade) på alla sidor. Montageordning, utifrån sett: - Svällist - Drev - (Anslutning PE-folie i vägg) - Bottningslist - Mjukfog Tätningsprincipen gäller för alla typer av partier. Den utvändiga svällisten är enbart en vattentätning och ersätter inte mjukfogen för lufttäthet på insidan. s 43

44 Exempel på lufttäthetslösningar och produkter Arbetsordning För vissa konstruktioner blir det väldigt komplicerat, om inte omöjligt att få till lufttätheten om vissa moment inte utförs vid rätt tidpunkt. s 44

45 Projektering - Myndighetskrav - Branschregler - Miljöklassning s 45

46 Varför så stort fokus på fuktfrågor idag? Ökade energikrav Miljöklassning av byggnader Nya krav och förutsättningar kräver nya lösningar Nya lösningar kan också ge nya problem Nya material Ökad kunskap om fuktens skadliga inverkan på inomhusmiljön Ökad miljömedvetenhet hos företag och privatpersoner Var det bättre förr? Nej, det var annorlunda förr! s 46

47 Myndighetskrav BBR Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om en byggnads utformning så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. Krav utöver BBR: Regionala/lokala krav (miljöprogram) Beställarkrav Miljöbyggnad (guld, silver, brons) BREEAM, LEED Branschregler (våtrum, fuktmätning i betong/avjämningsmassa) s 47

48 Bygga F Bygga L Bygga E Bygga F, L, E har tagits fram i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, LTH Lunds Universitet, Sveriges Byggindustrier och FoU-Väst. En systematisk metod för att arbeta med fukt, energi och lufttäthetsfrågor genom hela byggprocessen. Syftet med metoden är att hjälpa byggsektorns aktörer, framför allt entreprenörer, att säkerställa att byggnaden uppfyller de funktionskrav som har definierats. Genom att arbeta enligt Bygga F, L och E lyfts aktuell fråga fram i tidigt skede i projektet och kan arbetas in i programhandlingar, bygghandlingar och kontrollplaner. Utse sakkunnig / samordnare i projektet! s 48

49 s 49

50 Fuktsäkerhet i Projektering Byggherren behöver ofta få stöd och hjälp att driva och följa upp fuktfrågorna i projektet. Fuktsakkunnig Upprättar en strategi för hur man skall arbeta med och följa upp fuktsäkerhetsåtgärder i olika skeden och är rådgivande i fuktfrågor åt byggherren. En fuktsakkunnig har grundläggande kunskaper om fukt och även bred kompetens och kännedom om vilka konsekvenser det blir för framtida brukare om fuktrelaterade skador skulle inträffa i byggnaden. Fuktsäkerhetsansvarig projektering Person hos respektive projektör som är ansvarig för att fuktsäkerhetsprojekteringen utförs och dokumenteras. s 50

51 Organisation för fuktsäkerhetsarbetet Varje aktör ska utse en person som är ansvarig för att beakta fuktrisker kopplade till aktörens handlingar eller roll i projektet, en Fuktsäkerhetsansvarig. Arkitekt Projekteringsledare Konstruktör VVS Byggherre Kontrollansvarig Fuktsakkunnig Produktionsledare Drift & Förvaltning El Entreprenör Leverantör Underentreprenör Underentreprenör s 51

52 Produktion - Systematiskt fuktsäkerhetsarbete - Våtrum - Lufttäthet - Uttorkning & Mätningar s 52

53 Produktion Ett systematiskt fuktsäkerhetsarbete är alltid relevant, oavsett hur litet eller stort byggprojektet är. - Nybyggnation - Ombyggnation - ROT/eftermarknad Planering, fuktsäkerhetsprojektering. Utförande av fuktsäkerhetsåtgärder samt löpande kontrollarbete genom hela byggskedet. s 53

54 Fuktsäkerhet i Produktion Fuktsäkerhetsansvarig produktion Person som är ansvarig för fuktsäkerhetsarbetet hos respektive leverantör eller entreprenör. Fuktsäkerhetsansvariges stöd Rådgivare åt entreprenören likt fuktsakkunnig åt byggherre. s 54

55 Fuktsäkerhet i produktionen Daglig kontroll: Mottagning Förvaring material Väderskydd/intäckning Uttorkningssystem Läckage Inbyggnad material Systematiskt arbete: Startmöte Fuktsäkerhetsplan Fuktronder Fuktmätningar Lufttähetsprovningar Egenkontroller (tätskikt i våtrum, installationer etc) Byggmöten, KMA-möten Mätningar Fuktsäkerhetsdokumentation Entreprenören skall utse någon som ansvarar för det dagliga fuktsäkerhetsarbetet, en fuktsäkerhetsansvarig. s 55

56 Fuktsäkerhetsansvarig produktion Upprätta fuktsäkerhetsplan Daglig tillsyn på arbetsplatsen Ansvarar för mottagningskontroller, div. mätningar Dokumentationen Hantera och dokumentera avvikelser Fuktronder Samarbete med den fuktsakkunnige s 56

57 Fuktsäkerhetsplan Fuktsäkerhetsbeskrivningen arbetas in, checklista. Kritiska moment, hantering av byggnadsmaterial, fuktmätningar etc. Uppföljning/dokumentation. Fuktsäkerhetsplanen ska upprättas av entreprenörens fuktsäkerhetsansvarige, som också ska se till att planen följs. s 57

58 Fuktsäkerhetsplan s 58

59 Fuktronder Protokollförs t ex enligt ByggaF-mall. Deltagare är t ex fuktsäkerhetsansvarig, arbetsledare och ev. fuktsakkunnig. Syn av hela arbetsplatsen ur fukt- och lufttäthetsperspektiv. Exempel på sådant som hanteras är lagring och förvaring av material, väderskydd, uttorkningsklimat, utförande av PE-folie och städning. s 59

60 Materialhantering Fuktkänsliga material som gips- och plywoodskivor bör inte tas in i byggnaden innan den är tät. Ska förvaras uppallat från golv på bockar, inte träreglar eller lastpallar. Skivmaterial som gips och plywood ska monteras med distans från betong/avjämningsmassa (gäller såväl golv och tak som väggar). 10 mm är ett bra riktvärde. Skivmaterial som gips och plywood får inte avjämnas emot. Obs! Vissa tider på året är luftfuktigheten tillräckligt hög (>75 % RF) för att orsaka mögelpåväxt på skivmaterial. s 60

61 Materialhantering Byggnadsmaterial som förvaras inne på byggarbetsplatsen skall förvaras ovan golv för att inte försämra uttorkningen av byggfukt i betongbjälklagen. Stora mängder isolering och ventilationsrör, för att nämna ett par exempel, ska inte förvaras i större mängder direkt på betongytor. s 61

62 Hantering av trä Täck virket på ett sådant sätt att luft kommer in mellan täckning och material. Använd inte genomskinliga presenningar. Placera virkesbunten i skugga. s 62

63 Leveransfuktkvoter Konstruktionsvirke och utvändiga panelbrädor 16%FK Limträ (CLT) 12%FK Lister (inomhus) 12%FK Golvbrädor (inomhus) 8%FK s 63

64 Målfuktkvot önskad fuktkvot Vid mätning av ett helt parti virke med målfuktkvoten 16% ska medelfuktkvoten hamna på mellan 13,5% - 18,0%. För enskilda virkesstycken i ett parti ska 93,5% hamna i intervallet 11,2% - 20,8%. s 64

65 Fuktsäkerhetsdokumentation Fuktsäkerhetsarbete under projekteringen Fuktsäkerhetsbeskrivning Resultat av fuktsäkerhetsprojektering Uttorkningsberäkningar, etc. Fuktsäkerhetsarbete under produktionen Fuktsäkerhetsplan Mätprotokoll (betongbjälklag, träleveranser, etc. Fuktrondsprotokoll Klimatloggning, etc. Slutligt fuktintyg Avvikelsehantering Eventuella konstruktioner eller händelser under produktionen som kräver uppföljning under förvaltningsskedet. All dokumentation kring fukt och lufttäthet, från projektering till färdigt projekt, finns samlad och lämnas över till beställaren inför slutbesiktning. s 65

66 Sammanfattning Fuktsäkerhet i badanläggningar Ombyggnad: Kontrollera tekniska status Nybyggnad: ByggaF Ställ rimliga krav Sprid informationen s 66

67 Tack för tiden! s 67

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Nedan följer förslag på tekniska krav och krav på aktiviteter som byggherren kan ställa utöver samhällets krav. Byggherren gör överväganden avseende

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Lufttäta byggnader Hur åstadkommer man dem? Hur följer man upp dem? Hur är långtidsegenskaperna?

Lufttäta byggnader Hur åstadkommer man dem? Hur följer man upp dem? Hur är långtidsegenskaperna? Lufttäta byggnader Hur åstadkommer man dem? Hur följer man upp dem? Hur är långtidsegenskaperna? Owe Svensson Fuktcentrums informationsdag 24 november 2011 Golv- och takvinklar Tejpning av plastfolie Klämning

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen?

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Ventilation i simhallar 2012-11-15 AK-konsult Indoor Air AB Fukt i luft AK-konsult Indoor Air AB I vilka former finns fukt? Ånga Flytande Fruset

Läs mer

Fuktbegrepp - definitioner

Fuktbegrepp - definitioner 1 Fuktbegrepp - definitioner Översikt SKEDE AKTIVITET RESULTAT UTFÖRARE PROGRAM Att (om)formulera byggherrens krav på fuktsäkerhet i program och AF eller i ett speciellt fuktsäkerhetsprogram Upprätta en

Läs mer

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet?

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsikker prosjektering, kontroll og utførelse Anders Kumlin Företagsfakta 19 anställda Omsättning

Läs mer

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i bygge Lite teori Var finns riskerna Kan man förebygga

Läs mer

Bilaga 1. Akademiska Hus generella krav för fuktsäkert byggande

Bilaga 1. Akademiska Hus generella krav för fuktsäkert byggande för fuktsäkert byggande Projektledaren bedömer om särskild behövs i projektledningsgruppen eller om projektledaren själv ska ansvara för krav, uppföljningar och kontroll i utrednings-, projekterings- och

Läs mer

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik och byggnadsteknik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt 29 ± 5 procent byggnader har mögel, mögellukt eller hög fuktnivå

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik, Fuktcentrum Lunds universitet, LTH Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Viljan att

Läs mer

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Linda Hägerhed Engman Byggnadsfysik och Innemiljö SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP i siffror 2010 SP-koncernen ägs till 100% RISE Nettoomsättning

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Verktyg och metoder för att bygga Fuktsäkra, Lufttäta och Energieffektiva byggnader. Thorbjörn Gustavsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Verktyg och metoder för att bygga Fuktsäkra, Lufttäta och Energieffektiva byggnader. Thorbjörn Gustavsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Verktyg och metoder för att bygga Fuktsäkra, Lufttäta och Energieffektiva byggnader Thorbjörn Gustavsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Varför kvalitetssäkring? Med kvalitetsäkring kan vi nå våra

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Byggherrens kravformulering för fuktsäkert byggande (fuktsäkerhetsprogram)

Byggherrens kravformulering för fuktsäkert byggande (fuktsäkerhetsprogram) 1 Bilaga 2 Byggherrens kravformulering för fuktsäkert byggande (fuktsäkerhetsprogram) Anvisning för byggherren: Nedan följer förslag på krav som byggherren kan ställa och som har inverkan på byggnadens

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess

ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell 2007-11-14 1 Fuktsäkerhet i byggprocessen Planering Projektering Bygg Förvaltning Byggherre Ställa fuktkrav Följa upp Hjälpmedel Fuktsäkerhetsbeskrivning

Läs mer

Vad har hänt och vad händer med ByggaF, ByggaL och ByggaE

Vad har hänt och vad händer med ByggaF, ByggaL och ByggaE Vad har hänt och vad händer med ByggaF, ByggaL och ByggaE Thorbjörn Gustavsson SP Byggnadsfysik och innemiljö Fuktsäkerhetsansvarig Projektering Vad är ByggaF, ByggaL och byggae? Metoder med verktyg för

Läs mer

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fukt problem Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för att åtgärna skador Förlorat förtroende, dåligt rykte -3-2016-04-15 Varför uppstår fuktproblem? Oklar

Läs mer

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fuktsäkerhet i byggprocessen 2007 kom FoI rapporten om ByggaF 2008 lanserades ByggaF Bakgrund 2012-2013 vidareutvecklades ByggaF till svensk branschstandard Vissa

Läs mer

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Eva Gustafsson Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Västervik 2015-11-12 Lite fuktteori Tilläggsisolering generellt Renovering och tilläggsisolering

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

Gemensamma arbeten Energi-minimering på byggarbetsplatsen

Gemensamma arbeten Energi-minimering på byggarbetsplatsen 97 AFJ Gemensamma arbeten Energi-minimering på byggarbetsplatsen Energieffektiv Byggarbets- plats Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Vad är fuktsäkerhetsprojektering? "Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte

Läs mer

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö Auktoriserad

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Fuktsäkerhetsbeskrivning

Fuktsäkerhetsbeskrivning 2011-09-17 Fuktsäkerhetsbeskrivning Klicka här ovan så visas en arbetsyta där bild på objektet kan infogas Projektets namn Upprättad av: Godkänd av: Ort, datum Ort, datum Fuktsakkunnig Byggherre Senast

Läs mer

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Finnängen Husarv. 57, Ljungsbro Datum 2012-02-02 Rapportnummer 12-157 S 1 av ( 8 ) Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Ansvarig:!!! Fuktsakkunnig, Certifierad Energiexpert

Läs mer

Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess

Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess. Branschstandard - ByggaF 1 (24) Innehåll 1 Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess... 5 1.1

Läs mer

Projekt Namn på dokumentet Sida. Kv. Blåklockan Fuktskyddsproduktion 1 (5) Projektnummer Upprättad av Godkänt Revdatum Rev

Projekt Namn på dokumentet Sida. Kv. Blåklockan Fuktskyddsproduktion 1 (5) Projektnummer Upprättad av Godkänt Revdatum Rev Kv. Blåklockan Fuktskyddsproduktion 1 (5) 0 Inledning Fuktskyddsbeskrivningen är avsedd att beskriva projektets förutsättningar ur fuktsynpunkt och vilka åtgärder som krävs för att skydda huset mot skadlig

Läs mer

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda 27 augusti 2009 Catarina Warfvinge, LTH och Bengt Dahlgren AB Upplägg Vad som menas med miljömässigt hållbart och vad som egentligen ingår i begreppet

Läs mer

Skador i utsatta konstruktioner

Skador i utsatta konstruktioner Skador i utsatta konstruktioner Hade dessa skador undvikits med BBR 6? -uteluftventilerade grunder -uteluftventilerade vindar -väggar i våtrum -putsade, odränerade ytterväggar Ingemar Samuelson Fuktcentrum

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande FuktCentrum 7-11-8 Konsultens syn på BBR 6 En hjälp eller onödigt reglerande 1 -konsult Indoor Air AB Konsulter i fukt och inomhusmil j ö. Civ. ing. VD Stormbyvägen 2-4 Telefon 8-79542 163 29 Spånga Telefon

Läs mer

Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus

Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus Derome hus & bostad A hus Varbergshus Syftet är att ta fram en fuktsäkerhetsprojektering anpassad för 3 arbetsplatser: A hus fabrik

Läs mer

Provtryckning av klimatskal. Gudö 3:551. Uppdragsgivare: Stefan Evertson

Provtryckning av klimatskal. Gudö 3:551. Uppdragsgivare: Stefan Evertson Gudö 3:551 2015-10-20 Sid 1 av 7 av klimatskal Gudö 3:551 Uppdragsgivare: Stefan Evertson 2015-10-20 Sid 2 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Lufttäthet 4 Redovisning av lufttäthet 4

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Varför lufttäta hus? Varför är lufttätheten allt viktigare idag/framtiden? Varför ventilerade konstruktioner? Fuktcentrums

Läs mer

Introduktion till Byggnadsfysik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Introduktion till Byggnadsfysik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Introduktion till Byggnadsfysik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik Värme Luft Fukt Energieffektivitet Ventilation Fuktsäkerhet Byggnadsfysik Till de traditionella byggnadsfysikaliska tillämpningarna

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat. Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet

Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat. Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet Riskkonstruktioner i byggnader Vi når inte miljömålen! Exempel med siffror Fukt Exempel riskkonstruktioner

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Varifrån kommer fukten?

Varifrån kommer fukten? Fukt Fukt är det naturligaste vi har runt omkring oss och en grundförutsättning för vår existens och vårt välbefinnande. Fukt finns i luften, på marken, i material och ledningar. Fukt förekommer i 3 olika

Läs mer

RF OK = RF KRIT - ΔRF OS

RF OK = RF KRIT - ΔRF OS BBR 2006, Boverkets Byggregler Nya Byggregler i Sverige 1 juli 2007 BBR06 kap. 6 Fukt Lars-Olof Nilsson, LTH, LTH moistenginst ab Gäller från 1 juli 2007 Ger samhällets minimikrav! Tvingande för byggherren!

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Lindåshusen inflyttade 2001 20 bostäder i 4 radhus Uppföljning då husen var nya 13000 12000 12083 11000 10000

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. ISOCELL cellulosaisolering - Made in Sweden. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. ISOCELL cellulosaisolering - Made in Sweden. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus ISOCELL cellulosaisolering - Made in Sweden :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med ISOCELL miljöbyggsystem går

Läs mer

Utom husklim at i Säve baserat på m ånadsm edelvärden. -5 j f m a m j j a s o n d. M ånad

Utom husklim at i Säve baserat på m ånadsm edelvärden. -5 j f m a m j j a s o n d. M ånad Sida 1 (5) 213-3-8 Fukt i krypgrunder Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla vid den aktuella temperaturen

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Lunds universitet

Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Lunds universitet Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav Lars-Olof Nilsson Lunds universitet Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav Fuktsäkerhetsprojektering, allmänt BBRs krav - bakgrund

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

för fuktsäker byggprocess

för fuktsäker byggprocess Väderskydd betonas i ByggaF, liksom i AMA AF 07 under AFH.51 Skydd av arbete: Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess

Läs mer

Fukt i fastighet och våtrum

Fukt i fastighet och våtrum Fukt i fastighet och våtrum Västra avdelningen 3 juni 2009 1 Vattenskadorna i våtrum ökar Försäkringsbolagen Volymen vattenskador ökar Fastighetsbeståndets ålder Miljonprogrammet står inför renovering

Läs mer

Nyheter i Byggreglerna (BBR) om fuktsäkerhet Fuktcentrums informationsdag

Nyheter i Byggreglerna (BBR) om fuktsäkerhet Fuktcentrums informationsdag Nyheter i Byggreglerna (BBR) om fuktsäkerhet Fuktcentrums informationsdag olle.aberg@boverket.se Vad är Boverkets byggregler BBR BBR innehåller myndighetsregler till Plan och bygglagen samt Plan- och byggförordningen.

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete.

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete. 51 JSF.5 Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin 2010-03-17

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin 2010-03-17 Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin 2010-03-17 Jesper Arfvidsson Bakgrund Energidirektivet Krav på energianvändning

Läs mer

Viktiga faktorer i innemiljön

Viktiga faktorer i innemiljön Kunskapsläge: Hälsoeffekter av fukt och mögel i byggnader En rad epidemiologiska undersökningar har visat att fukt och mögel/bakterieväxt i byggnader innebär hälsorisk Ökad risk för astma, astmabesvär,

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Tätskikt i våtrum. FoU-projekt vid SP Anders Jansson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Tätskikt i våtrum. FoU-projekt vid SP Anders Jansson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tätskikt i våtrum Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nordiskt Vattenskadeseminarium 1 FoU-projekt vid SP Anders Jansson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bakgrund

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

Swebuild WP5 Lärandemål uppdaterad

Swebuild WP5 Lärandemål uppdaterad Swebuild WP5 uppdaterad 2016-03-01 Inlärningsmålen i detta projekt har tagits fram genom ett samarbete mellan Passivhuscentrum, SP, Sveriges Byggindustrier och Teknologiskt Institut AB. Inlärningsmålen

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Per Andersson PPS Consulting AB

Per Andersson PPS Consulting AB Välkommen på fuktsäker frukost med.. Per Andersson PPS Consulting AB Project - Purchasing- Sustainability -hållbara affärer i en hållbar värld, det är vårt ansvar Vi på PPS Consulting AB Thomas Olsson

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Erfarenheter från Fuktsäkerhetsuppdrag Johan Tannfors, AK Konsult Uppsala

Erfarenheter från Fuktsäkerhetsuppdrag Johan Tannfors, AK Konsult Uppsala Erfarenheter från Fuktsäkerhetsuppdrag Johan Tannfors, AK Konsult Uppsala Fuktsakkunnig Gröngarns omsorgsboende Johan Tannfors 1 Uppgifter Älderboende i 2 plan Generalentreprenad Fläktrum i källare Konstruktion

Läs mer

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 23 Golv en återblick Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall Torpargrund Korkmattor och centralvärme Plastmattor (PVC) 5~6 Underliggande plastfolie Egenemissioner

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Storhet Året J F M A M J J A S O N D. Luleå T 1,5-11,5-10,7-6,1 0,0 6,3 12,9 15,5 13,5 8,3 2,9-4,1-9,0

Storhet Året J F M A M J J A S O N D. Luleå T 1,5-11,5-10,7-6,1 0,0 6,3 12,9 15,5 13,5 8,3 2,9-4,1-9,0 Fukt .1 Fukt Inledning BBR 2008, Regelsamling för byggande, Kapitel 6 Hygien, hälsa och miljö, innehåller föreskrifter och allmänna råd till Plan- och Bygglagen, PBL samt Förordningen om tekniska egenskapskrav

Läs mer

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012 oktober 2012 aktuellt Då var hösten här på allvar! Vi rivstartar hösten med fyra nyanställda: Martin, Göran, Olle och Josua. Martin Åkerlind har varit igång sedan i juni och är stationerad på vårt Stockholmskontor.

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH. Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola

BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH. Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola BBRs fuktkrav Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH Kan vi bygga (trä)hus? Varför denna fråga? BBR2006, kap 6.5! Helt nya krav; läser man slarvigt, ser det omöjligt ut att bygga med

Läs mer

Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009

Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009 Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009 Tid Program 09.00 Välkommen Viktiga händelser under året. Brukarnas beteende i fokus. Förnya med bevarad karaktär. 10.40 Paus Så fungerar klimatskalen. Puts på

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Materialhantering Pallarna med material förvaras på torrt underlag. Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav.

Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav. Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav. Resultat från ett delprojekt inom WOODBUILD Lars-Olof Nilsson/Anders Sjöberg Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola/Avd Byggnadsmaterial

Läs mer

KURSPLAN. Energibyggare

KURSPLAN. Energibyggare KURSPLAN Energibyggare BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Gröna ytor på väggar och tak fuktsäkerhet i samband med ventilerade, lätta konstruktioner

Gröna ytor på väggar och tak fuktsäkerhet i samband med ventilerade, lätta konstruktioner Gröna ytor på väggar och tak fuktsäkerhet i samband med ventilerade, lätta konstruktioner Finansiering från SBUF Samfinansiering från Vinnova via C/O City Fuktcentrums infodag, Lund 2014-11-21 Carl-Magnus

Läs mer

Annika Ekstrand-Tobin. Sammanfattning

Annika Ekstrand-Tobin. Sammanfattning Kvalitetssäkring av Innemiljö och Energianvändning p Annika Ekstrand-Tobin Sammanfattning God innemiljö är ett självklart mål som eftersträvas vid byggande och förvaltning men som alltför ofta inte uppfylls

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer