Bergsjögården i Bergsjö. Måndag 1 december 2014 kl. 18:00-22:55. Eva Engström Sekreterare. Sigbritt Persson (S) Aina Lööv (SD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergsjögården i Bergsjö. Måndag 1 december 2014 kl. 18:00-22:55. Eva Engström Sekreterare. Sigbritt Persson (S) Aina Lööv (SD)"

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (49) Sida Plats och tid Beslutande Bergsjögården i Bergsjö. Måndag 1 december 2014 kl. 18:00-22:55. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare Utses att justera Sigbritt Persson (S) Aina Lööv (SD) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Engström Ordförande Stig Jonsson Justerande Sigbritt Persson Aina Lööv Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. Underskrift Eva Engström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (49) 112 Dnr 313/2013 Ledamöternas frågestund. Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd, styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag. Fråga Jan-Ola Hall (SD) frågar utbildningsutskottets ordförande Boerje Bohlin (S) hur mycket det kostar skolans verksamheter att undervisa elever som har blivit beviljade permanent uppehållstillstånd och behöver extra stöd i undervisningen samt om kommunen har rätt att söka ersättning för dessa kostnader från staten. Svar Utbildningsutskottets vice ordförande Pernilla Kardell (C) svarar att samma regelverk gäller för dessa elever som för de asylsökande, samt att kommunen har rätt att söka ersättning för dessa kostnader från staten. Fråga Tor Tolander (M) frågar kommunstyrelsens ordförande om det finns upprättade Likabehandlingsplaner och/eller Uppförande policy som gäller även för politiker. Svar Monica Olsson (S) svarar att vi inte har några sådana dokument. Fråga Petra Modée (V) frågar valberedningsnämndens ordförande Åke Bertils (S) vilket ansvar han känner som ordförande för att se och respektera ledamöterna vid sammanträden. Svar Åke Bertils (S) ber om ursäkt om han har uppförts sig respektlöst i sin roll som ordförande. Frågestunden förklaras för avslutad.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (49) 113 Dnr 248/2014 Budget 2015 för Nordanstigs kommun med flerårsplan Ekonomikontoret har sammanställt Budget 2015 och flerårsplan utifrån kommunstyrelsens ledningsutskotts direktiv. Ekonomikontoret har i kommunstyrelsen föredragit förändringar i intäkterna mellan 2014 och Ledningsutskottets protokoll 204/ Ledningsutskottets protokoll 229/ Omsorgsutskottets protokoll 91/ Omsorgsutskottets protokoll 96/ Utbildningsutskottets protokoll 71/ Kommunstyrelsens protokoll 277/2014. Stig Eng (C) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 1. Anta att beräkningsgrunden för års skatteintäkter och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal 1 november personer 1 november personer 1 november personer 1 november personer 2. Anta fullmäktiges finansiella mål Resultatet för år 2015 budgeteras så att resultat skall vara 2,0 % av skatter, generella statsbidrag och fastighetsavgift. Resultaten för år budgeteras till lägst 2 % av skatter, generella statsbidrag och fastighetsavgift. Investeringsvolym 2015 kan högst motsvara årets avskrivning tkr, dock högst tkr. Ombudgetering från föregående år + årets investeringsvolym får vara högst årets avskrivningar gånger två. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30 %.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (49) Forts. 113 Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år. 3. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter: tkr budgeteras till kommunstyrelsen att hantera såsom Projektbidrag och Visionsbidrag enligt beslutade fördelningsdirektiv tkr budgeteras till kommunstyrelsens förfogande tkr budgeteras till omställningskostnader m.m. 4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader för år I denna ram ingår ett ospecificerat åtgärdspaket på tkr. 5. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att påbörja en strukturell förändring framförallt avseende skola och omsorg och framöver. Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer långsiktig planering, politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader behövs till och med 2018 med cirka 50 miljoner Tilldela flerårsplan 2016 nettokostnader inkl kapitalkostnader tkr. 7. Tilldela flerårsplan 2017 nettokostnader inkl kapitalkostnader tkr. 8. Tilldela flerårsplan 2018 nettokostnader inkl kapitalkostnader tkr. 9. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess fullmäktige fattar annat beslut. 10. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2015 och flerårsplan Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt resurstilldelning. Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål samt resurser på och mellan verksamheterna. Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och mellan programpunkterna inom respektive verksamhet.

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (49) Forts. 113 Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom respektive programpunkt. Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet. 11. Anta investeringsutrymme för tkr tkr tkr tkr Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning kan tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut avseende upplåning till kommunfullmäktige. 12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela 2015 års investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl. 13. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2015 och flerårsplan Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja Mål- och budgetarbetet avseende

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (49) 114 Dnr Taxa för Nordanstigs Fjärrvärme AB. Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår att taxan för fjärrvärme 2015 höjs med 3 %. Anledningen till höjningen är att bolaget genomfört en större investering under året samt att bolaget står inför fler kostsamma investeringar de kommande åren. 1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar höja taxan för fjärrvärme för 2015 med 3 % (ledningsutskottets protokoll 208/2014). 2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar höja taxan för fjärrvärme för 2015 med 3 % (kommunstyrelsens protokoll 278/2014). Höja taxan för fjärrvärme för 2015 med 3 %. Jäv Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (49) 115 Dnr 460/2014 Taxa för Nordanstig Vatten AB. Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat ett förslag på höjning av taxan för vatten och avlopp för Ledningsutskottets protokoll 209/ Kommunstyrelsens protokoll 279/2014. Höja rörliga avgiften med 2,20 kr/m 3 (24,80-27:00 kronor). Införa ny avgift för abonnemang som ej startats s.k. Ej öppen ventil, avgift 400 kronor. Anläggningsavgiften behålls oförändrad inför 2015.

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (49) 116 Dnr 461/2014 Begäran om förlusttäckningsbidrag 2015, Nordanstig Vatten AB. Nordanstig Vatten AB har kommit in med en begäran en förlusttäckningsgaranti för 2015 på maximalt 2,5 mnkr. Anledningen till begäran är att fullmäktige har beslutat om begränsade höjningar av va-taxan vilket innebär att höjningarna inte täcker kostnadsnivån. 1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2015 om maximalt belopp på tkr. Utbetalas 2016 för år 2015 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ). 2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstig Vatten AB ett förlusttäckningsbidrag för år 2015 med maximalt tkr. Beloppet utbetalas 2016 för år 2015 (ledningsutskottets protokoll 210/2014). 3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstig Vatten AB ett förlusttäckningsbidrag för år 2015 med maximalt tkr. Beloppet utbetalas 2016 för år 2015 (kommunstyrelsens protokoll 280/2014). Stig Eng (C) yrkar bifall. Tor Tolander (M) yrkar avslag. Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. Medge Nordanstig Vatten AB ett förlusttäckningsbidrag för år 2015 med maximalt tkr. Beloppet utbetalas 2016 för år 2015.

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (49) 117 Dnr 462/2014 Samordning av ackordstaxa i Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB. I dagsläget har Nordanstig Vatten AB, Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB en ackordstaxa. Dessa är dock olika utformade utan att det föreligger en befogad anlednings för det. Utan motiverade skäl som rättfärdigar skillnaderna är det svårt att förklara dessa och alltså erforderligt att ackordstaxorna är enhetligt utformade. MittSverige Vatten AB föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till harmonisering av ackordstaxan samt beslutar att införa en ackordstaxa för fritidsbostad med en årlig förbrukning på 50 m Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna förslaget till harmonisering av ackordstaxan samt införa en ackordstaxa för fritidsbostad med en årlig förbrukning på 50 m 3 (ledningsutskottets protokoll 211/2014). 2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna förslaget till harmonisering av ackordstaxan samt införa en ackordstaxa för fritidsbostad med en årlig förbrukning på 50 m 3 (kommunstyrelsens protokoll 281/ Carina Olsson (C) yrkar bifall. Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons yrkande och finner det antaget. Godkänna förslaget till harmonisering av ackordstaxan samt införa en ackordstaxa för fritidsbostad med en årlig förbrukning på 50 m 3.

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL10 (49) 118 Dnr 463/2014 Begäran om utökning av förskotterade medel för VAverksamheten i Sörfjärden. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade att uppdra till Nordanstig Vatten AB att - Påbörja frivillig tillståndsprövning av avlopp. - Utreda eventuell särtaxa. - Starta vattentäktsprojektering. NVAB har genom styrelsebeslut, den 24 maj 2013 kvitterat ovanstående uppdrag angående VA-utbyggnad i Sörfjärden samt uppdragit till VD att begära ett räntefritt lån från Nordanstigs kommun för att påbörja uppdraget. Enligt ovan nämnda styrelseprotokoll beräknas kostnaden för uppdraget till tkr beviljade fullmäktige ett räntefritt lån på tkr för perioden som finansiering av uppdrag VA-utbyggnad i Sörfjärden, se Kf 38/2013. Utökning av lånet till totalt tkr beslutades av fullmäktige i juni 2014 Kf 66/2014. Därefter har Nordanstig Vatten AB lämnat in en Begäran om utökning av förskotterade medel för utredningar kring VA-verksamhet för Sörfjärden daterad Nordanstig Vatten AB skriver att för att kunna genomföra de nödvändiga inledande utredningarna krävs en utökning av det räntefria lånet till tkr. Budgeten för den inledande utredningsfasen till och med maj 2014 bedöms enligt NVAB till tkr. 1. Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstig Vatten AB en utökning av det räntefria lånet med ytterligare 500 tkr (totalt tkr) för perioden för finansiering av uppdraget VA-utbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd utbyggnad ska lånet övergå i ett lån med ränta och amorteringsplan enligt Nordanstigs kommuns policy (ledningsutskottets protokoll 212/2014). 3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstig Vatten AB en utökning av det räntefria lånet med ytterligare 500 tkr (totalt tkr) för perioden för finansiering av uppdraget VA-utbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd utbyggnad ska lånet övergå i ett lån med ränta och amorteringsplan enligt Nordanstigs kommuns policy (kommunstyrelsens protokoll 282/2014).

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (49) Forts. 118 Carina Olsson (C) yrkar bifall. Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons yrkande och finner det antaget. Medge Nordanstig Vatten AB en utökning av det räntefria lånet med ytterligare 500 tkr (totalt tkr) för perioden för finansiering av uppdraget VA-utbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd utbyggnad ska lånet övergå i ett lån med ränta och amorteringsplan enligt Nordanstigs kommuns policy.

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL12 (49) 119 Dnr 464/2014 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2015 och framåt. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har lämnat ett förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för 2015 och framåt. Taxan utgår från ett underlag som Sveriges kommuner och landsting utarbetat. Förändringar i miljöbalken har nu skett som innebär att reglerna för prövning och vissa anmälningsfrågor flyttas över till miljöprövningsförordningen (2013:251). I den nya förordningen har vissa verksamheter fått ändrade prövningsnivåer, andra har omdefinierats och ett antal nya verksamheter har tillkommit. Nuvarande taxa hänvisar till bilagan till förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, vilken har upphävts. Förslaget till revidering innebär ingen ändring av själva taxekonstruktionen. Förutom nödvändiga ändringar med anledning av miljöprövningsförordningen har en genomgång av hela taxan skett. Timtaxan blir densamma för 2015 som för 2014 då konsumentprisindex per 31 augusti inte ger någon höjning. 1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att fullmäktige antar förslag till reviderad taxa inom miljöbalkens område (Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämndens protokoll 63/2014). 2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till reviderad taxa inom miljöbalkens område att gälla från 1 januari 2015 (ledningsutskottets protokoll 226/2014). 3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till reviderad taxa inom miljöbalkens område att gälla från 1 januari 2015 (kommunstyrelsens protokoll 283/2014). Åke Bertils (S) yrkar bifall. Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det antaget. Anta förslag till reviderad taxa inom miljöbalkens område att gälla från 1 januari 2015.

13 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (49) 120 Dnr 414/2014 Upprättande av revers för Nordanstigs Fjärrvärme AB. Fullmäktige beslutade i 87/2010, att överföra 800 tkr i likvida medel till det nya bolaget Nordanstigs Fjärrvärme AB. Detta beslut avsåg att kommunen lånade ut 800 tkr under en ej angiven tid amorterings och räntefritt. Så har det också bokförts och hanterats av både bolaget och kommunen. Dock behöver beslutet kompletteras med en revers som förtydligar villkoren. Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen med uppdraget att lånet ska ha en ränta motsvarande kommunens genomsnittsränta + 0,25 % samt innehålla en amorteringsplan. Föreslår att lånet till och med är ränte- och amorteringsfritt för att därefter från och med beläggs med ränta motsvarande kommunens genomsnittsränta som den 30/ var 3,07 % + 0,25 % med en amortering på kronor/år. Se bifogad revers. 1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar att lånet är ränteoch amorteringsfritt t.o.m. 31/ då lånet övergår i ett lån med ränta och amorteringsplan samt uppdra till firmatecknarna att underteckna revers om 800 tkr, lån till Nordanstigs Fjärrvärme AB (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ). 2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att lånet är ränteoch amorteringsfritt t.o.m. 31/ då lånet övergår i ett lån med ränta och amorteringsplan. Uppdra till firmatecknarna att underteckna revers om 800 tkr, lån till Nordanstigs Fjärrvärme AB (ledningsutskottets protokoll 213/2014). 3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att lånet är ränteoch amorteringsfritt t.o.m. 31/ då lånet övergår i ett lån med ränta och amorteringsplan. Uppdra till firmatecknarna att underteckna revers om 800 tkr, lån till Nordanstigs Fjärrvärme AB (kommunstyrelsens protokoll 284/2014). Åke Bertils (S) yrkar bifall. Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det antaget.

14 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14 (49) Forts Lånet är ränte- och amorteringsfritt t.o.m. 31/ då lånet övergår i ett lån med ränta och amorteringsplan. 2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna revers om 800 tkr, lån till Nordanstigs Fjärrvärme AB. Jäv Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL15 (49) 121 Dnr 454/2014 Skolskjutsreglemente för gymnasieskolan. För elever i gymnasieskolan regleras kommunens skyldigheter i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110). För den elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen skall den kommun som enligt skollagen 29 kap 6 är elevens hemkommun svara för dagliga resor mellan bostaden och skolan om färdvägen är minst 6 km. Lagen innebär inte att kommunen har skyldighet att anordna transport för gymnasieelever, utan endast svara för deras resekostnader. Anslutningsresor: För den som har mer än 4 km till hållplats utges efter ansökan en ekonomisk ersättning enligt beslut i utbildnings- och kulturnämnden i oktober 2005: Belopp/månad 1 barn 2 barn eller flera Minst 4 km enkel resa 400 kr 500 kr Minst 8 km enkel resa 700 kr 900 kr Minst 12 km enkel resa 900 kr kr (Elev kan inte erhålla både inackorderingstillägg och busskort). Omsorgsutskottets protokoll 89/2014. Kommunstyrelsens protokoll 292/2014. Åke Bertils (S) yrkar bifall. Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det antaget. Gymnasieelevers resor: För elever i gymnasieskolan regleras kommunens skyldigheter i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110). För den elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen skall den kommun som enligt skollagen 29 kap 6 är elevens hemkommun svara för dagliga resor mellan bostaden och skolan om färdvägen är minst 6 km.

16 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (49) Forts. 121 Lagen innebär inte att kommunen har skyldighet att anordna transport för gymnasieelever, utan endast svara för deras resekostnader. Anslutningsresor: För den som har mer än 4 km till hållplats utges efter ansökan en ekonomisk ersättning enligt beslut i utbildnings- och kulturnämnden i oktober 2005: Belopp/månad 1 barn 2 barn eller flera Minst 4 km enkel resa 400 kr 500 kr Minst 8 km enkel resa 700 kr 900 kr Minst 12 km enkel resa 900 kr kr

17 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (49) 122 Dnr 466/2014 Delägarskap i Visit Hälsingland Gästrikland AB. Med hänvisning till Regionstyrelsen i Gävleborgs beslut 23 mars 2012 föreslås att Nordanstigs kommun går in som aktieägare i marknadsföringsbolaget Visit Hälsingland Gästrikland AB. Slutmålet är en långsiktig plan för turismen. Planen ska vara ekonomiskt hållbar och lokalt förankrad. 1. Näringslivskontoret föreslår att Nordanstigs kommun går in som delägare med 25 % i Visit Hälsingland Gästrikland med ett aktiekapital på 50 tkr. Aktiekapitalet kan finansieras ur projektbudgeten för projekt Upplev Nordanstig. Fr.o.m skall ägarbilden vara kompletterad med aktörer från Nordanstigs lokala marknad. Under kommande beslutsprocess föreslås att en föredragning av ärendet sker (Anders Nordéns tjänsteutlåtande ). 2. Ledningsutskottets protokoll 215/ Kommunstyrelsens protokoll 276/2014. Stig Eng (C) och Per-Ola Wadin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tor Tolander (M) yrkar avslag. Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej. Omröstningsresultat Med 23 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot fem Nej-röster för Tor Tolanders yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag. Tre ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga). 1. Nordanstigs kommun går in som delägare i Visit Hälsingland Gästrikland AB med ett aktiekapital på 50 tkr.

18 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (49) Forts Aktiekapitalet finansieras ur projektbudgeten för projekt Upplev Nordanstig. 3. Fr.o.m skall ägarbilden vara kompletterad med aktörer från Nordanstigs lokala marknad.

19 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (49) 123 Drn 114/2014 Motion om Nordanstigs Fastighets AB. Stig Eng (C) har lämnat en motion där han föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om kommunen ska bredda ägardirektivet för Nordanstigs Fastighets AB eller överväga att upplösa bolaget och fondera kapitalet som en del i kommunstyrelsens verksamhet. 1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning (fullmäktiges protokoll 44/2014). 2. Ekonomikontoret lämnar följande yttrande över motionen: I omorganisationen 2013 slogs 7 punkter fast som den kommunala organisationen i Nordanstig behöver koncentreras mot. En av dessa är koncerntänkande - en förutsättning för effektiv förvaltning. Förvaltningen planerar en översyn och uppdatering av företagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv. Denna motion kommer att beaktas i denna översyn (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ). 3. Ledningsutskottet protokoll 227/ Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta följande som svar på motionen: I omorganisationen 2013 slogs 7 punkter fast som den kommunala organisationen i Nordanstig behöver koncentreras mot. En av dessa är koncerntänkande - en förutsättning för effektiv förvaltning. Förvaltningen planerar en översyn och uppdatering av företagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv. Denna motion kommer att beaktas i denna översyn. Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll 291/2014). Monica Olsson(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner det antaget. 1. Anta följande som svar på motionen: I omorganisationen 2013 slogs 7 punkter fast som den kommunala organisationen i Nordanstig behöver koncentreras mot. En av dessa är koncerntänkande - en förutsättning för effektiv förvaltning.

20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (49) Forts. 123 Förvaltningen planerar en översyn och uppdatering av företagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv. Denna motion kommer att beaktas i denna översyn. 2. Motionen är därmed besvarad.

21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (49) 124 Dnr 455/2014 Samordningsförbund Gävleborg, Finsam. Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun/-er och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet. Antalet personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera parter uppskattas till 5 % av befolkningen på riksnivå, ca personer. Motsvarande siffra för länet är ca personer. Att samordna rehabiliteringsinsatserna i länet är en mycket angelägen uppgift för att klara uppdraget att förbättra förmågan till förvärvsarbete och öka livskvaliteten hos berörda personer/målgrupper. I intervjuer och genom den remissomgång som genomfördes under 2013 framgår att det finns en stark vilja hos samtliga berörda parter att starta ett samordningsförbund i Gävleborgs län. 1. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg samt godkänna förslaget till fördelning av ekonomisk insats i Samordningsförbund Gävleborg (omsorgsutskottets protokoll 95/2014). 2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg. Godkänna förslaget till fördelning av ekonomisk insats i Samordningsförbund Gävleborg (kommunstyrelsens protokoll 294/2014). 1. Godkänna förslaget till förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg. 2. Godkänna förslaget till fördelning av ekonomisk insats i Samordningsförbund Gävleborg.

22 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL22 (49) 125 Genomgång av omrösning vid personval. Kommunsekreterare Eva Engström går igenom hur en omröstning vid personval går till och de olika alternativen med majoritetsomrösning och omröstning enligt lagen om proportionellt valsätt.

23 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL23 (49) 126 Dnr 498/2014 Val av revisorer. Fullmäktige har att välja fem revisorer varav en ordförande och en vice ordförande för mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 3/2014. Åke Bertils (S) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag och tillägger Lars-Erik Trapp (M) och Sverker Söderström (FP) som revisorer. Jan-Ola Hall (SD) föreslår Ove Wallberg (FP) som revisor samt att Sverker Söderström väljs som ordförande. Tor Tolander (M) föreslår Lars-Erik Trapp som ordförande. Ordföranden ställer proposition på förslagen till revisorer och finner dem antagna. Ordföranden ställer proposition på om Lars-Erik Trapp eller Sverker Söderström ska väljas som ordföranden och finner att Sverker Söderström väljs som ordförande. Omröstning begärs. Valet ske genom sluten omröstning eftersom det avser personval. Sigbritt Persson (S) och Aina Lööv (SD) utses som rösträknare. Fullmäktige informeras om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Omröstningsresultat Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas. Sverker Söderström fick 23 röster och Lars-Erik Trapp fick sju röster. En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga). Därmed har fullmäktige valt Sverker Söderström som ordförande. Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget att välja Hans Sundin som vice ordförande och finner det antaget.

24 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL24 (49) Forts Som revisorer välja Sverker Söderström (FP) Lars-Erik Trapp (M) Ove Wallberg (FP) Hans Sundin (S) Åsa Lööf (C) 2. Som ordförande välja Sverker Söderström (FP). 3. Som vice ordförande välja Hans Sundin (S). 4. Valen avser mandatperioden

25 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL25 (49) 127 Val av kommunstyrelse. Fullmäktige har att välja 13 ledamöter och 26 ersättare, en ordförande och en vice ordförande till kommunstyrelsen för mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 4/2014. Åke Bertils (S) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag och tillägger Håkan Larsson (M), Tor Tolander (M), Per-Ola Wadin (FP) och Patrik Jonsson (KD) som ledamöter samt Leena Lindblom (M), Margareta Lindkvist (M), Helena Andersson (M), Tina Torstensson (FP), Jan Westermark (FP), Katarina Roos (V) och Ulrika Jonsell (V) som ersättare. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner dem antagna. 1. Som ledamöter i kommunstyrelsen välja: Monica Olsson (S) Sven-Erik Sjölund (S) Sigbritt Persson (S) Ulf Lövgren (S) Stig Eng (C) Per-Åke Kardell (C) Stefan Bergh (C) Håkan Larsson (M) Tor Tolander (M) Per-Ola Wadin (FP) Patric Jonsson (KD) Solveig Wiberg (SD) Jan-Ola Hall (SD) 2. Välja följande personer som ersättare i kommunstyrelsen: Åke Bertils (S) Erik Eriksson Neu (S) Carina Olsson (C) Kent Hammarström (S) Oskar Lundin (S) Elisabeth Lundin (S)

26 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL26 (49) Forts. 127 Erik Sundberg (S) Amanda Engström (S) Mandy Eriksson Neu (S) Anders Engström (S) Natrix Öjemark (C) Emmeli Jonsson (C) Thomas von Wachenfeldt (C) Pernilla Kardell (C) Kjell Bergström (MP) Leena Lindblom (M) Margareta Lindkvist (M) Helena Andersson (M) Tina Torstensson (FP) Jan Westermark (FP) Katarina Roos (V) Ulrika Jonsell (V) Sven-Olof Nord (SD) Johan Norrby (SD) Aina Lööv (SD) Eva Andersson (SD) 3. Välja Monica Olsson (S) som ordförande med Stig Eng (C) som vice ordförande. 4. Valen avser mandatperioden

27 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL27 (49) 128 Dnr 498/2014 Val av byggnadsnämnd. Fullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare, en ordförande och en vice ordförande till byggnadsnämnden för mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 5/2014. Åke Bertils (S) föreslår Ola Wigg (S) som vice ordförande. Tor Tolander (M) föreslår Anders Elfgren (FP) som ledamot och vice ordförande samt Göran Rosvall (M) som ersättare. Ordföranden ställer proposition på förslagna ledamöter och ersättare finner dem antagna. Ordföranden ställer proposition på Carin Walldin som ordförande och finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på Ola Wigg och Anders Elfgren som vice ordförande och finner Ola Wigg antagen. Omröstning begärs. Valet ske genom sluten omröstning eftersom det avser personval. Sigbritt Persson (S) och Aina Lööv (SD) utses som rösträknare. Fullmäktige informeras om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Omröstningsresultat Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas. Ola Wigg fick 14 röster och Anders Elfgren fick tolv röster. Fem ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga). Därmed har fullmäktige valt Ola Wigg som vice ordförande. 1. Som ledamöter i byggnadsnämnden välja: Carin Walldin (S) Ola Wigg (S) Martin Eng (C) Anders Elfgren (FP) Valter Lööv (SD)

28 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL28 (49) Forts Som ersättare i byggnadsnämnden välja: Gun Forssell-Spång (S) Kerstin Lindström (S) Rolf Colling (C) Göran Roswall (M) Daniel Kollin (SD) 3. Som ordförande välja Carin Walldin. 4. Som vice ordförande välja Ola Wigg. 5. Valen gäller för mandatperioden

29 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL29 (49) 129 Dnr 498/2014 Val av valnämnd. Fullmäktige har att välja 5 ledamöter och 3 ersättare, en ordförande och en vice ordförande till valnämnden för mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 6/2014. Följande förslag lämnas: Carin Walldin (S) ledamot och ordförande Anders Jonsson (C) ledamot och vice ordförande Anita Alm (M) ledamot Börje Lindblom (FP) ledamot Sven-Olof Nord (SD) ledamot Petra Modée (V) ersättare Kjell Bergström (MP) ersättare Eva Westin Jonsson (KD) ersättare Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner dem antagna. 1. Som ledamöter i valnämnden välja Carin Walldin (S) Anders Jonsson (C) Sven-Olof Nord (SD) Anita Alm (M) Börje Lindblom (FP) 2. Som ersättare i valnämnden välja Petra Modée (V) Kjell Bergström (MP) Eva Westin Jonsson (KD) 3. Som ordförande välja Carin Walldin och som vice ordförande välja Anders Jonsson. 4. Valen avser mandatperioden

30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL30 (49) 130 Dnr 498/2014 Val av revisorer för Stiftelsen Ersk-Matsgården. Fullmäktige har att välja tre revisorer för Stiftelsen Ersk-Matsgården för mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 7/2014. Åke Bertils (S) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag och tillägger Sverker Söderström (FP) och Lars-Erik Trapp (M) som revisorer. Jan-Ola Hall (SD) föreslår Ove Wallberg (FP). Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner Åke Bertils förslag antaget. 1. Som revisor för Stiftelsen Ersk-Matsgården välja Åsa Lööf (C) Sverker Söderström (FP) Lars-Erik Trapp (M) 2. Valen avser mandatperioden

31 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL31 (49) 131 Dnr 498/2014 Val av styrelse för Stiftelsen Ersk-Matsgården. Fullmäktige har att välja fem ledamöter och fem ersättare till styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården för mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 8/2014. Jan-Ola Hall (SD) tillägger Mikael Gradin (SD) som ledamot med Kurt Kristensen (SD) som ersättare. Tor Tolander tillägger Anita Alm (M) som ledamot med Ethel Engberg (KD) som ersättare. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner dem antagna. 1. Som ledamöter i Stiftelsen Ersk-Matsgården välja Boerje Bohlin (S) Elisabeth Lundin (S) Yvonne Kardell (C) Anita Alm (M) Mikael Gradin (SD) 2. Som ersättare välja Bengt-Ola Olsson (S) Thomas von Wachenfeldt (C) Sarah Faxby-Bjerner (MP) Ethel Engberg (KD) Kurt Kristensen (SD) 3. Valen avser mandatperioden

32 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL32 (49) 132 Dnr 498/2014 Val av Godemän Jordbruk. Fullmäktige har att välja fyra ledamöter till Godemän Jordbruk för mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 9/2014. Åke Bertils (S) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag och tillägger Håkan Larsson (M). Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget. 1. Som Godemän Jordbruk välja Anders Jonsson (C) Per-Åke Kardell (C) Håkan Larsson (M) Kurt Kristensen (SD) 2. Valen avser mandatperioden

33 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL33 (49) 133 Dnr 498/2014 Val av Godemän Tätort. Fullmäktige har att välja fyra ledamöter till Godemän Tätort för mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 10/2014. Åke Bertils (S) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag och tillägger Håkan Larsson (M). Jan-Ola Hall (SD) tillägger Solveig Wiberg (SD). Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner dem antagna. 1. Som Godemän Tätort välja Hans Sundin (S) Håkan Larsson (M) Natrix Öjemark (C) Solveig Wiberg (SD) 2. Valen avser mandatperioden

34 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL34 (49) 134 Dnr 498/2014 Val till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Fullmäktige har att välja tre ledamöter och tre ersättare till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 11/2014. Åke Bertil (S) föreslår Erik Sundberg (S) som ledamot. Tor Tolander (M) föreslår Katarina Roos (V) som ledamot med Göran Roswall (M) som ersättare. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner dem antagna. 1. Som ledamöter i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd välja Erik Sundberg (S) Sara Faxby-Bjerner (MP) Katarina Roos 2. Som ersättare välja Natrix Öjemark (C) Carina Olsson (C) Göran Rosvall (M) 3. Valen avser mandatperioden

35 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL35 (49) 135 Dnr 498/2014 Val till Överförmyndarnämnden Mitt. Fullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till Överförmyndarnämnden Mitt för mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 12/2014. Tor Tolander (M) föreslår Kajsa Gladh (M) som ledamot. Ordföranden ställer proposition på valberedningsnämndens förslag på Carin Walldin och Tor Tolanders förslag på Kajsa Gladh och finner valberedningsnämndens förslag antaget. Ordföranden ställer proposition på valberedningsnämndens förslag på ersättare och finner det antaget. 1. Som ledamot i Överförmyndarnämnden Mitt välja Carin Walldin (S) med Ingvor Silén (C) som ersättare. 2. Valen avser mandatperioden

36 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL36 (49) 136 Dnr 498/2014 Val till Kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Fullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till Kommunalförbundet Inköp Gävleborg för mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 13/2014. Åke Bertils (S) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag. Tor Tolander föreslår Per-Ola Wadin (FP) i första hand som ledamot och i andra hand som ersättare. Ordföranden ställer proposition på om Stig Eng eller Per-Ola Wadin ska väljas som ledamot och finner att Stig Eng ska väljas som ledamot. Omröstning begärs. Valet ske genom sluten omröstning eftersom det avser personval. Sigbritt Persson (S) och Aina Lööv (SD) utses som rösträknare. Fullmäktige informeras om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Omröstningsresultat Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas. Stig Eng fick 15 röster och Per-Ola Wadin fick 14 röster. Två ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga). Därmed har fullmäktige valt Stig Eng som ledamot. Ordföranden ställer proposition på om Monica Olsson eller Per-Ola Wadin ska väljas som ersättare och finner att Monica Olsson ska väljas som ersättare. Omröstning begärs. Valet ske genom sluten omröstning eftersom det avser personval. Sigbritt Persson (S) och Aina Lööv (SD) utses som rösträknare. Fullmäktige informeras om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

37 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL37 (49) Forts. 136 Omröstningsresultat Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas. Monica Olsson fick 17 röster och Per-Ola Wadin fick 14 röster (se omröstningsbilaga). Därmed har fullmäktige valt Monica Olsson som ersättare. 1. Som ledamot i Inköp Gävleborg välja Stig Eng (C) med Monica Olsson (S) som ersättare. 2. Valen avser mandatperioden

38 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL38 (49) 137 Dnr 498/2014 Val av nämndemän. Fullmäktige har att välja sex nämndemän för mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 14/2014. Tor Tolander (M) tillägger Margareta Fredholm (M) och Jan Westermark (FP). Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner dem antagna. 1. Som nämndemän välja Carin Walldin (S) Britt Sjöberg (S) Christina Berglund (C) Åke Brandwold (SD) Margareta Fredholm (M) Jan Westermark (FP) 2. Valen avser 2015.

39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL39 (49) 138 Dnr 498/2014 Val av lekmannarevisorer Nordanstigs Bostäder AB. Fullmäktige har att välja två lekmannarevisorer och en ersättare till Nordanstigs Bostäder AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningsnämndens protokoll 15/2014. Tor Tolander föreslår Lars-Erik Trapp (M) som lekmannarevisor. Jan-Ola Hall (SD) föreslår Ove Wallberg (FP) som ersättare. Carina Olsson (C) föreslår Sverker Söderström (FP) som ersättare. Ordföranden ställer proposition på förslaget på lekmannarevisorer och finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på om Ove Wallberg eller Sverker Söderström ska väljas som ersättare och finner Sverker Söderström antagen. 1. Som lekmannarevisorer i Nordanstigs Bostäder AB välja Hans Sundin (S) Lars-Erik Trapp (M) 2. Som ersättare välja Sverker Söderström (FP) 3. Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL40 (49) 139 Dnr 498/2014 Val av lekmannarevisorer Nordanstig Vatten AB. Fullmäktige har att välja en lekmannarevisor och en ersättare till Nordanstig Vatten AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningsnämndens protokoll 16/2014. Åke Bertils (S) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag och tillägger Lars-Erik Trapp (M) som lekmannarevisor. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. 1. Som lekmannarevisorer i Nordanstig Vatten AB välja Lars-Erik Trapp (M). 2. Som ersättare välja Åsa Lööf (C) 3. Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

41 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL41 (49) 140 Dnr 498/2014 Val av lekmannarevisorer MittSverige Vatten AB. Fullmäktige har att välja en lekmannarevisor och en ersättare till MittSverige Vatten AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningsnämndens protokoll 17/2014. Tor Tolander (M) föreslår Lars-Erik Trapp (M) som lekmannarevisor. Monica Olsson (S) föreslår Sverker Söderström (FP) som lekmannarevisor. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner Sverker Söderström antagen. Ordföranden ställer proposition på valberedningsnämndens förslag på ersättare och finner det antaget. 1. Som lekmannarevisorer i MittSverige Vatten AB välja Sverker Söderström (FP) 2. Som ersättare välja Åsa Lööf (C) 3. Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

42 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL42 (49) 141 Dnr 498/2014 Val av lekmannarevisorer Nordanstigs Fastighets AB. Fullmäktige har att välja en lekmannarevisor och en ersättare till Nordanstigs Fastighets AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningsnämndens protokoll 18/2014. Åke Bertils (S) föreslår Lars-Erik Trapp (M) som lekmannarevisor med Hans Sundin (S) som ersättare. Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget. 1. Som lekmannarevisorer i Nordanstigs Fastighets AB välja Lars-Erik Trapp (M) 2. Som ersättare välja Hans Sundin (S) 3. Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

43 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL43 (49) 142 Dnr 498/2014 Val av lekmannarevisorer Nordanstigs Fjärrvärme AB. Fullmäktige har att välja en lekmannarevisor och en ersättare till Nordanstigs Fjärrvärme AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningsnämndens protokoll 19/2014. Åke Bertils (S) föreslår Lars-Erik Trapp (M) som lekmannarevisor med Hans Sundin (S) som ersättare. Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget. 1. Som lekmannarevisorer i Nordanstigs Fjärrvärme AB välja Lars-Erik Trapp (M) 2. Som ersättare välja Hans Sundin (S) 3. Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

44 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL44 (49) 143 Dnr 498/2014 Val av lekmannarevisorer Fiberstaden AB. Fullmäktige har att välja en lekmannarevisor och en ersättare till Fiberstaden AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningsnämndens protokoll 20/2014. Åke Bertils (S) föreslår Lars-Erik Trapp (M) som lekmannarevisor med Åsa Lööf (C) som ersättare. Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget. 1. Som lekmannarevisorer i Fiberstaden AB välja Lars-Erik Trapp (M) 2. Som ersättare välja Åsa Lööf (C) 3. Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL45 (49) 144 Dnr 498/2014 Val av fullmäktigeberedning för Demokrati. Fullmäktige har att välja elva ledamöter och åtta ersättare till fullmäktigeberedningen för Demokrati. Fullmäktiges presidium väljs som ledamöter. Därutöver har varje parti rätt till en ledamotplats och en ersättarplats. Valen avser mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 21/2014. Tor Tolander (M) föreslår Börje Lindblom (FP) som ledamot och sig själv, Anette Nilsson (V) och Per-Ola Wadin (FP) som ersättare. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner dem antagna. 1. Som ledamöter i fullmäktigeberedningen för demokrati välja Stig Jonsson (S) Pernilla Kardell (C) Britt Sjöberg (S) Monica Olsson (S) Stig Eng (C) Katarina Roos (V) Solveig Wiberg (SD) Sarah Faxby-Bjerner (MP) Maria Karström (KD) Leena Lindblom (M) Börje Lindblom (FP) 2. Som ersättare välja Åke Bertils (S) Carina Olsson (C) Jan-Ola Hall (SD) Kjell Bergström (MP) Patric Jonsson (KD) Tor Tolander (M) Anette Nilsson (V) Per-Ola Wadin (FP) 3. Som ordförande välja Stig Jonsson och som vice ordförande välja Pernilla Kardell. 4. Valen avser mandatperioden

46 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL46 (49) 145 Dnr 498/2014 Val av oppositionsföreträdare. Fullmäktige har att välja en oppositionsföreträdare. Valet avser mandatperioden Valberedningsnämndens protokoll 22/2014. Per-Ola Wadin (FP) föreslår Tor Tolander (M). Solvieg Wiberg (SD) föreslår Jan-Ola Hall (SD). Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner Tor Tolander antagen. 1. Välja Tor Tolander (M) som oppositionsföreträdare. 2. Valet avser mandatperioden

47 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL47 (49) 146 Dnr 58/2014 Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL. Omsorgsutskottet redovisar följande: Kvartalsrapport 3/2014 till IVO gällande SoL ÄO = äldreomsorg, SoL OF = omsorg om personer med funktionsnedsättning OF samt LSS OF = omsorg om personer med funktionsnedsättning: Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum? Svar: Ja = tre ärenden för SoL ÄO samt fem ärenden för LSS OF. 1. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen (omsorgsutskottets protokoll 97/2014). 2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna redovisningen (kommunstyrelsens protokoll 295/2014). Godkänna redovisningen.

48 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL48 (49) 147 Anmälan om inkomna motioner. Åke Bertils (S) och Anders Engström (S) har lämnat en motion där de föreslår att kommunen lösen in fastigheten Röde 2:15 i Gnarp för att göra den tillgänglig för framtida tomt- och bostadsprojekteringar. Fastigheten kan tillsvidare omvandlas till grönområde. Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

49 NORDANSTIGS KOMMUN UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Sida 49 Kommunfullmäktige Datum: LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE KS TT JA NEJ JA Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Tor Tolander (M) X X Kajsa Gladh (M) X X Daniel Arenholm (M) X Göran Rosvall X X Margareta Fredholm (M) X X Stig Eng (C) X X Pernilla Kardell (C) X X Per-Åke Kardell (C) X X Carina Olsson (C) X X Stefan Berg (C) X X Per-Ola Wadin (FP) X X Tina Torstensson (FP) X X Maria Karström (KD) X Patric Jonsson X X Monica Olsson (S) X X Anders Blank (S) X X Sigbritt Persson (S) X X Erik Eriksson Neu (S) X X Kerstin Lindström (S) X Boerje Bohlin X X Sven-Erik Sjölund (S) X X Katarina Bylin (S) X X Åke Bertils (S) X X Britt Sjöberg (S) X X Stig Jonsson (S) X X Jenny Löfman (S) X Erik Sundberg X X Katarina Roos (V) X X Petra Modée (V) X X Sarah Faxby-Bjerner (MP) X X Solveig Wiberg (SD) X X Aina Lööv (SD) X X Jan-Ola Hall (SD) X X Pontus Öhman (SD) X Valter Lööv X X Denise Lindén (SD) X X Summa Patric Jonsson närv tom kl. 22:35, 135.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Boerje Bohlin (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 12 december 2011 kl. 18:00-22:25. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 12 december 2011 kl. 18:00-22:25. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 12 december 2011 kl. 18:00-22:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00-12:05. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00-12:05. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef. NORDANTIG KOMMUN AMMANTRÄDEPROTOKOLL ammanträdesdatum 1 (8) ida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00-12:05 e närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 april 2014 kl. 18:00-22:15.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 april 2014 kl. 18:00-22:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 april 2014 kl. 18:00-22:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 7 november 2016 kl. 18:00-21:30. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef Marianne Unborg Ekonom

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 7 november 2016 kl. 18:00-21:30. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef Marianne Unborg Ekonom NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (25) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 7 november 2016 kl. 18:00-21:30. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 29 november 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om asyl- och flyktingmottagningen.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om asyl- och flyktingmottagningen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 8 februari 2016 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 2 mars 2015 kl. 18:00-22:40. Eva Engström Sekreterare. Sven-Erik Sjölund (S) Jan-Ola Hall (SD)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 2 mars 2015 kl. 18:00-22:40. Eva Engström Sekreterare. Sven-Erik Sjölund (S) Jan-Ola Hall (SD) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 2 mars 2015 kl. 18:00-22:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 13 november 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 5 september 2016 kl. 18:00- Eva Engström Sekreterare Eva Lindberg Region Gävleborg Ingeli Gagner Näringslivsstrateg

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 5 september 2016 kl. 18:00- Eva Engström Sekreterare Eva Lindberg Region Gävleborg Ingeli Gagner Näringslivsstrateg NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (21) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 5 september 2016 kl. 18:00- Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 16 december 2013 kl. 18:00-20:00.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 16 december 2013 kl. 18:00-20:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 16 december 2013 kl. 18:00-20:00. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf Lövgren

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Eva Engström Sekreterare. Barbro Högström-Larsson (c) Brittmari Engman (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Eva Engström Sekreterare. Barbro Högström-Larsson (c) Brittmari Engman (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 7 september 2015 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 februari 2016 kl. 18:00-22:40. Eva Engström Sekreterare Bente Sandström Enhetschef

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 februari 2016 kl. 18:00-22:40. Eva Engström Sekreterare Bente Sandström Enhetschef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (25) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 februari 2016 kl. 18:00-22:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 9 november 2015 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45.

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00-20:30. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Kvalitets- och utvecklinsledare

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00-20:30. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Kvalitets- och utvecklinsledare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00-20:30. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 12 december 2016 kl. 18:00-20:30. Eva Engström Sekreterare. Stefan Bergh (C) Patric Jonsson (KD)

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 12 december 2016 kl. 18:00-20:30. Eva Engström Sekreterare. Stefan Bergh (C) Patric Jonsson (KD) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (30) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 12 december 2016 kl. 18:00-20:30. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 november 2016 kl. 08:15-13:30. Christina Myhrer Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 november 2016 kl. 08:15-13:30. Christina Myhrer Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 november 2016 kl. 08:15-13:30 Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent Hammarström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 7 september 2015 kl. 18:00-20:15. Eva Engström Sekreterare Bente Sandström Enhetschef AMA 79

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 7 september 2015 kl. 18:00-20:15. Eva Engström Sekreterare Bente Sandström Enhetschef AMA 79 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 7 september 2015 kl. 18:00-20:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 26 februari 2015 kl. 08:15-13:35

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 26 februari 2015 kl. 08:15-13:35 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 26 februari 2015 kl. 08:15-13:35 Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent Hammarström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Eva Engström Sekreterare Micael Löfqvist Vd MittSverige Vatten AB

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Eva Engström Sekreterare Micael Löfqvist Vd MittSverige Vatten AB NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (25) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information från utbildningsverksamheten.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information från utbildningsverksamheten. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 5 oktober 2015 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Prövning inför utbetalning av partistöd 2017.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Prövning inför utbetalning av partistöd 2017. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 12 juni 2017 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Anders Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 18 december 2006 kl. 17:00-19 december 2006 kl. 01:15. Eva Engström Sekreterare

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 18 december 2006 kl. 17:00-19 december 2006 kl. 01:15. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (54) Sida Plats och tid Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 18 december 2006 kl. 17:00-19 december 2006 kl. 01:15. Beslutande Se närvarolista.

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 maj 2016 kl. 08:15 12:45. Ulla Britt Hånell Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 maj 2016 kl. 08:15 12:45. Ulla Britt Hånell Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 maj 2016 kl. 08:15 12:45 Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent Hammarström

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 14 maj 2014 kl. 08:15-12:15 (S) Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 14 maj 2014 kl. 08:15-12:15 (S) Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 14 maj 2014 kl. 08:15-12:15 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 16 december 2013 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 januari 2015 kl. 08:15-13:10. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 januari 2015 kl. 08:15-13:10. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (41) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 januari 2015 kl. 08:15-13:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Thomas Hallgren Kommunakuten AB. Annelee Larsson (s) Stig Hogebrandt (c)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Thomas Hallgren Kommunakuten AB. Annelee Larsson (s) Stig Hogebrandt (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (22) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 30 november 2016 kl. 08:15 12:30

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 30 november 2016 kl. 08:15 12:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 30 november 2016 kl. 08:15 12:30 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Sigbritt Persson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Investeringsbudget: Reservkraft för trygghetsnav. 5. VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Investeringsbudget: Reservkraft för trygghetsnav. 5. VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 8 januari 2015 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 17 september 2015 kl. 08:15-17:30. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 17 september 2015 kl. 08:15-17:30. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 17 september 2015 kl. 08:15-17:30. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00-23:55. Eva Engström Sekreterare Berndt Nordberg Utbildnings- och kulturchef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00-23:55. Eva Engström Sekreterare Berndt Nordberg Utbildnings- och kulturchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (24) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 1 oktober 2007 kl. 19:00-23:55. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokalen! KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 17 juni 2013 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00-21:00. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00-21:00. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00-21:00. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 juni 2014 kl. 08:15 11:30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 juni 2014 kl. 08:15 11:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 juni 2014 kl. 08:15 11:30 Beslutande Åke Bertils (S) Yvonne Kardell (C) Sigbritt Persson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 15 juni 2015 kl. 08:15 12:40

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 15 juni 2015 kl. 08:15 12:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 15 juni 2015 kl. 08:15 12:40 Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Kent Hammarström (S) Oskar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Oskar Lundin (S) Sven-Erik Sjölund (S) Tjänstg.

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 13 juni 2016 kl. 18:00-20:40. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) Jan-Ola Hall (SD)

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 13 juni 2016 kl. 18:00-20:40. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) Jan-Ola Hall (SD) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (24) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 13 juni 2016 kl. 18:00-20:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Bringsta skola i Harmånger Måndag 24 augusti 2015 kl. 08:15 14:15 med ajournering mellan kl. 10:20 13:00 för lunch samt möte med revisionen

Bringsta skola i Harmånger Måndag 24 augusti 2015 kl. 08:15 14:15 med ajournering mellan kl. 10:20 13:00 för lunch samt möte med revisionen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Bringsta skola i Harmånger Måndag 24 augusti 2015 kl. 08:15 14:15 med ajournering mellan kl. 10:20 13:00 för lunch samt

Läs mer

Gnarps skola Måndag 17 mars 2014 kl. 08:30-14:35 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-12:30

Gnarps skola Måndag 17 mars 2014 kl. 08:30-14:35 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-12:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Gnarps skola Måndag 17 mars 2014 kl. 08:30-14:35 Ajournering för lunch mellan kl. 12:00-12:30 Beslutande Boerje Bohlin

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 20 december 2004 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

4. Ekonomirapport BILAGA. 6. Budget 2016 och verksamhetsmål Rapporter/information BILAGOR. 9. Informationer och övriga ärenden.

4. Ekonomirapport BILAGA. 6. Budget 2016 och verksamhetsmål Rapporter/information BILAGOR. 9. Informationer och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 29 april 2015 kl.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om Medborgarenkäten.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om Medborgarenkäten. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 4 april 2016 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer