Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef 21 Berndt Nordberg Utbildnings- och kulturchef 18 Lennart Holmsten (s) Revisor 21 Utses att justera Börje Lindblom (fp) Boerje Bohlin (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Engström Ordförande Charlotte Klötz Justerande Börje Lindblom Boerje Bohlin Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. Underskrift Eva Engström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) 17 Allmänhetens frågor. Till allmänhetens frågestund hade en person hade lämnat in tre frågor som alla rörde färdtjänst. 1. När charterbilar kör arbetsresor eller vanlig färdtjänst åt Nordanstigs kommun, hur debiteras de resorna till kommunen från X-Trafik? Får kommunen betala samma kostnad för varje resa, oavsett om det är charterbil eller valig färdtjänsttaxa till X-Trafik? 2. Varför kan en bil komma långt ifrån i länet enbart för att köra korta sträckor åt färdtjänsttagare inom Nordanstigs kommun, samtidigt som våra egna bilar kan stå arbetslösa på planen i Bergsjö? 3. Hur kommer vi tillrätta med att bilarna får vända åter på grund av att chauffören har rökt eller har dofter i bilen? Det innebär ju i praktiken att bilen får gå tom tillbaka, enligt direktiv från Morin på Segersta. Får kommunen betala för de resorna också? Hur många av kommunens innevånare är berättigad till färdtjänst? Hur många har arbetsresor? Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c) svarar på delar av frågorna. Fråga 2: 1,2 miljoner kronor av totalt 1,9 miljoner kronor körs av taxibolag verksamma i Nordanstigs kommun. Fråga 3: 441 personer i kommunen har färdtjänsttillstånd. 295 personer av dessa använde sitt tillstånd under 2003, med sammanlagt enkelresor. 24 personer har riksfärdtjänsttillstånd. Sammanlagt 87 enkelresor genomfördes under Åtta personer är berättigad till arbetsresor. 1. Frågorna som inte besvarats under kvällens sammanträde kommer att besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde. 2. Skriftligt svar kommer att överlämnas till frågeställaren då samtliga frågor inte kunde besvaras vid kvällens sammanträde.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) 18 Information. Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg informerar om det pågående arbetet med projekt Gymnasieskola Hälsingland. Berndt Nordberg redogör för elevunderlaget i Hälsingland under de närmaste 15 åren. Elevantalet kommer att minska och varje kommun får svårt att behålla utbildningsutbudet, om kommunerna inte samarbetar. I detta projekt kommer samtliga utbildningar att vara sökbara för alla Hälsingeelever. Även elever från andra delar av landet skulle få möjlighet att söka utbildningar i Hälsingland. Fullmäktige tackar för informationen.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16) 19 Dnr 157/2004 Årsredovisning 2003 för Stiftelsen Ersk-Matsgården. Stiftelsen Ersk-Matsgården har sammanställt årsredovisning och verksamhetsberättelse för Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer resultaträkning och balansräkning för år Bevilja styrelsen för Stiftelsen Ersk- Matsgården ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003 (se kommunstyrelsens protokoll 68/2004). 2. Revisionen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret (se revisorernas skrivelse ). 1. Fastställa resultaträkning och balansräkning för år Bevilja styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003.

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (16) 20 Dnr 158/2004 Ändring av regelsystem för över- och underskott. Fullmäktige antog i 35/2002 regler för över- och underskott i Nordanstigs kommun. Budgetberedningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen att ta beslut om hur regelsystemet ska hanteras för 2003 samt i framtiden. Beslutsunderlag 1. Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar hur regelsystemet skall hanteras för bokslutet 2003 samt i framtiden (se budgetberedningens protokoll 12/2004). 2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att underskottet tkr som redovisats i omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens bokslut 2003 inte ska belasta nämndens budget för 2004 (se omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 50/2004). 3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att 1. Regelsystemet för över- och underskott ska fortfarande gälla. 2. Inga överskott från 2003 ska överföras till Underskott på 7,6 mkr från år 2003 ska fördelas under år Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens underskott på tkr som redovisats i bokslut 2003 ska inte belasta nämndens budget för 2004 (se kommunstyrelsens protokoll 69/2004). Yrkanden Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Håkan Larsson (m) yrkar att underskottet på 18,4 mkr ska fördelas på åren med fördelningen 40 % år 2005, 30 % år 2006 och 30 % år 2007, som motförslag till kommunstyrelsens förslag under punkten 3. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkterna 1 och2 och finner dem antagna. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 3 och Håkan Larssons yrkande och finner Håkan Larssons yrkande antaget.

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (16) Forts. 20 Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Ja. Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Nej. Omröstningsresultat Med sju Ja-röster för Håkan Larssons yrkande mot 22 Nej-röster för kommunstyrelsens förslag, beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga). Propositionsordning Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 4 och finner den antagen. 1. Regelsystemet för över- och underskott ska fortfarande gälla. 2. Inga överskott från 2003 ska överföras till Underskott på 7,6 mkr från år 2003 ska fördelas under år Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens underskott på tkr som redovisats i bokslut 2003 ska inte belasta nämndens budget för 2004.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16) 21 Dnr 101/2004 Årsredovisning för 2003 samt koncernredovisning. Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning samt koncernredovisning för år Ekonomikontoret har föreslagit att hävda synnerliga skäl för realisationsförlusten avseende avyttrad fastighet (kommunhuset i Harmånger) år 2003 och att denna kostnad skall hållas utanför kravet på balans i kommunens ekonomi. Beslutsunderlag 1. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa att nedskrivning (direktavskrivning) vid avyttringen av kommunhuset i Harmånger (488 tkr) skall hållas utanför kravet på balans i kommunens ekonomi (se Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ). 2. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisning 2003 samt godkänna koncernredovisning 2003 (se Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ). 3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa att nedskrivning (direktavskrivning) vid avyttringen av kommunhuset i Harmånger (488 tkr) skall hållas utanför kravet på balans i kommunens ekonomi. Godkänna årsredovisning 2003 samt godkänna koncernredovisning 2003 (se kommunstyrelsens protokoll 53/2004). 4. Revisorerna föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet samt att kommunens årsredovisning för 2003 godkänns (se revisorernas skrivelse ). Yrkanden Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16) Forts Fastställa att nedskrivning (direktavskrivning) vid avyttringen av kommunhuset i Harmånger (488 tkr) skall hållas utanför kravet på balans i kommunens ekonomi. 2. Godkänna årsredovisning 2003 samt godkänna koncernredovisning Bevilja kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2003.

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) 22 Dnr 159/2004 Budgetramar för Budgetberedningen antog ledningsgruppens förslag till ramar 2005 (exklusive kapitalkostnader). Kommunstyrelsen Utbildning & Kultur Omsorg & Arbetsmarknad tkr tkr tkr Beslutsunderlag 1. Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar tilldela nämnderna följande ramar för 2005 exklusive kapitalkostnader: Kommunstyrelsen tkr Utbildning & Kultur tkr Omsorg & Arbetsmarknad tkr (Se budgetberedningens protokoll 13/2004.) 2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar tilldela nämnderna följande ramar för 2005 exklusive kapitalkostnader: Kommunstyrelsen tkr Utbildning & Kultur tkr Omsorg & Arbetsmarknad tkr (Se kommunstyrelsens protokoll 71/2004). Tilldela nämnderna följande ramar för 2005 exklusive kapitalkostnader: Kommunstyrelsen Utbildning & Kultur Omsorg & Arbetsmarknad tkr tkr tkr

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL10 (16) 23 76/2004 Ansökan om borgen från Bergsjö IF. Bergsjö IF har inkommit med ansökan om förlängning av kommunal borgen för ett tioårigt banklån om totalt 450 tkr. Bergsjö IF har tidigare beviljats kommunal borgen för ett lån på 450 tkr för färdigställande av omklädningsrum, klubbstuga och kansli vid nya fotbollsplanen i Bergsjö samt byggande av klubbstuga vid Älvåsen i Hassela. Bergsjö IF har på senare år gjort om detta lån till en checkräkningskredit på 300 tkr. Beslutsunderlag 1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige upphäver tidigare beslutad kommunal borgen fullmäktiges beslut 5/1994. Bevilja Bergsjö IF kommunal borgen för ett banklån på 300 tkr tidsbegränsat till max 10 år. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (se Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ). 2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige upphäver tidigare beslutad kommunal borgen fullmäktiges beslut 5/1994. Bevilja Bergsjö IF kommunal borgen för ett banklån på 300 tkr tidsbegränsat till max 10 år. Amorteringsplan ska upprättas. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (se kommunstyrelsens protokoll 55/2004). 1. Upphäva tidigare beslutad kommunal borgen fullmäktiges beslut 5/ Bevilja Bergsjö IF kommunal borgen för ett banklån på 300 tkr tidsbegränsat till max 10 år. Amorteringsplan ska upprättas. 3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (16) /2001 Motion om gatubelysning i kommunen. Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion om gatubelysning i kommunen. Han har genom vägverket fått veta att de på grund av trafiksäkerhetsskäl anordnar gatubelysning i hela kommunens centralorter där vägverket ansvarar för vägarna. Beslutsunderlag 1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till fullmäktiges presidium för fördelning (se fullmäktiges protokoll 41/2001). 2. Se Mats Sahlins tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för en kostnadsberäkning per centralort (se kommunstyrelsens protokoll 144/2002). 4. Se Va-Renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar VA- Renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande som svar på motionen. Motionen är därmed besvarad (se kommunstyrelsens protokoll 61/2004). 1. Anta VA-Renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande som svar på motionen. 2. Motionen är därmed besvarad.

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL12 (16) /2002 Motion om egen telefon på äldreboende. Ivar Broberg (fp) har lämnat en motion där han föreslår att patienter på Bållebo korttidsavdelning får möjlighet till egen telefon på sina rum. Beslutsunderlag 1. Verksamhetschef Margaretha Larsson föreslår att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden äskar investeringsmedel (175 tkr) från kommunstyrelsen till kostnaderna för komplettering av fastighetsnät, inköp av telefoner samt anslutningsavgifter för 48 jack (se Margaretha Larssons tjänsteutlåtande ). 2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar kronor i investeringsmedel till kostnader för komplettering av fastighetsnät, inköp av telefoner samt anslutningsavgifter för 48 jack på Bålle korttidsavdelning. Motionen är därmed besvarad (se omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 25/2004). 3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till bugetberedningen att bereda finansiering av ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde i april 2004 (se kommunstyrelsens protokoll 62/2004). 4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta motionen under förutsättning att medel beviljas ur investeringsbudgeten. Motionen är därmed besvarad (se kommunstyrelsens protokoll 62/2004). 1. Anta motionen under förutsättning att medel beviljas ur investeringsbudgeten. 2. Motionen är därmed besvarad.

13 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (16) 26 95/2004 Avsägelse från politiskt uppdrag. Ove Wallberg (m) Ove Wallberg (m) har avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsen. Fullmäktige har att utse ny vice ordförande i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden. Beslutsunderlag Fullmäktige beslutade att ärendet behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde (se fullmäktiges protokoll 7/2004). Yrkanden Stig Eng (c) yrkar att Håkan Larsson (m) utses. Åke Bertils (s) yrkar att Monica Olsson (s) utses. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Åke Bertils yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser val. Boerje Bohlin (s) och Börje Lindblom (fp) utses som rösträknare. Fullmäktige upplyses om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Börje Lindblom prickar av de röstande vid urnan. Omröstningsresultat Antalet avgivna röster är 29. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna räknas. Håkan Larsson fick 13 röster och Monica Olsson fick 13 röster. Tre valsedlar var blanka. Vid lika röstetal ska valet avgöras genom lottning. En valsedel med Håkan Larssons namn på och en valsedel med Monica Olssons namn på läggs i den tomma valurnan. Ordföranden drar en valsedel. På den står det Monica Olsson. 1. Godkänna Ove Wallbergs avsägelse som vice ordförande i kommunstyrelsen. 2. Utse Monica Olsson (s) som vice ordförande i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden

14 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14 (16) Forts. 26 Anmärkning Valsedlarna läggs i ett kuvert. På kuvertet antecknas valets datum och det val som avses. Kuvertet förseglas med två lacksigill i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL15 (16) 27 Information. Stig Eng (c) informerar om kommunens travdag på Hagmyren i Hudiksvall 10 maj Kommunens invånare hälsas välkommen. Inträdesbiljett kommer att delas ut på flera ställen i kommunen.

16

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Eva Engström Sekreterare Micael Löfqvist Vd MittSverige Vatten AB

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Eva Engström Sekreterare Micael Löfqvist Vd MittSverige Vatten AB NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (25) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 12 maj 2004 kl. 09:00 13:20

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 12 maj 2004 kl. 09:00 13:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 12 maj 2004 kl. 09:00 13:20 Beslutande Sven-Åke Eriksson (c) Ordförande Urban

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (53) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2014 kl. 08:15-16:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 13 november 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10 Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande 1/33 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer