Örnnästet (toppstugan) på Kyrkbyberget i Bergsjö. Tisdag 24 maj 2005 kl. 08:15-17:50.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örnnästet (toppstugan) på Kyrkbyberget i Bergsjö. Tisdag 24 maj 2005 kl. 08:15-17:50."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Örnnästet (toppstugan) på Kyrkbyberget i Bergsjö. Tisdag 24 maj 2005 kl. 08:15-17:50. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef Margareta Tamm Persson Ekonomichef Barbro Gunsth Norlin Ekonom Göran Norling Teknisk samordnare 126 NN Skorstensfejarmästare 110 Utses att justera Justeringens plats och tid Sven-Erik Sjölund (s) Kommunkontoret i Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Engström Ordförande Stig Eng Justerande Sven-Erik Sjölund Organ Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. Underskrift Eva Engström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (28) 110 Dnr 31/2005 Taxa för brandskyddskontroll. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har föreslagit att kommunfullmäktige ska fastställa taxa för brandskyddskontroll i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Från och med år 2004 gäller att brandskyddskontroll ska ske som en separat förrättning av person som uppfyller fastställt behörighetskrav enligt föreskrift från Räddningsverket. Tidigare var brandskyddskontrollen integrerad med sotningen och utfördes av alla som utförde sotning. Skorstensfejarmästare NN besöker sammanträdet och föredrar ärendet. Beslutsunderlag 1. Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun beslutar att fastställa taxa för brandskyddskontroll i Hudiksvalls kommun. Beslutet gäller under förutsättning att Nordanstigs kommun fattar motsvarande beslut (Hudiksvalls kommunfullmäktige 5/2005). 2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för komplettering av handlingar med tillämpningsföreskrifter. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens nästa möte (kommunstyrelsens protokoll 87/2005). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Fastställa taxa för brandskyddskontroll i Nordanstigs kommun.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) 111 Dnr 344/2004 Utvärdering av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. I avtalet mellan Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner om Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd anges att samarbetet ska utvärderas inom två år efter start. Utvärderingen är nu klar och redovisas. 1. Uppmana styrgruppen och norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd att följa utvärderingens kommentarer. 2. Godkänna rapporten.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) 112 Dnr 470/2004 Motion om organisation för vuxenutbildning, yrkesvägledning och arbetsmarknad. Charlotte Klötz (fp) och Ove Wallberg (m) har lämnat en motion där de föreslår att arbetsmarknadsavdelningen organisatoriskt placeras under utbildnings- och kulturnämnden. Historik 1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för utredning (fullmäktiges protokoll 64/2004). 2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg att utreda motionen. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen i april (kommunstyrelsens protokoll 10/2005). Kommunchef Thord Wannberg föredrar den pågående utredningen för en direktivdiskussion. Utredningen ska fortsätta med inriktningen att nå en optimal samverkan mellan arbetsmarknadsavdelningen och komvux. 1. Godkänna informationen. 2. Ärendet rapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2005.

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (28) 113 Dnr 195/2004 Motion om kommunens debitering av vatten. Ulf Lövgren (s) har lämnat en motion där ha föreslår att kommunen utreder möjligheten att ta bort den rörliga kostnaden för vattenabonnenter och bara ha en fast kostnad. Historik Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för utredning (fullmäktiges protokoll 35/2004). Beslutsunderlag Teknik & produktion föreslår att motionen avslås (Kaj Engströms tjänsteutlåtande ). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Avslå motionen. 2. Motionen är därmed avslutad.

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) 114 Motion om trafikrondell i Bergsjö. Erik Karlsson (c) har lämnat en motion som handlar om trafikutformning och trafiksäkerhet i Bergsjö tätort. Erik Karlsson föreslår att kommunen kontaktar Vägverket med förslaget att en trafikrondell byggs i trevägskorsningen vid Bergsjö kyrka där Storgatan ansluter till Södra vägen. Historik Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för utredning (fullmäktiges protokoll 30/2005). Yrkanden Sven-Erik Sjölund (s) yrkar avslag på motionen. Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att kontakt tas med vägverket för en diskussion om trafiksäkerheten utifrån motionens intentioner. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons och Sven-Erik Sjölunds yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget. Kontakta vägverket för en diskussion om trafiksäkerheten utifrån motionens intentioner.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) 115 Priskampanj tomter. Nordanstigs Utveckling har under våren 2005 genomfört ortsträffar på flera ställer in kommunen. Avsikten med träffarna var att bilda grupper som själva kan arbeta med att marknadsföra sin kommundel. Stig Eng (c) föreslår att de kommunalt ägda tomterna som finns listade på kommunens hemsida ska marknadsföras med ett attraktivt kampanjpris under en viss tid om de bebyggs med bostadshus. Yrkanden Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att tomterna under viss tid ska marknadsföras för kronor, under förutsättning att de bebyggs under viss tid. Teknik o produktion föreslås ta fram ett regelverk för marknadsföringskampanjen. Ulf Lövgren (s) yrkar att tomterna ska marknadsföras för 999 kronor. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons och Ulf Lövgrens yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som stöder Sven-Åke Erikssons yrkande röstar Ja. Den som stöder Ulf Lövgrens yrkande röstar Nej. Omröstningsresultat Med fem Ja-röster för Sven-Åke Erikssons yrkande mot sex Nej-röster för Ulf Lövgrens yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Ulf Lövgrens yrkande. Två ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Marknadsföra kommunens tomter till försäljning för ett kampanjpris på 999 kronor per tomt till och med 1 oktober Uppdra till teknik och produktion att utarbeta ett regelverk för marknadsföringskampanjen. Reservation Stig Eng (c), Yvonne Kardell (c), Sven-Åke Eriksson (c) och Nils Nordlund (fp) reserverar sig mot beslutet.

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28) 116 Dnr 345/2004 Latrintömning. Håkan Larsson (m) har frågat om det kan vara möjligt för besökande husbilar och husvagnar att tömma latrinerna på de kommunala reningsverken och vad det i så fall skulle kosta. Historik 1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik & Produktion att utreda ärendet (kommunstyrelsens protokoll 171/2004). 2. Va-Renhållningschef Kaj Engström har lämnat en utredning med kostnadsberäkning (Kaj Engströms tjänsteutlåtande ). 3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till Teknik & Produktion för ytterligare utredning för en gemensam lösning för latrintömning med kommunens campingägare. Remittera ärendet till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för yttrande (kommunstyrelsens protokoll 35/2005). 4. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar tillstyrka att latrintömningsplatser anordnas i Nordanstig vid campingplatser med anslutning till det kommunala avloppsledningsnätet (norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 18/2005). 5. Komplettering av utredning avseende latrintömning vid campingplatser i Nordanstigs kommun (Kaj Engströms tjänsteutlåtande ). Godkänna utredningen.

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) 117 Ansökan om köp av fastighet i Gnarp. Gnarps Schackklubb anmäler sitt intresse att hyra eller förvärva före detta biblioteket vid centralskolan i Gnarp. Föreningen vill använda byggnaden som klubblokal. 1. Återremittera ärendet för utredning om alternativ upplåtelseform. 2. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens möte i juni 2005.

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL10 (28) 118 Höjning av fastställd felparkeringsavgift. Nordanstigs Bostäder AB ansöker om en höjning av fastställd felparkeringsavgift. Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har diskuterat bolagets problem med felparkerade fordon inom bolagets bostadsområden. Den kontrollavgift som bolaget kan belägga felparkerade fordon med får inte överstiga den avgift som är fastställd i kommunen, 75 kronor. Beslutsunderlag Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB föreslår att avgiften för felparkerade fordon höjs till 300 kronor (styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB:s protokoll 37/2005). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Höja avgiften för felparkerade fordon till 300 kronor inom bolagets bostadsområden.

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (28) 119 Fjärrvärmecentralen i Harmånger. Stig Eng (c) informerar fjärrvärmecentralen i Harmånger och föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till teknik & produktion att utreda möjligheten att övergå till havreeldning. Yrkanden Sven-Erik Sjölund (s) yrkar bifall till att utreda ärendet vidare. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande och finner det antaget. Uppdra till teknik & produktion att utreda möjligheten att övergå till havreeldning.

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL12 (28) 120 Dnr 136/2005 Förslag till nya stadgar för Stiftelsen Ersk-Matsgården. Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till nya stadgar för Stiftelsen Ersk-Matsgården. Styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården har godkänt förslaget och överlämnar det till fullmäktige för beslut. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Anta nya stadgar för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

13 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (28) 121 Årsredovisning Inköp Hälsingland för Kommunalförbundet Inköp Hälsingland har lämnat årsredovisningen för år 2004 för godkännande. Revisorerna har granskat Kommunalförbundet Inköp Hälsinglands verksamhet och räkenskaper för år 2004 och tillstyrker att årsredovisning godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Godkänna årsredovisning 2004 för Kommunalförbundet Inköp Hälsingland. 2. Bevilja Kommunalförbundet Inköp Hälsingland ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

14 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14 (28) 122 Medfinansiering av projekt Gävleborg Jämt - Plattform för jämställdhet i X-län. Kommunstyrelsen har att godkänna medverkan i form av medfinansiering för projekt inom Europeiska socialfonden Växtkraft Mål 3 för projektet Gävleborg Jämt Plattform för jämställdhet i X-län. Nordanstigs medfinansiering gäller 50 tkr under två år fördelat på tre kalenderår med fördelningen 20% 2005, 50% 2006 och 30% Medverka som medfinansiär i projektet Gävleborg Jämt Plattform för jämställdhet i X-län. 2. Finansieringen med 50 tkr i eget arbete fördelas enligt följande: 20 % % % 2007

15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL15 (28) 123 Dnr 123/2005 Anpassningskrav. I budget 2005 finns ett anpassningskrav på tkr. I kommunfullmäktiges budgetbeslut ingår att ledningsgruppen fick i uppdrag att föreslå en fördelning av anpassningskravet senast till kommunstyrelsens sammanträde i februari. Budgetberedningen föreslår att kommunchefen får i uppdrag att föreslå fördelning till kommunstyrelsens sammanträde senast i april. Beslutsunderlag 1. Budgetberedningen föreslår att kommunchefen får i uppdrag att föreslå fördelning av anpassningskravet tkr till kommunstyrelsens sammanträde senast i april (budgetberedningens protokoll 5/2005). 2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchefen att föreslå fördelning av anpassningskravet tkr till kommunstyrelsens sammanträde i april 2005 (kommunstyrelsens protokoll 58/2005). Kommunchef Thord Wannberg informerar om hur långt arbetet kommit. 1. Förslag till besparingar redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i juni. 2. Godkänna informationen.

16 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (28) 124 Delårsbokslut per april 2005 för kommunstyrelsen. Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter per april Kommunchef Thord Wannberg föredrar delårsbokslutet per april 2005 för kommunstyrelsens verksamheter. Prognosen för helåret är ett överskridande mot budget med 180 tkr. Ekonom Barbro Gunsth Norlin föredrar redaktionella ändringar i handlingarna. Godkänna delårsbokslut per april 2005 för kommunstyrelsens verksamhet.

17 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (28) 125 Delårsbokslut per april 2005 för Nordanstigs kommun. Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut för Nordanstigs kommun per april Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet. Prognosen för helåret är ett överskridande mot budget med tkr. Orsaken till överskridandet är att anpassningskravet på tkr inte är uppfyllt samt minskade skatteintäkter med tkr. Påtala för fullmäktige att prognosen för helåret är ett överskridande mot budget med tkr. Orsaken till överskridandet är att anpassningskravet på tkr inte är uppfyllt samt minskade skatteintäkter med tkr. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Godkänna delårsbokslut per april 2005 för Nordanstigs kommun.

18 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (28) 126 Redovisning av investeringsprojekt Nordanstigs Bostäder AB. Tekniska kontoret har sammanställt tre projekt slutförda under våren 2005 genomförda utav Nordanstigs Bostäder AB. Projekten är: Ombyggnad bibliotek Gnarp. Badhusrenovering Bergsjö. Ombyggnad av varmvattenanläggning Backens skola. Budgeterade investeringsramar för dessa projekt har överskridits. Dock kvarstår att kostnaderna klassas såsom investering. Ekonomikontoret föreslår då att överskjutande kostnad äskas i kommunfullmäktige såsom utökad investeringsbudget Beslutsunderlag 1. Teknisk samordnare Göran Norlings tjänsteutlåtande Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår en utökning av investeringsbudget 2005 enligt följande: Ombyggnad bibliotek Gnarp kr, Badhusrenovering Bergsjö kr, Ombyggnad av varmvattenanläggning Backens skola kr (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ). Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att se över organisationen mellan kommunen och Nordanstigs Bostäder AB samt redogöra för gällande avtal. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Utöka investeringsbudget 2005 enligt följande: Ombyggnad bibliotek Gnarp kronor. Badhusrenovering Bergsjö kronor. Ombyggnad av varmvattenanläggning Backens skola kronor.

19 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (28) 127 Investeringsmedel Mård för konvertering till pelletseldning. Fastigheten där verksamheten MÅRD drivs i Bergsjö uppvärms idag genom olja. För att följa den energiprincip som kommunen har för att minska driftskostnaderna ansöker arbetsmarknadsavdelningen investeringsmedel med 205 tkr för konvertering till pelletseldning. Beslutsunderlag Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att de beviljas investeringsmedel med 205 tkr för pelletskonvertering på MÅRD i Bergsjö (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 52/2005). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Utöka investeringsbudgeten för 2005 med 205 tkr för pelletskonvertering på MÅRD i Bergsjö.

20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (28) 128 Revisionsrapport om verkställighet av beslut. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har i samarbete med revisionen granskat verkställighet av beslut i Nordanstigs kommun. Revisionen vill ha kommunstyrelsens kommentarer till rapporten senast 31 augusti Uppdra till kommunchef Thord Wannberg och Stig Eng (c) att utarbeta förslag till kommentarer över rapporten.

21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (28) 129 Anmälan av ny partiföreträdare för folkpartiet liberalerna. Folkpartiet liberalerna anmäler Charlotte Klötz som ny partiföreträdare. Godkänna anmälan om Charlotte Klötz som ny partiföreträdare för folkpartiet liberalerna.

22 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL22 (28) 130 Dnr 25/2005 Information om samverkansprojekt inom Hälsingerådets verksamhet. På kommunstyrelsens förra sammanträde beslutades att på sammanträdet i maj informera om regionförstoringskommitténs arbete. Följande ärenden har inkommit från Hälsingerådets styrelsesammanträde 16 mars 2005: 1. Ansökan om medel till marknadsföring av turism. Styrelsen rekommenderar kommunerna att stödja ansökan utifrån befolkningsantalet i respektive kommun. 2. Turistnäringens åsiktsförklaring. Styrelsen föreslår att varje kommun tar upp frågan för att kunna ge svar i Hälsingerådets styrelse 25 maj Stig Eng (c) informerar om turistnäringens åsiktsförklaring, punkten 2. Förslag finns att bilda ny turistorganisation i Hälsingland. Mer information kommer senare i ärendet. Punkten 1, ansökan om medel till marknadsföring av turism. Kommunstyrelsen tog beslut 94/ Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en gemensam turistorganisation i Hälsingland. 2. Bjuda in Bengt Gill för att informera om regionförstoringskommitténs arbete. 3. I övrigt godkänna informationen.

23 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL23 (28) 131 Delegerade ärenden. Följande delegationsbeslut redovisas: Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c): Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 30-39/2005. Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 8/2005. Pensionshandläggare Gun Forsström: Pensionsärenden nr 26-41/2004, 1-9/2005. Avgångsförmåner 204/2004, /2005. Teknisk samordnare Göran Norling: Nyttjanderättsavtal dnr 55/2005. Avslag till dispositionsrätt dnr 161/2005. Arrende elljusspår dnr 180/ VA-chef Kaj Engström: Anslutning till kommunal vatten och avlopp dnr 497/2004, 96/2005. Personalutskottets protokoll 13-18/2005. Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

24 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL24 (28) 132 Delgivningar. Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: 2005:24 Vårpropositionen. 2005:25 Beslut om särskild sjukfrånvaroavgift. 2005:29 Kommunerna och landstingens arbetsgivarroll i ett EUperspektiv. 2005:31 Ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i samhällets krishanteringssystem. 2005:33 Budgetförutsättningar för åren :36 Ändringar i Allmänna bestämmelser, AB :41 Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi maj Medfinansieringsförbindelse för projekt Idrott & turism i Hälsingland. Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket. Revisionens granskningsrapport av årsredovisning Nordanstigs Bostäder: Protokoll från och Protestlistor mot indragning av busstur mellan Bergsjö och Hassela. Vägverket: Fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg 307 Hassela-Jättendal, Nordanstigs kommun. Sundsvalls kommun: Sänk järnvägen sänk inte Sundsvall. Lägga delgivningarna till handlingarna.

25 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL25 (28) 133 Dnr 18/2005 Information och övriga ärenden. Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. Extra ärenden kommer att behandlas så att de får anmälas och sedan beslutar kommunstyrelsen om ärendet ska betraktas som information, om ärendet ska utredas vidare eller om ärendet ska överlämnas till annan nämnd. Historik Aktuella punkter från tidigare sammanträde: 1. Sven-Åke Eriksson (c) frågar om trafiksäkerheten på skolbussarna. Sven-Åke Eriksson frågar även om Ilsbo skola kan ta emot en gåva i form av gardiner till gymnastiksalen. Åtgärd: Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att utreda ärendena. 2. Sven-Åke Eriksson frågar även om hyresintäkterna från uthyrning av tex skollokaler tillfaller skolverksamheten och hur gymnastiksalar bokas av föreningar och allmänhet. Åtgärd: Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att utreda ärendet. 3. Ulf Lövgren (s) frågar om vilka som är berättigade att söka aktivitetsbidrag. Åtgärd: Uppdra till utbildnings- och kulturförvaltningen att på nästa kommunstyrelsemöte informera i ärendet. Informationer Stig Eng (c) informerar om orienteringstävlingen Oringen som anordnas i Söderhamn Nordanstigs kommun kommer att delta i arrangemanget bla med att sätta upp informationsskylt. Yvonne Kardell (c) föreslår att kommunen ska marknadsföras utifrån vandringsleden Nordanstigen. Ärenden Sven-Erik Sjölund (s): Nordanstigs fiskevårdsområdesförening arbetar tillsammans med Holmen Skog för att utarbeta en fiskevårdsplan för kommunen. Harmångers IF har inkommit med ansökan om bidrag för konvertering till pelletsuppvärmning. Ove Wallberg föreslår att en utvecklingsstab ska bildas bestående av nämndsordföranden, förvaltningschefer och näringslivrepresentanter.

26 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL26 (28) Forts. 133 Håkan Larsson (m) berättar om intresseföreningarna i Stocka, Strömsbruk och Sågtäkten som påbörjat ett samarbete för att gemensamt utveckla sin kommundel. De kallas sig S i kubik, och Håkan föreslår att några personer utses som en kanal mellan dem och den politiska verksamheten. Stig Eng (c) aktualiserar frågan om den nuvarande skolstrukturen kan behållas när kommunen har så stora besparingsbehov. Aktuella punkter från tidigare sammanträde: 1. Sven-Åke Eriksson (c) frågar om trafiksäkerheten på skolbussarna. Sven-Åke Eriksson frågar även om Ilsbo skola kan ta emot en gåva i form av gardiner till gymnastiksalen. Åtgärd: Kommunen kan ta emot gåvor så länge gåvorna skänks förutsättningslöst. 2. Sven-Åke Eriksson frågar även om hyresintäkterna från uthyrning av tex skollokaler tillfaller skolverksamheten och hur gymnastiksalar bokas av föreningar och allmänhet. Åtgärd: Uppdra till kommunchefen att lämna skriftligt svar. 3. Ulf Lövgren (s) frågar om vilka som är berättigade att söka aktivitetsbidrag. Åtgärd: Uppdra till utbildnings- och kulturförvaltningen att på nästa kommunstyrelsemöte informera i ärendet. Aktuella punkter från dagens sammanträde: 4. Sven-Erik Sjölund (s): Nordanstigs fiskevårdsområdesförening arbetar tillsammans med Holmen Skog för att utarbeta en fiskevårdsplan för kommunen. Åtgärd: Utse kommunens representant på kommunstyrelsens möte i juni Harmångers IF har inkommit med ansökan om bidrag för konvertering till pelletsuppvärmning. Åtgärd: Uppdra till kommunchef Thord Wannberg och ekonomichef Margareta Tamm Persson att granska föreningens resultat och balansräkning för de senaste tre åren. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens möte i juni Ove Wallberg föreslår att en utvecklingsstab ska bildas bestående av styrelse- och nämndsordföranden, förvaltningschefer och näringslivsrepresentanter. Åtgärd: Styrelse- och nämndsordföranden kan sammankalla till möte vid behov eller ca fyra gånger per år.

27 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL27 (28) Forts Håkan Larsson (m) berättar om intresseföreningarna i Stocka, Strömsbruk och Sågtäkten som påbörjat ett samarbete för att gemensamt utveckla sin kommundel. De kallas sig S i kubik, och Håkan föreslår att några personer utses som en kanal mellan dem och den politiska verksamheten. Åtgärd: Utse Stig Eng (c) och Håkan Larsson (m) som referensgrupp mot S i kubik. Kommunstyrelsen ser positivt på gruppens bildande. 8. Stig Eng (c) aktualiserar frågan om den nuvarande skolstrukturen kan behållas när kommunen har så stora besparingsbehov. Åtgärd: Uppmana utbildnings- och kulturnämnden att påskynda strukturarbetet med besparingar inom grundskolan för att anpassa verksamheten till elevunderlaget enligt fullmäktiges 66/ I övrigt godkänna informationen.

28 Namn NORDANSTIGS KOMMUN NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Kommunstyrelsen Datum: Sida 28 Parti Närvaro 115 Ledamöter Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Stig Eng Ordf c N X Sven-Åke Eriksson c N X Hans-Åke Bergman c -- Börje Lindblom fp -- Peter Fagerhov kd N X Närv. tom kl 17:45. Ove Wallberg m N -- Håkan Larsson m N -- Monica Olsson Vo s N X Sven-Erik Sjölund s N X Stig Jonsson s N X Ulf Lövgren s N X Närv tom kl 14: Åke Bertils s -- Kristian Berggren v N X Ersättare Helena Bikoff c Yvonne Kardell c N X Ersättare för Hans-Åke Bergman. Anders Broberg c Nils Nordlund fp N X Ersättare för Börje Lindblom. Siv Bergström Bengt Alm Sten-Olof Kardell Håkan Ström kd m m s Bengt-Ola Olsson s N X Ersättare för Åke Bertils. Dick Lindkvist Vanja Wallin Kjell Bergström Stig Nordin s s mp Summa Avstår 2 v

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 10 november 2005 kl. 08:15-16:35. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 10 november 2005 kl. 08:15-16:35. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (25) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 10 november 2005 kl. 08:15-16:35. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö.

Kommunkontoret i Bergsjö. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 7 oktober 2004 kl. 08:15-12:35. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport. 15/2005. 3. Redovisning av inköp. 517/2003. 4. Detaljplan för Tjärnviks industriområde.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport. 15/2005. 3. Redovisning av inköp. 517/2003. 4. Detaljplan för Tjärnviks industriområde. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 20 januari 2005 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Ansökan om medel ur investeringsbudget 2008. 8. Försäljning av fastigheten Bergsjö-Kyrkby 11:8 i Bergsjö.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Ansökan om medel ur investeringsbudget 2008. 8. Försäljning av fastigheten Bergsjö-Kyrkby 11:8 i Bergsjö. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 17 januari 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 20 januari 2005 kl. 08:15-15:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2005-01-27.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 20 januari 2005 kl. 08:15-15:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2005-01-27. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 20 januari 2005 kl. 08:15-15:50. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Thomas Hallgren Kommunakuten AB. Annelee Larsson (s) Stig Hogebrandt (c)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Thomas Hallgren Kommunakuten AB. Annelee Larsson (s) Stig Hogebrandt (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (22) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 31 mars 2008 kl. 18:00-23:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Organisationsanalys. 184/2004. 5. Ledningsplan och informations- /beredskapsplan för Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Organisationsanalys. 184/2004. 5. Ledningsplan och informations- /beredskapsplan för Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 10 juni 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport. 3.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 december 2005 kl. 08:15-12:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 december 2005 kl. 08:15-12:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 8 december 2005 kl. 08:15-12:50. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30-15:00

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30-15:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2006-12-13 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30-15:00 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 11 september 2007 kl. 08:15-16:20. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Boerje Bohlin (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Eva Engström Sekreterare. Barbro Högström-Larsson (c) Brittmari Engman (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Eva Engström Sekreterare. Barbro Högström-Larsson (c) Brittmari Engman (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 28 november 2005 kl. 19:00-21:55. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Bente Sandström. Erik Myrlund. Jan-Erik Jonsson. Bente Sandström

Bente Sandström. Erik Myrlund. Jan-Erik Jonsson. Bente Sandström Protokoll 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Bergsjö 13.00-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Jan-Erik Jonsson (C) ordf Bengt-Åke Nilsson (C) Sven-Åke Eriksson (C) Bernt Jons (C) Anders

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 18 december 2006 kl. 17:00-19 december 2006 kl. 01:15. Eva Engström Sekreterare

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 18 december 2006 kl. 17:00-19 december 2006 kl. 01:15. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (54) Sida Plats och tid Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 18 december 2006 kl. 17:00-19 december 2006 kl. 01:15. Beslutande Se närvarolista.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 16 december 2013 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 17 augusti 2005 kl. 10:00 14:10 Ajournering för lunch kl. 12:00 13:00. Anna-Lena Arousell-Berglund (kd)

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 17 augusti 2005 kl. 10:00 14:10 Ajournering för lunch kl. 12:00 13:00. Anna-Lena Arousell-Berglund (kd) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (15) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 17 augusti 2005 kl. 10:00 14:10 Ajournering för lunch kl. 12:00 13:00 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 december 2015 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 december 2015 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 december 2015 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdag 15 december 2004 klockan 08:30 13:00

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdag 15 december 2004 klockan 08:30 13:00 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdag 15 december 2004 klockan 08:30 13:00 Ove Wallberg (m) ordförande Pernilla

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15-17:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15-17:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (22) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15-17:30. Se närvarolista Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15-12:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15 Beslutande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf Lövgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 3 september 2014 kl. 08:15 10:50. Kommunkontoret I Bergsjö 2014-09-09

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 3 september 2014 kl. 08:15 10:50. Kommunkontoret I Bergsjö 2014-09-09 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 3 september 2014 kl. 08:15 10:50 Beslutande Åke Bertils (S) Anders Engström (S) Yvonne

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45.

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Uppföljning av verksamheterans åtgärder i budget 2014. 6. Nordanstigs placering i näringslivsranking.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Uppföljning av verksamheterans åtgärder i budget 2014. 6. Nordanstigs placering i näringslivsranking. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 14 augusti 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 25 april 2016 kl. 08:15 14:40 Ajournering för lunch mellan 12:00-12:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 25 april 2016 kl. 08:15 14:40 Ajournering för lunch mellan 12:00-12:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 25 april 2016 kl. 08:15 14:40 Ajournering för lunch mellan 12:00-12:50 Beslutande Kent

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Verksamhetsutövare enligt miljöbalken. 6. Budget 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Verksamhetsutövare enligt miljöbalken. 6. Budget 2013 för kommunstyrelsens verksamheter. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 10 maj 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00.

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 3 november 2008 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport. 15/2005. 3. Fördelning av investeringsbudget 2005. 58/2005

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport. 15/2005. 3. Fördelning av investeringsbudget 2005. 58/2005 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 10 februari 2005 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 9 september 2004 kl. 08:1514:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 9 september 2004 kl. 08:1514:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (166) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 9 september 2004 kl. 08:1514:30. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information om projektet Att se varandra. 4. Information om projektet Äkta medeltid i Hälsingland.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information om projektet Att se varandra. 4. Information om projektet Äkta medeltid i Hälsingland. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 3 juni 2010 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 28 augusti 2014 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 28 augusti 2014 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 28 augusti 2014 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 9 september 2004 kl 08:15. 1. Val av justerare. 2. Budget 2005 samt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer