Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr avger. avseende 2013 års verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr 222000-2477. avger. avseende 2013 års verksamhet"

Transkript

1 Samordningsförbundet Samordningsförbundet Samspelet Org.nr avger Verksamhetsberättelse avseende 2013 års verksamhet Samverkan är INTE ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle. Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas ( SOU 2000:114) Plusgiro: Mobil:

2 2(42) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bidrag och medel år Ändamål... 5 Förbundets organisation... 5 Styrelse... 5 Kansli... 6 Förbundschef... 6 Beredningsgrupp... 6 Handläggargrupper... 7 Revisorer... 7 Projektägare... 7 Verksamhet Samverkan för parterna/kompetensutveckling... 8 Aktiviteter under Måluppfyllelse samverkan för parterna/ kompetensutveckling... 9 Kommunikation / Marknadsföring Måluppfyllelse kommunikation/marknadsföring Lokal samverkan via handläggare och chefer Måluppfyllelse lokal samverkan Samverkan kring medborgarens behov Finansierad deltagarverksamhet totalt år Horisont förebyggande arbetslivsinriktad rehabilitering NPS Neuropsykiatrisk samverkan Förebyggande Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i 4 kommuner Porten Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlstad Stegen - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i 4 kommuner Stegen Karlstad Stegen Grums Stegen Hammarö Stegen Kristinehamn Samverkstan - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering Framsteget gemensamt socialfondsprojekt Uppföljning och utvärdering SUS Deltagarens upplevelse Socioekonomiskt bokslut Följeforskning Utvärdering av verksamhet finansierad av Samspelet, våren Ekonomisk berättelse Ekonomiskt utfall Ekonomisk sammanfattning Eget kapital... 42

3 3(42) Sammanfattning Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210) styr förbundets arbete genom två huvudpunkter: o att finansiera insatser i syfte att främja och arbeta för samverkan och samordning mellan parterna o att finansiera insatser för utsatta grupper i syfte att stödja medborgare, med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, att nå egen försörjning genom arbete alternativt studier Samspelet har under 2013 finansierat insatser i syfte att främja samverkan, samarbete och samordning. Målet är att etablera en hållbar legitim samverkan i det vardagliga arbetet kring medborgaren. Samverkan är inte helt enkelt! Samverkan tar tid! För Samspelet återstår en hel del arbete inom området, även om samordning och samverkan generellt har ökat. Beredningsgruppen har under hösten diskuterat uppstart av ett strukturprojekt, vilket styrelsen tillstyrkt som ett arbetsområde. Arbetet har till viss del påbörjats genom påbörjade diskussioner om integrerad samverkan och kompetensutvecklingsinsatsen Dialog om attityder (131018). Under hösten har styrelsen diskuterat frågan om förändringar i förbundsordningen. Största förändringen är att varje medlem i styrelsen har en röst var. Förslaget finns hos förbundets ägare för beslut. Landstinget är sist ut med beslutsdatum Övriga ägare har tillstyrkt föreslagen förändring. Under 2013 har Samspelet finansierat 8 projekt för totalt 374 deltagare samt finansiering inom området kompetensutveckling för handläggare, chefer och styrelse. 2 insatser är nystartade under våren 2013: Porten och Neuropsykiatrisk samverkan. 2 insatser har avslutats vid halvårsskiftet; Samverkstan och Horisont. Vid avslut har Horisont implementerats i gymnasieförvaltningens ordinarie arbete med utökade resurser. Goda erfarenheter från Samverkstan tas tillvara i ordinarie verksamheter även om inte projektet implementeras hos någon part, trots goda resultat. Satta mål för deltagare har i nåtts till viss del. Medborgare remitteras efter väldigt lång tid i offentlig försörjning och står mycket långt från att kunna nå arbetsmarknaden. Många har egentligen behov av sysselsättning och habilitering istället för arbetslivsinriktad rehabilitering. När inget annat finns att tillgå remitteras personen till nuvarande insatser inom Samspelet. Projektägarskapets roll har utvecklats under året. Styrgrupper har tillsatts för varje projekt vilket är en förutsättning för lokal strukturell samordning och utveckling. Under 2013 har större krav lagts på frågor om implementering och integrering av finansierada insatser. Optimering har skett i Stegarna under året. Följande verksamhetsberättelse är en fördjupning i de områden som tas upp i Årsredovisningen för år 2013.

4 4(42) Bakgrund Samordningsförbundet Samspelet bildades år 2008 av Karlstad kommun tillsammans med övriga samverkansparter. Kommunerna Hammarö, Grums och Kristinehamn beviljades inträde i förbundet per 1 januari Samspelet s verksamhet har sin grund i Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210). Syftet med lagstiftningen är att, genom samordningsförbunden, få en plattform med större möjligheter att ta ett helhetsansvar genom att samordna insatser från parterna, för medborgaren, då den enskilda myndigheten inte har, utifrån sin egen lagstiftning, möjlighet att tillgodose medborgarens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna möjlighetslagstiftning handlar om ett synsätt där medborgarens behov, förmåga och delaktighet är grunden för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det skapar förutsättningar för en ökad välfärd för den enskilde och en samhällsekonomisk vinst. Att pröva ny metodik, nya synsätt och ta nya grepp i samarbetet kring medborgaren är en av förbundets uppgifter. Lagstiftningen ger möjligheter att samordna resurser för att skapa förutsättningar för samhället att på ett gemensamt aktivt och konstruktivt sätt möta medborgarens behov av samverkande insatser myndigheterna emellan. Lagen ger mandat att ta gemensamma beslut om gemensamma målgrupper med gemensamma medel. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder vilka är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Behoven är fysisk-, psykisk- och/eller social problematik. Målsättningen är att, utifrån en individuell handlingsplan, samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser så att deltagaren har möjlighet att öka sin funktionsförmåga för att klara ett förvärvsarbete alternativt att studera. Bidrag och medel år 2012 Samordningsförbundet har, för sitt femte verksamhetsår 2013, erhållit bidrag från huvudmännen till en total ekonomisk ram på tkr för samverkan mellan parterna. Det är samma belopp som år 2011 och Tabell 1. Finansiellt bidrag från huvudmännen i tkr för år 2013 Staten genom Försäkringskassan Landstinget i Värmland Karlstad kommun Hammarö kommun Grums kommun Kristinehamns kommun Summa intäkter Vid ingången av år 2013 hade förbundet ett eget kapital på tkr.

5 5(42) Tabell 2. Totala medel för Samordningsförbundet Samspelet år 2013 Medel Kronor Driftbidrag statliga myndigheter Driftbidrag kommuner och landsting Eget kapital Totala medel Ändamål Förbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område svara för finansiell samordning inom arbetslivsinriktad rehabilitering mellan medlemmarna, för medborgarna, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1 210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsinsatser. Förbundets organisation Styrelse Samordningsförbundet Samspelets styrelse är förbundets beslutande organ. Styrelsen består av fyra ledamöter och sju ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamot och en ersättare, kommunerna är en part och representerar med varsin ersättare. Under hösten 2013 har styrelsen diskuterat förändringar i förbundsordning där största föreslagen förändringspunkt är att varje medlem har en röst. Styrelsen har tillstyrkt detta och förslaget finns hos förbundets ägare för beslut. Landstinget har, i mars, ännu inte beslutat i frågan. Övriga ägare har tillstyrkt föreslagen förändring. Styrelsen har under hösten sökt medlemskap i NNS- nationella nätverket för samordningsförbund. Samspelet s presidium har träffats vid 7 tillfällen för att förbereda kommande möte. Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under år Styrelsen och beredningsgruppen har haft 2 gemensamma möten under året. Styrelsens uppdrag är, enligt lagstiftningen, att som egen juridisk person: - besluta om mål och riktlinjer för finansiell samordning - besluta om finansiering av insatser - svara för uppföljning och utvärdering av insatser - aktivt verka för och understödja samverkan mellan parterna. Samordningsförbundet har, under 2013, finansierat verksamhet inom området arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med behov av samordnande insatser mellan minst två av parterna. Därigenom effektiviseras resursanvändningen och ett legitimt samarbete skapas oss mellan, vilket gagnar den enskilde medborgaren. Förbundet har även finansierat kompetensutvecklings- och marknadsföringsinsatser.

6 6(42) Kansli Kanslifunktionen består av heltidsanställd förbundschef. Vissa administrations- och redovisningstjänster köps från Karlstad kommun. Förbundschef Förbundschefen svarar för att förbereda ärenden så att styrelsen kan göra kvalificerade bedömningar och fatta väl grundade beslut, samt för att verkställa fattade beslut. I det ingår att framlägga ekonomiska rapporter och redovisa pågående verksamheter. Uppdraget innebär även att leda verksamhetsprocesser utifrån beslutade projektplaner, ansvara för uppföljning och utvärdering samt tillse att fattade beslut följs. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska kontinuerligt informeras om väsentliga händelser. I arbetet ingår även att vara sammankallande för beredningsgruppen, lokala chefsgrupper samt styr-/referensgrupper liksom att delta i tidigare handläggargrupper och nya projekts tillhörande samverkansteam. Vidare utgör en del i arbetet att företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå, internt och externt, samt delta i olika nätverksgrupper. Beredningsgrupp Rekrytering till gruppen sker internt hos parterna och utgörs av högre chefer. Uppdraget är att tillsammans bevaka att medborgares och målgruppers behov av samordnade insatser uppmärksammas. Den enskilda myndighetens verksamhetsmål ska inte gå före. Vidare ska beredningsgruppen aktivt stödja samverkans- och samordningsinsatser samt skapa möjlighet till integrering i ordinarie arbete. Informationsspridning mellan förbundet och den egna organisationen är en annan viktig uppgift för gruppen. Beredningsgruppen ska hjälpa och stödja förbundschefen inför beslut i Samspelets styrelse. Det innefattar bland annat verksamhetsstrategier, utveckling av befintliga aktiviteter, uppföljning och utvärdering, projektering av nya projekt/aktiviteter m.m. Gruppen har under året haft 6 möten vara 2 tillsammans med styrelsen.

7 7(42) Handläggargrupper Handläggargrupper har funnits i Karlstad- Hammarö, Kristinehamn och Grums för lokal samordning för medborgare och för remittering av deltagare till Stegarna och Samverkstan. Gruppen i Kristinehamn upphörde vid årsskiftet 2012/2013 och övriga grupper vid halvårsskiftet. Detta var ett led i att betona personens egen möjlighet att delta i diskussionen kring sin egen situation och inte diskuteras via ombud. Revisorer Samordningsförbundet Samspelet har granskats av en revisor tillsammans med sakkunniga biträden, i enlighet med förbundsordningen. Den förtroendevalda revisionen åvilar av landstingets revisor. Revisionen för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utförs av riksrevisionen. Landstinget upphandlade 2012 sakkunnigbiträde till samordningsförbunden. Tabell 3 Kostnadsbild Styrelse och Administration kansli i tkr år 2013 Kostnadsposter Utfall jan-dec 2013 Budget 2013 Arvode styrelse Administration kansli Overhead-kostnader Revision Summa kostnader Styrelsen har inte haft lika många möten under år 2013 och flera ledamöter uppbär inte ersättning för förlorad arbetsinkomst, därav lägre kostnad än budgeterat. De minskade kostnaderna för administration kansli beror på att kontot inte belastats med kostnad för sekreterare samt att köp av andra verksamhetstjänster inte behövt då arbetet utförts av förbundschefen. Kostnader för marknadsföring har inte uppgått till budgeterat belopp då den av styrelsen beslutade strategiska planen gällande marknadsföring med event inte kunnat genomföras annat är i Karlstad, trots påstötning på tjänstemän och politiker i övriga kommuner. Projektägare För verksamheten Stegen som bedrivs i varje kommun är den kommunala socialförvaltningen projektägare. Karlstad kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, IFA har även varit projektägare till Horisont och Samverkstan. Arbetsförmedlingen, AMO Karlstad, är projektägare till Porten och Landstinget, division psykiatri till NPS neuropsykiatrisk samverkan.

8 8(42) Verksamhet 2013 Samverkan för parterna/kompetensutveckling I verksamhetsplanen för 2013 har styrelsen beslutat om långsiktiga och kortsiktiga mål. Långsiktiga mål: Parterna ska tillskapa en strukturell vardaglig samordning och samverkan för en effektiv resursanvändning. En legitim samverkan i vardagen. Medborgaren ska vara i fokus i arbete inom förbundets ram. En hållbar samverkan ska skapas i det dagliga arbetet. Att arbeta förebyggande och främjande. Kortsiktiga mål: Samverkan och samordning ska resultera i gemensamma arbetsmetoder. Det är inte den egna partens regler som ska gagnas, utan möjligheter till samverkan och samordning för medborgaren. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för dem som arbetar nära och i Samspelet, samt att inbjuda andra handläggare hos parterna att delta Bedriva resurseffektiva verksamheter där varje part är aktiv i samverkan och samordning av insatser så att deltagare genom en helhetslösning har möjlighet att nå sitt individuella mål. Ny metodik, nya projekt mm Styrelsen har beslutat att avsätta medel för att kunna erbjuda möjligheter till finansiering av nya angreppssätt för att nå en ökad välfärd. Finansieringen är en startmotor för nytänkande i ordinarie verksamheter. Lokala referensgrupper ska finnas för lokal gemensam styrning av verksamhet i kommunerna. Gruppen har egna träffar, träffar med handläggare och med projektsamordnare. Både lång- och kortsiktiga mål har funnits som en del i Samspelets strategiska arbete. Aktiviteter under 2013 Styrelse Flera styrelseledamöter deltog i den nationella konferensen för samordningsförbund, arrangerade i Skövde den april. Styrelsen gjorde i maj ett studiebesök till Falun för att se och lyssna in hur man bland annat arbetade framgångsrikt med mottagningsteam. Styrelse och Beredningsgrupp Styrelse och beredningsgrupp har haft 2 gemensamma träffar. Vårens träff innebar diskussion kring finansierade verksamheter. Höstens träff innefattade även handläggare från projekten och från parternas operativa verksamheter där fokus var Dialog om attityder kring samverkan och bemötande av medborgare och varandra.

9 9(42) Handläggare Flera träffar har genomförts på lokal nivå, i olika omfattning, i våra fyra kommuner. En stor gemensam träff genomfördes med styrelse och beredningsgrupp i Dialog om attityder (se under rubriken ovan; styrelse och beredningsgrupp). Projektmedarbetare Projektmedarbetarna har i augusti genomgått en utbildning i SUS (system för uppföljning av samverkansinsatser) gällande inmatning av uppgifter samt rapportuttag. Utbildningen skedde i Karlstad, i kommunens datasal, med utbildare knuten till nationella gruppen för SUS-frågor. Medarbetarna i Stegarna och Porten har under hösten fått delta i en endagarskurs om hur man motiverar och bemöter personer med neuropsykiatrisk problematik. Portens medarbetare har deltagit i en endagarskonferens i Stockholm arrangerad av Misa. Syftet var att lära mer om deras framgångsrika metodik för länkning till arbete. Stegen Karlstad har som kompetensutveckling och teambildningsinsats, vid uppstart i augusti, besökt 3 samordningsförbund i Göteborgstrakten där verksamhet liknande Stegen bedrivs. Syftet var att lära känna varandra mer, ta lärdom av andra förbunds insatser samt att för tid till reflektion och nytänkande inför uppstarta av höstens arbete. Stegen Kristinehamn har deltagit i Supported Employment-utbildning i Örebro. Projekten har enskilt haft planeringshalvdagar/planeringsdagar under året, cirka en per termin och projekt. Förbundschefen Tjänstemännen i Samordningsförbunden i Värmland har träffats 4 gånger under året. Under hösten förbereddes den gemensamma konferensen Nu utvecklar vi välfärden tillsammans. Under året har Samspelet representerats på en konferens med Västra Götalandsnätverket för förbundschefer, SKL s Arbetsmarknadskonferens i Uppsala, Nationella konferensen samt Nationella nätverket för samordningsförbunds konferens i oktober. Måluppfyllelse samverkan för parterna/ kompetensutveckling Ett gemensamt synsätt på samverkan och samordning med dess innebörd i praktiskt arbete är viktigt för ökad välfärd för medborgarna. Detta måste underhållas hela tiden för att nå resultat. Legitim samverkan måste uppnås! Flera forum har funnits med olika träffar för olika kategorier enligt presentationen ovan. Vi har fortfarande mycket att jobba med för att förbättra. Medborgarens inflytande har förstärkts under 2013 genom att handläggargrupper avskaffats som remitteringsinstans. Brukarperspektivet lyfts mer och mer som en central faktor i det gemensamma arbetet både i planering och i det praktiska arbetet. Arbetet att få till gemensamma arbetsmetoder lyfts i flera forum och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser har skett vid flera tillfällen under året.

10 10(42) Mottagningsteamet Karlstad har visat på ökande möjligheter att bedriva resurseffektiv verksamhet. Inrättande av samverkansteam är ett led mot samverkan och effektivitet. Förslaget om strukturprojekt för samordning är ett ytterligare bevis för att förbundet prioriterar frågan. Målet Ny metodik, nya projekt har uppfyllts genom att Porten och NPS-projektet startat under våren Lokala referensgrupper har inrättats och fanns vid slutet av året kopplat till varje insats. Här sker en lokal gemensam styrning av insatserna i kommunerna samt att det är ett forum för loka samverkan/samordning i stort. Ovanstående förbättringar gjorda under 2013 visar på att måluppfyllelsen kan anses var god genom den utveckling som skett under året. Flera av målen finns kvar även Tabell 4. Kostnadsbild kompetensutveckling/processtöd i tkr år 2013 Kostnadsposter Utfall jan -dec 2013 Budget 2013 Tjänster Resor och Material Summa kostnader Styrelsen hade för året beslutat om ökade medel till kompetenshöjning. Trots att flera insatser genomförts har budgeten kunnat hållas på en låg nivå. När det gäller kostnader för kompetensutveckling så kunde kostnaderna för styrelsens arvode i samband med konferensen ha bokförts under denna post. Kommunikation / Marknadsföring Kommunikationsplanen har reviderats under år 2013 inför år 2014 Vi kommunicerar internt och extern via hemsida samspelet på facebook, nyhetsbrev och broschyrer. Kommunikation är något som också måste underhållas och hållas levande hela tiden. Hemsidan uppdateras kontinuerligt av förbundschefen. Där finns protokoll, förbundsordning, information om projekt/insatser, aktuella dokument, widgets mm. Hemsidan har under hösten reviderats till viss del för att förskjuta fokus från mer intern site till mer informativ site för medborgarna. En intern sida för dokument finns sedan hösten. Här kan man genom inloggning komma åt minnesanteckningar från styrgrupper, beredningsgrupp, projektledarmöten samt andra interna dokument som inte omvärlden behöver ha tillgång till.

11 11(42) Samspelet har en grupp på Facebook där många av länets politiker och högre chefer finns med i informationsgruppen. Nyhetsbrev om verksamheterna skickas ut till mer än 200 mailadresser efter månadens styrelsesammanträde. Extra Nyhetsbrev utges om informationsbehov föreligger. Generella broschyrer för Samspelets togs fram under våren De finns i två upplagor; en för handläggare och medborgare samt en som riktar sig till offentliga och privata arbetsgivare (företag). Porten har utarbetat en mer specifik, upptryckt, broschyr för sin verksamhet. För Stegen Karlstad finns en specifik information, vilken nås via hemsidan. Horisont har haft en egen upptryckt broschyr. 2 Roll-ups finns att använda vid olika forum, konferenser och event. Press och media har varit oss behjälpliga i informationsspridningen genom att både Nya Wermlandstidningen och Värmlands Folkblad har gjort olika reportage. Flera artiklar har gjorts om finansierade projekt insatser där Porten förekommit vid flera tillfällen och NPS vid ett tillfälle. Horisont har förekommit både i press och lokal TV. Då Horisont, i höstas, fick utmärkelsen Årets Vardagshjälte förekom reportage både i press och media, filmer satt på lokalbussarna i Karlstad samt visades som reklamfilm på biograferna. Priset utdelades vid Karlstad kommunfullmäktige i oktober. Reportage gjordes vid Eventet den 29/5-13 där näringslivet var inbjudet till en dialog om utökat samarbete för personer som har svårigheter att nå arbetsmarknaden. Eventet arrangerades i samarbete med Karlstad kommun och Arbetsförmedlingen på uppdrag av kommunalrådet för näringslivsfrågor tillsammans med Samspelets styrelse. Informationsinsatser har skett på tex arbetsplatsträffar hos huvudmännen. Vi har haft flera studiebesök av medarbetare från våra parter samt från studerande på Karlstads Universitetet, vård- och stödsamordnarprogrammet liksom socionomprogrammet. Förbundschefen har varit inbjuden till universitetet att föreläsa på vårdoch stödsamordnarprogrammet Måluppfyllelse kommunikation/marknadsföring Förbundets uppdrag och finansiering av insatser kommuniceras ut hos parterna och till befolkningen. Arbetet går sakta framåt och förbundet blir mer känt. Måluppfyllelsen anses god där vi har möjlighet att ansvara själva. Svårigheter finns att nå press och media. Vi fortsätter att kontakta dessa forum. Kostnader för kommunikation ligger inom den administrativa posten.

12 12(42) Lokal samverkan via handläggare och chefer Handläggargrupper har varit verksamma i Karlstad/Hammarö och i Grums fram till sommaren. Grupperna fungerade som bedömningsinstans för medborgares behov av samordningsinsatser genom Stegen-insatserna, och dels som en samlad kompetensgrupp för diskussion om lokala samverkansinsatser utifrån definierad medborgare, där undertecknat samtycke tagits in innan mötet. Lokal samverkan har fungerat under hela året i chefsgrupperna tillika de lokala styrgrupperna. Uppläggen är lite olika där man i Kristinehamn och Grums avsatt viss tid av mötet för styrgruppsarbete till specifikt projekt samt viss till att på chefnivå diskutera lokala samordningsfrågor. De lokala samverkansforumen har, minst en gång per termin, utökats genom att utvalda handläggare hos parterna varit inbjudna till dialog. Måluppfyllelse lokal samverkan Den lokala samverkan har till viss del lyfts genom styrgruppernas möten samt genom lokala samverkansgrupperna enskilt på chefsnivå eller tillsammans med handläggare. Här finns mer att utveckla då upphörandet av handläggargrupperna inneburit att samverkansfrågor på handläggarnivå inte lyfts lika frekvent som tidigare. Antalet identifierade personer i behov av samordningsinsatsen Stegen har minskats efter handläggargruppens upphörande. I Stegen Karlstad har ett mottagningsteam tillskapas där alla parter är representerade, förutom allmänmedicin. Under hösten har diskussioner förts om förändringar av och i Stegarna i Grums, Kristinehamn och på Hammarö. Behovet av ett forum för samverkan har lyfts som en förbättringspotential ett samverkansteam- inför Kostnaderna för lokal samverkan belastar parternas budgetar gällande kostader för löner och lokaler. I de fall där ytterligare kostader tillkommer belastar de Samspelets konto för administrationen eller kompetensutveckling. Det är marginella summor. Samverkan kring medborgarens behov Ett av förbundets uppdrag är att, utifrån medborgarnas behov, finansiera samordnade insatser mellan förbundets parter. Samspelet skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering, utvecklande av nya arbetsmetodiker och arbetssätt i våra verksamheter. Tillsammans skapar vi en plattform där vi har en helhetssyn på individens behov och tar ett samlat ansvar, utifrån medarbetarnas gemensamma kompetens, för insatser som vi inte har möjlighet till inom våra enskilda myndigheter. Synsättet, innebär att den enskilde individens behov, förmåga och delaktighet, är grunden för vilken rehabilitering som sätts in med målet att öka medborgarens välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier. Styrelsen finansierar, via projekt-/insatsplaner, uppdrag att utföra samordnad verksamhet för medborgaren.

13 13(42) I verksamhetsplanen för 2013 har styrelsen beslutat om långsiktiga och kortsiktiga mål. Långsiktiga mål: Att, genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, öka välbefinnandet och förmågan hos medborgaren att kunna få ett arbete, och att kunna behålla det, alternativt att börja studera, och att orka fullfölja utbildningen, för en hållbar framtid. De kortsiktiga målen finns med under respektive verksamhet som beskrivs nedan. Finansierad deltagarverksamhet totalt år 2013 Förbundet har finansierat 8 deltagarverksamheter under 2013 varav 4 av verksamheterna har samma koncept, Stegen, som finns i de fyra kommunerna. Verksamheter med säte i Karlstad; Samverkstan och Horisont, vilka båda erbjudit samma upplägg för medborgare från förbundets övriga kommuner. NPS- neuropsykiatrisk samverkan är en insats för de fyra kommunernas ungdomar år med verksamheten placerad i Karlstad. Porten är endast gäller endast för medborgare i behovsgruppen från Karlstad kommun. Varje insats/projekt har haft sin lokala styrgrupp vilken också fungerat som lokal samverkansgrupp. Dessa gruppers arbetsmetodik kan utvecklas fortsatt. Tabell 5. Kategorisering av Samspelets finansierade projekt/verksamheter 2013 Aktivitet/ Projekt Förebyggande Arbetslivsinr. rehabilitering Huvudsäte i Start/ avslut Stegen Karlstad X Karlstad Stegen Grums X Grums Stegen Kristinehamn X Kristinehamn Stegen Hammarö X Hammarö NP-samverkan X X Karlstad Porten Karlstad X Karlstad Samverkstan X Karlstad / Horisont X X Karlstad / finansierade förbundet 8 deltagarverksamheter med totalt 374 deltagare. Av de totala 374 deltagarna är 39 anonymt registrerade, vilket innebär att det inte går att göra några uppföljningar kring dessa personer. Av de resterande 355 deltagare har 184 startat under året och 171 har avslutats. Se kommande diagram.

14 14(42) Könsfördelningen visar på 164 män (49 %) och 170 kvinnor (51 %). Bland de projekt som är avsedda för ungdomar är könsfördelningen mer jämn är könsfördelningen betydligt jämnare än 2012 då siffrorna visade på 38 % män respektive 62 % kvinnor. Styrelsen har i maj 2012 beslutat att om kösituation uppstår ska personer under 40 år prioriteras. Under året har ingen nämnvärd prioritering behövt göras då alltfler yngre remitterats överlag. 72 % av deltagarna är år, 17 % är år och 11 % äldre än 45 år- 59 år. Utbildningsbakgrunden skiftar vilket kan ses i diagram 1. I gruppen fullständiga betyg från gymnasieskolan, 43 %, ingår de personer som avslutat särgymnasiet. Diagram 1, Utbildningsbakgrund Flertalet av deltagarna har haft offentlig försörjning under lång tid innan deltagande i projekten. Det gäller speciellt deltagare i Stegarna där de flesta haft offentlig försörjning från 4 år och uppåt. 13 %, 46 personer, har varit försörjda mer än 10 år av offentliga medel. (preciserade uppgifter per projekt finns per rubrik) Diagram 2. Antal år i offentlig försörjning innan start i projekt

15 15(42) Diagram 3 visar hur lång tid deltagare har funnits i finansierade insatser under Under 2013 har tidsperspektivet i Stegarna ändrats från att en person kan vara med i maximalt 1 år, med möjlighet till förlängning, till att fokus är stegförflyttning var tredje månad. Generellt kan sägas att deltagartiden inte nämnvärts har förlängts trots att 1- årsbegränsingen är slopad. Generellt kan sägas att de kortare insatstiderna gäller för personer i Horisont. Diagram 3 tid deltagare i finansierade insatser under 2013 I Diagram 4 visas deltagarens status efter avslut. Av de 171 avslutade medborgarna har 98 personer (57 %) förmåga att arbeta, studera eller att vara aktuell på Arbetsförmedlingen. Av de 98 personerna har 30 personer (18 %) fått arbete, oftast subventionerat, 14 personer (8 %) har börjat studera och 53 personer (31 %) är aktuella på arbetsförmedlingen. Största delen av dem som fått arbete kommer från Samverkstan. Totalt bedöms 73 personer (43 %) vara i behov av medicinsk- eller arbetslivsinriktad rehabilitering, alternativt att de är avslutade på grund av sjukdom. Diagram 4. Status efter avslut i deltagarverksamhet

16 16(42) Personerna har, vid start, behov av samordnad rehabilitering från flera parter. Generellt kan sägas många av deltagarna har ett fortsatt behov av samordning mellan våra parter efter avslut gällande hälsa, arbete och/eller försörjning. En ökad livskvalitet med stegförflyttning mot egen försörjning genom arbete eller studier, ses hos merparten av deltagarna, även om andra insatser behövs innan målet kan nås. Några bedöms inte kunna rehabiliteras åter i arbete. I tabell 6 visas förändrat försörjningsläge efter deltagande i projekten. Försäkringskassan fick minskat antal personer i sjukersättningar och sjuk- och rehabiliteringspenning men ökad volym gällande aktivitetsersättning. Kommunerna fick minskade kostnader gällande försörjningsstöd. Arbetsförmedlingen fick ökade siffror för antal personer med aktivitetsstöd och flera erhöll ersättning från A-kassan efter avslut Flera personer avslutade insatsen genom att börja studera och ha studiestöd Landstingets kostnader förmodas ha minskat, då forskning samt erfarenhet, visar på ett klart samband mellan arbete/sysselsättning och vårdkonsumtionen. De personer som här beskrivs som icke offentlig försörjning innan insats har oftast inte någon försörjning alls (tex anhöriga försörjer). Efter avslut finns här de personer som kommit ut i arbete och har lön, med eller utan subvention. Tabell 6. Förändrad försörjning efter avslut i projekt/verksamheter före insats efter insats

17 17(42) Horisont förebyggande arbetslivsinriktad rehabilitering Avslutat och implementerat i ordinarie verksamhet på gymnasieförvaltningen Karlstad kommun Horisont riktar sig till ungdomar år, vilka inte har fullständiga gymnasiebetyg och som därmed oftast står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är att ungdomar, i kommunerna Karlstad, Grums, Kristinehamn och Hammarö, ska få en bredare kunskap om befintliga utbildningsmöjligheter samt att få en ökad kunskap om näringslivet och dess behov av olika yrkesinriktningar. Målet är ökad hälsa och egen försörjning genom arbete eller studier. Arbetet samorganiseras med insatser i en helhetssyn utifrån individens behov. Varje deltagare har en individuell handlingsplan med egna hälsan som utgångspunkt. Samspelet har finansierat projektet helt under första verksamhetsåret och delvis under det andra. Under det andra, och sista, året har socialförvaltningen tillsammans med gynmasieskolan arbetat, genom sina respektive högsta chefer samt beslut på respektive nämndnivå, för att kommunsfullmäktige skulle bevilja medel till en fortsättning med implementering i ordinarie verksamhet i gymnasieförvaltningen. Beslutet fattades och gymnasieförvaltningen tog över Horisont från med samma personalstat som under projekttiden. Samtidigt beslutades att bevilja medel till en mer än fördubblad personalstat från årsskiftet 2013/2014. Det innebar en komplettering med andra yrkeskategorier. Det kommunala informationsansvaret kopplades till Horisont, målgruppen ändrades till år boende i Karlstad kommun. Tabell 7. Antal deltagare inskrivna i projektet Horisont Antal inskrivna 2013 Antal kvar i verksamhet efter 2013 Antal avslutade 2013 Avslut arbete + studier Avslut aktuell på AF Avslut -behov av fortsatt rehabilitering Annan orsak Måluppfyllelse Horisont Målet att 100 % av dem som slutför projektet ska en individuell plan, har uppfyllts. 1 av 49 har avslutat Horisont utan att fortsatt plan kunnat göras. Målet att 40 % ska söka vidare till arbete eller utbildning har inte uppnåtts då 14 av 49 (29 %) har fått arbete eller börjat studera. Däremot är 19 av 49 (39 %) aktuella på arbetsförmedlingen vilket innebär att totalt 33 av 49 (67 %) har stegförflyttat sig mot arbete eller studier. Målet att 60 % ska ha en fortsatt planering för aktivitet har uppnåtts med råge. 19 av 49 (39 %) är aktuella på Arbetsförmedlingen efter avslut i projektet. 15 bedöms vara i behov av fortsatt rehabilitering. Här innebär det att 15 personer av 49 ( 31 %) flyttad från projekt Horisont till Nya Horisont i kommunens egen regi. Deltagartid Enligt projektplanen ska personen delta 5-20 veckor.

18 18(42) Av ovanstående 49 personer har 12 personer deltagit upp till 6 månader, 19 personer har deltagit upp till 9 månader, 9 personer upp till 1 år och 21 personer över 1,5 år. Tid i offentlig försörjning innan insats 28 personer har haft offentlig försörjning < 3 år, 7 personer < 6år, 9 personer < 8 år och för 12 personer är inte denna kategorisering tillämplig. Tabell 8. Förändrad försörjning Horisont 2013 För gruppen ingen försörjning vid start innebär det att man inte har någon inkomst alls. Vid avslut innebär det att man uppbär en lön och inte har någon offentlig försörjning. Förklaring till varför lika många har försörjningsstöd vid ingång som vid avslut beror ofta på att det finns behov av ett kompletterande försörjningsstöd till aktivitetsstödet. Beskrivning av verksamheten ur deltagarfokus Flicka 18 år med läs och skrivsvårigheter sedan liten. Hon hoppade från skola till skola i hopp om att få det att fungera någonstans. Hon har en stöttande familj som gjort allt de kunnat för att få skolan att sätta in resurser men utan resultat. Hon drabbades av depressioner och hade gett upp allt hopp om en framtid. Hon kom till Horisont och började delta i självförtroendegrupper, provade praktik, växte och växte men orkade ändå inte hålla i ordentligt. Tanken om att det fanns något neuropsykiatriskt som stod i vägen dök upp och hon fick möjlighet att göra en utredning. Utredningen visade på ADHD och alla bitar föll på plats. Fick sommarjobb och växte ytterligare. Ni har räddat mitt liv och gjort mer än någon annan någonsin gjort. Nu ser jag positivt på framtiden, är glad och stolt och vet att mitt liv kommer bli jättebra. Har idag arbete, som hon fixat helt på egen hand, och skall inom kort köra upp för körkort.

19 19(42) Man 27 år Han har funnits i Socialförvaltningens snurror sedan födseln på grund av en svårt psykiskt sjuk mamma och en frånvarande pappa. Han har tagit ansvar för sin mamma och hemmet sedan litet barn. Det är mycket stökigt hemma, speciellt på nätterna. Den dåliga sömnen gjorde att han inte klarade skolan. Han har provat de flesta aktiviteter via alla olika myndigheter utan att något fungerat. Med stora sömnproblem hade han gett upp allt innan han kom till Horisont. Han trodde att han inte någonsin skulle klara av att studera. Ingen livsgnista fanns. På sin höjd trodde han att han eventuellt skulle klara något praktiskt arbete. Han började hos oss att arbeta med sitt självförtroende och sin självkänsla och vågade till slut prova att studera. Han fick MVG rakt av på allt! Han insåg att han är en väldigt smart kille. Som bonus började sömnen fungera bättre. Han växte och växte och plötsligt fanns det där, självförtroendet, viljan, mål med framtiden och glädjen över att ha valt livet. Med stöttning och stort tålamod från er har det gått! Jag är er evigt tacksam! I dag bor han på annan ort och studerar till Fritidsledare. Tabell 9. Kostnadsbild Horisont i tkr första halvåret 2013 Kostnadsposter Utfall jan- juni 2013 Budget 2013 Tjänster Material och OH Kommunens insats totalt (270) Summa kostnader NPS Neuropsykiatrisk samverkan Förebyggande Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i 4 kommuner NPS-projektet startade i februari 2013 då projektledare tillsattes. Övriga yrkeskategorier (läkare, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska, administratör samt vård-och stödsamordnare) fanns alla på plats vid månadsskiftet mars/april. Ingången till NPS sker genom den ordinarie väntelistan till Neuropsykiatriska mottagningen för personer år, medborgare i Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamns kommuner. Vi uppstart gällde det för personer år, från Karlstad och Hammarö. Detta ändrades från sommaren, på grund av minskat behov, till att gälla för personer år från Samspelets alla kommuner. Ingången kan även vara remittering, tillsammans med huvudparten, från Stegarna. Finanseringen från Samspelet innebär utvecklande av ny arbetsmetodik gällande utredning samt utvecklande av metodik för samordning mellan NPS och parterna i efterföljande uppföljning för ett hållbart liv efter utredning. Landstinget är projektägare och finansierar drygt hälften av projektets totalkostnader. NPS är nära kopplat mot neuropsykiatriska mottagningen inom division psykiatri.

20 20(42) Under hösten har meningsskiljaktigheter funnits om hur arbetet ska bedrivas, vem som har beslutsmandat samt hur samordning ska ske i relation till parternas gällande lagstiftningar liksom vad som gäller vi finansiering från samordningsförbund. Arbete kvarstår för styrgruppen tillsammans med projektägare och projektledare för, år 2014, för att få för att få en samsyn hur arbetet ska kunna genomföras i samförstånd. Tabell 10. Antal deltagare inskrivna i projektet NPS Antal inskrivna 2013 Antal kvar i verksamhet efter 2013 Antal avslutade 2013 Avslut arbete + studier Avslut aktuell på AF Avslut -behov av fortsatt rehabilitering Annan orsak anonyma Många personer har kallats till NPS men finns inte registrerade då utredning inte påbörjats och/eller fullföljts. Dessa personer kommer att redovisas under rubriken NPS konsultation i SUS för 2014, då resurser tas från NPS för bedömning och kallelse. Måluppfyllelse NPS Måluppfyllelse har skett gällande framtagen metodik med tidig identifikation av nivå på insatser utifrån bedömning av personers olika behov och bedömningssamtal som sker inom två månader efter inkommen remiss. Utredningen påbörjas inom två månader efter samtalet. Personen har erbjudits en samordnad individuell plan där behov förelegat och där möjlighet till samverkan mellan aktuella parter aktualiserats. Rehabiliterande insatser erbjuds genom vård- och stödsamordning, i syfte att få en hållbar vardag. Förbättringspotential finns gällande att uppnå processmålen kring kunskap om parternas lagstiftningar så att en samsyn om samverkan och samordning kan ske utifrån individens behov. Måluppfyllelse gäller övriga satta processmål förutom socioekonomiskt bokslut vilket kan ske först när fler deltagare avslutats. Deltagartid och förändrad försörjning Då antalet avslutade deltagare enbart uppgår till tre personer är valet att inte beskriva tid i insats. Samma gäller förändrad försörjning efter insats. Tid i offentlig försörjning innan insats 25 personer har haft offentlig försörjning < 3 år, 2 personer < 6år, 2 personer < 7 år och för 10 personer är inte denna kategorisering tillämplig. Beskrivning av verksamheten ur deltagarfokus Kille 23 år Han kom in i NPS projektet via NP kön. Han bor hemma, har en gymnasieexamen men har aldrig haft något jobb och får veckopeng av föräldrarna. Han har inga vänner. På dagarna ser han på film och sitter vid datorn. Han har en önskan om att komma ut i

21 21(42) sysselsättning, men har svårt för sociala kontakter och situationer, och är extremt stresskänslig. Har återkommande perioder av nedstämdhet, äter antidepressiva. Inom NPS projektet har en NP utredning gjorts med resultatet Asperger syndrom. I den individuella uppföljningen uttryckte han en önskan om att bli mera självständig och att få något att göra på dagarna. Han har stora svårigheter i ADL-funktioner. Remiss skickades till Vuxenhabiliteringen för stöd från sjukgymnast och arbetsterapeut Anhöriga och personen själv kommer att delta på anhöriginformation. Samverkansmöten har skett kontinuerligt mellan personal i NPS, öppenpsykiatrin och arbetsförmedlingen. Utökning sker via försäkringskassan och vuxenhabiliteringen. Ansökan om aktivitetsersättning har inlämnats. Han har utvecklat sin självständighet genom att komma själv på möten, och har börjat åka buss själv. Anna 22 år Anna kom in i NPS projektet via NP kön och har aktivitetsersättning. Hon har levt med daglig ångest i kombination med panikångest sedan hon var barn. Hon medicineras, men måste ibland läggas in då ångesten blir för svår. Anna är väldigt känslig för stress, har inget fullgott gymnasium och har aldrig arbetat. Hon bor i egen lägenhet men klarar ej ADL sysslor och har stora svårigheter inom planering och organisering. Hon vistas mestadels hemma. Anna har genom utredningen fått diagnos Aspergers syndrom. Hon har beviljats LSS insatser för att bryta social isolering och för att får ADL stöd Hon har även beviljats ledsagare 22 timmar i månaden som stöd för att komma ut i samhället. Remiss har skickats till Vuxenhabiliteringen där hon träffar en psykolog och kurator. Samverkansmöten med berörda aktörer, för övertagande, har varit viktigt då många professioner är inkopplade. Anna kan nu se fördelarna med ett samlat stöd och någon som håller i allt så att hon inte tappas bort. Hennes umgänge med andra har utökats och hon äter middag med vänner och går på puben och konserter. Hon har fortfarande mycket ångest och har lång väg kvar. Hennes situation har utvecklats och hon tar stora steg mot en hållbar livssituation. Tabell 11. Kostnadsbild NPS i tkr från Kostnadsposter Utfall febr -dec 2013 Budget 2013 Tjänster Summa kostnader Övriga kostnader Landstinget står för lönekostnader för administratör, arbetsterapeut, psykologer 150 %, läkare 50 % samt kostnader för IT, telefoni, lokaler och övriga verksamhetskostnader. Totalt har landstinget finansierat med tkr i NPS-projektet under 2013.

22 22(42) Porten Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlstad Porten, ett treårigt projekt för unga år, startade i april 2013 på initiativ från ett samarbete mellan Karlstad kommun, IFA och Arbetsförmedlingen. Projektledaren startade i mars, nästa medarbetare i maj och tredje i augusti. Tyvärr har sjukdom inneburit att gruppen endast varit intakt någon månad under året. Arbetsförmedlingen förstärker med en SIUS-konsulent, som finns vid behov. Deltagaren ska ha en diagnostiserad funktionsnedsättning och behov av extra stöd för att nå en hållbar situation på arbetsmarkanden. Arbetet bygger på Supported Employment, med en variation av IPS, med målet att deltagaren ska kunna finna ett arbete, få det och kunna behålla det. Studiebesök till olika arbetsgivare är utgångspunkten där flertalet startar med en prövning/praktik inom kommunen. Flera personer har startat inom det privata näringslivet och hållbara lösningar har redan infriats. Gruppverksamhet har startats upp och utvecklats under projekttiden. Arbetsförmedlingen är projektägare där projektledaren har sitt ursprung på IFA. I projektet finns beskrivet om ökade kontakter med arbetsgivare både offentligt och privat, handledarstöd på arbetsplatsen med tänkt handledarutbildning, övriga utbildningsinsatser till arbetsgivare samt nätverksbyggande mellan företag. Då detta, till stor del, inte hunnits med finns det som en del i förstudien Arena, till vilken medel beviljats från Region Värmland med start i februari Arena gäller för Samspelets fyra kommuner. Tabell 12. Antal deltagare inskrivna i projektet Porten Antal inskrivna 2013 Antal kvar i verksamhet efter 2013 Antal avslutade 2013 Avslut arbete + studier Avslut aktuell på AF Avslut -behov av fortsatt rehabilitering Annan orsak Måluppfyllelse Porten Målet att samtliga deltagares arbetsförutsättningar ska bli klarlagda har uppfyllts. Målet att genom studiebesök och träningsplatser prova olika yrkesområden utifrån intressen och tidigare kunskaper har uppfyllts. Målet att 70 % av deltagarna ska erhålla en subventionerad anställning utifrån deras arbetsutbud har nästan uppfyllts då 8 av 12 deltagare (66 %) redan har fått arbete. Processmålet att offentliga förvaltningar, myndigheter och övriga arbetsgivare ser unga med funktionsnedsättning som en resurs i samhället och i arbetslivet är ett arbete som påbörjats och som finns med under hela den treåriga projekttiden. Deltagartid De avslutade personerna har varit i Porten i max 6 månader innan de fått ett subventionerat arbete eller avslutats till annat.

23 23(42) Den som fått subventionerat arbete är med i Porten Uppföljning vilket innebär att personalen i Porten fortsatt är med och stödjer personen och arbetsgivaren för att personen ska kunna behålla sitt arbete eller utifrån det kunna gå vidare till annat arbete. Tid i offentlig försörjning innan insats 15 personer har haft offentlig försörjning < 3 år och 12 personer < 5 år. För 6 personer är inte denna kategorisering tillämplig. Tabell 13. Förändrad försörjning Porten 2013 Här innebär stapeln Ingen försörjning att personen har fått en lön. Beskrivning av verksamheten ur deltagarfokus Deltagare 1 Han kommer in med mössa på huvudet och hörlurar i örat. Han sade inte mycket som svar på frågor. Vid det tredje besöket så sade jag; vi prövar att hälsa genom att skaka hand, du tar av dig mössan och hörlurarna att tränar på att svara på frågor genom att titta i ögonen. Det var inte helt enkelt. Efter några fler träffar och studiebesök så kom han utan mössa och hörlurar och med handen framme för att hälsa. Han fick en arbetsintroduktion och gjorde bra ifrån sig. Arbetsplatsen var väldigt nöjda med honom och Porten hjälpte till med en anställning. Idag är han handledare för en annan person som börjat arbeta på samma arbetsplats. Han tar plats, tar initiativ och vågar prata med ett gott självförtroende. Han ska snart bli pappa och han pendlar varje dag till sitt jobb i stan med 7 mils avstånd. Han vaknar 5 varje morgon. Deltagare 2 När jag träffade Hans slog mig tanken att här blir det inga problem med att få ut denna stora muskellösa kille som ler så charmigt. Vägen till våra möten har kantats av ensidig information där jag för det mesta har

24 24(42) ställt frågor och väntat svar. Hans har svårt och uttrycka sig, svårt och sitta i grupp och lyssna på arbetsmarknadskunskap. Sånt är skit, det orkar jag inte med har han sagt försvunnit från gruppen. Han sitter gärna hemma och spelar TV-spel. I den världen är han raceare, han tävlar och är bilsportens Shumacher. I den vanliga världen har han inte körkort. När jag förklarade för honom i relation till spelet där han racear, att han tränade mycket på olika banor innan han började köra tävling då förstod han att man måste pröva att gå i grupp och lyssna på det viktiga som är grunden, förberedelsen till att fasas ut i arbete så småningom. Tabell 14. Kostnadsbild Porten i tkr från Kostnadsposter Utfall april- dec 2013 Budget 2013 Tjänster Specifika deltagarkostnader 19 0 Summa kostnader Övriga kostnader Kommunen och Arbetsförmedlingen bidrar till Porten med kostnader för respektive medarbetares datorer och telefoni. Arbetsförmedlingen står för lokalkostnaderna. Kostnader för bemanningen i Porten är beräknad till 3,0 tjänster. Två av medarbetarna arbetar 75 %. En arbetstagare har varit sjukskriven under hösten vilket innebär en betydligt lägre kostnad än beräknat. Inga kostnader belastar kontot för nettolönekostnader år Specifika deltagarkostnader finns inte budgeterat men vi ser ett behov ett konto med medel för kunna bedriva en bra verksamhet. Här finns resekostnader, kostnader för gruppverksamhet etc Stegen - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i 4 kommuner Basverksamheten, i våra fyra kommuner, finns till för personer med behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Verksamheten startade i Karlstad vid årsskiftet 2008 och i Grums och Kristinhamn hösten På Hammarö startade verksamhet först i februari Stegarna är, i dagsläget, beslutade till och med år Behovsgruppen är personer med en komplex psykisk, fysisk och/eller social problematik. Deltagarens motivation och stegförflyttning är en förutsättning. Vi ska etablera en för medborgaren målinriktad och i alla delar effektiv samordnad rehabiliteringsprocess, där våra olika resurser ska samlas kring medborgaren, i den individuella handlingsplanen för att nå målet egen försörjning. Det lokala perspektivet och den lokala samordningen ska främjas!

25 25(42) Stegen innebär en aktiv kartläggnings- och åtgärdsperiod samt, om förmåga finns, en period med arbetsprövning/praktik. Arbetsmetodiken utgår från att alla deltagare ska ha en individuell handlingsplan med väl dokumenterad överenskommen stegförflyttning var tredje månad. Möjlighet ska finnas till individuella aktiviteter och till gruppaktiviteter utifrån deltagarens behov. Aktiviteter ska finnas att tillgå vid minst tre tillfällen per vecka. Supported Employment-metodiken ska användas mer frekvent där vi stödjer deltagaren i olika insatser parallellt med arbetsprövning och praktik. Utvärdering av stegförflyttning ska ske tillsammans med parterna minst var tredje månad mot målet att 35 % ska nå egen försörjning genom arbetet eller studier. Vid bedömd icke-stegförflyttning ska, vi i samverkan, länka personen till den part där individens behov bäst kan ombesörjas. Förändringar har, mer eller mindre, pågått i respektive Stege under verksamhetsåret. Nya samverkansformer prövas tillsammans med nya idéer för att förbättra samverkansoch deltagarprocessen mot målet eget försörjning. Förtydligande finns, nedan, under varje Stege på varje ort. Stegen Karlstad Under 2013 har ett flertal förändringar skett i Stegen gällande personal och organisation. Förändringar påbörjades hösten 2012 med att skapa Huset Samspelet med professioner både från kommunen, IFA, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin. Den kommunala personaldelen bestod av 4, 6 tjänster där Samspelet finansierade 2,0 och kommunen resterande del. Tanken var att kommunen skulle arbeta med deltagare både i Stegen och med personer direkt från IFA. Detta fungerade inte optimalt. Det visade sig vara en mindre bra mix att arbeta både med deltagare i Stegen och inskrivna på Jobbcenter. Det var också svårt att få till bemanningen från psykiatrin och Försäkringskassan. Under våren blev situationen alltmer ohållbar varför beslutet blev att förändra den kommunala delen till arbete enbart med deltagare i Stegen. Nya medarbetare rekryterades, varav en projektledare som startade i maj. Under hösten 2013 har tyvärr inte situationen lösts helt när det gäller bemanning från psykiatrin och Försäkringskassan. Arbetet i Stegen har utvecklats mer och mer under hösten gällande forum för mottagningsteamet och tillskapande av aktiviteter för deltagare enskilt eller i grupp. Tabell 15. Antal deltagare inskrivna i Stegen Karlstad Antal inskrivna 2013 Antal kvar i verksamhet efter 2013 Antal avslutade 2013 Avslut arbete + studier Avslut aktuell på AF Avslut -behov av fortsatt med + alr rehabilitering Annan orsak anonyma

Årsredovisning 2013 för samordningsförbundet Samspelet

Årsredovisning 2013 för samordningsförbundet Samspelet Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-05 Ks/2014:10 019 Samverkan, externt Årsredovisning 2013 för samordningsförbundet

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 Antagen av styrelsen 2013-11-29 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet Samspelet Arbetsmarknads-och socialförvaltningen /IFA Tel:054-540 50 44 2(1 6)... 1 Inledning

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-11 Ks/2015:119 000 Organisation Sida 1(1) Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 Antagen av styrelsen. 1 Inriktning Samordningsförbundens grundläggande inriktning är att utifrån en helhetssyn ta ett samlat ansvar genom att samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Kommunikationsplan. Reviderad kommunikationsplan för år Bakgrund. Syfte. Mål

Kommunikationsplan. Reviderad kommunikationsplan för år Bakgrund. Syfte. Mål Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-11-12 1(5) Reviderad kommunikationsplan för år 2012 Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Kommunikationsplan

Läs mer

2012-02-27 Samordningsförbundet Samordningsförbundet Samspelet Org.nr avger Verksamhetsberättelse avseende 2011 års verksamhet Samverkan är INTE ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-01-27 1(5) Minnesanteckningar Beredningsgruppen Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Projektet/ Aktiviteten PÅGÅNG

Projektet/ Aktiviteten PÅGÅNG Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-06-04 1(6) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektet/ Aktiviteten PÅGÅNG Bakgrund

Läs mer

Projektplan Utsikten Grums

Projektplan Utsikten Grums Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(6) Projektplan Utsikten Grums Inledning Utanförskap och marginalisering av unga människor i samhället kostar mycket, såväl i mänskligt utanförskap

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Inledning Syftet med SATSA-projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Örebro kommun landstinget arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare......

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare...... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Rådhuset, Askersund Kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, ersätter Mattias Olofsson Anneli

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, 703 61 Örebro, Sal: Oscaria Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr 222000-2477. Avger härmed. Delårsredovisning. av verksamhet och räkenskap under perioden

Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr 222000-2477. Avger härmed. Delårsredovisning. av verksamhet och räkenskap under perioden 2014-08-19 Samordningsförbundet Samspelet Org.nr Avger härmed Delårsredovisning av verksamhet och räkenskap 01 januari 30 juni 2015 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-17 1(5) Plats och tid: Fredagen den 17 oktober 2014, kl 08:30-11.00 Försäkringskassan Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Kjell Edlund Ersättare: Tjänstemän: Jane

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2016 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014]

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] [ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] 1. PÅ SPÅRET Gruppverksamhet för april och maj 2014 Grupp 3 startade upp med gruppverksamheten den 24 januari 2014. Rekryteringen till gruppen skedde

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsplan Budget 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inomrehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2010 Budget 2010 Planerad budget 2011-2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Ove Grape Ungdomstorget, 24 Jens Ineland Ungdomstorget, 24 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Ove Grape Ungdomstorget, 24 Jens Ineland Ungdomstorget, 24 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-06-27 Plats och tid Arbetsförmedlingen klockan 13.00-17.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande Linda Lund Försäkringskassan Ulf

Läs mer