Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr avger. avseende 2013 års verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr 222000-2477. avger. avseende 2013 års verksamhet"

Transkript

1 Samordningsförbundet Samordningsförbundet Samspelet Org.nr avger Verksamhetsberättelse avseende 2013 års verksamhet Samverkan är INTE ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle. Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas ( SOU 2000:114) Plusgiro: Mobil:

2 2(42) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bidrag och medel år Ändamål... 5 Förbundets organisation... 5 Styrelse... 5 Kansli... 6 Förbundschef... 6 Beredningsgrupp... 6 Handläggargrupper... 7 Revisorer... 7 Projektägare... 7 Verksamhet Samverkan för parterna/kompetensutveckling... 8 Aktiviteter under Måluppfyllelse samverkan för parterna/ kompetensutveckling... 9 Kommunikation / Marknadsföring Måluppfyllelse kommunikation/marknadsföring Lokal samverkan via handläggare och chefer Måluppfyllelse lokal samverkan Samverkan kring medborgarens behov Finansierad deltagarverksamhet totalt år Horisont förebyggande arbetslivsinriktad rehabilitering NPS Neuropsykiatrisk samverkan Förebyggande Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i 4 kommuner Porten Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlstad Stegen - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i 4 kommuner Stegen Karlstad Stegen Grums Stegen Hammarö Stegen Kristinehamn Samverkstan - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering Framsteget gemensamt socialfondsprojekt Uppföljning och utvärdering SUS Deltagarens upplevelse Socioekonomiskt bokslut Följeforskning Utvärdering av verksamhet finansierad av Samspelet, våren Ekonomisk berättelse Ekonomiskt utfall Ekonomisk sammanfattning Eget kapital... 42

3 3(42) Sammanfattning Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210) styr förbundets arbete genom två huvudpunkter: o att finansiera insatser i syfte att främja och arbeta för samverkan och samordning mellan parterna o att finansiera insatser för utsatta grupper i syfte att stödja medborgare, med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, att nå egen försörjning genom arbete alternativt studier Samspelet har under 2013 finansierat insatser i syfte att främja samverkan, samarbete och samordning. Målet är att etablera en hållbar legitim samverkan i det vardagliga arbetet kring medborgaren. Samverkan är inte helt enkelt! Samverkan tar tid! För Samspelet återstår en hel del arbete inom området, även om samordning och samverkan generellt har ökat. Beredningsgruppen har under hösten diskuterat uppstart av ett strukturprojekt, vilket styrelsen tillstyrkt som ett arbetsområde. Arbetet har till viss del påbörjats genom påbörjade diskussioner om integrerad samverkan och kompetensutvecklingsinsatsen Dialog om attityder (131018). Under hösten har styrelsen diskuterat frågan om förändringar i förbundsordningen. Största förändringen är att varje medlem i styrelsen har en röst var. Förslaget finns hos förbundets ägare för beslut. Landstinget är sist ut med beslutsdatum Övriga ägare har tillstyrkt föreslagen förändring. Under 2013 har Samspelet finansierat 8 projekt för totalt 374 deltagare samt finansiering inom området kompetensutveckling för handläggare, chefer och styrelse. 2 insatser är nystartade under våren 2013: Porten och Neuropsykiatrisk samverkan. 2 insatser har avslutats vid halvårsskiftet; Samverkstan och Horisont. Vid avslut har Horisont implementerats i gymnasieförvaltningens ordinarie arbete med utökade resurser. Goda erfarenheter från Samverkstan tas tillvara i ordinarie verksamheter även om inte projektet implementeras hos någon part, trots goda resultat. Satta mål för deltagare har i nåtts till viss del. Medborgare remitteras efter väldigt lång tid i offentlig försörjning och står mycket långt från att kunna nå arbetsmarknaden. Många har egentligen behov av sysselsättning och habilitering istället för arbetslivsinriktad rehabilitering. När inget annat finns att tillgå remitteras personen till nuvarande insatser inom Samspelet. Projektägarskapets roll har utvecklats under året. Styrgrupper har tillsatts för varje projekt vilket är en förutsättning för lokal strukturell samordning och utveckling. Under 2013 har större krav lagts på frågor om implementering och integrering av finansierada insatser. Optimering har skett i Stegarna under året. Följande verksamhetsberättelse är en fördjupning i de områden som tas upp i Årsredovisningen för år 2013.

4 4(42) Bakgrund Samordningsförbundet Samspelet bildades år 2008 av Karlstad kommun tillsammans med övriga samverkansparter. Kommunerna Hammarö, Grums och Kristinehamn beviljades inträde i förbundet per 1 januari Samspelet s verksamhet har sin grund i Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210). Syftet med lagstiftningen är att, genom samordningsförbunden, få en plattform med större möjligheter att ta ett helhetsansvar genom att samordna insatser från parterna, för medborgaren, då den enskilda myndigheten inte har, utifrån sin egen lagstiftning, möjlighet att tillgodose medborgarens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna möjlighetslagstiftning handlar om ett synsätt där medborgarens behov, förmåga och delaktighet är grunden för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det skapar förutsättningar för en ökad välfärd för den enskilde och en samhällsekonomisk vinst. Att pröva ny metodik, nya synsätt och ta nya grepp i samarbetet kring medborgaren är en av förbundets uppgifter. Lagstiftningen ger möjligheter att samordna resurser för att skapa förutsättningar för samhället att på ett gemensamt aktivt och konstruktivt sätt möta medborgarens behov av samverkande insatser myndigheterna emellan. Lagen ger mandat att ta gemensamma beslut om gemensamma målgrupper med gemensamma medel. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder vilka är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Behoven är fysisk-, psykisk- och/eller social problematik. Målsättningen är att, utifrån en individuell handlingsplan, samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser så att deltagaren har möjlighet att öka sin funktionsförmåga för att klara ett förvärvsarbete alternativt att studera. Bidrag och medel år 2012 Samordningsförbundet har, för sitt femte verksamhetsår 2013, erhållit bidrag från huvudmännen till en total ekonomisk ram på tkr för samverkan mellan parterna. Det är samma belopp som år 2011 och Tabell 1. Finansiellt bidrag från huvudmännen i tkr för år 2013 Staten genom Försäkringskassan Landstinget i Värmland Karlstad kommun Hammarö kommun Grums kommun Kristinehamns kommun Summa intäkter Vid ingången av år 2013 hade förbundet ett eget kapital på tkr.

5 5(42) Tabell 2. Totala medel för Samordningsförbundet Samspelet år 2013 Medel Kronor Driftbidrag statliga myndigheter Driftbidrag kommuner och landsting Eget kapital Totala medel Ändamål Förbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område svara för finansiell samordning inom arbetslivsinriktad rehabilitering mellan medlemmarna, för medborgarna, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1 210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsinsatser. Förbundets organisation Styrelse Samordningsförbundet Samspelets styrelse är förbundets beslutande organ. Styrelsen består av fyra ledamöter och sju ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamot och en ersättare, kommunerna är en part och representerar med varsin ersättare. Under hösten 2013 har styrelsen diskuterat förändringar i förbundsordning där största föreslagen förändringspunkt är att varje medlem har en röst. Styrelsen har tillstyrkt detta och förslaget finns hos förbundets ägare för beslut. Landstinget har, i mars, ännu inte beslutat i frågan. Övriga ägare har tillstyrkt föreslagen förändring. Styrelsen har under hösten sökt medlemskap i NNS- nationella nätverket för samordningsförbund. Samspelet s presidium har träffats vid 7 tillfällen för att förbereda kommande möte. Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under år Styrelsen och beredningsgruppen har haft 2 gemensamma möten under året. Styrelsens uppdrag är, enligt lagstiftningen, att som egen juridisk person: - besluta om mål och riktlinjer för finansiell samordning - besluta om finansiering av insatser - svara för uppföljning och utvärdering av insatser - aktivt verka för och understödja samverkan mellan parterna. Samordningsförbundet har, under 2013, finansierat verksamhet inom området arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med behov av samordnande insatser mellan minst två av parterna. Därigenom effektiviseras resursanvändningen och ett legitimt samarbete skapas oss mellan, vilket gagnar den enskilde medborgaren. Förbundet har även finansierat kompetensutvecklings- och marknadsföringsinsatser.

6 6(42) Kansli Kanslifunktionen består av heltidsanställd förbundschef. Vissa administrations- och redovisningstjänster köps från Karlstad kommun. Förbundschef Förbundschefen svarar för att förbereda ärenden så att styrelsen kan göra kvalificerade bedömningar och fatta väl grundade beslut, samt för att verkställa fattade beslut. I det ingår att framlägga ekonomiska rapporter och redovisa pågående verksamheter. Uppdraget innebär även att leda verksamhetsprocesser utifrån beslutade projektplaner, ansvara för uppföljning och utvärdering samt tillse att fattade beslut följs. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska kontinuerligt informeras om väsentliga händelser. I arbetet ingår även att vara sammankallande för beredningsgruppen, lokala chefsgrupper samt styr-/referensgrupper liksom att delta i tidigare handläggargrupper och nya projekts tillhörande samverkansteam. Vidare utgör en del i arbetet att företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå, internt och externt, samt delta i olika nätverksgrupper. Beredningsgrupp Rekrytering till gruppen sker internt hos parterna och utgörs av högre chefer. Uppdraget är att tillsammans bevaka att medborgares och målgruppers behov av samordnade insatser uppmärksammas. Den enskilda myndighetens verksamhetsmål ska inte gå före. Vidare ska beredningsgruppen aktivt stödja samverkans- och samordningsinsatser samt skapa möjlighet till integrering i ordinarie arbete. Informationsspridning mellan förbundet och den egna organisationen är en annan viktig uppgift för gruppen. Beredningsgruppen ska hjälpa och stödja förbundschefen inför beslut i Samspelets styrelse. Det innefattar bland annat verksamhetsstrategier, utveckling av befintliga aktiviteter, uppföljning och utvärdering, projektering av nya projekt/aktiviteter m.m. Gruppen har under året haft 6 möten vara 2 tillsammans med styrelsen.

7 7(42) Handläggargrupper Handläggargrupper har funnits i Karlstad- Hammarö, Kristinehamn och Grums för lokal samordning för medborgare och för remittering av deltagare till Stegarna och Samverkstan. Gruppen i Kristinehamn upphörde vid årsskiftet 2012/2013 och övriga grupper vid halvårsskiftet. Detta var ett led i att betona personens egen möjlighet att delta i diskussionen kring sin egen situation och inte diskuteras via ombud. Revisorer Samordningsförbundet Samspelet har granskats av en revisor tillsammans med sakkunniga biträden, i enlighet med förbundsordningen. Den förtroendevalda revisionen åvilar av landstingets revisor. Revisionen för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utförs av riksrevisionen. Landstinget upphandlade 2012 sakkunnigbiträde till samordningsförbunden. Tabell 3 Kostnadsbild Styrelse och Administration kansli i tkr år 2013 Kostnadsposter Utfall jan-dec 2013 Budget 2013 Arvode styrelse Administration kansli Overhead-kostnader Revision Summa kostnader Styrelsen har inte haft lika många möten under år 2013 och flera ledamöter uppbär inte ersättning för förlorad arbetsinkomst, därav lägre kostnad än budgeterat. De minskade kostnaderna för administration kansli beror på att kontot inte belastats med kostnad för sekreterare samt att köp av andra verksamhetstjänster inte behövt då arbetet utförts av förbundschefen. Kostnader för marknadsföring har inte uppgått till budgeterat belopp då den av styrelsen beslutade strategiska planen gällande marknadsföring med event inte kunnat genomföras annat är i Karlstad, trots påstötning på tjänstemän och politiker i övriga kommuner. Projektägare För verksamheten Stegen som bedrivs i varje kommun är den kommunala socialförvaltningen projektägare. Karlstad kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, IFA har även varit projektägare till Horisont och Samverkstan. Arbetsförmedlingen, AMO Karlstad, är projektägare till Porten och Landstinget, division psykiatri till NPS neuropsykiatrisk samverkan.

8 8(42) Verksamhet 2013 Samverkan för parterna/kompetensutveckling I verksamhetsplanen för 2013 har styrelsen beslutat om långsiktiga och kortsiktiga mål. Långsiktiga mål: Parterna ska tillskapa en strukturell vardaglig samordning och samverkan för en effektiv resursanvändning. En legitim samverkan i vardagen. Medborgaren ska vara i fokus i arbete inom förbundets ram. En hållbar samverkan ska skapas i det dagliga arbetet. Att arbeta förebyggande och främjande. Kortsiktiga mål: Samverkan och samordning ska resultera i gemensamma arbetsmetoder. Det är inte den egna partens regler som ska gagnas, utan möjligheter till samverkan och samordning för medborgaren. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för dem som arbetar nära och i Samspelet, samt att inbjuda andra handläggare hos parterna att delta Bedriva resurseffektiva verksamheter där varje part är aktiv i samverkan och samordning av insatser så att deltagare genom en helhetslösning har möjlighet att nå sitt individuella mål. Ny metodik, nya projekt mm Styrelsen har beslutat att avsätta medel för att kunna erbjuda möjligheter till finansiering av nya angreppssätt för att nå en ökad välfärd. Finansieringen är en startmotor för nytänkande i ordinarie verksamheter. Lokala referensgrupper ska finnas för lokal gemensam styrning av verksamhet i kommunerna. Gruppen har egna träffar, träffar med handläggare och med projektsamordnare. Både lång- och kortsiktiga mål har funnits som en del i Samspelets strategiska arbete. Aktiviteter under 2013 Styrelse Flera styrelseledamöter deltog i den nationella konferensen för samordningsförbund, arrangerade i Skövde den april. Styrelsen gjorde i maj ett studiebesök till Falun för att se och lyssna in hur man bland annat arbetade framgångsrikt med mottagningsteam. Styrelse och Beredningsgrupp Styrelse och beredningsgrupp har haft 2 gemensamma träffar. Vårens träff innebar diskussion kring finansierade verksamheter. Höstens träff innefattade även handläggare från projekten och från parternas operativa verksamheter där fokus var Dialog om attityder kring samverkan och bemötande av medborgare och varandra.

9 9(42) Handläggare Flera träffar har genomförts på lokal nivå, i olika omfattning, i våra fyra kommuner. En stor gemensam träff genomfördes med styrelse och beredningsgrupp i Dialog om attityder (se under rubriken ovan; styrelse och beredningsgrupp). Projektmedarbetare Projektmedarbetarna har i augusti genomgått en utbildning i SUS (system för uppföljning av samverkansinsatser) gällande inmatning av uppgifter samt rapportuttag. Utbildningen skedde i Karlstad, i kommunens datasal, med utbildare knuten till nationella gruppen för SUS-frågor. Medarbetarna i Stegarna och Porten har under hösten fått delta i en endagarskurs om hur man motiverar och bemöter personer med neuropsykiatrisk problematik. Portens medarbetare har deltagit i en endagarskonferens i Stockholm arrangerad av Misa. Syftet var att lära mer om deras framgångsrika metodik för länkning till arbete. Stegen Karlstad har som kompetensutveckling och teambildningsinsats, vid uppstart i augusti, besökt 3 samordningsförbund i Göteborgstrakten där verksamhet liknande Stegen bedrivs. Syftet var att lära känna varandra mer, ta lärdom av andra förbunds insatser samt att för tid till reflektion och nytänkande inför uppstarta av höstens arbete. Stegen Kristinehamn har deltagit i Supported Employment-utbildning i Örebro. Projekten har enskilt haft planeringshalvdagar/planeringsdagar under året, cirka en per termin och projekt. Förbundschefen Tjänstemännen i Samordningsförbunden i Värmland har träffats 4 gånger under året. Under hösten förbereddes den gemensamma konferensen Nu utvecklar vi välfärden tillsammans. Under året har Samspelet representerats på en konferens med Västra Götalandsnätverket för förbundschefer, SKL s Arbetsmarknadskonferens i Uppsala, Nationella konferensen samt Nationella nätverket för samordningsförbunds konferens i oktober. Måluppfyllelse samverkan för parterna/ kompetensutveckling Ett gemensamt synsätt på samverkan och samordning med dess innebörd i praktiskt arbete är viktigt för ökad välfärd för medborgarna. Detta måste underhållas hela tiden för att nå resultat. Legitim samverkan måste uppnås! Flera forum har funnits med olika träffar för olika kategorier enligt presentationen ovan. Vi har fortfarande mycket att jobba med för att förbättra. Medborgarens inflytande har förstärkts under 2013 genom att handläggargrupper avskaffats som remitteringsinstans. Brukarperspektivet lyfts mer och mer som en central faktor i det gemensamma arbetet både i planering och i det praktiska arbetet. Arbetet att få till gemensamma arbetsmetoder lyfts i flera forum och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser har skett vid flera tillfällen under året.

10 10(42) Mottagningsteamet Karlstad har visat på ökande möjligheter att bedriva resurseffektiv verksamhet. Inrättande av samverkansteam är ett led mot samverkan och effektivitet. Förslaget om strukturprojekt för samordning är ett ytterligare bevis för att förbundet prioriterar frågan. Målet Ny metodik, nya projekt har uppfyllts genom att Porten och NPS-projektet startat under våren Lokala referensgrupper har inrättats och fanns vid slutet av året kopplat till varje insats. Här sker en lokal gemensam styrning av insatserna i kommunerna samt att det är ett forum för loka samverkan/samordning i stort. Ovanstående förbättringar gjorda under 2013 visar på att måluppfyllelsen kan anses var god genom den utveckling som skett under året. Flera av målen finns kvar även Tabell 4. Kostnadsbild kompetensutveckling/processtöd i tkr år 2013 Kostnadsposter Utfall jan -dec 2013 Budget 2013 Tjänster Resor och Material Summa kostnader Styrelsen hade för året beslutat om ökade medel till kompetenshöjning. Trots att flera insatser genomförts har budgeten kunnat hållas på en låg nivå. När det gäller kostnader för kompetensutveckling så kunde kostnaderna för styrelsens arvode i samband med konferensen ha bokförts under denna post. Kommunikation / Marknadsföring Kommunikationsplanen har reviderats under år 2013 inför år 2014 Vi kommunicerar internt och extern via hemsida samspelet på facebook, nyhetsbrev och broschyrer. Kommunikation är något som också måste underhållas och hållas levande hela tiden. Hemsidan uppdateras kontinuerligt av förbundschefen. Där finns protokoll, förbundsordning, information om projekt/insatser, aktuella dokument, widgets mm. Hemsidan har under hösten reviderats till viss del för att förskjuta fokus från mer intern site till mer informativ site för medborgarna. En intern sida för dokument finns sedan hösten. Här kan man genom inloggning komma åt minnesanteckningar från styrgrupper, beredningsgrupp, projektledarmöten samt andra interna dokument som inte omvärlden behöver ha tillgång till.

11 11(42) Samspelet har en grupp på Facebook där många av länets politiker och högre chefer finns med i informationsgruppen. Nyhetsbrev om verksamheterna skickas ut till mer än 200 mailadresser efter månadens styrelsesammanträde. Extra Nyhetsbrev utges om informationsbehov föreligger. Generella broschyrer för Samspelets togs fram under våren De finns i två upplagor; en för handläggare och medborgare samt en som riktar sig till offentliga och privata arbetsgivare (företag). Porten har utarbetat en mer specifik, upptryckt, broschyr för sin verksamhet. För Stegen Karlstad finns en specifik information, vilken nås via hemsidan. Horisont har haft en egen upptryckt broschyr. 2 Roll-ups finns att använda vid olika forum, konferenser och event. Press och media har varit oss behjälpliga i informationsspridningen genom att både Nya Wermlandstidningen och Värmlands Folkblad har gjort olika reportage. Flera artiklar har gjorts om finansierade projekt insatser där Porten förekommit vid flera tillfällen och NPS vid ett tillfälle. Horisont har förekommit både i press och lokal TV. Då Horisont, i höstas, fick utmärkelsen Årets Vardagshjälte förekom reportage både i press och media, filmer satt på lokalbussarna i Karlstad samt visades som reklamfilm på biograferna. Priset utdelades vid Karlstad kommunfullmäktige i oktober. Reportage gjordes vid Eventet den 29/5-13 där näringslivet var inbjudet till en dialog om utökat samarbete för personer som har svårigheter att nå arbetsmarknaden. Eventet arrangerades i samarbete med Karlstad kommun och Arbetsförmedlingen på uppdrag av kommunalrådet för näringslivsfrågor tillsammans med Samspelets styrelse. Informationsinsatser har skett på tex arbetsplatsträffar hos huvudmännen. Vi har haft flera studiebesök av medarbetare från våra parter samt från studerande på Karlstads Universitetet, vård- och stödsamordnarprogrammet liksom socionomprogrammet. Förbundschefen har varit inbjuden till universitetet att föreläsa på vårdoch stödsamordnarprogrammet Måluppfyllelse kommunikation/marknadsföring Förbundets uppdrag och finansiering av insatser kommuniceras ut hos parterna och till befolkningen. Arbetet går sakta framåt och förbundet blir mer känt. Måluppfyllelsen anses god där vi har möjlighet att ansvara själva. Svårigheter finns att nå press och media. Vi fortsätter att kontakta dessa forum. Kostnader för kommunikation ligger inom den administrativa posten.

12 12(42) Lokal samverkan via handläggare och chefer Handläggargrupper har varit verksamma i Karlstad/Hammarö och i Grums fram till sommaren. Grupperna fungerade som bedömningsinstans för medborgares behov av samordningsinsatser genom Stegen-insatserna, och dels som en samlad kompetensgrupp för diskussion om lokala samverkansinsatser utifrån definierad medborgare, där undertecknat samtycke tagits in innan mötet. Lokal samverkan har fungerat under hela året i chefsgrupperna tillika de lokala styrgrupperna. Uppläggen är lite olika där man i Kristinehamn och Grums avsatt viss tid av mötet för styrgruppsarbete till specifikt projekt samt viss till att på chefnivå diskutera lokala samordningsfrågor. De lokala samverkansforumen har, minst en gång per termin, utökats genom att utvalda handläggare hos parterna varit inbjudna till dialog. Måluppfyllelse lokal samverkan Den lokala samverkan har till viss del lyfts genom styrgruppernas möten samt genom lokala samverkansgrupperna enskilt på chefsnivå eller tillsammans med handläggare. Här finns mer att utveckla då upphörandet av handläggargrupperna inneburit att samverkansfrågor på handläggarnivå inte lyfts lika frekvent som tidigare. Antalet identifierade personer i behov av samordningsinsatsen Stegen har minskats efter handläggargruppens upphörande. I Stegen Karlstad har ett mottagningsteam tillskapas där alla parter är representerade, förutom allmänmedicin. Under hösten har diskussioner förts om förändringar av och i Stegarna i Grums, Kristinehamn och på Hammarö. Behovet av ett forum för samverkan har lyfts som en förbättringspotential ett samverkansteam- inför Kostnaderna för lokal samverkan belastar parternas budgetar gällande kostader för löner och lokaler. I de fall där ytterligare kostader tillkommer belastar de Samspelets konto för administrationen eller kompetensutveckling. Det är marginella summor. Samverkan kring medborgarens behov Ett av förbundets uppdrag är att, utifrån medborgarnas behov, finansiera samordnade insatser mellan förbundets parter. Samspelet skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering, utvecklande av nya arbetsmetodiker och arbetssätt i våra verksamheter. Tillsammans skapar vi en plattform där vi har en helhetssyn på individens behov och tar ett samlat ansvar, utifrån medarbetarnas gemensamma kompetens, för insatser som vi inte har möjlighet till inom våra enskilda myndigheter. Synsättet, innebär att den enskilde individens behov, förmåga och delaktighet, är grunden för vilken rehabilitering som sätts in med målet att öka medborgarens välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier. Styrelsen finansierar, via projekt-/insatsplaner, uppdrag att utföra samordnad verksamhet för medborgaren.

13 13(42) I verksamhetsplanen för 2013 har styrelsen beslutat om långsiktiga och kortsiktiga mål. Långsiktiga mål: Att, genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, öka välbefinnandet och förmågan hos medborgaren att kunna få ett arbete, och att kunna behålla det, alternativt att börja studera, och att orka fullfölja utbildningen, för en hållbar framtid. De kortsiktiga målen finns med under respektive verksamhet som beskrivs nedan. Finansierad deltagarverksamhet totalt år 2013 Förbundet har finansierat 8 deltagarverksamheter under 2013 varav 4 av verksamheterna har samma koncept, Stegen, som finns i de fyra kommunerna. Verksamheter med säte i Karlstad; Samverkstan och Horisont, vilka båda erbjudit samma upplägg för medborgare från förbundets övriga kommuner. NPS- neuropsykiatrisk samverkan är en insats för de fyra kommunernas ungdomar år med verksamheten placerad i Karlstad. Porten är endast gäller endast för medborgare i behovsgruppen från Karlstad kommun. Varje insats/projekt har haft sin lokala styrgrupp vilken också fungerat som lokal samverkansgrupp. Dessa gruppers arbetsmetodik kan utvecklas fortsatt. Tabell 5. Kategorisering av Samspelets finansierade projekt/verksamheter 2013 Aktivitet/ Projekt Förebyggande Arbetslivsinr. rehabilitering Huvudsäte i Start/ avslut Stegen Karlstad X Karlstad Stegen Grums X Grums Stegen Kristinehamn X Kristinehamn Stegen Hammarö X Hammarö NP-samverkan X X Karlstad Porten Karlstad X Karlstad Samverkstan X Karlstad / Horisont X X Karlstad / finansierade förbundet 8 deltagarverksamheter med totalt 374 deltagare. Av de totala 374 deltagarna är 39 anonymt registrerade, vilket innebär att det inte går att göra några uppföljningar kring dessa personer. Av de resterande 355 deltagare har 184 startat under året och 171 har avslutats. Se kommande diagram.

14 14(42) Könsfördelningen visar på 164 män (49 %) och 170 kvinnor (51 %). Bland de projekt som är avsedda för ungdomar är könsfördelningen mer jämn är könsfördelningen betydligt jämnare än 2012 då siffrorna visade på 38 % män respektive 62 % kvinnor. Styrelsen har i maj 2012 beslutat att om kösituation uppstår ska personer under 40 år prioriteras. Under året har ingen nämnvärd prioritering behövt göras då alltfler yngre remitterats överlag. 72 % av deltagarna är år, 17 % är år och 11 % äldre än 45 år- 59 år. Utbildningsbakgrunden skiftar vilket kan ses i diagram 1. I gruppen fullständiga betyg från gymnasieskolan, 43 %, ingår de personer som avslutat särgymnasiet. Diagram 1, Utbildningsbakgrund Flertalet av deltagarna har haft offentlig försörjning under lång tid innan deltagande i projekten. Det gäller speciellt deltagare i Stegarna där de flesta haft offentlig försörjning från 4 år och uppåt. 13 %, 46 personer, har varit försörjda mer än 10 år av offentliga medel. (preciserade uppgifter per projekt finns per rubrik) Diagram 2. Antal år i offentlig försörjning innan start i projekt

15 15(42) Diagram 3 visar hur lång tid deltagare har funnits i finansierade insatser under Under 2013 har tidsperspektivet i Stegarna ändrats från att en person kan vara med i maximalt 1 år, med möjlighet till förlängning, till att fokus är stegförflyttning var tredje månad. Generellt kan sägas att deltagartiden inte nämnvärts har förlängts trots att 1- årsbegränsingen är slopad. Generellt kan sägas att de kortare insatstiderna gäller för personer i Horisont. Diagram 3 tid deltagare i finansierade insatser under 2013 I Diagram 4 visas deltagarens status efter avslut. Av de 171 avslutade medborgarna har 98 personer (57 %) förmåga att arbeta, studera eller att vara aktuell på Arbetsförmedlingen. Av de 98 personerna har 30 personer (18 %) fått arbete, oftast subventionerat, 14 personer (8 %) har börjat studera och 53 personer (31 %) är aktuella på arbetsförmedlingen. Största delen av dem som fått arbete kommer från Samverkstan. Totalt bedöms 73 personer (43 %) vara i behov av medicinsk- eller arbetslivsinriktad rehabilitering, alternativt att de är avslutade på grund av sjukdom. Diagram 4. Status efter avslut i deltagarverksamhet

16 16(42) Personerna har, vid start, behov av samordnad rehabilitering från flera parter. Generellt kan sägas många av deltagarna har ett fortsatt behov av samordning mellan våra parter efter avslut gällande hälsa, arbete och/eller försörjning. En ökad livskvalitet med stegförflyttning mot egen försörjning genom arbete eller studier, ses hos merparten av deltagarna, även om andra insatser behövs innan målet kan nås. Några bedöms inte kunna rehabiliteras åter i arbete. I tabell 6 visas förändrat försörjningsläge efter deltagande i projekten. Försäkringskassan fick minskat antal personer i sjukersättningar och sjuk- och rehabiliteringspenning men ökad volym gällande aktivitetsersättning. Kommunerna fick minskade kostnader gällande försörjningsstöd. Arbetsförmedlingen fick ökade siffror för antal personer med aktivitetsstöd och flera erhöll ersättning från A-kassan efter avslut Flera personer avslutade insatsen genom att börja studera och ha studiestöd Landstingets kostnader förmodas ha minskat, då forskning samt erfarenhet, visar på ett klart samband mellan arbete/sysselsättning och vårdkonsumtionen. De personer som här beskrivs som icke offentlig försörjning innan insats har oftast inte någon försörjning alls (tex anhöriga försörjer). Efter avslut finns här de personer som kommit ut i arbete och har lön, med eller utan subvention. Tabell 6. Förändrad försörjning efter avslut i projekt/verksamheter före insats efter insats

17 17(42) Horisont förebyggande arbetslivsinriktad rehabilitering Avslutat och implementerat i ordinarie verksamhet på gymnasieförvaltningen Karlstad kommun Horisont riktar sig till ungdomar år, vilka inte har fullständiga gymnasiebetyg och som därmed oftast står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är att ungdomar, i kommunerna Karlstad, Grums, Kristinehamn och Hammarö, ska få en bredare kunskap om befintliga utbildningsmöjligheter samt att få en ökad kunskap om näringslivet och dess behov av olika yrkesinriktningar. Målet är ökad hälsa och egen försörjning genom arbete eller studier. Arbetet samorganiseras med insatser i en helhetssyn utifrån individens behov. Varje deltagare har en individuell handlingsplan med egna hälsan som utgångspunkt. Samspelet har finansierat projektet helt under första verksamhetsåret och delvis under det andra. Under det andra, och sista, året har socialförvaltningen tillsammans med gynmasieskolan arbetat, genom sina respektive högsta chefer samt beslut på respektive nämndnivå, för att kommunsfullmäktige skulle bevilja medel till en fortsättning med implementering i ordinarie verksamhet i gymnasieförvaltningen. Beslutet fattades och gymnasieförvaltningen tog över Horisont från med samma personalstat som under projekttiden. Samtidigt beslutades att bevilja medel till en mer än fördubblad personalstat från årsskiftet 2013/2014. Det innebar en komplettering med andra yrkeskategorier. Det kommunala informationsansvaret kopplades till Horisont, målgruppen ändrades till år boende i Karlstad kommun. Tabell 7. Antal deltagare inskrivna i projektet Horisont Antal inskrivna 2013 Antal kvar i verksamhet efter 2013 Antal avslutade 2013 Avslut arbete + studier Avslut aktuell på AF Avslut -behov av fortsatt rehabilitering Annan orsak Måluppfyllelse Horisont Målet att 100 % av dem som slutför projektet ska en individuell plan, har uppfyllts. 1 av 49 har avslutat Horisont utan att fortsatt plan kunnat göras. Målet att 40 % ska söka vidare till arbete eller utbildning har inte uppnåtts då 14 av 49 (29 %) har fått arbete eller börjat studera. Däremot är 19 av 49 (39 %) aktuella på arbetsförmedlingen vilket innebär att totalt 33 av 49 (67 %) har stegförflyttat sig mot arbete eller studier. Målet att 60 % ska ha en fortsatt planering för aktivitet har uppnåtts med råge. 19 av 49 (39 %) är aktuella på Arbetsförmedlingen efter avslut i projektet. 15 bedöms vara i behov av fortsatt rehabilitering. Här innebär det att 15 personer av 49 ( 31 %) flyttad från projekt Horisont till Nya Horisont i kommunens egen regi. Deltagartid Enligt projektplanen ska personen delta 5-20 veckor.

18 18(42) Av ovanstående 49 personer har 12 personer deltagit upp till 6 månader, 19 personer har deltagit upp till 9 månader, 9 personer upp till 1 år och 21 personer över 1,5 år. Tid i offentlig försörjning innan insats 28 personer har haft offentlig försörjning < 3 år, 7 personer < 6år, 9 personer < 8 år och för 12 personer är inte denna kategorisering tillämplig. Tabell 8. Förändrad försörjning Horisont 2013 För gruppen ingen försörjning vid start innebär det att man inte har någon inkomst alls. Vid avslut innebär det att man uppbär en lön och inte har någon offentlig försörjning. Förklaring till varför lika många har försörjningsstöd vid ingång som vid avslut beror ofta på att det finns behov av ett kompletterande försörjningsstöd till aktivitetsstödet. Beskrivning av verksamheten ur deltagarfokus Flicka 18 år med läs och skrivsvårigheter sedan liten. Hon hoppade från skola till skola i hopp om att få det att fungera någonstans. Hon har en stöttande familj som gjort allt de kunnat för att få skolan att sätta in resurser men utan resultat. Hon drabbades av depressioner och hade gett upp allt hopp om en framtid. Hon kom till Horisont och började delta i självförtroendegrupper, provade praktik, växte och växte men orkade ändå inte hålla i ordentligt. Tanken om att det fanns något neuropsykiatriskt som stod i vägen dök upp och hon fick möjlighet att göra en utredning. Utredningen visade på ADHD och alla bitar föll på plats. Fick sommarjobb och växte ytterligare. Ni har räddat mitt liv och gjort mer än någon annan någonsin gjort. Nu ser jag positivt på framtiden, är glad och stolt och vet att mitt liv kommer bli jättebra. Har idag arbete, som hon fixat helt på egen hand, och skall inom kort köra upp för körkort.

19 19(42) Man 27 år Han har funnits i Socialförvaltningens snurror sedan födseln på grund av en svårt psykiskt sjuk mamma och en frånvarande pappa. Han har tagit ansvar för sin mamma och hemmet sedan litet barn. Det är mycket stökigt hemma, speciellt på nätterna. Den dåliga sömnen gjorde att han inte klarade skolan. Han har provat de flesta aktiviteter via alla olika myndigheter utan att något fungerat. Med stora sömnproblem hade han gett upp allt innan han kom till Horisont. Han trodde att han inte någonsin skulle klara av att studera. Ingen livsgnista fanns. På sin höjd trodde han att han eventuellt skulle klara något praktiskt arbete. Han började hos oss att arbeta med sitt självförtroende och sin självkänsla och vågade till slut prova att studera. Han fick MVG rakt av på allt! Han insåg att han är en väldigt smart kille. Som bonus började sömnen fungera bättre. Han växte och växte och plötsligt fanns det där, självförtroendet, viljan, mål med framtiden och glädjen över att ha valt livet. Med stöttning och stort tålamod från er har det gått! Jag är er evigt tacksam! I dag bor han på annan ort och studerar till Fritidsledare. Tabell 9. Kostnadsbild Horisont i tkr första halvåret 2013 Kostnadsposter Utfall jan- juni 2013 Budget 2013 Tjänster Material och OH Kommunens insats totalt (270) Summa kostnader NPS Neuropsykiatrisk samverkan Förebyggande Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i 4 kommuner NPS-projektet startade i februari 2013 då projektledare tillsattes. Övriga yrkeskategorier (läkare, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska, administratör samt vård-och stödsamordnare) fanns alla på plats vid månadsskiftet mars/april. Ingången till NPS sker genom den ordinarie väntelistan till Neuropsykiatriska mottagningen för personer år, medborgare i Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamns kommuner. Vi uppstart gällde det för personer år, från Karlstad och Hammarö. Detta ändrades från sommaren, på grund av minskat behov, till att gälla för personer år från Samspelets alla kommuner. Ingången kan även vara remittering, tillsammans med huvudparten, från Stegarna. Finanseringen från Samspelet innebär utvecklande av ny arbetsmetodik gällande utredning samt utvecklande av metodik för samordning mellan NPS och parterna i efterföljande uppföljning för ett hållbart liv efter utredning. Landstinget är projektägare och finansierar drygt hälften av projektets totalkostnader. NPS är nära kopplat mot neuropsykiatriska mottagningen inom division psykiatri.

20 20(42) Under hösten har meningsskiljaktigheter funnits om hur arbetet ska bedrivas, vem som har beslutsmandat samt hur samordning ska ske i relation till parternas gällande lagstiftningar liksom vad som gäller vi finansiering från samordningsförbund. Arbete kvarstår för styrgruppen tillsammans med projektägare och projektledare för, år 2014, för att få för att få en samsyn hur arbetet ska kunna genomföras i samförstånd. Tabell 10. Antal deltagare inskrivna i projektet NPS Antal inskrivna 2013 Antal kvar i verksamhet efter 2013 Antal avslutade 2013 Avslut arbete + studier Avslut aktuell på AF Avslut -behov av fortsatt rehabilitering Annan orsak anonyma Många personer har kallats till NPS men finns inte registrerade då utredning inte påbörjats och/eller fullföljts. Dessa personer kommer att redovisas under rubriken NPS konsultation i SUS för 2014, då resurser tas från NPS för bedömning och kallelse. Måluppfyllelse NPS Måluppfyllelse har skett gällande framtagen metodik med tidig identifikation av nivå på insatser utifrån bedömning av personers olika behov och bedömningssamtal som sker inom två månader efter inkommen remiss. Utredningen påbörjas inom två månader efter samtalet. Personen har erbjudits en samordnad individuell plan där behov förelegat och där möjlighet till samverkan mellan aktuella parter aktualiserats. Rehabiliterande insatser erbjuds genom vård- och stödsamordning, i syfte att få en hållbar vardag. Förbättringspotential finns gällande att uppnå processmålen kring kunskap om parternas lagstiftningar så att en samsyn om samverkan och samordning kan ske utifrån individens behov. Måluppfyllelse gäller övriga satta processmål förutom socioekonomiskt bokslut vilket kan ske först när fler deltagare avslutats. Deltagartid och förändrad försörjning Då antalet avslutade deltagare enbart uppgår till tre personer är valet att inte beskriva tid i insats. Samma gäller förändrad försörjning efter insats. Tid i offentlig försörjning innan insats 25 personer har haft offentlig försörjning < 3 år, 2 personer < 6år, 2 personer < 7 år och för 10 personer är inte denna kategorisering tillämplig. Beskrivning av verksamheten ur deltagarfokus Kille 23 år Han kom in i NPS projektet via NP kön. Han bor hemma, har en gymnasieexamen men har aldrig haft något jobb och får veckopeng av föräldrarna. Han har inga vänner. På dagarna ser han på film och sitter vid datorn. Han har en önskan om att komma ut i

21 21(42) sysselsättning, men har svårt för sociala kontakter och situationer, och är extremt stresskänslig. Har återkommande perioder av nedstämdhet, äter antidepressiva. Inom NPS projektet har en NP utredning gjorts med resultatet Asperger syndrom. I den individuella uppföljningen uttryckte han en önskan om att bli mera självständig och att få något att göra på dagarna. Han har stora svårigheter i ADL-funktioner. Remiss skickades till Vuxenhabiliteringen för stöd från sjukgymnast och arbetsterapeut Anhöriga och personen själv kommer att delta på anhöriginformation. Samverkansmöten har skett kontinuerligt mellan personal i NPS, öppenpsykiatrin och arbetsförmedlingen. Utökning sker via försäkringskassan och vuxenhabiliteringen. Ansökan om aktivitetsersättning har inlämnats. Han har utvecklat sin självständighet genom att komma själv på möten, och har börjat åka buss själv. Anna 22 år Anna kom in i NPS projektet via NP kön och har aktivitetsersättning. Hon har levt med daglig ångest i kombination med panikångest sedan hon var barn. Hon medicineras, men måste ibland läggas in då ångesten blir för svår. Anna är väldigt känslig för stress, har inget fullgott gymnasium och har aldrig arbetat. Hon bor i egen lägenhet men klarar ej ADL sysslor och har stora svårigheter inom planering och organisering. Hon vistas mestadels hemma. Anna har genom utredningen fått diagnos Aspergers syndrom. Hon har beviljats LSS insatser för att bryta social isolering och för att får ADL stöd Hon har även beviljats ledsagare 22 timmar i månaden som stöd för att komma ut i samhället. Remiss har skickats till Vuxenhabiliteringen där hon träffar en psykolog och kurator. Samverkansmöten med berörda aktörer, för övertagande, har varit viktigt då många professioner är inkopplade. Anna kan nu se fördelarna med ett samlat stöd och någon som håller i allt så att hon inte tappas bort. Hennes umgänge med andra har utökats och hon äter middag med vänner och går på puben och konserter. Hon har fortfarande mycket ångest och har lång väg kvar. Hennes situation har utvecklats och hon tar stora steg mot en hållbar livssituation. Tabell 11. Kostnadsbild NPS i tkr från Kostnadsposter Utfall febr -dec 2013 Budget 2013 Tjänster Summa kostnader Övriga kostnader Landstinget står för lönekostnader för administratör, arbetsterapeut, psykologer 150 %, läkare 50 % samt kostnader för IT, telefoni, lokaler och övriga verksamhetskostnader. Totalt har landstinget finansierat med tkr i NPS-projektet under 2013.

22 22(42) Porten Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlstad Porten, ett treårigt projekt för unga år, startade i april 2013 på initiativ från ett samarbete mellan Karlstad kommun, IFA och Arbetsförmedlingen. Projektledaren startade i mars, nästa medarbetare i maj och tredje i augusti. Tyvärr har sjukdom inneburit att gruppen endast varit intakt någon månad under året. Arbetsförmedlingen förstärker med en SIUS-konsulent, som finns vid behov. Deltagaren ska ha en diagnostiserad funktionsnedsättning och behov av extra stöd för att nå en hållbar situation på arbetsmarkanden. Arbetet bygger på Supported Employment, med en variation av IPS, med målet att deltagaren ska kunna finna ett arbete, få det och kunna behålla det. Studiebesök till olika arbetsgivare är utgångspunkten där flertalet startar med en prövning/praktik inom kommunen. Flera personer har startat inom det privata näringslivet och hållbara lösningar har redan infriats. Gruppverksamhet har startats upp och utvecklats under projekttiden. Arbetsförmedlingen är projektägare där projektledaren har sitt ursprung på IFA. I projektet finns beskrivet om ökade kontakter med arbetsgivare både offentligt och privat, handledarstöd på arbetsplatsen med tänkt handledarutbildning, övriga utbildningsinsatser till arbetsgivare samt nätverksbyggande mellan företag. Då detta, till stor del, inte hunnits med finns det som en del i förstudien Arena, till vilken medel beviljats från Region Värmland med start i februari Arena gäller för Samspelets fyra kommuner. Tabell 12. Antal deltagare inskrivna i projektet Porten Antal inskrivna 2013 Antal kvar i verksamhet efter 2013 Antal avslutade 2013 Avslut arbete + studier Avslut aktuell på AF Avslut -behov av fortsatt rehabilitering Annan orsak Måluppfyllelse Porten Målet att samtliga deltagares arbetsförutsättningar ska bli klarlagda har uppfyllts. Målet att genom studiebesök och träningsplatser prova olika yrkesområden utifrån intressen och tidigare kunskaper har uppfyllts. Målet att 70 % av deltagarna ska erhålla en subventionerad anställning utifrån deras arbetsutbud har nästan uppfyllts då 8 av 12 deltagare (66 %) redan har fått arbete. Processmålet att offentliga förvaltningar, myndigheter och övriga arbetsgivare ser unga med funktionsnedsättning som en resurs i samhället och i arbetslivet är ett arbete som påbörjats och som finns med under hela den treåriga projekttiden. Deltagartid De avslutade personerna har varit i Porten i max 6 månader innan de fått ett subventionerat arbete eller avslutats till annat.

23 23(42) Den som fått subventionerat arbete är med i Porten Uppföljning vilket innebär att personalen i Porten fortsatt är med och stödjer personen och arbetsgivaren för att personen ska kunna behålla sitt arbete eller utifrån det kunna gå vidare till annat arbete. Tid i offentlig försörjning innan insats 15 personer har haft offentlig försörjning < 3 år och 12 personer < 5 år. För 6 personer är inte denna kategorisering tillämplig. Tabell 13. Förändrad försörjning Porten 2013 Här innebär stapeln Ingen försörjning att personen har fått en lön. Beskrivning av verksamheten ur deltagarfokus Deltagare 1 Han kommer in med mössa på huvudet och hörlurar i örat. Han sade inte mycket som svar på frågor. Vid det tredje besöket så sade jag; vi prövar att hälsa genom att skaka hand, du tar av dig mössan och hörlurarna att tränar på att svara på frågor genom att titta i ögonen. Det var inte helt enkelt. Efter några fler träffar och studiebesök så kom han utan mössa och hörlurar och med handen framme för att hälsa. Han fick en arbetsintroduktion och gjorde bra ifrån sig. Arbetsplatsen var väldigt nöjda med honom och Porten hjälpte till med en anställning. Idag är han handledare för en annan person som börjat arbeta på samma arbetsplats. Han tar plats, tar initiativ och vågar prata med ett gott självförtroende. Han ska snart bli pappa och han pendlar varje dag till sitt jobb i stan med 7 mils avstånd. Han vaknar 5 varje morgon. Deltagare 2 När jag träffade Hans slog mig tanken att här blir det inga problem med att få ut denna stora muskellösa kille som ler så charmigt. Vägen till våra möten har kantats av ensidig information där jag för det mesta har

24 24(42) ställt frågor och väntat svar. Hans har svårt och uttrycka sig, svårt och sitta i grupp och lyssna på arbetsmarknadskunskap. Sånt är skit, det orkar jag inte med har han sagt försvunnit från gruppen. Han sitter gärna hemma och spelar TV-spel. I den världen är han raceare, han tävlar och är bilsportens Shumacher. I den vanliga världen har han inte körkort. När jag förklarade för honom i relation till spelet där han racear, att han tränade mycket på olika banor innan han började köra tävling då förstod han att man måste pröva att gå i grupp och lyssna på det viktiga som är grunden, förberedelsen till att fasas ut i arbete så småningom. Tabell 14. Kostnadsbild Porten i tkr från Kostnadsposter Utfall april- dec 2013 Budget 2013 Tjänster Specifika deltagarkostnader 19 0 Summa kostnader Övriga kostnader Kommunen och Arbetsförmedlingen bidrar till Porten med kostnader för respektive medarbetares datorer och telefoni. Arbetsförmedlingen står för lokalkostnaderna. Kostnader för bemanningen i Porten är beräknad till 3,0 tjänster. Två av medarbetarna arbetar 75 %. En arbetstagare har varit sjukskriven under hösten vilket innebär en betydligt lägre kostnad än beräknat. Inga kostnader belastar kontot för nettolönekostnader år Specifika deltagarkostnader finns inte budgeterat men vi ser ett behov ett konto med medel för kunna bedriva en bra verksamhet. Här finns resekostnader, kostnader för gruppverksamhet etc Stegen - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i 4 kommuner Basverksamheten, i våra fyra kommuner, finns till för personer med behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Verksamheten startade i Karlstad vid årsskiftet 2008 och i Grums och Kristinhamn hösten På Hammarö startade verksamhet först i februari Stegarna är, i dagsläget, beslutade till och med år Behovsgruppen är personer med en komplex psykisk, fysisk och/eller social problematik. Deltagarens motivation och stegförflyttning är en förutsättning. Vi ska etablera en för medborgaren målinriktad och i alla delar effektiv samordnad rehabiliteringsprocess, där våra olika resurser ska samlas kring medborgaren, i den individuella handlingsplanen för att nå målet egen försörjning. Det lokala perspektivet och den lokala samordningen ska främjas!

25 25(42) Stegen innebär en aktiv kartläggnings- och åtgärdsperiod samt, om förmåga finns, en period med arbetsprövning/praktik. Arbetsmetodiken utgår från att alla deltagare ska ha en individuell handlingsplan med väl dokumenterad överenskommen stegförflyttning var tredje månad. Möjlighet ska finnas till individuella aktiviteter och till gruppaktiviteter utifrån deltagarens behov. Aktiviteter ska finnas att tillgå vid minst tre tillfällen per vecka. Supported Employment-metodiken ska användas mer frekvent där vi stödjer deltagaren i olika insatser parallellt med arbetsprövning och praktik. Utvärdering av stegförflyttning ska ske tillsammans med parterna minst var tredje månad mot målet att 35 % ska nå egen försörjning genom arbetet eller studier. Vid bedömd icke-stegförflyttning ska, vi i samverkan, länka personen till den part där individens behov bäst kan ombesörjas. Förändringar har, mer eller mindre, pågått i respektive Stege under verksamhetsåret. Nya samverkansformer prövas tillsammans med nya idéer för att förbättra samverkansoch deltagarprocessen mot målet eget försörjning. Förtydligande finns, nedan, under varje Stege på varje ort. Stegen Karlstad Under 2013 har ett flertal förändringar skett i Stegen gällande personal och organisation. Förändringar påbörjades hösten 2012 med att skapa Huset Samspelet med professioner både från kommunen, IFA, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och psykiatrin. Den kommunala personaldelen bestod av 4, 6 tjänster där Samspelet finansierade 2,0 och kommunen resterande del. Tanken var att kommunen skulle arbeta med deltagare både i Stegen och med personer direkt från IFA. Detta fungerade inte optimalt. Det visade sig vara en mindre bra mix att arbeta både med deltagare i Stegen och inskrivna på Jobbcenter. Det var också svårt att få till bemanningen från psykiatrin och Försäkringskassan. Under våren blev situationen alltmer ohållbar varför beslutet blev att förändra den kommunala delen till arbete enbart med deltagare i Stegen. Nya medarbetare rekryterades, varav en projektledare som startade i maj. Under hösten 2013 har tyvärr inte situationen lösts helt när det gäller bemanning från psykiatrin och Försäkringskassan. Arbetet i Stegen har utvecklats mer och mer under hösten gällande forum för mottagningsteamet och tillskapande av aktiviteter för deltagare enskilt eller i grupp. Tabell 15. Antal deltagare inskrivna i Stegen Karlstad Antal inskrivna 2013 Antal kvar i verksamhet efter 2013 Antal avslutade 2013 Avslut arbete + studier Avslut aktuell på AF Avslut -behov av fortsatt med + alr rehabilitering Annan orsak anonyma