Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet"

Transkript

1

2

3 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, Tjänsteskrivelse Datum Ks/2015: Organisation Sida 1(1) Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet Sammanfattning Årsredovisningen för samordningsförbundet Samspelet har överlämnats till medlemskommunerna för godkännande. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Samspelet Verksamhetsberättelse 2012 Samordningsförbundet Samspelet Revisionsberättelse 2012 Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Ärendet Av revisionsberättelsen framgår att Årsredovisningen upprättats i enlighet med Lag om kommunal redovisning och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga Samordningsförbundet Samspelets Årsredovisning för 2014 till handlingarna. Skickas till Ekonomiavdelningen Morgan Persson Ekonomichef KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningskontoret Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Samordningsförbundet Samordningsförbundet Samspelet Org.nr avger Verksamhetsberättelse avseende 2014 års verksamhet Samverkan är INTE ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle. Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas ( SOU 2000:114) Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Plusgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

28 Sid(or) 2(34) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bidrag och medel år Ändamål... 4 Förbundets organisation... 5 Styrelse... 5 Kansli... 5 Förbundschef... 5 Beredningsgrupp/styrgrupper... 6 Revisorer... 6 Projektägare... 7 Verksamhet Samverkan för parterna/kompetensutveckling... 7 Långsiktigt mål... 7 Kortsiktiga mål:... 8 Kommunikation / Marknadsföring Kommunikationsplanen har reviderats under år 2013 inför år Lokal samverkan Samverkan kring medborgarens behov Långsiktigt mål: Finansierad deltagarverksamhet totalt år NPS Neuropsykiatrisk samverkan i 4 kommuner Porten Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlstad Stegen/Utsikten - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering Stegen Karlstad Stegen Hammarö Stegen Kristinehamn Stegen Grums/ Utsikten Grums KulturKlivet - arbetslivsinriktad rehabilitering Movement förebyggande verksamhet Framsteget gemensamt socialfondsprojekt Uppföljning och utvärdering SUS Deltagaren och deltagarens upplevelse Stegen/Utsikten Socioekonomiskt bokslut Ekonomisk berättelse Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

29 Sid(or) 3(34) Sammanfattning Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210) styr förbundets arbete genom två huvudpunkter: o att finansiera insatser i syfte att främja och arbeta för samverkan och samordning mellan parterna o att finansiera insatser för utsatta grupper i syfte att stödja medborgare, med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, att nå egen försörjning genom arbete alternativt studier Under hösten 2013 beslutade styrelsen om förändringar för en ny förbundsordning, vilken gäller från och med mars månad år Största förändringen är att varje medlem i styrelsen har en röst var. Samspelet har under 2014 finansierat strukturella insatser i syfte att främja samverkan, samarbete och samordning. Här ses samarbetsprojektet med integrerad samverkan och Förstudie Arena. Målet är att etablera en hållbar legitim samverkan i det vardagliga arbetet kring medborgaren. Både offentliga och privata arbetsgivare liksom brukare och brukarorganisationer har ingått i det gemensamma arbetet. Samverkan är inte helt enkelt! Samverkan tar tid! Samspelet är på god väg mot ökad samordning och samverkan genom styrelsens inriktningsbeslut att förbundet ska arbeta med Integrerad samverkan genom att bra verksamhet som utvecklats och utvärderats i Samspelet ska integreras i parternas ordinarie verksamheter. Samspelet är navet i verksamheten med processtöd. Integrerad samverkan innebär att parterna finansierar in i samverkansinsatsen och Samspelet finansierar processtödet. Det medför även att medel frigörs så att Samspelet i framtiden ska kunna bevilja finansiering till utveckling i nya insatser, med tydlig implementeringsmodell. Under 2014 har Samspelet finansierat 8 projekt för totalt 360 medborgare i våra fyra kommuner. Totalt har 192 personer avslutats varav 139 personer har avslutats mot arbete, studier eller finns aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Verksamheten på Hammarö har legat nere från februari men startades upp i augusti tillsammans med Stegen Karlstad. NPS-projektet avslutades per 31 maj där framtagna utredningsmetoder implementerats i ordinarie verksamhet. 2 insatser har startat under hösten KulturKlivet och Movement Medborgare remitteras ofta efter lång tid i offentlig försörjning och befinner sig därför mycket långt från arbetsmarknaden. Många har egentligen behov av sysselsättning och habilitering istället för arbetslivsinriktad rehabilitering. När inget annat finns att tillgå remitteras personen till nuvarande insatser inom Samspelet. Finansierade insatser genomgår ständigt genomlysningar för att ytterligare optimera insatserna för att möte allas behov. Följande verksamhetsberättelse är en fördjupning i, och komplement till, de områden som tas upp som en helhet i Årsredovisningen för år Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

30 Sid(or) 4(34) Bakgrund Samordningsförbundet Samspelet bildades år 2008 av Karlstad kommun tillsammans med övriga samverkansparter. Kommunerna Hammarö, Grums och Kristinehamn beviljades inträde i förbundet per 1 januari Samspelet s verksamhet har sin grund i Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210). Syftet med lagstiftningen är att, genom samordningsförbunden, få en plattform med större möjligheter att ta ett helhetsansvar genom att samordna insatser från parterna, för medborgaren, då den enskilda myndigheten inte har, utifrån sin egen lagstiftning, möjlighet att tillgodose medborgarens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna möjlighetslagstiftning handlar om ett synsätt där medborgarens behov, förmåga och delaktighet är grunden för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det skapar förutsättningar för en ökad välfärd för den enskilde och en samhällsekonomisk vinst. Att pröva ny metodik, nya synsätt och ta nya grepp i samarbetet kring medborgaren är en av förbundets uppgifter. Lagstiftningen ger möjligheter att samordna resurser för att skapa förutsättningar för samhället att på ett gemensamt aktivt och konstruktivt sätt möta medborgarens behov av samverkande insatser myndigheterna emellan. Lagen ger mandat att ta gemensamma beslut om gemensamma målgrupper med gemensamma medel. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder vilka är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Behoven är fysisk-, psykisk- och/eller social problematik. Målsättningen är att, utifrån en samordnad individuell handlingsplan, samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser så att deltagaren har möjlighet att öka sin funktionsförmåga för att klara ett förvärvsarbete alternativt att studera. Bidrag och medel år 2014 Samordningsförbundet har, för sitt sjätte verksamhetsår 2014, erhållit bidrag från huvudmännen till en total ekonomisk ram på tkr för samverkan mellan parterna. Det egna kapitalet uppgick till tkr. Ändamål Förbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område svara för finansiell samordning inom arbetslivsinriktad rehabilitering mellan medlemmarna, för medborgarna, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1 210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsinsatser. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

31 Sid(or) 5(34) Förbundets organisation Styrelse Samordningsförbundet Samspelets styrelse är förbundets beslutande organ. Styrelsen består av sju ledamöter som har varsin ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Under hösten 2013 beslutade styrelsen om förändringar för en ny förbundsordning, vilken gäller från mars Största förändringen är att varje medlem i styrelsen har en röst var och att vissa beslut ska ske med kvalificerad majoritet. Styrelsens uppdrag är, enligt lagstiftningen, att som egen juridisk person: - besluta om mål och riktlinjer för finansiell samordning - besluta om finansiering av insatser - svara för uppföljning och utvärdering av insatser - aktivt verka för och understödja samverkan mellan parterna. Samspelet s presidium har träffats vid 6 tillfällen för att förbereda kommande möte. Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under år Samordningsförbundet har, under 2014, finansierat verksamhet inom området arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med behov av samordnande insatser mellan minst två av parterna. Därigenom skapas ett legitimt samarbete parterna emellan och resursanvändningen effektiviseras, vilket gagnar den enskilde medborgaren. Förbundet har även finansierat strukturövergripande insatser som samarbetsprojektet /Integrerad samverkan liksom förstudie Arena samt olika gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och planeringsdagar för Samspelets personal. Beslut finns också om finansiering i projekt inom kompetensutveckling inom psykisk ohälsa vilket har förskjutits i tid och kommer starta efter årssiktet. Kansli Kanslifunktionen består av heltidsanställd förbundschef. Vissa tjänster köps från Karlstad kommun; redovisning, ekonomi, juridik, upphandling, diarier, arkivering m.fl. Förbundschef Förbundschefen svarar för att förbereda ärenden så att styrelsen kan göra kvalificerade bedömningar och fatta väl grundade beslut, samt för att verkställa fattade beslut. I det ingår att framlägga ekonomiska rapporter och redovisa pågående verksamheter. Uppdraget innebär även att leda verksamhetsprocesser, ansvara för uppföljning och utvärdering samt tillse att fattade beslut följs. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska kontinuerligt informeras om väsentliga händelser. I arbetet ingår även att vara sammankallande för beredningsgruppen, lokala chefsgrupper och styr-/referensgrupper samt vid behov delta i lokala samverkansteam. Vidare utgör en del i arbetet att företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå, internt och externt, samt delta i olika nätverksgrupper. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

32 Sid(or) 6(34) Beredningsgrupp/styrgrupper Rekrytering till grupperna sker internt hos parterna och utgörs av högre chefer. Uppdraget är att tillsammans bevaka att medborgares och målgruppers behov av samordnade insatser uppmärksammas. Den enskilda myndighetens verksamhetsmål ska inte gå före. Vidare ska beredningsgruppen aktivt stödja samverkans- och samordningsinsatser samt skapa möjlighet till integrering i ordinarie arbete. Informationsspridning mellan förbundet och den egna organisationen är en annan viktig uppgift för gruppen. Beredningsgruppen ska vara förbundschefen behjälplig inför beslut i styrelsen. Det innefattar bland annat utveckling av verksamhetsstrategier och utveckling inom beslutade insatser, uppföljning och utvärdering, projektering av nya projekt/aktiviteter. Gruppen har under året haft 7 möten. Under hösten har arbetes fokus varit integrerad samverkan. Gruppen har deltagit i kompetensutvecklingsinsatser inom området. Lokala samverkans-/ styrgrupper finns i varje kommun och för varje insats. Merparten av dessa ledamöter finns även i Beredningsgruppen. Revisorer Samordningsförbundet Samspelet har granskats av en revisor tillsammans med sakkunniga biträden, i enlighet med förbundsordningen. Den förtroendevalda revisionen åvilar av landstingets revisor. Revisionen för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utförs av riksrevisionen. Landstinget upphandlade 2012 sakkunnigbiträde till samordningsförbunden. Tabell 1 Kostnadsbild Styrelse och Administration kansli i tkr år 2014 Kostnadsposter Utfall jan-dec 2014 Budget 2014 Arvode styrelse Administration kansli Revision Summa kostnader Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

33 Sid(or) 7(34) Alla ledamöter uppbär inte ersättning för förlorad arbetsinkomst, därav lägre kostnad än budgeterat. De lägre kostnaderna för administration kansli beror bland annat på att kontot marknadsföring inte belastats då tidningen Medspelaren inte producerats enligt plan samt att kontot för övriga tjänster inte belastats då förbundschefen utfört tänkta poster. Projektägare För verksamheten Stegen som bedrivs i alla kommuner är den kommunala socialförvaltningen projektägare. För Utsikten Grums innehar Arbetsförmedlingen, AMO Karlstad, den rollen liksom för Karlstadprojektet Porten. Karlstad kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Vuxenavdelningen är projektägare till KulturKlivet. Landstinget, division psykiatri var projektägare till NPS neuropsykiatrisk samverkan. Karlstad kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, IFA är arbetsgivare för de personer som jobbar i de strukturella projekten. Verksamhet 2014 Samverkan för parterna/kompetensutveckling I verksamhetsplanen för 2014 har styrelsen beslutat om långsiktiga och kortsiktiga mål. Långsiktigt mål Naturlig legitim samverkan och samordning mellan ingående parter för en ökad välfärd för medborgaren och en effektiv användning av resurser. Samspelet är plattformen för parternas samordning, samverkan och samarbete. Integrerad samverkan i det vardagliga arbetet, strukturpåverkan Implementering av lärdomar och metodik från projekten i ordinarie verksamheter Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Kommunen Samspelet Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

34 Sid(or) 8(34) Kortsiktiga mål: Samverkan och samordning ska resultera i gemensamma arbetsmetoder. Det är inte den egna partens regler som ska gagnas, utan möjligheter till samordning, samverkan och samarbete för och kring medborgaren. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för dem som arbetar nära och i Samspelet, samt att inbjuda andra handläggare hos parterna att delta. Bedriva resurseffektiva verksamheter där varje part är aktiv så att deltagare genom en helhetslösning har möjlighet att nå sitt individuella mål. Ny metodik, nya projekt mm Styrelsen har beslutat att avsätta medel för att kunna erbjuda möjligheter till finansiering av nya angreppssätt för att nå en ökad välfärd. Finansieringen är en startmotor för nytänkande i ordinarie verksamheter. Lokala samverkansgrupper ska finnas för lokal gemensam styrning av finansierade insatser frö medborgarna i kommunerna. Grupperna har egna träffar, träffar med handläggare och med projektsamordnare. Måluppfyllelse lång- och kortsiktiga mål Arbetet kring integrerad samverkan, och därmed legitim samverkan, har pågått under hela året. Under hösten intensifierades arbetet genom att projektledare anställdes för samarbetsprojektet. Resurs har köpts från NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) i handledande syfte. I och med detta har Samspelets arbete blivit en nationell förebild över hur förbund kan övergå från helt projektstyrd verksamhet mot målet integrerad samverkan. Det nationella projektet för framtagande av indikatorer, finansierat av Socialdepartementet, vilket har pågått parallellt under hösten, har varit till stor hjälp för att fokusera på frågan Är vi på rätt väg i vår samverkan/ vårt samarbete.? Styrelsen fastställde inriktningsbeslutet att: - Bra verksamhet som utvecklats och utvärderats i Samspelet ska integreras i parternas ordinarie verksamheter. Samspelet är navet i verksamheten med processtöd. Integrerad samverkan innebär att parterna finansierar in i samverkansinsatsen och Samspelet finansierar processtödet. Det medför även att medel frigörs så att Samspelet i framtiden ska kunna bevilja medel till utveckling i nya insatser, där en tydlig implementeringsmodell ska finnas i ansökan. Detta beslut utgör grunden för att ovanstående lång- och kortsiktiga mål kommer att uppfyllas även om det innebär ett stort fortsatta arbete både för chefer och handläggare. Uppföljning av, och arbetet för, inriktningsbeslutet kommer ske i Samspelets olika grupperingar och i styrelsen under kommande år. Tidsplan för aktiviteter inom området är beslutade för minst ett år framåt. Medborgarens inflytande har förstärkts under 2014 genom att brukarperspektivet lyfts mer och mer som en central faktor i det gemensamma arbetet både i planering och Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

35 Sid(or) 9(34) praktiskt arbete. Brukare och brukarorganisationer har involverats både i Förstudie Arena och i samarbetsprojektet med spill-off-effekter till övriga insatser. Tillsammans gör vi skillnad är inte längre en vision, en klyscha, utan genom utfört arbete och beslut under 2014 så är devisen uppnådd, eller på väg att bli uppnådd. Vi är på rätt väg! Vi har fortsatt mycket att jobba med för att kunna behålla och förbättra! Aktiviteter under 2014 Styrelse En styrelseledamot deltog i den nationella konferensen för samordningsförbund i april. Ordförande deltog i spridningskonferens för Esf-projektet Gevalis, Lidköping samt i spridningskonferensen Mobilisering för ungas etablering i Värmland, Karlstad. Styrelsen deltog, i februari, i den av Värmlandsförbunden arrangerade konferens för styrelser och kommunal-/landstingsråd med fokus Nu utvecklar vi välfärden tillsammans. Johan Jonsson föreläste och flera deltagarinsatser presenterades. Styrelse, Berednings-styrgrupper samt Samspelets personal Styrelsen och beredningsgruppen har haft 2 gemensamma kompetensutvecklingstillfällen vid under året tillsammans med Samspelets personal. I januari startade vi upp gemensamt kring Integrerad samverkan. I november hölls en lunch- till lunch -konferens inom samma område där inriktningsbeslut togs om att vi ska arbeta för integrerad samverkan. Flera chefer har under hösten deltagit i arbetsgrupper inom detta område. Handläggare Några träffar har genomförts på lokal nivå, i olika omfattning, i våra fyra kommuner. Förbundet hade planerat en gemensam träff i maj där Consensio-utbildningen var grunden. På grund av få anmälda ställdes dagen in. Många av de handläggare som är mest involverade i förbundets insatser blev engagerade i förstudien Mobilisering för ungas etablering i Värmland. Det lokala kartläggningsarbetet har inneburit stor tidsåtgång vilket medfört att mättnaden kring gemensamma träffar varit nådd. Kartläggningen har bidragit till förbundets verksamhet ute i kommunerna samt även gett en spridning om Samspelet ut i andra led än tidigare, bland annat till gymnasieskolor, LSS-verksamhet, integration. I augusti anställdes en projektledare för att under ett halvt år arbeta specifikt och intensivt med att få till rutiner kring samarbete och Integrerad samverkan. Flera handläggare och chefer har deltagit i de träffar som ordnats gällande integrerad samverkan, liksom flera brukare från våra insatser och från intresseorganisationerna. Projektmedarbetare Projektmedarbetarna har i augusti genomgått en utbildning i SUS (system för uppföljning av samverkansinsatser) gällande inmatning av uppgifter samt rapportuttag. Utbildningen skedde i Karlstad, i kommunens datasal, med utbildare knuten till nationella gruppen för SUS-frågor. Andra förbund anslöt till utbildningen. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

36 Sid(or) 10(34) Alla medarbetare deltog i två halvdags-planeringsdagar i juni där syftet var att lära av varandra, utarbeta gemensamma instrument i det dagliga arbetet och för uppföljning. Flera av medarbetarna har varit mycket aktiva i arbetet med samarbetsprojektet/ integrerad samverkan och med Förstudie Arena. Merpartern av medarbetarna deltog i Gevalis spridningskonferens i Lidköping. Där insåg vi att vi göra samma saker, en del gör vi lite bättre och några lite sämre samt att det finns möjligheter att förbättra, vilket vi jobbat vidare med under hösten. Strukturprojekten Samarbete/integrerad samverkan och Förstudie Arena Båda projekten har inneburit ett aktivt deltagande inom samordningsförbundet, internt hos parterna och externt. För Arena har merparten av kompetensutvecklingsinsatserna legat inom Karlstad. Parallellet med samarbetsprojektet Integrerad samverkan pågick ett projekt för framtagande av indikatorer inom området, finansierat av socialdepartementet. Då vårt samarbetsprojekt är en nationell pilot har vi deltagit i indikatorarbetet. Det har inneburit flera konferenser i Stockholmsområdet, workshop i Karlstad mm för både projektledare och förbundschef. Förbundschefen Tjänstemännen i Samordningsförbunden i Värmland har träffats 5 gånger under året. Gemensamt anordnades konferensen Nu utvecklar vi välfärden tillsammans. Under året har Samspelet representerats på en konferens med Västra Götalandsnätverket för förbundschefer, två konferenser med Östra nätverket för samordningsförbund, Nationella konferensen i april samt flera nationella konferenser under hösten gällande integrerad samverkan och arbetet med indikatorer för detta. Tabell 2. Kostnadsbild kompetensutveckling/processtöd i tkr år 2014 Kostnadsposter Utfall jan -dec 2014 Budget 2014 Tjänster Resor och Material Summa kostnader Kommunikation / Marknadsföring Kommunikationsplanen har reviderats under år 2013 inför år 2014 Vi kommunicerar internt och extern via hemsida samspelet på facebook, nyhetsbrev och broschyrer. Kommunikation är något som också måste underhållas och hållas levande hela tiden. Hemsidan uppdateras kontinuerligt av förbundschefen. Där finns protokoll, förbundsordning, information om projekt/insatser, aktuella dokument, widgets mm. En intern inloggningssida finns för interna anteckningar, arbetsmetoder och mallar. Här har alla parters medarbetare access genom lösenord. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

37 Sid(or) 11(34) Samspelet har en grupp på Facebook där många av länets politiker och högre chefer finns med i informationsgruppen. Nyhetsbrev om verksamheterna skickas ut till mer än 200 mailadresser efter månadens styrelsesammanträde. Extra Nyhetsbrev utges om informationsbehov föreligger. Generella broschyrer och insats-specifika broschyrer finns för spridning av information om Samspelet och finansierade insatser. Den generella broschyren finns i två upplagor; en för handläggare och medborgare samt en som riktar sig till offentliga och privata arbetsgivare (företag). Roll-ups finns att använda vid olika forum, konferenser och event. Press och media har, till viss del, varit oss behjälpliga i informationsspridningen men mer finns att önska. Tidningen Medspelaren, framtagen i samarbete mellan kooperativet Mediagruppen och Samspelets deltagare, skulle utkommit med sitt premiärnummer sent i höstas. Första tidningen är klar i februari 2015 och kommer spridas genom egna kanaler till våra parter, samarbetspartner, allmänhet och media. Informationsinsatser har skett, och behöver ske med upprepning, på tex APT hos våra parter. Vi har haft flera studiebesök av medarbetare från våra parter samt från studerande på Karlstads Universitetet. Förstudie Arena har i mycket hög grad bidragit till att sprida information om Samspelet i många olika forum, internt och speciellt externt, med arbetsgivare som fokus. Måluppfyllelse Förbundets uppdrag och finansiering av insatser kommuniceras ut hos parterna och till befolkningen. Arbetet går sakta framåt och förbundet blir mer känt. Måluppfyllelsen anses god där vi har möjlighet att ansvara själva. Svårigheter finns att nå press och media. Vi fortsätter att kontakta dessa forum. Kostnader för kommunikation ligger inom den administrativa posten. Lokal samverkan Lokala samverkansgrupper finns på chefsnivå i våra fyra kommuner. De fungerar även som styrgrupp till förbundets finansierade insatser på orten. I Kristinehamn, Grums och på Hammarö har samverkansteam, bestående av handläggaren från vara parter funnits under I Kristinehamn har det varit svårt att få en meningsfull struktur för arbetet därför avslutades teamet i december. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

38 Sid(or) 12(34) Den Värmlandsövergripande förstudien Mobilisering för ungas etablering har involverat merparten av samverkansteamens deltagare. Lokal samverkan har naturligtvis lyfts i Samarbetsprojektet, vilket involverat både handläggare och chefer. Måluppfyllelse Den lokala samverkan har till viss del lyfts på styrgruppernas möten samt på chefsmöte inom Mobilisering för ungas etablering där även handläggare ofta deltagit, liksom i Samarbetsprojektet lokal grupperingar. Samtidigt som det varit stort fokus på Mobilisering och Samarbetsprojekt med en hel del tidsåtgång så efterfrågar handläggare gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Samverkan kring medborgarens behov Ett av förbundets uppdrag är att, utifrån medborgarnas behov, finansiera samordnade insatser mellan förbundets parter. Samspelet skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering samt utveckla nya arbetsmetodiker och arbetssätt i våra verksamheter. Tillsammans skapar vi en plattform där vi har en helhetssyn på individens behov och tar ett samlat ansvar, utifrån medarbetarnas gemensamma kompetens, för insatser som vi inte har möjlighet till inom våra enskilda myndigheter. Synsättet, innebär att den enskilde individens behov, förmåga och delaktighet, är grunden för vilken arbetslivsinriktad rehabilitering som erbjuds där syftet är att öka medborgarens välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier. Styrelsen finansierar, via projekt-/insatsplaner, uppdrag att utföra samordnad verksamhet för medborgaren. Långsiktigt mål: Att, genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, öka välbefinnandet och förmågan hos medborgaren att närma sig arbetsmarknaden, att kunna få ett arbete, och att kunna behålla det, alternativt att börja studera, och att orka fullfölja utbildningen, för en hållbar framtid. De kortsiktiga målen finns med under respektive verksamhet som beskrivs nedan. Finansierad deltagarverksamhet totalt år 2014 Förbundet har finansierat 8 deltagarverksamheter under 2014 varav 4 av verksamheterna har liknande koncept, Stegarna och Utsikten. Varje insats/projekt har en lokal styrgrupp vilken även fungerat som lokal samverkansgrupp. Dessa gruppers arbetsmetodik har utvecklats och kan utvecklas fortsatt. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

39 Sid(or) 13(34) Tabell 3. Kategorisering av Samspelets finansierade projekt/verksamheter 2014 Aktivitet/ Projekt Förebyggande Arbetslivsinr. rehabilitering Huvudsäte i Start/ avslut Stegen Karlstad X Karlstad Stegen/ Utsikten X Grums Stegen Kristinehamn X Kristinehamn Stegen Hammarö X Hammarö NP-samverkan X X Karlstad Porten Karlstad X Karlstad KulturKlivet X Karlstad Movement X Kristinehamn finansierade förbundet 8 deltagarverksamheter med totalt 360 deltagare. Av de totala 360 deltagarna är 6 anonymt registrerade och 12 är konsultationer, vilka registreras endast till antal. Uppföljning går endast att göra på de totalregistrerade 342 deltagarna, av vilka 178 har startat under året och 192 avslutats. I denna verksamhetsberättelse, vilken är ett komplement till Årsredovisningen, kommer inte de totala utfallen för all verksamhet visas utan endast utfall per finansierad insats. Summering av alla deltagarinsatser visar att fler deltagare, under år 2014, är yngre än vad som varit fallet tidigare vilket även innebär att tiden i offentlig försörjning innan insats minskat i antal år. Fler män än kvinnor går ut i arbete alternativt är aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Fler kvinnor än män börjar studera efter avslutad insats. Fler kvinnor får beviljad ersättning frän Försäkringskassan efter avslut. Försörjningsstödet minskar markant efter deltagande i förbundets insatser. Byte av personal innebär tapp flödet i deltagarverksamheter. NPS Neuropsykiatrisk samverkan i 4 kommuner NPS, för personer år, boende i Samspelets kommuner, startade 2013 på grund av sjukvårdens stora svårigheter att svara upp mot det ökande behovet av utredningar inom det neuropsykiatriska området. Innan och under projektet identifierades brister i ordinarie sätt att utreda, i uppföljningen av gjorda utredningar med länkning till stödåtgärder och behandlingar samt i partssamarbete kring personen. Finanseringen från Samspelet innebar utvecklande av ny arbetsmetodik gällande utredning samt utvecklande av metodik för samordning mellan NPS och parterna i efterföljande uppföljning för ett hållbart liv efter utredning. Landstinget var projektägare och finansierade cirka hälften av projektets totalkostnader. NPS var nära kopplat mot neuropsykiatriska mottagningen inom division psykiatri. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

40 Sid(or) 14(34) Hösten 2013 var mycket turbulent baserat på olika tolkningar om NPS var ett kökortningsprojekt eller en möjlighet till ökad samverkan och samarbete kring deltagaren. Projektet/projektägaren och övriga parter hade olika syn. Landstinget valde under våren att avsluta projektet i förtid. Uppnådda resultat från projekttiden har implementerats i landstingets ordinarie arbete. Tabell 4. Antal deltagare inskrivna i projektet NPS med utfall om sysselsättning för och efter avslutad utredning Sysselsättning vid avslutad insats Kvinnor Män Diff Före Efter Före Efter Kvinna Man Arbetssökande (jobready) 12 41% 11 38% 7 26% 8 30% -3% 4% Förvärvsarbetar 7 24% 6 21% 6 22% 12 44% -3% 22% Studerar 4 14% 8 28% 3 11% 5 19% 14% 7% Tot. antal avslutade deltag Måluppfyllelse NPS Måluppfyllelse har skett gällande framtagen metodik med tidig identifikation av nivå på insatser utifrån bedömning av personers olika behov. Personen har erbjudits en samordnad individuell plan där behov förelegat och där möjlighet till samverkan mellan aktuella parter aktualiserats. I tabellen ovan ses en knapp minskning, före och efter utredning, för kvinnors länkning mot arbetsmarknaden, däremot har några kvinnor börjat studera. När det gäller männen ses en ökad länkning mot både arbetsmarknaden och studier. Samspelet bidrog under 2014 med 688 tkr till NPS-projektet. Porten Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlstad Porten, ett treårigt projekt för unga år, startade i april 2013 på initiativ från ett samarbete mellan Karlstad kommun, IFA och Arbetsförmedlingen. Deltagaren ska ha en diagnostiserad funktionsnedsättning och behov av extra stöd för att nå en hållbar situation på arbetsmarkanden. Arbetet bygger på Supported Employment, med en variation av IPS, med målet att deltagaren ska kunna finna ett arbete, få det och kunna behålla det. Studiebesök till olika arbetsgivare är utgångspunkten där cirka hälften av deltagarna startar med en prövning/praktik inom kommunen. För de personer som startat inom det privata näringslivet har hållbara lösningar redan infriats. Gruppverksamhet finns som en del i projektet när behov föreliggare hos deltagarna. Arbetsförmedlingen är projektägare där projektledaren har sitt ursprung på IFA. Förstudie Arena har under 2014 bidragit med de delar som finns beskrivet i Portens projektplan men som inte hunnits med inom Porten på grund av lägre bemanning än beräknat. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

41 Sid(or) 15(34) Tabell 5. Antal deltagare inskrivna i projektet Porten under år 2014 Deltagarantal Antal delt. vid periodens start Antal nya delt. under perioden Antal avslutade delt. under perioden Antal delt. vid periodens slut Total antal delt. under perioden Kvinnor Män Konsultationer. Ej könsuppdelad Antal anonyma delt. Ej könsuppdelad Antal delt. inkl anonyma delt. Totalt Tabell 6. Tid i försörjning innan Porten Tid i off. Försörj. före insats Kvinnor Män Totalt < 1 år 5 19% 9 35% år 9 35% 10 38% år 4 15% 3 12% år 3 12% 2 8% 5 > 9 år 1 4% 0 0% 1 Ingen uppgift 4 15% 2 8% 6 Summa % % 52 Deltagare i Porten kan under den maximala inskrivningstiden 3 år ha olika anställningar mot målet att få en hållbar vardags- och arbetssituation. Det innebär att registreringen i SUS inte överensstämmer med hur många som gått ut i arbete då personen inte är avslutad utan finns kvar för stöd under arbetsperioden. Tabell 7 beskriver de som är avslutade från Porten. Bland övriga deltagande har merparten haft någon form av anställning under deltagandetiden. Anställningarna är fördelade i lika proportioner mellan kommunala och privata arbetsgivare. Tabell 7. Totalt avslutade från Porten under 2014 Sysselsättning vid avslutad insats Kvinnor Män Diff Före Efter Före Efter Kvinna Man Arbetssökande (jobready) 1 10% 2 20% 0 0% 2 29% 10% 29% Förvärvsarbetar 0 0% 5 50% 0 0% 2 29% 50% 29% Studerar 2 20% 0 0% 1 14% 0 0% -20% -14% Tot. antal avslutade deltag De som startar som studerande i Porten är personer från gymnasiesärskolan, vilka fångas tidigt för Porten där ett deltagande lett till arbete. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

42 Sid(or) 16(34) Tabell 8. Avslutsanledningen från Porten Avslutsanledning Kvinnor Män Totalt Utskriv. (arb, stud, jobready) 5 50% 2 29% 7 Fortsatt rehab 2 20% 3 43% 5 Sjukdom 0 0% 0 0% 0 Föräldra-ledig 0 0% 0 0% 0 Flyttat 3 30% 2 29% 5 Utan mätning 0 0% 0 0% 0 Övrigt 0 0% 0 0% 0 Summa % 7 100% 17 Här i tabell 8 syns avslutsanledningen för de 17 som lämnat Porten. 5 har gått tillbaka till parterna för fortsatt rehabilitering (oftast med aktivitetsersättning), 7 är avslutade till arbete och 5 har flyttat. Av de 5 som flyttat till grannkommuner hade 2 fått jobb men där uppföljningen från Porten inte kunde fortsätta pga flytt och därför är personen avslutad. Alltså skulle man istället kunna skriva att 9 av 17 avslutats till arbete. Tabell 9. Förändrad försörjning efter deltagande i Porten under år 2014 Försörjning vid start och avslut i insats Kvinnor Män Förändring Före Efter Före Efter Kvinna Man Totalt Uppgift saknas Sjuk- /Rehabpenning Sjuk-/Aktivitetsers A-kassa Aktivitetsstöd Försörjningsstöd Studiemedel CSN Annan offentlig försörjning Ingen offentlig försörjning Summa Måluppfyllelse Porten Målet att samtliga deltagares arbetsförutsättningar ska bli klarlagda har uppfyllts förutom för några av dem som valt att flytta. Målet att genom studiebesök och träningsplatser prova olika yrkesområden utifrån intressen och tidigare kunskaper har uppfyllts. Målet att 70 % av deltagarna ska erhålla en subventionerad anställning utifrån deras arbetsutbud under projektperioden. År 2014 har 66 % fått arbete och finns kvar i Porten Av de som avslutats har 9 av 17 (53 %) fått arbete vida avslut (inklusive avflyttade). Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

43 Sid(or) 17(34) Antalet försörjningsstödstagare har minskat med 10 personer och antal personer med egen försörjning har ökat med 7 personer. De personer som kommit in till Porten med studiestöd är personer som kommit direkt från särskola till Porten. Processmålet att offentliga förvaltningar, myndigheter och övriga arbetsgivare ser unga med funktionsnedsättning som en resurs i samhället och i arbetslivet är ett arbete som påbörjats speciellt genom förstudie Arena. Tabell 10. Kostnadsbild Porten i tkr från Kostnadsposter Utfall jan- dec 2014 Budget 2014 Tjänster Specifika deltagarkostnader Summa kostnader Under år 2014 har det varit fler diskussioner kring finansiering av nettolönekostnader liksom åtkomst av kommunala anställningar. Inför 2015 är dessa problem lösta i en gemensam överenskommelse med Karlstad kommun där Porten har tillgång till 10 OSA-platser och har ingångar till kommunala anställningar. Därför finns en högre kostnad än beräknat samt att semester enligt BE-avtal tagits ut i lön, vilket inte ska ske. Stegen/Utsikten - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering Basverksamheten, i våra fyra kommuner, finns till för personer med behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Verksamheten startade i Karlstad vid årsskiftet 2008 och i Grums och Kristinhamn hösten På Hammarö startade verksamhet först i februari I Grums ändrade, i januari 2014, målgruppen till personer år med mer inriktning mot studier. Insatsen bytte då namn till Utsikten. Arbetsmetodiken överensstämmer i stort med Stegarnas och redovisas därför tillsammans här. Behovsgruppen är personer med en komplex psykisk, fysisk och/eller social problematik. Deltagarens motivation och stegförflyttning är en förutsättning. Vi ska etablera en för medborgaren målinriktad och i alla delar effektiv samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess, där våra olika resurser ska samlas kring medborgaren för att nå målet egen försörjning genom arbete eller studier. Det lokala perspektivet och den lokala samordningen ska främjas! I Stegen och Utsikten arbetar vi efter KAPA-metodiken; kartläggning, aktiviteter, prövning/praktik och avslut mot en hållbar livssituation. Arbetsmetodiken utgår från att alla deltagare ska ha en samordnad individuell plan med väl dokumenterad överenskommen stegförflyttning var tredje månad. Möjlighet ska finnas till individuella aktiviteter och till gruppaktiviteter utifrån deltagarens behov. Aktiviteter ska finnas att tillgå vid minst tre tillfällen per vecka. Supported Employment-metodiken ska användas mer frekvent där vi stödjer deltagaren i olika insatser parallellt med arbetsprövning och praktik. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

44 Sid(or) 18(34) Utvärdering av stegförflyttning ska ske tillsammans med parterna minst var tredje månad mot målet att 35 % ska nå egen försörjning genom arbetet eller studier. Resterande personer ska erbjudas rätt insats hos rätt part. Vid bedömd icke-stegförflyttning ska, vi i samverkan, länka personen till den part där individens behov bäst kan ombesörjas. Förändringar har, mer eller mindre, pågått i respektive Stege under verksamhetsåret. Nya samverkansformer prövas tillsammans med nya idéer för att förbättra samverkansoch deltagarprocessen. Förtydligande finns, nedan, under varje Stege på varje ort. Stegen Karlstad Under 2014 har ett flertal förändringar skett i Stegen gällande personal och organisation. Stegen Hammarö blev en del i Stegen Karlstad efter sommaren Deltagarspecifika delar kommer redovisas per Karlstad och per Hammarö. Däremot kommer ekonomin samredovisas. Arbetet är en ständigt levande process där förändringar sker hela tiden för att optimera verksamheten för våra deltagares bästa möjligheter. En handlingsplan för arbetet beslutades i augusti där mål och effekter blir mer tydligt. Vissa förändringar har beslutats separat under projekttiden med projektplanen som grund. Styrgruppen arbetade tillsammans med Stegen i framtagandet av planen. Mottagningsteamet har utvecklats under året. Arenadialoger och studiebesök har hjälpt till att skapa mer kontakt mellan deltagare och arbetsgivare med möjlighet till prövning. Vi försöker att tillvarata nuvarande medarbetares olika kompetenser på ett optimalt sätt där representation finns från våra fyra parter. Antal tjänster i Karlstad uppgår till 4,35 där projektledaren även fungerar som processledare på 25 %. Stegen Hammarö omfattar en heltidstjänst. Aktiviteter för deltagare, utvecklingsarbete mm sker tillsammans med Karlstad. Det har varit, och är, stor efterfrågan på att få delta i Stegen Karlstad. Tabell 11. Antal deltagare inskrivna i Stegen Karlstad Antal Deltagarantal Antal delt. vid periodens start Antal nya delt. under perioden avslutade delt. under perioden Antal delt. vid periodens slut Total antal delt. under perioden Kvinnor Män Konsultationer. Ej könsuppdelad Antal anonyma delt. Ej könsuppdelad Antal delt. inkl anonyma delt. Totalt I tabell 12 på nästa sida ses att antal deltagare är högst i åldersspannet år. Personer under 40 år har förtur men ska erbjudas deltagande efter kötiden 2 månader. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

45 Sid(or) 19(34) Tabell 12. Åldersspridning Stegen Karlstad år 2014 Ålder Kvinnor Män Totalt % 9 22% % 9 22% % 15 37% % 8 20% % 0 0% 0 Summa % % 104 Tabell 13. Utbildningsbakgrund hos personer inskrivna i Stegen Karlstad under år 2014 Utbildning Kvinnor Män Totalt Grundskola 16 25% 15 37% 31 Gymnasium 31 49% 19 46% 50 Högsk./ Univ. upp till 3 år 4 6% 3 7% 7 Högsk./ Univ. mer än 3 år 5 8% 2 5% 7 Saknas/ okänd 4 6% 2 5% 6 Annan eftergymnasial utb 3 5% 0 0% 3 Summa % % 104 Tabell 14. Tid i försörjning innan Stegen Karlstad Tid i off. Försörj. före insats Kvinnor Män Totalt < 1 år 5 19% 9 35% år 9 35% 10 38% år 4 15% 3 12% år 3 12% 2 8% 5 > 9 år 1 4% 0 0% 1 Ingen uppgift 4 15% 2 8% 6 Summa % % 52 I tabell 14 ses att merparten av personerna har haft en offentlig försörjning mellan 1-3 år vilken är en sänkning av tidsspannet från tidigare verksamhetsår Tabell 15. Totalt avslutade från Stegen Karlstad under 2014 Sysselsättning vid avslutad insats Kvinnor Män Diff Före Efter Före Efter Kvinna Man Arbetssökande (jobready) 1 6% 2 13% 0 0% 11 55% 6% 55% Förvärvsarbetar 0 0% 1 6% 0 0% 7 35% 6% 35% Studerar 0 0% 3 19% 0 0% 3 15% 19% 15% Tot. antal avslutade deltag Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

46 Sid(or) 20(34) Tabell 16. Avslutsanledningen från Stegen Karlstad år 2014 Avslutsanledning Kvinnor Män Totalt Utskriv. (arb, stud, jobready) 5 31% 13 65% 18 Fortsatt rehab 4 25% 3 15% 7 Sjukdom 3 19% 3 15% 6 Föräldra-ledig 0 0% 0 0% 0 Flyttat 0 0% 0 0% 0 Utan mätning 0 0% 1 5% 1 Övrigt 4 25% 0 0% 4 Summa % % 36 Här i tabell 16 syns avslutsanledningen för de 36 personer som lämnat Stegen där betydligt fler män än kvinnor är utskrivna till arbete. Tabell 17. Tid i Stegen Karlstad innan avslut Tid i insats för avslutade deltagare Kvinnor Män Totalt 0-3 mån 1 6% 0 0% mån 1 6% 3 15% mån 7 44% 7 35% mån 4 25% 6 30% 10 >19 mån 3 19% 4 20% 7 Summa % % 36 Tabell 18. Förändrad försörjning efter deltagande i Stegen Karlstad under år 2014 Försörjning vid start och avslut i insats Kvinnor Män Förändring Före Efter Före Efter Kvinna Man Totalt Uppgift saknas Sjuk- /Rehabpenning Sjuk-/Aktivitetsers A-kassa Aktivitetsstöd Försörjningsstöd Studiemedel CSN Annan offentlig försörjning Ingen offentlig försörjning Summa Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

47 Sid(or) 21(34) Måluppfyllelse Stegen Karlstad Målet att 35 % ska ut i arbete eller studier har uppfyllts då 14 personer av 36 avslutade (39 %) studerar eller arbetar. 14 personer har fortsatt till att vara aktivt arbetssökande vilket innebär att ytterligare 39 % förflyttats mot arbetsmarknaden. Totalt har alltså 28 personer av 36 (78 %) stegförflyttats mot arbetsmarknaden. 6 av 36 utskrivna (17 %) var i behov fortsatt långvarig medicinsk rehabilitering och 7 av 36 (19 %) var i behov av fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 5 av 36 (14 %) har avslutats av andra anledningar. Tabell 19. Kostnadsbild Stegen Karlstad/Hammarö år 2014 Kostnadsposter Utfall jan dec 2014 Budget 2014 Tjänster, lokaler, IT, telefoni, övr. verksamhetskostnader Specifika deltagarkostnader Summa kostnader Bemanningen har inte uppgått till budgeterad omfattning då bemanningen från psykiatrin och Försäkringskassan inte uppgått till beslutad nivå under första halvåret. Stegen Hammarö Verksamheten startade i februari Då projektledaren valde att återgår i ordinarie arbete och förändringar skedde inom kommunen så lades verksamheten på is fram till och med juni 2014 för att, efter styrelsebeslut i april, ingå som en del i Stegen Karlstad. Genom detta sågs en möjlighet att kvalitetssäkra arbetet, undvika ensamarbete och få tillgång till de aktiviteter som finns via Stegen Karlstad. Deltagare startade i Stegen Hammarö under augusti/september. Lokal finns på Hammarö och tillgång till lokaler finns i Orangeriet Karlstad. Inflödet har inte riktigt kommit igång under hösten. De personer som i tabell 20 nedan ses som avslutade är alla avslutade i januari 2014 innan förändring till nuvarande insats Tabell 20. Antal deltagare inskrivna i Stegen Hammarö år 2014 Deltagarantal Antal delt. vid periodens start Antal nya delt. under perioden Antal avslutade delt. under perioden Antal delt. vid periodens slut Total antal delt. under perioden Konsultationer. Ej könsuppdelad Antal anonyma delt. Ej könsuppdelad Antal delt. inkl anonyma delt. Kvinnor Män Totalt Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

48 Sid(or) 22(34) I tabell 21 nedan ses spridningen i åldrar gällande deltagaren i Stegen Hammarö. Av de 6 personer som nyregistrerats efter sommaren är 5 under 28 år. Tabell 21. Åldersspridning Stegen Hammarö år 2014 Ålder Kvinnor Män Totalt % 5 42% % 2 17% % 4 33% % 1 8% % 0 0% 0 Summa % % 24 Tabell 22. Utbildningsbakgrund hos personer inskrivna i Stegen Hammarö under år 2014 Utbildning Kvinnor Män Totalt Grundskola 5 42% 4 33% 9 Gymnasium 6 50% 7 58% 13 Högsk./ Univ. upp till 3 år 0 0% 0 0% 0 Högsk./ Univ. mer än 3 år 0 0% 1 8% 1 Saknas/ okänd 0 0% 0 0% 0 Annan eftergymnasial utb 1 8% 0 0% 1 Summa % % 24 Tabell 23. Tid i försörjning innan Stegen Hammarö Tid i off. Försörj. före insats Kvinnor Män Totalt < 1 år 2 17% 2 17% år 5 42% 3 25% år 2 17% 4 33% år 1 8% 0 0% 1 > 9 år 2 17% 3 25% 5 Ingen uppgift 0% 0% 0 Summa % % 24 I tabell 23 ses att merparten av personerna har haft offentlig försörjning under lång tid. När det gäller personer som startat efter sommaren har 4 av 6 haft offentlig försörjning mellan 1-3 år och en person mer än 9 år. De personer som ses i tabell 24 på nästa sida var alla avslutade under januari Ingen person med uppstart efter sommaren 2014 har avslutats. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

Årsredovisning 2013 för samordningsförbundet Samspelet

Årsredovisning 2013 för samordningsförbundet Samspelet Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-05 Ks/2014:10 019 Samverkan, externt Årsredovisning 2013 för samordningsförbundet

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr 222000-2477. avger. avseende 2013 års verksamhet

Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr 222000-2477. avger. avseende 2013 års verksamhet 2014-03-05 Samordningsförbundet Samordningsförbundet Samspelet Org.nr avger Verksamhetsberättelse avseende 2013 års verksamhet Samverkan är INTE ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-01-27 1(5) Minnesanteckningar Beredningsgruppen Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Samordningsförbundet. Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr 222000-2477. avger. avseende 2010 års verksamhet

Samordningsförbundet. Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr 222000-2477. avger. avseende 2010 års verksamhet Samordningsförbundet Samordningsförbundet Samspelet Org.nr avger Verksamhetsberättelse avseende 2010 års verksamhet Samverkan är INTE ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle. Samverkan

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet SUS-utbildning 2015-04-08 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Uppföljning på lokal, regional och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 (Dnr 2012:03 / 2) 1 (13) Årsberättelse 2011 1. Sammanfattning Målgruppen för den finansiella samordningen är personer

Läs mer

Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet

Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet Grundutbildning SUS 2014-03-24 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Försäkringskassan är systemägare,

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad. Utskriftsdatum Sid(or) 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.se JOBBTORG K A R L S T A D Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 2 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2008-10-01 2008-12-31 Projektet

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Målsättningen är att ungdomar tillsammans med personalen ska hitta lösningar som fungerar för den enskilde och dennes liv.

Målsättningen är att ungdomar tillsammans med personalen ska hitta lösningar som fungerar för den enskilde och dennes liv. Underlag utveckling av samverkansinsatser Kriterier se de sista sidorna Uppdragsgivare Datum 20140623 Samordningsförbundet BÅDESÅ Insatsansvarig Projektets namn Åmåls kommun Integrerad samverkan Berith

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan ordförande Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen Kjell

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga dessa till rapporten

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Kinda Kom Hall Uppföljning och förtydligande utifrån styrelsens uppdrag från den 4/6. Verksamheten presenterades och följande reflektioner togs upp:

Kinda Kom Hall Uppföljning och förtydligande utifrån styrelsens uppdrag från den 4/6. Verksamheten presenterades och följande reflektioner togs upp: Datum/tid: klockan 8.30 16.00 Plats: Missionskyrkan Kallade Birgitta Svärd, Karin Sköld, Karin Lindgren, Åsa Swenson, Eva Holm, Mattias Bergström, Ulla Andersson, Helena Paulsson, Gun Lindgren, Gunilla

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Samordningsförbundet Skellefteå. Lokal och regional välfärdsutveckling genom strukturell samverkan

Samordningsförbundet Skellefteå. Lokal och regional välfärdsutveckling genom strukturell samverkan Samordningsförbundet Skellefteå Lokal och regional välfärdsutveckling genom strukturell samverkan 0 Korta fakta om Skellefteå! Skellefteå i ett nötskal! Kommunen är vidsträckt, nästan lika stor som Skåne.

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Bilaga 1 Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Kvinnocoacher (ID 1019) Projektägare: Landstinget Västmanland genom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund

Revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund 1(1) 2013-04-17 LJ 2013/491 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund Bakgrund Höglandets samordningsförbund är bildat av Landstinget, Aneby,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck Ale Kommun Diarienr: 2014/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer