Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet"

Transkript

1

2

3 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, Tjänsteskrivelse Datum Ks/2015: Organisation Sida 1(1) Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet Sammanfattning Årsredovisningen för samordningsförbundet Samspelet har överlämnats till medlemskommunerna för godkännande. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Samspelet Verksamhetsberättelse 2012 Samordningsförbundet Samspelet Revisionsberättelse 2012 Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Ärendet Av revisionsberättelsen framgår att Årsredovisningen upprättats i enlighet med Lag om kommunal redovisning och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga Samordningsförbundet Samspelets Årsredovisning för 2014 till handlingarna. Skickas till Ekonomiavdelningen Morgan Persson Ekonomichef KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningskontoret Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Samordningsförbundet Samordningsförbundet Samspelet Org.nr avger Verksamhetsberättelse avseende 2014 års verksamhet Samverkan är INTE ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle. Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas ( SOU 2000:114) Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Plusgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

28 Sid(or) 2(34) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bidrag och medel år Ändamål... 4 Förbundets organisation... 5 Styrelse... 5 Kansli... 5 Förbundschef... 5 Beredningsgrupp/styrgrupper... 6 Revisorer... 6 Projektägare... 7 Verksamhet Samverkan för parterna/kompetensutveckling... 7 Långsiktigt mål... 7 Kortsiktiga mål:... 8 Kommunikation / Marknadsföring Kommunikationsplanen har reviderats under år 2013 inför år Lokal samverkan Samverkan kring medborgarens behov Långsiktigt mål: Finansierad deltagarverksamhet totalt år NPS Neuropsykiatrisk samverkan i 4 kommuner Porten Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlstad Stegen/Utsikten - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering Stegen Karlstad Stegen Hammarö Stegen Kristinehamn Stegen Grums/ Utsikten Grums KulturKlivet - arbetslivsinriktad rehabilitering Movement förebyggande verksamhet Framsteget gemensamt socialfondsprojekt Uppföljning och utvärdering SUS Deltagaren och deltagarens upplevelse Stegen/Utsikten Socioekonomiskt bokslut Ekonomisk berättelse Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

29 Sid(or) 3(34) Sammanfattning Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210) styr förbundets arbete genom två huvudpunkter: o att finansiera insatser i syfte att främja och arbeta för samverkan och samordning mellan parterna o att finansiera insatser för utsatta grupper i syfte att stödja medborgare, med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, att nå egen försörjning genom arbete alternativt studier Under hösten 2013 beslutade styrelsen om förändringar för en ny förbundsordning, vilken gäller från och med mars månad år Största förändringen är att varje medlem i styrelsen har en röst var. Samspelet har under 2014 finansierat strukturella insatser i syfte att främja samverkan, samarbete och samordning. Här ses samarbetsprojektet med integrerad samverkan och Förstudie Arena. Målet är att etablera en hållbar legitim samverkan i det vardagliga arbetet kring medborgaren. Både offentliga och privata arbetsgivare liksom brukare och brukarorganisationer har ingått i det gemensamma arbetet. Samverkan är inte helt enkelt! Samverkan tar tid! Samspelet är på god väg mot ökad samordning och samverkan genom styrelsens inriktningsbeslut att förbundet ska arbeta med Integrerad samverkan genom att bra verksamhet som utvecklats och utvärderats i Samspelet ska integreras i parternas ordinarie verksamheter. Samspelet är navet i verksamheten med processtöd. Integrerad samverkan innebär att parterna finansierar in i samverkansinsatsen och Samspelet finansierar processtödet. Det medför även att medel frigörs så att Samspelet i framtiden ska kunna bevilja finansiering till utveckling i nya insatser, med tydlig implementeringsmodell. Under 2014 har Samspelet finansierat 8 projekt för totalt 360 medborgare i våra fyra kommuner. Totalt har 192 personer avslutats varav 139 personer har avslutats mot arbete, studier eller finns aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Verksamheten på Hammarö har legat nere från februari men startades upp i augusti tillsammans med Stegen Karlstad. NPS-projektet avslutades per 31 maj där framtagna utredningsmetoder implementerats i ordinarie verksamhet. 2 insatser har startat under hösten KulturKlivet och Movement Medborgare remitteras ofta efter lång tid i offentlig försörjning och befinner sig därför mycket långt från arbetsmarknaden. Många har egentligen behov av sysselsättning och habilitering istället för arbetslivsinriktad rehabilitering. När inget annat finns att tillgå remitteras personen till nuvarande insatser inom Samspelet. Finansierade insatser genomgår ständigt genomlysningar för att ytterligare optimera insatserna för att möte allas behov. Följande verksamhetsberättelse är en fördjupning i, och komplement till, de områden som tas upp som en helhet i Årsredovisningen för år Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

30 Sid(or) 4(34) Bakgrund Samordningsförbundet Samspelet bildades år 2008 av Karlstad kommun tillsammans med övriga samverkansparter. Kommunerna Hammarö, Grums och Kristinehamn beviljades inträde i förbundet per 1 januari Samspelet s verksamhet har sin grund i Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210). Syftet med lagstiftningen är att, genom samordningsförbunden, få en plattform med större möjligheter att ta ett helhetsansvar genom att samordna insatser från parterna, för medborgaren, då den enskilda myndigheten inte har, utifrån sin egen lagstiftning, möjlighet att tillgodose medborgarens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna möjlighetslagstiftning handlar om ett synsätt där medborgarens behov, förmåga och delaktighet är grunden för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det skapar förutsättningar för en ökad välfärd för den enskilde och en samhällsekonomisk vinst. Att pröva ny metodik, nya synsätt och ta nya grepp i samarbetet kring medborgaren är en av förbundets uppgifter. Lagstiftningen ger möjligheter att samordna resurser för att skapa förutsättningar för samhället att på ett gemensamt aktivt och konstruktivt sätt möta medborgarens behov av samverkande insatser myndigheterna emellan. Lagen ger mandat att ta gemensamma beslut om gemensamma målgrupper med gemensamma medel. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder vilka är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Behoven är fysisk-, psykisk- och/eller social problematik. Målsättningen är att, utifrån en samordnad individuell handlingsplan, samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser så att deltagaren har möjlighet att öka sin funktionsförmåga för att klara ett förvärvsarbete alternativt att studera. Bidrag och medel år 2014 Samordningsförbundet har, för sitt sjätte verksamhetsår 2014, erhållit bidrag från huvudmännen till en total ekonomisk ram på tkr för samverkan mellan parterna. Det egna kapitalet uppgick till tkr. Ändamål Förbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område svara för finansiell samordning inom arbetslivsinriktad rehabilitering mellan medlemmarna, för medborgarna, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1 210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsinsatser. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

31 Sid(or) 5(34) Förbundets organisation Styrelse Samordningsförbundet Samspelets styrelse är förbundets beslutande organ. Styrelsen består av sju ledamöter som har varsin ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Under hösten 2013 beslutade styrelsen om förändringar för en ny förbundsordning, vilken gäller från mars Största förändringen är att varje medlem i styrelsen har en röst var och att vissa beslut ska ske med kvalificerad majoritet. Styrelsens uppdrag är, enligt lagstiftningen, att som egen juridisk person: - besluta om mål och riktlinjer för finansiell samordning - besluta om finansiering av insatser - svara för uppföljning och utvärdering av insatser - aktivt verka för och understödja samverkan mellan parterna. Samspelet s presidium har träffats vid 6 tillfällen för att förbereda kommande möte. Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under år Samordningsförbundet har, under 2014, finansierat verksamhet inom området arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med behov av samordnande insatser mellan minst två av parterna. Därigenom skapas ett legitimt samarbete parterna emellan och resursanvändningen effektiviseras, vilket gagnar den enskilde medborgaren. Förbundet har även finansierat strukturövergripande insatser som samarbetsprojektet /Integrerad samverkan liksom förstudie Arena samt olika gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och planeringsdagar för Samspelets personal. Beslut finns också om finansiering i projekt inom kompetensutveckling inom psykisk ohälsa vilket har förskjutits i tid och kommer starta efter årssiktet. Kansli Kanslifunktionen består av heltidsanställd förbundschef. Vissa tjänster köps från Karlstad kommun; redovisning, ekonomi, juridik, upphandling, diarier, arkivering m.fl. Förbundschef Förbundschefen svarar för att förbereda ärenden så att styrelsen kan göra kvalificerade bedömningar och fatta väl grundade beslut, samt för att verkställa fattade beslut. I det ingår att framlägga ekonomiska rapporter och redovisa pågående verksamheter. Uppdraget innebär även att leda verksamhetsprocesser, ansvara för uppföljning och utvärdering samt tillse att fattade beslut följs. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska kontinuerligt informeras om väsentliga händelser. I arbetet ingår även att vara sammankallande för beredningsgruppen, lokala chefsgrupper och styr-/referensgrupper samt vid behov delta i lokala samverkansteam. Vidare utgör en del i arbetet att företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå, internt och externt, samt delta i olika nätverksgrupper. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

32 Sid(or) 6(34) Beredningsgrupp/styrgrupper Rekrytering till grupperna sker internt hos parterna och utgörs av högre chefer. Uppdraget är att tillsammans bevaka att medborgares och målgruppers behov av samordnade insatser uppmärksammas. Den enskilda myndighetens verksamhetsmål ska inte gå före. Vidare ska beredningsgruppen aktivt stödja samverkans- och samordningsinsatser samt skapa möjlighet till integrering i ordinarie arbete. Informationsspridning mellan förbundet och den egna organisationen är en annan viktig uppgift för gruppen. Beredningsgruppen ska vara förbundschefen behjälplig inför beslut i styrelsen. Det innefattar bland annat utveckling av verksamhetsstrategier och utveckling inom beslutade insatser, uppföljning och utvärdering, projektering av nya projekt/aktiviteter. Gruppen har under året haft 7 möten. Under hösten har arbetes fokus varit integrerad samverkan. Gruppen har deltagit i kompetensutvecklingsinsatser inom området. Lokala samverkans-/ styrgrupper finns i varje kommun och för varje insats. Merparten av dessa ledamöter finns även i Beredningsgruppen. Revisorer Samordningsförbundet Samspelet har granskats av en revisor tillsammans med sakkunniga biträden, i enlighet med förbundsordningen. Den förtroendevalda revisionen åvilar av landstingets revisor. Revisionen för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utförs av riksrevisionen. Landstinget upphandlade 2012 sakkunnigbiträde till samordningsförbunden. Tabell 1 Kostnadsbild Styrelse och Administration kansli i tkr år 2014 Kostnadsposter Utfall jan-dec 2014 Budget 2014 Arvode styrelse Administration kansli Revision Summa kostnader Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

33 Sid(or) 7(34) Alla ledamöter uppbär inte ersättning för förlorad arbetsinkomst, därav lägre kostnad än budgeterat. De lägre kostnaderna för administration kansli beror bland annat på att kontot marknadsföring inte belastats då tidningen Medspelaren inte producerats enligt plan samt att kontot för övriga tjänster inte belastats då förbundschefen utfört tänkta poster. Projektägare För verksamheten Stegen som bedrivs i alla kommuner är den kommunala socialförvaltningen projektägare. För Utsikten Grums innehar Arbetsförmedlingen, AMO Karlstad, den rollen liksom för Karlstadprojektet Porten. Karlstad kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Vuxenavdelningen är projektägare till KulturKlivet. Landstinget, division psykiatri var projektägare till NPS neuropsykiatrisk samverkan. Karlstad kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, IFA är arbetsgivare för de personer som jobbar i de strukturella projekten. Verksamhet 2014 Samverkan för parterna/kompetensutveckling I verksamhetsplanen för 2014 har styrelsen beslutat om långsiktiga och kortsiktiga mål. Långsiktigt mål Naturlig legitim samverkan och samordning mellan ingående parter för en ökad välfärd för medborgaren och en effektiv användning av resurser. Samspelet är plattformen för parternas samordning, samverkan och samarbete. Integrerad samverkan i det vardagliga arbetet, strukturpåverkan Implementering av lärdomar och metodik från projekten i ordinarie verksamheter Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Kommunen Samspelet Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

34 Sid(or) 8(34) Kortsiktiga mål: Samverkan och samordning ska resultera i gemensamma arbetsmetoder. Det är inte den egna partens regler som ska gagnas, utan möjligheter till samordning, samverkan och samarbete för och kring medborgaren. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för dem som arbetar nära och i Samspelet, samt att inbjuda andra handläggare hos parterna att delta. Bedriva resurseffektiva verksamheter där varje part är aktiv så att deltagare genom en helhetslösning har möjlighet att nå sitt individuella mål. Ny metodik, nya projekt mm Styrelsen har beslutat att avsätta medel för att kunna erbjuda möjligheter till finansiering av nya angreppssätt för att nå en ökad välfärd. Finansieringen är en startmotor för nytänkande i ordinarie verksamheter. Lokala samverkansgrupper ska finnas för lokal gemensam styrning av finansierade insatser frö medborgarna i kommunerna. Grupperna har egna träffar, träffar med handläggare och med projektsamordnare. Måluppfyllelse lång- och kortsiktiga mål Arbetet kring integrerad samverkan, och därmed legitim samverkan, har pågått under hela året. Under hösten intensifierades arbetet genom att projektledare anställdes för samarbetsprojektet. Resurs har köpts från NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) i handledande syfte. I och med detta har Samspelets arbete blivit en nationell förebild över hur förbund kan övergå från helt projektstyrd verksamhet mot målet integrerad samverkan. Det nationella projektet för framtagande av indikatorer, finansierat av Socialdepartementet, vilket har pågått parallellt under hösten, har varit till stor hjälp för att fokusera på frågan Är vi på rätt väg i vår samverkan/ vårt samarbete.? Styrelsen fastställde inriktningsbeslutet att: - Bra verksamhet som utvecklats och utvärderats i Samspelet ska integreras i parternas ordinarie verksamheter. Samspelet är navet i verksamheten med processtöd. Integrerad samverkan innebär att parterna finansierar in i samverkansinsatsen och Samspelet finansierar processtödet. Det medför även att medel frigörs så att Samspelet i framtiden ska kunna bevilja medel till utveckling i nya insatser, där en tydlig implementeringsmodell ska finnas i ansökan. Detta beslut utgör grunden för att ovanstående lång- och kortsiktiga mål kommer att uppfyllas även om det innebär ett stort fortsatta arbete både för chefer och handläggare. Uppföljning av, och arbetet för, inriktningsbeslutet kommer ske i Samspelets olika grupperingar och i styrelsen under kommande år. Tidsplan för aktiviteter inom området är beslutade för minst ett år framåt. Medborgarens inflytande har förstärkts under 2014 genom att brukarperspektivet lyfts mer och mer som en central faktor i det gemensamma arbetet både i planering och Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

35 Sid(or) 9(34) praktiskt arbete. Brukare och brukarorganisationer har involverats både i Förstudie Arena och i samarbetsprojektet med spill-off-effekter till övriga insatser. Tillsammans gör vi skillnad är inte längre en vision, en klyscha, utan genom utfört arbete och beslut under 2014 så är devisen uppnådd, eller på väg att bli uppnådd. Vi är på rätt väg! Vi har fortsatt mycket att jobba med för att kunna behålla och förbättra! Aktiviteter under 2014 Styrelse En styrelseledamot deltog i den nationella konferensen för samordningsförbund i april. Ordförande deltog i spridningskonferens för Esf-projektet Gevalis, Lidköping samt i spridningskonferensen Mobilisering för ungas etablering i Värmland, Karlstad. Styrelsen deltog, i februari, i den av Värmlandsförbunden arrangerade konferens för styrelser och kommunal-/landstingsråd med fokus Nu utvecklar vi välfärden tillsammans. Johan Jonsson föreläste och flera deltagarinsatser presenterades. Styrelse, Berednings-styrgrupper samt Samspelets personal Styrelsen och beredningsgruppen har haft 2 gemensamma kompetensutvecklingstillfällen vid under året tillsammans med Samspelets personal. I januari startade vi upp gemensamt kring Integrerad samverkan. I november hölls en lunch- till lunch -konferens inom samma område där inriktningsbeslut togs om att vi ska arbeta för integrerad samverkan. Flera chefer har under hösten deltagit i arbetsgrupper inom detta område. Handläggare Några träffar har genomförts på lokal nivå, i olika omfattning, i våra fyra kommuner. Förbundet hade planerat en gemensam träff i maj där Consensio-utbildningen var grunden. På grund av få anmälda ställdes dagen in. Många av de handläggare som är mest involverade i förbundets insatser blev engagerade i förstudien Mobilisering för ungas etablering i Värmland. Det lokala kartläggningsarbetet har inneburit stor tidsåtgång vilket medfört att mättnaden kring gemensamma träffar varit nådd. Kartläggningen har bidragit till förbundets verksamhet ute i kommunerna samt även gett en spridning om Samspelet ut i andra led än tidigare, bland annat till gymnasieskolor, LSS-verksamhet, integration. I augusti anställdes en projektledare för att under ett halvt år arbeta specifikt och intensivt med att få till rutiner kring samarbete och Integrerad samverkan. Flera handläggare och chefer har deltagit i de träffar som ordnats gällande integrerad samverkan, liksom flera brukare från våra insatser och från intresseorganisationerna. Projektmedarbetare Projektmedarbetarna har i augusti genomgått en utbildning i SUS (system för uppföljning av samverkansinsatser) gällande inmatning av uppgifter samt rapportuttag. Utbildningen skedde i Karlstad, i kommunens datasal, med utbildare knuten till nationella gruppen för SUS-frågor. Andra förbund anslöt till utbildningen. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

36 Sid(or) 10(34) Alla medarbetare deltog i två halvdags-planeringsdagar i juni där syftet var att lära av varandra, utarbeta gemensamma instrument i det dagliga arbetet och för uppföljning. Flera av medarbetarna har varit mycket aktiva i arbetet med samarbetsprojektet/ integrerad samverkan och med Förstudie Arena. Merpartern av medarbetarna deltog i Gevalis spridningskonferens i Lidköping. Där insåg vi att vi göra samma saker, en del gör vi lite bättre och några lite sämre samt att det finns möjligheter att förbättra, vilket vi jobbat vidare med under hösten. Strukturprojekten Samarbete/integrerad samverkan och Förstudie Arena Båda projekten har inneburit ett aktivt deltagande inom samordningsförbundet, internt hos parterna och externt. För Arena har merparten av kompetensutvecklingsinsatserna legat inom Karlstad. Parallellet med samarbetsprojektet Integrerad samverkan pågick ett projekt för framtagande av indikatorer inom området, finansierat av socialdepartementet. Då vårt samarbetsprojekt är en nationell pilot har vi deltagit i indikatorarbetet. Det har inneburit flera konferenser i Stockholmsområdet, workshop i Karlstad mm för både projektledare och förbundschef. Förbundschefen Tjänstemännen i Samordningsförbunden i Värmland har träffats 5 gånger under året. Gemensamt anordnades konferensen Nu utvecklar vi välfärden tillsammans. Under året har Samspelet representerats på en konferens med Västra Götalandsnätverket för förbundschefer, två konferenser med Östra nätverket för samordningsförbund, Nationella konferensen i april samt flera nationella konferenser under hösten gällande integrerad samverkan och arbetet med indikatorer för detta. Tabell 2. Kostnadsbild kompetensutveckling/processtöd i tkr år 2014 Kostnadsposter Utfall jan -dec 2014 Budget 2014 Tjänster Resor och Material Summa kostnader Kommunikation / Marknadsföring Kommunikationsplanen har reviderats under år 2013 inför år 2014 Vi kommunicerar internt och extern via hemsida samspelet på facebook, nyhetsbrev och broschyrer. Kommunikation är något som också måste underhållas och hållas levande hela tiden. Hemsidan uppdateras kontinuerligt av förbundschefen. Där finns protokoll, förbundsordning, information om projekt/insatser, aktuella dokument, widgets mm. En intern inloggningssida finns för interna anteckningar, arbetsmetoder och mallar. Här har alla parters medarbetare access genom lösenord. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

37 Sid(or) 11(34) Samspelet har en grupp på Facebook där många av länets politiker och högre chefer finns med i informationsgruppen. Nyhetsbrev om verksamheterna skickas ut till mer än 200 mailadresser efter månadens styrelsesammanträde. Extra Nyhetsbrev utges om informationsbehov föreligger. Generella broschyrer och insats-specifika broschyrer finns för spridning av information om Samspelet och finansierade insatser. Den generella broschyren finns i två upplagor; en för handläggare och medborgare samt en som riktar sig till offentliga och privata arbetsgivare (företag). Roll-ups finns att använda vid olika forum, konferenser och event. Press och media har, till viss del, varit oss behjälpliga i informationsspridningen men mer finns att önska. Tidningen Medspelaren, framtagen i samarbete mellan kooperativet Mediagruppen och Samspelets deltagare, skulle utkommit med sitt premiärnummer sent i höstas. Första tidningen är klar i februari 2015 och kommer spridas genom egna kanaler till våra parter, samarbetspartner, allmänhet och media. Informationsinsatser har skett, och behöver ske med upprepning, på tex APT hos våra parter. Vi har haft flera studiebesök av medarbetare från våra parter samt från studerande på Karlstads Universitetet. Förstudie Arena har i mycket hög grad bidragit till att sprida information om Samspelet i många olika forum, internt och speciellt externt, med arbetsgivare som fokus. Måluppfyllelse Förbundets uppdrag och finansiering av insatser kommuniceras ut hos parterna och till befolkningen. Arbetet går sakta framåt och förbundet blir mer känt. Måluppfyllelsen anses god där vi har möjlighet att ansvara själva. Svårigheter finns att nå press och media. Vi fortsätter att kontakta dessa forum. Kostnader för kommunikation ligger inom den administrativa posten. Lokal samverkan Lokala samverkansgrupper finns på chefsnivå i våra fyra kommuner. De fungerar även som styrgrupp till förbundets finansierade insatser på orten. I Kristinehamn, Grums och på Hammarö har samverkansteam, bestående av handläggaren från vara parter funnits under I Kristinehamn har det varit svårt att få en meningsfull struktur för arbetet därför avslutades teamet i december. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

38 Sid(or) 12(34) Den Värmlandsövergripande förstudien Mobilisering för ungas etablering har involverat merparten av samverkansteamens deltagare. Lokal samverkan har naturligtvis lyfts i Samarbetsprojektet, vilket involverat både handläggare och chefer. Måluppfyllelse Den lokala samverkan har till viss del lyfts på styrgruppernas möten samt på chefsmöte inom Mobilisering för ungas etablering där även handläggare ofta deltagit, liksom i Samarbetsprojektet lokal grupperingar. Samtidigt som det varit stort fokus på Mobilisering och Samarbetsprojekt med en hel del tidsåtgång så efterfrågar handläggare gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Samverkan kring medborgarens behov Ett av förbundets uppdrag är att, utifrån medborgarnas behov, finansiera samordnade insatser mellan förbundets parter. Samspelet skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering samt utveckla nya arbetsmetodiker och arbetssätt i våra verksamheter. Tillsammans skapar vi en plattform där vi har en helhetssyn på individens behov och tar ett samlat ansvar, utifrån medarbetarnas gemensamma kompetens, för insatser som vi inte har möjlighet till inom våra enskilda myndigheter. Synsättet, innebär att den enskilde individens behov, förmåga och delaktighet, är grunden för vilken arbetslivsinriktad rehabilitering som erbjuds där syftet är att öka medborgarens välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier. Styrelsen finansierar, via projekt-/insatsplaner, uppdrag att utföra samordnad verksamhet för medborgaren. Långsiktigt mål: Att, genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, öka välbefinnandet och förmågan hos medborgaren att närma sig arbetsmarknaden, att kunna få ett arbete, och att kunna behålla det, alternativt att börja studera, och att orka fullfölja utbildningen, för en hållbar framtid. De kortsiktiga målen finns med under respektive verksamhet som beskrivs nedan. Finansierad deltagarverksamhet totalt år 2014 Förbundet har finansierat 8 deltagarverksamheter under 2014 varav 4 av verksamheterna har liknande koncept, Stegarna och Utsikten. Varje insats/projekt har en lokal styrgrupp vilken även fungerat som lokal samverkansgrupp. Dessa gruppers arbetsmetodik har utvecklats och kan utvecklas fortsatt. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

39 Sid(or) 13(34) Tabell 3. Kategorisering av Samspelets finansierade projekt/verksamheter 2014 Aktivitet/ Projekt Förebyggande Arbetslivsinr. rehabilitering Huvudsäte i Start/ avslut Stegen Karlstad X Karlstad Stegen/ Utsikten X Grums Stegen Kristinehamn X Kristinehamn Stegen Hammarö X Hammarö NP-samverkan X X Karlstad Porten Karlstad X Karlstad KulturKlivet X Karlstad Movement X Kristinehamn finansierade förbundet 8 deltagarverksamheter med totalt 360 deltagare. Av de totala 360 deltagarna är 6 anonymt registrerade och 12 är konsultationer, vilka registreras endast till antal. Uppföljning går endast att göra på de totalregistrerade 342 deltagarna, av vilka 178 har startat under året och 192 avslutats. I denna verksamhetsberättelse, vilken är ett komplement till Årsredovisningen, kommer inte de totala utfallen för all verksamhet visas utan endast utfall per finansierad insats. Summering av alla deltagarinsatser visar att fler deltagare, under år 2014, är yngre än vad som varit fallet tidigare vilket även innebär att tiden i offentlig försörjning innan insats minskat i antal år. Fler män än kvinnor går ut i arbete alternativt är aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Fler kvinnor än män börjar studera efter avslutad insats. Fler kvinnor får beviljad ersättning frän Försäkringskassan efter avslut. Försörjningsstödet minskar markant efter deltagande i förbundets insatser. Byte av personal innebär tapp flödet i deltagarverksamheter. NPS Neuropsykiatrisk samverkan i 4 kommuner NPS, för personer år, boende i Samspelets kommuner, startade 2013 på grund av sjukvårdens stora svårigheter att svara upp mot det ökande behovet av utredningar inom det neuropsykiatriska området. Innan och under projektet identifierades brister i ordinarie sätt att utreda, i uppföljningen av gjorda utredningar med länkning till stödåtgärder och behandlingar samt i partssamarbete kring personen. Finanseringen från Samspelet innebar utvecklande av ny arbetsmetodik gällande utredning samt utvecklande av metodik för samordning mellan NPS och parterna i efterföljande uppföljning för ett hållbart liv efter utredning. Landstinget var projektägare och finansierade cirka hälften av projektets totalkostnader. NPS var nära kopplat mot neuropsykiatriska mottagningen inom division psykiatri. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

40 Sid(or) 14(34) Hösten 2013 var mycket turbulent baserat på olika tolkningar om NPS var ett kökortningsprojekt eller en möjlighet till ökad samverkan och samarbete kring deltagaren. Projektet/projektägaren och övriga parter hade olika syn. Landstinget valde under våren att avsluta projektet i förtid. Uppnådda resultat från projekttiden har implementerats i landstingets ordinarie arbete. Tabell 4. Antal deltagare inskrivna i projektet NPS med utfall om sysselsättning för och efter avslutad utredning Sysselsättning vid avslutad insats Kvinnor Män Diff Före Efter Före Efter Kvinna Man Arbetssökande (jobready) 12 41% 11 38% 7 26% 8 30% -3% 4% Förvärvsarbetar 7 24% 6 21% 6 22% 12 44% -3% 22% Studerar 4 14% 8 28% 3 11% 5 19% 14% 7% Tot. antal avslutade deltag Måluppfyllelse NPS Måluppfyllelse har skett gällande framtagen metodik med tidig identifikation av nivå på insatser utifrån bedömning av personers olika behov. Personen har erbjudits en samordnad individuell plan där behov förelegat och där möjlighet till samverkan mellan aktuella parter aktualiserats. I tabellen ovan ses en knapp minskning, före och efter utredning, för kvinnors länkning mot arbetsmarknaden, däremot har några kvinnor börjat studera. När det gäller männen ses en ökad länkning mot både arbetsmarknaden och studier. Samspelet bidrog under 2014 med 688 tkr till NPS-projektet. Porten Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlstad Porten, ett treårigt projekt för unga år, startade i april 2013 på initiativ från ett samarbete mellan Karlstad kommun, IFA och Arbetsförmedlingen. Deltagaren ska ha en diagnostiserad funktionsnedsättning och behov av extra stöd för att nå en hållbar situation på arbetsmarkanden. Arbetet bygger på Supported Employment, med en variation av IPS, med målet att deltagaren ska kunna finna ett arbete, få det och kunna behålla det. Studiebesök till olika arbetsgivare är utgångspunkten där cirka hälften av deltagarna startar med en prövning/praktik inom kommunen. För de personer som startat inom det privata näringslivet har hållbara lösningar redan infriats. Gruppverksamhet finns som en del i projektet när behov föreliggare hos deltagarna. Arbetsförmedlingen är projektägare där projektledaren har sitt ursprung på IFA. Förstudie Arena har under 2014 bidragit med de delar som finns beskrivet i Portens projektplan men som inte hunnits med inom Porten på grund av lägre bemanning än beräknat. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

41 Sid(or) 15(34) Tabell 5. Antal deltagare inskrivna i projektet Porten under år 2014 Deltagarantal Antal delt. vid periodens start Antal nya delt. under perioden Antal avslutade delt. under perioden Antal delt. vid periodens slut Total antal delt. under perioden Kvinnor Män Konsultationer. Ej könsuppdelad Antal anonyma delt. Ej könsuppdelad Antal delt. inkl anonyma delt. Totalt Tabell 6. Tid i försörjning innan Porten Tid i off. Försörj. före insats Kvinnor Män Totalt < 1 år 5 19% 9 35% år 9 35% 10 38% år 4 15% 3 12% år 3 12% 2 8% 5 > 9 år 1 4% 0 0% 1 Ingen uppgift 4 15% 2 8% 6 Summa % % 52 Deltagare i Porten kan under den maximala inskrivningstiden 3 år ha olika anställningar mot målet att få en hållbar vardags- och arbetssituation. Det innebär att registreringen i SUS inte överensstämmer med hur många som gått ut i arbete då personen inte är avslutad utan finns kvar för stöd under arbetsperioden. Tabell 7 beskriver de som är avslutade från Porten. Bland övriga deltagande har merparten haft någon form av anställning under deltagandetiden. Anställningarna är fördelade i lika proportioner mellan kommunala och privata arbetsgivare. Tabell 7. Totalt avslutade från Porten under 2014 Sysselsättning vid avslutad insats Kvinnor Män Diff Före Efter Före Efter Kvinna Man Arbetssökande (jobready) 1 10% 2 20% 0 0% 2 29% 10% 29% Förvärvsarbetar 0 0% 5 50% 0 0% 2 29% 50% 29% Studerar 2 20% 0 0% 1 14% 0 0% -20% -14% Tot. antal avslutade deltag De som startar som studerande i Porten är personer från gymnasiesärskolan, vilka fångas tidigt för Porten där ett deltagande lett till arbete. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

42 Sid(or) 16(34) Tabell 8. Avslutsanledningen från Porten Avslutsanledning Kvinnor Män Totalt Utskriv. (arb, stud, jobready) 5 50% 2 29% 7 Fortsatt rehab 2 20% 3 43% 5 Sjukdom 0 0% 0 0% 0 Föräldra-ledig 0 0% 0 0% 0 Flyttat 3 30% 2 29% 5 Utan mätning 0 0% 0 0% 0 Övrigt 0 0% 0 0% 0 Summa % 7 100% 17 Här i tabell 8 syns avslutsanledningen för de 17 som lämnat Porten. 5 har gått tillbaka till parterna för fortsatt rehabilitering (oftast med aktivitetsersättning), 7 är avslutade till arbete och 5 har flyttat. Av de 5 som flyttat till grannkommuner hade 2 fått jobb men där uppföljningen från Porten inte kunde fortsätta pga flytt och därför är personen avslutad. Alltså skulle man istället kunna skriva att 9 av 17 avslutats till arbete. Tabell 9. Förändrad försörjning efter deltagande i Porten under år 2014 Försörjning vid start och avslut i insats Kvinnor Män Förändring Före Efter Före Efter Kvinna Man Totalt Uppgift saknas Sjuk- /Rehabpenning Sjuk-/Aktivitetsers A-kassa Aktivitetsstöd Försörjningsstöd Studiemedel CSN Annan offentlig försörjning Ingen offentlig försörjning Summa Måluppfyllelse Porten Målet att samtliga deltagares arbetsförutsättningar ska bli klarlagda har uppfyllts förutom för några av dem som valt att flytta. Målet att genom studiebesök och träningsplatser prova olika yrkesområden utifrån intressen och tidigare kunskaper har uppfyllts. Målet att 70 % av deltagarna ska erhålla en subventionerad anställning utifrån deras arbetsutbud under projektperioden. År 2014 har 66 % fått arbete och finns kvar i Porten Av de som avslutats har 9 av 17 (53 %) fått arbete vida avslut (inklusive avflyttade). Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

43 Sid(or) 17(34) Antalet försörjningsstödstagare har minskat med 10 personer och antal personer med egen försörjning har ökat med 7 personer. De personer som kommit in till Porten med studiestöd är personer som kommit direkt från särskola till Porten. Processmålet att offentliga förvaltningar, myndigheter och övriga arbetsgivare ser unga med funktionsnedsättning som en resurs i samhället och i arbetslivet är ett arbete som påbörjats speciellt genom förstudie Arena. Tabell 10. Kostnadsbild Porten i tkr från Kostnadsposter Utfall jan- dec 2014 Budget 2014 Tjänster Specifika deltagarkostnader Summa kostnader Under år 2014 har det varit fler diskussioner kring finansiering av nettolönekostnader liksom åtkomst av kommunala anställningar. Inför 2015 är dessa problem lösta i en gemensam överenskommelse med Karlstad kommun där Porten har tillgång till 10 OSA-platser och har ingångar till kommunala anställningar. Därför finns en högre kostnad än beräknat samt att semester enligt BE-avtal tagits ut i lön, vilket inte ska ske. Stegen/Utsikten - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering Basverksamheten, i våra fyra kommuner, finns till för personer med behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Verksamheten startade i Karlstad vid årsskiftet 2008 och i Grums och Kristinhamn hösten På Hammarö startade verksamhet först i februari I Grums ändrade, i januari 2014, målgruppen till personer år med mer inriktning mot studier. Insatsen bytte då namn till Utsikten. Arbetsmetodiken överensstämmer i stort med Stegarnas och redovisas därför tillsammans här. Behovsgruppen är personer med en komplex psykisk, fysisk och/eller social problematik. Deltagarens motivation och stegförflyttning är en förutsättning. Vi ska etablera en för medborgaren målinriktad och i alla delar effektiv samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess, där våra olika resurser ska samlas kring medborgaren för att nå målet egen försörjning genom arbete eller studier. Det lokala perspektivet och den lokala samordningen ska främjas! I Stegen och Utsikten arbetar vi efter KAPA-metodiken; kartläggning, aktiviteter, prövning/praktik och avslut mot en hållbar livssituation. Arbetsmetodiken utgår från att alla deltagare ska ha en samordnad individuell plan med väl dokumenterad överenskommen stegförflyttning var tredje månad. Möjlighet ska finnas till individuella aktiviteter och till gruppaktiviteter utifrån deltagarens behov. Aktiviteter ska finnas att tillgå vid minst tre tillfällen per vecka. Supported Employment-metodiken ska användas mer frekvent där vi stödjer deltagaren i olika insatser parallellt med arbetsprövning och praktik. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

44 Sid(or) 18(34) Utvärdering av stegförflyttning ska ske tillsammans med parterna minst var tredje månad mot målet att 35 % ska nå egen försörjning genom arbetet eller studier. Resterande personer ska erbjudas rätt insats hos rätt part. Vid bedömd icke-stegförflyttning ska, vi i samverkan, länka personen till den part där individens behov bäst kan ombesörjas. Förändringar har, mer eller mindre, pågått i respektive Stege under verksamhetsåret. Nya samverkansformer prövas tillsammans med nya idéer för att förbättra samverkansoch deltagarprocessen. Förtydligande finns, nedan, under varje Stege på varje ort. Stegen Karlstad Under 2014 har ett flertal förändringar skett i Stegen gällande personal och organisation. Stegen Hammarö blev en del i Stegen Karlstad efter sommaren Deltagarspecifika delar kommer redovisas per Karlstad och per Hammarö. Däremot kommer ekonomin samredovisas. Arbetet är en ständigt levande process där förändringar sker hela tiden för att optimera verksamheten för våra deltagares bästa möjligheter. En handlingsplan för arbetet beslutades i augusti där mål och effekter blir mer tydligt. Vissa förändringar har beslutats separat under projekttiden med projektplanen som grund. Styrgruppen arbetade tillsammans med Stegen i framtagandet av planen. Mottagningsteamet har utvecklats under året. Arenadialoger och studiebesök har hjälpt till att skapa mer kontakt mellan deltagare och arbetsgivare med möjlighet till prövning. Vi försöker att tillvarata nuvarande medarbetares olika kompetenser på ett optimalt sätt där representation finns från våra fyra parter. Antal tjänster i Karlstad uppgår till 4,35 där projektledaren även fungerar som processledare på 25 %. Stegen Hammarö omfattar en heltidstjänst. Aktiviteter för deltagare, utvecklingsarbete mm sker tillsammans med Karlstad. Det har varit, och är, stor efterfrågan på att få delta i Stegen Karlstad. Tabell 11. Antal deltagare inskrivna i Stegen Karlstad Antal Deltagarantal Antal delt. vid periodens start Antal nya delt. under perioden avslutade delt. under perioden Antal delt. vid periodens slut Total antal delt. under perioden Kvinnor Män Konsultationer. Ej könsuppdelad Antal anonyma delt. Ej könsuppdelad Antal delt. inkl anonyma delt. Totalt I tabell 12 på nästa sida ses att antal deltagare är högst i åldersspannet år. Personer under 40 år har förtur men ska erbjudas deltagande efter kötiden 2 månader. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

45 Sid(or) 19(34) Tabell 12. Åldersspridning Stegen Karlstad år 2014 Ålder Kvinnor Män Totalt % 9 22% % 9 22% % 15 37% % 8 20% % 0 0% 0 Summa % % 104 Tabell 13. Utbildningsbakgrund hos personer inskrivna i Stegen Karlstad under år 2014 Utbildning Kvinnor Män Totalt Grundskola 16 25% 15 37% 31 Gymnasium 31 49% 19 46% 50 Högsk./ Univ. upp till 3 år 4 6% 3 7% 7 Högsk./ Univ. mer än 3 år 5 8% 2 5% 7 Saknas/ okänd 4 6% 2 5% 6 Annan eftergymnasial utb 3 5% 0 0% 3 Summa % % 104 Tabell 14. Tid i försörjning innan Stegen Karlstad Tid i off. Försörj. före insats Kvinnor Män Totalt < 1 år 5 19% 9 35% år 9 35% 10 38% år 4 15% 3 12% år 3 12% 2 8% 5 > 9 år 1 4% 0 0% 1 Ingen uppgift 4 15% 2 8% 6 Summa % % 52 I tabell 14 ses att merparten av personerna har haft en offentlig försörjning mellan 1-3 år vilken är en sänkning av tidsspannet från tidigare verksamhetsår Tabell 15. Totalt avslutade från Stegen Karlstad under 2014 Sysselsättning vid avslutad insats Kvinnor Män Diff Före Efter Före Efter Kvinna Man Arbetssökande (jobready) 1 6% 2 13% 0 0% 11 55% 6% 55% Förvärvsarbetar 0 0% 1 6% 0 0% 7 35% 6% 35% Studerar 0 0% 3 19% 0 0% 3 15% 19% 15% Tot. antal avslutade deltag Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

46 Sid(or) 20(34) Tabell 16. Avslutsanledningen från Stegen Karlstad år 2014 Avslutsanledning Kvinnor Män Totalt Utskriv. (arb, stud, jobready) 5 31% 13 65% 18 Fortsatt rehab 4 25% 3 15% 7 Sjukdom 3 19% 3 15% 6 Föräldra-ledig 0 0% 0 0% 0 Flyttat 0 0% 0 0% 0 Utan mätning 0 0% 1 5% 1 Övrigt 4 25% 0 0% 4 Summa % % 36 Här i tabell 16 syns avslutsanledningen för de 36 personer som lämnat Stegen där betydligt fler män än kvinnor är utskrivna till arbete. Tabell 17. Tid i Stegen Karlstad innan avslut Tid i insats för avslutade deltagare Kvinnor Män Totalt 0-3 mån 1 6% 0 0% mån 1 6% 3 15% mån 7 44% 7 35% mån 4 25% 6 30% 10 >19 mån 3 19% 4 20% 7 Summa % % 36 Tabell 18. Förändrad försörjning efter deltagande i Stegen Karlstad under år 2014 Försörjning vid start och avslut i insats Kvinnor Män Förändring Före Efter Före Efter Kvinna Man Totalt Uppgift saknas Sjuk- /Rehabpenning Sjuk-/Aktivitetsers A-kassa Aktivitetsstöd Försörjningsstöd Studiemedel CSN Annan offentlig försörjning Ingen offentlig försörjning Summa Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

47 Sid(or) 21(34) Måluppfyllelse Stegen Karlstad Målet att 35 % ska ut i arbete eller studier har uppfyllts då 14 personer av 36 avslutade (39 %) studerar eller arbetar. 14 personer har fortsatt till att vara aktivt arbetssökande vilket innebär att ytterligare 39 % förflyttats mot arbetsmarknaden. Totalt har alltså 28 personer av 36 (78 %) stegförflyttats mot arbetsmarknaden. 6 av 36 utskrivna (17 %) var i behov fortsatt långvarig medicinsk rehabilitering och 7 av 36 (19 %) var i behov av fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 5 av 36 (14 %) har avslutats av andra anledningar. Tabell 19. Kostnadsbild Stegen Karlstad/Hammarö år 2014 Kostnadsposter Utfall jan dec 2014 Budget 2014 Tjänster, lokaler, IT, telefoni, övr. verksamhetskostnader Specifika deltagarkostnader Summa kostnader Bemanningen har inte uppgått till budgeterad omfattning då bemanningen från psykiatrin och Försäkringskassan inte uppgått till beslutad nivå under första halvåret. Stegen Hammarö Verksamheten startade i februari Då projektledaren valde att återgår i ordinarie arbete och förändringar skedde inom kommunen så lades verksamheten på is fram till och med juni 2014 för att, efter styrelsebeslut i april, ingå som en del i Stegen Karlstad. Genom detta sågs en möjlighet att kvalitetssäkra arbetet, undvika ensamarbete och få tillgång till de aktiviteter som finns via Stegen Karlstad. Deltagare startade i Stegen Hammarö under augusti/september. Lokal finns på Hammarö och tillgång till lokaler finns i Orangeriet Karlstad. Inflödet har inte riktigt kommit igång under hösten. De personer som i tabell 20 nedan ses som avslutade är alla avslutade i januari 2014 innan förändring till nuvarande insats Tabell 20. Antal deltagare inskrivna i Stegen Hammarö år 2014 Deltagarantal Antal delt. vid periodens start Antal nya delt. under perioden Antal avslutade delt. under perioden Antal delt. vid periodens slut Total antal delt. under perioden Konsultationer. Ej könsuppdelad Antal anonyma delt. Ej könsuppdelad Antal delt. inkl anonyma delt. Kvinnor Män Totalt Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

48 Sid(or) 22(34) I tabell 21 nedan ses spridningen i åldrar gällande deltagaren i Stegen Hammarö. Av de 6 personer som nyregistrerats efter sommaren är 5 under 28 år. Tabell 21. Åldersspridning Stegen Hammarö år 2014 Ålder Kvinnor Män Totalt % 5 42% % 2 17% % 4 33% % 1 8% % 0 0% 0 Summa % % 24 Tabell 22. Utbildningsbakgrund hos personer inskrivna i Stegen Hammarö under år 2014 Utbildning Kvinnor Män Totalt Grundskola 5 42% 4 33% 9 Gymnasium 6 50% 7 58% 13 Högsk./ Univ. upp till 3 år 0 0% 0 0% 0 Högsk./ Univ. mer än 3 år 0 0% 1 8% 1 Saknas/ okänd 0 0% 0 0% 0 Annan eftergymnasial utb 1 8% 0 0% 1 Summa % % 24 Tabell 23. Tid i försörjning innan Stegen Hammarö Tid i off. Försörj. före insats Kvinnor Män Totalt < 1 år 2 17% 2 17% år 5 42% 3 25% år 2 17% 4 33% år 1 8% 0 0% 1 > 9 år 2 17% 3 25% 5 Ingen uppgift 0% 0% 0 Summa % % 24 I tabell 23 ses att merparten av personerna har haft offentlig försörjning under lång tid. När det gäller personer som startat efter sommaren har 4 av 6 haft offentlig försörjning mellan 1-3 år och en person mer än 9 år. De personer som ses i tabell 24 på nästa sida var alla avslutade under januari Ingen person med uppstart efter sommaren 2014 har avslutats. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-10-24 i(d LS 1210-1368 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 2 *11-1 3 0 0 0 2 4 Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1 KALLELSE Borås 2010-08-18 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 26 augusti kl 13.15 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Slutredovisning av projekt Exsistre

Slutredovisning av projekt Exsistre 2014-09-26 Slutredovisning av projekt Exsistre Följande redovisning är en slutredovisning av projekt Exsistre som medfinansierats med stöd från Europeiska Socialfonden. Information om slutrapportering

Läs mer

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 (Dnr 2012:03 / 2) 1 (13) Årsberättelse 2011 1. Sammanfattning Målgruppen för den finansiella samordningen är personer

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Innehållsförteckning SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING... 5 BUDGET MED INRIKTNING FÖR 2014-2016... 5 REVISION

Läs mer

Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Samordningsförbundet

Läs mer