Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet"

Transkript

1

2

3 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, Tjänsteskrivelse Datum Ks/2015: Organisation Sida 1(1) Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Samspelet Sammanfattning Årsredovisningen för samordningsförbundet Samspelet har överlämnats till medlemskommunerna för godkännande. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Samspelet Verksamhetsberättelse 2012 Samordningsförbundet Samspelet Revisionsberättelse 2012 Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Ärendet Av revisionsberättelsen framgår att Årsredovisningen upprättats i enlighet med Lag om kommunal redovisning och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga Samordningsförbundet Samspelets Årsredovisning för 2014 till handlingarna. Skickas till Ekonomiavdelningen Morgan Persson Ekonomichef KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningskontoret Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Samordningsförbundet Samordningsförbundet Samspelet Org.nr avger Verksamhetsberättelse avseende 2014 års verksamhet Samverkan är INTE ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle. Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas ( SOU 2000:114) Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Plusgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

28 Sid(or) 2(34) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bidrag och medel år Ändamål... 4 Förbundets organisation... 5 Styrelse... 5 Kansli... 5 Förbundschef... 5 Beredningsgrupp/styrgrupper... 6 Revisorer... 6 Projektägare... 7 Verksamhet Samverkan för parterna/kompetensutveckling... 7 Långsiktigt mål... 7 Kortsiktiga mål:... 8 Kommunikation / Marknadsföring Kommunikationsplanen har reviderats under år 2013 inför år Lokal samverkan Samverkan kring medborgarens behov Långsiktigt mål: Finansierad deltagarverksamhet totalt år NPS Neuropsykiatrisk samverkan i 4 kommuner Porten Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlstad Stegen/Utsikten - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering Stegen Karlstad Stegen Hammarö Stegen Kristinehamn Stegen Grums/ Utsikten Grums KulturKlivet - arbetslivsinriktad rehabilitering Movement förebyggande verksamhet Framsteget gemensamt socialfondsprojekt Uppföljning och utvärdering SUS Deltagaren och deltagarens upplevelse Stegen/Utsikten Socioekonomiskt bokslut Ekonomisk berättelse Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

29 Sid(or) 3(34) Sammanfattning Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210) styr förbundets arbete genom två huvudpunkter: o att finansiera insatser i syfte att främja och arbeta för samverkan och samordning mellan parterna o att finansiera insatser för utsatta grupper i syfte att stödja medborgare, med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, att nå egen försörjning genom arbete alternativt studier Under hösten 2013 beslutade styrelsen om förändringar för en ny förbundsordning, vilken gäller från och med mars månad år Största förändringen är att varje medlem i styrelsen har en röst var. Samspelet har under 2014 finansierat strukturella insatser i syfte att främja samverkan, samarbete och samordning. Här ses samarbetsprojektet med integrerad samverkan och Förstudie Arena. Målet är att etablera en hållbar legitim samverkan i det vardagliga arbetet kring medborgaren. Både offentliga och privata arbetsgivare liksom brukare och brukarorganisationer har ingått i det gemensamma arbetet. Samverkan är inte helt enkelt! Samverkan tar tid! Samspelet är på god väg mot ökad samordning och samverkan genom styrelsens inriktningsbeslut att förbundet ska arbeta med Integrerad samverkan genom att bra verksamhet som utvecklats och utvärderats i Samspelet ska integreras i parternas ordinarie verksamheter. Samspelet är navet i verksamheten med processtöd. Integrerad samverkan innebär att parterna finansierar in i samverkansinsatsen och Samspelet finansierar processtödet. Det medför även att medel frigörs så att Samspelet i framtiden ska kunna bevilja finansiering till utveckling i nya insatser, med tydlig implementeringsmodell. Under 2014 har Samspelet finansierat 8 projekt för totalt 360 medborgare i våra fyra kommuner. Totalt har 192 personer avslutats varav 139 personer har avslutats mot arbete, studier eller finns aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Verksamheten på Hammarö har legat nere från februari men startades upp i augusti tillsammans med Stegen Karlstad. NPS-projektet avslutades per 31 maj där framtagna utredningsmetoder implementerats i ordinarie verksamhet. 2 insatser har startat under hösten KulturKlivet och Movement Medborgare remitteras ofta efter lång tid i offentlig försörjning och befinner sig därför mycket långt från arbetsmarknaden. Många har egentligen behov av sysselsättning och habilitering istället för arbetslivsinriktad rehabilitering. När inget annat finns att tillgå remitteras personen till nuvarande insatser inom Samspelet. Finansierade insatser genomgår ständigt genomlysningar för att ytterligare optimera insatserna för att möte allas behov. Följande verksamhetsberättelse är en fördjupning i, och komplement till, de områden som tas upp som en helhet i Årsredovisningen för år Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

30 Sid(or) 4(34) Bakgrund Samordningsförbundet Samspelet bildades år 2008 av Karlstad kommun tillsammans med övriga samverkansparter. Kommunerna Hammarö, Grums och Kristinehamn beviljades inträde i förbundet per 1 januari Samspelet s verksamhet har sin grund i Lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1 210). Syftet med lagstiftningen är att, genom samordningsförbunden, få en plattform med större möjligheter att ta ett helhetsansvar genom att samordna insatser från parterna, för medborgaren, då den enskilda myndigheten inte har, utifrån sin egen lagstiftning, möjlighet att tillgodose medborgarens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna möjlighetslagstiftning handlar om ett synsätt där medborgarens behov, förmåga och delaktighet är grunden för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det skapar förutsättningar för en ökad välfärd för den enskilde och en samhällsekonomisk vinst. Att pröva ny metodik, nya synsätt och ta nya grepp i samarbetet kring medborgaren är en av förbundets uppgifter. Lagstiftningen ger möjligheter att samordna resurser för att skapa förutsättningar för samhället att på ett gemensamt aktivt och konstruktivt sätt möta medborgarens behov av samverkande insatser myndigheterna emellan. Lagen ger mandat att ta gemensamma beslut om gemensamma målgrupper med gemensamma medel. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder vilka är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Behoven är fysisk-, psykisk- och/eller social problematik. Målsättningen är att, utifrån en samordnad individuell handlingsplan, samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser så att deltagaren har möjlighet att öka sin funktionsförmåga för att klara ett förvärvsarbete alternativt att studera. Bidrag och medel år 2014 Samordningsförbundet har, för sitt sjätte verksamhetsår 2014, erhållit bidrag från huvudmännen till en total ekonomisk ram på tkr för samverkan mellan parterna. Det egna kapitalet uppgick till tkr. Ändamål Förbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område svara för finansiell samordning inom arbetslivsinriktad rehabilitering mellan medlemmarna, för medborgarna, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1 210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsinsatser. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

31 Sid(or) 5(34) Förbundets organisation Styrelse Samordningsförbundet Samspelets styrelse är förbundets beslutande organ. Styrelsen består av sju ledamöter som har varsin ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Under hösten 2013 beslutade styrelsen om förändringar för en ny förbundsordning, vilken gäller från mars Största förändringen är att varje medlem i styrelsen har en röst var och att vissa beslut ska ske med kvalificerad majoritet. Styrelsens uppdrag är, enligt lagstiftningen, att som egen juridisk person: - besluta om mål och riktlinjer för finansiell samordning - besluta om finansiering av insatser - svara för uppföljning och utvärdering av insatser - aktivt verka för och understödja samverkan mellan parterna. Samspelet s presidium har träffats vid 6 tillfällen för att förbereda kommande möte. Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under år Samordningsförbundet har, under 2014, finansierat verksamhet inom området arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med behov av samordnande insatser mellan minst två av parterna. Därigenom skapas ett legitimt samarbete parterna emellan och resursanvändningen effektiviseras, vilket gagnar den enskilde medborgaren. Förbundet har även finansierat strukturövergripande insatser som samarbetsprojektet /Integrerad samverkan liksom förstudie Arena samt olika gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och planeringsdagar för Samspelets personal. Beslut finns också om finansiering i projekt inom kompetensutveckling inom psykisk ohälsa vilket har förskjutits i tid och kommer starta efter årssiktet. Kansli Kanslifunktionen består av heltidsanställd förbundschef. Vissa tjänster köps från Karlstad kommun; redovisning, ekonomi, juridik, upphandling, diarier, arkivering m.fl. Förbundschef Förbundschefen svarar för att förbereda ärenden så att styrelsen kan göra kvalificerade bedömningar och fatta väl grundade beslut, samt för att verkställa fattade beslut. I det ingår att framlägga ekonomiska rapporter och redovisa pågående verksamheter. Uppdraget innebär även att leda verksamhetsprocesser, ansvara för uppföljning och utvärdering samt tillse att fattade beslut följs. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska kontinuerligt informeras om väsentliga händelser. I arbetet ingår även att vara sammankallande för beredningsgruppen, lokala chefsgrupper och styr-/referensgrupper samt vid behov delta i lokala samverkansteam. Vidare utgör en del i arbetet att företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå, internt och externt, samt delta i olika nätverksgrupper. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

32 Sid(or) 6(34) Beredningsgrupp/styrgrupper Rekrytering till grupperna sker internt hos parterna och utgörs av högre chefer. Uppdraget är att tillsammans bevaka att medborgares och målgruppers behov av samordnade insatser uppmärksammas. Den enskilda myndighetens verksamhetsmål ska inte gå före. Vidare ska beredningsgruppen aktivt stödja samverkans- och samordningsinsatser samt skapa möjlighet till integrering i ordinarie arbete. Informationsspridning mellan förbundet och den egna organisationen är en annan viktig uppgift för gruppen. Beredningsgruppen ska vara förbundschefen behjälplig inför beslut i styrelsen. Det innefattar bland annat utveckling av verksamhetsstrategier och utveckling inom beslutade insatser, uppföljning och utvärdering, projektering av nya projekt/aktiviteter. Gruppen har under året haft 7 möten. Under hösten har arbetes fokus varit integrerad samverkan. Gruppen har deltagit i kompetensutvecklingsinsatser inom området. Lokala samverkans-/ styrgrupper finns i varje kommun och för varje insats. Merparten av dessa ledamöter finns även i Beredningsgruppen. Revisorer Samordningsförbundet Samspelet har granskats av en revisor tillsammans med sakkunniga biträden, i enlighet med förbundsordningen. Den förtroendevalda revisionen åvilar av landstingets revisor. Revisionen för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utförs av riksrevisionen. Landstinget upphandlade 2012 sakkunnigbiträde till samordningsförbunden. Tabell 1 Kostnadsbild Styrelse och Administration kansli i tkr år 2014 Kostnadsposter Utfall jan-dec 2014 Budget 2014 Arvode styrelse Administration kansli Revision Summa kostnader Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

33 Sid(or) 7(34) Alla ledamöter uppbär inte ersättning för förlorad arbetsinkomst, därav lägre kostnad än budgeterat. De lägre kostnaderna för administration kansli beror bland annat på att kontot marknadsföring inte belastats då tidningen Medspelaren inte producerats enligt plan samt att kontot för övriga tjänster inte belastats då förbundschefen utfört tänkta poster. Projektägare För verksamheten Stegen som bedrivs i alla kommuner är den kommunala socialförvaltningen projektägare. För Utsikten Grums innehar Arbetsförmedlingen, AMO Karlstad, den rollen liksom för Karlstadprojektet Porten. Karlstad kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Vuxenavdelningen är projektägare till KulturKlivet. Landstinget, division psykiatri var projektägare till NPS neuropsykiatrisk samverkan. Karlstad kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, IFA är arbetsgivare för de personer som jobbar i de strukturella projekten. Verksamhet 2014 Samverkan för parterna/kompetensutveckling I verksamhetsplanen för 2014 har styrelsen beslutat om långsiktiga och kortsiktiga mål. Långsiktigt mål Naturlig legitim samverkan och samordning mellan ingående parter för en ökad välfärd för medborgaren och en effektiv användning av resurser. Samspelet är plattformen för parternas samordning, samverkan och samarbete. Integrerad samverkan i det vardagliga arbetet, strukturpåverkan Implementering av lärdomar och metodik från projekten i ordinarie verksamheter Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Kommunen Samspelet Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

34 Sid(or) 8(34) Kortsiktiga mål: Samverkan och samordning ska resultera i gemensamma arbetsmetoder. Det är inte den egna partens regler som ska gagnas, utan möjligheter till samordning, samverkan och samarbete för och kring medborgaren. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för dem som arbetar nära och i Samspelet, samt att inbjuda andra handläggare hos parterna att delta. Bedriva resurseffektiva verksamheter där varje part är aktiv så att deltagare genom en helhetslösning har möjlighet att nå sitt individuella mål. Ny metodik, nya projekt mm Styrelsen har beslutat att avsätta medel för att kunna erbjuda möjligheter till finansiering av nya angreppssätt för att nå en ökad välfärd. Finansieringen är en startmotor för nytänkande i ordinarie verksamheter. Lokala samverkansgrupper ska finnas för lokal gemensam styrning av finansierade insatser frö medborgarna i kommunerna. Grupperna har egna träffar, träffar med handläggare och med projektsamordnare. Måluppfyllelse lång- och kortsiktiga mål Arbetet kring integrerad samverkan, och därmed legitim samverkan, har pågått under hela året. Under hösten intensifierades arbetet genom att projektledare anställdes för samarbetsprojektet. Resurs har köpts från NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) i handledande syfte. I och med detta har Samspelets arbete blivit en nationell förebild över hur förbund kan övergå från helt projektstyrd verksamhet mot målet integrerad samverkan. Det nationella projektet för framtagande av indikatorer, finansierat av Socialdepartementet, vilket har pågått parallellt under hösten, har varit till stor hjälp för att fokusera på frågan Är vi på rätt väg i vår samverkan/ vårt samarbete.? Styrelsen fastställde inriktningsbeslutet att: - Bra verksamhet som utvecklats och utvärderats i Samspelet ska integreras i parternas ordinarie verksamheter. Samspelet är navet i verksamheten med processtöd. Integrerad samverkan innebär att parterna finansierar in i samverkansinsatsen och Samspelet finansierar processtödet. Det medför även att medel frigörs så att Samspelet i framtiden ska kunna bevilja medel till utveckling i nya insatser, där en tydlig implementeringsmodell ska finnas i ansökan. Detta beslut utgör grunden för att ovanstående lång- och kortsiktiga mål kommer att uppfyllas även om det innebär ett stort fortsatta arbete både för chefer och handläggare. Uppföljning av, och arbetet för, inriktningsbeslutet kommer ske i Samspelets olika grupperingar och i styrelsen under kommande år. Tidsplan för aktiviteter inom området är beslutade för minst ett år framåt. Medborgarens inflytande har förstärkts under 2014 genom att brukarperspektivet lyfts mer och mer som en central faktor i det gemensamma arbetet både i planering och Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

35 Sid(or) 9(34) praktiskt arbete. Brukare och brukarorganisationer har involverats både i Förstudie Arena och i samarbetsprojektet med spill-off-effekter till övriga insatser. Tillsammans gör vi skillnad är inte längre en vision, en klyscha, utan genom utfört arbete och beslut under 2014 så är devisen uppnådd, eller på väg att bli uppnådd. Vi är på rätt väg! Vi har fortsatt mycket att jobba med för att kunna behålla och förbättra! Aktiviteter under 2014 Styrelse En styrelseledamot deltog i den nationella konferensen för samordningsförbund i april. Ordförande deltog i spridningskonferens för Esf-projektet Gevalis, Lidköping samt i spridningskonferensen Mobilisering för ungas etablering i Värmland, Karlstad. Styrelsen deltog, i februari, i den av Värmlandsförbunden arrangerade konferens för styrelser och kommunal-/landstingsråd med fokus Nu utvecklar vi välfärden tillsammans. Johan Jonsson föreläste och flera deltagarinsatser presenterades. Styrelse, Berednings-styrgrupper samt Samspelets personal Styrelsen och beredningsgruppen har haft 2 gemensamma kompetensutvecklingstillfällen vid under året tillsammans med Samspelets personal. I januari startade vi upp gemensamt kring Integrerad samverkan. I november hölls en lunch- till lunch -konferens inom samma område där inriktningsbeslut togs om att vi ska arbeta för integrerad samverkan. Flera chefer har under hösten deltagit i arbetsgrupper inom detta område. Handläggare Några träffar har genomförts på lokal nivå, i olika omfattning, i våra fyra kommuner. Förbundet hade planerat en gemensam träff i maj där Consensio-utbildningen var grunden. På grund av få anmälda ställdes dagen in. Många av de handläggare som är mest involverade i förbundets insatser blev engagerade i förstudien Mobilisering för ungas etablering i Värmland. Det lokala kartläggningsarbetet har inneburit stor tidsåtgång vilket medfört att mättnaden kring gemensamma träffar varit nådd. Kartläggningen har bidragit till förbundets verksamhet ute i kommunerna samt även gett en spridning om Samspelet ut i andra led än tidigare, bland annat till gymnasieskolor, LSS-verksamhet, integration. I augusti anställdes en projektledare för att under ett halvt år arbeta specifikt och intensivt med att få till rutiner kring samarbete och Integrerad samverkan. Flera handläggare och chefer har deltagit i de träffar som ordnats gällande integrerad samverkan, liksom flera brukare från våra insatser och från intresseorganisationerna. Projektmedarbetare Projektmedarbetarna har i augusti genomgått en utbildning i SUS (system för uppföljning av samverkansinsatser) gällande inmatning av uppgifter samt rapportuttag. Utbildningen skedde i Karlstad, i kommunens datasal, med utbildare knuten till nationella gruppen för SUS-frågor. Andra förbund anslöt till utbildningen. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

36 Sid(or) 10(34) Alla medarbetare deltog i två halvdags-planeringsdagar i juni där syftet var att lära av varandra, utarbeta gemensamma instrument i det dagliga arbetet och för uppföljning. Flera av medarbetarna har varit mycket aktiva i arbetet med samarbetsprojektet/ integrerad samverkan och med Förstudie Arena. Merpartern av medarbetarna deltog i Gevalis spridningskonferens i Lidköping. Där insåg vi att vi göra samma saker, en del gör vi lite bättre och några lite sämre samt att det finns möjligheter att förbättra, vilket vi jobbat vidare med under hösten. Strukturprojekten Samarbete/integrerad samverkan och Förstudie Arena Båda projekten har inneburit ett aktivt deltagande inom samordningsförbundet, internt hos parterna och externt. För Arena har merparten av kompetensutvecklingsinsatserna legat inom Karlstad. Parallellet med samarbetsprojektet Integrerad samverkan pågick ett projekt för framtagande av indikatorer inom området, finansierat av socialdepartementet. Då vårt samarbetsprojekt är en nationell pilot har vi deltagit i indikatorarbetet. Det har inneburit flera konferenser i Stockholmsområdet, workshop i Karlstad mm för både projektledare och förbundschef. Förbundschefen Tjänstemännen i Samordningsförbunden i Värmland har träffats 5 gånger under året. Gemensamt anordnades konferensen Nu utvecklar vi välfärden tillsammans. Under året har Samspelet representerats på en konferens med Västra Götalandsnätverket för förbundschefer, två konferenser med Östra nätverket för samordningsförbund, Nationella konferensen i april samt flera nationella konferenser under hösten gällande integrerad samverkan och arbetet med indikatorer för detta. Tabell 2. Kostnadsbild kompetensutveckling/processtöd i tkr år 2014 Kostnadsposter Utfall jan -dec 2014 Budget 2014 Tjänster Resor och Material Summa kostnader Kommunikation / Marknadsföring Kommunikationsplanen har reviderats under år 2013 inför år 2014 Vi kommunicerar internt och extern via hemsida samspelet på facebook, nyhetsbrev och broschyrer. Kommunikation är något som också måste underhållas och hållas levande hela tiden. Hemsidan uppdateras kontinuerligt av förbundschefen. Där finns protokoll, förbundsordning, information om projekt/insatser, aktuella dokument, widgets mm. En intern inloggningssida finns för interna anteckningar, arbetsmetoder och mallar. Här har alla parters medarbetare access genom lösenord. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

37 Sid(or) 11(34) Samspelet har en grupp på Facebook där många av länets politiker och högre chefer finns med i informationsgruppen. Nyhetsbrev om verksamheterna skickas ut till mer än 200 mailadresser efter månadens styrelsesammanträde. Extra Nyhetsbrev utges om informationsbehov föreligger. Generella broschyrer och insats-specifika broschyrer finns för spridning av information om Samspelet och finansierade insatser. Den generella broschyren finns i två upplagor; en för handläggare och medborgare samt en som riktar sig till offentliga och privata arbetsgivare (företag). Roll-ups finns att använda vid olika forum, konferenser och event. Press och media har, till viss del, varit oss behjälpliga i informationsspridningen men mer finns att önska. Tidningen Medspelaren, framtagen i samarbete mellan kooperativet Mediagruppen och Samspelets deltagare, skulle utkommit med sitt premiärnummer sent i höstas. Första tidningen är klar i februari 2015 och kommer spridas genom egna kanaler till våra parter, samarbetspartner, allmänhet och media. Informationsinsatser har skett, och behöver ske med upprepning, på tex APT hos våra parter. Vi har haft flera studiebesök av medarbetare från våra parter samt från studerande på Karlstads Universitetet. Förstudie Arena har i mycket hög grad bidragit till att sprida information om Samspelet i många olika forum, internt och speciellt externt, med arbetsgivare som fokus. Måluppfyllelse Förbundets uppdrag och finansiering av insatser kommuniceras ut hos parterna och till befolkningen. Arbetet går sakta framåt och förbundet blir mer känt. Måluppfyllelsen anses god där vi har möjlighet att ansvara själva. Svårigheter finns att nå press och media. Vi fortsätter att kontakta dessa forum. Kostnader för kommunikation ligger inom den administrativa posten. Lokal samverkan Lokala samverkansgrupper finns på chefsnivå i våra fyra kommuner. De fungerar även som styrgrupp till förbundets finansierade insatser på orten. I Kristinehamn, Grums och på Hammarö har samverkansteam, bestående av handläggaren från vara parter funnits under I Kristinehamn har det varit svårt att få en meningsfull struktur för arbetet därför avslutades teamet i december. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

38 Sid(or) 12(34) Den Värmlandsövergripande förstudien Mobilisering för ungas etablering har involverat merparten av samverkansteamens deltagare. Lokal samverkan har naturligtvis lyfts i Samarbetsprojektet, vilket involverat både handläggare och chefer. Måluppfyllelse Den lokala samverkan har till viss del lyfts på styrgruppernas möten samt på chefsmöte inom Mobilisering för ungas etablering där även handläggare ofta deltagit, liksom i Samarbetsprojektet lokal grupperingar. Samtidigt som det varit stort fokus på Mobilisering och Samarbetsprojekt med en hel del tidsåtgång så efterfrågar handläggare gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Samverkan kring medborgarens behov Ett av förbundets uppdrag är att, utifrån medborgarnas behov, finansiera samordnade insatser mellan förbundets parter. Samspelet skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering samt utveckla nya arbetsmetodiker och arbetssätt i våra verksamheter. Tillsammans skapar vi en plattform där vi har en helhetssyn på individens behov och tar ett samlat ansvar, utifrån medarbetarnas gemensamma kompetens, för insatser som vi inte har möjlighet till inom våra enskilda myndigheter. Synsättet, innebär att den enskilde individens behov, förmåga och delaktighet, är grunden för vilken arbetslivsinriktad rehabilitering som erbjuds där syftet är att öka medborgarens välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier. Styrelsen finansierar, via projekt-/insatsplaner, uppdrag att utföra samordnad verksamhet för medborgaren. Långsiktigt mål: Att, genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, öka välbefinnandet och förmågan hos medborgaren att närma sig arbetsmarknaden, att kunna få ett arbete, och att kunna behålla det, alternativt att börja studera, och att orka fullfölja utbildningen, för en hållbar framtid. De kortsiktiga målen finns med under respektive verksamhet som beskrivs nedan. Finansierad deltagarverksamhet totalt år 2014 Förbundet har finansierat 8 deltagarverksamheter under 2014 varav 4 av verksamheterna har liknande koncept, Stegarna och Utsikten. Varje insats/projekt har en lokal styrgrupp vilken även fungerat som lokal samverkansgrupp. Dessa gruppers arbetsmetodik har utvecklats och kan utvecklas fortsatt. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

39 Sid(or) 13(34) Tabell 3. Kategorisering av Samspelets finansierade projekt/verksamheter 2014 Aktivitet/ Projekt Förebyggande Arbetslivsinr. rehabilitering Huvudsäte i Start/ avslut Stegen Karlstad X Karlstad Stegen/ Utsikten X Grums Stegen Kristinehamn X Kristinehamn Stegen Hammarö X Hammarö NP-samverkan X X Karlstad Porten Karlstad X Karlstad KulturKlivet X Karlstad Movement X Kristinehamn finansierade förbundet 8 deltagarverksamheter med totalt 360 deltagare. Av de totala 360 deltagarna är 6 anonymt registrerade och 12 är konsultationer, vilka registreras endast till antal. Uppföljning går endast att göra på de totalregistrerade 342 deltagarna, av vilka 178 har startat under året och 192 avslutats. I denna verksamhetsberättelse, vilken är ett komplement till Årsredovisningen, kommer inte de totala utfallen för all verksamhet visas utan endast utfall per finansierad insats. Summering av alla deltagarinsatser visar att fler deltagare, under år 2014, är yngre än vad som varit fallet tidigare vilket även innebär att tiden i offentlig försörjning innan insats minskat i antal år. Fler män än kvinnor går ut i arbete alternativt är aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Fler kvinnor än män börjar studera efter avslutad insats. Fler kvinnor får beviljad ersättning frän Försäkringskassan efter avslut. Försörjningsstödet minskar markant efter deltagande i förbundets insatser. Byte av personal innebär tapp flödet i deltagarverksamheter. NPS Neuropsykiatrisk samverkan i 4 kommuner NPS, för personer år, boende i Samspelets kommuner, startade 2013 på grund av sjukvårdens stora svårigheter att svara upp mot det ökande behovet av utredningar inom det neuropsykiatriska området. Innan och under projektet identifierades brister i ordinarie sätt att utreda, i uppföljningen av gjorda utredningar med länkning till stödåtgärder och behandlingar samt i partssamarbete kring personen. Finanseringen från Samspelet innebar utvecklande av ny arbetsmetodik gällande utredning samt utvecklande av metodik för samordning mellan NPS och parterna i efterföljande uppföljning för ett hållbart liv efter utredning. Landstinget var projektägare och finansierade cirka hälften av projektets totalkostnader. NPS var nära kopplat mot neuropsykiatriska mottagningen inom division psykiatri. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

40 Sid(or) 14(34) Hösten 2013 var mycket turbulent baserat på olika tolkningar om NPS var ett kökortningsprojekt eller en möjlighet till ökad samverkan och samarbete kring deltagaren. Projektet/projektägaren och övriga parter hade olika syn. Landstinget valde under våren att avsluta projektet i förtid. Uppnådda resultat från projekttiden har implementerats i landstingets ordinarie arbete. Tabell 4. Antal deltagare inskrivna i projektet NPS med utfall om sysselsättning för och efter avslutad utredning Sysselsättning vid avslutad insats Kvinnor Män Diff Före Efter Före Efter Kvinna Man Arbetssökande (jobready) 12 41% 11 38% 7 26% 8 30% -3% 4% Förvärvsarbetar 7 24% 6 21% 6 22% 12 44% -3% 22% Studerar 4 14% 8 28% 3 11% 5 19% 14% 7% Tot. antal avslutade deltag Måluppfyllelse NPS Måluppfyllelse har skett gällande framtagen metodik med tidig identifikation av nivå på insatser utifrån bedömning av personers olika behov. Personen har erbjudits en samordnad individuell plan där behov förelegat och där möjlighet till samverkan mellan aktuella parter aktualiserats. I tabellen ovan ses en knapp minskning, före och efter utredning, för kvinnors länkning mot arbetsmarknaden, däremot har några kvinnor börjat studera. När det gäller männen ses en ökad länkning mot både arbetsmarknaden och studier. Samspelet bidrog under 2014 med 688 tkr till NPS-projektet. Porten Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering i Karlstad Porten, ett treårigt projekt för unga år, startade i april 2013 på initiativ från ett samarbete mellan Karlstad kommun, IFA och Arbetsförmedlingen. Deltagaren ska ha en diagnostiserad funktionsnedsättning och behov av extra stöd för att nå en hållbar situation på arbetsmarkanden. Arbetet bygger på Supported Employment, med en variation av IPS, med målet att deltagaren ska kunna finna ett arbete, få det och kunna behålla det. Studiebesök till olika arbetsgivare är utgångspunkten där cirka hälften av deltagarna startar med en prövning/praktik inom kommunen. För de personer som startat inom det privata näringslivet har hållbara lösningar redan infriats. Gruppverksamhet finns som en del i projektet när behov föreliggare hos deltagarna. Arbetsförmedlingen är projektägare där projektledaren har sitt ursprung på IFA. Förstudie Arena har under 2014 bidragit med de delar som finns beskrivet i Portens projektplan men som inte hunnits med inom Porten på grund av lägre bemanning än beräknat. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

41 Sid(or) 15(34) Tabell 5. Antal deltagare inskrivna i projektet Porten under år 2014 Deltagarantal Antal delt. vid periodens start Antal nya delt. under perioden Antal avslutade delt. under perioden Antal delt. vid periodens slut Total antal delt. under perioden Kvinnor Män Konsultationer. Ej könsuppdelad Antal anonyma delt. Ej könsuppdelad Antal delt. inkl anonyma delt. Totalt Tabell 6. Tid i försörjning innan Porten Tid i off. Försörj. före insats Kvinnor Män Totalt < 1 år 5 19% 9 35% år 9 35% 10 38% år 4 15% 3 12% år 3 12% 2 8% 5 > 9 år 1 4% 0 0% 1 Ingen uppgift 4 15% 2 8% 6 Summa % % 52 Deltagare i Porten kan under den maximala inskrivningstiden 3 år ha olika anställningar mot målet att få en hållbar vardags- och arbetssituation. Det innebär att registreringen i SUS inte överensstämmer med hur många som gått ut i arbete då personen inte är avslutad utan finns kvar för stöd under arbetsperioden. Tabell 7 beskriver de som är avslutade från Porten. Bland övriga deltagande har merparten haft någon form av anställning under deltagandetiden. Anställningarna är fördelade i lika proportioner mellan kommunala och privata arbetsgivare. Tabell 7. Totalt avslutade från Porten under 2014 Sysselsättning vid avslutad insats Kvinnor Män Diff Före Efter Före Efter Kvinna Man Arbetssökande (jobready) 1 10% 2 20% 0 0% 2 29% 10% 29% Förvärvsarbetar 0 0% 5 50% 0 0% 2 29% 50% 29% Studerar 2 20% 0 0% 1 14% 0 0% -20% -14% Tot. antal avslutade deltag De som startar som studerande i Porten är personer från gymnasiesärskolan, vilka fångas tidigt för Porten där ett deltagande lett till arbete. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

42 Sid(or) 16(34) Tabell 8. Avslutsanledningen från Porten Avslutsanledning Kvinnor Män Totalt Utskriv. (arb, stud, jobready) 5 50% 2 29% 7 Fortsatt rehab 2 20% 3 43% 5 Sjukdom 0 0% 0 0% 0 Föräldra-ledig 0 0% 0 0% 0 Flyttat 3 30% 2 29% 5 Utan mätning 0 0% 0 0% 0 Övrigt 0 0% 0 0% 0 Summa % 7 100% 17 Här i tabell 8 syns avslutsanledningen för de 17 som lämnat Porten. 5 har gått tillbaka till parterna för fortsatt rehabilitering (oftast med aktivitetsersättning), 7 är avslutade till arbete och 5 har flyttat. Av de 5 som flyttat till grannkommuner hade 2 fått jobb men där uppföljningen från Porten inte kunde fortsätta pga flytt och därför är personen avslutad. Alltså skulle man istället kunna skriva att 9 av 17 avslutats till arbete. Tabell 9. Förändrad försörjning efter deltagande i Porten under år 2014 Försörjning vid start och avslut i insats Kvinnor Män Förändring Före Efter Före Efter Kvinna Man Totalt Uppgift saknas Sjuk- /Rehabpenning Sjuk-/Aktivitetsers A-kassa Aktivitetsstöd Försörjningsstöd Studiemedel CSN Annan offentlig försörjning Ingen offentlig försörjning Summa Måluppfyllelse Porten Målet att samtliga deltagares arbetsförutsättningar ska bli klarlagda har uppfyllts förutom för några av dem som valt att flytta. Målet att genom studiebesök och träningsplatser prova olika yrkesområden utifrån intressen och tidigare kunskaper har uppfyllts. Målet att 70 % av deltagarna ska erhålla en subventionerad anställning utifrån deras arbetsutbud under projektperioden. År 2014 har 66 % fått arbete och finns kvar i Porten Av de som avslutats har 9 av 17 (53 %) fått arbete vida avslut (inklusive avflyttade). Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

43 Sid(or) 17(34) Antalet försörjningsstödstagare har minskat med 10 personer och antal personer med egen försörjning har ökat med 7 personer. De personer som kommit in till Porten med studiestöd är personer som kommit direkt från särskola till Porten. Processmålet att offentliga förvaltningar, myndigheter och övriga arbetsgivare ser unga med funktionsnedsättning som en resurs i samhället och i arbetslivet är ett arbete som påbörjats speciellt genom förstudie Arena. Tabell 10. Kostnadsbild Porten i tkr från Kostnadsposter Utfall jan- dec 2014 Budget 2014 Tjänster Specifika deltagarkostnader Summa kostnader Under år 2014 har det varit fler diskussioner kring finansiering av nettolönekostnader liksom åtkomst av kommunala anställningar. Inför 2015 är dessa problem lösta i en gemensam överenskommelse med Karlstad kommun där Porten har tillgång till 10 OSA-platser och har ingångar till kommunala anställningar. Därför finns en högre kostnad än beräknat samt att semester enligt BE-avtal tagits ut i lön, vilket inte ska ske. Stegen/Utsikten - Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering Basverksamheten, i våra fyra kommuner, finns till för personer med behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Verksamheten startade i Karlstad vid årsskiftet 2008 och i Grums och Kristinhamn hösten På Hammarö startade verksamhet först i februari I Grums ändrade, i januari 2014, målgruppen till personer år med mer inriktning mot studier. Insatsen bytte då namn till Utsikten. Arbetsmetodiken överensstämmer i stort med Stegarnas och redovisas därför tillsammans här. Behovsgruppen är personer med en komplex psykisk, fysisk och/eller social problematik. Deltagarens motivation och stegförflyttning är en förutsättning. Vi ska etablera en för medborgaren målinriktad och i alla delar effektiv samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess, där våra olika resurser ska samlas kring medborgaren för att nå målet egen försörjning genom arbete eller studier. Det lokala perspektivet och den lokala samordningen ska främjas! I Stegen och Utsikten arbetar vi efter KAPA-metodiken; kartläggning, aktiviteter, prövning/praktik och avslut mot en hållbar livssituation. Arbetsmetodiken utgår från att alla deltagare ska ha en samordnad individuell plan med väl dokumenterad överenskommen stegförflyttning var tredje månad. Möjlighet ska finnas till individuella aktiviteter och till gruppaktiviteter utifrån deltagarens behov. Aktiviteter ska finnas att tillgå vid minst tre tillfällen per vecka. Supported Employment-metodiken ska användas mer frekvent där vi stödjer deltagaren i olika insatser parallellt med arbetsprövning och praktik. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

44 Sid(or) 18(34) Utvärdering av stegförflyttning ska ske tillsammans med parterna minst var tredje månad mot målet att 35 % ska nå egen försörjning genom arbetet eller studier. Resterande personer ska erbjudas rätt insats hos rätt part. Vid bedömd icke-stegförflyttning ska, vi i samverkan, länka personen till den part där individens behov bäst kan ombesörjas. Förändringar har, mer eller mindre, pågått i respektive Stege under verksamhetsåret. Nya samverkansformer prövas tillsammans med nya idéer för att förbättra samverkansoch deltagarprocessen. Förtydligande finns, nedan, under varje Stege på varje ort. Stegen Karlstad Under 2014 har ett flertal förändringar skett i Stegen gällande personal och organisation. Stegen Hammarö blev en del i Stegen Karlstad efter sommaren Deltagarspecifika delar kommer redovisas per Karlstad och per Hammarö. Däremot kommer ekonomin samredovisas. Arbetet är en ständigt levande process där förändringar sker hela tiden för att optimera verksamheten för våra deltagares bästa möjligheter. En handlingsplan för arbetet beslutades i augusti där mål och effekter blir mer tydligt. Vissa förändringar har beslutats separat under projekttiden med projektplanen som grund. Styrgruppen arbetade tillsammans med Stegen i framtagandet av planen. Mottagningsteamet har utvecklats under året. Arenadialoger och studiebesök har hjälpt till att skapa mer kontakt mellan deltagare och arbetsgivare med möjlighet till prövning. Vi försöker att tillvarata nuvarande medarbetares olika kompetenser på ett optimalt sätt där representation finns från våra fyra parter. Antal tjänster i Karlstad uppgår till 4,35 där projektledaren även fungerar som processledare på 25 %. Stegen Hammarö omfattar en heltidstjänst. Aktiviteter för deltagare, utvecklingsarbete mm sker tillsammans med Karlstad. Det har varit, och är, stor efterfrågan på att få delta i Stegen Karlstad. Tabell 11. Antal deltagare inskrivna i Stegen Karlstad Antal Deltagarantal Antal delt. vid periodens start Antal nya delt. under perioden avslutade delt. under perioden Antal delt. vid periodens slut Total antal delt. under perioden Kvinnor Män Konsultationer. Ej könsuppdelad Antal anonyma delt. Ej könsuppdelad Antal delt. inkl anonyma delt. Totalt I tabell 12 på nästa sida ses att antal deltagare är högst i åldersspannet år. Personer under 40 år har förtur men ska erbjudas deltagande efter kötiden 2 månader. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: Internet: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil:

45 Sid(or) 19(34) Tabell 12. Åldersspridning Stegen Karlstad år 2014 Ålder Kvinnor Män Totalt % 9 22% % 9 22% % 15 37% % 8 20% % 0 0% 0 Summa % % 104 Tabell 13. Utbildningsbakgrund hos personer inskrivna i Stegen Karlstad under år 2014 Utbildning Kvinnor Män Totalt Grundskola 16 25% 15 37% 31 Gymnasium 31 49% 19 46% 50 Högsk./ Univ. upp till 3 år 4 6% 3 7% 7 Högsk./ Univ. mer än 3 år 5 8% 2 5% 7 Saknas/ okänd 4 6% 2 5% 6 Annan eftergymnasial utb 3 5% 0 0% 3 Summa % % 104 Tabell 14. Tid i försörjning innan Stegen Karlstad Tid i off. Försörj. före insats Kvinnor Män Totalt < 1 år 5 19% 9 35% år 9 35% 10 38% år 4 15% 3 12% år 3 12% 2 8% 5 > 9 år 1 4% 0 0% 1 Ingen uppgift 4 15% 2 8% 6 Summa % % 52 I tabell 14 ses att merparten av personerna har haft en offentlig försörjning mellan 1-3 år vilken är en sänkning av tidsspannet från tidigare verksamhetsår Tabell 15. Totalt avslutade från Stegen Karlstad under 2014 Sysselsättning vid avslutad insats Kvinnor Män Diff Före Efter Före Efter Kvinna Man Arbetssökande (jobready) 1 6% 2 13% 0 0% 11 55% 6% 55% Förvärvsarbetar 0 0% 1 6% 0 0% 7 35% 6% 35% Studerar 0 0% 3 19% 0 0% 3 15% 19% 15% Tot. antal avslutade deltag Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

46 Sid(or) 20(34) Tabell 16. Avslutsanledningen från Stegen Karlstad år 2014 Avslutsanledning Kvinnor Män Totalt Utskriv. (arb, stud, jobready) 5 31% 13 65% 18 Fortsatt rehab 4 25% 3 15% 7 Sjukdom 3 19% 3 15% 6 Föräldra-ledig 0 0% 0 0% 0 Flyttat 0 0% 0 0% 0 Utan mätning 0 0% 1 5% 1 Övrigt 4 25% 0 0% 4 Summa % % 36 Här i tabell 16 syns avslutsanledningen för de 36 personer som lämnat Stegen där betydligt fler män än kvinnor är utskrivna till arbete. Tabell 17. Tid i Stegen Karlstad innan avslut Tid i insats för avslutade deltagare Kvinnor Män Totalt 0-3 mån 1 6% 0 0% mån 1 6% 3 15% mån 7 44% 7 35% mån 4 25% 6 30% 10 >19 mån 3 19% 4 20% 7 Summa % % 36 Tabell 18. Förändrad försörjning efter deltagande i Stegen Karlstad under år 2014 Försörjning vid start och avslut i insats Kvinnor Män Förändring Före Efter Före Efter Kvinna Man Totalt Uppgift saknas Sjuk- /Rehabpenning Sjuk-/Aktivitetsers A-kassa Aktivitetsstöd Försörjningsstöd Studiemedel CSN Annan offentlig försörjning Ingen offentlig försörjning Summa Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

47 Sid(or) 21(34) Måluppfyllelse Stegen Karlstad Målet att 35 % ska ut i arbete eller studier har uppfyllts då 14 personer av 36 avslutade (39 %) studerar eller arbetar. 14 personer har fortsatt till att vara aktivt arbetssökande vilket innebär att ytterligare 39 % förflyttats mot arbetsmarknaden. Totalt har alltså 28 personer av 36 (78 %) stegförflyttats mot arbetsmarknaden. 6 av 36 utskrivna (17 %) var i behov fortsatt långvarig medicinsk rehabilitering och 7 av 36 (19 %) var i behov av fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 5 av 36 (14 %) har avslutats av andra anledningar. Tabell 19. Kostnadsbild Stegen Karlstad/Hammarö år 2014 Kostnadsposter Utfall jan dec 2014 Budget 2014 Tjänster, lokaler, IT, telefoni, övr. verksamhetskostnader Specifika deltagarkostnader Summa kostnader Bemanningen har inte uppgått till budgeterad omfattning då bemanningen från psykiatrin och Försäkringskassan inte uppgått till beslutad nivå under första halvåret. Stegen Hammarö Verksamheten startade i februari Då projektledaren valde att återgår i ordinarie arbete och förändringar skedde inom kommunen så lades verksamheten på is fram till och med juni 2014 för att, efter styrelsebeslut i april, ingå som en del i Stegen Karlstad. Genom detta sågs en möjlighet att kvalitetssäkra arbetet, undvika ensamarbete och få tillgång till de aktiviteter som finns via Stegen Karlstad. Deltagare startade i Stegen Hammarö under augusti/september. Lokal finns på Hammarö och tillgång till lokaler finns i Orangeriet Karlstad. Inflödet har inte riktigt kommit igång under hösten. De personer som i tabell 20 nedan ses som avslutade är alla avslutade i januari 2014 innan förändring till nuvarande insats Tabell 20. Antal deltagare inskrivna i Stegen Hammarö år 2014 Deltagarantal Antal delt. vid periodens start Antal nya delt. under perioden Antal avslutade delt. under perioden Antal delt. vid periodens slut Total antal delt. under perioden Konsultationer. Ej könsuppdelad Antal anonyma delt. Ej könsuppdelad Antal delt. inkl anonyma delt. Kvinnor Män Totalt Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

48 Sid(or) 22(34) I tabell 21 nedan ses spridningen i åldrar gällande deltagaren i Stegen Hammarö. Av de 6 personer som nyregistrerats efter sommaren är 5 under 28 år. Tabell 21. Åldersspridning Stegen Hammarö år 2014 Ålder Kvinnor Män Totalt % 5 42% % 2 17% % 4 33% % 1 8% % 0 0% 0 Summa % % 24 Tabell 22. Utbildningsbakgrund hos personer inskrivna i Stegen Hammarö under år 2014 Utbildning Kvinnor Män Totalt Grundskola 5 42% 4 33% 9 Gymnasium 6 50% 7 58% 13 Högsk./ Univ. upp till 3 år 0 0% 0 0% 0 Högsk./ Univ. mer än 3 år 0 0% 1 8% 1 Saknas/ okänd 0 0% 0 0% 0 Annan eftergymnasial utb 1 8% 0 0% 1 Summa % % 24 Tabell 23. Tid i försörjning innan Stegen Hammarö Tid i off. Försörj. före insats Kvinnor Män Totalt < 1 år 2 17% 2 17% år 5 42% 3 25% år 2 17% 4 33% år 1 8% 0 0% 1 > 9 år 2 17% 3 25% 5 Ingen uppgift 0% 0% 0 Summa % % 24 I tabell 23 ses att merparten av personerna har haft offentlig försörjning under lång tid. När det gäller personer som startat efter sommaren har 4 av 6 haft offentlig försörjning mellan 1-3 år och en person mer än 9 år. De personer som ses i tabell 24 på nästa sida var alla avslutade under januari Ingen person med uppstart efter sommaren 2014 har avslutats. Postadress: Besöksadress: Kontaktuppgifter: Organisationsnr: Bankgiro: Karlstads kommun, ASF Trädgårdsgatan 1 A, Tel: E-post: KARLSTAD Stadsträdgården Mobil: Internet:

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 Antagen av styrelsen 2013-11-29 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet Samspelet Arbetsmarknads-och socialförvaltningen /IFA Tel:054-540 50 44 2(1 6)... 1 Inledning

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Kommunikationsplan. Reviderad kommunikationsplan för år Bakgrund. Syfte. Mål

Kommunikationsplan. Reviderad kommunikationsplan för år Bakgrund. Syfte. Mål Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-11-12 1(5) Reviderad kommunikationsplan för år 2012 Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Kommunikationsplan

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Årsredovisning 2013 för samordningsförbundet Samspelet

Årsredovisning 2013 för samordningsförbundet Samspelet Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-05 Ks/2014:10 019 Samverkan, externt Årsredovisning 2013 för samordningsförbundet

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr 222000-2477. avger. avseende 2013 års verksamhet

Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr 222000-2477. avger. avseende 2013 års verksamhet 2014-03-05 Samordningsförbundet Samordningsförbundet Samspelet Org.nr avger Verksamhetsberättelse avseende 2013 års verksamhet Samverkan är INTE ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 Antagen av styrelsen. 1 Inriktning Samordningsförbundens grundläggande inriktning är att utifrån en helhetssyn ta ett samlat ansvar genom att samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr 222000-2477. Avger härmed. Delårsredovisning. av verksamhet och räkenskap under perioden

Samordningsförbundet Samspelet. Org.nr 222000-2477. Avger härmed. Delårsredovisning. av verksamhet och räkenskap under perioden 2014-08-19 Samordningsförbundet Samspelet Org.nr Avger härmed Delårsredovisning av verksamhet och räkenskap 01 januari 30 juni 2015 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-01-27 1(5) Minnesanteckningar Beredningsgruppen Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 30(39) Kommunstyrelsen Ks/2015:107 139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

2012-02-27 Samordningsförbundet Samordningsförbundet Samspelet Org.nr avger Verksamhetsberättelse avseende 2011 års verksamhet Samverkan är INTE ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Datum: 2009-05-27 Tid: 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt Ritzman, Örebro

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2016 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Ansökan Medel för extra insatser inom Finsam Projekt Complete

Ansökan Medel för extra insatser inom Finsam Projekt Complete Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2016-02-29 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt, Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan Medel för extra insatser inom

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Projektplan Utsikten Grums

Projektplan Utsikten Grums Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(6) Projektplan Utsikten Grums Inledning Utanförskap och marginalisering av unga människor i samhället kostar mycket, såväl i mänskligt utanförskap

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2011

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2011 1 Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2011 Uppföljning av samverkan Sedan 2007 har samordningsförbunden i Västra Götaland haft gemensam satsning på uppföljning av sin verksamhet. Genom det regionala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer