Sjukresehandbok för vårdgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukresehandbok för vårdgivare"

Transkript

1 Sjukresehandbok för vårdgivare Ver

2 Innehållsförteckning ALLMÄNT... 1 SJUKRESEHANDBOKEN... 1 SJUKRESA... 1 TILLSTÅNDSGIVARE... 1 INFORMATION TILL PATIENTER... 1 REGLER FÖR TILLSTÅNDSGIVNING... 1 PERSONER MED FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... 2 REMITTERING/HÄNVISNING TILL ANNAN VÅRDGIVARE... 2 SÄRSKILDA BOENDEN... 2 FÄRDMEDEL OCH RESEVILLKOR... 3 SAMPLANERING... 3 ENSAMÅKNING... 3 PLACERING I BILEN... 3 MEDFÖLJARE... 3 EXTRA SERVICE... 3 BAKÅTVÄND BILBARNSTOL OCH BÄLTESKUDDE... 4 TRANSPORTRULLSTOL OCH TRAPPKLÄTTRARE... 4 ANSLUTNINGSRESA... 4 KOSTNADER FÖR SJUKRESOR... 5 HÖGKOSTNADSSKYDD... 5 EGEN ANORDNAD TRANSPORT MED TAXI/RULLSTOLSTAXI... 5 EGEN BIL... 5 PARKERINGSKOSTNADER VID RESA MED EGEN BIL... 5 AVGIFTSFRIA RESOR... 6 ÖVERSIKT EGENAVGIFTER... 6 UTOMLÄNSPATIENTER... 8 AKUT VÅRD... 8 ÖVERFLYTTNINGSRESOR... 8 PLANERAD VÅRD UTANFÖR HEMLANDSTINGET... 8 FÖRLOSSNING I ANNAT LANDSTING... 8 ANNAN VISTELSEADRESS ÄN FOLKBOKFÖRINGSADRESSEN T EX SOMMARVISTELSE... 9 HANTERING I SJUKRESESYSTEMET... 9 UTLÄNDSKA MEDBORGARE OCH ASYLSÖKANDE ASYLSÖKANDE TILLSTÅNDSLÖSA NORDEN, EU/EES LAND HANTERING ÖVRIGA LÄNDER HANTERING I SJUKRESESYSTEMET VÅRDGIVARE UTAN BEHÖRIGHET UTBILDNING I SJUKRESESYSTEMET UTOMLÄNSPATIENTER VID RESOR KVÄLLAR OCH HELGER DRIFTSTOPP I SJUKRESESYSTEMET KONTAKTUPPGIFTER TELEFONLISTA FÖR BESTÄLLNING AV SJUKRESA... 15

3 Allmänt Sjukresehandboken Sjukresehandboken är ett komplement till regelverket för sjukresor. Denna tar upp de viktigaste delarna av regelverket samt förtydligande av vissa regler. För information om beställning av sjukresa och förarnas skyldigheter se vår hemsida: Sjukresa Med sjukresa avses en patients resa till och/eller från vård och behandling och patientens folkbokföringsadress eller, i undantagsfall, vistelseadress. Vården och behandlingen ska ske i Stockholm läns landstings regi eller av vårdgivare med avtal med landstinget. Tillståndsgivare Vid bedömning av resekostnadsersättning för eget utlägg alternativt tillstånd registrerat i sjukresesystemet ska tillstånd alltid ges av behandlande vårdgivare som tillhör eller har avtal med Stockholms läns landsting. Med vårdgivare menas personal som enligt lag är skyldig att föra journalanteckningar som läkare, psykolog, tandläkare, tandhygienist, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, medicinsk fotterapeut, logoped, hörselvårdsassistent, kurator och kiropraktor. Exempel på vårdgivare (eller personal inom vården) som inte är tillståndsgivare är undersköterska, tandsköterska, medicinsk sekreterare och receptionist. Information till patienter Vårdgivaren ska informera patienten om sjukresor och att sjukresor kostar. Vid övriga frågor ska patient kontakta Kundservice för färdtjänst på tel Regler för tillståndsgivning Tillstånd till sjukresa beviljas om patienten på grund av den aktuella behandlingen eller sitt aktuella medicinska, fysiska eller psykiska tillstånd i övrigt har väsentliga svårigheter att förflytta sig till eller att resa med allmän kollektivtrafik för resor till och från vård och behandling. Ett tillstånd får innehålla högst 20 resor och vara giltigt högst 3 månader. 1

4 Skäl som inte medger rätt till sjukresor är: Patienten har långt till/från mottagningen. Tänk på att ta hänsyn till patientens förmåga att förflytta sig till eller använda allmän kollektivtrafik utifrån det medicinska, fysiska eller psykiska tillståndet. Tidpunkt för besöket medför att det är besvärligt att färdas med allmän kollektivtrafik. Krav/egen begäran från patient. Patienten inte har pengar till en egen taxi. Resa till företagshälsovård, hälsokontroller, egenvård och friskvård. Personer med färdtjänsttillstånd Den som innehar tillstånd till färdtjänst har bedömts ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik. Innehavare av färdtjänsttillstånd är därför, enligt landstingsfullmäktiges beslut LS , utan föregående prövning och mot uppvisande av giltigt färdtjänstkort berättigad till sjukresor för vård och behandling. Observera att patienten själv har rätt att välja om de vill resa med sjukresa eller färdtjänst. Tillståndsgivning och registrering ska ske enligt gällande rutiner för sjukresor. Remittering/hänvisning till annan vårdgivare När vårdgivaren remitterar/hänvisar en patient till annan vårdgivare gäller följande: Remitterande/hänvisande enhet ska registrera tillstånd för en (1) enkelresa till mottagande enhet, därefter tar mottagande enhet över ansvaret för registrering av tillstånd. Undantaget är tillstånd till och från röntgen, provtagning och hjälpmedelscentraler. Då registrerar remitterade/hänvisande enhet två (2) enkelresor, dvs. både fram och återresa. Särskilda boenden Kommunala verksamheter (särskilda boenden) är inte berättigade att arbeta i sjukresesystemet. Dessa verksamheter ska få hjälp av er att registrera sjukresor och sjukresekort när de ringer till er. Det spelar i detta fall ingen roll om den boende är remitterad från en annan vårdgivare till er för vård och behandling. Det är alltid vårdgivare som arbetar i landstingets regi eller med avtal med landstinget som ska registrera tillstånd för sjukresa. Tillståndsgivare är då den kommunala sjuksköterskan, det är dennes namn och titel samt namnet på boendet som skrivs på tillståndsgivarraden i systemet. 2

5 Färdmedel och resevillkor Stockholms läns landsting ersätter och anordnar resor med följande färdmedel: Taxi Specialfordon/rullstolstaxi Egen bil Sjukresor är endast sittande transporter Liggande transport är inte en sjukresa. Du som vårdgivare hänvisas att kontakta Sirius för liggande transport, tel Samplanering Sjukresor ska i möjligaste mån samplaneras. Samplanering innebär att resenärer samordnas för gemensam resa tillsammans med en (1) annan resenär. Ensamåkning Undantag från samplanering (ensamåkning) får endast beviljas om patienten med hänsyn till sitt medicinska, fysiska eller psykiska tillstånd inte klarar av att resa tillsammans med andra t.ex. på grund av att patienten är infektionskänslig. Placering i bilen Förekommande placeringar i taxi är framsätesplacering och fri placering. Placering i framsätet beviljas den som har behov av ökat benutrymme eller reglerbart säte vid resa med taxi. Fri placering innebär att man ska kunna sitta på vilken passagerarplats som helst i fordonet. Medföljare Om patienten inte klarar att genomföra sjukresan på egen hand eller på annat sätt är beroende av hjälp i samband med sjukvårdsbesöket ska patienten beviljas medföljare. Max antal medföljande är tre personer. Extra service Om en patient har tillstånd till taxi och behöver lättare ledsagning kan extra service beviljas. Med extra service avses att föraren hämtar och lämnar patienten vid bostadsdörren och avdelningsexpeditionen. Observera att patienten inte lämnas till personal. Rullstol finns inte med i den här fordonstypen. För att föraren ska utföra extra service måste en instruktion om var patienten ska hämtas och lämnas ges till beställningscentralen eller i bokningen av bilen på Mina sidor (bokning via nätet). 3

6 Föraren har inget ansvar för journaler eller andra handlingar som följer med patienten. Bakåtvänd bilbarnstol och bälteskudde Det går att beställa en (1) bakåtvänd bilbarnstol (6 mån 4 år). Säg till vid telefonbeställning av fordonet eller gör notering vid beställning via Mina sidor (beställning via nätet). En (1) bälteskudde eller motsvarande teknisk lösning finns i varje bil och behöver inte beställas. Observera! Babyskydd (0-6 mån) måste patient/vårdnadshavare tillhandahålla själv. Enligt avtal finns det inte i taxin om man väljer att resa med sjukresekort. Transportrullstol och trappklättrare Finns det behov av en transportrullstol och/eller en trappklättrare måste ett tillstånd för specialfordon registreras i sjukresesystemet. För att föraren ska ta med sig detta vid hämtning av patienten måste instruktion ges till beställningscentralen eller via Mina sidor (beställning via nätet). Föraren hämtar och lämnar patienten vid bostadsdörren och hämtar och lämnar patienten till behörig personal i vården. En instruktion måste lämnas om var patienten ska hämtas och lämnas till beställningscentralen eller i bokningen av bilen på Mina sidor. Föraren har inget ansvar för journaler eller andra handlingar som följer med patienten. Anslutningsresa Landstinget ersätter anslutningsresa med egen bil eller taxi i de fall personer i glesbygd har mer än två (2) km till närmaste hållplats för allmän kollektiv trafik. Anslutningsresa med egen bil. Tillstånd för egen bil registreras i sjukresesystemet. På blankett för reseersättning antecknas av vårdgivare att tillståndet är en anslutningsresa till namngiven närmaste större hållplats för allmän kollektivtrafik. Anslutningsresa med taxi. Patienten betalar kontant i taxin för resa till närmaste större hållplats för allmän kollektivtrafik. Taxikvitto i original skickas tillsammans med ett utav vården eget formulerat tillstånd för anslutningsresa. Tillståndet ska skrivas på papper med brevhuvud, namn och titel på tillståndsgivare, giltighetsdatum och antal beviljade enkelresor samt namn och personnummer på patient. Glöm inte att patienten ska ange sitt clearingnummer och bankkontonummer i brevet för att få tillbaka eventuell ersättning insatt på konto. Egenavgift för anslutningsresa är 50 kronor per enkelresa. Exempel på vad en anslutnings resa är kan du läsa under avsnittet Översikt egenavgifer. 4

7 Kostnader för sjukresor Patienter betalar alltid egenavgift för sjukresa, max 140 kronor per enkel resa. Detta oavsett vilka och hur många färdmedel som används vid ett och samma restillfälle. Patienten blir alltid fakturerad i efterskott vid resor som utförs med sjukresekortet, ingen betalning sker då i bilen. Läs mer om egenavgifter på sidorna 7 och 8. Högkostnadsskydd Högkostnadsskyddet för resor till/från vård och behandling är kronor och beräknas under en tolvmånadersperiod från första resan. Högkostnadsskyddet omfattar samtliga färdsätt till/från vård och behandling och beräknas på den egenavgift personen betalat. Högkostnadsskyddet gäller bara under pågående tolvmånadersperiod. Även om patienten har uppnått högkostnadsskydd ska det medicinska tillståndet alltid ligga till grund för sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon. Egen anordnad transport med taxi/rullstolstaxi När patienten betalar hela kostnaden för taxiresan har denne möjlighet att få ersättning för sitt utlägg med avdrag för egenavgift. Vårdgivaren beviljar då resan i efterhand enligt reglerna för tillståndsgivning i sjukresesystemet. Det medicinska tillståndet ligger alltid till grund vid bedömning av tillståndsgivning i efterskott. Egen bil Ersättning för resa med egen bil utgår med 17 kronor per mil med avdrag för egenavgift på max 50 kronor enkelresa. Det är enbart patienten som betalar egenavgift. Om flera personer reser med samma bil utgår endast ersättning för sträckan som patienten är med i bilen. Ersättning utgår alltid endast till patienten. Parkeringskostnader vid resa med egen bil Parkeringskostnader överstigande 20 kronor per besökstillfälle i öppenvård vid vårdoch behandling ersätts. Avgiften 20 kronor ingår inte i högkostnadsskyddet. Följande krav gäller för rätt till ersättning: Kvitto på parkeringskostnad Besökskvitto från vårdgivaren Tillstånd från vårdgivaren avseende resa med egen bil, gäller även för anslutningsresa. 5

8 Avgiftsfria resor Resa mellan vårdgivare, överflyttningsresor (gäller både inom- och utanför SLL) När patient hänvisas till annat landsting p.g.a. platsbrist vid förlossning, strålning eller neonatalvård Tvångsvårdade patienter Resa utanför länet efter beslut om vårdgaranti Översikt egenavgifter Landstingsfullmäktige fastställer egenavgiften som resenären ska erlägga. Egenavgiften faktureras i efterhand. Färdsätt Tillstånd Egenavgift Högkostnadskort Anslutningsresa Landstinget ersätter anslutningsresa med egen bil eller taxi i de fall personer i glesbygd har mer än 2 km till närmaste hållplats för kollektiva färdmedel. Personen betalar en egenavgift för samtliga använda färdsätt. Kommentar: Landstinget godkänner resor som sker till närmaste större busstation, pendeleller tågstation (Roslagsbanan, tunnelbana mm) från bostaden/vårdgivaren. Gäller även om det finns en hållplats på närmare håll. Exempel: En person bor 3 kilometer utanför Ösmo. Personen har ett planerat besök på SÖS. Det finns inga medicinska skäl att åka bil eller taxi hela vägen till sjukhuset. En anslutningsresa kan då beviljas till Ösmo pendeltågstation för vidare färd till SÖS. Syftet med regeln är att minska de långa resorna som sker med bil/taxi som samtidigt inte är nödvändiga ur medicinsk synpunkt. Anslutningsresan ska ses som ett stöd för vårdgivaren att förebygga detta. Beviljas av behandlande läkare eller annan vårdgivare 50 kr Ingår Taxi Vid begäran om ersättning ersätts det faktiska beloppet med avdrag för gällande egenavgift. Vid resa med taxi till eller från sjukhus/vårdcentral/annan vårdgivare får inget uppehåll/omväg göras. Landstinget förbehåller sig rätten att kräva tillbaka felaktigt utbetald ersättning. Beviljas av behandlande läkare eller annan vårdgivare Max 140 kr Ingår Egen bil Beviljas av 50 kr Ingår 6

9 Ersättning för resa med egen bil utgår med 17 kronor per mil med avdrag för egenavgift. Om flera personer reser med samma bil utgår endast ersättning för en person. behandlande läkare eller annan vårdgivare Parkeringskostnader överstigande 20 kr/ besökstillfälle i öppenvård vid vård- och behandling ersätts. Följande gäller för att ha rätt till ersättning: - Kvitto på parkeringskostnad - Besökskvitto från vårdgivaren - Tillstånd från vårdgivaren avseende resa med egen bil, gäller även anslutningsresa. Tåg/flyg Vid resa med tåg bör ersättning beräknas efter billigaste färdklass om inte personens tillstånd kräver annat. Sitt-, ligg- eller sovplatser ersätts utan särskilt tillstånd. Egen båt När allmänna kommunikationer saknas ersätts resa i egen båt med 20 kr per sjömil med avdrag för egenavgiften. Taxibåt Vid kontant utlägg: Patienten ersätts med faktisk kostnad med avdrag för egenavgift. Vid fakturering: Patienten ordnar själv resan med Taxibåt, uppger sitt sjukresekortsnummer som referens. Taxiföretaget fakturerar Färdtjänsten den faktiska kostnaden och Färdtjänsten fakturerar egenavgiften till patienten. Beviljas av behandlande läkare eller annan vårdgivare Beviljas av behandlande läkare eller annan vårdgivare Beviljas av behandlande läkare eller annan vårdgivare. Vid tillståndsgivni ng i sjukresesyste met, ta hänsyn till färdmedel till och/eller från Taxibåten. 140 kr Ingår 50 kr Ingår 140 kr Ingår 7

10 Utomlänspatienter Om en patient tillfälligt vistas utanför sitt hemlandsting lämnas ersättning för resekostnader enligt följande. Akut vård Kontantutlägg för resa i samband med första besöket till närmaste vårdgivare ersätts av hemlandstinget. Återresan från vården till patientens tillfälliga vistelseadress i vårdlandstinget samt resor till ett (1) återbesök beviljas av vårdlandstinget, hemlandstinget ersätter. Ersättning lämnas också för resekostnader om vårdgivaren i vårdlandstinget hänvisar patienten vidare till annan vårdgivare för akut vård. För att få ersättning måste hänvisningen vara till den närmaste belägna vårdgivaren. För utomlänspatienter som kommer in akut i Stockholm innebär det att man kan åka total tre sjukresor med sjukresekortet, en resa tillbaka till vistelseadressen och tur och retur för ett återbesök. Överflyttningsresor En patient som är inskriven på sjukhus utanför sitt hemlandsting för vård som regleras enligt avtal, beviljas överflyttning till sjukhus i hemlandstinget. Vårdlandstinget anordnar resan utifrån patientens medicinska behov. Hemlandstinget ersätter vårdlandstinget för överflyttningstransporten. Om patienten själv begär överflyttningstransporten svarar denne själv för resekostnaden. Planerad vård utanför hemlandstinget Ersättning för resekostnader lämnas om patienten remitterats av sitt hemlandsting till annat landsting för planerad vård eller behandling. Riksavtalsremiss eller betalningsförbindelse krävs. Om patienten själv begärt att få vård eller behandling utanför sitt hemlandsting utgår ingen resekostnadsersättning. Förlossning i annat landsting Ersättning för resekostnader lämnas om patienten hänvisas av Stockholms läns landsting till annat landsting för förlossning. 8

11 Ersättning lämnas för patientens och en medföljandes resa från patientens hemadress och från förlossningskliniken i Stockholms läns landsting till förlossningskliniken i vårdlandstinget. På motsvarande sätt ersätts återresan från förlossningskliniken till patientens hemadress. Annan vistelseadress än folkbokföringsadressen t ex sommarvistelse Det krävs intyg från behandlande vårdgivare för att få ersättning till och från annan vistelseadress än sin folkbokföringsadress. Patienten får under en 12- månadersperiod vistas 5 veckor på en annan adress än sin folkbokföringsadress och få sina sjukresor resor ersatta. Det motsvarar totalt 70 enkelresor. Det måste finnas intyg från behandlade vårdgivare att vården är nödvändig och bestående, exempelvis dialys och Waran-provtagning. Ersättning kan utgå för resor både inom och utom Stockholm län. Är vården utanför Stockholms län är regeln att man får ersättning till närmaste vårdgivare från vistelseadressen. Hantering i sjukresesystemet Vårdgivare och personer som har behörighet i sjukresesystemet kan inte registrera sjukresor för utomlänspatienter i systemet. För tillstånd ska blanketten för Tillstånd för sjukresor användas, den finns på sjukresors hemsida: Resorna administreras av Kundservice för färdtjänst, för mer information och hjälp ring helpdesk på telefon

12 Utländska medborgare och asylsökande Asylsökande För att styrka att patienten är asylsökande ska alltid giltigt LMA-kort uppvisas. Vid tillståndsgivning av resa ska LMA-nummer anges. Om patient inte har ett LMA-kort ges inga sjukresor. Egenavgift är 40 kr/enkel resa. Dessa patienter omfattas inte av högkostnadsskyddet. Tillståndslösa Tillståndslös är: Personer som befunnit sig i Sverige med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som har löpt ut och därefter stannar kvar i landet. Personer som har sökt uppehållstillstånd här, men som fått avslag på sin ansökan och som därefter håller sig undan verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning. Personer som kommer till Sverige utan att någon gång ge sig till känna för myndigheterna. Exempel på personer som vistas utan uppehållstillstånd d v s är tillståndslös: en tidigare asylsökande som fått avslag på asylansökan och som håller sig undan avvisning. en tidigare avvisad som rest in i Sverige igen. en person som arbetar här utan att ha sökt nödvändiga tillstånd. en person som stannat kvar när visumet gått ut en anhörig som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och som stannar kvar här. Patient som inte fyllt 18 år har tillgång till, subventionerad: Fullständig Hälso- och sjukvård Regelbunden fullständig tandvård Läkemedel Den vård som ges ska vara landstingsfinansierad och kan bedrivas i landstingets regi eller av privata aktörer. En tillståndslös har inte möjlighet att få subventionerad vård av vårdgivare som arbetar enligt Lag om läkarvårdsersättning (1993:1651) eller Lag om ersättning för sjukgymnastik (1993:1652) eller om våden inte omfattas av lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 10

13 tillstånd. Tillståndslös som fyllt 18 år har tillgång till, subventionerad: Vård som inte kan anstå Mödrahälsovård Vård vid abort Preventivmedelsrådgivning Läkemedel som receptförskrivs i samband med hälso- och sjukvård Hälsoundersökning Tandvård som inte kan anstå Vård som inte kan anstå Begreppet vård som inte kan anstå är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar. Begreppet omfattar behandling av sjukdomar och skador i de fall där även måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten. Även psykiatrisk vård och följdinsatser till vården omfattas. Vilken vård som inte kan anstå för en patient får i det enskilda fallet avgöras av läkaren. När ovanstående uppfylls har patienten rätt till sjukresor. Tillstånd och sjukresekort registreras av Kundservice för färdtjänst och sjukresor. För tillstånd ska blanketten för Tillstånd för sjukresor användas, den finns på sjukresors hemsida Skriv ut blanketten och faxa tillståndet till helpdesk för sjukresor på faxnummer: Skriv Tillståndslös på blanketten. Egenavgiften för dessa patienter är 40 kronor per enkelresa. Dessa patienter omfattas inte av högkostnadsskyddet. Tillståndslös är inte: EU-medborgare. Person som tillfälligt vistas i landet, t ex turister eller affärsresenärer. Person som har sökt och väntar på tillstånd och befinner sig i landet t ex anhöriginvandring. Norden, EU/EES land Kostnader för akuta resor och nödvändig vård inom Stockholms läns landsting som är styrkt med giltigt europeiskt sjukförsäkringskort eller intyg E106, eller E112 ersätts. Egenavgiften motsvarar den för folkbokförda i Stockholms läns landsting fastställda avgiften. För nordiska medborgare krävs endast fotolegitimation. Hantering För tillstånd ska blanketten för Tillstånd för sjukresor användas, den finns på sjukresors hemsida Skriv ut blanketten och faxa tillståndet tillsammans med kopia på giltigt underlag (se ovan under rubrik: Norden, EU/EES land) till helpdesk för sjukresor på faxnummer:

14 Resorna administreras av Kundservice för färdtjänst, för mer information och hjälp ring helpdesk, telefon Övriga länder Patienter från övriga länder är inte berättigade sjukresor. 12

15 Hantering i sjukresesystemet Sjukresesystemet är ett program som innehåller sekretessbelagd information, därför är en god säkerhet viktig vid administration av sjukresor. Dina användaruppgifter är personliga och får inte lånas ut. Felaktig användning av systemet leder till påföljder. Som användare i sjukresesystemet bör du hålla dig aktiv i systemet genom att logga in och logga ut minst en gång var tredje månad. Annars blir du låst i systemet. För att häva spärren ringer du till helpdesk under öppettiderna för helpdesk. Vårdgivare utan behörighet För de vårdgivare som inte har behörighet i sjukresesystemet och ska bevilja tillstånd för sjukresa ska blanketten Tillstånd för sjukresor användas. Den skickas till Kundservice för färdtjänst under öppettiderna för helpdesk. Det är en elektronisk blankett som skickas direkt till en e-postlåda. Blanketten hittar man på sjukresors hemsida: Beställningar som görs med blanketten bör göras med framförhållning, minst två (2) dagar innan resan. Om patienten måste åka inom kort, ring till helpdesk och meddela att en blankett (Tillstånd för sjukresa) är skickad för snabbare handläggning. Utbildning i sjukresesystemet För att få behörighet till sjukresesystemet så måste man genomgå en utbildning i regelverket för sjukresor. Utbildningen anordnas av Kundservice för färdtjänst. För mer information om utbildningen, se sjukresors hemsida: Utomlänspatienter vid resor kvällar och helger Vårdgivare och personer som har behörighet i sjukresesystemet kan inte registrera sjukresor för utomläns- eller utländska patienter i systemet. På kvällar och helger får dessa patienter lägga ut pengar själva för resor och sedan få ersättning av sitt hemlandsting eller hemland i efterskott. Be patienten spara sina kvitton för utlägg. För de akutmottagningar som har sjukresebiljetter går dessa bra att använda för utomlänspatienter. Sjukresebiljetterna gäller endast vanlig taxi (ej specialfordon/rullstolstaxi) och endast inom SLL. Glöm inte att skicka in följesedeln som ni fick med biljetterna till oss. Följesedel samt instruktion finns även på vår hemsida: Driftstopp i sjukresesystemet Patienter som ska åka taxi och inte kan vänta på att systemet kommer igång vid tillfälligt stopp måste lägga ut pengar för en vanlig taxi. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med ett tillstånd för reseersättning i efterskott från er. 13

16 För de akutmottagningar som har sjukresebiljetter går dessa bra att använda. Sjukresebiljetterna gäller endast vanlig taxi (ej specialfordon/rullstolstaxi) och endast inom SLL. Glöm inte att skicka in följesedeln som ni fick med biljetterna till oss. Följesedel samt instruktion finns även på vår hemsida: Observera! Sjukresebiljetter får endast användas till patienter som är bosatta i Sverige. Utländska medborgare med tillfällig vistelse i Sverige får betala kontant för taxi. Patienter som ska åka med specialfordon och är i behov av en akut resa kan ringa till Rullstolstaxi och betala kontant i bilen. Spara taxikvittot och skicka in det till oss i original tillsammans med ett tillstånd för reseersättning i efterskott från er. Vid beställning måste det anges om transportrullstol behövs dvs. om patienten inte har egen rullstol. Detta då alla rullstolstaxibilar inte har transportrullstol. Om trappklättrare behövs ska detta också uppges vid beställning. För närvarande kan Rullstolstaxi bokas hos nedanstående leverantörer. Leverantör Telefonnummer Samtrans Taxi Taxi Kurir Ekerö Taxi Norrtälje Taxi Södertälje Taxi

17 Kontaktuppgifter Helpdesk för vårdgivare, telefonnummer Öppettider: måndag-torsdag , fredag Patienter hänvisas till Kundservice för färdtjänst, telefonnummer Öppettider: måndag-fredag , lördag - söndag Adress: Färdtjänsten, Box 30103, Stockholm Hemsida: E-post: Faxnummer: Telefonlista för beställning av sjukresa Funktion / Leverantör Telefonnummer Sjukresa med taxi Sjukresa med specialfordon Sjukresa med specialfordon/rullstolstaxi (kundval) Samtrans Taxi Taxi Kurir Ekerö Taxi Norrtälje Taxi Södertälje Taxi Resegarantin Färdtjänst med taxi Färdtjänst med specialfordon Talsvar, automatbeställning via telefon Mina Sidor Länk för beställning av resa över nätet finns på sjukresors hemsida 15

Sjukresehandbok för vårdgivare

Sjukresehandbok för vårdgivare Trafikförvaltningen Sr^G STOCKHOLMS LANS LANDSTING Sjukresehandbok för vårdgivare För dig som behöver hjälp vid hantering av sjukresor Ver.4 2014 Innehållsförteckning KONTAKTUPPGIFTER 1 KUNDSERVICE FÖR

Läs mer

Sjukresehandbok för vårdgivare

Sjukresehandbok för vårdgivare JUL Trafikförvaltningen ZSrSE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING : Sjukresehandbok för vårdgivare För dig som behöver hjälp vid hantering av sjukresor Ver.5 2015 Innehållsförteckning KONTAKTUPPGIFTER 1 KUNDSERVICE

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa)

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) Bilaga 1 Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) 1 Inledning Definition sjukresa Sådan vård- eller behandlingsresa för vilken

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Till Vårdgivare Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Förtydligande av gällande regler för olika transportmöjligheter för patienter inom Stockholms läns landsting. Innehåll Förtydligandet

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 REGLER FÖR FÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-23, 71 att gälla fr o m 2007-01-01. INLEDNING

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor

Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB CSN/Student-kort Nej Postnummer Ort Ev. mobiltelefonnummer Rollator, fällbar Rullstol, fällbar Lätt elrullstol (

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun Färdtjänst En del av kollektivtrafiken Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun 2 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstresan är en resa

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2013-12-05 Sida 2 av 15 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2011-2015... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Till dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar.

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 samt reviderat den 27 mars 2012, 35 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Riktlinjer vid riksfärdtjänst

Riktlinjer vid riksfärdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer vid riksfärdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. GRUNDER FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...3 2. PRÖVNING AV TILLSTÅND TILL RIKSFÄRDTJÄNST...4

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Bilaga. 39 Socialnämnden 2013-05-22 Reservation ärende 5: Riktlinjer för bedömning av insatser enligt SOL. Vi socialdemokrater tycker det är positivt att man

Läs mer

Resa med Färdtjänsten

Resa med Färdtjänsten Resa med Färdtjänsten Juni 2010 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Anpassning av kollektivtrafiken... 4 Närtrafiken... 6 Resa med Färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2014

Resa med färdtjänst Februari 2014 Resa med färdtjänst Februari 2014 Sjukresor Som färdtjänstresenär har du även rätt till sjukresor. Om du behöver åka till landstingsansluten vård och behandling kan du få sjukresor av din vårdgivare. Du

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2012

Resa med färdtjänst Februari 2012 Resa med färdtjänst Februari 2012 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande 2009 Zandra Granfeldt 2009-04-01 2009-04 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD 1 1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 1.2 Allmänt 1.3 Så kallade gömda barn 1.4 Gömda/papperslösa

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

2012-10. Resa med riksfärdtjänst

2012-10. Resa med riksfärdtjänst 2012-10 Resa med riksfärdtjänst 1 Resa med riksfärdtjänst Den allmänna kollektivtrafiken med buss, tåg, flyg och båt ska utformas så att så många som möjligt ska kunna använda den. För dig som på grund

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun 071101 Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun Kommunal färdtjänst Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 1 av 6 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV RIKSFÄRDTJÄNST I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 2 av 6 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Läs mer

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former:

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, men med fordon som är avsedda för personer med funktionshinder. När du åker färdtjänst

Läs mer

Färdtjänstreglemente för Vara kommun

Färdtjänstreglemente för Vara kommun Färdtjänstreglemente för Vara kommun Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-31 38 att gälla fr.o.m. 2010-06-01 Innehållsförteckning Antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna biljettbestämmelser.................... 2 Barn och skolungdom....................... 2 Studeranderabatt och ungdom

Läs mer

Serviceresor Malmö stad

Serviceresor Malmö stad Serviceresor Malmö stad Information om färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Färdtjänsten i Malmö stad... 4 Ansöka om färdtjänsttillstånd... 5 Färdtjänst för barn och ungdomar... 6 Tidsbegränsade

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 2 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 servicenivåer... 3 arbetsresor... 4 flytta från kommunen... 4 förlorat eller skadat färdtjänstkort...

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 15 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-19 HSN 1210-1219 Handläggare: Mehrnaz Aram Pia Skarin Yttrande över förslag om vård till personer

Läs mer