Kommunplan och budget för 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016"

Transkript

1 e2 unfullmäktig m m o k v a d Besluta Kommunplan och budget för 2016

2 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget Inledning Omvärldsanalys Samhällsekonomiska förutsättningar... 8 Kapitel 3. Styrning av verksamheten vision och strategiska målområden Vision för Tyresö kommun Strategiska målområden Kapitel 4 Planeringsförutsättningar Befolkningsutvecklingen i Tyresö kommun Ekonomiska förutsättningar Kapitel 5. Styrning och uppföljning av nämndernas och bolagens verksamheter Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg Verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem Verksamhetsområde 3: Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområde 4: Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområde 5: Äldreomsorg Verksamhetsområde 6: Gymnasieskola Verksamhetsområde 7: Vuxenutbildning Verksamhetsområde 8: Arbetscentrum Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar) Verksamhetsområde 10: Plan och exploatering Verksamhetsområde 11: Väghållning och park Verksamhetsområde 12: Miljö och trafik Verksamhetsområde 13: Vatten och avlopp Verksamhetsområde 14: Renhållning Verksamhetsområde 15: Bygglovsverksamhet Verksamhetsområde 16: Näringsliv Verksamhetsområde 17: Gemensam verksamhet Verksamhetsområde 18: Kommunalförbund Verksamhetsområde 19: Politisk verksamhet

3 Verksamhetsområde 20: Tyresö Bostäder AB Verksamhetsområde 21: Övriga bolag Kapitel 6. Program för uppföljning av privata och kommunala utförare Bakgrund Regelverk Privat utförare Programmets omfattning Styrprocessen Konkurrensneutralitet Mål och uppdrag Riktlinjer Rätt till insyn Upphandling Kapitel 7. Uppföljning, internkontroll och kommunikation Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier Riskhantering och internkontroll Kommunikation Kapitel 8. Styrprocessens årshjul Bilagor Bilaga 1: Förteckning över kommungemensamma styrdokument Bilaga 2 Förteckning över indikatorer för de strategiska målen Bilaga 3. Sammanställning över samtliga politiska prioriteringar under perioden Bilaga 4. Beslut om taxor och avgifter Bilaga 5: Finansiella sammanställningar - Tabell 1: Resultaträkning Bilaga 6: Investeringsprogram Bilaga 7: Driftbudget per verksamhetsområde

4 Inledning Kommunens uppdrag är att erbjuda service och tjänster av god kvalitet till kommunens invånare, för deras olika skeden i livet. Inom kommunen ska vi säkerställa att vi har en helhetssyn, medborgarfokus och att vi arbetar långsiktigt. För att kommunens resurser ska utnyttjas effektivt och ge högsta möjliga kvalitet är det också viktigt att medarbetare på alla nivåer inom kommunen involveras och är delaktiga i kvalitetsarbetet. Vi har en gemensam vision och strategiska målområden som ledstjärnor för allt arbete inom Tyresö kommun. Utifrån dessa kommunicerar vi även kommunens mål och strategier till medborgarna. Kommunplanen beslutas av kommunfullmäktige och beskriver målen och inriktningen för perioden I kommunplanen anges den gemensamma visionen och mål inom fem strategiska målområden. Dessa fastställs för hela mandatperioden. I planen anges också inriktningen för vart och ett av de 21 verksamhetsområdena. Varje avsnitt om respektive verksamhetsområde inleds även med en beskrivning av verksamhetens innehåll och syfte. Dessutom anges ett antal särskilda uppdrag till nämnderna. Tyresö kommun arbetar med styrning, planering och uppföljning av kommunens arbete. Detta syftar till att ge Tyresöborna största möjliga nytta för skattepengarna. Målstyrningen i kommunen sker i allt väsentligt enligt den styrprocess som godkändes av kommunfullmäktige den 14 april Förutsättningarna för kommunens planering uppdateras årligen, och en ny ekonomisk plan fastställs av fullmäktige. Denna kommunplan bygger på de ekonomiska och demografiska förutsättningar som var kända 30 april Målen och de ekonomiska ramarna baseras på den omvärldsanalys som tagits fram i samverkan mellan nämnder, förvaltningar, råd och fackliga organisationer. Anslagsfördelningen och de särskilda uppdragen till verksamhetsområdena omprövas varje år utifrån bland annat förändrade ekonomiska och demografiska förhållanden. Målstyrningsprocessen För att kommunens vision ska kunna förverkligas krävs att hela organisationen arbetar mot de angivna målen. Målstyrningsprocessen är ett stöd i detta arbete med att uppfylla kommunens uppdrag och mål. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer vision och mål inom fem prioriterade strategiska målområden. De anger även inriktning och anslagsfördelning för varje verksamhetsområde. Fullmäktige har också möjlighet att ge särskilda uppdrag till nämnderna. De strategiska målen formuleras så att de är nedbrytbara på nämndnivå. Uppdragen till nämnderna kan beskrivas som åtaganden som omfattar specifika och avgränsade aktiviteter eller insatser som antingen är tidsatta eller ska genomföras under mandatperioden. 4

5 Nämndernas uppdrag Nämnderna formulerar mål utifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige fastställer ska gälla för varje verksamhetsområde. Dessa fastställs för ett år i taget. Nämnderna har även möjlighet att ge särskilda uppdrag till förvaltningarna. I nämndplanerna fastställs kvalitetsgarantier för verksamhetsområdet. Enheterna bidrar genom aktiviteter Enheterna formulerar aktiviteter som ska bidra till att nämndens mål och kvalitetsgarantier uppfylls samt till att eventuella uppdrag genomförs. Enheterna har möjlighet att formulera egna mål inom ramen för enhetens uppdrag och kommunens vision och övergripande mål. Uppföljning är viktigt i målprocessen Samtliga mål ska följas upp med hjälp av indikatorer 1, till exempel verksamhetsmått och nyckeltal. Indikatorerna följs med varierande frekvens beroende på de resultat som finns tillgängliga. Uppföljning med analys är en viktig del i processen och beskrivs närmare i avsnittet Uppföljning, internkontroll och kommunikation. Målstyrningsprocessen Aktiviteter Indikatorer Nämndmål Uppdrag Indikatorer Vision Strategiska mål Inriktning Uppdrag Indikatorer 1 Bilaga 2: Indikatorer för måluppfyllelse av de strategiska målen. 5

6 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,50 kronor per skattekrona, 2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag, 3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2016 och plan för , 4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut, 5. fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren enligt bilaga 5 till kommunplanen, 6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 6 till kommunplanen, 7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2016 års budget, 8. lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor, 9. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor, 10. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 11. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall, 12. fastställa revisorernas budget för 2016 till tusen kronor samt 13. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för

7 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget 2.1. Inledning Förutsättningar för kommunplan och budget syftar till att belysa faktorer som påverkar kommunens planeringsförutsättningar på kort och medellång sikt. Den handlar bl.a. om att identifiera trender, signaler, företeelser, värderingar och attityder i omvärlden. Kommunens ekonomiska förutsättningar styrs bl.a. av hur konjunkturen och sysselsättningen i Sverige utvecklas. Statens beslut och statsbidrag samt lagstiftning som påverkar kommunens verksamheter har också betydelse. Befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen är tillsammans med konjunkturutvecklingen viktiga parametrar för att bedöma omvärldens påverkan på Tyresö kommun. Folkmängden samt dess sammansättning har betydelse för hur kommunen ska dimensionera sin verksamhet, framförallt gäller det planeringen av barn- och ungdomsverksamheten samt verksamheten för äldre. Sammantaget ligger detta till grund för Kommunplanen Omvärldsanalys Ett fortsatt osäkert läge i omvärlden påverkar i hög grad det samhällsekonomiska läget i Sverige. Oroligheter i Europa och övriga världen orsakar svåra lidande för befolkningen i de drabbade länderna och riskerar också att försvaga den internationella ekonomin. De ekonomiska förutsättningarna i Sverige är fortsatt försiktigt positiva med ökad sysselsättning och långsamt minskande arbetslöshet. Det leder till att skatteintäkterna väntas öka i relativt god takt framöver. Befolkningen ökar i Sverige, i Stockholms län och i Tyresö kommun. Vi lever längre, det föds fler barn och vi har en ökad invandring. De demografiska förändringarna kommer att innebära påtagligt ökade behov inom Tyresös stora verksamheter, inte minst inom förskola och skola samt äldreomsorg. Ökad individualisering påverkar valet av förskola, grundskola och gymnasieskola men även äldreomsorgen påverkas av ett ökat antal äldre i omsorgskrävande grupper med en önskan om ökad valfrihet inom verksamheterna. Den kraftiga tillväxten i regionen ställer fortsatt höga krav på bostadsbyggandet. Det planeras för fler bostäder i länet jämfört med föregående år men bristen är fortsatt mycket stor. Trycket på infrastrukturen kommer vara fortsatt stort och det kommande arbetet runt Slussen antas påverka infartstrafiken till Stockholm från Nynäsvägen, vilket kommer försvåra kommunikationerna till och från Tyresö. Rekryteringsbehoven kommer att vara omfattande till följd av ökade behov och pensionsavgångar samtidigt som konkurrens om personalen i länet kommer att vara stor. Att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en attraktiv arbetsmiljö kommer bli allt viktigare i konkurrensen om kompetenserna i framtiden. Förändrade krav på service utefter efterfrågan medför i sin tur ökade krav på tillgänglighet och möjlighet till dialog och kommunikation såväl fysiskt som digitalt. Utmaningarna 7

8 framöver kräver nya lösningar och arbetssätt där den nya tekniken både kan effektivisera, tillgängliggöra och öka servicegraden för invånarna Samhällsekonomiska förutsättningar Kommunens ekonomiska förutsättningar styrs till största delen av hur konjunkturen och sysselsättningen i Sverige i stort utvecklas samt kommunens demografiska utveckling. Statens beslut om statsbidrag och lagstiftning som påverkar kommunernas kostnader har också betydelse. SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) bedömningar om samhällsekonomins utveckling och skatteundrelaget ligger till grund för kommunens planeringsförutsättningar. Svensk ekonomi på gång Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år (kalenderkorrigerat). Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år. Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt. Framförallt investeringarna ökade rejält. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan också i år och nästa år. Företagens investeringar och hushållens konsumtionsutgifter är i utgångsläget låga. Med en ökad framtidstro bör företagens och hushållens benägenhet att investera och konsumera kunna höjas rejält. För att framtidstron ska stärkas krävs att utvecklingen i omvärlden uppfattas som mer stabil. Den internationella konjunkturen behöver förstärkas ytterligare och den svenska exporten behöver få bättre fart. SKL gör bedömningen att en stabilare omvärld och en bättre svensk exporttillväxt gör att den inhemska efterfrågan kan fortsätta växa i snabb takt i år och nästa år. Därigenom har den svenska ekonomin möjlighet att nå konjunkturell balans Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX (det vill säga KPI exklusive hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. 8

9 Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 0,0 1,3 2,3 3,2 3,3 2,4 1,8 Sysselsättning, timmar* 0,7 0,3 1,8 1,2 1,0 0,4 0,3 Relativ arbetslöshet, nivå 8,0 8,0 7,9 7,5 6,9 6,6 6,6 Timlön, nationalräkenskaperna 2,8 1,9 1,7 3,0 3,2 3,4 3,5 Timlön, konjunkturlönestatistiken 3,0 2,5 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 Konsumentpris, KPIX 1,1 0,5 0,2 0,4 1,4 1,7 1,8 Konsumentpris, KPI 0,9 0,0 0,2 0,1 1,5 3,3 3,0 Realt skatteunderlag 1,8 1,5 1,3 2,1 2,3 1,4 1,1 *Kalenderkorrigerad utveckling. Åren 2017 och 2018 förutsätts den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturell balans och därmed endast öka enligt trend. Det innebär att antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökar betydligt långsammare än under de närmast föregående åren. Men trots en väsentligt svagare sysselsättningstillväxt beräknas ändå skatteunderlaget i reala termer växa i en relativt snabb takt 2017 och Förklaringen är fortsatt omfattande ökningar av pensionsutbetalningarna. Skatteunderlaget växlar upp ökningstakten I år tar skatteunderlagstillväxten ett tydligt steg uppåt jämfört med 2014 (diagram 1). Det är flera faktorer som bidrar till den tilltagande ökningstakten. Dels beräknas både löner och pensioner stiga mer i år än förra året, dels påverkas skatteunderlaget på olika sätt av ändrade avdragsregler de båda åren. Förra året höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan det i år får ett extra lyft av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Den underliggande ökningstakten, rensat för effekter av regeländringar som neutraliseras via det generella statsbidraget, stiger alltså inte lika brant. Nästa år beräknas skatteunderlagstillväxten tillta ytterligare. Det beror främst på att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner ger en extra höjning av pensionsinkomsterna. 9

10 Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter Sysselsättning, timmar Timlön Övrigt Exkl. regeleffekter Realt Summa Källa: Skatteverket och SKL. SKL:s beräkningar utgår från att den pågående konjunkturuppgången leder till att ekonomin åter är i balans 2016 och att sysselsättningstillväxten därefter avtar. Efter 2016 räknar SKL med snabbare ökning av grundavdragen. Det är framförallt på grund av dessa båda faktorer som skatteunderlaget växer i långsammare takt från och med

11 Kapitel 3. Styrning av verksamheten vision och strategiska målområden Vision för Tyresö kommun 2030 I Tyresö bor nu drygt invånare, och det finns en stark känsla för hemkommunen i Tyresö. Kommunens läge med närhet till naturen, skärgården, storstaden och en expansiv arbetsmarknad bidrar till den positiva utvecklingen. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en del i framgången. Det har skapat ett Tyresö där livskvalitet står i främsta rummet. God ekonomisk hushållning, effektiva verksamheter och medveten uthållig prioritering av viktiga kärnverksamheter placerar Tyresö i framkant när det gäller resultat och kvalitet. Tack vare en målmedveten satsning på skolan och kunskap har utbildningsnivån höjts markant. Förskolan och grundskolan har ett särskilt fokus på att se varje individ och låta varje barn utvecklas utifrån sin potential. Utvecklingen har gått från en skola för alla till en skola för var och en där varje elev lotsas fram till att nå utbildningsmålen. Det finns en stor mångfald av alternativ i förskolan och skolan i Tyresö. Inom gymnasieutbildningen finns ett brett utbud och en stor valfrihet i hela regionen. Detta utbud präglas av kvalitet och konkurrenskraft tack vare kommunens profilering mot entreprenörskap och närkontakt med näringsliv och arbetsmarknad. Tyresö är nu sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Tyresö är en välmående kommun med små sociala problem. Detta är en konsekvens av en ökad självförsörjning, låg arbetslöshet och rätt prioriteringar inom välfärdens kärna. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och är väl anpassad till de äldres behov och efterfrågan. Omsorgen präglas av mångfald och ger goda möjligheter till inflytande, valfrihet och självbestämmande. Det finns en variation av boendeformer för äldre i alla delar av kommunen. Tyresö är känt för sitt framgångsrika föreningsliv. Barn och ungdomar står i fokus med en stor bredd på utbudet. Tyresö har även år efter år legat i toppen när företagsklimatet rankas. Med ett rikt och differentierat näringsliv med många småföretagare är Tyresö något av ett Stockholms Gnosjö. God planering har möjliggjort nya företag och arbetsplatser i Tyresö inom en rad olika områden, vilket har stärkt serviceutbudet i kommunens olika delar. Skrubbaområdet har numera mängder av arbetsplatser. Antalet besökande turister i kommunen har ökat bland annat genom att övernattningsmöjligheterna har blivit fler och genom att Tyresö slott och park fyllts med aktivitet. Kommunens ekonomi är stabil och i bra balans. God hushållning med våra gemensamma resurser, effektivitet, nytänkande och goda medarbetare samt ett gott samarbete med grannkommunerna, inte minst på Södertörn, är några av skälen till den goda ekonomin. 11

12 Tyresö har uppmärksammats för sina särskilda satsningar på att öka fokus på medborgarna och sätta Tyresöborna i centrum. Öppenhet, nåbarhet och lyhördhet präglar kommunens arbete. Det har resulterat i en topposition i landet vad gäller nöjda medborgare. I Tyresö finns en bra blandning av olika boendeformer med både bostads- och hyresrätter samt egna hem. Tyresö centrum är omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en del höga byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats. Trollbäcken är fortsatt en grön och lummig villastad. Där finns ett utvecklat serviceutbud, inte minst tack vare de mindre förtätningar som genomförts runt Trollbäckens centrum. Den lokala servicen är god i Tyresö Strand där Trädgårdsstaden har färdigställts. Ett nytt mindre centrum med småskalig service har tillkommit vid Trinntorp. Den varsamma omvandlingen av Östra Tyresö som har pågått under många år är färdig. Infrastrukturen har byggts ut med fokus på framkomlighet och smidighet för olika trafikslag. Gångoch cykelvägnätet är väl utbyggt och sammanlänkat med våra grannkommuner, vilket lett till kraftigt ökat cyklande. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörnskommunerna genom utbyggda tvärförbindelser och även spårbunden trafik. Tvärförbindelserna inom Tyresö är goda. Det medvetna miljöarbetet och förverkligandet av åtgärderna i klimatstrategin har gett goda resultat. Strategiska målområden Tyresö kommuns strategiska målområden: Livskvalitet den attraktiva kommunen Medborgarfokus varje Tyresöbo i centrum Blomstrande näringsliv God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter Attraktiv arbetsgivare. Livskvalitet den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet. Mål: Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner 12

13 Indikatorer Andel Tyresöbor som kan rekommendera Tyresö som boendekommun - Svenskt Kvalitetsindex Tyresös medborgare bedömer hur det är att bo och leva i kommunen (Ranking) - Nöjd regionindex, SCB:s medborgarundersökning Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? SCB:s medborgarundersökning "Här är det bäst att bo" Tyresös ranking - Tidningen Fokus Tyresö Bostäder AB - Nöjd Kundindex Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner Indikator Grundskola - genomsnittligt meritvärde (åk 9) Grundskola - andel behöriga elever till ett yrkesprogram (åk 9) Grundskola - andel elever som nått målen i alla ämnen Grundskola - andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 5) Grundskola - andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 8) Grundskola - andel nöjda föräldrar med barnets fritidshem (årskurs 2) Grundskola - ogiltig frånvaro i högstadiet (åk 7-9) Gymnasieskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år Förskola - andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola (1-5 år) Särskilt uppdrag 1. All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Där LOV (lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta prövas. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas. 2. Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent. 13

14 Medborgarfokus varje Tyresöbo i centrum Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god nåbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är: Medborgarperspektiv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare. Valfrihet: Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter. Respekt: Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde. Närhet: Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva. Tillgänglighet: Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla. Mål: Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen Indikator Medborgarnas betyg på kommunens verksamheter - Nöjd medborgarindex SCB Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet Indikator Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut- Nöjd Inflytandeindex SCB Blomstrande näringsliv Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Genom god planering kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö kommunens service ska vara god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa. 14

15 Mål: Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat. Indikator Företagare inom kommunen bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv Så uppfattar företagare utanför kommunen servicen de fått från kommunen - SBA Servicemätning Tyresös ranking i "Årets företagarkommun" - UC/Företagarna Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen. Indikator Företagare inom kommunen bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög. Indikator Andel arbetslösa (16-64år) i kommunen per år - Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik 15

16 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av god framförhållning, effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna Tyresöborna genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen. Mål: Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten. Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Indikator Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel Särskilt uppdrag Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering. 16

17 Attraktiv arbetsgivare Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner. Mål: Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare. Indikator Andel av kommunens anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent. Indikator Den totala sjukfrånvaron i kommunen (%) Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål Indikator Andel av de anställda i kommunen som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål 17

18 Kapitel 4 Planeringsförutsättningar Befolkningsutvecklingen i Tyresö kommun De senaste siffrorna över befolkningsutvecklingen i kommunen visar på en kraftig tillväxt av antalet invånare i kommunen, en tillväxt som väntas fortgå under planeringsperioden. Av Tabell 2 framgår hur befolkningen bedöms utvecklas framöver, totalt samt fördelat på de åldersgrupper som den kommunala servicen främst riktar sig till. Tabell 2: Befolkningsutvecklingen för valda åldersgrupper, åren Ålder w Summa Merparten av den sammantagna befolkningsökningen sker i yrkesverksam ålder. Den procentuella ökningen är störst i förskoleåldrarna och de äldre. Sammantaget ger den framtida befolkningsutvecklingen fortsatt ökade behov av välfärdstjänster Ekonomiska förutsättningar Bakgrund Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Fullmäktige har i Kommunplanen för mandatperioden fastställt en resultatnivå i den reguljära verksamheten som motsvarar två procent av skatter och statsbidrag som ett mål för god ekonomisk hushållning. Målet har satts för att kunna finansiera investeringar i skattefinansierad verksamhet utan ökad upplåning. Anslagen till verksamhetsområdena ges som fasta och som demografibaserade anslag. Varje år fastställs volymberäknade anslag för barnomsorg, skola, vård och omsorg som tar hänsyn till demografiska förändringar. Det bidrar till att behovet av resurser flyttar från de verksamheter där efterfrågan och behovet minskar till verksamheter där efterfrågan och behöver ökar. Från och med 2016 ges demografibaserade anslag även till Individ- och familjeomsorg, Vuxenutbildning, Arbetscentrum samt Bibliotek, kultur och fritid. Anslaget till Omsorg om personer med funktionsnedsättning höjs med två procent årligen från Utöver detta kan det tillkomma politiska prioriteringar som påverkar anslagsfördelningen. 18

19 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Kommunens största intäkter är skatter och statsbidrag. Skatteintäkterna utgörs av de skatter som kommuninvånarna betalar. För att utjämna för inkomstskillnader mellan landets kommuner finns ett system för utjämning av intäkter, den så kallade inkomstutjämningen. I inkomstutjämningen garanteras alla kommuner ett skatteunderlag på 115 procent av medelskattekraften. Kommuner som har en skattekraft under 115 procent får ersättning via inkomstutjämningen och vice versa. För att utjämna i skillnader i kostnader mellan kommuner finns ett mellankommunalt system för utjämning av kostnader, vars syfte är att skapa förutsättningar för alla kommuner i landet att ge en likvärdig service till invånarna. Skattekraften i Tyresö kommun uppgick taxeringsåret 2014 till 113 procent av riksgenomsnittet, den så kallade medelskattekraften. Det betyder att kommunen får intäkter via inkomstutjämningen. Tyresö kommun har en strukturkostnad (SCB 2015) som är högre än genomsnittet för Sveriges kommuner. Kommunen får därför ett bidrag via systemet för kostnadsutjämning. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har beräknats utifrån prognos som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnade 29 april Kommunens intäkter från inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen och statsbidrag beräknas till sammanstaget drygt 2,3 miljarder kronor Intäkterna beräknas öka med i genomsnitt 4,8 procent årligen Från och med 1 oktober 2015 kommer ansvaret för hemsjukvård inom LSS att övergå från Landstinget till kommunerna. För att finansiera den ökade kostnaden för kommunerna föreslås en skatteväxling med 2 öre per skattekrona. Tabell 3: Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, åren Belopp i miljoner kronor. Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem Skatteintäkter 2 014, , , , ,5 Generella statsbidrag och utjämning 197,6 206,9 222,6 235,3 269,1 Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem 2 212, , , , ,6 Årlig procentuell förändring 5,5% 4,6% 4,3% 4,9% *Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning har beräknats utifrån den prognos som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade 29 april För beräkning av generella statsbidrag har vi använt kommunens egna antaganden i befolkningsprognosen upprättad i mars

20 Utöver kompensationen för volymförändringar i verksamheten fördelas ytterligare resurser utifrån de politiska prioriteringar som föreslagits under planperioden. För år 2016 och 2017 utökas budgeten med 25,3 respektive 14,5 miljoner kronor. Från och med 2017 tillkommer ytterligare cirka 35 miljoner kronor per år till följd av kommunens satsning på ett kultur- och kunskapscenter i centrumnära läge, en verksamhet som är tänkt att kombineras med bl.a. gymnasie- och vuxenutbildning. Tabell 4: under perioden Belopp i mkr VO Höjning av anslagsnivå Barn i behov av särskilt stöd Grundskola 1,5 1,5 1,5 1,5 Länsprislista Gymnasieskola 2,5 2,5 2,5 2,5 Hemsjukvård, skatteväxling Omsorg om personer med funktionsnedsättning 3,6 3,6 3,6 3,6 Inrätta offentligt skyddade anställningar Arbetscentrum 0,3 0,3 0,3 0,3 Ökade kapitalkostnader Väghållning och park 4,0 4,0 4,0 4,0 Åtgärder klimatstrategi Miljö och trafik 1,0 1,0 1,0 1,0 Ökade driftskostnader naturreservat Miljö och trafik 0,5 0,5 0,5 0,5 Utökning av bygglovsverksamhet Bygglovsverksamhet 1,3 1,3 1,3 1,3 Kultur- och kunskapscentrum Flera VO 35,0 35,0 35,0 Tidsbegränsade medel Profilfritids Förstärkning Förstärkning Bibliotek, kultur och fritid -0,7-1,4-1,4-1,4 Individ- och familjeomsorg 3,6 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2,5 Silviacertifiering Äldreomsorg -1,9-1,9 Projektering kultur- och kunskapscentrum Gemensam verksamhet 4,0 Allmänna val Politisk verksamhet 0,4 0,4 Årlig ökning Ökad kostnad, årlig ökning, ack. Kommunalförbund mm 0,5 1,0 1,5 2,0 Ökad kostnad, årlig ökning Politisk verksamhet 0,8 1,5 2,3 3,0 Summa politiska prioriteringar 25,3 50,8 50,5 51,8 20

21 Driftbudget Sammantaget uppgår verksamhetsområdenas nettoramar 2016 till miljoner kronor. Det är 93 miljoner mer än i 2015 års budget. Verksamheterna tillförs under 2016 knappt 50 miljoner kronor för volymökningar. Därutöver har 15 miljoner kronor har avsatts i volymreserv till kommunstyrelsens förfogande från 2016 och framåt. Från och med 2017 har 35 miljoner kronor avsatts för att finansiera etablering av ett kultur- och kunskapscenter i centrumnära läge. Fördelningsutrymmet utöver demografi uppgår 2017 till 1,0 procent, 2018 och 2019 till 2,7 respektive 5,1 procent. Det betyder att ekonomiska effektiviseringar behöver genomföras i verksamheten även 2017 och i viss mån även Tabell 5: Anslagsfördelning per verksamhetsområde, Belopp i miljoner kronor. Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Förskola* -276,9-276,9-287,5-295,8-308,9-319,3 Grundskola* -643,3-653,3-661,0-670,2-676,2-685,0 Individ- och familjeomsorg* -154,2-160,7-162,2-161,4-166,0-168,0 Omsorg om personer med funktionsnedsättning -222,4-223,4-232,9-235,0-239,7-244,5 Äldreomsorg* -293,4-293,4-308,5-323,8-337,9-355,0 Gymnasieskola* -206,3-214,9-208,1-212,9-221,3-226,1 Vuxenutbildning* -26,0-26,0-26,7-27,2-28,0-28,3 Arbetscentrum* -10,0-10,0-10,5-10,7-11,0-11,1 Bibliotek, kultur och fritid, inkl. fritidsgårdar* -120,4-120,4-121,2-124,3-127,8-129,4 Plan och exploatering -18,0-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0 Väghållning och park -66,7-66,7-70,7-70,7-70,7-70,7 Miljö, trafik och övrigt -4,0-4,0-5,5-5,5-5,5-5,5 Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygglovsverksamhet -4,1-4,9-5,4-5,4-5,4-5,4 Näringsliv -1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2 Gemensam verksamhet -76,7-76,7-82,1-78,1-78,1-78,1 Kommunalförbund mm -42,2-42,2-41,3-41,8-42,3-42,8 Politisk verksamhet -21,1-21,1-21,9-22,6-23,8-24,5, kultur- o kunskapscentrum 0,0 0,0 0,0-35,0-35,0-35,0 Politiskt prioriteringsutrymme 0,0 0,0 0,0-24,9-67,9-135,3 Buffert för demografi 0,0-11,0-15,0-15,0-15,0-15,0 Summa verksamhetsområden , , , , , ,2 *De demografiska volymerna som använts för respektive verksamhetsområde redovisas i bilaga 7, tabell 1. Sammantaget ökar anslagen (i fasta priser) till verksamheterna med ca 362 miljoner kronor under perioden , varav den demografibaserade ökningen står för knappt 191 miljoner och politiska prioriteringar står för drygt 171 miljoner. Se tabell bilaga 7, tabell 3, för fördelningen inom respektive verksamhetsområde. Resultaträkning Kommunens resultat uppgår årligen till 2 procent av skatter, statsbidrag och utjämning under hela planeringsperioden. De finansiella kostnaderna beräknas öka från och med 2017 till följd av ökad upplåning för att finansiera investeringsprogrammet. 21

22 Tabell 6: Resultaträkning, Belopp i miljoner kronor. Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Summa verksamhetsområden , , , , , ,2 Finansförvaltning (brutto) Pensioner inkl förvaltningskostnad -50,0-50,0-50,0-52,5-56,0-59,0 Förändring semesterlöneskuld -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Förändring pensionsavsättning -5,0-5,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Statsbidrag maxtaxa 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 Intäkt kapitaltjänst (internränta) 39,0 42,0 42,0 43,0 44,0 45,0 Övrigt 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa finansförvaltning 1,0 25,9 5,0 3,5 1,0-1,0 Verksamhetens nettokostnader , , , , , ,2 Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem Skatteintäkter 2 005, , , , , ,5 Generella statsbidrag och utjämning 210,5 197,6 206,9 222,6 235,3 269,1 Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem 2 215, , , , , ,6 Årlig procentuell förändring 5,5% 4,6% 4,3% 4,9% Finansiella intäkter 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Finansiella kostnader Årets resultat 11,2 0,3 46,7 48,8 51,0 53,4 Soliditet, % 3,2% 3,3% 5,8% 7,7% 9,1% 10,6% Resultatnivån under planperioden bidrar till att stärka kommunens ekonomi, och soliditeten ökar stegvis. Periodens investeringar och dess finansiering Investeringsprogrammet för perioden omfattar knappt mkr. Hur investeringarna fördelar sig mellan olika kategorier av verksamheter framgår av tabell 7 nedan. Därutöver finns planerade investeringar efter 2019 som uppgår till totalt 86 miljoner. Tabell 7: Investeringar i olika verksamhetskategorier, åren Belopp i miljoner kronor >2019 Skattefinansierad verksamhet 419,3 409,8 142,3 63,8 1035,3 70,0 Affärsverksamhet 24,9 16,0 24,0 16,0 80,9 16,0 Exploateringsverksamhet 31,3 46,4 67,8 5,0 150,5 0,0 Totalt 475,5 472,2 234,1 84,8 1266,7 86,0 Några av de större investeringsprojekten är: utveckling av Norra Tyresö centrum ny ishall i anslutning till Tyresövallen byggnation av gator, vatten och avlopp i östra Tyresö, Solberga och Raksta med flera områden ny skola och förskola i Trollbäcken 22

23 utveckling av Alby fritidsområde nya bostäder för personer med funktionsnedsättning. Av investeringarna sker merparten i skattefinansierad verksamhet. För att finansiera investeringarna kommer upplåningen att behöva öka, uppskattningsvis i genomsnitt med 100 miljoner kronor per år. Hela investeringsprogrammet framgår av Bilaga 6. 23

24 Kapitel 5. Styrning och uppföljning av nämndernas och bolagens verksamheter I detta kapitel redogör vi för kommunens 21 verksamhetsområden samt styrningen och uppföljningen av nämndernas och bolagens verksamheter inom de olika områdena. För varje verksamhetsområde anges med vilken inriktning verksamheten ska bedrivas och vilka särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden. Anslaget för perioden anges i 2016 års prisnivå utifrån de demografiska förutsättningar och politiska prioriteringar som anges i denna kommunplan för åren Anslaget omprövas och fastställs av kommunfullmäktige varje år utifrån bland annat förändrade demografiska förutsättningar. För varje verksamhet anges också vilka indikatorer som ska följas upp och redovisas till kommunfullmäktige i delårsrapporterna och årsredovisningen. 24

25 Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg Verksamhet och syfte Förskolan vilar på demokratins grund. Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning och inte heller utsättas för annan kränkande behandling. Förskolan i Tyresö arbetar på ett sätt som främjar inkludering av alla barn ett arbets- och synsätt som går under namnet En skola för var och en. Verksamhetens inriktning Tyresös invånare ska erbjudas kvalitet och valfrihet. Önskemålen om barnomsorgsform varierar såväl mellan olika familjer som inom samma familj och även under olika perioder av ett barns uppväxt. En viktig utgångspunkt är att det ska vara möjligt för båda föräldrarna att förena arbetsliv med ansvar för barn och familj. För att möjliggöra arbete på obekväm arbetstid och även på detta område verka i enlighet med arbetslinjen, så finns omsorg och förskoleverksamhet på kvällar, nätter och tidig morgon. Tyresös förskolor ska ha en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitet skapas genom kunnig och engagerad personal. Skolorna måste ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur och arbetet med att förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt. Personalen i förskolan är viktig för barnens utveckling och bör därför få det stöd, vidareutbildning och utrustning som krävs. Det är viktigt att alla medarbetare är utbildade i den pedagogik som används på förskolan. I förskolan ska alla känna sig trygga. Det är därför viktigt att barngrupperna är tillräckligt små för att barnen ska kunna utvecklas under lugna och ordnade former samt att förskolorna har en personaltäthet som gör att alla barn blir sedda. Mobbning och andra kränkningar måste konsekvent bekämpas. I Tyresö råder nolltolerans. Insatser mot mobbning ska alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder. Särskilda uppdrag De särskilda uppdragen för förskola och pedagogisk omsorg som ska genomföras under mandatperioden innebär att: arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning genomlysa behovet av förskoleplatser i alla kommundelar bereda förskoleplats upp till 30 timmar per vecka för barn till arbetssökande. 25

26 Anslag (driftbudget) Belopp i mkr Netto 287,5 295,8 308,9 319,3 Aktuella investeringar under perioden Fornuddsparken, expl ny för- och grundskola Förskola Fornudden Indikatorer som följs upp Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola 26

27 Verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem Verksamhet och syfte Verksamheten vilar på demokratins grund. Utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning, och inte heller utsättas för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Grundsärskolan undervisar i samma ämnesområden som grundskolan medan träningsskolan undervisar utifrån fem kunskapsområden. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Skolan i Tyresö arbetar på ett sätt som främjar inkludering av alla barn ett arbets- och synsätt som går under namnet En skola för var och en. Verksamhetens inriktning Eleverna i Tyresös grundskolor ska få en bra utbildning. Alla elever, oavsett bakgrund, ska ha en bra grund att stå på för att kunna förverkliga sina drömmar i livet. För att göra det möjligt måste utbildningen hålla en hög kvalitet. Det pedagogiska ledarskapet är tydligt och våra rektorer har kunskap och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisningen samt styra och leda arbetet för en hög måluppfyllelse för eleverna. Tyresös skolor har en hög kvalitet i undervisningen. Kvalitet skapas genom kunniga och engagerade lärare, som ger varje elev möjlighet att nå kunskapsmålen. Det stimulerar viljan och lusten att lära mer. Skolan blir aldrig bättre än mötet mellan lärare och elev. Därför ska vi satsa på våra lärare. Det handlar inte bara om löner, det handlar också om vidareutbildning, tydliga karriärmöjligheter och höga krav vid rekrytering. Bättre undervisning ligger till grund för höjda resultat i våra skolor. Skolorna måste därför ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur, och arbetet med att förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt. 27

28 I skolan ska alla känna sig trygga och ha arbetsro. Mobbning och andra kränkningar måste konsekvent bekämpas och i Tyresö råder nolltolerans. Allt arbete mot mobbning och kränkningar inom skolverksamheten och på fritidshemmen ska bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder. Särskilda uppdrag De särskilda uppdragen för grundskolan inklusive grundsärskolan och fritidshemmen som ska genomföras under mandatperioden innebär att: arbeta både för mindre klasser och/eller ökad lärartäthet i lågstadiet genomlysa behovet av grundskoleplatser i alla kommundelar inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet. Anslag (driftbudget) Belopp i mkr Netto 661,0 670,2 676,2 685,0 Aktuella investeringar under perioden Fornuddsparken, expl ny för- och grundskola Planavtal ny skola Trollbäcken Ny skola Fornudden Indikatorer som följs upp Andel elever i procent som är behöriga till ett yrkesprogram Genomsnittligt meritvärde Andel elever i årskurs 5 som är nöjda med sin skola Andel elever i årskurs 8 som är nöjda med sin skola Andel ogiltig frånvaro Andel av föräldrarna till barn i åk 2 som är nöjda med verksamheten på sitt barns fritidshem 28

29 Verksamhetsområde 3: Individ- och familjeomsorg Verksamhet och syfte Verksamhetens syfte är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet. Biståndet utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Individ- och familjeomsorgen omfattar såväl allmänt förebyggande som individuellt inriktade insatser för barn, ungdomar och vuxna. Insatserna kan gälla exempelvis: ekonomiskt bistånd familjerådgivning missbruksvård insatser för barn och ungdom mottagande av ensamkommande flyktingbarn stödboende förebyggande insatser anhörigstöd. Verksamhetens inriktning Visionen för Tyresö är att bli den mest attraktiva kommunen i regionen att bo och leva i. Vi vill att detta omfattar alla Tyresöbor. Kommunen ska erbjuda olika typer av stöd till den som inte upplever sig klara sin livssituation ekonomiskt eller socialt. Tidiga insatser ger bättre förutsättningar för en stabil livssituation. Därför ska det finnas ett utbud av evidensbaserade stödinsatser som inte kräver utredning eller biståndsbeslut med målet att stärka den enskildes självständighet. Tillsammans med andra förekommande aktörer och huvudmän sätter vi individens bästa i fokus. Det personliga ansvaret för egen försörjning är en grundläggande skyldighet. Utgångspunkten för ekonomiskt bistånd ska därför vara att försörjningsstöd är av tillfällig art. Genom tidig myndighetssamverkan ges rätt stöd för att den enskilde ska komma ut i egen försörjning. Barnperspektivet ska genomsyra allt som görs, eftersom barns rättighet till en trygg uppväxt är vårt viktigaste uppdrag. Där psykiskt eller fysiskt våld förekommer ska insatser sättas in omedelbart. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland stöd för att orka med. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver. För andra handlar det om att de behöver få information eller utbildning om den närståendes behov. Särskilda uppdrag De särskilda uppdragen för individ- och familjeomsorgen som ska genomföras under mandatperioden innebär att: fortsätta öka självförsörjningsgraden intensifiera det förebyggande arbetet implementera och utveckla projektet En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning i den ordinarie verksamheten 29

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Förslag till Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget... 7 2.1.

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Nämndplan 2015. Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan 2015. Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan 2015 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Kommunens uppdrag... 2 Målstyrningsprocessen... 2 Vision 2030... 3 Strategiska målområden... 4 Kultur-

Läs mer

Direktiv till nämnderna inför budget 2016 och plan för 2017-2018

Direktiv till nämnderna inför budget 2016 och plan för 2017-2018 1 (20) DATUM DNR 2015-05-27 KS/2015:124 Förslagsskrivelse Kommunstyrelsen Direktiv till nämnderna inför budget 2016 och plan för 2017-2018 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget)

Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget) Kommunstyrelsen 20(46) Datum 2015-05-28 Landskrona stad Ks 166 Ks 201511455 Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget) Ärendebeskrivning Treklövems förslag till fullmäktigeplan

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer

Mål och Budget 2016-2018 DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET. Foto: Anders Geidemark

Mål och Budget 2016-2018 DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET. Foto: Anders Geidemark Mål och Budget 2016-2018 DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET Foto: Anders Geidemark Kommunfullmäktige MÅL OCH BUDGET 2016 2018 Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 167 om ny mål och budget

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter 2012-10-05 Ks 1037/2012 En växande kommun med nya möjligheter ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET 2013 MED PLAN FÖR 2014-2015 Innehållsförteckning Örebro en kommun i utveckling... 1 Vad innehåller detta

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Innehållsförteckning. Alliansens budgetkommentar 1. Vision Varberg 2025 4. Sammanfattande nulägesrapport 4. Fyra strategiska målområden 5

Innehållsförteckning. Alliansens budgetkommentar 1. Vision Varberg 2025 4. Sammanfattande nulägesrapport 4. Fyra strategiska målområden 5 Budget 2013 Innehållsförteckning Alliansens budgetkommentar 1 Vision Varberg 2025 4 Sammanfattande nulägesrapport 4 Fyra strategiska målområden 5 Strategiska inriktningar 7 Finansiella mål 8 Omvärldsanalys

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 Strategisk plan och budget -2016-01-15 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 13 Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 26 Kommunstyrelsen

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05 Plan 2016-2017 Rev 2014-06-05 1 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Målbild 2018 8 5 Budget 2015 Mer verksamhet för pengarna 12 6 God ekonomisk hushållning 16

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunbudget 2016 2018. Kommunfullmäktige 2015 06 09

Kommunbudget 2016 2018. Kommunfullmäktige 2015 06 09 Kommunbudget 2018 Kommunfullmäktige 06 09 Kungsbacka kommun Omslagsfoto Per Aronsson Övriga fotografer Hannah Larsson, Anna Renberg, Adam Folcker, Eva Ralph, Erik Sjöberg, Aranäsgymnasiet, Cecilia Fors,

Läs mer

Mål och budget - www.karlskoga.se Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 God ekonomisk hushållning... 4 Kommunfullmäktiges mål och styrmått... 6 Karlskoga kommuns styrmodell... 16 Omvärldsanalys...

Läs mer

Mål- och resursplan MRP 2008-2010 Budget 2008 2008-2010. Kommunfullmäktige 2007-10-29

Mål- och resursplan MRP 2008-2010 Budget 2008 2008-2010. Kommunfullmäktige 2007-10-29 Mål och resursplan MRP 20082010 Budget 2008 20082010 Kommunfullmäktige 20071029 Vad är MRP? MRP är en förkortning för Mål och resursplan. MRP är jämte Programförklaringen kommunfullmäktiges viktigaste

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer