I samband med sammanträdets inledning kommer medaljörer i olika idrotter att uppmärksammas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I samband med sammanträdets inledning kommer medaljörer i olika idrotter att uppmärksammas."

Transkript

1 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 15 juni 2015 för sammanträde kl Ärenden I samband med sammanträdets inledning kommer medaljörer i olika idrotter att uppmärksammas. 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 3. Aktuell information 4. Avsägelser Malin Ekblad (SD), ledamot i kommunfullmäktige - (ny sammanräkning med anledning av flytt från kommunen) - Ersättare i Bildningsnämnden - Ledamot i Valnämnden Erik Teerikoski (FP) - Ledamot i kultur- och fritidsutskottet 5. Fyllnadsval Efter Erik Teerikoski (FP), ledamot i kultur- och fritidsutskottet Efter Malin Ekblad (SD), ersättare i bildningsnämnden och ledamot i valnämnden Årsredovisning för Hallsbergs bostadsstiftelse Årsredovisning för Sydnärkes utbildningsförbund Årsredovisning för Nerikes Brandkår Årsredovisning för Hallsbergs Industribyggnads AB Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter AB

2 11. Årsredovisning för Samordningsförbundet Finsam Vingåkers kommun inträde i Taxe- och avgiftsnämnden 13. Slutredovisning investeringsprojekt Vikatorp 14. Reviderade reglementen för Kommunala handikapprådet Kommunala pensionärsrådet 15. Motion om inrättande av ett pedagogiskt pris, från Tomas Hagenfors (KD) 16. Tertialbokslut för Gemensamma planeringsförutsättningar Avtal med Caravan Club om Tisarstrands camping 19. Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakter mm 20. Motion från Erik Teerikoski (FP) gällande kommunala karriärtjänster för fritidspedagoger 21. Motion från Tryggve Thyresson (V) om fler alléer i Hallsbergs kommun 22. Ej besvarade motioner 23. Förslag från kommuninvånare (Inga förslag har inkommit) 24. Meddelanden 25. Ledamöternas frågestund OBS! Årsredovisningarna i ärendena 6-11 har tidigare skickats ut till ledamöterna i pappersutskick inför kommunstyrelsens sammanträde, därför skickas de inte ut på nytt i detta pappersutskick. Hallsberg

3 Undertecknad ber vänligen att få uppmana ledamöter och andra som närvarar vid sammanträdet att använda parfymfria hygienprodukter. Ulf Ström ordförande Den som är förhindrad att deltaga anmäler detta till Anette Johansson (inte personlig e-post) eller Ulrika F Lindberg, (inte personlig e-post) eller e-post till:

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Årsredovisning för Hallsbergs Bostadsstiftelse (HALLBO) 2014 Förslag till kommunfullmäktige 1. Årsredovisning för 2014 fastställs. 2. Årets förlust om kronor jämte tidigare års balanserade förlust kronor samt justering av eget kapital enligt nya s k K3-regler, , tillsammans kronor, balanseras i ny räkning. 3. Hallsbergs kommun delar uppfattningen att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Ärende Hallbo har inkommit med årsredovisning för 2014 som har fastställts av styrelsen. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Årsredovisning för Sydnärkes utbildningsförbund 2014 Förslag till kommunfullmäktige Hallsbergs kommun godkänner årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för direktionen och ledamöterna i direktionen avseende Ärendet Direktionen i Sydnärkes utbildningsförbund har upprättat årsredovisning för Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

29 ÅRSREDOVISNING

30 Innehållsförteckning Innehåll Sida Inledning Direktionens ordförande har ordet 3 Direktionens ledamöter 4 Bakgrund 5 Programförklaring 5 Förvaltningsberättelse 6 Verksamhet 6 Finansiering 9 Axplock av händelser under Systematiskt kvalitetsarbete 17 Personalekonomisk redovisning 28 Internkontroll 37 Bokslut 38 2

31 Direktionens ordförande har ordet Verksamheten har under året präglats av fortsatt utvecklings- och förändringsarbete. Upprustningsarbetet har fortsatt i Hus B och Hus F. Under året har ambitionen till ett breddat användningsområde av skolan lokaler fullföljts. Ett avtal om Bio- och konferensverksamhet i Hus A har träffats med Folkets Husföreningen i Hallsberg. Utrustning har införskaffats och en anpassning för denna verksamhet har skett. Den 28 november invigdes verksamheten och den första filmen visades kommersiellt i Alléskolans aula. Vuxenutbildningen har invigt nya lokaler i form av pedagogiska paviljonger. Visionsarbete pågår och vuxenutbildningen har antagit namnet Allévux. Arbetet med att fördjupa samarbetet inom vuxenutbildningen i länet har fortsatt. Det mest konkreta så här långt är att skapa en gemensam webbportal för all kommunal vuxenutbildning i Örebro län, i syfte att möjliggöra för alla att ta del av hela utbudet i länet. Kvalitetsutveckling av undervisningen och en god studiemiljö för eleverna är prioriterade områden för förbundet. Direktionen har beslutat om ett särskilt projekt för ökad måluppfyllelse, där en halv miljon anvisats för hela treårsperioden, allt i linje med vår vision om individanpassad utbildning med hög kvalitet. Den stora tillströmningen av elever innebär också att elevhälsan har utvecklats och förstärkts är det första året när gymnasiereformen Gy 11 omfattar samtliga årskurser. Det innebär att vi inte längre behöver arbeta parallellt med två olika läroplaner. Alléskolan är den enda gymnasieskola i Sverige som erbjuder samtliga program 18 nationella program, fem introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Vi har eldistribution inom Elprogrammet. Utbildningen är riksrekryterande. Alléskolan är också unik med att erbjuda nationell idrottsutbildning (NIU) alternativt andra idrottsprofiler i kombinationen med vilket som helst av de nationella programmen. För närvarande är Alléskolan certifierad för NIU vad gäller fotboll, orientering och bågskytte. Den stora tillströmningen av elever på de nationella programmen, jämte ökad efterfrågan på SFI och språkintroduktion, har inneburit betydande utmaningar beträffande lokaler. Ytterligare pedagogiska paviljonger har hyrts in och en inventering har skett beträffande externa lokaler i anslutning till skolan. Summerar vi det totala antalet ungdomar och vuxna som är inskrivna på Alléskolan eller Allévux rör det sig om cirka Förbundets ekonomi är fortsatt god. Även 2014 ger ett positivt bokslut, och detta inkluderat det fortsatta arbetet med att rusta upp skolan lokaler. Det positiva utfallet är resultatet av budgetdisciplin, kostnadseffektiv organisation och engagerade medarbetare. Tack Avslutningsvis vill jag tacka medarbetare och förtroendevalda i förbundet för de stora insatser som gjorts under verksamhetsåret. Det ständigt pågående utvecklingsarbetet är stimulerande och engagerande, men kan även upplevas som påfrestande. Då känns det tryggt med den framtidstro som jag ständigt möter på alla nivåer i organisationen. Hans Karlsson, ordförande 3

32 Direktionens ledamöter mandatperioden Direktionsledamöter Ordförande Hans Karlsson (s) Hallsberg Vice ordförande Solveig Samuelsson (s) Askersund 2:e vice ordförande Ylva von Scheele (m) Laxå Ledamöter Ronny Larsson (s) Askersund Calill Ohlson (m) Askersund Inga-Britt Ritzman (s) Hallsberg Erik Storsveden (fp) Hallsberg Kenth Gustafsson (s) Laxå Roland Karlsson (s) Laxå Ersättare Siv Ahlstrand, (s) Askersund Jan Grounes (mp) Askersund Erling Johansson (kd) Askersund Ulf Ström (s) Hallsberg Ann-Sofie Johansson (c) Hallsberg Lars-Åke Zettergren (s) Hallsberg Annemo Johansson (v) Laxå Therese Magnuson (s) Laxå Ewa Österberg (fp) Laxå Revisorer Erik Schale Askersund Lars Billström Hallsberg Arild Wanche Laxå Under 2013 utgick Lillemor Blom (s) Laxå, som ersättare i direktionen och ersattes av Therese Magnuson (s) Laxå. 4

33 Bakgrund Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund bildades 1999 av kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. I Förbundsordningen står att läsa följande om förbundets uppdrag: Kommunalförbundet har i uppdrag att erbjuda gymnasial utbildning för såväl ungdomar som vuxna, vilket omfattade gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särvux, Kvalificerad Yrkesutbildning samt uppdragsutbildning. 1 juli 2008 lämnade Kumla förbundet. I samband med detta formulerade medlemskommunerna förbundets uppdrag i en Programförklaring. Sydnärkes Utbildningsförbund ska vara en huvudaktör i Medlemskommunernas långsiktiga utvecklingsarbete. Genom nära samverkan med medlemskommunerna, regionens arbetsliv och andra utbildningsanordnare och med en omfattande omvärldsorientering och ett aktivt internationellt utbyte, ska de utbildningar som förbundet erbjuder motsvara såväl lokala som globala kompetenskrav i mötet med framtiden. Förbundets utbildningar måste vara de självklara valen för regionens ungdomar, vuxna och arbetsgivare. Med flexibel och behovsanpassad organisation och stimulerande studiemiljöer ska förväntningarna på förbundet överträffas. Förbundets ledstjärna är framåtanda! Verksamheten ska präglas av utvecklingsvilja, engagemang och högsta kvalitet. Studerande och personal ska uppleva att initiativkraft och kreativitet är vägledande. Förbundet ska inom sitt verksamhetsområde vara länets mest eftertraktade arbetsplats. Frågeställning Når vi då upp till de förväntningar våra medlemskommuner och vi själva ställer på oss? Vi hoppas givetvis det. I den följande årsredovisningen hoppas vi kunna ge en bild av hur långt vi kommit i detta arbete. Marie Kilk, förbundsdirektör 5

34 Förvaltningsberättelse Förbundets utgörs av följande verksamheter: Gymnasieutbildning för ungdomar. Alléskolan är Örebro läns största gymnasieskola sett till såväl antal elever som programutbud. Vid skolan studerade i slutet av året ungdomar. Av dessa var 865 bosatta i någon av medlemskommunerna Askerund, Hallsberg eller Laxå. Detta motsvarar 60 %. Övriga elever kommer från 44 andra kommuner. Flest externa elever kommer från Kumla, Vingåker, Degerfors, Lekeberg och Örebro. Andelen elever från medlemskommunerna som valt Alléskolan är cirka 80 %. Sedan det fria gymnasievalet infördes har glädjande nog alltfler ungdomar från Sydnärke valt Alléskolan. Elever på Alléskolan från Askersund, Hallsberg och Laxå: Mars 2012 Okt 2012 Mars 2013 Okt 2013 Mars 2014 Okt Vid årets slut var antalet elever på Alléskolan följande fördelade på respektive årskurs. Årskurs 1: 521 st Årskurs 2: 478 st Årskurs 3: 379 st Årskurs 4: 11 st Skolan erbjuder samtliga 18 nationella program samt de fem introduktionsprogrammen. Gymnasiesärskola Alléskolans gymnasiesärskola erbjuder det individuella programmet, specialutformat program samt tre nationella program. Dessa är programmet för administration, handel och varuhantering, Programmet för Fordonsvård och godshantering samt Programmet för Hälsa, vård och omsorg. Av gymnasiesärskolans 41 elever bor fler än hälften i andra kommuner än medlemskommunerna. Vid årets slut var antalet elever följande fördelade på resp årskurs. Årskurs 1: 6 st Årskurs 2: 9 st Årskurs 3: 11 st Årskurs 4: 15 st 6

35 Grundläggande vuxenutbildning, dvs. utbildning för vuxna som motsvarar grundskolans årskurs 7-9. verksamheten är förlagd till Alléområdet i Hallsberg, men handledning ges även vid lärcentra i Askersund och Laxå. Under vårterminen var antalet studerande 70, omräknat till heltidsstuderande var det 55. Under höstterminen var motsvarande siffror 68 respektive 66. Gymnasial vuxenutbildning. Fler än 40 kurser inom allmänna ämnesområden har erbjudits under året. Dessa har varit av allmän karaktär, såsom svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, företagsekonomi och samhällskunskap på flera nivåer. Till dessa ska läggas yrkesutbildningar inom logistik, vård och omsorg samt transport. Under vårterminen deltog 302 elever i kurserna, omräknat till heltidsstuderande 201. Motsvarande siffror för höstterminen var 296 resp 135. Ett flexibelt lärande bedrivs utifrån respektive enhets utvecklingsförutsättningar. Validering, och distansutbildning har blivit ett vanligt arbetssätt inom vuxenutbildningen. Större delen av verksamheten bedrivs i Hallsberg, men även vid lärcentra i Askersund och Laxå. Särskild utbildning för vuxna, tidigare benämnd särvux. Antal elever som studerade var under året 17. Utbildningen är i huvudsak förlagd till Hallsberg, men för den som av olika skäl har behov av att studera på hemmaplan erbjuds alltjämt den möjligheten. Särskild vuxenutbildning ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig, egen skolform. Särskild vuxenutbildning syftar till att ge vuxna, som har en funktionsnedsättning, kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar får i särskolan. Utbildningen finns på tre olika nivåer motsvarande träningsskola, grundsärskola och gymnasial särskild utbildning. Svenska för invandrare, SFI Svenska för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket, och utgör en egen skolform. SFI för kommunplacerade flyktingar finansieras genom uppdragsavtal med berörda medlemskommuner. Rätten att studera i SFI har man från och med 1 juli det år man fyller 16 år och inte har grundkunskaper i svenska och är folkbokförd i en kommun. Verksamheten har ökat markant under de senaste två åren, och den paviljong med en yta på cirka 500 m2 som införskaffades hösten 2013 räcker i dag inte till. Utbildning erbjuds därför numera även i Kunskapens hus i Laxå. Antalet som slutförde sin utbildning under våren var 184, och under hösten 200. Flertalet av eleverna kommer från Syrien, Eritrea, Irak samt Somalia. 7

36 Universitetsutbildningar på distans. Tre universitetsutbildningar med inriktning lärare i förskoleklass och grundskola har erbjudits under året. Detta har möjliggjorts genom de telebildutrustningar som finns vid våra lärcentrum i Askersund, Hallsberg och Laxå. Uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningar, dvs. utbildning som säljs till företag och offentlig verksamhet har varit omfattande under året. I första hand har det omfattat validering, vilket innebär att den studerande har möjlighet att erhålla kompetensbevis eller betyg utifrån en bedömning som görs utifrån de arbetslivskunskaper man har. 8

37 Finansiering Förbundets verksamhet finansieras i huvudsak av bidrag från de tre medlemskommunerna samt försäljning av utbildning, s.k. interkommunal intäkt. Interkommunal intäkt är det pris övriga kommuner betalar till förbundet för de ungdomar eller vuxna som studerar vid Alléskolan eller Vuxenutbildningen. Omvänt betalar förbundet ett pris för de ungdomar från medlemskommunerna Askersund, Hallsberg eller Laxå som väljer att studera vid en gymnasieeller gymnasiesärskola i en annan kommun. Sedan två år tillbaka kan vi konstatera att de interkommunala intäkterna är högre än de interkommunala kostnaderna, vilket givetvis är gynnsamt för förbundets och kommunernas ekonomi. Kostnaden för en gymnasieplats baseras på självkostnaden och varierar således mellan åren och mellan de olika programmen. Som exempel kan nämnas att priset för en utbildningsplats vid Alléskolan under år 2014 varit Humanistiskt program är cirka 87 tkr per år, Restaurang- och livsmedelsprogrammet 100 tkr samt Bygg- och anläggningsprogrammets anläggningsinriktning 132 tkr. Medlemsbidraget, som fastställs årligen, baseras på andelen åringar i respektive medlemskommun den 1 januari året innan. Under 2014 var medlemsbidraget tkr, vilket var detsamma som för år 2012 och

38 Axplock av händelser under 2014 Lokaler Den analys som gjordes i samband med den utredning kring förbundets långsiktiga lokalbehov som genomfördes i slutet av 2008 gav vid handen att lokalbehovet för förbundets verksamhet skulle minska påtagligt de kommande åren. Anledningen var främst att antalet ungdomar i gymnasieåldern skulle komma att minska med 25-35% under de kommande åren. Bland annat nämndes att vuxenutbildningen sannolikt skulle rymmas i Hus B (dåvarande Filosofen) samt samutnyttjande med andra verksamheter än förbundets. Med facit i hand sex år senare vet vi att lokalbehovet har ökat markant, främst till följd av att antalet elever har ökat trots minskade ungdomskullar. I november 2013 tecknades ett hyresavtal avseende en paviljong om cirka m2 för att möjliggöra att vuxenutbildningen skulle kunna flytta till Alléområdet. Detta följdes av ytterligare paviljonger om cirka 200 m2 för att skapa undervisningslokaler och arbetsrum för elever och personal inom Språkintroduktion. (Utbildning för nyanlända elever) och Fordon- och transportprogrammet. Likaså utökades de lokaler förbundet hyr i Cityhuset för Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Under 2014 införskaffades ytterligare paviljonger om cirka m2 för att skapa utrymme för Stödstugan och ytterligare undervisningsrum för nyanlända elever inom Språkintroduktion. Till följd av en markant ökning av elever inom SFI (undervisning i svenska för nyanlända) har förbundet under året återigen hyrt lokaler i Kunskapens Hus i Laxå. Beslut togs under året att investera för att kunna behålla delar av Hus F (tidigare Tekniken) för att rymma det stora antalet elever inom främst Bygg- och anläggningsprogrammet. Skolans elever vid Bygg- och anläggnings, samt El- och energiprogrammet har i stor utsträckning medverkat i renoveringsarbetet. Under året upprättades ett samverkansavtal mellan Föreningen Folkets Hus i Hallsberg och förbundet. Avtalet innebär att Bio Spektrums bioverksamhet numera är förlagd till Alléskolans aula. Härigenom har aulan fått ett ansiktslyft, bland annat med en digital filmprojektor, surroundhögtalare samt en kiosk i aulafoajén. Strax innan läsårsstarten uppmärksammades en omfattande vattenskada i Hus E (tidigare Ekonomen). Anledningen var en invändig hängränna som brustit i samband med ett skyfall. Mer än halva bottenvåningen, där gymnasiesärskolan har sina lokaler, behövde snabbt evakueras. Tillfälliga lokaler, och en bra lösning, har varit Svalan, där Hallsbergs kommun har sin fritidshemsverksamhet för ungdomar i grund- och gymnasiesärskolan. Café Fika. I oktober invigdes Café Fika i Hus F2. Det är elever och lärare på Handels- och administrationsprogrammet som kommer att erbjuda kaffe, kalla drycker, smörgåsar med mera. Caféverksamheten ingår i kurserna programmet, och med generösa öppettider kommer de att glädja många. 10

39 Utemiljö. En arbetsgrupp påbörjade i slutet av året arbetet med att ta fram ett förslag till de förbättringsåtgärder av utemiljön som ska genomföras i samband med att VA-ledningarna under skolgården mellan Hus A och Hus B byts ut under Skolinspektionens tillsyningar och granskningar Under året har Skolinspektionen genomfört ett antal s k regelbundna tillsyningar. I juni genomfördes bastillsyn vid de nationella programmen på enheterna 1, 4 och 5. Glädjande var givetvis att Skolinspektionen inte hade någon anmärkning vid dessa tillsyningar. Under hösten har s.k. breddad tillsyn genomförts i enheterna 2 och 3, Introduktionsprogrammet och Punkten samt vuxenutbildningen. De synpunkter som framkom avseende enheterna 2 och 3 har åtgärdats och Skolinspektionen har i beslut meddelat att ärendena är avslutade. Beträffande vuxenutbildningen och den övergripande tillsyningen går svarstiden ut först den 27/3, och då kommer de brister som framkommit vara åtgärdade. IKT-satsning, 1-1 Målsättningen att alla elever på sikt ska ha tillgång till en egen PC eller lärplatta iscensattes under 2014, och i anslutning till vårterminsstarten 2015 kommer alla elever i årskurs 1 att ha tillgång till en egen dator eller lärplatta. Att genomföra satsningen i årskurs 1 medföra att samtliga elever, när satsningen är fullt ut genomförd 2016, kommer att ha en egen dator eller lärplatta. Samtliga pedagoger erhöll strax innan sommaruppehållet en lärplatta (ipad), och utbildningsinsatser inom IKT-området genomförs kontinuerligt för att möta kommande behov. En lärplattform, PingPong, infördes under året. I lärplattformen återfinns nyheter, dokument, handlingsplaner, kalendarium, protokoll etc., men kommer successivt även att hantera studieplaner, inrapportering av närvaro, bedömningsunderlag mm. Inte minst kommer lärplattformen att vara ett pedagogiskt verktyg för digital kommunikation mellan elever och lärare. Pedagogiskt utvecklingsarbete Utöver vad som nämnts avseende IKT-utveckling beskrivs här kortfattat exempel på övrigt utvecklingsarbete. Karriärtjänster. Ett beslut på nationell nivå att öka läraryrkets attraktivitet var att inrätta tjänster som förstelärare. Förbundet utnyttjade möjligheten att ansöka om statsbidrag för sex förstelärartjänster. Intresset för dessa tjänster var stort, och inte mindre än 25 lärare visade intresse. De sex som utsågs till förstelärare tillträdde 1 juli, och de har genomfört ett antal aktiviteter för övriga lärare. Matematiklyftet. Samtliga lärare som undervisar i ämnet matematik deltar i det s k matematiklyftet. Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik, och finansieras delvis via statsbidrag. Syftet är att öka elevers måluppfyllelse i 11

40 ämnet genom att stärka och utveckla undervisningens kvalitet med kollegialt lärande som utgångspunkt. Övningsskola Örebro universitet inledde under hösten 2014 försöksverksamhet med övningsskolor. Alléskolan var en av de tre gymnasieskolor man valde att samarbeta med kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Målet är höjd kvalitet i lärarutbildningen. Syftet med försöksverksamheten är att stärka blivande lärares professionsutveckling och att höja kvaliteten i lärarutbildningen. Lärarstudenterna återkommer till samma skola under studietiden. För Alléskolan innebär det att väsentligt fler lärarstuderande kommer att ha sin verksamhetsförlagda utbildning här. Genom försöksverksamheten ges möjlighet för universitet och skolhuvudmän att mötas i forsknings- och utvecklingsarbete för att skapa en framstående skolmiljö. Vuxenutbildningen blir Allévux Som ett led i vuxenutbildningens arbete med att formulera en framtida vision lanserades en ny grafisk profil. Logotypen beslutades av direktionen utifrån det förslag som medarbetarna inom vuxenutbildningen enats om. Logotype invigdes den 24 oktober under högtidliga former: Det har under många år funnits en samverkan i länet avseende vuxenutbildning. Ett stort steg togs under hösten då beslut togs att konstruera en gemensam webbportal där samtliga vuxenutbildningar ska presenteras. Eftersom det ges möjlighet att söka utbildningar utanför den egna kommunen förbättras härigenom kommuninvånarnas möjligheter att få en samlad bild av alla de utbildningar som erbjuds i regionen. Allévux har under året ökat i omfattning, framförallt gäller det för utbildning inom SFI, Svenska för invandrare. Även yrkesutbildning i samverkan med arbetslivet har varit omfattande. Framförallt rör det kurser och utbildningar inom vård- och omsorg, men även lokalvård, yrkesförare och logistik har ränt stort intresse. 12

41 Utbildningssamverkan med medlemskommunerna Under året genomfördes ett flertal aktiviteter med förskolor, fritidshem och grundskolor i våra medlemskommuner. Det är spännande för de yngre barnen att besöka Alléskolan, men givetvis också intressant och lärorikt även för våra egna elever. Utbyte har skett med såväl förskola som fritidshem och grundskolor. Fordon- och transportprogrammet har fått besök och då demonstrerat lastbilar och andra fordon. Barn- och fritidsprogrammet har genomfört sin årliga Förskolans dag med aktiviteter för de små. Teknikprogrammet bjuder regelbundet in barn i olika åldrar för att ge möjlighet att prova på. Komtek startade en filialverksamhet i Hallsberg Under 2014 utökades verksamheten till att även omfatta barn och ungdomar i Askersund. På Komtek använder man sin fantasi och klipper, sågar, viker, målar, limmar, löder, gjuter, designar och konstruerar saker. SYV-samarbete Margareth Hagberg och Magnus Skråge, studie- och yrkesvägledare Under året har studie- och yrkesvägledare från Transtensskolan, Folkasboskolan samt Alléskolan genomfört gemensamma lektioner i högstadieklasser i syfte att vägleda eleverna tidigt och därmed öka måluppfyllelsen. Detta har slagit väl ut och kommer att utökas till fler högstadieskolor. Information, kommunikation och marknadsföring Som tidigare har nämnts så befinner sig såväl gymnasieutbildning som utbildning för vuxna numera på en marknad. Mycket resurser läggs därför på information och kommunikation av allehanda slag. Lördagen den 18 oktober då skolan bjöd in till Öppet Hus bjöd på en mängd aktiviteter av allehanda slag, och lockade väldigt många besökare ungdomar som är i färd att göra sitt gymnasieval givetvis, men även anhöriga, allmänhet, före detta elever och medarbetare och många fler. 13

42 Bilder från årets Öppet Hus som lockade väldigt många besökare 14

43 Gymnasiemässan på Conventum i Örebro där många av länets gymnasieskolor är representerade är en prioriterad informationsinsats liksom Gymnasiemässan i Kumla. Vår egen informationskväll i september där ungdomar i årskurs 9 och deras föräldrar bjuds in lockar många besökare. Utöver ovanstående bjuds samtliga årskurs 9-elever från Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Vingåker in till skolan tillsammans med sina mentorer för en rundvandring, information, besök på de olika programmen samt gemensam lunch. Företagsmässorna i medlemskommunerna liksom nätverksträffar med kommunernas företag har varit prioriterade under året. Valborgsmässofirandet då våren sjungs in av skolans kör har blivit en tradition som lockar många. Liksom tidigare har elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet deltagit i nationella uppdrag såsom Nobelbanketten, Fotbollsgalan och Idrottsgalan. Idrott Idrott har en framskjuten plats i verksamheten, och möjligheten att kunna kombinera en idrottsprofil på samtliga program gör Alléskolan unik. Läsåret 2014/15 fick skolan ytterligare en idrott certifierad som NIU (Nationell godkänd idrottsutbildning) Utöver orientering och fotboll återfinns nu även bågskytte. Många av Alléskolans elever tävlar på nationell nivå. Utöver de tidigare nämnda kan nämnas ridsport, cykel, rallycross och skridsko. Anna Johansson och Tintin Munter, som går NIU bågskytte Alléskolans orienteringselever (OLGY) på träningsläger i Turkiet 15

44 Musikframträdanden Ett mycket uppskattat inslag är att elever i Sydnärkekommunerna bjuds in till de årliga jul- och studentshowerna. Här bjuds barn, ungdomar och lärare på fantastisk sång, musik och dans. Julshowen bjuder även på föreställningar för allmänheten. Totalt såg närmare personer årets julshow! Allékåren Vi hälsar Alléskolans elevkår, Allékåren, välkommen! Under ett antal år med en begränsad aktivitet har nu skolans elevkår startat på nytt, vilket är mycket glädjande. 16

45 Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning av resultat samt analys och åtgärder Gymnasieskolan Alléskolans vision, vilken togs fram år 2010, utgör tillsammans med sex verksamhetsmål, utvecklade under 2007 och 2008, färdriktningen för skolan. Alléskolans vision 2015 Alléskolan är Örebro läns största gymnasieskola. Som profil har Alléskolan länets bredaste program av teoretiska och praktiska utbildningar samt länets högsta trivselfaktor bland elever och medarbetare. Alléskolan attraherar med sina kännetecken: helhetsomsorg, ambition och nytänkande. Skolan är också känd för hög individanpassad utbildningskvalitet och hög måluppfyllelse. Alléskolans arbetsklimat är öppet, respektfyllt och utvecklande. Alla accepteras som de är. Vi uppmuntrar och stödjer alla att nå sina mål. Och vi inspirerar för att kunna nå ännu längre. Alla trivs på Alléskolan, Sydnärkes pulserande och populära gymnasiecampus - en smältdegel av utbildning, aktiviteter och gemenskap. Alléskolans sex verksamhetsmål Under hösten 2007 och våren 2008 processade skolan fram, under medverkan av all personal, sex verksamhetsmål med siktet inställt på år Studieresultat - Alla elever ska uppnå minst G/E 2. Utbildningsutbud - Alléskolan är en skola för alla med brett utbud och mindre klasser/grupper 3. Stress - Elevernas stress har minskat genom bättre planering och färre kurser 4. Studiemiljö - Alla elever arbetar i en trygg och stimulerande miljö 5. Elevantal - Alléskolan har genom ett högkvalitativt och tydligt arbete ett stabilt antal elever 6. Attraktiv arbetsplats - Alléskolan är den mest efterfrågade arbetsplatsen bland lärare i länet Nedan redovisas uppföljningar av verksamhetsmålen. 1 Studieresultat När det gäller studieresultat presenteras betygsmedelvärde och fullföljd utbildning inom fyra år. För år 2014 ersätts fullföljd utbildning inom fyra år med gymnasieexamen inom tre år. Vidare redovisas andelen elever som har uppnått minst betyget G, för 2014 minst betyget E, i fem kärnämneskurser. 17

46 Jämförelse betygsmedelvärde för elever med slutbetyg Till och med år 2013 krävdes för slutbetyg från gymnasieskolan minst godkänt betyg (G) i minst 2250 poäng och däri skulle ingå Matematik A, Engelska A samt Svenska A+B. Dessutom krävdes betyg, dvs. något av betygen IG-MVG, i samtliga övriga kärnämnen samt i projektarbetet. Från och med 2014 är det motsvarande krav, men uppdelat på yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Tabellen nedan visar betygsmedelvärde för elever med slutbetyg från nationella program på Alléskolan (A), i Örebro län (Ö) och i riket (R). Elever med samlat betygsdokument, dvs. elever som inte har betyg i samtliga kurser, samt elever från individuella programmet redovisas inte. Vid färre elever än 10 redovisas inte betygsmedelvärde. A Ö R A Ö R A Ö R 2012 Elever Elever Elever Program BF 12, ,2 12,6-7 11,4 12,5 13, ,0 13,3 BP/BA 11, ,3 12,4 12, ,4 13, ,4 13,3 EC/EE 11, ,3 12,5 11, ,4 12,3 12, ,6 13,1 EK 13, ,4 14,9 ES 13, ,2 15 FP/FT 11, ,0 11,5 10, , ,7 13,0 HP/HA ,8 13, ,8 13,5 HR 12, ,3 12,7-5 13,2 12,7 IP/IN ,3 11, , ,1 13,5 NV/NA 16, ,6 16,2 15, ,6 16,1 15, ,7 15,9 OP/VO 13, ,7 13,2 12, ,6 13, ,0 13,8 RL 12, ,1 14,0 SP/SA 15, ,8 14,8 14, ,0 14,7 13, ,6 14,7 TE 15, ,6 14,2 14, ,3 14,2 14, ,4 14,5 Uppgifterna hämtade från Skolverket, statistikdatabasen SIRIS BF Barn- och fritidsprogrammet, BP/BA Bygg- och anläggningsprogrammet, EC/EE Elprogrammet, FP/FT Fordonsprogrammet, HP/HA Handelsoch administrationsprogrammet, HR Hotell- och restaurangprogrammet, HT Hotell- och turismprogrammet IP/IN Industriprogrammet, NV/NA Naturvetenskapliga programmet, OP/VO Omvårdnadsprogrammet, RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet SP/SA Samhällsvetenskapliga programmet, TE Teknikprogrammet 18

47 Vid jämförelse mellan Alléskolans yrkesprogram och motsvarande program i hela länet och i riket visar det sig att Alléskolan har lägre betygsmedelvärde för flera av programmen. Ett undantag utgör Omvårdnadsprogrammet, som åren ch 2013 har bättre resultat än länet totalt. Fordons- och transportprogrammets elever har under åren 2012 och 2013 lägst betygsmedelvärde bland Alléskolans program. Högskoleprogrammen visar för dessa år resultat på samma nivå som både länet och riket. Fullföljd utbildning - andel elever (%) med slutbetyg inom 4 år, för 2014 med gymnasieexamen inom tre år Tabellen visar andel av skolans elever som erhållit slutbetyg från nationella program inom 4 år. För år 2014 visas andelen elever med gymnasieexamen inom tre år Program A 2012 Ö 2012 R 2012 A 2013 Ö 2013 R 2013 A 2014 Ö 2014 R 2014 BF BP/BA EC/EE EK ES FP/FT HP/HA HR IP/IN NV/NA OP/VO RL SP/SA TE Uppgifterna hämtade från Skolverket, statistikdatabasen SIRIS 19

48 En tydlig trend är att elever på högskoleprogram fullföljer sin utbildning inom fyra år i högre grad än elever på yrkesprogram och att på dessa program följer, eller i flera fall överträffar, Alléskolan både länets och rikets resultat. Andel elever (%) med minst betyget G i ett urval kärnämneskurser, för 2014 minst betyget E i ett urval gymnasiegemensamma ämnen Ämne Andel G 2012 Andel G 2013 Andel E 2014 A Ö R A Ö R A Ö R Eng A/Eng Idr hälsa A/ Ma A/1 A Sam A/ Sv A/ Uppgifterna hämtade från Skolverket, statistikdatabasen SIRIS Ett av de sex utvecklingsområdena är att alla elever ska nå minst betyget G. I den reformerade gymnasieskolan, GY 11, där de första eleverna avslutar årskurs 3 år 2014, är motsvarande betyg E. Vi kan i tabellen ovan se att det målet inte har uppnåtts för någon av de redovisade kurserna under åren 2012, 2013 eller Dock är resultaten på ungefär samma nivå som länet och riket. 1.1 Analys Rapporten visar att eleverna på de yrkesförberedande programmen har lägre studieresultat än de högskoleförberedande programmens elever. Skolan behöver arbeta för bättre måluppfyllelse, särskilt på yrkesprogrammen. Efter Skolinspektionens tillsyn under 2014 beslutades om föreläggande att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, vilket är påbörjat. Målsättningen att alla elever ska uppnå minst betyget E har inte uppnåtts. 20

49 1.2 Åtgärder Åtgärder, även de som indirekt och över längre tid, förväntas leda till bättre studieresultat har i de flesta fall pågått under en längre tid. Skolans huvuduppdrag är att arbeta för att eleverna ska nå så bra studieresultat som möjligt och även att de ska utvecklas som individer, för ett gott liv som samhällsmedborgare. Det innebär att det ständigt pågår ett arbete för att fullfölja det uppdraget. Här nämns några mer specifika insatser: Stödverksamheten stödstugan Där ges särskilt stöd i framförallt ämnena engelska, matematik och svenska, men även i andra ämnen, för de elever som riskerar att inte uppnå betyget E. Studieverkstäder, studiehandledning Lärare och lokaler finns tillgängliga för elever inom veckans schemaram. Punkten Punkten tillhandahåller individuellt anpassad utbildning för elever med diagnos inom autismspektrat. Studieteknik Sedan några år genomförs på flera program riktade satsningar för att utveckla elevers studieteknik. Ökad måluppfyllelse Under år 2014 genomfördes 9 projekt med syfte att förbättra studieresultaten. Projekten handlade bland annat om att utveckla kompetensen att bedöma elevers arbete så att det medför ett ökat lärande och om att stödja elevers studiemotivation. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) Sedan ett par läsår finns en IKT-pedagog med särskilt uppdrag att stödja lärare i användandet av IKT i undervisningen. Under året beslutades att successivt utrusta samtliga elever med digitala enheter; datorer eller lärplattor. I början av år 2015 kommer eleverna i årskurs 1 att få sina enheter och vid starten av läsåret 2016/17 är avsikten att alla elever på skolan disponerar en egen enhet. Övergång grundskola gymnasieskola För att underlätta övergången från grundskolan till gymnasieskolan finns ett samarbete mellan Alléskolan och grundskolorna i Sydnärke. 21

50 2 Utbildningsutbud Alléskolan erbjuder samtliga nationella program, ett trettiotal inriktningar och ett antal fördjupningar. Vidare erbjuds musikestetisk specialisering, idrottsprofiler och två varianter av nationellt inriktad idrottsutbildning, NIU fotboll och NIU orientering. Samtliga fem introduktionsprogram erbjuds: Preparandutbildning Individuellt alternativ Yrkesintroduktion Språkintroduktion Programinriktat individuellt alternativ Till utbudet hör även den tidigare nämnda individuellt anpassade utbildningen för elever med diagnos inom autismspektrat, Punkten. Gymnasiesärskolan erbjuder Individuellt program Programmet för Administration, handel och varuhantering Programmet för Fordonsvård och godshantering Programmet för Hälsa, vård och omsorg 2.1 Analys Det kan konstateras att Alléskolan har ett osedvanligt brett utbildningsutbud. Verksamhetsmålet bedöms ha uppnåtts med god marginal. 2.2 Åtgärder Det breda utbildningsutbudet har funnits ett antal läsår och planeras att erbjudas även fortsättningsvis. 3 Stress Verksamhetsmålet säger att det är genom bättre planering och färre kurser som elevers stress ska minskas. Framförallt elevhälsopersonal vittnar om att så inte är fallet. Det finns ett antal elever som är stressade på grund av skolarbetet. Den länsövergripande enkäten Liv & hälsa ung, vilken genomfördes bland elever i årskurs 2 under våren 2014, visar snarare att det är ett ökande fenomen med stressade ungdomar uppgav 59 % av de svarande flickorna och 27 % av pojkarna att de känt sig stressade under de senaste tre månaderna hade andelen flickor som upplevde stress ökat till 71 % medan andelen pojkar med stress minskat något, till 24 %. 22

51 3.1 Analys Stress är ett fenomen med komplexa orsakssamband. Det gör att skolan inte alltid hittar rätt insatser. Många av eleverna har stora krav på sig själva, både att lyckas i skolan och att leva upp till en den bilden av hur en ska vara som ung. 3.2 Åtgärder Det har gjorts insatser som bland annat syftar till att eleverna i högre grad ska uppleva att de har en hanterlig studie- och livssituation. Dit hör till exempel studieteknik, samtal med kuratorer enligt KBT-modell (kognitiv beteendeterapi) och en generellt förstärkt elevhälsa. På enhet 3 har skapats en ny tjänst som elevcoach, med ett specifikt uppdrag att vara ett närvarande stöd till elever i den dagliga undervisningen. Från och med februari 2015 utökas skolsköterskeverksamheten med 0,8 tjänst. Inom elevhälsan pågår ett arbete som syftar till att öka studiemotivationen och att öka insikten om betydelsen av en god hälsa. I det arbetet ingår avslappningsövningar. Vidare startade under året ett projekt, Hälsoutveckling i skolan, där två idrottslärare samverkar med elevhälsan för att hitta hälsofrämjande arbetsformer. Det är även planerat att under våren 2015 starta med mindfulnessövningar på några av skolans program. 4 Studiemiljö I den enkät gällande kränkningar med mera, som under våren 2014 genomfördes för elever i årskurs 1, svarade 96 % att de trivdes på skolan och 97 % att de trivdes på sitt program. Svarsfrekvensen var 70 %, varför säkra slutsatser inte är möjliga. Det kan dock noteras att det under flera år har varit ungefär lika stor andel som angett att de trivts bra på skolan och på sitt program. Lärare och rektorer förmedlar ofta samma bild. Även om det i antal är få, så finns det elever som anger att de inte trivs eller att de har utsatts för någon form av kränkande behandling. Den fysiska miljön behandlas företrädesvis vid skyddsronder och åtgärder som krävs förs in i en särskild åtgärdsplan. 23

52 4.1 Analys Även om det inte är statistiskt säkerställt är skolledningens gemensamma bild att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan. Likväl är det elever som inte trivs och det finns elever som har upplevt sig kränkta i någon form. Elevernas upplevelse av den fysiska miljön är inte utvärderat i någon systematisk form Verksamhetsmålet bedöms som uppnått i viss grad. 4.2 Åtgärder Förbundet har sedan bildandet år 1999 genomfört kraftfulla satsningar för att erbjuda en god studiemiljö. Under 2013 färdigställdes det nya hus F, där programmen El- och energi, Industri och Teknik finns. Sedan ett par år finns en lärplattform, Ping Pong, och en tjänst som IKTpedagog. Dessutom har trådlöst nätverk installerats. Under året beslutades att inom en treårsperiod förse samtliga elever med en mobil digital enhet. Resultatet från enkäten om kränkningar med mera bearbetas programvis med efterföljande riktade insatser. 5 Elevtalsutveckling Alléskolans har under de senast åren haft ett ökat antal elever. Det var ca 50 fler elever i september 2014 jämfört med september Den prognos som gjordes 2008 pekade på ca 400 färre elever. 5.1 Analys Även här bör resultatet anses som mycket gott. Alléskolan är länets största gymnasieskola och har ett ökande antal elever. En av förklaringarna till den goda elevtalsutvecklingen är direktionsbesluten om ett obegränsat antal utbildningsplatser och om bredast möjliga utbildningsutbud. Målsättningen att ha ett stabilt antal elever bedöms som uppfylld. 5.2 Åtgärder Liksom de närmast föregående åren har det genomförts en kraftfull satsning på informationsaktiviteter och på marknadsföring. Antagningsorganisation har varit fortsatt obegränsad. 24

53 6 Attraktiv arbetsplats Alléskolans attraktivitet som arbetsplats har inte värderats i relation till länets övriga arbetsplatser med motsvarande verksamhet. Under hösten 2013 genomförde dock en student från Örebro Universitet en studie av Sydnärkes Utbildningsförbunds, och därmed delvis Alléskolans, attraktivitet. Studien visade på sju påstående som är applicerbara på förbundet: - tryggheten hos elever och medarbetare - chansen att påverka/delaktighet som elev eller medarbetare, - bra lokaler - förbundet är under ständig utveckling framåt - ett bra samarbete med intressenter - en skola som tål att jämföras - utvecklingsmöjligheter Den medarbetarenkät, med 79 % svarsfrekvens, som genomfördes under året visade att drygt fyra av fem svarade att de kunde rekommendera Sydnärkes Utbildningsförbund som arbetsgivare och en lika stor andel svarade att de var stolta över att arbeta inom förbundet Förbundet har en låg personalomsättning och majoriteten av dem som slutar gör det på grund av pensionsavgång eller att en tidsbegränsad anställning upphör. Detta tyder på att personalen trivs. Vid rekrytering är det ofta gott om sökande till våra tjänster och intervjuer med sökande vittnar om att skolan har ett gott rykte 6.1 Analys Gymnasieverksamheten växer i omfattning, vilket är mycket ovanligt. Det blir en viss garanti för anställningens trygghet. Skolans varumärke är dessutom välkänt i regionen. Vidare bedöms förbundets relativt goda ekonomi bidra till populariteten som arbetsgivare. Verksamhetsmålet bedöms som uppnått, med reservation för säkerheten i bedömningen. 6.2 Åtgärder I vårt fortsatta arbete för att bli en än mer attraktiv arbetsplats kommer vi bland annat att bygga vidare utifrån de sju påståenden som framkom i studien om vår attraktivitet. Även fortsättningsvis erbjuds 60 minuter friskvård på betald arbetstid, där så är möjligt, samt subvention av kostnader för friskvårdsaktiviteter. Med resultatet från medarbetarenkäten som grund kommer det under 2015 att genomföras en översyn av lärares arbetsuppgifter. Syftet är att utreda om förutsättningarna för huvuduppdraget, att undervisa, kan utvecklas. 25

54 Vuxenutbildningen/Allévux 1 Allmänt. Arbetet med en vision för vuxenutbildningen inleddes under hösten 2012 och fortsatte under Hösten 2014 togs ytterligare ett steg i och med namnbytet till Allévux. En väl samlad vuxenutbildning med en närmare geografisk koppling till Alléskolan är en viktig komponent för förbundets framtida vuxenutbildning och genom att verksamheten har flyttat till nya lokaler inom Alléområdet och fått ett nytt namn har ytterligare steg tagits. Samordning, tillgänglighet och utveckling är nyckelord i visionsarbetet. Visionsarbetets inriktning mot ett ökat kursutbud har i viss utsträckning genomförts under året, främst genom erbjudande av distanskurser via utbildningsföretag eller via grannkommunerna. Detta innebär att vi möjliggör för våra kommuninnevånare att läsa in en gymnasieexamen. Under 2015 fortsätter arbetet med utökat kursutbud, bland annat genom att erbjuda en bredare utgång i en gymnasieexamen. Under året har antalet elever ökat, bland annat inom Vård- och omsorgsutbildningen. Där har bedrivits tre parallella utbildningar, med i genomsnitt 38 elever/kursstart. Genom uppdragsutbildning inom Vård- och omsorgslyftet har under tre terminer ett antal av medlemskommunernas vårdbiträden validerats till undersköterskor. För Hallsbergs kommun har anordnats en uppdragsutbildning inom lokalvård. Ett flertal utbildningar inom Yrkesvux har genomförts, bland annat logistik- och yrkesförarutbildningar. Utbildningsutbudet har varit brett och i hög grad individanpassat. Under 2015 är förhoppningen att kunna fortsätta på den inslagna vägen, med reservation för effekterna av minskade statsbidrag till Yrkesvuxutbildning. Ett ytterligare utvecklingsområde är insatser till elever med särskilda behov. Under året har en resurs för detta införts. Avbrotten under 2014 i relation till 2013 har minskat och antalet slutförda kurser har ökat. Vi bedömer att de riktade stödinsatserna, samt pedagogernas generella arbete med extra stöd har gett omedelbar effekt. Arbetet med att ta fram en övergripande vision fortsätter under Studieresultat. Av flera skäl redovisas inte studieresultat för vuxenutbildningens elever på samma sätt som för gymnasieelever. Vuxenutbildningen tillämpar kontinuerlig antagning och elevernas studietempo anpassas utifrån eleverna behov och önskemål, vilket bland annat medför att det inte finns ett fastställt datum för gemensam betygssättning. Vid uppföljning av betygsstatistiken framkommer att jämfört med 2013 har andelen betygsatta kurser ökat under Bland dem som slutför kurserna har studieresultaten ökat inom samtliga kurser och särskilt i ämnet matematik. Ett antagande är att den ökade individualiseringen, extra föreläsningar via lärplattformar och resurstid med lärare haft stor 26

55 betydelse för resultathöjningen. De elever som inte klarar kurserna erbjuds förlängda studier för att nå ett betyg. Den individuella anpassningen möjliggör detta och underlättar för våra elever att slutföra kursen. Bristande studieresultat och avbrott orsakas oftast av att studierna sker parallellt med förvärvsarbete. Under 2014 hade ca 75 % av dem som genomförde sina kurser godkända resultat. Inom Yrkesvux var andelen högre. Pågående utvecklingsarbete fortsätter 2015; inkluderat systematiskt kvalitetsarbete och formativ bedömning. 3. SFI Under 2014 ökade SFI ytterligare och andelen studerande har fördubblats sedan Son en följd därav startades under året SFI i Laxå. Ökningen av SFI-elever medför att det under 2015 planeras för ytterligare lokaler. Det nationella kravet om rätt att påbörja SFI-studier inom tre månader uppnås med god med marginal. Sökande erbjuds oftast plats inom en månad. Enligt Skolverkets statistik har vi högre andel som klarar SFI-studier jämfört med riket. 4. Lärcentrum Studerande i regionen erbjuds universitetsutbildningar på distans via våra Lärcentra. Under 2014 genomfördes fyra parallella lärar- och förskollärarutbildningar. Distansstuderande kan även genomföra tentamen vid våra lärcentrum och under 2014 certifierades våra tentamensvakter. Antalet som använder våra Lärcentra för distansstudier vid högskolor- /universitet har ökat genom åren. 27

56 Personalekonomisk redovisning 2014 Sydnärkes Utbildningsförbund har per den 30 november 2014, 310 medarbetare som är månadsavlönade och 2 personer som är timavlönade. Det är 167 kvinnor och 143 män. Förbundet har 295 månadsavlönade årsarbetare fördelat på 310 anställda, 157 kvinnor och 138 män. Diagrammen nedan visar antalet personer som har en tillsvidareanställning respektive en visstidsanställning, uppdelat per kön. Linjediagrammet visar även förändringen av anställningsformerna under Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Förbundet har ökat kraftigt i antal månadsanställda under 2014, den största ökningen har skett bland kvinnorna, både när det gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar. Det är 3 personer som har en tillsvidareanställning men som är tjänstlediga från den tjänsten och arbetar under en tidsbegränsad period på en annan tjänst inom förbundet. Dessa personer redovisas som visstidsanställda. Det har skett en markant ökning av antalet lärare. Detta beror till största del av den snabbt växande verksamheten på språkintroduktion samt vuxenutbildningens SFI- verksamhet. De flesta övriga yrkeskategorier har ökat något. Administrationen har utökats tillfälligt med en skoladministratör, likaså har service- och fastighetsenheten tillfälligt utökats med en service- och fastighetsskötare. Skolledningen har utökats med en rektorstjänst och elevhälsan har utökats med skolskötersketjänst på 20 % samt 50 % utökning av kuratorstjänst. Tabellen nedan visar inom vilka yrkeskategorier förbundets 310 personer arbetar. 28

57 Yrkeskategorier inom förbundet Lärare Elevassistenter Elevhälsa (SYV, kurator, skolsköterska, specialpedagog) It/fastighet 9 10 Chefer och personer i ledningsgrupp Administration Övriga Totalt Det sker en fortsatt ökning av heltidstjänsterna inom förbundet. Deltidstjänsterna har ökat något men är i stort sett oförändrat mot Påpekas bör att förbundet har en mer generös syn på att erbjuda personer som arbetar under en tidsbegränsad period en månadsanställning i stället för en timanställning och där av redovisas de som månadsanställd personal med en deltidsanställning. Det är 7 personer av dem som har en deltidstjänst som har en sysselsättningsgrad under 40 %, vilka enligt kollektivavtalet egentligen ska inneha en timanställning. Förbundet strävar efter att erbjuda heltidstjänster i den mån det är möjligt och de personer med deltidstjänst som önskar höjd sysselsättningsgrad anmäler detta till arbetsgivaren. Det finns en person som önskar heltidstjänst men som arbetsgivaren inte har kunnat tillgodose. Antal heltider Antal deltider Av förbundets 310 medarbetare är det 39 personer som har en deltidsanställning, vilket utgör 13 %. Det är samma siffra som redovisades år

Kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2015 kl 08.30 2015-05-26 Kallelse till: Ledamöterna i kommunstyrelsen För kännedom till (dessa kallas alltså inte): ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar (bla ledamöterna i kommunfullmäktige)

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning Direktionens ordförande har ordet 3 Direktionens ledamöter 4 Bakgrund 5 Programförklaring 5

Innehållsförteckning. Inledning Direktionens ordförande har ordet 3 Direktionens ledamöter 4 Bakgrund 5 Programförklaring 5 ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehållsförteckning Innehåll Sida Inledning Direktionens ordförande har ordet 3 Direktionens ledamöter 4 Bakgrund 5 Programförklaring 5 Förvaltningsberättelse 6 Verksamhet 6 Finansiering

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN

BARN OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN BARN OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN Frivilliga skolformer LÄSÅRET 2014-2015 1 Innehållsförteckning: Verksamhetsplan..sid. 3 1. Inledning. sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete. sid. 3 2.1 Vision...sid.

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin Jergander, studievägledare Kvällens Agenda

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer