VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar"

Transkript

1 VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar

2 Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie Översättig till sveska: Caria Loma Bilder: Atoia Rigbom Grafi sk utformig: Helea Sadma Utgivare: Helsigfors hälsovårdscetral ISBN Tryckig: F.G. Löberg, 2006 Filädska experter som deltagit i utformige av hadbokes iehåll: Ergoterapeut Hae Ala-Prikkilä, barpsykiatriska bedömigspolikliike; barpsykiater Marja Auvie, barpsykiatriska bedömigspolikliike; psykolog Maija vo Fieadt, barpsykiatriska bedömigspolikliike; barläkare Elia Hermaso, Befolkigsförbudet; hälsovårdare Maj-Britt Hietala, Nordsjö hälsostatio; psykolog Kaaria Hästbacka, västra familjerådgivige; hälsovårdare Kirsti Isopahkala, Degerö hälsostatio; europsykolog Päivi Kotiola, barpsykiatriska bedömigspolikliike; PM Ylva Krokfors, stiftelse för rehabiliterig; hälsovårdare Leea Melasiemi, Degerö hälsostatio; talterapeut Sari Parvamo, specialehete för bar; barmorska, hälsovårdsmagister Nia Peräe, Mellersta Filads cetralsjukhus; psykolog Katja Ratala, Måsas hälsostatio; plaerare Päivi Rouvie-Wileius, Cetret för hälsofrämjade; hälsovårdare Maarit Sigh, Nordsjö hälsostatio; psykolog Ulla Suomie, polikliike för öro-, tal- och röststörigar; läkare Samuli Suutarla, HUCS; psykiater Hau Säävälä, Uleåborgs mödra- och skyddshem; psykolog Haele Törröe, Förbudet för mödra- och skyddshem samt utvärderigsgruppe för material för hälsofostra vid Cetret för hälsofrämjade. Dessutom har hadboke testats av tjugo helsigforsföräldrar uder våre Deras respos har också påverkat utformige av hadboke.

3 VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar

4 UPPGIFTSSIDOR FÖR 6-7 -ÅRINGAR Det här uppgiftspaketet är plaerat för 6-7 -åriga bar. Det är det sista av tre uppgiftspaket som du får på barrådgivige är ditt bar är 2-7 år. Uppgiftssidora kompletterar Växa och ha det bra! -hadboke, som du fi ck av di hälsovårdare då ditt bar var 2 år. Gå igeom uppgiftera tillsammas med ditt bar. Meige med dem är att hjälpa dig att stöda och utveckla ditt bars metala hälsa geom positiv växelverka. Hoppas i tycker det är roligt att gå igeom dem tillsammas! Er geomgåg av uppgiftera ka hjälpa dig att komma överes med ditt bar äu bättre ä förr. Du får också tips för svåra situatioer. Di hälsovårdare hjälper dig att utyttja materialet. Du ka vid behov ta till återavädig uppgiftssidora som är meade för ygre bar, på sidora för 2-3 -årigar hittar du till exempel råd om hur du ka hjälpa det äldre baret då det föds e y baby till familje. MÅL Att hjälpa dig och ditt bar att käa ige olika siesstämigar och deras växligar. Att lära ditt bar att möta ya och utmaade situatioer. Att hjälpa ditt bar att tala om sia bekymmer, också sådaa som gäller familje. Att hjälpa ditt bar att berätta vad det täker om sig själv. Att hjälpa ditt bar att utveckla och vårda väskapsförhållade. 2

5 TYPISKA DRAG I UTVECKLINGEN Följade listor beskriver drag som hör till utvecklige hos ett ormalt 6-7-årigt bar. Listora baserar sig på medeltal; bar är emellertid idivider och utvecklas olika i olika åldrar. Utvecklige ka alltså vara helt ormal, också om de avviker frå medeltalet. Idé med listora är att hjälpa förälder att rikta rimliga förvätigar på sitt bar. Om du har frågor om ditt bars utvecklig ka du alltid väda dig till di hälsovårdare. 3

6 ETT BARN I SEX ÅRS ÅLDERN täker fortfarade mer på sig själv ä på adra, har ofta reda fått e bästa vä, me börjar också få oväer, leker valige helst med bar av det ega köet, är etusiastiskt över att få mer asvar, betraktar äu sia föräldrar som de viktigaste mäiskora i sitt liv, tycker ite om att misslyckas eller bli kritiserad, prövar regelbudet gräser, ka berätta gaska logiska historier på base av bilder och gestalta förhållade mella föremål och hädelser och ka sköta edel hemsysslor. ETT BARN I SJU ÅRS ÅLDERN börjar täka mer på adra ä på sig själv, till exempel på adras käslor och behov, skvallrar ofta om vad väera gjort - på det sättet lär sig baret att förstå regler och får samtidigt uppmärksamhet av vuxa, börjar ta had om ygre och leker gära också med midre bar, börjar förstå sig på humor och juter av ramsor, såger och gåtor, blir ledset om det kritiseras för sitt beteede eller ite får uppmärksamhet, ka ofta läsa lite och skriva, eller skriva av, fl era ord och har reda omfattat e rätt så utvecklad uppfattig om rätt och fel, förstår till exempel vikte av ärlighet. 4

7 ATT ANVÄNDA UPPGIFTSSIDORNA Vid varje uppgift berättas om idé och måle med de uppgifte. Ni får mest ytta av uppgiftera om du går igeom dem tillsammas med ditt bar. Fast bildera är plaerade för 6-7 -åriga bar kräver utföradet av uppgiftera hjälp av e vuxe. Du som vuxe ka beskriva olika situatioer och resoera om dem tillsammas med baret. Varje situatiosbild ger e möjlighet att tala om saker som aars kude vara svåra att ta upp eller lägga märke till trevliga, positiva studer och situatioer då det är särskilt viktigt att ut trycka positiva käslor. Låt ditt bar titta på bildera och diskutera dem tillsammas: fråga vad baret tror att det häder på bilde och hur situatioe bäst kude lösas tillsammas. Uppmutra baret att tillsammas med dig hitta på lösigar och fatta beslut. Låt baret färglägga bildera. 5

8 UPPGIFT 1 På hurudat humör är du i dag? Uppmutra ditt bar att fudera på hur det käer sig i dag, och att rita e bild av det på de tomma sidora. Baret ka efter förmåga hitta på och skriva (eller diktera åt dig och du skriver) dikter eller korta sågstumpar. Här ka ma också hjälpa baret att förstå och beakta adras käslor: du ka be baret att rita e bild av ett aat bar. Baret ka också tycka att det är itressat att fudera på vad adra trott om dess humör. 6

9 7

10 8

11 9

12 UPPGIFT 2 Att möta utmaigar och ya situatioer De första daslektioe På de här bilde går ett bar på si första daslektio. Det ka häda att du själv är mer späd ä baret, är det börjar med e y hobby. De första dagara och veckora med e y hobby ka väcka olika käsloupplevelser hos baret. För att möta dem behöver baret ditt stöd och di hjälp. Med hjälp av bilde ka i diskutera era käslor i sambad med förädrigar och plaera tillsammas hur i bäst ka klara av ya situatioer. 10

13 11

14 Svåra uppgifter På de här bilde gör baret läxor som käs svåra. Om baret får alltför svåra uppgifter eller ite får uppmutra och stöd av ågo, ka det käa sig misslyckat eller frustrerat och vågar eller ka ite ödvädigtvis be om hjälp i sia svårigheter. Di uppgift är att uppmutra baret att tala om sia problem och käslor och be om hjälp. Med hjälp av de här bilde ka i också resoera om, hur adras förvätigar ka käas tuga och hur ma ka klara sig då ma blivit besvike på sig själv. 12

15 Att lära sig ytt När baret kämpar för att lära sig ya och svåra saker, är det särskilt viktigt att föräldrara ite jämför sitt bar med adra bar. Alla är ju bra på ågot, var och e på sitt. Det är bra att uppmutra baret att syssla med sådat som det är begåvat i. Förutom uppmutra behöver baret beröm för sia försök. 13

16 Utaförskap och esamhet På de här bildera är två olika situatioer, som båda behadlar käsla av utaförskap. På de första bilde blir ett bar ite bjudet på födelsedagskalas, uta lämas avsiktligt utaför gruppe. På de adra bilde sitter ett bar för sig själv, skilt frå de adra bare, som leker tillsammas. Med hjälp av de här bildera ka du och baret gå igeom käslor av utaförskap och isolerig, rädsla för att lämas utaför gruppe och esam, vikte av väskap och att bli accepterad, positiva hadligssätt för baret, om det blir lämat utaför och positiva hadligssätt för baret, om det ser att adra blir lämade utaför. 14

17 15

18 16

19 UPPGIFT 3 Bekymmer för sig själv och familje Båda vill ha samma leksak! Tävlig mella syskoe orsakar ofta osämja i familje. På de här bilde grälar syskoe om e leksak. Bilde hjälper er att reda ut, hur alla familjemedlemmar ka lära sig att klara av tvister och oeigheter på positiva sätt, hur viktigt det är att behadla adra rättvist och med respekt och varför var och e måste ta asvar för sia ega hadligar och uppmärksamma också adras behov. 17

20 Gräl mella föräldrara På bilde är baret hemma och föräldrara grälar. De här bilde hjälper er att klargöra, hur baret upplever familjerelatioera och livet där hemma, hur oväskap och ilska påverkar baret och hur de här effektera ka miimeras, hur baret och de vuxa bäst ka klara sig i fi etliga situatioer och hur mycket förälders beteede ka påverka hur baret mår. 18

21 Att flytta till ett ytt hem På de här bilde håller familje på att fl ytta. Så här stora förädrigar ka förvirra eller till och med chocka baret. Baret behöver ditt stöd och möjligheter att tala om sia bekymmer agåede fl yttige. Med bilde som grud ka i diskutera ditt bars evetuella bekymmer och sätt, på vilka alla familjemedlemmar ka miska si oro. 19

22 Någo i familje är sjuk Meige med de här bilde är att väcka diskussio om att vara sjuk. Att e förälder blir sjuk ka vara e mycket ågestfylld upplevelse för baret. Med hjälp av bilde ka i diskutera barets käsla av otrygghet då förälder är sjuk och hur ma kude klara av att leva med e evetuell sjukdom. 20

23 UPPGIFT 4 Övig ger färdighet Visa di uppskattig då baret vågar pröva på ågot ytt. Vad du säger och hur du säger det är ytterst viktigt - uppmutra, kritisera ite och slå ite er modet. Bygg det du säger på barets starka sidor: poägtera det baret reda är bra på och ite det som går sämre. Berätta för ditt bar hur stolt du är över det. Förödmjuka aldrig ditt bar och var aldrig likgiltig för barets käslor. 21

24 22

25 Otillfredsställelse med det ega utseedet Om baret öppet jämförs med adra bar så att baret hör det, till exempel lika vacker som, lika låg som, lika stark som, lika smart som, ka det verka skadligt på barets självkäsla - och dålig självkäsla ka verka skadligt på de metala välmåga. Därför är det viktigt att uppmutra baret att vara öjd med sig själv. Dia ord formar barets bild av sig självt och av dia käslor för det. 23

26 På e öde ö Be ditt bar föreställa sig att det drivit i lad på e obebodd ö, och be det fudera på vad det skulle göra och vad eller vem det helst skulle vilja ha med sig på ö. Med hjälp av berättelse ka i tillsammas resoera om hur isolerig och esamhet käs. Samtidigt hör du ditt bars takar om sitt livs trevliga och tråkiga sidor för tillfället och vad som är särskilt viktigt för ditt bar just u. Ni ka fudera på sätt att klara sig: hur ka ditt bar hjälpa sig självt och hur ka baret aväda sia mäiskorelatioer och aat som är viktigt för baret för att ha det bra. Baret ka skriva eller rita och berätta e historia om sia takar på följade sidor. 24

27 25

28 26

29 27

30 UPPGIFT 5 Väer Med hjälp av de här bilde är det meige att i ka begruda väskapsförhållade, sätt att klara sig och de ega motstådskrafte i svårigheter, samt hur ma ka hjälpa adra. Då är det viktigt att vara medvete om de iverka adra mäiskor har på både barets och ditt liv, bli medvete om vikte av väskapsförhållade, käa till faktorer som påverkar balase i mäiskorelatioer, särskilt mella ditt bar och dess väer, upptäcka att problem ka lösas, är ma blir medvete om hur ma själv ka påverka adra mäiskor och deras relatioer och märka att alla har e del persoliga problem - i det här fallet i relatio till väera. 28

31 29

32 Ni ka äu fortsätta arbeta krig temat: du ka be ditt bar rita e serie om väskapsförhållade. Du ka till exempel uppmaa ditt bar att komma ihåg ågot gräl med e vä och varför grälet uppstod, hur baret då käde sig, vad baret tror att väe täkte om situatioe, hur de kom överes och blev väer ige och vilke påverka det har att ma har e god vä. 30

33 31

34 32

35

36

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning nejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnej.

Läs mer

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för?

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Jon G. Allen Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Översättning och bearbetning: Peter Friberg Du mentaliserar när du är medveten om tankar och känslor hos dig själv eller någon annan. Du

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?............................ 3 2. SAMLINGARNA.......................................................

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer