Läkemedel vid rökstopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedel vid rökstopp"

Transkript

1 Läkemedel vid rökstopp

2 I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete med Istitutioe för folkhälsoveteskap, Karoliska Istitutet Illustratioer Eva Lidé. 2

3 Att sluta röka med hjälp av läkemedel Läkemedel har visat sig förbättra resultate för de som vill sluta röka. De 4 viktigaste framgågsfaktorera är fortfarade: 1) de ega motivatioe, 2) omgiviges stöd, 3) professioell rådgivig i kombiatio med 4) läkemedel. Allmät om ikotiläkemedel Samtliga ikotiläkemedel fis att köpa på apoteke, där det också fis skriftligt material och persoliga råd att få om de olika läkemedle. De valigaste ikotiläkemedle ka äve köpas i livsmedelsaffärer och adra butiker med tillståd. Nikoti är beroedeskapade me det största hotet mot e rökares hälsa är ite ikoti uta de rökgaser som dras er i lugora med halsblosset och de 4700 olika skadliga äme som därigeom år alla kroppsdelar. Nikoti är ett ervgift och det är därför som de första blosse eller de första prilla brukar ge illamåede. De som ädå fortsätter att röka eller susa utvecklar med tide toleras mot ikotiets giftverka och det kommer att behövas högre kocetratioer i blodet för att ge illamåede. Nikoti i lägre, ormala och dagliga doser ger e rad effekter på hjärta, blodkärl och ämesomsättig som var och e är små me ädå sliter på kroppe. Med tide blir det förädrigar i hjäras belöigssystem me dessa går till största dele tillbaka efter ett rökstopp. 3

4 Nikotiet i ikotiläkemedel är det reaste och det mist skadliga sättet att tillföra ikoti. Det absolut smutsigaste sättet att tillföra ikoti är via cigarette och halsblosset, light eller ite light spelar ige roll, alla är lika skadliga. Det är uppskattigsvis 100 gåger midre farligt att aväda ikotiläkemedel jämfört med att röka. Att sluta röka med ikotiläkemedel Det fis flera typer av ikotiläkemedel: Tuggummi Plåster Ihalator Muspray Sugtabletter Resoritabletter (ska smälta i mue) Nässpray (kräver läkarrecept) Nikotiläkemedel brukar lidra besväre (abstiese) och röksuget hos de flesta som slutat röka. Det gäller särskilt dig som är starkt beroede av ikoti, eller om du tidigare upplevt svåra besvär är du har försökt sluta röka. Riske att bli beroede av ikotiläkemedel är ite särskilt stor. De flesta har iga svårigheter att sluta med ikotiläkemedle efter e tid. Valige trappar du automatiskt ed är du ite lägre har behovet. Trappa ed litet i taget, och ta god tid på dig. Ju starkare ikotiberoede du har, desto mer troligt är det att du ka ha ytta av att aväda ikotiläkemedel. Täk på att alla läkemedel måste avädas på rätt sätt för att ha e bra effekt. Läs alltid bruksavisige oggrat! 4

5 Vilket ikotiläkemedel passar dig bäst? Lägst bak i de här broschyre, ka du testa ditt ikotiberoede. Besvara frågora så oga du ka, och summera seda ihop dia poäg. Därefter ka du välja mella följade förslag: Om du fick 0-5 poäg på ditt test ka du aväda ågot av dessa ikotiläkemedel: Plåster - aväd mellastyrka Tuggummi 2 mg Ihalator Resoritabletter, sugtabletter Om du fick 6-11 poäg på ditt test ka du aväda ågot av dessa ikotiläkemedel: Tuggummi 4mg Plåster - aväd högsta styrka Ihalator - om du hör till de rökare som "vill ha ågot i hade" Du ka äve prova de receptfria muspraye Nässpray, receptbelagd, aväds som ett alterativ är iget aat ikotiläkemedel hjälper Obs! Det går också bra att växla mella olika ikotiläkemedel. Om du exempelvis aväder ikotiplåster regelbudet, ka du komplettera med tuggummi eller ihalator om du t ex skall gå på fest. 5

6 Nikoti-tuggummi Det är ite ovaligt att ikotiläkemedel aväds på fel sätt. Det gäller speciellt tuggummit. Nikoti-tuggummi ka vara mycket effektivt om det aväds på rätt sätt. Tuggummit fis i två styrkor, 2 och 4 mg ikoti per bit tuggummi. Det fis också i flera smaker och flera olika storlekar på förpackige. När du aväder ikoti-tuggummi ska du täka på följade: Nikoti-tuggummit ska ite tuggas som ett valigt tugggummi. Om du gör det kommer ikotiet att frigöras alltför sabbt. Då hier ite ikotiet tas upp av muslemhia, uta du sväljer er det och det ka ligga och reta i magsäcke. Eftersom du då ite får ut så mycket av tuggummit ka du frestas att ta fler. Resultatet ka bli att du sväljer er stora mägder ikoti som ka ge dig obehagliga magbesvär. Sura drycker, som t ex juice, försämrar upptaget av ikoti är du aväder ikoti-tuggummi. Tadproteser eller rörliga ömmade täder ka vara svårt att tugga med. Gör så här om du aväder ikoti-tuggummi Äve om måga upplever e gaska sabb effekt av ikotituggummi, ka det ta uppskattigsvis 20 miuter för ikotiet att å de maximala effekte i hjära. När du röker kommer samma effekt på ågra sekuder. Därför måste du ha tålamod och ge ikoti-tuggummit tid att verka! Ge ite upp i paik! Håll dig lug och väta! För att motverka de plötsliga ikotiattackera ka du pröva att aväda ikoti-tuggummit regelbudet hela dage. 6

7 99 Ta e bit tuggummi och tugga lågsamt 8-10 gåger, det frigör tillräckligt stor mägd ikoti. 99 Sluta seda tugga och låt tuggummit vila i mue, där det käs bekvämt att ha det 99 När du käer att smake i mue har blivit avsevärt svagare ska du tugga 6-7 gåger ige. Låt seda tuggummit vila i mue tills du käer smake försvia. 99 Fortsätt på det sättet i miuter. Då har det mesta ikotiet frigjorts frå tuggummit, och du ka kasta det. Försök också uder tide att låta bli att svälja så ofta, eftersom ikotiet tas upp bäst så läge det fis kvar i mue. Där passerar det via slemhia över till blodet, och kommer att å hjära. Nikoti-plåster Du ka också välja ikoti-plåster för att hålla ikotiivå i blodet kostat. De olika fabrikate har tre olika styrkor (högmedium-låg) som är ugefär lika starka trots olika sätt att age kocetratio. Välj styrka efter ditt ikotiberoede (se testet i slutet av broschyre). Obs! Om ett ikotiplåster ger dig irritatio på hude ka du i första had byta arm/plats. Om ite det hjälper, prova aat fabrikat på plåstret. Olika plåster iehåller olika sorters häftmassa. 7

8 Nikoti-ihalator Nikoti-ihalator är ett cigarettlikade plastmustycke, som du suger på vid behov. Det är ett gaska svagt preparat, och ka passa särskilt bra för persoer som sakar pyssladet med cigarettera. På ett år har du, med di dagliga rökritual, sysselsatt dia häder gåger! Ihalator fylls med e lite cylider som iehåller ikoti. Varje cylider räcker ca 20 miuter om du suger regelbudet på ihalator. Nikoti-tabletter Det fis två typer, sugtabletter och s k resoribletter. När du låter resoriblette smälta uder tuga frisätts ikoti som tas upp geom muhålas slemhia. Nikotiet löses ut på ca miuter. Nikotitillförsel är låg och sker lågsammare ä vid rökig. Samma sak sker är du suger på sugtabletter. Följ avisigara i förpackige. Nikoti-ässpray Nikoti-ässpraye är receptbelagd och tas vid behov 1-2 gåger i timme. De doseras i ea äsborre, tas upp av ässlemhia och ger ästa omedelbar effekt. De ka ge besvär i form av irritatio i äsas slemhia. Nikoti-ässpraye bör avädas med försiktighet, eftersom det trolige är lättare att bli beroede av de ä av de adra typera av ikotiläkemedel. Nikoti-ässpraye rekommederas främst för dem som har ett högt beroede, och som ite får tillräcklig hjälp av de övriga ikotiläkemedle. 8

9 När ska du börja aväda ikotiläkemedel? Det fis två sätt att ileda behadlige med ikoti-läkemedel: 1. Börja ågra veckor ia plaerat rökstopp Fördelar: Nackdelar 99 Du blir bekat med läkemedlet, hier hitta rätt sort och ka bryta möster 99 Måga upptäcker att ma ka klara av att röka färre cigaretter och det uppmutrar 99 Chase att lyckas ka öka 99 Dyrare 99 Metode sakar egetlige adra ackdelar. Riske för överdoserig av ikoti är miimal och skulle det ädå ske så sigalerar kroppe med illamåede och då drar ma helt aturligt er på rökige/ ikotiläkemedlet 2. Börja samma dag som du slutar röka Fördelar: 99 Käs aturligt och kosekvet att sluta med det ea och börja med det adra Nackdelar 99 Risk för att ma upptäcker att det först valda läkemedlet ite passar på grud av biverkigar och att ma måste byta Läs mer om förberedelse av rökstopp i häftet "Förbered rökstoppet". 9

10 Hur ska du aväda ikotiläkemedel? Sammafattig När du u satsar kraft och pegar för att sluta röka så ska du vara kosekvet: Kom ihåg att det är e livräddade behadlig du ökar chase till ett lägre och friskare liv Ta alltid rekommederad dos. För låg dos, överhoppade dagar eller alltför kort behadligstid ökar riske för återfall. Äve om behadligstide ka tyckas låg så är ågra måader e kort period jämfört med alla de år som du rökt. Överdoserig är extremt sällsyt. Ma måste ta flera gåger mer ä rekommederad dos för att ärma sig överdos. E överdos leder till illamåede och i värsta fall till kräkigar. Alla som upplevt detta säker dose eller upphör med läkemedlet. Nedtrappig av ikotiläkemedel Behovet av ikotiläkemedel miskar så småigom. De allra flesta slutar iom ågra måader och uta större asträgig. Det fis e lite tillväjigsrisk med ikotiläkemedel också och om du får svårt att klara dig uta ka Sluta-Röka-Lije hjälpa till med edtrappige. Behadligsresultat med ikotiläkemedel Nikotiläkemedel ökar i geomsitt chase att bli rökfri med 80 % jämfört med placebo (sockerpiller) i kotrollerade udersökigar. Förklarade exempel: Om 1 samtal med e rökavväjare ger 10 % chas (10 av 100) att bli evigt rökfri så ökar chase till 18 % (18 av 100) om du lägger till ikotiläkemedel. 10

11 Bupropio (Zyba ) Zyba är ett läkemedel i tablettform för rökavväjig som ite iehåller ikoti. Om ma ite lyckats bli rökfri med ikotiläkemedel ka läkare skriva recept på Zyba. Behadlige ska åtföljas av rådgivig (t.ex. Sluta-Röka-Lije) och ka då igå i högkostadsskyddet för läkemedel. Så fugerar det Zyba miskar röksuget geom att påverka hjäras belöigssystem där det styr frisättige av dopami och serotoi. Belöigssystemet hos rökare påverkas i stor utsträckig av ikotireceptorera (ikotikoppara) (se "Vad är ett ikotiberoede?") Så aväds det Läs i första had i Patiet-FASS (www.fass.se) eller iformatioe i förpackige. Ma börjar ta tablettera 7-14 dagar före plaerad rökstoppsdag. Vid det laget har de flesta tappat röksuget och det är lätt att fimpa. De 100 tablettera räcker i 7 veckor och rådgivig är viktig för att förhidra återfall därefter. Biverkigar Absolut viktigast är att persoer med epilepsi eller risk för kramper ite ska ta Zyba (se Patiet-FASS). Läkemedlet är ite godkät för gravida. E valig biverka av Zyba är att söme störs om kvällstablette tas set. Valiga abstiesbesvär (se abstiesbesvär i häftet: Håll ut! ) är ofta svåra att skilja frå läkemedelsbiverkigar. Behadligsresultat Zyba ökar möjlighete att bli rökfri till det dubbla (ökar 100 %) jämfört med placebo (sockerpiller) i kotrollerade udersökigar. Förklarade exempel: Om 1 samtal med e rökavväjare ger 10 % chas (10 av 100) att bli evigt rökfri så ökar chase till 20 % (20 av 100) om du lägger till Zyba. 11

12 Vareikli (Champix ) Champix är ett läkemedel i tablettform för rökavväjig som ite iehåller ikoti. Om ma ite lyckats bli rökfri med ikotiläkemedel ka läkare skriva recept på Champix. Behadlige ska åtföljas av rådgivig (t.ex. Sluta-Röka-Lije) och ka då igå i högkostadsskyddet för läkemedel. Så fugerar det Champix miskar röksuget geom att påverka hjäras belöigssystem. Belöigssystemet hos rökare påverkas i stor utsträckig av ikotireceptorera (ikotikoppara) (se "Vad är ett ikotiberoede?"). Starkt föreklat fyller Champix ikotikoppara till hälfte och rökare käer sig åtmistoe ågorluda tillfredsställd. Samtidigt förhidras att ikotikoppara fylls på med hjälp av e cigarett. Det blir poäglöst att röka. Så aväds det Läs i första had i Patiet-FASS (www.fass.se) eller iformatioe i förpackige. Ma börjar ta tablettera 7-14 dagar före plaerad rökstoppsdag. Vid det laget har de flesta tappat röksuget och det är lätt att fimpa. E behadlig ska pågå i 12 veckor och rådgivig är viktig för att förhidra återfall uder tide därefter. Biverkigar Allvarliga biverkigar är ovaliga me persoer med svår jursvikt ska ite ta Champix och läkemedlet är ite godkät för gravida (se Patiet-FASS). E valig biverka av Champix är ett måttligt illamåede uder första vecka. Det avkligar oftast spotat och ka lidras geom att ta tablette i sambad med mat. Rökare som behadlats för edstämdhet eller depressio ska käa till att ett rökstopp ka utlösa sådaa reaktioer. Uppföljige hos behadlade läkare/sjuksköterska är därför viktig. Valiga abstiesbesvär är ofta svåra att skilja mot läkemedelsbiverkigar. (Se abstiesbesvär i häftet: Stopp och Håll ut!) 12

13 Behadligsresultat Vareikli (Champix) ökar möjlighete att bli rökfri till det 3-dubbla (ökar 200 %) jämfört med placebo (sockerpiller) i kotrollerade udersökigar. Förklarade exempel: Om 1 samtal med e rökavväjare ger 10 % chas (10 av 100) att bli evigt rökfri så ökar chase till 30 % (30 av 100) om du lägger till Champix. Vad är ett ikotiberoede? Vi förstår äu ite alla detaljer i ikotiberoedet, me vi tror att det fugerar så här: Vi vet att måga ervceller i hjära har förmåga att käa ige och bida ikoti till sia receptorer (mottagarställe). Receptorera ka likas vid små koppar som fylls med ikoti är du aväder tobak. Efter ett tag försvier ikotiet och ikotikoppara blir tomma ige. Hos mäiskor som själva aldrig avät tobak och aldrig utsatts för passiv rökig är ikotikoppara få. Kopparas egetliga fuktio är att fyllas med ett aat äme, som är viktigt för att säda ervimpulser. När du börjar röka, eller utsätts för stark passiv rökig uder låg tid, reagerar hjära med att producera fler iko t-ikoppar för att kua ta had om de ökade mägde ikoti. När de flesta koppara är fyllda av ikoti håller de sig tysta och luga. När koppara däremot blir tomma kommer ervsystemet i obalas, och säder dig sigaler i form av obehag och irritatio. Du tolkar detta som e lägta efter att röka, ett röksug. 13

14 Är det verklige jutigsfullt att röka? Mis du de första cigarette du rökte? Hur yr och illamåede du blev? De ikotiförgiftig du då drabbades av är egetlige rökiges rätta asikte. Du märkte att illamåedet gick över om du bara fortsatte att röka. Hjära reagerade med att sabbt producera fler koppar, och sart var du istället fast i ett beroede som gjorde att du måste fylla koppara med ikoti flera gåger om dage, för att slippa obehag. Me u hadlade obehaget ite om illamåede och yrsel, uta om skrike efter mer ikoti frå de tomma koppara. De som säger att rökig är gott och jutigsfullt borde istället säga: Det är obehagligt att ha tomma ikotikoppar. Obehaget försvier är jag röker, och det förväxlar jag med jutig. Vad häder med ikotikoppara är ma slutar röka? Vi vet ite exakt vad som häder med ikotikoppara i sambad med ett rökstopp, me vi tror att det ka gå till så här: Om du står ut med skrike efter ikoti, kommer koppara att luga er sig efter ett tag. De lägger sig då i e låda och tystar. Kom bara ihåg att de ite är borta, de ligger bara och vilar och ka därför vaka till liv ige. För att hidra dia koppar frå att vaka bör du därför aldrig mer tillföra kroppe ikoti. 14

15 Om du helt avstår frå ikoti i alla former, iklusive passiv rökig, borde det ite ta mer ä tre veckor att söva koppara och befria dig själv frå det rea ikotiberoedet. Ett röksug som dröjer kvar tre veckor efter rökstoppet häger mer ihop med det psykologiska beroedet ä beroedet av ikoti. (Läs mer om detta i broschyre Håll ut! som du ka beställa frå Sluta-Röka-Lije.). Om du aväder ikotiläkemedel tystar koppara så småigom, eftersom du sakta svälter dem. Deras skrikade kommer att bli midre itesivt och lättare att stå ut med. Däremot kommer förloppet att bli helt ikotifri att ta lite lägre tid - me det ka det kaske vara värt. 15

16 Testa ditt ikotiberoede Fråga Svar Poäg Dia poäg (1) Hur måga cigaretter Upp till 15 0 röker du per dag? eller fler 2 (2) Hur låg tid efter upp- Iom 30 miuter 1 vakadet röker du Seare ä 30 miuter 0 dages första cigarett? (3) Röker du mer på mor- Ja 1 goe ä uder reste Nej 0 av dyget? (4) Vilke ikotihalt Upp till 0.8 mg 0 iehåller ditt mg 1 cigarettmärke? 1.3 mg eller mer 2 (5) Har du svårt att låta bli att Ja 1 röka på platser där rökig Nej 0 ite är tillåte, t ex på bio, i tuelbaa, på flygpla? (6) Röker du om du är så Ja 1 sjuk att du åtmistoe Nej 0 tidvis är sägliggade? (7) Vilke eller vilka cigaretter De första på morgoe 1 är svårast att udvara? Någo aa 0 (8) Drar du halsbloss? Alltid 2 Iblad 1 Aldrig 0 Summera atalet poäg. Som mest ka du ha 11 poäg. Högt beroede = 6-11 poäg. Lågt beroede = 0-5 poäg. 16

17 Ega ateckigar 17

18 Ega ateckigar 18

19

20 Persoligt stöd Vill du ha professioellt stöd, ta gära kotakt med oss på Sluta-Röka-Lije eller kotakta di vårdcetral, företagshälsovård eller apotek. Gå gära i på Sluta-Röka-Logge. Där ka du dela med dig av dia erfareheter och få stöd av adra i samma situatio. Du hittar till logge via Sluta-Röka-Lijes hemsida

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Tobak & Vikt I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Tobak & vikt Andra broschyrer inom området: Varför inte snus

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Svårt att få tag på adhd-mediciner

Svårt att få tag på adhd-mediciner Stockholm 3 september 2014 Sammanfattning av apoteksenkäten Svårt att få tag på adhd-mediciner För fem år sedan avreglerades apoteken. Det har skapat många nya apotek, men servicen och tillgången på mediciner

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Jannice, 29 år, har gått ner 40 kg. Cecilia Bergh i Intervju med Jannice Andersson Jannice: - För två år sen vägde jag

Läs mer