Autogiroanmälan Medgivande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autogiroanmälan Medgivande"

Transkript

1 Autogiroanmälan Medgivande Betalningsmottagare Indecap AB Regeringsgatan Stockholm Betalare Bankgironummer Organisationsnummer Telefon. Bostad + Mobil Fakturamottagarens Personnummer Kontoinnehavarens bank Kontoinnehavarens person-/organisationsnummer *Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (clearingnr, 4 siffror + ktonr) *Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. FöreningsSparbanken har ibland fem siffror, ex 8327-xxxxxx. Utelämna då femte siffran, i detta fall. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6, hittar du inte det ange 6. Har du personkonto i Nordbanken, använd 33 som clearingnummer. OBS! Fakturamottagaren ska ha dispositionsrätt på anslutet bankkonto. Underskrifter Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står nedan. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren. Datum: Kontoinnehavarens underskrift Medgivande till betalning via Autogiro Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande. Godkännande/Information i förväg Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen * om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller * om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontohållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Stopp av uttag Betalaren kan stoppa * ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen, * alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas. Meddelande till betalningsmottagaren: Detta medgivande är tecknat genom Sparbanken Västra Mälardalen

2 Förvaltningsavtal 1. Undertecknad uppdrar åt Indecap AB att enligt bestämmelserna i detta avtal, anvisa Pensionsmyndigheten placeringar och omplaceringar av innehavet i min premiepension. 2. Indecap AB ska med hänsyn tagen till av undertecknad vald portfölj och risknivå placera kapitalet med tanke på god kapitaltillväxt på längre sikt. 3. Indecap AB ska på eget initiativ och utan undertecknads hörande placera och omplacera kapitalet, på det sätt Indecap AB finner lämpligt och utifrån den risknivå som valts, s k diskretionär förvaltning. Undertecknad godkänner att placeringar och omplaceringar av kapitalet verkställs uteslutande av Indecap AB. Fonduppdragsbekräftelser avseende köp och försäljningar för undertecknads räkning tillställes, om så önskas, direkt från Pensionsmyndigheten. Indecap AB ansvarar inte för det ekonomiska resultatet av fondplaceringarna förutsatt att bestämmelserna i detta avtal uppfylls och att Indecap AB annars hanterat uppdraget med vederbörlig omsorg. 4. Avgiften för denna tjänst är fram till 65 års ålder 55 kr per månad, inklusive moms. Från 65 års ålder halveras avgiften. Avgiften erläggs månadsvis i efterskott via Bankgirots autogiro så länge avtal härför föreligger mellan undertecknad och Indecap AB. Om undertecknad inte betalar denna avgift äger Indecap AB rätt att säga upp detta avtal. 5. Indecap AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, fel inom Pensionsmyndighetens fondbytessystem, myndigheters åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och/eller blockad gäller även om Indecap AB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Indecap AB är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Indecap AB varit normalt aktsam. Indecap AB ansvarar inte för skada som uppkommit på grund av att Indecap AB saknar erforderliga uppgifter från undertecknad för att kunna genomföra fondbyten. I inget av ovanstående fall utgår ersättning från Indecap AB för följdskada. 6. Undertecknad är medveten om att placerat kapital i premiepensionen, ombesörjt av Indecap AB, kan öka såväl som minska i värde, och att inga garantier om förvaltningens utfall kan ges. Vidare är undertecknad medveten om att någon rådgivning från Indecap AB enligt lagen om finansiell rådgivning till konsumenter ej ägt rum. 7. Undertecknad är medveten om att för verkställighet av förvaltning krävs att den personliga pinkoden överlämnas till Indecap AB eller företag med vilket Indecap AB samarbetar avseende produkten/ tjänsten. Pinkoden i kombination med personnumret ger Indecap AB möjligheten att byta fonder i enlighet med detta avtal. OBS! Om pinkoden som lämnats in till Indecap AB byts ut måste Indecap AB, för att kunna fullfölja sitt förvaltningsuppdrag, informeras om detta. Om Indecap AB inte får information om ny pinkod kommer undertecknad att ligga kvar med det fondurval som tidigare anmälts av Indecap AB till Pensionsmyndigheten, till dess ett eget aktivt val sker. 8. Personuppgifter som lämnas till Indecap AB avseende ovanstående produkt/tjänst kommer att behandlas i datasystem hos Indecap AB och hos företag med vilket Indecap AB samarbetar avseende produkten/tjänsten i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla och administrera produkten/tjänsten. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser, kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Indecap AB samarbetar i förhållanden som avser produkten/tjänsten. Personuppgifterna kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos Indecap AB och hos samarbetspartners i förhållanden som avser produkten/tjänsten. Personuppgifter lämnas dock endast ut om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Indecap AB, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. 9. Undertecknad är medveten om att Indecap AB har rätt att ändra dessa villkor och ändringen träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att meddelande härom sänts till undertecknad. Godkänns inte ändringen, så kan förvaltningsavtalet sägas upp genast. 1. Denna fullmakt gäller tills vidare. Såväl undertecknad som Indecap AB har rätt att säga upp avtalet till upphörande med omedelbar verkan. I detta avtal ingår även en livförsäkring i form av ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet innebär att fondandelarnas värde på den försäkrades dödsdag utbetalas som ett engångsbelopp till den avlidnes make/maka, sambo eller arvingar. För att livförsäkringen ska gälla ska den försäkrade vara fullt arbetsför vid tidpunkten då försäkringen söks och ha varit fullt arbetsför de senaste 3 dagarna före inträdet i försäkringsavtalet, eller senare ha varit fullt arbetsför under 3 dagar i följd någon gång efter inträdet i försäkringsavtalet samt ha fyllt 18 år. För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar (se vidare under villkorens Begreppsförklaringar på bladets baksida). Livförsäkringen gäller fram till utgången av månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Försäkringsgivare är Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ), organisation-snummer För avtalet gäller i tillämpliga delar Förenade Livs Allmänna villkor för gruppförsäkring. Lämplighetsbedömning, dvs fastställande av riskbenägenhet och placeringshorisont, är genomförd och godkänd av kund. Avrådan har skett till av kund vald Premiepensionsportfölj. Undertecknad är för närvarande inte fullt arbetsför enligt försäkringsvillkor. Undertecknad är fullt arbetsför enligt försäkringsvillkor. Ort: den 2 Underskrift: Namnförtydligande: Personnr: E-postadress: Portföljval: Fondguide Premiepension Bas Fondguide Premiepension Offensiv Fondguide Premiepension Försiktig Fondguide Premiepension Individuell Ja, jag vill ha alternativet med Generationsväxling Bilaga: Allmänna villkor för förvaltning via Fondguide Premiepension (Indecap AB).

3 Förvaltningsavtal 1. Undertecknad uppdrar åt Indecap AB att enligt bestämmelserna i detta avtal, anvisa Pensionsmyndigheten placeringar och omplaceringar av innehavet i min premiepension. 2. Indecap AB ska med hänsyn tagen till av undertecknad vald portfölj och risknivå placera kapitalet med tanke på god kapitaltillväxt på längre sikt. 3. Indecap AB ska på eget initiativ och utan undertecknads hörande placera och omplacera kapitalet, på det sätt Indecap AB finner lämpligt och utifrån den risknivå som valts, s k diskretionär förvaltning. Undertecknad godkänner att placeringar och omplaceringar av kapitalet verkställs uteslutande av Indecap AB. Fonduppdragsbekräftelser avseende köp och försäljningar för undertecknads räkning tillställes, om så önskas, direkt från Pensionsmyndigheten. Indecap AB ansvarar inte för det ekonomiska resultatet av fondplaceringarna förutsatt att bestämmelserna i detta avtal uppfylls och att Indecap AB annars hanterat uppdraget med vederbörlig omsorg. 4. Avgiften för denna tjänst är fram till 65 års ålder 55 kr per månad, inklusive moms. Från 65 års ålder halveras avgiften. Avgiften erläggs månadsvis i efterskott via Bankgirots autogiro så länge avtal härför föreligger mellan undertecknad och Indecap AB. Om undertecknad inte betalar denna avgift äger Indecap AB rätt att säga upp detta avtal. 5. Indecap AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, fel inom Pensionsmyndighetens fondbytessystem, myndigheters åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och/eller blockad gäller även om Indecap AB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Indecap AB är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Indecap AB varit normalt aktsam. Indecap AB ansvarar inte för skada som uppkommit på grund av att Indecap AB saknar erforderliga uppgifter från undertecknad för att kunna genomföra fondbyten. I inget av ovanstående fall utgår ersättning från Indecap AB för följdskada. 6. Undertecknad är medveten om att placerat kapital i premiepensionen, ombesörjt av Indecap AB, kan öka såväl som minska i värde, och att inga garantier om förvaltningens utfall kan ges. Vidare är undertecknad medveten om att någon rådgivning från Indecap AB enligt lagen om finansiell rådgivning till konsumenter ej ägt rum. 7. Undertecknad är medveten om att för verkställighet av förvaltning krävs att den personliga pinkoden överlämnas till Indecap AB eller företag med vilket Indecap AB samarbetar avseende produkten/ tjänsten. Pinkoden i kombination med personnumret ger Indecap AB möjligheten att byta fonder i enlighet med detta avtal. OBS! Om pinkoden som lämnats in till Indecap AB byts ut måste Indecap AB, för att kunna fullfölja sitt förvaltningsuppdrag, informeras om detta. Om Indecap AB inte får information om ny pinkod kommer undertecknad att ligga kvar med det fondurval som tidigare anmälts av Indecap AB till Pensionsmyndigheten, till dess ett eget aktivt val sker. 8. Personuppgifter som lämnas till Indecap AB avseende ovanstående produkt/tjänst kommer att behandlas i datasystem hos Indecap AB och hos företag med vilket Indecap AB samarbetar avseende produkten/tjänsten i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla och administrera produkten/tjänsten. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser, kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Indecap AB samarbetar i förhållanden som avser produkten/tjänsten. Personuppgifterna kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos Indecap AB och hos samarbetspartners i förhållanden som avser produkten/tjänsten. Personuppgifter lämnas dock endast ut om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Indecap AB, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. 9. Undertecknad är medveten om att Indecap AB har rätt att ändra dessa villkor och ändringen träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att meddelande härom sänts till undertecknad. Godkänns inte ändringen, så kan förvaltningsavtalet sägas upp genast. 1. Denna fullmakt gäller tills vidare. Såväl undertecknad som Indecap AB har rätt att säga upp avtalet till upphörande med omedelbar verkan. I detta avtal ingår även en livförsäkring i form av ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet innebär att fondandelarnas värde på den försäkrades dödsdag utbetalas som ett engångsbelopp till den avlidnes make/maka, sambo eller arvingar. För att livförsäkringen ska gälla ska den försäkrade vara fullt arbetsför vid tidpunkten då försäkringen söks och ha varit fullt arbetsför de senaste 3 dagarna före inträdet i försäkringsavtalet, eller senare ha varit fullt arbetsför under 3 dagar i följd någon gång efter inträdet i försäkringsavtalet samt ha fyllt 18 år. För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar (se vidare under villkorens Begreppsförklaringar på bladets baksida). Livförsäkringen gäller fram till utgången av månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Försäkringsgivare är Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ), organisation-snummer För avtalet gäller i tillämpliga delar Förenade Livs Allmänna villkor för gruppförsäkring. Lämplighetsbedömning, dvs fastställande av riskbenägenhet och placeringshorisont, är genomförd och godkänd av kund. Avrådan har skett till av kund vald Premiepensionsportfölj. Undertecknad är för närvarande inte fullt arbetsför enligt försäkringsvillkor. Undertecknad är fullt arbetsför enligt försäkringsvillkor. Ort: den 2 Underskrift: Namnförtydligande: Personnr: E-postadress: Portföljval: Fondguide Premiepension Bas Fondguide Premiepension Offensiv Fondguide Premiepension Försiktig Fondguide Premiepension Individuell Ja, jag vill ha alternativet med Generationsväxling Bilaga: Allmänna villkor för förvaltning via Fondguide Premiepension (Indecap AB).

4 Allmänna villkor för förvaltning via Fondguide Premiepension (Indecap AB) 1. Kundkategori Alla kunder som handlar med finansiella instrument ska tillhöra en kundkategori. Dessa kategorier är icke-professionell kund, professionell kund och jämbördig motpart. Som icke-professionell kund har man det högsta skyddet. Din kundkategori bestämmer vilken information vi ska ge dig och om vi ska göra en passandebedömning när du vill handla med finansiella instrument. Vid första handelstillfället kommer Indecap AB att kategorisera dig i en kundkategori utifrån dina förutsättningar. För Premiepensionstjänsten är det inte möjligt att begära annan kategorisering. 2. Lämplighetsbedömning Om du inte är professionell kund har rådgivande bolag skyldighet att genomföra en lämplighetsbedömning. Syftet är att säkerställa att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet av instrumentet, för att förstå riskerna med placeringen. Om du gör en affär på eget initiativ i ett okomplicerat instrument (de flesta fonder, kapitalskyddade placeringar och räntebärande instrument), via Internet eller via en direkt order till företaget, behöver detta inte genomföra en lämplighetsbedömning. 3. Information före handel All information som lämnas till en ickeprofessionell kund ska uppfylla vissa grundläggande krav. Första gången du handlar med en ny fond/ förvaltning, får du ett beskrivande faktablad. Du får även information om hur kostnaden beräknas. Ytterligare information gällande den finansiella tjänsten och/eller företaget erhålls efter önskemål. 4. Handel Alla banker och finansiella institut ska ha centralt utformade riktlinjer för hur en kundorder ska genomföras. 4.1 Diskretionär Premiepensionsförvaltning För Premiepensionstjänsten gäller Pensionsmyndighetens villkor för handel. Vänligen se för närmare information. Förvaltningen sköts av Indecap AB, en oberoende investeringskonsult (värdepappersbolag) som kontinuerligt analyserar fonder världen över. Normalt kommer Indecap AB att investera kundens medel i Fondguide 1 och Fondguide 2, men kan även investera i andra fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Fondguide 1 och Fondguide 2 är s.k. Fond-i-fonder. Fondguide 1 investerar normalt 5 procent på den svenska aktiemarknaden, 3 procent på den globala aktiemarknaden samt 2 procent på tillväxtmarknaderna. Ambitionen är att investera i de bästa förvaltarna i världen som historiskt uppvisat ett mycket framgångsrikt aktieval och som passar bra tillsammans. Genom att kombinera förvaltare med olika angreppssätt uppnås en högre riskjusterad avkastning. Vidare är portföljen geografiskt väldiversifierad samtidigt som förvaltarna ges utrymme att allokera mot de regioner som bedöms ha bäst förutsättningar för framtida värdetillväxt. Målsättningen är att maximera fondens värdetillväxt till en risk i paritet med Stockholmsbörsen. Fondguide 2 investerar normalt 7 procent på den svenska räntemarknaden, 2 procent på den globala aktiemarknaden samt 1 procent på den svenska aktiemarknaden. Till skillnad från Fondguide 1 ligger stort fokus på att bevara kapitalet samtidigt som den totala risken bedöms vara 75 procent lägre än att investera på Stockholmsbörsen. Urvalet av fonder sker genom noggrann analys av såväl fondernas historiska utveckling och risknivå som förvaltningsteamets kompetens och sammansättning. Utifrån gällande marknadsförutsättningar görs en övergripande tillgångsallokering (andelen aktier och räntor). Därefter sker urval av de fonder inom respektive tillgångsslag med en förvaltningsstil som passar i rådande marknadssituation och som tillsammans ger respektive portfölj en lämplig sammansättning med tanke på avkastning och risknivå Fomdguide Premiepension Individuell Utifrån en individuell riskbedömning investeras dina medel i en kombination av Fondguide 1 och Fondguide 2. Portföljen passar den som vill ha en placering utformad efter en individuell riskbedömning, och som har en placeringshorisont minst på tre år Fondguide Premiepension Försiktig Förvaltningen investerar normalt 1 procent i Fondguide 2. Portföljen passar den som vill ha en placering med väsentligt lägre risk än övriga portföljer, under utbetalningstiden eller under perioder av osäker aktiemarknad Fondguide Premiepension Bas Förvaltningen investerar normalt i cirka 7% i Fondguide 1 och cirka 3% i Fondguide 2. Portföljen passar den som vill ha en placering med lite lägre risk än en renodlad aktieplacering och som har en placeringshorisont om minst tre år Fondguide Premiepension Offensiv Förvaltningen investerar normalt i cirka 9% i Fondguide 1 och 1% i Fondguide 2. Portföljen passar den som har lång placeringshorisont på minst fem år, och är beredd att ta högre risk. 4.2 Generationsväxling Samtliga portföljsammansättningar enligt kan erhållas med Generationsväxling. Generationsväxling innebär att risken i portföljsammansättningen succesivt minskas ju äldre kunden är. Detta genomförs genom att innehavet succesivt omallokeras från Fondguide 1 till Fondguide2. 5 Intressekonflikter Indecaps AB definition av intressekonflikt är när kundens intresse inte sammanfaller med företagets. Det vill säga, när företaget agerar på ett sätt som kunden uppfattar som felaktigt eller på ett sätt som missgynnar kunden. Det åligger företaget att vidta alla de åtgärder som bedöms rimliga i syfte att identifiera intressekonflikter och handlägga dessa på ett för alla parter rimligt sätt. Indecaps AB agerande vid en intressekonflikt utgår från att det går att lösa uppkommen situation inom företaget eller tillsammans med kund. Om detta ej skulle visa sig vara möjligt, handläggs ärende om intressekonflikt av företagets VD. Om ärendet gäller ett kundklagomål handläggs ärendet i enlighet med instruktionen för klagomålshantering (se nedan). 6. Kundklagomål Med klagomål avses att en kund framfört ett konkret missnöje i ett enskilt ärende, avseende en finansiell tjänst eller produkt. Ett klagomål ska framställas skriftligen till Klagomålsansvarig (se nedan). Bekräftelse av mottaget klagomål lämnas så snart som möjligt och ett besked om när svar på klagomålet kan väntas lämnas inom 14 dagar. Oberoende vägledning i klagomålsärenden kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå (telefon eller eller från din kommuns konsumentvägledning (mer info via din kommun, eller via Om ditt klagomål helt eller delvis avvisas har du möjlighet att få ditt ärende prövat i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller i allmän domstol. ARN prövar dock inte ärenden som kräver muntlig bevisföring. 7 Språk och kommunikation Avtalsvillkor och information, samt kommunikation med Indecap AB sker på svenska. Kommunikation kan ske via e-post, brev, telefon, telefax eller via företagets hemsida. All form av order ska ske skriftligen. 8. Risker Placeringar i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns därför ingen garanti att man får tillbaka det belopp som investerats i förvaltningen den dag man väljer att av avsluta densamma. Olika fonder har olika risker. Räntefonder har normalt låg risk och aktiefonder hög risk. En bredare aktiefond (exempelvis en globalfond) har normalt sätt en lägre risk än en fond som inriktar sig på en specifik region eller bransch. Namn: Indecap AB ( ) Säte: Regeringsgatan 6, STOCKHOLM Telefon: e-post: Indecap AB står under Finansinspektionens tillsyn. Förvaringsinstitut för tillgångar är Swedbank AB (publ). Compliance officer: Helena Erlandsson Klagomålsansvarig: Mats Lagerqvist Önskar du mer information gällande Indecaps AB tjänster kan du antingen besöka eller ringa oss på

5 Fondguide Premiepension Offensiv Indecap Indecap är ett från Pensionmyndigheten oberoende värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget har specialiserat sig på att analysera fonder samt att sätta ihop effektiva fondportföljer. Tidigare har Indecap endast vänt sig till större pensionskassor och stiftelser. Nu finns möjligheten även för dig som premiepensionssparare att använda Indecaps fondanalys. Vem passar portföljen Placeringsinriktningen passar den som har mer än fem år kvar till pension och som vill ta en större risk. Risken kommer därför över tiden att vara högre än en portfölj med blandade tillgångar av aktier och räntebärande. Portföljen kan utrustas med generationsväxling, vilket innebär att risken i portföljsammansättningen minskas ju äldre man blir. Målsättning och placeringsinriktning Fondguide premiepension Offensiv är en förvaltad portfölj där förvaltaren (Indecap) dagligen analyserar och kontinuerligt, vid behov, byter premiepensionsfonder åt dig. Utöver förvaltningen innehåller portföljen även ett återbetalningsskydd. Detta skydd, som gäller fram till utgången av månaden innan du fyller 65 år, gör att dina arvingar vid eventuell bortgång får ta del av dina premiepensionspengar vilket annars inte är fallet. Kostnaden för återbetalningsskyddet ingår i förvaltningskostnaden. Du blir en aktiv och trygg premiepensionssparare utan att behöva agera själv. Risk Kostnad och rapportering Fram till 65 års ålder betalar du 55 kr per månad. Från 65 års ålder halveras avgiften. Kostnaden tas ut via autogiro en gång per månad (en tolftedel av årskostnaden). Ersättningen för förvaltningstjänsten delas i enlighet med samarbetsavtal mellan förmedlande Sparbank och Indecap. En gång per kvartal kommer en förvaltningsrapport att skickas till dig (via mail). Rapporten beskriver större förändringar på ditt premiepensionskonto samt utfallet under kvartalet. (Vid fondbyten erhålls även ett kontobesked direkt från Pensionsmyndigheten utvisande ny fondfördelning). Nu behöver du inte vänta på ditt pensionsbesked för att se hur ditt pensionskapital utvecklats. Portföljens värde kan både öka och minska i storlek. Premiepension Offensiv investerar normalt enbart i aktiefonder (räntefonder kan förekomma under kortare perioder när aktiemarknaden känns osäker) som i sin tur investerar i både svenska och utländska aktier. Eftersom portföljen sprider risken till olika förvaltare minskas dock risken. Återbetalningsskyddet är ytterligare ett riskminskande inslag i tjänsten (se villkor i förvaltningsavtalet).

6 Fondguide Premiepension Bas Indecap Indecap är ett från Pensionsmyndigheten oberoende värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget har specialiserat sig på att analysera fonder samt att sätta ihop effektiva fondportföljer. Tidigare har Indecap endast vänt sig till större pensionskassor och stiftelser. Nu finns möjligheten även för dig som premiepensionssparare att använda Indecaps fondanalys. Målsättning och placeringsinriktning Fondguide premiepension Bas är en förvaltad portfölj där förvaltaren (Indecap) dagligen analyserar och kontinuerligt, vid behov, byter premiepensionsfonder åt dig. Utöver förvaltningen innehåller portföljen även ett återbetalningsskydd. Detta skydd, som gäller fram till utgången av månaden innan du fyller 65 år, gör att dina arvingar vid eventuell bortgång får ta del av dina premiepensionspengar vilket annars inte är fallet. Kostnaden för återbetalningsskyddet ingår i förvaltningskostnaden. Du blir en aktiv och trygg premiepensionssparare utan att behöva agera själv. Risk Portföljens värde kan både öka och minska i storlek. Eftersom portföljen sprider risken till olika tillgångsslag och olika förvaltare minskas risken. Ränte- och aktiefonder, små- och storbolagsfonder är två exempel på riskspridning som tillämpas. Återbetalningsskyddet är ytterligare ett riskminskande inslag i tjänsten (se villkor i förvaltningsavtalet). Vem passar portföljen Placeringsinriktningen passar den som har mer än tre år kvar till pension och som inte vill ta en allt för stor risk. Risken kommer därför över tiden att vara lägre än en portfölj med enbart aktiefonder. För den som har mycket lång tid kvar till pension och som är riskbenägen föreslår vi istället FondGuide Premiepension Offensiv. För den som har mindre än tre år kvar till pension och vill säkra sitt pensionskapital kan det vara klokt att fundera på Fond- Guide Premiepension Försiktig. Portföljen kan utrustas med generationsväxling, vilket innebär att risken i portföljsammansättningen minskas ju äldre man blir. Kostnad och rapportering Fram till 65 års ålder betalar du 55 kr per månad. Från 65 års ålder halveras avgiften. Kostnaden tas ut via autogiro en gång per månad (en tolftedel av årskostnaden). Ersättningen för förvaltningstjänsten delas i enlighet med samarbetsavtal mellan förmedlande Sparbank och Indecap. En gång per kvartal kommer en förvaltningsrapport att skickas till dig (via mail). Rapporten beskriver större förändringar på ditt premiepensionskonto samt utfallet under kvartalet. (Vid fondbyten erhålls även ett kontobesked direkt från Pensionsmyndigheten utvisande ny fondfördelning). Nu behöver du inte vänta på ditt pensionsbesked för att se hur ditt pensionskapital utvecklats.

7 Fondguide Premiepension Försiktig Indecap Indecap är ett från Pensionsmyndigheten oberoende värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget har specialiserat sig på att analysera fonder samt att sätta ihop effektiva fondportföljer. Tidigare har Indecap endast vänt sig till större pensionskassor och stiftelser. Nu finns möjligheten även för dig som premiepensionssparare att använda Indecaps fondanalys. Målsättning och placeringsinriktning Fondguide premiepension Försiktig är en förvaltad portfölj där förvaltaren (Indecap) dagligen analyserar och kontinuerligt, vid behov, byter premiepensionsfonder åt dig. Utöver förvaltningen innehåller portföljen även ett återbetalningsskydd. Detta skydd, som gäller fram till utgången av månaden innan du fyller 65 år, gör att dina arvingar vid eventuell bortgång får ta del av dina premiepensionspengar vilket annars inte är fallet. Kostnaden för återbetalningsskyddet ingår i förvaltningskostnaden. Du blir en aktiv och trygg premiepensionssparare utan att behöva agera själv. Risk Portföljens värde kan både öka och minska i storlek. Portföljen sprider risken till olika tillgångsslag (aktie- och räntefonder) med en större andel räntefonder för att erbjuda en lägre risk. Aktiedelen sprids till olika förvaltare och har normalt en tyngdpunkt i breda globala aktiefonder. Återbetalningsskyddet är ytterligare ett riskminskande inslag i tjänsten (se villkor i förvaltningsavtalet). Vem passar portföljen Placeringsinriktningen passar den som har kortare tid, mindre än tre år, kvar till pension och som vill ha en lägre risk. Risken kommer därför över tiden att vara avsevärt lägre än en portfölj med enbart aktiefonder men även lägre än flertalet blandfonder. FondGuide Premiepension Försiktig är även lämplig för den som inte vill utsätta intjänat pensionskapital för den risk som aktieplaceringar innebär under utbetalningstiden, dvs från tidigast 61 år och framåt. Portföljen kan utrustas med generationsväxling, vilket innebär att risken i portföljsammansättningen minskas ju äldre man blir. Kostnad och rapportering Fram till 65 års ålder betalar du 55 kr per månad. Från 65 års ålder halveras avgiften. Kostnaden tas ut via autogiro en gång per månad (en tolftedel av årskostnaden). Ersättningen för förvaltningstjänsten delas i enlighet med samarbetsavtal mellan förmedlande Sparbank och Indecap. En gång per kvartal kommer en förvaltningsrapport att skickas till dig (via mail). Rapporten beskriver större förändringar på ditt premiepensionskonto samt utfallet under kvartalet. (Vid fondbyten erhålls även ett kontobesked direkt från Pensionsmyndigheten utvisande ny fondfördelning). Nu behöver du inte vänta på ditt pensionsbesked för att se hur ditt pensionskapital utvecklats.

Individuellt pensionssparande med aktiv förvaltning

Individuellt pensionssparande med aktiv förvaltning Individuellt pensionssparande med aktiv förvaltning Tack för ditt intresse av att låta oss förvalta ditt individuella pensionssparande, IPS! Vi bevakar marknaden och gör vårt bästa för att du ska få en

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB Privatpersoner som öppnar fondkonto (Fysisk person) Företag/Institutioner som öppnar fondkonto (Juridisk person) Förnamn: Organisationsnamn: Efternamn: Kontaktperson:

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013

Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013 Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013 Vidareförsäkringen kan tecknas av dig som varit försäkrad i Skandia Gruppförsäkrings Barnförsäkring och som uppnått slutåldern,

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013

Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Din frivilliga gruppförsäkring upphör vid ålderspensionering eller när du uppnår den slutålder som gäller för gruppavtalet.

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER Kreditgivare är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12 Allmänna villkor ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal 2015-10-12 Sida 1(3) Pensionssparandet i Swedbank/Sparbanken, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12 Allmänna villkor ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal 2015-10-12 Sida 1(3) Pensionssparandet i Swedbank/Sparbanken, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer Ansökan Sparkonto För att öppna ett SparkontoPlus fyller du i blanketten och skickar den till: BlueStep Finans AB c/o Cerdo Bankpartner AB Box 663 251 06 Helsingborg Vänligen observera att vidimerad kopia

Läs mer

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning

Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Premiebestämd ålderspension enligt ITP-planen, ITPK samt Livsarbetstidspension i fondförvaltning Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015 Dessa villkor gäller för försäkringsavtal

Läs mer

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar Depå Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar En studie gjord av London Business School visar att om man från år 1900 till och med 2007 systematiskt hade investerat i de 20 bäst trendande

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad Avida. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT Ekobanken Box 64, 153 22 JÄRNA Tel 08-551 714 70 www.ekobanken.se Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT PERSONUPPGIFTER Om kontot disponeras av flera personer disponerar ni kontot var för sig Namn (Ekobanken

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs!

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs! Sparliv 60+ Foto: Andreas Lind Det börjar nu ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan vara en härlig

Läs mer

Allmänna villkor. För individuellt pensionssparande gällande från och med 2014-01-20

Allmänna villkor. För individuellt pensionssparande gällande från och med 2014-01-20 Allmänna villkor För individuellt pensionssparande gällande från och med 2014-01-20 Pensionssparandet i Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag INFORMATION AVSEENDE SVENSKA FINANS & FÖRSÄKRINGSTEAMET AB Företaget Svenska Finans & Försäkringsteamet AB, nedan benämnt Bolaget, Org. nr. 556367-9942 Drottninggatan 13 252 21 Helsingborg Tel: 042-453

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012

Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012 Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012 1. Pensionssparavtalet Parter: Parter är dels pensionsspararen, dels Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken. Tillämpliga

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer