Allmänna villkor för förvaltning via Fondguide Premiepension (Indecap AB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för förvaltning via Fondguide Premiepension (Indecap AB)"

Transkript

1 Allmänna villkor för förvaltning via Fondguide Premiepension (Indecap AB) 1. Kundkategori Alla kunder som handlar med finansiella instrument ska tillhöra en kundkategori. Dessa kategorier är icke-professionell kund, professionell kund och jämbördig motpart. Som icke-professionell kund har man det högsta kundskyddet gällande skyldighet för banker och värdepappersbolag att bland annat informera om egenskaper och risker förknippade med finansiella instrument. Din kundkategori bestämmer vilken information vi ska ge dig och om vi ska göra en passandebedömning när du vill handla med finansiella instrument. Alla Indecap AB:s kunder som tecknar sig för premiepensionstjänsten klassificeras som icke-professionella kunder. För Premiepensiontjänsten är det inte möjligt att begära annan kategorisering. 2. Information före handel All information som lämnas till en icke-professionell kund ska uppfylla vissa grundläggande krav. Information och faktablad om fonderna hittar du på Indecaps hemsida samt på Pensionsmyndighetens. Ytterligare information gällande den finansiella tjänsten och/eller bolaget erhålls efter önskemål. 3. Lämplighetsbedömning Om du inte är professionell kund har rådgivande bolag skyldighet att genomföra en lämplighetsbedömning. Syftet är att säkerställa att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet av instrumentet, för att förstå riskerna med placeringen. Om du gör en affär på eget initiativ i ett okomplicerat instrument (de flesta fonder, kapitalskyddade placeringar och räntebärande instrument), via internet eller via en direkt order till bolaget, behövs det inte genomföras en lämplighetsbedömning. 4. Handel Alla banker och finansiella institut ska ha centralt utformade riktlinjer för hur en kundorder ska genomföras. 5. Force majeure Indecap AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, fel inom Pensionsmyndighetens fondbytessystem, myndigheters åtgärd eller andra externa plattformar, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och/eller blockad gäller även om Indecap AB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Indecap AB är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Indecap AB varit normalt aktsam. Indecap AB ansvarar inte för skada som uppkommit på grund av att undertecknad inte tillgodogjort sig Indecaps direktiv gällande fondplacering. I inget av ovanstående fall utgår ersättning från Indecap AB för följdskada. 6. Placering av kapital Indecap AB ska med hänsyn tagen till av undertecknad vald portfölj och risknivå ge direktiv till placering och omplacering av kapital med tanke på god kapitaltillväxt på längre sikt. Undertecknad ansvarar för att placeringar och omplaceringar av kapitalet verkställs enligt Indecap AB:s anvisningar. Indecap AB har dock rätt på eget initiativ och utan undertecknads hörande placera och omplacera kapitalet, på det sätt Indecap AB finner lämpligt och utifrån den risknivå som valts, s k diskretionär förvaltning. Indecap AB ansvarar inte för det ekonomiska resultatet av fondplaceringarna förutsatt att bestämmelserna i detta avtal uppfylls och att Indecap AB annars hanterat uppdraget med vederbörlig omsorg. Vidare är undertecknad medveten om att någon rådgivning från Indecap AB enligt lagen om finansiell rådgivning till konsumenter ej ägt rum. 7. Verkställighet av förvaltning Undertecknad är medveten om att för verkställighet av förvaltning krävs att kunden själv använder sig av elektronisk identifiering och den tekniska lösningen som Indecap AB tillhandahåller, alternativt inkommer med Pensionsmyndighetens fondbytesblanketter eller andra alternativ som kan uppkomma. Ett krav är även att den personliga pinkoden överlämnas till Indecap AB eller företag med vilket Indecap AB samarbetar avseende produkten/tjänsten. Koden kommer användas till att läsa av aktuellt fondvärde, för de/den pension som är kopplat till Indecap AB:s tjänst via Pensionsmyndigheten eller Minpension. Om pinkoden som lämnats in till Indecap AB byts ut måste Indecap AB, för att kunna fullfölja sitt förvaltningsuppdrag, informeras om detta. produkt/tjänst kommer att behandlas i datasystem hos Indecap AB och hos företag med vilket Indecap AB samarbetar avseende produkten/tjänsten i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla och administrera produkten/tjänsten. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser, kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Indecap AB samarbetar i förhållanden som avser produkten/tjänsten. Personuppgifterna kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos Indecap AB och hos samarbetspartners i förhållanden som avser produkten/tjänsten. Personuppgifter lämnas dock endast ut om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Indecap AB, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. 9. Villkorsändring Undertecknad är medveten om att Indecap AB har rätt att ändra dessa villkor likväl som förvaltningsavtalet. Ändringarna träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att meddelande härom sänts till undertecknad. Godkänns inte ändringen, så kan förvaltningsavtalet sägas upp. 10. Intressekonflikter Bolagets definition av intressekonflikt är när kundens intresse inte sammanfaller med företagets. Det vill säga, när företaget agerar på ett sätt som kunden uppfattar som felaktigt eller på ett sätt som missgynnar kunden. Det åligger företaget att vidta alla de åtgärder som bedöms rimliga i syfte att identifiera intressekonflikter och handlägga dessa på ett för alla parter rimligt sätt. Indecaps agerande vid en intressekonflikt utgår från att det går att lösa uppkommen situation inom företaget eller tillsammans med kund. Om detta ej skulle visa sig vara möjligt, handläggs ärende om intressekonflikt av företagets vd. Om ärendet gäller ett kundklagomål handläggs ärendet i enlighet med instruktionen för klagomålshantering (se nedan). 11. Kundklagomål Med klagomål avses att en kund framfört ett konkret missnöje i ett enskilt ärende, avseende en finansiell tjänst eller produkt. Ett klagomål ska framställas skriftligen till Klagomålsansvarig (se nedan). Bekräftelse av mottaget klagomål lämnas så snart som möjligt och ett besked om när svar på klagomålet kan väntas lämnas inom 14 dagar. Oberoende vägledning i klagomålsärenden kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå (telefon eller eller från din kommuns konsumentvägledning (mer info via din kommun, eller via Om ditt klagomål helt eller delvis avvisas har du möjlighet att få ditt ärende prövat i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller i allmän domstol. ARN prövar dock inte ärenden som kräver muntlig bevisföring. 12. Språk och kommunikation Avtalsvillkor och information, samt kommunikation med Indecap AB sker på svenska. Kommunikation kan ske via e-post, brev, telefon, telefax eller via Indecap AB:s hemsida. All form av order ska ske skriftligen. 13. Risker Placeringar i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns därför ingen garanti att man får tillbaka det belopp som investerats i förvaltningen den dag man väljer att av avsluta densamma. Olika fonder har olika risker. Räntefonder har normalt låg risk och aktiefonder hög risk. En bredare aktiefond (exempelvis en globalfond) har normalt sätt en lägre risk än en fond som inriktar sig på en specifik region eller bransch. Bolaget Namn: Indecap AB ( ) Säte: Regeringsgatan 60, STOCKHOLM Telefon: e-post: Indecap AB står under Finansinspektionens tillsyn Förvaringsinstitut för tillgångar är Swedbank AB (publ). Compliance officer: Håkan Berg Klagomålsansvarig: Mats Lagerqvist 8. Personuppgifter Personuppgifter som lämnas till Indecap AB avseende ovanstående Önskar du mer information gällande Indecap AB:s tjänster, besök eller ring oss på Version:

2 Förvaltningsavtal Fondguide Premiepension 1. Uppdrag Undertecknad uppdrar åt Indecap AB att enligt bestämmelserna i detta avtal, ge direktiv till undertecknad om att lägga fondorder till Pensionsmyndigheten gällande premiepensionen. 2. Avgift Avgiften för denna tjänst är 55 kr per månad, inklusive moms för kunder mellan 30 och 65 år. Avgiften erläggs månadsvis i efterskott via autogiro så länge avtal härför föreligger mellan undertecknad och Indecap AB. Om undertecknad inte betalar denna avgift äger Indecap AB rätt att säga upp detta avtal. Kunder som ej fyllt 30 år samt kunder som fyllt 65 år erhåller tjänsten avgiftsfritt. 3. Villkorsändring Undertecknad är medveten om att Indecap AB har rätt att ändra de allmänna villkoren likväl som förvaltningsavtalet. Ändringen träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att meddelande härom sänts till undertecknad. Godkänns inte ändringen, kan förvaltningsavtalet sägas upp. 4. Uppsägning av avtal Detta avtal gäller tillsvidare. Såväl undertecknad som Indecap AB har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. 5. Efterlevandeskydd I detta avtal ingår även en livförsäkring i form av ett efterlevandeskydd. Efterlevandeskyddet innebär att värdet motsvarande den försäkrades, senast till Indecap inkomna, premiepensionsbehållning utbetalas som ett engångsbelopp till i första hand den avlidnes make/maka, sambo och i andra hand dödsboet. För att efterlevandeskyddet ska gälla ska den försäkrade vara fullt arbetsför vid tidpunkten då försäkringen söks och ha varit fullt arbetsför de senaste 30 dagarna före inträdet i försäkringsavtalet, eller vara fullt arbetsför under 30 dagar i följd direkt i anslutning till inträdet i försäkringsavtalet samt ha fyllt 18 år. För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar. Efterlevandeskyddet gäller fram till utgången av månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Försäkringsgivare är Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ), organisationsnummer För avtalet gäller i tillämpliga delar Förenade Livs Allmänna villkor för gruppförsäkring. 6. Förvaltning För Premiepensionstjänsten gäller Pensionsmyndighetens villkor för handel. Vänligen se för närmare information. Förvaltningen sköts av Indecap AB (värdepappersbolaget), en oberoende fondurvalsexpert som kontinuerligt analyserar fonder världen över. Normalt kommer Indecap AB att investera kundens medel i Fondguide 1 och Fondguide 2, men kan även investera i andra fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Fondguide 1 och Fondguide 2 är s.k. fondandelsfonder. Fondguide 1 investerar normalt mellan 70 och 100 procent på räntemarknaden samt mellan 0 och 30 procent på den globala- och svenska aktiemarknaden. Förvaltningen i Fondguide 1 lägger stort fokus på att bevara kapitalet samtidigt som den totala risken bedöms vara 75 procent lägre än att investera på Stockholmsbörsen. Urvalet av fonder sker genom noggrann analys av såväl fondernas historiska utveckling och risknivå som teamets kompetens och sammansättning. Fondguide 2 investerar normalt mellan 30 och 70 procent på den svenska aktiemarknaden, från 10 till 50 procent på den globala aktiemarknaden samt mellan 0 och 40 procent på tillväxtmarknaderna. Ambitionen är att investera med de bästa förvaltarna i världen som historiskt uppvisat ett mycket framgångsrikt aktieval och som passar bra tillsammans. Genom att kombinera förvaltare med olika angreppssätt uppnås en högre riskjusterad avkastning. Vidare är fonderna geografiskt väldiversifierade samtidigt som förvaltarna ges utrymme att allokera mot de regioner som bedöms ha bäst förutsättningar för framtida värdetillväxt. Målsättningen är att maximera fondens värdetillväxt till en risk i paritet med Stockholmsbörsen. Utifrån gällande marknadsförut-sättningar görs en övergripande tillgångsallokering (andelen aktier och räntor). Därefter sker urval av de fonder inom respektive tillgångsslag med en förvaltningsstil som passar i rådande marknadssituation och som tillsammans ger respektive portfölj en lämplig sammansättning med tanke på avkastning och risknivå Fondguide Premiepension Individuell Denna portfölj är vad den heter. Tillgångarna placeras individuellt utifrån din personliga riskprofil och ålder. Jag väljer Fondguide Premiepension Individuell 6.2. Fondguide Premiepension Offensiv Den Offensiva portföljen placerar nästan uteslutande i aktiefonder. Denna portfölj passar dig som vill ta en högre risk för en större chans till långsiktig god utveckling och som har en placeringshorisont om minst fem år. Jag väljer Fondguide Premiepension Offensiv 6.3. Fondguide Premiepension Bas Basportföljen placerar merparten av tillgångarna i aktiefonder på olika marknader och ca 20 % i räntefonder. Portföljen passar den som vill ha en placering med en lite lägre risk än en renodlad aktieplacering och som har en placeringshorisont om minst tre år. Jag väljer Fondguide Premiepension Bas 6.4. Fondguide Premiepension Försiktig Den Försiktiga portföljen placerar ca 70 % i räntefonder eller motsvarande lågriskfonder för att erbjuda en låg risk. Portföljen passar den som vill ha en placering med väsentligt lägre risk än övriga portföljer, under utbetalningstiden eller under perioder av osäker aktiemarknad. Jag väljer Fondguide Premiepension Försiktig Generationsväxling Portföljsammansättningar enligt kan erhållas med Generationsväxling. Generationsväxling innebär att risken i portföljsammansättningen succesivt minskas från 56 års ålder. Jag vill ha Generationsväxling. Jag förstår att denna tilläggstjänst endast är valbar med Indecaps mobilapplikation. Lämplighetsbedömning, dvs fastställande av riskbenägenhet och placeringshorisont, är genomförd och godkänd av kund. Avrådan har skett till kund av vald Premiepensionsportfölj. Undertecknad är för närvarande inte fullt arbetsför enligt försäkringsvillkor. Undertecknad är fullt arbetsför, men har inte varit det under de Undertecknad är fullt arbetsför och har varit det under de Ort: Underskrift: Namnförtydligande: Personnummer: Epostadress: Datum: Version:

3 Förvaltningsavtal Fondguide Premiepension 1. Uppdrag Undertecknad uppdrar åt Indecap AB att enligt bestämmelserna i detta avtal, ge direktiv till undertecknad om att lägga fondorder till Pensionsmyndigheten gällande premiepensionen. 2. Avgift Avgiften för denna tjänst är 55 kr per månad, inklusive moms för kunder mellan 30 och 65 år. Avgiften erläggs månadsvis i efterskott via autogiro så länge avtal härför föreligger mellan undertecknad och Indecap AB. Om undertecknad inte betalar denna avgift äger Indecap AB rätt att säga upp detta avtal. Kunder som ej fyllt 30 år samt kunder som fyllt 65 år erhåller tjänsten avgiftsfritt. 3. Villkorsändring Undertecknad är medveten om att Indecap AB har rätt att ändra de allmänna villkoren likväl som förvaltningsavtalet. Ändringen träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att meddelande härom sänts till undertecknad. Godkänns inte ändringen, kan förvaltningsavtalet sägas upp. 4. Uppsägning av avtal Detta avtal gäller tillsvidare. Såväl undertecknad som Indecap AB har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. 5. Eterlevandeskydd I detta avtal ingår även en livförsäkring i form av ett efterlevandeskydd. Efterlevandeskyddet innebär att värdet motsvarande den försäkrades, senast till Indecap inkomna, premiepensionsbehållning utbetalas som ett engångsbelopp till i första hand den avlidnes make/maka, sambo och i andra hand dödsboet. För att efterlevandeskyddet ska gälla ska den försäkrade vara fullt arbetsför vid tidpunkten då försäkringen söks och ha varit fullt arbetsför de senaste 30 dagarna före inträdet i försäkringsavtalet, eller vara fullt arbetsför under 30 dagar i följd direkt i anslutning till inträdet i försäkringsavtalet samt ha fyllt 18 år. För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar. Efterlevandeskyddet gäller fram till utgången av månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Försäkringsgivare är Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ), organisationsnummer För avtalet gäller i tillämpliga delar Förenade Livs Allmänna villkor för gruppförsäkring. 6. Förvaltning För Premiepensionstjänsten gäller Pensionsmyndighetens villkor för handel. Vänligen se för närmare information. Förvaltningen sköts av Indecap AB (värdepappersbolaget), en oberoende fondurvalsexpert som kontinuerligt analyserar fonder världen över. Normalt kommer Indecap AB att investera kundens medel i Fondguide 1 och Fondguide 2, men kan även investera i andra fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Fondguide 1 och Fondguide 2 är s.k. fondandelsfonder. Fondguide 1 investerar normalt mellan 70 och 100 procent på räntemarknaden samt mellan 0 och 30 procent på den globala- och svenska aktiemarknaden. Förvaltningen i Fondguide 1 lägger stort fokus på att bevara kapitalet samtidigt som den totala risken bedöms vara 75 procent lägre än att investera på Stockholmsbörsen. Urvalet av fonder sker genom noggrann analys av såväl fondernas historiska utveckling och risknivå som teamets kompetens och sammansättning. Fondguide 2 investerar normalt mellan 30 och 70 procent på den svenska aktiemarknaden, från 10 till 50 procent på den globala aktiemarknaden samt mellan 0 och 40 procent på tillväxtmarknaderna. Ambitionen är att investera med de bästa förvaltarna i världen som historiskt uppvisat ett mycket framgångsrikt aktieval och som passar bra tillsammans. Genom att kombinera förvaltare med olika angreppssätt uppnås en högre riskjusterad avkastning. Vidare är fonderna geografiskt väldiversifierade samtidigt som förvaltarna ges utrymme att allokera mot de regioner som bedöms ha bäst förutsättningar för framtida värdetillväxt. Målsättningen är att maximera fondens värdetillväxt till en risk i paritet med Stockholmsbörsen. Utifrån gällande marknadsförut-sättningar görs en övergripande tillgångsallokering (andelen aktier och räntor). Därefter sker urval av de fonder inom respektive tillgångsslag med en förvaltningsstil som passar i rådande marknadssituation och som tillsammans ger respektive portfölj en lämplig sammansättning med tanke på avkastning och risknivå Fondguide Premiepension Individuell Denna portfölj är vad den heter. Tillgångarna placeras individuellt utifrån din personliga riskprofil och ålder. Jag väljer Fondguide Premiepension Individuell 6.2. Fondguide Premiepension Offensiv Den Offensiva portföljen placerar nästan uteslutande i aktiefonder. Denna portfölj passar dig som vill ta en högre risk för en större chans till långsiktig god utveckling och som har en placeringshorisont om minst fem år. Jag väljer Fondguide Premiepension Offensiv 6.3. Fondguide Premiepension Bas Basportföljen placerar merparten av tillgångarna i aktiefonder på olika marknader och ca 20 % i räntefonder. Portföljen passar den som vill ha en placering med en lite lägre risk än en renodlad aktieplacering och som har en placeringshorisont om minst tre år. Jag väljer Fondguide Premiepension Bas 6.4. Fondguide Premiepension Försiktig Den Försiktiga portföljen placerar ca 70 % i räntefonder eller motsvarande lågriskfonder för att erbjuda en låg risk. Portföljen passar den som vill ha en placering med väsentligt lägre risk än övriga portföljer, under utbetalningstiden eller under perioder av osäker aktiemarknad. Jag väljer Fondguide Premiepension Försiktig Generationsväxling Portföljsammansättningar enligt kan erhållas med Generationsväxling. Generationsväxling innebär att risken i portföljsammansättningen succesivt minskas från 56 års ålder. Jag vill ha Generationsväxling. Jag förstår att denna tilläggstjänst endast är valbar med Indecaps mobilapplikation. Lämplighetsbedömning, dvs fastställande av riskbenägenhet och placeringshorisont, är genomförd och godkänd av kund. Avrådan har skett till kund av vald Premiepensionsportfölj. Undertecknad är för närvarande inte fullt arbetsför enligt försäkringsvillkor. Undertecknad är fullt arbetsför, men har inte varit det under de Undertecknad är fullt arbetsför och har varit det under de Ort: Underskrift: Namnförtydligande: Personnummer: Epostadress: Datum: Bankens exemplar Version:

4 Autogiromedgivande Betalningsmottagare Indecap AB Regeringsgatan Stockholm Organisationsnummer Bankgironummer Betalare Namn Telefonnummer Kontoinnehavarens personnummer Kontoinnehavarens bank Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (clearingnummer* 4 siffror + kontonummer) Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står nedan. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren. Kontoinnehavarens underskrift *Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, tex xxxxxx. Utelämna då femte siffran, i detta fall 0. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6, hittar du inte det ange Har du personkonto hos Nordea, använd 3300 som clearingnummer. OBS! Fakturamottagaren ska ha dispositionsrätt på anslutet bankkonto. Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande. Godkännande/Information i förväg Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen * om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller * om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontohållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Stopp av uttag Betalaren kan stoppa * ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen * alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tillsvidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas. Bankens exemplar Version

5 Allmän information om Sparbanken Allmän information om Sparbanken För information om Sparbankens namn, adress, telefonnummer, adress till hemsida, associationsform samt värdepappersrörelsetillstånd hänvisas till särskild blankett eller till ditt lokala bankkontor. Tillsyn Sparbanken står under tillsyn av Finansinspektionen. Finansinspektionen Box STOCKHOLM Sammanfattande information om hanteringen av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse Från den 1 november 2007, har du som kund rätt att få information om de riktlinjer för intressekonflikter som Sparbanken har. Med intressekonflikter menas att Sparbanken och du kan ha olika intressen av utfallet av ett uppdrag som Sparbanken utför för din räkning. Intressekonflikter kan också uppkomma mellan dig och en annan kund när Sparbanken ska ta tillvara bådas intressen. Att olika parter har skilda intressen är vanligt i affärslivet. Som exempel kan nämnas de olika intressen som finns mellan köpare och säljare, mellan producenter och konsumenter eller mellan företag och anställda. Men intressekonflikter kan bli ett problem när någon har flera olika intressen att ta tillvara på samtidigt och intressekonflikten då inte hanteras på ett lämpligt sätt. Ditt förtroende för Sparbanken är av stor betydelse för oss. För att du ska känna trygghet, och veta att Sparbanken hanterar eventuella intressekonflikter på ett sådant sätt att dina intressen tas tillvara beskriver vi nedan hur vi arbetar med dessa frågor. Interna regler och kontroll av regelefterlevnad Sparbanken vidtar alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som uppkommer i verksamheten. Viktiga delar för hanteringen av intressekonflikter är bl.a. att vi har en organisatorisk skillnad mellan olika funktioner och enheter vi är tydliga och öppna i beskrivningen av de olika funktionerna eller enheterna vi säkerställer och bevarar den interna sekretessen mellan olika funktioner och enheter vi motverkar att jävsförhållande uppkommer i verksamheten vi har en oberoende kontroll för hur regler efterlevs Utbildningsinsatser och rutiner På Sparbanken utbildas berörd personal kontinuerligt och fortlöpande i frågor som rör intressekonflikter och etiskt förhållningssätt. Vi har även särskilda rutiner för att följa upp att externa och interna regelverk följs. Ytterligare information Om våra åtgärder inte räcker till för att förhindra att dina intressen kan komma att påverkas negativt får du information om intressekonflikten innan vi åtar oss att genomföra det uppdrag du lämnat till Sparbanken. Vill du ha ytterligare information kring intressekonflikter kan du vända dig till ditt bankkontor. Incitament Sparbanken får ersättning av Indecap AB för förmedling av Indecaps premiepensionstjänst. Ersättning utgår med en provision beräknad som en procentandel (50-70%) av förvaltningsavgiften. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Vill du ha ytterligare information kring incitament kan du vända dig till ditt bankkontor. Reklamationer och ersättningsanspråk Vid reklamationer och ersättningsanspråk ska kunden vända sig till sin kontaktperson i Sparbanken. Om en reklamation inte kan tillmötesgås, informeras kunden om att han eller hon kan föra ärendet vidare inom Sparbanken genom att skriva till Sparbankens klagomålsansvarig. Kunden kan också få hjälp med att föra ärendet vidare till klagomålsansvarig genom att kontakta handläggaren av reklamationen eller annan medarbetare i Sparbanken. Dessutom kan kunden utan kostnad få information om gällande regler och praxis från Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Ångerrätt Om kunden har tecknat avtal på distans enligt distans- och hemförsäljningslagen gäller ångerrätt. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då Ramavtal för fondhandel och fondkonto ingicks eller tidigast den dag då du erhållit denna information och tjänstens avtalsvillkor. Ytterligare information om ångerrätten kan fås via Sparbankens hemsida. Kunden uppmärksammas särskilt på att ångerrätten inte gäller för redan utförda köp- eller försäljningsuppdrag. Vi har även en rad interna instruktioner som anger hur intressekonflikter ska hanteras så att kundernas intressen uppmärksammas. Exempel på sådana instruktioner är Sparbankens regler om hanteringen av anställdas egna värdepappersaffärer hur rådgivning kring finansiella instrument ska gå till hur Sparbanken ska uppträda på värdepappers- och valutamarknaden vilka åtgärder Sparbanken ska vidta vid utförande av en order om köp eller försäljning av värdepapper för att uppnå bästa möjliga resultat i fråga om pris, kostnad, snabbhet m.m. Version

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen 597 25 ÅTVIDABERG 1. Personuppgifter Namn, sökande Personnummer Telefon E-post Civilstånd

Läs mer

Autogiroanmälan Medgivande

Autogiroanmälan Medgivande Autogiroanmälan Medgivande Betalningsmottagare Indecap AB Regeringsgatan 6 111 56 Stockholm Betalare Bankgironummer Organisationsnummer Telefon. Bostad + Mobil 5149354 556622-448 Fakturamottagarens Personnummer

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 1(2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar.

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

Välkommen till ABK. Viktigt att veta när du ska flytta in i din nya bostad

Välkommen till ABK. Viktigt att veta när du ska flytta in i din nya bostad Välkommen till ABK Viktigt att veta när du ska flytta in i din nya bostad This text contains important information. If you can t understand the content, contact ABK at 044-780 32 00. 4. TA ÖVER UTRUSTNING

Läs mer

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4.

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. Bakgrundsfärgen bakom plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. OBS! Plusset

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad)

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Det här är en sammanställning över de ansökningshandlingar som behöver fyllas i och skickas in för att teckna tjänstepension hos oss. Använd den här sidan som

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013

Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Försäkringsvillkor Fondförsäkring Avtalspension ITP 2013 Premiebestämd ålderspension för ITP 1, ITPK och LP Gäller fr o m 2013-07-01 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring

PLUSPENSION TRADITIONELL FÖRSÄKRING. Innehåll. Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Försäkringsvillkor privat pensionsförsäkring Innehåll Allmänt om PLUSpension 2 Försäkringsgivare 2 Adresser 2 Försäkringens omfattning och förmåner 2 Återköp

Läs mer

SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension

SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Ett viktigt val för din framtid Gör ett aktivt val för din pension. Michaela, SPP SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem då?

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Företagsuppgifter Företag: Adress: Postnummer: Epost: Förmedlare: Organisationsnummer: Telefonnummer: Ort:

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell.

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell. Ansökan SAS Faktura Vi ansöker härmed och accepterar betalningsansvar för SAS Faktura. Företagets fullständiga namn Företagets organisationsnummer Adress Postnummer Postadress Företagets kontaktperson

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension Specialutformade pensionslöften Helena, SPP SPPs Direktpension Större möjligheter än med vanlig tjänstepension SPPs Direktpension är en

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid Gör ett aktivt val för din pension. Sofia, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSkapital. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSkapital Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. Innehåll Allmänna villkor... 3 1. I SPPs

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Ansökan medlemsförsäkring

Ansökan medlemsförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan medlemsförsäkring Ansökan, autogiroanmälan

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

MEN VI BEHÖVER DITT STÖD FÖR ATT NÅ ÄNDA FRAM 10 FRÅGOR OCH SVAR OM DEMENSSJUKDOMAR

MEN VI BEHÖVER DITT STÖD FÖR ATT NÅ ÄNDA FRAM 10 FRÅGOR OCH SVAR OM DEMENSSJUKDOMAR DET FINNS HOPP... MEN VI BEHÖVER DITT STÖD FÖR ATT NÅ ÄNDA FRAM I Sverige lever cirka 160 000 människor med någon form av demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Än så länge finns inget botemedel

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE

STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE STRUKTURERADE PLACERNGAR Fi2015/578 Stockholm den 11 maj 2015 Värdepappersmarknadsutredningens betänkande SOU 2015:2 Strukturerade Placeringar i Sverige (SPS) lämnar härmed synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Utdelningsadress Postnr Ort. Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Efternamn, tilltalsnamn (fylls i även vid ändring)/bolagsnamn

Utdelningsadress Postnr Ort. Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Efternamn, tilltalsnamn (fylls i även vid ändring)/bolagsnamn ANSÖKAN OM INDIVIDUELL FÖRSÄKRING - Privat BANKENS NOTERINGAR Ombud nr P-id Handläggare Telefonnr dagtid (även riktnr) Försäkringshandlingar sänds via BANKEN - (Om ja, fyll i adressen nedan) Bankens adress

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Hyresgäst namn 2 Avtalsnummer Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer