Implementering av programledning inom Ledningen för högskoleutbildning av officerare (LH)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Implementering av programledning inom Ledningen för högskoleutbildning av officerare (LH)"

Transkript

1 Beslut 1 (1) Datum FHS beteckning Sändlista Implementering av programledning inom Ledningen för högskoleutbildning av officerare (LH) (en bilaga) Enligt beslut Ö 231/2013 uppdras C LH att utveckla och implementera programledning samt att inrätta programansvarig och programråd för respektive OP, HSU och SU. Beslutet innehåller styrningar, vilka har en direkt påverkan på LH varför en översyn av organisation, uppgifter och bemanning har genomförts. Föreliggande dokument har utarbetats inom LH och beslutas ligga till grund för implementeringen av programledning. Samverkan har skett med ATO varvid denna slutade i enighet. Beslut i detta ärende har fattats av C LH Olle Ljung. I beslutet har C LH/G Johan René, C LH/H Hans-Göran Olsson och C LH Samo Peter Mårdell deltagit. Olle Ljung Chef för Ledningen för Högskoleutbildning av officerare Sändlista Rektor Prorektor Vicerektor Högskoledirektören MVI (även ämnesråden) ISSL (även ämnesråden) HF FoUN SACO, OFR/S, OFR/O Studentkåren FHS Box 27805, Stockholm Karlstad Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel , Fax Tel , Fax

2 Bilaga 1 (12) Implementering av programledning inom LH 1 Inledning Enligt beslut Ö 231/2013 uppdras C LH att utveckla och implementera programledning enligt följande: - C LH rekryterar PA i enlighet med FHS fastställda rekryteringsrutiner och i samråd med VR och FoUN ordförande. - C LH rekryterar PA tidigast C LH utser interna ledamöter i programråd efter samråd med C Inst på förslag från ämnesråden. - C LH utser extern ledamot i programråd efter förslag från Försvarsmakten. - C LH fastställer senast tillägg till beslutad ArbO för programråd. - C LH, i samverkan med HDir, ansvarar för att PA får erforderligt administrativt stöd. - PA och programråd inrättas för respektive OP, HSU och SU. - PA och programråden inrättas under 2013 för att vara operativa PA för militära utbildningsprogram rapporterar i linjen till C LH samt till FoUN i de frågor som ankommer på FoUN. - PA är uppdragsansvarig för tilldelat program och rapporterar till C LH. Beslutet innehåller styrningar, vilka har en direkt påverkan på LH varför en översyn av uppgifter, organisation och bemanning har genomförts. Punkt 2 nedan tar sin utgångspunkt i FHS Ledningsordning (LedO) och redovisar LH uppgifter efter att programledning har implementerats. En allmän översyn och komplettering av LH övriga uppgifter har också genomförts, varvid listan kompletterats i förhållande till gällande LedO. I samband med implementering av programansvar och programråd har begrepp och benämningar på såväl LH som LH funktioner setts över. Dessa redovisas under punkt 3. LH nya organisation utgår från tre programledningar 1 och en samordningsavdelning och redovisas under punkt 4. Respektive programledning leds av en programchef som tillika är programansvarig. Därutöver organiseras, som administrativt stöd, befattningen Programhandläggare HSU/SU inom programledning HSU. Tillhörigheten till LH är samverkad med HDir enligt rektors beslut (C LH, i samverkan med HDir, ansvarar för att PA får erforderligt administrativt stöd). LH nya organisation intas från Bemanning under punkt 5 redovisar känt personalläge Tillhörigheten för TSK kommer att utredas i särskild ordning.

3 Bilaga 2 (12) Följande programchefer, tillika programansvariga, utses för resp program fr o m denna skrivelses datering: HSU Övlt Hans-Göran Olsson SU Övlt Håkan Jönsson OP Öv Johan René Kortfattade befattningsbeskrivningar framgår av punkt 6. Åtgärds- och tidsplan enligt punkt 7. 2 LH ny uppgifter LH nuvarande uppgifter framgår av LedO kap 3.2.1, Ö 506/2011:3 och bibehålls i LH ny. Uppgifter m a a uppdraget att implementera programledning har tillförts och uppgiftsställningarna i övrigt setts över. - Leder officersutbildning som leder till officersexamen, Officersprogrammet (OP). - Leder Högre stabsofficersutbildning (HSU) och Stabsutbildningen (SU). - Leder utvecklingen av ovanstående utbildningar. - Leder individutvecklingen av studerande vid HSU och SU och stödjer Försvarsmakten i personalplaneringen av studerande vid dessa program. - Leder planering för och stöd till svenska officerare och kadetter som genomför del av utbildningen vid utländskt lärosäte samt utländska militära studerande vid de militära programutbildningarna. - Leder arbetet med internationalisering inom de militära programmen och stödjer i övrigt FHS internationaliseringsarbete. - Leder FHS Chefsutvecklingsprogram (CUP). - Beslutar om tillägg till ArbO för programråden. - Samordnar dialoger och samverkan med FM vad avser utbildning. - Stödjer högskoleledningen och högskoleförvaltningen i arbeten med högskoleövergripande frågor. - Stödjer högskoleledningen i arbetet med FHS utbildningsoffert till Försvarsmakten och återrapportering. - Stödjer högskoleledningen i arbetet med FHS utbildningsbeställningar till andra högskolor och Försvarsmakten samt mottar återrapporteringar. - Stödjer högskoleledningen i processen och uppföljningen av anslagsfördelning OP. - Stödjer högskoleförvaltningen i antagningsprocessen till OP. - Stödjer högskoleförvaltningen vid framtagandet av utbildningsschema. - Stödjer Försvarsmakten i individutvecklingen och personalplaneringen vid OP. - Stödjer Försvarsmakten i utvecklingen av kompetensförsörjningssystemet. - Stödjer Försvarsmakten i rekryteringsfrågor. - Stödjer Försvarsmakten vid nominering till FHS utbildningar och i uttagning av studerande till utlandsstudier. - Stödjer arbetet med bemanning/anställning av militär personal vid FHS. - Rekryterar programansvariga (PA) för de militära utbildningsprogrammen efter samrådsförfarande. - Utser ledamöter i programråden efter samrådsförfarande.

4 Bilaga 3 (12) 3 Begrepp och benämningar I samband med implementering av programansvar och programråd har begrepp och benämningar på såväl LH som LH funktioner översetts. Följande begrepp och benämningar bör övervägas för den nya organisationen: Gammal benämning Ny benämning LH Militära programledningen MPL Förkortning LH/H Programledning HSU Programledning SU PL HSU PL SU LH/G Programledning OP PL OP Chef för programledning benämns programchef, som förkortas progch. Engelska benämningar: Militära programledningen MPL Programledning HSU Programledning SU Programledning OP Military Programmes Directorate Officers Advanced Programme Directorate Officers Staff Programme Directorate Officers Programme Directorate

5 Bilaga 4 (12) 4 MPL organisation Organisationen omfattar f n 23 befattningar, vilket är i enlighet med nuvarande organisation. En befattning inom Samo omdefinieras till Administratör och bibehålls inom Samo. En befattning inom PL OP överförs till PL HSU och omdefinieras till Programhandläggare HSU/SU och stödjer både PL HSU och PL SU. Antalet studerandeavdelningschefer inom PL HSU resp PL SU är beroende av antalet studerande och varierar över tiden. MPL C MPL Samordningsavdelning Verksamhetsled (avdch) Prodledare Hdl mil bem Utvchef Kval int hdl Adm Programledning HSU Programledning SU Programledning OP Progch HSU (avdch) Studavdch HSU Studavdch HSU Studavdch HSU Studavdch HSU-T/FM Ing Proghdl HSU/SU Progch SU (avdch) Studavdch SU Studavdch SU Studavdch SU Progch OP (avdch) Kvalsäkr, utv VFU HFU 1 HFU 2 Adm, prod

6 Bilaga 5 (12) 5 MPL bemanning Anm Chef Öv Olof Ljung ar Samo Anm Verksamhetsledare Övlt Peter Mårdell Tillika chef Samo Prodledare Handl mil bem Utvecklingschef Kval int handl Mikael Aasa Mj Lars Gunvik Övlt Hans Troedsson Nina Gemvik Administratör VAKANT Rekrytering avvaktas ar PL HSU Anm Programchef HSU Övlt Hans-Göran Olsson Tillika PA HSU Studavdch HSU Övlt Stig Rydell HSU Studavdch HSU Övlt Mikael Wassdahl HSU Studavdch HSU VAKANT Studavdch HSU-T/FM Ing Övlt Kent Andersson 2 HSU-T Programhandläggare HSU/SU VAKANT Gemensam för HSU och SU. Rekryteras ar PL SU Anm Programchef SU Övlt Håkan Jönsson Tillika PA SU Studavdch SU Kk Hans-Olof Dahl SU Studavdch SU Övlt Claes Deshayes SU Studavdch SU Övlt Mats Bergh SU Formell tillhörighet MVI tv

7 Bilaga 6 (12) ar PL OP Anm Programchef OP Öv Johan René Tillika PA OP Ansv Q-säkr, Utv Ansv VFU Ansv HFU 1 Övlt Bruno Clason Övlt Leif Eriksson Mj Christer Mildenberger Ansv HFU 2 VAKANT Rekryteras Ansv adm, prod Kristofer Nygren

8 Bilaga 7 (12) 6 MPL befattningsbeskrivningar 6.1 Samordningsavdelningen Avdchef/Verksamhetsledare Peter Mårdell Leder och samordnar arbetet vid avdelningen. Leder och samordnar framtagandet av interna styrdokument. Leder och samordnar remissarbete inom enheten. Samordnar arbetet med verksamhetsstyrning vid LH. Stödjer VR. Produktionsledare Mikael Aasa Leder samordning av FM huvudbeställning. Ekonomistyrning. Handläggare militär bemanning Lars Gunvik Samordnar i samverkan med HR militär bemanning och rekrytering inom FHS. Utvecklingschef Övlt Hans Troedsson Leda arbetet med utveckling av FHS (främst MPL) utbildningar i ett längre perspektiv. Delta som FHS representant i arbete med utveckling av FM kompetensförsörjningssystem m m. Stödjer VR. Kval internationell handläggare Nina Gemvik Ansvarar för handläggning av internationella ärenden kopplade till MPL utbildningar. Administratör VAKANT Administrativt stöd till MPL, inköp, beställningar, lokaler, resor, internat, ITärenden, info på webben. Stödjer vid inryckning, utryckning, examensceremoni m m. Personalhandläggning inom MPL. Handläger Agressofrågor inom MPL.

9 Bilaga 8 (12) 6.2 Programledning HSU Programchef HSU H-G Olsson Tillika PA HSU. Är uppdragsansvarig för HSU. Leder och samordnar avdelningens arbete. Leder programsamordningsmöten, kollegium och studeranderåd. Leder och samordnar utveckling av HMU: - Gemensamma programfrågor - Gemensamma programsamordningsmöten - Gemensamma studeranderåd Studerandeavdelningschef HSU och HSU-T/FM Ing Stig Rydell, Mikael Wassdahl, Kent Andersson 3 Genomför coachning och agera mentorskap gentemot studerande. Genomför FHS CUP. Genomför uppföljning av studerande. Stödjer bemanningsplanering av studerande. Utarbeta (UVO) eller PUST efter genomförd utb. Tydliggöra professionens etik och moral förväntningar på off nivå OF 3-4. Vara lärare vid kurser/fältövningar/stabsövningar. Programhandläggare HSU/SU VAKANT Stödjer progch/pa samt programråd för HSU och SU. Handlägger utbildnings- och kursplaner, programutvecklingsplaner, åtgärdsplan samt slutrapporter, interna styrdokument, Q-säkring. Sammanställer remissvar och yttranden inom HSU och SU. Administrerar LMS vid HSU och SU. Planeringssamordning och uppföljning HSTproduktion. Bistår kursansvarig i planering före, under och efter kursverksamhet. Övrigt adm stöd till PA/programråd. 3 Formell tillhörighet MVI

10 Bilaga 9 (12) 6.3 Programledning SU Programchef SU Övlt Håkan Jönsson Tillika PA SU. Är uppdragsansvarig för SU. Leder och samordnar avdelningens arbete. Leder programsamordningsmöten, kollegium och studeranderåd. Stödjer samordning och utveckling av HMU. Stödjer i arbetet med gemensamma programfrågor. Studerandeavdelningschef SU Hans-Olof Dahl, Claes Deshayes, Mats Bergh Genomför coachning och agera mentorskap gentemot studerande. Genomföra uppföljning av studerande. Stödjer bemanningsplanering av studerande. Utarbeta (UVO) eller PUST efter genomförd utb. Tydliggöra professionens etik och moral förväntningar på off nivå OF 3-4. Vara lärare vid kurser/fältövningar/stabsövningar.

11 Bilaga 10 (12) 6.4 Programledning OP Programchef OP Johan René Tillika PA OP. Är uppdragsansvarig för och leder OP. Leder avdelningens arbete. Platschef FHS K. Ansvarig kvalitetssäkring, utveckling Bruno Clason Samordnar utvärderingar, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Leder utarbetande och uppföljning av utbildningsplaner. Leder förberedelser för kvalitetsgranskningar. Leder handläggning för samråd kursplaner. Ansvarig VFU Leif Eriksson Samordnar VFU. Utger bestämmelser för VFU genomförande. Stödjer utvärderings-, utvecklingsfrågor och handläggning kursplaner. Ansvarig HFU 1 Christer Mildenberger Samordnar rekryterings- och antagningsfrågor, fördelning av kd på VFU, individuppföljning och särskild officersutbildning. Stödjer utvärderings-, utvecklingsfrågor och handläggning kursplaner. Samordnar med MHS/K, bl a arbetsmiljö. Ansvarig HFU 2 VAKANT Samordnar arbetet med översiktsschema och kursbeskrivningar under HFU. Stödjer utvärderings-, utvecklingsfrågor och handläggning kursplaner. Stödjer individutvecklingen. Ansvarig administration, produktionsledning Kristofer Nygren Samordnar programmets administration, produktionsledning, verksamhetsledning och IT-frågor (inkl LMS).

12 Bilaga 11 (12) 7 Åtgärds- och tidsplan Följande tidpunkter är enligt beslut om implementering styrande i arbetet: PA rekryteras tidigast PA och programråden inrättas under 2013 för att vara operativa C LH fastställer senast tillägg till beslutad ArbO för programråd. Ny organisation (MPL) intas från Åtgärd/aktivitet Anm Ansv Klar Implementering ny org Beslut inom MPL ledngrp C MPL 1/4 Info/samverkan med OrgE och HR C MPL 1/5 Info HLM C MPL 1/5 Central samverkan/förhandling C MPL 15/5 Beslut ny org C MPL 1/6 Uppdatera budget m a a ny org/bem/på Prodled T2 Intagande av ny organisation 1/8 Erfarenheter av process samt ny org C MPL 1/ Erfarenheter av process samt ny org C MPL 1/ Ledningsdokument/motsv Fastställ prel ArbO MPL C Samo 1/8 Fastställ ArbO MPL (efter utvärdering) C MPL 1/ Utarbeta tillägg till ArbO PR Progch <1/10 Fastställ tillägg till Arbo PR C MPL 1/10 Utveckla/anpassa avd dokument Progch, C Samo 1/10 Lämna underlag till FHS ledndok C Samo 1/10 Verksamhetsledning Utveckla verksamhetsledningssystemet Prodled Uppdatera vhtledningsstödet (Agresso) Prodled Enl PLAN Ev revidera Planeringsanvisningar bil 4 Prodled Enl PLAN Info till berörda inkl OrgE Prodled Vid behov sinnehåll Utveckla/överse befbeskr Progch, C Samo 1/10

13 Bilaga 12 (12) Åtgärd/aktivitet Anm Ansv Klar Rekrytering Programhandläggare HSU/SU tillsätts Mil bem 1/10 Progch OP (ers René) Mil bem 1/1-14 Adm/VK till Samo? Mil bem Eso Rekrytering/tillsättning Progch OP C MPL < 1/6 Progch HSU C MPL < 1/6 Progch SU C MPL < 1/6 Interna ledamöter PR (Inst/ÄR) C MPL 1/6 Externa ledamöter PR (FM) C MPL 1/6 Information Uppdatera FHS web med ny org C Samo 1/8 Uppdatera MPL bildunderlag C Samo 1/8 Uppdatera Outlook adress/tfn C Samo 1/8 Övrigt Säkerställ samordning inom HMU C MPL Ansvar underlag till utbildningsschema Integrering HSU-T/HSU FM Ing Rumsfördelning DKV Utvchefens tidshorisont Överväg TSK tillhörighet MPL/MVI Överväg övrig längre mil utb (HOPCK, MPU, CD&E etc) tillhörighet? C Samo Progch HSU C Samo C Samo Enl VR Eso

ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG

ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG UTKAST 2011-08-15 ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG 1. Bakgrund Syftet med denna överenskommelse är att reglera ansvar, samarbets- och ledningsförhållanden

Läs mer

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP

Läs mer

Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI)

Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) HKV beteckning Sida 1 (120) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) (ML) Sida 2 (120) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion

Läs mer

Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014

Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014 1(1) DNR: SLU ua 2015.1.1.2-169 Exp. den 2015-02- Styrelsen Internrevisionen BESLUT 2015-02-19 Rektor Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014 Beslut Styrelsen beslutar: att fastställa Årsrapport

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva 2012-12-18 19 100:60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp... 2 2. Personalförsörjningssystem... 3

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 1(5) Tid: Tisdag 3 december 2013 Plats: Nya konsistorierummet, universitetshuset

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad enligt beslut om konvertering 2014-07-01, dnr 603-14 Reviderad

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU)

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) 2014-11-28 Sida 1 (21) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation

Skolan för datavetenskap och kommunikation Ingrid Melinder 2005-04-21 Skolan för datavetenskap och kommunikation Organisation och beslutsstruktur Denna interna föreskrift grundar sig på förslag till KTH:s organisation och beslutsstruktur Innehåll

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET Publikationsservice Box 2280 103 17 Stockholm Tfn 08-454 46 43 Tfx 08-454 46 45 E-post: publikations.service@statskontoret.se

Läs mer

Innehåll. Sida. Rektors inledning 3. Organisation och personal 6. Resultatredovisning 9. Utbildning 10. Forskning 15

Innehåll. Sida. Rektors inledning 3. Organisation och personal 6. Resultatredovisning 9. Utbildning 10. Forskning 15 Årsredovisning 2007 1 Innehåll Sida Rektors inledning 3 Organisation och personal 6 Resultatredovisning 9 Utbildning 10 Forskning 15 Övriga mål och krav på återrapportering 22 Årsbokslut 36 Noter 38 Finansieringsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter BESLUT 2013-11-26 Dnr 13/664 Förvaltningschefen Helena Linnell Projekthandläggare 1(18) Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad budgetram fastställs i föreliggande

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Försvarshögskolan Årsredovisning 2004

Försvarshögskolan Årsredovisning 2004 Försvarshögskolan Årsredovisning 2004 Sida 1 Innehåll Sida Översikt 2001 2004 3 Rektors inledning 4 Organisation och personal 8 Resultatredovisning 11 Utbildning 12 Forskning 16 Övriga mål och krav på

Läs mer

Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle

Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle Enligt beslut av Fakultetsstyrelsen och Dekanus Revidering beslutad 9 december 2009, att gälla från 1 januari 2010, Dnr HS12-09/1118

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 www.hsv.se Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Rapport. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-03-27 FM2014-5580:1 Sida 1 (12)

Rapport. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-03-27 FM2014-5580:1 Sida 1 (12) 2015-03-27 FM2014-5580:1 Sida 1 (12) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Petra Jäppinen, petra.jappinen@mil.se

Läs mer

Stadens personal- och kompetensförsörjning. Nr 3, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Stadens personal- och kompetensförsörjning. Nr 3, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Stadens personal- och kompetensförsörjning Nr 3, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-1/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet HKV beteckning Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014 Sida 2 (17) FÖRORD Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands.

Läs mer

Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare

Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare december 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BAKGRUND...4 GRANSKNINGENS SYFTE...4 GENOMFÖRANDE...4

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Teaterhögskolan i Stockholm 2009

Tillsynsbesöket vid Teaterhögskolan i Stockholm 2009 Rapport 2010:12 R Tillsynsbesöket vid Teaterhögskolan i Stockholm 2009 www.hsv.se Rapport 2010:12 R Tillsynsbesöket vid Teaterhögskolan i Stockholm 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter PM 2013-05-23 Dnr 11/560 Rektors kansli Helena Linnell Projekthandläggare 1(32) Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter Inledning Verksamhetsplanen för den högskolegemensamma verksamheten

Läs mer