ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG"

Transkript

1 UTKAST ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG 1. Bakgrund Syftet med denna överenskommelse är att reglera ansvar, samarbets- och ledningsförhållanden samt ekonomiska förhållanden mellan FM och FHS avseende Officersprogrammets (OP) genomförande vid Militärhögskolan Karlberg (MHS K). 2. Grunder Utbildningen vid OP syftar till att förbereda och ge möjligheter för den enskilde som tagit officersexamen att söka anställning som officer i FM. Utbildningen är därmed ett gemensamt ansvar för FHS och FM. FHS har ett programansvar och genomförandeansvar av utbildning inom programmet. Syftet med FM verksamhet är att stödja FHS i genomförandet av programmet, ytterligare förbereda kadetten för anställning som officer i FM samt att skapa förutsättningar för verksamhetssäkerhet vid FHS övningar. 3. Programansvar I programansvar ingår ansvar för utveckling, planering, genomförande och uppföljning av programbunden tid vid OP. Samverkan mellan FHS och FM avseende frågor rörande OP genomförs mellan: FHS vicerektor och FM utbildningschef, delegerat till Programansvarig respektive C MHS K. FHS rektor/vicerektor och C MHS K Programansvarig och chefen för kadettbataljon (C kdbat). Programansvarig för OP är Chefen för avdelningen för grundläggande officersutbildning vid ledningen för högskoleutbildning av officerare (C LH/G). 4. Riktlinjer för olika personalkategorier och dessas arbetsområden 4.1 Lärare Lärare vid FHS genomför utbildningen under programtid 1. Avsteg från denna regel är personal som genomför utbildning i ämnet fysiskt stridsvärde och ev inlånad personal från FM. 4.2 Övningsledare och instruktör 1 Begreppet definieras i pkt 6.1

2 FM personal skall med sin professionskunskap och erfarenhet stödja genomförandet av den programbundna utbildningen. Stödet avser verksamhet kopplad till säkerhetsansvar i samband med övning. 2 Personalen ur FM benämns i dessa fall övningsledare eller instruktör och arbetsleds av C kdbat. 4.3 Övningsledares och instruktörers agerande under programtid. FHS ansvar gentemot kadetterna avser såväl FHS anställdas handlande som FM anställdas handlande, då de senare ställts till FHS förfogande och handlar inom ramen för FHS utbildningsverksamhet. 3 FHS ansvarar för att all personal som ska verka vid OP erbjuds möjlighet till erforderlig utbildning av tillämplig lagstiftning samt av relevanta delar i FHS Ledningsordning. Syftet är att skapa enhetlighet och konsekvens i genomförandet av utbildningen i förhållande till kadetterna vid OP samt att stärka rättssäkerheten. FM har fortsatt arbetsgivaransvar för de anställda som har ställts till FHS förfogande i syftet att verka vid OP. Vid genomförande av övningar där det krävs en övningsledare enligt FM bestämmelser skall denne övningsledare utses av FM. Officerare vid FHS kan ej verka som övningsledare/instruktör, utan att återgå i tjänst i FM. 5. Samarbetet mellan FHS och FM inom övergripande områden Planeringsprocessen inom FHS ansvarsområden leds av Programansvarig. I processen deltar studierektorer och/eller ämnesansvarsavdelningar samt C kdbat. LH/G utarbetar schema och kompletterande planeringsanvisningar som grund för bland annat budgetering vid både LH/G och kdbat. LH/G och MHS K J8 samverkar om budgeten genom deltagande i respektive enhets budgetarbete. Schema utarbetas i samverkan med ämnesföreträdare vid Karlberg och C kdbat. Kursansvarig vid FHS samverkar med kdbat avseende utbildning som kräver stöd från FM avseende t ex ekonomi, säkerhet, logistik och personal. Antagningsprocessen leds av FHS Högskoleförvaltning (HF) med stöd av Programansvarig. Denna process är FHS-intern men kompetens för genomförande av tester upphandlas. Personal ur kdbat stödjer antagningsprocessen vid genomförandet av professionsintervjuer. 2 Enligt gällande regelverk är det endast FM personal som får vara övningsledare vid övningar där exempelvis militär utrustning används, skjutningar ingår eller där FM fordon nyttjas. 3 I enlighet med diskrimineringslagen 2 kap. 5 första stycket ska anställda och uppdragstagare i utbildningsverksamhet vid FHS likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.

3 Genomförandeprocessen inom FHS ansvarsområde leds av Programansvarig. Kurser genomförs av respektive institution samt av kdbat avseende kurser i Fysiskt stridsvärde. Vid genomförande av moment (inklusive transporter) i kurserna, som regleras av FM bestämmelser i t.ex. SäkI, stödjer MHS K denna verksamhet genom att utse övningsledare, transportledare och/eller säkerhetsansvariga. Den del av genomförandeprocessen som är FM ansvar leds av C kdbat. Verksamheten sker i samråd med Programansvarig. Uppföljningsprocessen inom FHS ansvarsområden leds av Programansvarig och omfattar utvärdering av pågående och genomförd utbildning. Kursvärdering genomförs av kursansvariga enligt FHS bestämmelser. Programvärdering genomförs enligt LH/G anvisningar. Utvärderingar omsätts i programutvärderingar och åtgärdsplaner. Den del av uppföljningsprocessen som omfattar FM ansvar genomförs enligt C kdbat anvisningar. Programutvärdering och åtgärdsplan sker i samråd mellan Programansvarig och C kdbat i syfte att säkerställa helhet i utbildningen. Utvecklingsprocessen inom FHS ansvarsområden leds av Programansvarig. Vid behov deltar studierektorer och/eller ämnesansvariga samt C kdbat. Den del av utvecklingsprocessen som berör FM ansvarsområden genomförs enligt C kdbat anvisningar. Vid behov deltar programansvarig och/eller ämnesansvarsavdelningar. 6. Samarbetet mellan FHS och FM inom specifika områden under HFU 6.1 Planering av program- och försvarsmaktstid För programmet är 40 timmar studietid per vecka ett normaluttag för medelstudenten (programtid). I samband med stabs-, fält- och förbandsövningar kan högre tidsuttag förekomma. Därutöver tillkommer tid för kadettens egna förberedelser och särskilda uppgifter. Med programtid avses t ex föreläsningar, seminarier, egna litteraturstudier, grupparbeten, reflektion mm, men även övningar enligt ovan. Utöver vad som ovan anges som programtid skall kadetten delta i av FM beordrad utbildning och verksamhet. Utbildning och verksamhet utanför programmet benämns försvarsmaktstid (FMT) och redovisas i studieplanen Officersprofessionen. C kdbat beslutar om och genomför denna utbildning efter samråd med Programansvarig. C kdbat har ansvar för utveckling, planering, genomförande och uppföljning. Utbildning sker inom områden som inte omfattas av programutbildningen. Verksamheten omfattar kompletterande tester och utbildning före programstart, utbildning under uppehållet mellan termin 2-3 och utbildning och verksamhet under terminerna. Verksamheten ska framgå av veckoschema för OP. Under HFU planeras FMT enligt följande principer: Fysisk träning (3 timmar/vecka) läggs in i veckoschema på lektionstid ( ).

4 Plutonchefens timme (1,5 tim/vecka) läggs in i veckoschema, företrädesvis på lektionstid. Färdighetsutbildning planeras som 2-4 timmars pass mellan Inriktningen är att erbjuda minst 2-3 utbildningstillfällen per månad. Deltagande sker efter samråd med plutonchef och skall kopplas mot kadettens individuella utvecklingsplan. Utbildningen ska framgå av veckoschema och samverkan skall ske med kursansvarig. Utbildning i säkerhetstjänst genomförs med två timmar i början av termin 1, 2, 3 och 6 samt med två timmar i slutet av termin 3 inför VFU. FM grundläggande säkerhetsutbildning (interaktiv på dator) skall genomföras med godkänt resultat. Utöver ovanstående inplaneras övrig FMT två helger/termin samt fem veckor under sommaren mellan termin 2-3. I schema som beslutas av Programansvarig inplaneras programtid, FMT och ledighet i samverkan med C kdbat. Ledighet för kadetterna inplaneras minst sex veckor per år; två veckor under juluppehållet samt fyra veckor mellan termin 2-3. Normalt regleras tiden mellan i veckoschema, som beslutas av kursansvarig efter samråd med Programansvarig och samverkan med kdbat. Schemat reglerar studietid inom programmet och FMT. Fält- och förbandsövningar inom programmet räknas som åtta timmar oberoende av faktisk längd, men hänsyn till sådana övningars faktiska längd och innehåll skall tas vid bestämmande av litteraturmängd och obligatorisk närvaro. 6.2 Disciplinärenden Om en kadett under sin tid som student vid FHS misstänks för att under studietid ha gjort sig skyldig till en disciplinförseelse enligt 10 kap Högskoleförordningen, skall ärendet handläggas av FHS enligt bestämmelser i Högskoleförordningen och FHS interna bestämmelser. 6.3 Studieadministration Sektionen för studerandestöd (SSS) vid FHS stödjer LH/G med handläggning av studieoch studentadministration inom ramen för programmet. Övrig registrering av kadetter som genomfört inomverksutbildning utanför programtid är FM ansvar och registreras genom kdbat försorg. Kdbat stödjer kursansvarig lärare med rapportering till FHS/SSS. 6.4 Individutveckling Individutveckling leds 4 av C kdbat i samråd med Programansvarig. Sammanhållande mot kadetterna är plutoncheferna vid Kdbat. 4 Leda avser i denna överenskommelse planering, genomförande, uppföljning samt utvärdering. Individutveckling regleras i kdbat stående bataljonsorder.

5 Det övergripande syftet med individutveckling är att på bästa sätt förbereda kadetten för officersyrket och utveckla dennes självkännedom. En viktig utgångspunkt är kadettens förhållningssätt till FM värdegrund. Individutveckling är en gemensam angelägenhet för all personal som deltar i utbildningen. Individutveckling innebär aktiviteter och förhållningssätt både inom och utom den programbundna utbildningen. FM svarar för att plutonchefer och lärare vid FHS får erforderlig utbildning för att lösa uppgifter enligt ovan. 6.5 Samverkan Programansvarig är tillika platschef för FHS personal på Karlberg. FHS deltar i följande regelbundna möten som leds av MHS K: C MHS K ledningsgrupp Programansvarig/representant LH/G C MHS K möte med enhetschefer Programansvarig Skolrapport Representant LH/G Bataljonsrapport Representant LH/G MHS K deltar i följande regelbundna möten som leds av FHS: Programmöte Representant kdbat och lärare fysiskt stridsvärde Vid eventuell utveckling av mötesstrukturen överser parterna i samverkan deltagandet. Samverkan om personalutbildning, avseende FHS medarbetare med arbetsplats Karlberg och kadettbataljonens personal, skall ske mellan C kdbat och Programansvarig. Programansvarig och C kdbat skall genomföra utbildningsnämnd vid ett tillfälle per kvartal i syfte att hantera myndighetsövergripande frågor i dialog med medinflytandeorganisationerna. Inför kursstart skall kursansvarig vid FHS samverka med berörd personal ur kdbat. Syftet är att skapa en logisk följd och progression i genomförandet av programtid respektive FMT. 7. Säkerhetstjänst 7.1 Omfattning Säkerhetsskyddschefen vid FHS svarar för säkerhetsprövning av sökande till OP. Säkerhetsskyddscheferna vid MHS K och FHS samverkar direkt i fall där gemensamma intressen föreligger. Utbildning i säkerhetstjänst för studenterna på OP genomförs av FM under FMT enligt 6.1.

6 7.2 Grundläggande principer för tillträde till lokaler Parterna är överens om följande grundläggande principer och regleringar: MHS K utfärdar inpasseringstillstånd till anställda vid FHS, som har behov av tillträde till lokaler vid MHS K. FHS utfärdar inpasseringstillstånd till anställda vid MHS K, som har behov av tillträde till lokaler vid FHS Drottning Kristinas väg (DKV). Tillträdets omfattning i tid och rum bestäms av respektive säkerhetschef. FHS och FM åtar sig att till säkerhetschef vid det andra verksamhetsstället tillhandahålla aktuell förteckning över personal, som har behov av tillträde till lokaler inom Karlberg respektive vid FHS. Respektive part i överenskommelsen skall tillhandahålla och låta utkvittera passerkort till aktuella personer vid Karlberg respektive FHS. Förlust av passerkort anmäls utan dröjsmål till säkerhetschef samt vakt vid utställande verksamhetsställe. 7.3 Samverkan Parterna är överens om att samverkan mellan parterna avseende tillträde till lokaler sker mellan platschef FHS och C MHS Karlberg delegerat till respektive säkerhetschef. 7.4 Ekonomiska relationer avseende säkerhetstjänst Parterna är överens om att ekonomiska relationer (inkl ekonomiadministration) som blir en följd av denna överenskommelse regleras genom att respektive part svarar för egna kostnader. Önskar part att större kostnader, t ex vid investering som följd av denna överenskommelse, skall fördelas mellan parterna skall detta vara reglerat i särskild överenskommelse mellan parterna innan kostnaden beslutats eller uppkommit. Har detta ej skett svarar den part som initierat kostnaden för uppkommen kostnad. 8. Arbetsmiljö 8.1 Omfattning Detta kapitel reglerar ansvaret för samordning av skyddsarbetet vid gemensamt arbetsställe. Det förändrar inte respektive arbetsgivares grundläggande arbetsmiljöansvar för sin verksamhet och dess personal. MHS K och FHS bedriver arbete på gemensamt arbetsställe och skall därmed enligt arbetsmiljölagen (3 kap 7 ) samråda och gemensamt verka för att åstadkomma en tillfredställande arbetsmiljö. Parterna är överens om, utifrån intentionerna i arbetsmiljölagen (3 kap 7 ), att det vid varje gemensamt arbetsställe skall finnas en utsedd samordningsansvarig för åtgärder mot ohälsa och olycksfall. Detta förhållande gäller även där verksamhet bedrivs i samma byggnad och genom sin verksamhet kan påverka varandras arbetsmiljö.

7 Detta samordningsansvar är kopplat till MHS K som råder över arbetsstället vilket som grundregel medför att MHS K är ansvarig för samordningen i lokaler där Fortifikationsverket (FortV) är fastighetsägare. Samordningsansvaret innefattar kontroll av att verksamheten på det gemensamma arbetsstället planeras så att risker för ohälsa, olycksfall och negativ påverkan på arbetsmiljön förebyggs. Detta sker genom att den samordningsansvarige övergripande bevakar och verkar för att tillfredställande skyddsförhållanden råder (samordningsansvar). Den samordningsansvarige skall se till att: Lokala föreskrifter och rutiner finns. Informationsvägar avseende arbetsmiljöarbetet upprättas. Informera om planerad verksamhet, arbetsplatsundersökningar eller utrustning som kan påverka den gemensamma arbetsmiljösituationen. Gemensamma arbetsmiljöronder genomförs. 8.2 Skyddsorganisation FHS arbetstagarorganisationer utser ett skyddsombud för arbetsstället Karlberg. Detta skyddsombud adjungeras till MHS Karlbergs arbetsmiljökommitté. Skyddsombud har rätt att komma in på arbetsställen som någon annan än den egna arbetsgivaren råder över för att bevaka arbetsmiljön. FHS skyddsombud deltar i MHS K förbättringsronder (arbetsmiljöronder) vad avser arbetsställen för FHS personal, avseende fysisk arbetsmiljö. Avvikelserapportering och felanmälan sker enligt MHS K arbetsordning. Tillbudsrapportering sker enligt FHS fastställda rutiner, med kopia till MHS K huvudskyddsombud. Anmälan om arbetsskada sker enligt FHS fastställda rutiner. MHS K är beredd att vid behov ställa krisledning/krisstöd till förfogande. MHS K svarar för information om arbetsmiljö till av FHS nyanställd personal Ekonomiska relationer avseende arbetsmiljö Parterna är överens om att ekonomiska relationer (inkl ekonomiadministration) som blir en följd av denna punkt regleras så att respektive part svarar för sina egna kostnader. 9. Informationsteknik (IT) 9.1 Omfattning Detta kapitel reglerar FM och FHS gemensamma IT-relaterade frågor: IT-relaterad utrustning för anställda FHS med arbetsplats vid MHS K. IT-relaterad utrustning för FHS bibliotek Karlberg. IT-relaterad utrustning för kadett vid Officersprogrammet (studerandedatorer fram till juni 2013).

8 IT-relaterade tjänster (internetaccess m m). Support. Säkerhet. 9.2 Grundläggande principer för IT och säkerhet Parterna är överens om följande grundläggande principer och regleringar inom området: Anställd personal vid FHS med tjänstgöring på Karlberg ska ha tillgång till FHS nätverk med FHS interna stödsystem i byggnad Nydal, biblioteket, de lektionssalar samt övriga lokaler som FHS använder från en FHS dator med en FHS-identitet alternativt studerandedator med FHS-identitet. FHS nätverk och MHS K nätverk ska vara fysiskt separerade. Tillträde till lokaler som korskopplings- och transmissionsrum ska regleras i särskild ordning. Rollen lokal Ledtek Karlberg skall vara beredd att svara på frågor från FHS och vara tillgänglig vardagar ordinarie arbetstid. Anställd personal vid FHS med tjänstgöring vid MHS K ska vid behov ha tillgång till utbildningsnätet vid MHS K via en FM dator med FM-identitet. Anställd personal vid FHS med tjänstgöring vid MHS K ska ha tillgång till SWEDI-nätet med bl a FMG vid MHS K via så kallade kiosker. Anställd personal vid FHS med tjänstgöring vid MHS K ska ha tillgång till skrivare på FHS nätverk i byggnad Nydal, biblioteket och de lektionssalar samt övriga lokaler som FHS använder. Kadetter ska ha tillgång till skrivare i biblioteket och i anslutning till de lektionssalar FHS använder. I FHS bibliotek Karlberg ska kadetterna ha tillgång till kopiator. Kadetterna ska ha tillgång till FHS mail via Internet och FHS-identitet. FM dator tilldelas kadetter vid OP t o m kurs OP FM policy och regler för datorutnyttjande följs upp genom MHS K försorg. För anställd personal som utnyttjar ett LAN tillhörande FM gäller tills vidare FM regelverk. För anställd personal som utnyttjar ett LAN tillhörande FHS gäller tills vidare FHS regelverk. För drift av FHS nät på MHS K gäller FM regler tillsvidare. Eventuella förändringsbehov från FHS ska dock behandlas inom rimlig tid (ej mer än 1 mån från tidpunkt för behovsframställan). 9.3 MHS K åtagande MHS K åtagande som en följd av denna överenskommelse är att: Förse anställd personal vid FHS med tjänstgöring vid MHS K med tillgång till utbildningsnät och SWEDI-nät med tillgång till FMG via kiosker. Tillhandahålla åtkomst till FHS nätverk vid alla platser på Karlberg där FHS har verksamhet. Tillgänglighet ska följa FHS arbetsplatsstandard. Utrusta FHS bibliotek Karlberg med FMAP och utbildningsnätsdator samt skrivare till dessa nät. Leverera Internetaccess på utbildningsnätet med minst 80 Mbit kapacitet.

9 Ge support avseende ovanstående nämnda tjänster/funktioner. Ge support till studerande vid OP vid distans/hemundervisning i Sverige. Vid utlandsstudier endast telefonsupport på IT-jourtelefon till lokal Ledtek Karlberg (OP t o m OP 10-13). 9.4 Tillgänglighet Vid olika typer av avbrott i tillgången till tjänsterna och brister avseende överenskommelser skall felsökning starta och normal standard återställas. Planerat underhåll meddelas senast en vecka i förväg. Avbrott i internetförbindelse skall åtgärdas inom en arbetsdag. 9.5 Support Studenterna skall informeras om ledtek Karlberg rutiner för IT-support. Felanmälan av förhyrd IT-relaterad utrustning för anställd personal vid FHS skall göras direkt till FM servicedesk Arboga. 9.6 Samverkan/dialoger Parterna är överens om att samverkan och dialoger mellan parterna avseende IT skall genomföras enligt nedan: Samordning sker mellan IT-chefen FHS och C IT MHS K. Samordning sker mellan ITSÄK-chefen FHS och C ITSÄK MHS K. Samordning sker mellan IT-chefen FHS och FMLOG samt FMV. Samordning sker mellan FA Drift IT-avd FHS och LedTek Karlberg samt ITchefen och IT-säkchefen Karlberg. 9.7 Ekonomiska relationer avseende IT Parterna är överens om att ekonomiska relationer (inkl ekonomiadministration) som blir en följd av denna överenskommelse regleras enligt nedan: Anskaffning av IT-relaterad utrustning såsom datorer, skärmar, skrivare och dataprojektorer för anställda och funktioner som FHS ansvarar för sker via FHS IT-sekt. Anskaffning av infrastruktur för att förse MHS K med FHS nätverk på angivna platser sker via FHS IT-sekt. IT-relaterad utrustning för att medge anställd personal vid FHS med tjänstgöring på MHS K samt kadetter vid OP t o m OP åtkomst till utbildningsnät, SWEDI-nät med tillgång till FMG, förhyres årsvis av FHS. Kostnader för utbyggnad av spridningsnätet för FHS behov bekostas gemensamt genom särskild överenskommelse mellan FHS-MHS K. Nödvändiga åtgärder för spridning av nätet Nydal, biblioteket, de lektionssalar samt övriga lokaler som FHS använder bör ges högsta prioritet när behovet från FHS uppstår.

10 10. Avtalstid Denna överenskommelse gäller från och med den dag då båda parter undertecknat överenskommelsen och tillsvidare. Uppsägningstid av överenskommelsen är 12 (tolv) månader. FM eller FHS äger rätt att under överenskommelsens giltighetstid skriftligen påkalla förhandling om ändring i överenskommelsen. 11. Ändringar i överenskommelsen Ändringar av och tillägg till denna överenskommelse skall för att vara bindande vara skriftliga och undertecknade av parterna. 12. Fullständig reglering Överenskommelsen utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som överenskommelsen berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden eller utfästelser som föregått överenskommelsen ersätts av innehållet i denna överenskommelse. 13. Tvist Eventuell tvist i anledning av denna överenskommelse skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Stockholm 2011-xx-xx Bengt Axelsson Vicerektor FHS Mats Danielsson C MHS K

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP

Läs mer

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva 2012-12-18 19 100:60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp... 2 2. Personalförsörjningssystem... 3

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid 1. Bakgrund och syfte 2 2. Ändamål och

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

LOKALPOLICY REGELSAMLING UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Göteborgs universitet

LOKALPOLICY REGELSAMLING UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Göteborgs universitet LOKALPOLICY MED REGELSAMLING FÖR UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN vid Göteborgs universitet Fastställd av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-06-12 Reviderad 2008-12-17 Dnr C 2 5701/08 1

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019.

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. Skriftligt godkännande 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. 2. Ickevalsalternativ För den kund som inte önskar välja leverantör ska

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Upphandling i Härryda kommun

Upphandling i Härryda kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda kommun gällande VALFRIHET INOM HEMTJÄNST Beslutat 2013-07-01 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen AVTAL Bilaga 1 2010-10-26 Avtalsnummer Handläggare 201x/xx Ref.nr. 20xx/xx Avtalet omfattar Service insatser och förebyggande sociala insatser enligt Lagen om valfrihet (LOV) Avtalsperiod 20xx-xx-xx 20xx-xx-xx

Läs mer