ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG"

Transkript

1 UTKAST ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG 1. Bakgrund Syftet med denna överenskommelse är att reglera ansvar, samarbets- och ledningsförhållanden samt ekonomiska förhållanden mellan FM och FHS avseende Officersprogrammets (OP) genomförande vid Militärhögskolan Karlberg (MHS K). 2. Grunder Utbildningen vid OP syftar till att förbereda och ge möjligheter för den enskilde som tagit officersexamen att söka anställning som officer i FM. Utbildningen är därmed ett gemensamt ansvar för FHS och FM. FHS har ett programansvar och genomförandeansvar av utbildning inom programmet. Syftet med FM verksamhet är att stödja FHS i genomförandet av programmet, ytterligare förbereda kadetten för anställning som officer i FM samt att skapa förutsättningar för verksamhetssäkerhet vid FHS övningar. 3. Programansvar I programansvar ingår ansvar för utveckling, planering, genomförande och uppföljning av programbunden tid vid OP. Samverkan mellan FHS och FM avseende frågor rörande OP genomförs mellan: FHS vicerektor och FM utbildningschef, delegerat till Programansvarig respektive C MHS K. FHS rektor/vicerektor och C MHS K Programansvarig och chefen för kadettbataljon (C kdbat). Programansvarig för OP är Chefen för avdelningen för grundläggande officersutbildning vid ledningen för högskoleutbildning av officerare (C LH/G). 4. Riktlinjer för olika personalkategorier och dessas arbetsområden 4.1 Lärare Lärare vid FHS genomför utbildningen under programtid 1. Avsteg från denna regel är personal som genomför utbildning i ämnet fysiskt stridsvärde och ev inlånad personal från FM. 4.2 Övningsledare och instruktör 1 Begreppet definieras i pkt 6.1

2 FM personal skall med sin professionskunskap och erfarenhet stödja genomförandet av den programbundna utbildningen. Stödet avser verksamhet kopplad till säkerhetsansvar i samband med övning. 2 Personalen ur FM benämns i dessa fall övningsledare eller instruktör och arbetsleds av C kdbat. 4.3 Övningsledares och instruktörers agerande under programtid. FHS ansvar gentemot kadetterna avser såväl FHS anställdas handlande som FM anställdas handlande, då de senare ställts till FHS förfogande och handlar inom ramen för FHS utbildningsverksamhet. 3 FHS ansvarar för att all personal som ska verka vid OP erbjuds möjlighet till erforderlig utbildning av tillämplig lagstiftning samt av relevanta delar i FHS Ledningsordning. Syftet är att skapa enhetlighet och konsekvens i genomförandet av utbildningen i förhållande till kadetterna vid OP samt att stärka rättssäkerheten. FM har fortsatt arbetsgivaransvar för de anställda som har ställts till FHS förfogande i syftet att verka vid OP. Vid genomförande av övningar där det krävs en övningsledare enligt FM bestämmelser skall denne övningsledare utses av FM. Officerare vid FHS kan ej verka som övningsledare/instruktör, utan att återgå i tjänst i FM. 5. Samarbetet mellan FHS och FM inom övergripande områden Planeringsprocessen inom FHS ansvarsområden leds av Programansvarig. I processen deltar studierektorer och/eller ämnesansvarsavdelningar samt C kdbat. LH/G utarbetar schema och kompletterande planeringsanvisningar som grund för bland annat budgetering vid både LH/G och kdbat. LH/G och MHS K J8 samverkar om budgeten genom deltagande i respektive enhets budgetarbete. Schema utarbetas i samverkan med ämnesföreträdare vid Karlberg och C kdbat. Kursansvarig vid FHS samverkar med kdbat avseende utbildning som kräver stöd från FM avseende t ex ekonomi, säkerhet, logistik och personal. Antagningsprocessen leds av FHS Högskoleförvaltning (HF) med stöd av Programansvarig. Denna process är FHS-intern men kompetens för genomförande av tester upphandlas. Personal ur kdbat stödjer antagningsprocessen vid genomförandet av professionsintervjuer. 2 Enligt gällande regelverk är det endast FM personal som får vara övningsledare vid övningar där exempelvis militär utrustning används, skjutningar ingår eller där FM fordon nyttjas. 3 I enlighet med diskrimineringslagen 2 kap. 5 första stycket ska anställda och uppdragstagare i utbildningsverksamhet vid FHS likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.

3 Genomförandeprocessen inom FHS ansvarsområde leds av Programansvarig. Kurser genomförs av respektive institution samt av kdbat avseende kurser i Fysiskt stridsvärde. Vid genomförande av moment (inklusive transporter) i kurserna, som regleras av FM bestämmelser i t.ex. SäkI, stödjer MHS K denna verksamhet genom att utse övningsledare, transportledare och/eller säkerhetsansvariga. Den del av genomförandeprocessen som är FM ansvar leds av C kdbat. Verksamheten sker i samråd med Programansvarig. Uppföljningsprocessen inom FHS ansvarsområden leds av Programansvarig och omfattar utvärdering av pågående och genomförd utbildning. Kursvärdering genomförs av kursansvariga enligt FHS bestämmelser. Programvärdering genomförs enligt LH/G anvisningar. Utvärderingar omsätts i programutvärderingar och åtgärdsplaner. Den del av uppföljningsprocessen som omfattar FM ansvar genomförs enligt C kdbat anvisningar. Programutvärdering och åtgärdsplan sker i samråd mellan Programansvarig och C kdbat i syfte att säkerställa helhet i utbildningen. Utvecklingsprocessen inom FHS ansvarsområden leds av Programansvarig. Vid behov deltar studierektorer och/eller ämnesansvariga samt C kdbat. Den del av utvecklingsprocessen som berör FM ansvarsområden genomförs enligt C kdbat anvisningar. Vid behov deltar programansvarig och/eller ämnesansvarsavdelningar. 6. Samarbetet mellan FHS och FM inom specifika områden under HFU 6.1 Planering av program- och försvarsmaktstid För programmet är 40 timmar studietid per vecka ett normaluttag för medelstudenten (programtid). I samband med stabs-, fält- och förbandsövningar kan högre tidsuttag förekomma. Därutöver tillkommer tid för kadettens egna förberedelser och särskilda uppgifter. Med programtid avses t ex föreläsningar, seminarier, egna litteraturstudier, grupparbeten, reflektion mm, men även övningar enligt ovan. Utöver vad som ovan anges som programtid skall kadetten delta i av FM beordrad utbildning och verksamhet. Utbildning och verksamhet utanför programmet benämns försvarsmaktstid (FMT) och redovisas i studieplanen Officersprofessionen. C kdbat beslutar om och genomför denna utbildning efter samråd med Programansvarig. C kdbat har ansvar för utveckling, planering, genomförande och uppföljning. Utbildning sker inom områden som inte omfattas av programutbildningen. Verksamheten omfattar kompletterande tester och utbildning före programstart, utbildning under uppehållet mellan termin 2-3 och utbildning och verksamhet under terminerna. Verksamheten ska framgå av veckoschema för OP. Under HFU planeras FMT enligt följande principer: Fysisk träning (3 timmar/vecka) läggs in i veckoschema på lektionstid ( ).

4 Plutonchefens timme (1,5 tim/vecka) läggs in i veckoschema, företrädesvis på lektionstid. Färdighetsutbildning planeras som 2-4 timmars pass mellan Inriktningen är att erbjuda minst 2-3 utbildningstillfällen per månad. Deltagande sker efter samråd med plutonchef och skall kopplas mot kadettens individuella utvecklingsplan. Utbildningen ska framgå av veckoschema och samverkan skall ske med kursansvarig. Utbildning i säkerhetstjänst genomförs med två timmar i början av termin 1, 2, 3 och 6 samt med två timmar i slutet av termin 3 inför VFU. FM grundläggande säkerhetsutbildning (interaktiv på dator) skall genomföras med godkänt resultat. Utöver ovanstående inplaneras övrig FMT två helger/termin samt fem veckor under sommaren mellan termin 2-3. I schema som beslutas av Programansvarig inplaneras programtid, FMT och ledighet i samverkan med C kdbat. Ledighet för kadetterna inplaneras minst sex veckor per år; två veckor under juluppehållet samt fyra veckor mellan termin 2-3. Normalt regleras tiden mellan i veckoschema, som beslutas av kursansvarig efter samråd med Programansvarig och samverkan med kdbat. Schemat reglerar studietid inom programmet och FMT. Fält- och förbandsövningar inom programmet räknas som åtta timmar oberoende av faktisk längd, men hänsyn till sådana övningars faktiska längd och innehåll skall tas vid bestämmande av litteraturmängd och obligatorisk närvaro. 6.2 Disciplinärenden Om en kadett under sin tid som student vid FHS misstänks för att under studietid ha gjort sig skyldig till en disciplinförseelse enligt 10 kap Högskoleförordningen, skall ärendet handläggas av FHS enligt bestämmelser i Högskoleförordningen och FHS interna bestämmelser. 6.3 Studieadministration Sektionen för studerandestöd (SSS) vid FHS stödjer LH/G med handläggning av studieoch studentadministration inom ramen för programmet. Övrig registrering av kadetter som genomfört inomverksutbildning utanför programtid är FM ansvar och registreras genom kdbat försorg. Kdbat stödjer kursansvarig lärare med rapportering till FHS/SSS. 6.4 Individutveckling Individutveckling leds 4 av C kdbat i samråd med Programansvarig. Sammanhållande mot kadetterna är plutoncheferna vid Kdbat. 4 Leda avser i denna överenskommelse planering, genomförande, uppföljning samt utvärdering. Individutveckling regleras i kdbat stående bataljonsorder.

5 Det övergripande syftet med individutveckling är att på bästa sätt förbereda kadetten för officersyrket och utveckla dennes självkännedom. En viktig utgångspunkt är kadettens förhållningssätt till FM värdegrund. Individutveckling är en gemensam angelägenhet för all personal som deltar i utbildningen. Individutveckling innebär aktiviteter och förhållningssätt både inom och utom den programbundna utbildningen. FM svarar för att plutonchefer och lärare vid FHS får erforderlig utbildning för att lösa uppgifter enligt ovan. 6.5 Samverkan Programansvarig är tillika platschef för FHS personal på Karlberg. FHS deltar i följande regelbundna möten som leds av MHS K: C MHS K ledningsgrupp Programansvarig/representant LH/G C MHS K möte med enhetschefer Programansvarig Skolrapport Representant LH/G Bataljonsrapport Representant LH/G MHS K deltar i följande regelbundna möten som leds av FHS: Programmöte Representant kdbat och lärare fysiskt stridsvärde Vid eventuell utveckling av mötesstrukturen överser parterna i samverkan deltagandet. Samverkan om personalutbildning, avseende FHS medarbetare med arbetsplats Karlberg och kadettbataljonens personal, skall ske mellan C kdbat och Programansvarig. Programansvarig och C kdbat skall genomföra utbildningsnämnd vid ett tillfälle per kvartal i syfte att hantera myndighetsövergripande frågor i dialog med medinflytandeorganisationerna. Inför kursstart skall kursansvarig vid FHS samverka med berörd personal ur kdbat. Syftet är att skapa en logisk följd och progression i genomförandet av programtid respektive FMT. 7. Säkerhetstjänst 7.1 Omfattning Säkerhetsskyddschefen vid FHS svarar för säkerhetsprövning av sökande till OP. Säkerhetsskyddscheferna vid MHS K och FHS samverkar direkt i fall där gemensamma intressen föreligger. Utbildning i säkerhetstjänst för studenterna på OP genomförs av FM under FMT enligt 6.1.

6 7.2 Grundläggande principer för tillträde till lokaler Parterna är överens om följande grundläggande principer och regleringar: MHS K utfärdar inpasseringstillstånd till anställda vid FHS, som har behov av tillträde till lokaler vid MHS K. FHS utfärdar inpasseringstillstånd till anställda vid MHS K, som har behov av tillträde till lokaler vid FHS Drottning Kristinas väg (DKV). Tillträdets omfattning i tid och rum bestäms av respektive säkerhetschef. FHS och FM åtar sig att till säkerhetschef vid det andra verksamhetsstället tillhandahålla aktuell förteckning över personal, som har behov av tillträde till lokaler inom Karlberg respektive vid FHS. Respektive part i överenskommelsen skall tillhandahålla och låta utkvittera passerkort till aktuella personer vid Karlberg respektive FHS. Förlust av passerkort anmäls utan dröjsmål till säkerhetschef samt vakt vid utställande verksamhetsställe. 7.3 Samverkan Parterna är överens om att samverkan mellan parterna avseende tillträde till lokaler sker mellan platschef FHS och C MHS Karlberg delegerat till respektive säkerhetschef. 7.4 Ekonomiska relationer avseende säkerhetstjänst Parterna är överens om att ekonomiska relationer (inkl ekonomiadministration) som blir en följd av denna överenskommelse regleras genom att respektive part svarar för egna kostnader. Önskar part att större kostnader, t ex vid investering som följd av denna överenskommelse, skall fördelas mellan parterna skall detta vara reglerat i särskild överenskommelse mellan parterna innan kostnaden beslutats eller uppkommit. Har detta ej skett svarar den part som initierat kostnaden för uppkommen kostnad. 8. Arbetsmiljö 8.1 Omfattning Detta kapitel reglerar ansvaret för samordning av skyddsarbetet vid gemensamt arbetsställe. Det förändrar inte respektive arbetsgivares grundläggande arbetsmiljöansvar för sin verksamhet och dess personal. MHS K och FHS bedriver arbete på gemensamt arbetsställe och skall därmed enligt arbetsmiljölagen (3 kap 7 ) samråda och gemensamt verka för att åstadkomma en tillfredställande arbetsmiljö. Parterna är överens om, utifrån intentionerna i arbetsmiljölagen (3 kap 7 ), att det vid varje gemensamt arbetsställe skall finnas en utsedd samordningsansvarig för åtgärder mot ohälsa och olycksfall. Detta förhållande gäller även där verksamhet bedrivs i samma byggnad och genom sin verksamhet kan påverka varandras arbetsmiljö.

7 Detta samordningsansvar är kopplat till MHS K som råder över arbetsstället vilket som grundregel medför att MHS K är ansvarig för samordningen i lokaler där Fortifikationsverket (FortV) är fastighetsägare. Samordningsansvaret innefattar kontroll av att verksamheten på det gemensamma arbetsstället planeras så att risker för ohälsa, olycksfall och negativ påverkan på arbetsmiljön förebyggs. Detta sker genom att den samordningsansvarige övergripande bevakar och verkar för att tillfredställande skyddsförhållanden råder (samordningsansvar). Den samordningsansvarige skall se till att: Lokala föreskrifter och rutiner finns. Informationsvägar avseende arbetsmiljöarbetet upprättas. Informera om planerad verksamhet, arbetsplatsundersökningar eller utrustning som kan påverka den gemensamma arbetsmiljösituationen. Gemensamma arbetsmiljöronder genomförs. 8.2 Skyddsorganisation FHS arbetstagarorganisationer utser ett skyddsombud för arbetsstället Karlberg. Detta skyddsombud adjungeras till MHS Karlbergs arbetsmiljökommitté. Skyddsombud har rätt att komma in på arbetsställen som någon annan än den egna arbetsgivaren råder över för att bevaka arbetsmiljön. FHS skyddsombud deltar i MHS K förbättringsronder (arbetsmiljöronder) vad avser arbetsställen för FHS personal, avseende fysisk arbetsmiljö. Avvikelserapportering och felanmälan sker enligt MHS K arbetsordning. Tillbudsrapportering sker enligt FHS fastställda rutiner, med kopia till MHS K huvudskyddsombud. Anmälan om arbetsskada sker enligt FHS fastställda rutiner. MHS K är beredd att vid behov ställa krisledning/krisstöd till förfogande. MHS K svarar för information om arbetsmiljö till av FHS nyanställd personal Ekonomiska relationer avseende arbetsmiljö Parterna är överens om att ekonomiska relationer (inkl ekonomiadministration) som blir en följd av denna punkt regleras så att respektive part svarar för sina egna kostnader. 9. Informationsteknik (IT) 9.1 Omfattning Detta kapitel reglerar FM och FHS gemensamma IT-relaterade frågor: IT-relaterad utrustning för anställda FHS med arbetsplats vid MHS K. IT-relaterad utrustning för FHS bibliotek Karlberg. IT-relaterad utrustning för kadett vid Officersprogrammet (studerandedatorer fram till juni 2013).

8 IT-relaterade tjänster (internetaccess m m). Support. Säkerhet. 9.2 Grundläggande principer för IT och säkerhet Parterna är överens om följande grundläggande principer och regleringar inom området: Anställd personal vid FHS med tjänstgöring på Karlberg ska ha tillgång till FHS nätverk med FHS interna stödsystem i byggnad Nydal, biblioteket, de lektionssalar samt övriga lokaler som FHS använder från en FHS dator med en FHS-identitet alternativt studerandedator med FHS-identitet. FHS nätverk och MHS K nätverk ska vara fysiskt separerade. Tillträde till lokaler som korskopplings- och transmissionsrum ska regleras i särskild ordning. Rollen lokal Ledtek Karlberg skall vara beredd att svara på frågor från FHS och vara tillgänglig vardagar ordinarie arbetstid. Anställd personal vid FHS med tjänstgöring vid MHS K ska vid behov ha tillgång till utbildningsnätet vid MHS K via en FM dator med FM-identitet. Anställd personal vid FHS med tjänstgöring vid MHS K ska ha tillgång till SWEDI-nätet med bl a FMG vid MHS K via så kallade kiosker. Anställd personal vid FHS med tjänstgöring vid MHS K ska ha tillgång till skrivare på FHS nätverk i byggnad Nydal, biblioteket och de lektionssalar samt övriga lokaler som FHS använder. Kadetter ska ha tillgång till skrivare i biblioteket och i anslutning till de lektionssalar FHS använder. I FHS bibliotek Karlberg ska kadetterna ha tillgång till kopiator. Kadetterna ska ha tillgång till FHS mail via Internet och FHS-identitet. FM dator tilldelas kadetter vid OP t o m kurs OP FM policy och regler för datorutnyttjande följs upp genom MHS K försorg. För anställd personal som utnyttjar ett LAN tillhörande FM gäller tills vidare FM regelverk. För anställd personal som utnyttjar ett LAN tillhörande FHS gäller tills vidare FHS regelverk. För drift av FHS nät på MHS K gäller FM regler tillsvidare. Eventuella förändringsbehov från FHS ska dock behandlas inom rimlig tid (ej mer än 1 mån från tidpunkt för behovsframställan). 9.3 MHS K åtagande MHS K åtagande som en följd av denna överenskommelse är att: Förse anställd personal vid FHS med tjänstgöring vid MHS K med tillgång till utbildningsnät och SWEDI-nät med tillgång till FMG via kiosker. Tillhandahålla åtkomst till FHS nätverk vid alla platser på Karlberg där FHS har verksamhet. Tillgänglighet ska följa FHS arbetsplatsstandard. Utrusta FHS bibliotek Karlberg med FMAP och utbildningsnätsdator samt skrivare till dessa nät. Leverera Internetaccess på utbildningsnätet med minst 80 Mbit kapacitet.

9 Ge support avseende ovanstående nämnda tjänster/funktioner. Ge support till studerande vid OP vid distans/hemundervisning i Sverige. Vid utlandsstudier endast telefonsupport på IT-jourtelefon till lokal Ledtek Karlberg (OP t o m OP 10-13). 9.4 Tillgänglighet Vid olika typer av avbrott i tillgången till tjänsterna och brister avseende överenskommelser skall felsökning starta och normal standard återställas. Planerat underhåll meddelas senast en vecka i förväg. Avbrott i internetförbindelse skall åtgärdas inom en arbetsdag. 9.5 Support Studenterna skall informeras om ledtek Karlberg rutiner för IT-support. Felanmälan av förhyrd IT-relaterad utrustning för anställd personal vid FHS skall göras direkt till FM servicedesk Arboga. 9.6 Samverkan/dialoger Parterna är överens om att samverkan och dialoger mellan parterna avseende IT skall genomföras enligt nedan: Samordning sker mellan IT-chefen FHS och C IT MHS K. Samordning sker mellan ITSÄK-chefen FHS och C ITSÄK MHS K. Samordning sker mellan IT-chefen FHS och FMLOG samt FMV. Samordning sker mellan FA Drift IT-avd FHS och LedTek Karlberg samt ITchefen och IT-säkchefen Karlberg. 9.7 Ekonomiska relationer avseende IT Parterna är överens om att ekonomiska relationer (inkl ekonomiadministration) som blir en följd av denna överenskommelse regleras enligt nedan: Anskaffning av IT-relaterad utrustning såsom datorer, skärmar, skrivare och dataprojektorer för anställda och funktioner som FHS ansvarar för sker via FHS IT-sekt. Anskaffning av infrastruktur för att förse MHS K med FHS nätverk på angivna platser sker via FHS IT-sekt. IT-relaterad utrustning för att medge anställd personal vid FHS med tjänstgöring på MHS K samt kadetter vid OP t o m OP åtkomst till utbildningsnät, SWEDI-nät med tillgång till FMG, förhyres årsvis av FHS. Kostnader för utbyggnad av spridningsnätet för FHS behov bekostas gemensamt genom särskild överenskommelse mellan FHS-MHS K. Nödvändiga åtgärder för spridning av nätet Nydal, biblioteket, de lektionssalar samt övriga lokaler som FHS använder bör ges högsta prioritet när behovet från FHS uppstår.

10 10. Avtalstid Denna överenskommelse gäller från och med den dag då båda parter undertecknat överenskommelsen och tillsvidare. Uppsägningstid av överenskommelsen är 12 (tolv) månader. FM eller FHS äger rätt att under överenskommelsens giltighetstid skriftligen påkalla förhandling om ändring i överenskommelsen. 11. Ändringar i överenskommelsen Ändringar av och tillägg till denna överenskommelse skall för att vara bindande vara skriftliga och undertecknade av parterna. 12. Fullständig reglering Överenskommelsen utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som överenskommelsen berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden eller utfästelser som föregått överenskommelsen ersätts av innehållet i denna överenskommelse. 13. Tvist Eventuell tvist i anledning av denna överenskommelse skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Stockholm 2011-xx-xx Bengt Axelsson Vicerektor FHS Mats Danielsson C MHS K

ÖVERENSKOMMELSE GRUNDUTBILDNING AV OFFICERARE VID FHS

ÖVERENSKOMMELSE GRUNDUTBILDNING AV OFFICERARE VID FHS UTKAST 2011-08-15 ÖVERENSKOMMELSE GRUNDUTBILDNING AV OFFICERARE VID FHS Mellan Försvarshögskolan (FHS), 202100-4730, Bo 278 05, 115 93 Stockholm och Försvarsmakten (FM), 202100-4615, 107 85 Stockholm,

Läs mer

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa

Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa F5 L kl -l6ö6!-i^ ^E^ -^^^ 12 ^ ^s^ w ^,' \ Överenskommelse mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting när det gäller vissa arbetsmiljö-, miljö-, brandskydds-, strålskydds- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Bilaga Datum FHS beteckning /2010: 2

Bilaga Datum FHS beteckning /2010: 2 Sida 1(5) Nedanstående förslag till ny handläggningsordning för ärenden gällande diskriminering och kränkande särbehandling av studenter har remitterats i organisationen. FoUN är en av remissinstanserna.

Läs mer

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Parter Mellan Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. 2 Syfte och mål Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

INDIVIDUELL UTVECKLING. Vad skall jag börja med redan idag? VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS

INDIVIDUELL UTVECKLING. Vad skall jag börja med redan idag? VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS INDIVIDUELL UTVECKLING Vart befinner jag mig just nu? När skall jag vara där? Vad vill jag uppnå? Är det realistiskt? Vilka delmål bör jag ha? Vad krävs av mig för att nå målet? Vilka hinder kan jag se?

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning Ansvarsregler och Ansvarsfördelning SveMin-seminarium i Luleå 2015-11-18 Maria Hagberg Forss Hagberg Forss Juridik AB 1 Arbetsmiljölagens regler om ansvar - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE DELTAGANDE I LIBRIS SAMKATALOG

ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE DELTAGANDE I LIBRIS SAMKATALOG ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE DELTAGANDE I LIBRIS SAMKATALOG UTKAST VERSION 1:6 för internt bruk 1 Parter Kungl. biblioteket (härefter benämnt KB ), Organisationsnummer: 202100-1710, Box 5039, 102 41 Stockholm,

Läs mer

REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN

REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN REGLER Dnr F V 2013/651 REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Håkan Berg Personalenheten Beslutsdatum

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Arbetsordning för Militära programledningen (MPL ArbO)

Arbetsordning för Militära programledningen (MPL ArbO) ArbO 1 (12) Arbetsordning för Militära programledningen (MPL ArbO) (En underbilaga) Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 1.1. Allmänt... 2 1.2. Giltighet och ändringar... 2 1.3. Förvaltning av dokumentet...

Läs mer

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 AVTAL Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar de enheter inom Infranord som utgör Infranord Sverige. 2 Inledning Arbetsmiljöarbetet ska utgå från en helhetssyn där fysiska,

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Riktlinjer. Distansarbete

Riktlinjer. Distansarbete Riktlinjer Distansarbete Förord Med denna riktlinje vill Luleå kommun skapa tydliga regler kring möjligheten att distansarbeta. Luleå 2010-12-15 Anne Karlenius Kommunchef Inledning Luleå kommun har tagit

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Kadettbataljonen VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Kadettbataljonen VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS Kadettbataljonen Organisationen på MHS Chef MHS Karlberg Karlberg Försvarshögskolan Stab Stf skolchef Ämnesinstitutioner FM Utbildningsenhet Managementenheten FM Idrott- & Friskvårdsenhet Kadettbataljonen

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR/S och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) DELEGATION AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER ENLIGT BESLUT I SOCIALNÄMNDEN ARBETSMILJÖPOLICY Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun ligger till grund för socialförvaltningens

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Delegationen

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering och kränkande särbehandling

Handläggningsordning vid diskriminering och kränkande särbehandling Handläggningsordning 1 (6) Handläggningsordning vid diskriminering och kränkande särbehandling Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Definitioner... 2 1.2. Rättssäkerhet... 3 1.3. Anställd eller uppdragstagare...

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER STYRDOKUMENT Dnr V 2016/294 REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande Handläggningsordning 1 (8) Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande Innehåll 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 2 3.

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Utbchef, VFU-samordnare

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Utbchef, VFU-samordnare Sida 1(7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Utbchef, VFU-samordnare Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning LH/G, Kristofer Nygren 0709539297

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Dnr 844-14 Gäller fr o m 2014-10-20 Arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Borås Med hänvisning till de centrala parternas gemensamma värderingar till grund för

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Frågor vid årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Frågor vid årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Ylva Berggren, sektionschef E-post: ylva.berggren@gu.se Tel: 031-786 3383 Mottagaruppgifter Dekan/motsv Prefekt/motsv Föreståndare Enhetschefer Kanslichefer

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan 1 (7) Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan Detta dokument utgör Försvarshögskolans riktlinjer för uppdragsutbildning och fastställdes av rektor 2012-10-09. Reviderad 2015-05-19 att gälla

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 154 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (BUN 2015.272) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet

Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet Sida 1(16) Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet Innehåll Handbokens syfte och innehåll... 1 VFU övergripande bakgrund och syfte... 2 Styrning av VFU... 3 VFU innehåll, omfattning

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet inklusive mål och handlingsplan

Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet inklusive mål och handlingsplan BESLUT 1 2010-09-30 Dnr BY 2010/4 Rektor Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet inklusive mål och handlingsplan för perioden 2010-2013 Bakgrund Personalchef Nils Hellman har enligt uppdrag från förvaltningschef

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Handling 7.5 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2010-03-31 Utgåva J 5 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Personal Handläggande enhet, Handläggare

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ÖVRIG KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING DNR MIUN 2014/2151 Publicerad: 2014-12-09 Beslutsfattare: Handläggare:

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avtal gymnasielärling

Avtal gymnasielärling Skolförvaltningen Härnösands gymnasium 2015-xx-xx Sid. 1 av 5 Avtal gymnasielärling Avtal för utbildningskontrakt mellan Härnösands gymnasium, Härnösands kommun (org nr 212000-2403) och företag samt org

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Detta avtal utgör ett komplement och förtydligande till gällande arbetsmiljölagstiftning.

ARBETSMILJÖAVTAL. Detta avtal utgör ett komplement och förtydligande till gällande arbetsmiljölagstiftning. 0 n f G 1 ;,-.j,q L ARBETSMILJÖAVTAL Mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA), Svenska Elektrikerförbundet (SEF), SEKO, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna har följande arbetsmiljöavtal

Läs mer

Rutin för uppgiftsfördelning till laborationsansvarig

Rutin för uppgiftsfördelning till laborationsansvarig DNR: P 2016 /44 Beslutad av rektor: 2016-12-19 Dokumentägare: HR-avdelningen Rutin för uppgiftsfördelning till laborationsansvarig Akademichef/avdelningschef ska fördela arbetsmiljöuppgifter till en lärare

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning.

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning. Policy Uppgiftsfördelning Trögt Fördela uppgifter Kunskaper/instruktioner Undersök Utred ohälsa o-fall Åtgärder Revidera Arbetsgivaren är Huvudansvarig för arbetsmiljön Många människor Olika verksamheter

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN VID CULTUS GYMNASIUM UPPSALA

ARBETSMILJÖPLAN VID CULTUS GYMNASIUM UPPSALA ARBETSMILJÖPLAN VID CULTUS GYMNASIUM UPPSALA 1 Innehåll SKOLANS ARBETSMILJÖPOLICY... 3 FÖRDELNING AV ANSVAR OCH UPPGIFTER FÖR ARBETSMILJÖARBETET PÅ CULTUS GYMNASIESKOLA.4 ARBETSMILJÖFRÅGOR I SAMVERKANSSYSTEMET...

Läs mer