ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG"

Transkript

1 UTKAST ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG 1. Bakgrund Syftet med denna överenskommelse är att reglera ansvar, samarbets- och ledningsförhållanden samt ekonomiska förhållanden mellan FM och FHS avseende Officersprogrammets (OP) genomförande vid Militärhögskolan Karlberg (MHS K). 2. Grunder Utbildningen vid OP syftar till att förbereda och ge möjligheter för den enskilde som tagit officersexamen att söka anställning som officer i FM. Utbildningen är därmed ett gemensamt ansvar för FHS och FM. FHS har ett programansvar och genomförandeansvar av utbildning inom programmet. Syftet med FM verksamhet är att stödja FHS i genomförandet av programmet, ytterligare förbereda kadetten för anställning som officer i FM samt att skapa förutsättningar för verksamhetssäkerhet vid FHS övningar. 3. Programansvar I programansvar ingår ansvar för utveckling, planering, genomförande och uppföljning av programbunden tid vid OP. Samverkan mellan FHS och FM avseende frågor rörande OP genomförs mellan: FHS vicerektor och FM utbildningschef, delegerat till Programansvarig respektive C MHS K. FHS rektor/vicerektor och C MHS K Programansvarig och chefen för kadettbataljon (C kdbat). Programansvarig för OP är Chefen för avdelningen för grundläggande officersutbildning vid ledningen för högskoleutbildning av officerare (C LH/G). 4. Riktlinjer för olika personalkategorier och dessas arbetsområden 4.1 Lärare Lärare vid FHS genomför utbildningen under programtid 1. Avsteg från denna regel är personal som genomför utbildning i ämnet fysiskt stridsvärde och ev inlånad personal från FM. 4.2 Övningsledare och instruktör 1 Begreppet definieras i pkt 6.1

2 FM personal skall med sin professionskunskap och erfarenhet stödja genomförandet av den programbundna utbildningen. Stödet avser verksamhet kopplad till säkerhetsansvar i samband med övning. 2 Personalen ur FM benämns i dessa fall övningsledare eller instruktör och arbetsleds av C kdbat. 4.3 Övningsledares och instruktörers agerande under programtid. FHS ansvar gentemot kadetterna avser såväl FHS anställdas handlande som FM anställdas handlande, då de senare ställts till FHS förfogande och handlar inom ramen för FHS utbildningsverksamhet. 3 FHS ansvarar för att all personal som ska verka vid OP erbjuds möjlighet till erforderlig utbildning av tillämplig lagstiftning samt av relevanta delar i FHS Ledningsordning. Syftet är att skapa enhetlighet och konsekvens i genomförandet av utbildningen i förhållande till kadetterna vid OP samt att stärka rättssäkerheten. FM har fortsatt arbetsgivaransvar för de anställda som har ställts till FHS förfogande i syftet att verka vid OP. Vid genomförande av övningar där det krävs en övningsledare enligt FM bestämmelser skall denne övningsledare utses av FM. Officerare vid FHS kan ej verka som övningsledare/instruktör, utan att återgå i tjänst i FM. 5. Samarbetet mellan FHS och FM inom övergripande områden Planeringsprocessen inom FHS ansvarsområden leds av Programansvarig. I processen deltar studierektorer och/eller ämnesansvarsavdelningar samt C kdbat. LH/G utarbetar schema och kompletterande planeringsanvisningar som grund för bland annat budgetering vid både LH/G och kdbat. LH/G och MHS K J8 samverkar om budgeten genom deltagande i respektive enhets budgetarbete. Schema utarbetas i samverkan med ämnesföreträdare vid Karlberg och C kdbat. Kursansvarig vid FHS samverkar med kdbat avseende utbildning som kräver stöd från FM avseende t ex ekonomi, säkerhet, logistik och personal. Antagningsprocessen leds av FHS Högskoleförvaltning (HF) med stöd av Programansvarig. Denna process är FHS-intern men kompetens för genomförande av tester upphandlas. Personal ur kdbat stödjer antagningsprocessen vid genomförandet av professionsintervjuer. 2 Enligt gällande regelverk är det endast FM personal som får vara övningsledare vid övningar där exempelvis militär utrustning används, skjutningar ingår eller där FM fordon nyttjas. 3 I enlighet med diskrimineringslagen 2 kap. 5 första stycket ska anställda och uppdragstagare i utbildningsverksamhet vid FHS likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.

3 Genomförandeprocessen inom FHS ansvarsområde leds av Programansvarig. Kurser genomförs av respektive institution samt av kdbat avseende kurser i Fysiskt stridsvärde. Vid genomförande av moment (inklusive transporter) i kurserna, som regleras av FM bestämmelser i t.ex. SäkI, stödjer MHS K denna verksamhet genom att utse övningsledare, transportledare och/eller säkerhetsansvariga. Den del av genomförandeprocessen som är FM ansvar leds av C kdbat. Verksamheten sker i samråd med Programansvarig. Uppföljningsprocessen inom FHS ansvarsområden leds av Programansvarig och omfattar utvärdering av pågående och genomförd utbildning. Kursvärdering genomförs av kursansvariga enligt FHS bestämmelser. Programvärdering genomförs enligt LH/G anvisningar. Utvärderingar omsätts i programutvärderingar och åtgärdsplaner. Den del av uppföljningsprocessen som omfattar FM ansvar genomförs enligt C kdbat anvisningar. Programutvärdering och åtgärdsplan sker i samråd mellan Programansvarig och C kdbat i syfte att säkerställa helhet i utbildningen. Utvecklingsprocessen inom FHS ansvarsområden leds av Programansvarig. Vid behov deltar studierektorer och/eller ämnesansvariga samt C kdbat. Den del av utvecklingsprocessen som berör FM ansvarsområden genomförs enligt C kdbat anvisningar. Vid behov deltar programansvarig och/eller ämnesansvarsavdelningar. 6. Samarbetet mellan FHS och FM inom specifika områden under HFU 6.1 Planering av program- och försvarsmaktstid För programmet är 40 timmar studietid per vecka ett normaluttag för medelstudenten (programtid). I samband med stabs-, fält- och förbandsövningar kan högre tidsuttag förekomma. Därutöver tillkommer tid för kadettens egna förberedelser och särskilda uppgifter. Med programtid avses t ex föreläsningar, seminarier, egna litteraturstudier, grupparbeten, reflektion mm, men även övningar enligt ovan. Utöver vad som ovan anges som programtid skall kadetten delta i av FM beordrad utbildning och verksamhet. Utbildning och verksamhet utanför programmet benämns försvarsmaktstid (FMT) och redovisas i studieplanen Officersprofessionen. C kdbat beslutar om och genomför denna utbildning efter samråd med Programansvarig. C kdbat har ansvar för utveckling, planering, genomförande och uppföljning. Utbildning sker inom områden som inte omfattas av programutbildningen. Verksamheten omfattar kompletterande tester och utbildning före programstart, utbildning under uppehållet mellan termin 2-3 och utbildning och verksamhet under terminerna. Verksamheten ska framgå av veckoschema för OP. Under HFU planeras FMT enligt följande principer: Fysisk träning (3 timmar/vecka) läggs in i veckoschema på lektionstid ( ).

4 Plutonchefens timme (1,5 tim/vecka) läggs in i veckoschema, företrädesvis på lektionstid. Färdighetsutbildning planeras som 2-4 timmars pass mellan Inriktningen är att erbjuda minst 2-3 utbildningstillfällen per månad. Deltagande sker efter samråd med plutonchef och skall kopplas mot kadettens individuella utvecklingsplan. Utbildningen ska framgå av veckoschema och samverkan skall ske med kursansvarig. Utbildning i säkerhetstjänst genomförs med två timmar i början av termin 1, 2, 3 och 6 samt med två timmar i slutet av termin 3 inför VFU. FM grundläggande säkerhetsutbildning (interaktiv på dator) skall genomföras med godkänt resultat. Utöver ovanstående inplaneras övrig FMT två helger/termin samt fem veckor under sommaren mellan termin 2-3. I schema som beslutas av Programansvarig inplaneras programtid, FMT och ledighet i samverkan med C kdbat. Ledighet för kadetterna inplaneras minst sex veckor per år; två veckor under juluppehållet samt fyra veckor mellan termin 2-3. Normalt regleras tiden mellan i veckoschema, som beslutas av kursansvarig efter samråd med Programansvarig och samverkan med kdbat. Schemat reglerar studietid inom programmet och FMT. Fält- och förbandsövningar inom programmet räknas som åtta timmar oberoende av faktisk längd, men hänsyn till sådana övningars faktiska längd och innehåll skall tas vid bestämmande av litteraturmängd och obligatorisk närvaro. 6.2 Disciplinärenden Om en kadett under sin tid som student vid FHS misstänks för att under studietid ha gjort sig skyldig till en disciplinförseelse enligt 10 kap Högskoleförordningen, skall ärendet handläggas av FHS enligt bestämmelser i Högskoleförordningen och FHS interna bestämmelser. 6.3 Studieadministration Sektionen för studerandestöd (SSS) vid FHS stödjer LH/G med handläggning av studieoch studentadministration inom ramen för programmet. Övrig registrering av kadetter som genomfört inomverksutbildning utanför programtid är FM ansvar och registreras genom kdbat försorg. Kdbat stödjer kursansvarig lärare med rapportering till FHS/SSS. 6.4 Individutveckling Individutveckling leds 4 av C kdbat i samråd med Programansvarig. Sammanhållande mot kadetterna är plutoncheferna vid Kdbat. 4 Leda avser i denna överenskommelse planering, genomförande, uppföljning samt utvärdering. Individutveckling regleras i kdbat stående bataljonsorder.

5 Det övergripande syftet med individutveckling är att på bästa sätt förbereda kadetten för officersyrket och utveckla dennes självkännedom. En viktig utgångspunkt är kadettens förhållningssätt till FM värdegrund. Individutveckling är en gemensam angelägenhet för all personal som deltar i utbildningen. Individutveckling innebär aktiviteter och förhållningssätt både inom och utom den programbundna utbildningen. FM svarar för att plutonchefer och lärare vid FHS får erforderlig utbildning för att lösa uppgifter enligt ovan. 6.5 Samverkan Programansvarig är tillika platschef för FHS personal på Karlberg. FHS deltar i följande regelbundna möten som leds av MHS K: C MHS K ledningsgrupp Programansvarig/representant LH/G C MHS K möte med enhetschefer Programansvarig Skolrapport Representant LH/G Bataljonsrapport Representant LH/G MHS K deltar i följande regelbundna möten som leds av FHS: Programmöte Representant kdbat och lärare fysiskt stridsvärde Vid eventuell utveckling av mötesstrukturen överser parterna i samverkan deltagandet. Samverkan om personalutbildning, avseende FHS medarbetare med arbetsplats Karlberg och kadettbataljonens personal, skall ske mellan C kdbat och Programansvarig. Programansvarig och C kdbat skall genomföra utbildningsnämnd vid ett tillfälle per kvartal i syfte att hantera myndighetsövergripande frågor i dialog med medinflytandeorganisationerna. Inför kursstart skall kursansvarig vid FHS samverka med berörd personal ur kdbat. Syftet är att skapa en logisk följd och progression i genomförandet av programtid respektive FMT. 7. Säkerhetstjänst 7.1 Omfattning Säkerhetsskyddschefen vid FHS svarar för säkerhetsprövning av sökande till OP. Säkerhetsskyddscheferna vid MHS K och FHS samverkar direkt i fall där gemensamma intressen föreligger. Utbildning i säkerhetstjänst för studenterna på OP genomförs av FM under FMT enligt 6.1.

6 7.2 Grundläggande principer för tillträde till lokaler Parterna är överens om följande grundläggande principer och regleringar: MHS K utfärdar inpasseringstillstånd till anställda vid FHS, som har behov av tillträde till lokaler vid MHS K. FHS utfärdar inpasseringstillstånd till anställda vid MHS K, som har behov av tillträde till lokaler vid FHS Drottning Kristinas väg (DKV). Tillträdets omfattning i tid och rum bestäms av respektive säkerhetschef. FHS och FM åtar sig att till säkerhetschef vid det andra verksamhetsstället tillhandahålla aktuell förteckning över personal, som har behov av tillträde till lokaler inom Karlberg respektive vid FHS. Respektive part i överenskommelsen skall tillhandahålla och låta utkvittera passerkort till aktuella personer vid Karlberg respektive FHS. Förlust av passerkort anmäls utan dröjsmål till säkerhetschef samt vakt vid utställande verksamhetsställe. 7.3 Samverkan Parterna är överens om att samverkan mellan parterna avseende tillträde till lokaler sker mellan platschef FHS och C MHS Karlberg delegerat till respektive säkerhetschef. 7.4 Ekonomiska relationer avseende säkerhetstjänst Parterna är överens om att ekonomiska relationer (inkl ekonomiadministration) som blir en följd av denna överenskommelse regleras genom att respektive part svarar för egna kostnader. Önskar part att större kostnader, t ex vid investering som följd av denna överenskommelse, skall fördelas mellan parterna skall detta vara reglerat i särskild överenskommelse mellan parterna innan kostnaden beslutats eller uppkommit. Har detta ej skett svarar den part som initierat kostnaden för uppkommen kostnad. 8. Arbetsmiljö 8.1 Omfattning Detta kapitel reglerar ansvaret för samordning av skyddsarbetet vid gemensamt arbetsställe. Det förändrar inte respektive arbetsgivares grundläggande arbetsmiljöansvar för sin verksamhet och dess personal. MHS K och FHS bedriver arbete på gemensamt arbetsställe och skall därmed enligt arbetsmiljölagen (3 kap 7 ) samråda och gemensamt verka för att åstadkomma en tillfredställande arbetsmiljö. Parterna är överens om, utifrån intentionerna i arbetsmiljölagen (3 kap 7 ), att det vid varje gemensamt arbetsställe skall finnas en utsedd samordningsansvarig för åtgärder mot ohälsa och olycksfall. Detta förhållande gäller även där verksamhet bedrivs i samma byggnad och genom sin verksamhet kan påverka varandras arbetsmiljö.

7 Detta samordningsansvar är kopplat till MHS K som råder över arbetsstället vilket som grundregel medför att MHS K är ansvarig för samordningen i lokaler där Fortifikationsverket (FortV) är fastighetsägare. Samordningsansvaret innefattar kontroll av att verksamheten på det gemensamma arbetsstället planeras så att risker för ohälsa, olycksfall och negativ påverkan på arbetsmiljön förebyggs. Detta sker genom att den samordningsansvarige övergripande bevakar och verkar för att tillfredställande skyddsförhållanden råder (samordningsansvar). Den samordningsansvarige skall se till att: Lokala föreskrifter och rutiner finns. Informationsvägar avseende arbetsmiljöarbetet upprättas. Informera om planerad verksamhet, arbetsplatsundersökningar eller utrustning som kan påverka den gemensamma arbetsmiljösituationen. Gemensamma arbetsmiljöronder genomförs. 8.2 Skyddsorganisation FHS arbetstagarorganisationer utser ett skyddsombud för arbetsstället Karlberg. Detta skyddsombud adjungeras till MHS Karlbergs arbetsmiljökommitté. Skyddsombud har rätt att komma in på arbetsställen som någon annan än den egna arbetsgivaren råder över för att bevaka arbetsmiljön. FHS skyddsombud deltar i MHS K förbättringsronder (arbetsmiljöronder) vad avser arbetsställen för FHS personal, avseende fysisk arbetsmiljö. Avvikelserapportering och felanmälan sker enligt MHS K arbetsordning. Tillbudsrapportering sker enligt FHS fastställda rutiner, med kopia till MHS K huvudskyddsombud. Anmälan om arbetsskada sker enligt FHS fastställda rutiner. MHS K är beredd att vid behov ställa krisledning/krisstöd till förfogande. MHS K svarar för information om arbetsmiljö till av FHS nyanställd personal Ekonomiska relationer avseende arbetsmiljö Parterna är överens om att ekonomiska relationer (inkl ekonomiadministration) som blir en följd av denna punkt regleras så att respektive part svarar för sina egna kostnader. 9. Informationsteknik (IT) 9.1 Omfattning Detta kapitel reglerar FM och FHS gemensamma IT-relaterade frågor: IT-relaterad utrustning för anställda FHS med arbetsplats vid MHS K. IT-relaterad utrustning för FHS bibliotek Karlberg. IT-relaterad utrustning för kadett vid Officersprogrammet (studerandedatorer fram till juni 2013).

8 IT-relaterade tjänster (internetaccess m m). Support. Säkerhet. 9.2 Grundläggande principer för IT och säkerhet Parterna är överens om följande grundläggande principer och regleringar inom området: Anställd personal vid FHS med tjänstgöring på Karlberg ska ha tillgång till FHS nätverk med FHS interna stödsystem i byggnad Nydal, biblioteket, de lektionssalar samt övriga lokaler som FHS använder från en FHS dator med en FHS-identitet alternativt studerandedator med FHS-identitet. FHS nätverk och MHS K nätverk ska vara fysiskt separerade. Tillträde till lokaler som korskopplings- och transmissionsrum ska regleras i särskild ordning. Rollen lokal Ledtek Karlberg skall vara beredd att svara på frågor från FHS och vara tillgänglig vardagar ordinarie arbetstid. Anställd personal vid FHS med tjänstgöring vid MHS K ska vid behov ha tillgång till utbildningsnätet vid MHS K via en FM dator med FM-identitet. Anställd personal vid FHS med tjänstgöring vid MHS K ska ha tillgång till SWEDI-nätet med bl a FMG vid MHS K via så kallade kiosker. Anställd personal vid FHS med tjänstgöring vid MHS K ska ha tillgång till skrivare på FHS nätverk i byggnad Nydal, biblioteket och de lektionssalar samt övriga lokaler som FHS använder. Kadetter ska ha tillgång till skrivare i biblioteket och i anslutning till de lektionssalar FHS använder. I FHS bibliotek Karlberg ska kadetterna ha tillgång till kopiator. Kadetterna ska ha tillgång till FHS mail via Internet och FHS-identitet. FM dator tilldelas kadetter vid OP t o m kurs OP FM policy och regler för datorutnyttjande följs upp genom MHS K försorg. För anställd personal som utnyttjar ett LAN tillhörande FM gäller tills vidare FM regelverk. För anställd personal som utnyttjar ett LAN tillhörande FHS gäller tills vidare FHS regelverk. För drift av FHS nät på MHS K gäller FM regler tillsvidare. Eventuella förändringsbehov från FHS ska dock behandlas inom rimlig tid (ej mer än 1 mån från tidpunkt för behovsframställan). 9.3 MHS K åtagande MHS K åtagande som en följd av denna överenskommelse är att: Förse anställd personal vid FHS med tjänstgöring vid MHS K med tillgång till utbildningsnät och SWEDI-nät med tillgång till FMG via kiosker. Tillhandahålla åtkomst till FHS nätverk vid alla platser på Karlberg där FHS har verksamhet. Tillgänglighet ska följa FHS arbetsplatsstandard. Utrusta FHS bibliotek Karlberg med FMAP och utbildningsnätsdator samt skrivare till dessa nät. Leverera Internetaccess på utbildningsnätet med minst 80 Mbit kapacitet.

9 Ge support avseende ovanstående nämnda tjänster/funktioner. Ge support till studerande vid OP vid distans/hemundervisning i Sverige. Vid utlandsstudier endast telefonsupport på IT-jourtelefon till lokal Ledtek Karlberg (OP t o m OP 10-13). 9.4 Tillgänglighet Vid olika typer av avbrott i tillgången till tjänsterna och brister avseende överenskommelser skall felsökning starta och normal standard återställas. Planerat underhåll meddelas senast en vecka i förväg. Avbrott i internetförbindelse skall åtgärdas inom en arbetsdag. 9.5 Support Studenterna skall informeras om ledtek Karlberg rutiner för IT-support. Felanmälan av förhyrd IT-relaterad utrustning för anställd personal vid FHS skall göras direkt till FM servicedesk Arboga. 9.6 Samverkan/dialoger Parterna är överens om att samverkan och dialoger mellan parterna avseende IT skall genomföras enligt nedan: Samordning sker mellan IT-chefen FHS och C IT MHS K. Samordning sker mellan ITSÄK-chefen FHS och C ITSÄK MHS K. Samordning sker mellan IT-chefen FHS och FMLOG samt FMV. Samordning sker mellan FA Drift IT-avd FHS och LedTek Karlberg samt ITchefen och IT-säkchefen Karlberg. 9.7 Ekonomiska relationer avseende IT Parterna är överens om att ekonomiska relationer (inkl ekonomiadministration) som blir en följd av denna överenskommelse regleras enligt nedan: Anskaffning av IT-relaterad utrustning såsom datorer, skärmar, skrivare och dataprojektorer för anställda och funktioner som FHS ansvarar för sker via FHS IT-sekt. Anskaffning av infrastruktur för att förse MHS K med FHS nätverk på angivna platser sker via FHS IT-sekt. IT-relaterad utrustning för att medge anställd personal vid FHS med tjänstgöring på MHS K samt kadetter vid OP t o m OP åtkomst till utbildningsnät, SWEDI-nät med tillgång till FMG, förhyres årsvis av FHS. Kostnader för utbyggnad av spridningsnätet för FHS behov bekostas gemensamt genom särskild överenskommelse mellan FHS-MHS K. Nödvändiga åtgärder för spridning av nätet Nydal, biblioteket, de lektionssalar samt övriga lokaler som FHS använder bör ges högsta prioritet när behovet från FHS uppstår.

10 10. Avtalstid Denna överenskommelse gäller från och med den dag då båda parter undertecknat överenskommelsen och tillsvidare. Uppsägningstid av överenskommelsen är 12 (tolv) månader. FM eller FHS äger rätt att under överenskommelsens giltighetstid skriftligen påkalla förhandling om ändring i överenskommelsen. 11. Ändringar i överenskommelsen Ändringar av och tillägg till denna överenskommelse skall för att vara bindande vara skriftliga och undertecknade av parterna. 12. Fullständig reglering Överenskommelsen utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som överenskommelsen berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden eller utfästelser som föregått överenskommelsen ersätts av innehållet i denna överenskommelse. 13. Tvist Eventuell tvist i anledning av denna överenskommelse skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Stockholm 2011-xx-xx Bengt Axelsson Vicerektor FHS Mats Danielsson C MHS K

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande Handläggningsordning 1 (8) Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande Innehåll 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 2 3.

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Implementering av programledning inom Ledningen för högskoleutbildning av officerare (LH)

Implementering av programledning inom Ledningen för högskoleutbildning av officerare (LH) Beslut 1 (1) Datum FHS beteckning Sändlista Implementering av programledning inom Ledningen för högskoleutbildning av officerare (LH) (en bilaga) Enligt beslut 2013-04-11 Ö 231/2013 uppdras C LH att utveckla

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal 1. Inledning Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och ventilationsarbeten (nedan utbildningsavtalet ) har denna dag träffats mellan Plåtslageriernas Riksförbund (nedan

Läs mer

Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet 2011

Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet 2011 1(17) Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet 2011 Innehåll Handbokens syfte och innehåll... 1 VFU övergripande bakgrund och syfte... 2 Styrning av VFU... 3 VFU innehåll, omfattning

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux)

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Tuomo Niemelä Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2014-0190 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,

Läs mer

Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag. Av Benny Halldin

Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag. Av Benny Halldin Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag Av Benny Halldin Ursprungligt uppdrag utreda om samverkansbestämmelserna i 6 kap. arbetsmiljölagen (AML) bör ges en mer ändamålsenlig utformning mot bakgrund

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

Distansarbete och tillfälligt hemarbete

Distansarbete och tillfälligt hemarbete GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen Hilding Sjödén Avd.dir. 2006-01-23Dnr F1 230/06 Distansarbete och tillfälligt hemarbete Definitioner Med distansarbete avses arbete som en anställd efter skriftlig

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot anställda

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot anställda Handläggningsordning 1 (8) 2015-02-23 Ö FHS 117/2015 Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot anställda Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter SAMARBETSAVTAL 1. Parter 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län 2. Norrbottens läns landsting 3. Kommunförbundet Norrbotten 4. Region Västerbotten 5. Västerbottens läns landsting 6. Luleå tekniska universitet

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan Kristianstad Fastställt att gälla från 2001-01-01 (dnr 327/212-01) Ändring fr o m 2004-02-18 gällande övertid överstigande 150 tim/person/år

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 Innehåll Sektionen för Xxxxx - Section for Xxxxx Sektionen för administrativt och tekniskt stöd - Section for Administrative and Technical Support Sektionsråd för Xxxxx

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion för medarbetare och chefer Innehåll Förvaltningsövergripande introduktion Arbetsplatsförlagd introduktion Uppföljning av introduktion Program för chefsintroduktion Introduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Omvärldsbevakning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Omvärldsbevakning Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kommun, organisationsnummer 212000-0126 (Kommunen) och Storstockholms, organisationsnummer 212000-0356 Box 1328,111 83 Stockholm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer