Hållbar hamn HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar hamn HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 THE PORT OF SCANDINAVIA N E Hållbar hamn GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

2 VI STÄRKER SVERIGES KONKURRENSKRAFT GENOM HÅLLBAR TILLVÄXT I en allt mer globaliserad värld spelar Göteborgs Hamn en central roll för det svenska näringslivet. Genom ett konstant fokus på hållbar tillväxt är det vår uppgift att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. Göteborgs Hamn arbetar på många olika fronter för skapa hållbar tillväxt. Vi är ett marknadsorienterat hamnbolag med fokus på kunderna. Vi verkar också för att vara en attraktiv arbetsplats som tar socialt ansvar både när det gäller sysselsättning och utanförskap. Förutom att vi bidrar till stadens lokala miljömål genomför vi en rad proaktiva och internationellt kända miljösatsningar. Göteborgs Hamn har visat vägen i snart 400 år. Genom att växa och utvecklas med omtanke om människor och miljö ska vi fortsätta att göra detta i minst 400 år till. 400 år av utrikeshandel 4 VD har ordet 6 Hållbara relationer 8 Resan mot en grönare hamn 12 VÅRT MILJÖANSVAR 14 VÅRT EKONOMISKA ANSVAR 18 VÅRT SOCIALA ANSVAR 24 Nyckeltal 28 Läs mer och ladda ner ditt digitala exemplar av Hållbarhetsredovisningen på 3

3 VISION Göteborgs Hamn ska vara det självklara godsnavet för sjö transporter i Skandinavien. AFFÄRSIDÉ Göteborgs Hamn AB skapar förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. 400 år av utrikeshandel Med direktförbindelser till de flesta världsdelar samt täta avgångar inom Europa är Göteborgs Hamn Skandinaviens största godsnav. Det gör oss till porten till världen för en stor del av Sveriges industri. Under de senaste 400 åren har vi spelat en stor roll för svensk utrikeshandel. Svensk industri har alltid behövt direkttrafik till andra världsdelar det vittnar även historien om. 30% Nära trettio procent av Sveriges totala utrikeshandel passerar över Göteborgs Hamn. I ett exportberoende land som Sverige, som är avlångt men glest befolkat, finns ett stort behov av starka godsnav som erbjuder fartygslinjer till viktiga marknader. Mycket av våra skogs- och malmtillgångar finns i norra Sverige, och dessa måste kunna transporteras så effektivt som möjligt ut ur landet. Som enda hamn i Skandinavien erbjuder vi ett linjeutbud som kombinerar frekventa transporter inom Europa med direkttrafik till andra världsdelar. Direktanlöp görs med stora fartyg. För att det ska vara värt att ta sig ända upp till Skandinavien krävs det att vi samlar mycket gods på ett ställe. Konsolidering av gods är därför viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Det är mycket sannolikt att du varje dag rör vid något som har passerat Göteborgs Hamn. Via Göteborg importeras alla typer av konsumtionsvaror kläder, livsmedel, elektronik, energiprodukter och mycket annat. Ut från Sverige exporteras trä, papper, stål och fordon. Nära 30 procent den totala svenska utrikeshandeln passerar Göteborgs Hamn. Vi är stora i Skandinavien, men relativt små i ett internationellt perspektiv. För att kunna erbjuda fler direktlinjer till viktiga marknader, och därmed konkurrera med de större hamnarna, behöver vi växa. Detta ska vi göra med hållbar tillväxt. Tillväxten ska garantera näringslivet konkurrenskraftiga transporter trots Sveriges geografiska avstånd till viktiga import- och exportmarknader. Göteborgs Hamn består sedan 2010 av ett hamnbolag Göteborgs Hamn AB som utvecklar, underhåller och marknadsför hela hamnen. Vi skapar förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. Hanteringen av gods i terminalerna sköts av privata operatörer vilka ingår i globala nätverk som är experter på effektiv hantering. 4 5

4 SAMVERKAN nyckeln till långsiktig framgång Under 2014 togs nya steg mot hamnens vision att vara det självklara godsnavet för sjötransporter i Skandinavien. Bland annat invigdes ett nytt logistikcenter, en ny skogshamnsterminal etablerades och vi antog en ny generalplan för en starkare hamn. Vår vision pekar mot en långsiktighet och fast tro på att starka, hållbara godsnav skapar kundvärde. Volymer kan svänga beroende på konjunkturläge och konkurrenskraft mot övriga världen visade på blygsammare tillväxt i de globala containeroch energiflödena. De europeiska roroflödena och nybilsexporten från Göteborg gick motsatt väg och ökade. All time high för kryssningsanlöp bekräftar också Göteborgs status som en populär kryssningsdestination. Vi tror på en växande marknad för svensk utrikeshandel. Flödena till hamnen kommer att öka även de kommande åren, dock i något lägre takt än tidigare. Trots lägre volym ökningstakt och ett tufft investeringsprogram uppvisade hamnbolaget en acceptabel vinstnivå, något som är viktigt för framtida satsningar. Vi har därför ett fortsatt fokus på en effektiv verksamhet även COREHAMNAR Göteborgs Hamn blev av EU utsedd till en av de fem svenska hamnar som ska ingå i Europas core network. Vi är alltså en nod i ett av de godsstråk som EU vill prioritera för den europeiska godslogistiken. Det är till detta system man väljer att styra sina infrastrukturmedel. För att få effekt och logik i även de nationella planerna är det viktigt att även den svenska regeringen prioriterar de svenska godskorridorerna och corehamnarna, och låter nationella infrastruktursatsningar gå i samklang med de som initieras från europeiskt håll. NYA INVESTERINGAR UNDER 2015 För att möta en ökad efterfrågan fortsätter vi våra satsningar på hamnnära logistikom råden. Dubbla järnvägsspår på Hamnbanan och uppförande av ny hamnentré kommer att underlätta framtida flöden till och från hamnen. I Energihamnen stod i början av 2015 nya produktledningar klara, vilket underlättar hanteringen av de nya lågsvavliga fartygsbränslena. Vi ska också attrahera mer skogsvolymer till Göteborgs Hamn. Med den nya terminalen för virkesomlastning som komplement till de redan existerande har vi nu ännu bättre förutsättningar att ta svensk skog ut i världen. Vi ska också göra anlöpen mer prisvärda genom fokus på kostnadseffektivitet och bra service. Genom samverkan med såväl terminaloperatörer som andra aktörer inom hamnklustret ska Göteborgs Hamn bli det självklara godsnavet för sjötransporter. Även kunder och samarbetspartners till hamnen investerar betydande belopp, vilket visar på framtidstro. Exempel på detta är APM Terminals investeringar i nya grensletruckar och större kranar, och Preems satsningar på talloljor. HÅLLBARHET För att fungera som ett högfrekvent godsnav med bra linjenät måste hamnen och våra hanterade volymer växa, men på ett hållbart sätt. Vi ska ha balans mellan de tre dimensionerna ekonomi, miljö och socialt ansvar, och vara både proaktiva och transparanta i vårt hållbarhetsarbete. På så vis bygger vi finansiell styrka, skapar rätt förutsättningar för våra kunder och medarbetare samt bidrar till samhällsutvecklingen. Under 2015 kommer vi också att anpassa oss till Göteborgs Stads ambitiösa miljöprogram, där hamn- och logistikverksamhet är en viktig nyckel. MILJÖ Vid årsskiftet trädde de nya, hårdare svavelreglerna för fartygsbränsle i kraft. Vi möter de förändrade villkoren med att koppla hamntaxan till två olika miljöindex och erbjuda rabatt till de fartyg som går på flytande naturgas (LNG). Vi vet att sjöfarten är det mest energieffektiva alternativet för långa transporter. Att stödja den rena sjöfarten på detta sätt blir ytterligare ett bra bidrag till vårt miljöarbete. PLANERING OCH SAMVERKAN VIKTIGT Logistiksverige står inför stora utmaningar. Vi ligger långt bort från många stora tillväxtregioner, och branschen måste också förhålla sig till hårdare miljökrav. För att säkra en positiv utveckling för det svenska näringslivet är det viktigt att ha väl fungerande hamnar och en kraftfull sjöfarts- och landlogistik. Därför fortsätter Göteborgs Hamn vårt långsiktiga planerande och samverkan med andra aktörer. Allt för att utveckla Skandinaviens ledande godsnav till att vara det självklara alternativet för våra kunder. Hamnen måste växa på ett hållbart sätt för att fungera som ett högfrekvent godsnav. Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB 6 7

5 Hållbara relationer Genom att lyssna på våra intressenter blir vi bättre på att förstå vilka frågor som är viktiga och hur vi ska prioritera mellan dem. Här nedan redogörs för våra viktigaste intressentgrupper, hur dialogen sker, vilka förväntningar som de har på oss och exempel på vad vi gör. 66% varumärke av våra kunder förknippar vårt med miljö och hållbarhet.! Visste du att? Göteborgs Stad AB är som koncernbolag ägare till samtliga bolag inom Göteborgs Stad. VÅR ÄGARE MEDARBETARE LEVERANTÖRER SAMHÄLLE OCH OMVÄRLD * DIALOG GENOM: Presidiemöten. Styrelsemöten. Ägardialog. Rapportering. Nyhetsbrev. DIALOG GENOM: Utvecklingssamtal. Arbetsplatsträffar. Nöjdmedarbetarindex. Arbetsmiljökommitté. DIALOG GENOM: Startmöten ramavtal. Uppföljningsmöten. Löpande projektmöten. Branschorganisationer. DIALOG GENOM: Studiebesök. Social media/webb. Mediakontakter. Mail och telefon. FÖRVÄNTNINGAR: Skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i Göteborg. Vara det självklara godsnavet för sjötransporter i Skandinavien. Bidra till den sociala hållbarheten. EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR: Ny skogshamnsterminal. Nytt logistikcenter. Sociala krav vid upphandling. FÖRVÄNTNINGAR: Säker och trygg arbetsmiljö. Attraktiv arbetsgivare med bra anställningsvillkor och kompetensutvecklingsmöjligheter. EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR: Systematiskt arbetsmiljöarbete i fokus. Hälsofrämjande åtgärder, till exempel friskvårdsbidrag och hälsoprofilundersökning. FÖRVÄNTNINGAR: Ansvarsfull, pålitlig och kompetent beställare med hög affärsetik. Hållbarhet i upphandling/teknikval. Utveckla partnering som arbetssätt. EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR: Uppförandekod sedan Socialt ansvar vid inköp. FÖRVÄNTNINGAR: Pålitlig och ansvarsfull aktör. Tyst och ren miljö. Bidra till att lösa samhällets olika utmaningar. Skapa arbetstillfällen. EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR: Uppförandekod sedan Socialt ansvar vid upphandling. Öppnar upp arbetsplatsen för praktik och arbetsträning. * Lokalsamhället, närboende, branschorganisationer, politiker och media. KUNDER * TERMINALER MYNDIGHETER * PORT COMMUNITY * DIALOG GENOM: Nöjdkundindex. Kundbesök. Branschorganisationer. Nyhetsbrev. Webbplats. Hamndagen. Energihamnsdagen. FÖRVÄNTNINGAR: Effektiv fullservicehamn. Brett linjeutbud. Kostnadseffektivitet. Tydliga hållbarhetsmål. EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR: Investeringar i hamninfrastruktur. Ny skogshamnsterminal. Marknadsföring av godsnavet. Lobbying av viktiga frågor. Effektiv, säker och miljöanpassad anlöpsprocess genom Gothenburg Approach. DIALOG GENOM: Regelbundna möten. FÖRVÄNTNINGAR: Ändamålsenlig infrastruktur i och till/från hamnen. Långsiktiga förutsättningar att bedriva hamnverksamhet. Stabilt och stort volymunderlag. EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR: Utsedda till corehamn. Investeringar i hamninfrastruktur. Visualisering av antagen generalplan. Gemensamt klimatprogram. DIALOG GENOM: Regelbundna möten och dialog på lokal, regional, nationell och internationell nivå. FÖRVÄNTNINGAR: Följa lagar, tillstånd och villkor. Pålitlig samarbetspartner. Kommunicera våra långsiktiga planer. Utveckla ändamålsenlig infrastruktur. Bidra till att lösa samhällets olika utmaningar. EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR: Följer Göteborgs Stads miljö- och klimatstrategiska program. Utvecklar miljödifferentierad hamntaxa. Visualisering av antagen generalplan. DIALOG GENOM: Samarbetskommittéer. Nätverk/fora. Referensgrupper. Hamndagen. FÖRVÄNTNINGAR: Hög säkerhet. Bra kommunikationsvägar. Proaktivt miljöarbete. Marknadsföring av hela hamnen. EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR: Miljödifferentierad hamntaxa. Utbildning kring ISPS-koden för samtliga anställda och terminalbolag. Riktade marknadsföringsinsatser av utvecklingsplaner, linjeutbud med mera. * Rederier, speditörer, varuägare, järnvägsoperatörer, hyresgäster. Se även terminaler. * Miljöförvaltningen, Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Räddningsverket, Trafikverket, EU-institutioner. * En rad olika aktörer som bidrar till vår framgång. Vissa av dessa ingår även i andra intressentgrupper. 8 9

6 Hållbara relationer Målgrupper Det är viktigt för Göteborgs Hamn att vara trovärdiga i alla kontakter. Då skapas förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav. Vi ska helt enkelt leda utvecklingen i hamnklustret framåt. Detta ska vi göra genom att vara en pålitlig, neutral och ansvarstagande partner gentemot våra olika intressenter. På det här uppslaget berättar representanter för några våra intressentgrupper om förväntningarna de har på Göteborgs Hamns hållbarhetsarbete. De tillfrågade representerar intressentgrupperna kunder, terminaloperatörer, vår ägare samt medarbetare.! Visste du att? Vår målsättning är att vårt varumärke ska förknippas med socialt ansvar. KAROLINA KJELLGREN HEAD OF NORDIC, WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS Göteborgs Hamn ska vara en aktiv del av det lokala maritima klustret. Det behövs en part som driver utvecklingen inom sjöfarten framåt, och där har hamnen en viktig roll. När det gäller miljöarbete upplever vi att ni är i framkant. Vi förväntar oss att Göteborgs Hamn fortsätter den positiva dialogen med oss, era kunder, och på så sätt arbetar för att hitta nya styrmedel som driver utvecklingen framåt. Det måste dessutom finnas en långsiktighet i arbetet för hållbar tillväxt. Ekonomi, miljö och det sociala måste samspela för att få riktigt hållbara effekter. ROMAN GRABER BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, GOTHENBURG RORO Vi förväntar oss att Göteborgs Hamn arbetar långsiktigt med sitt hållbarhetsarbete, och att man genom detta skapar stabila förutsättningar för våra affärer. Projektet med fördjupning av farlederna är ett exempel på det. Vi ser gärna att man fortsätter att jobba för att ännu fler kunder ska använda sig av elanslutning och även LNG. Det är bra att ha en långsiktighet även i dessa frågor. Vi terminaler och Göteborgs Hamn har ett gemensamt ansvar att ta hand om miljö- och hållbarhetsarbetet. Därför är samverkan, till exempel i form av vårt gemensamma klimatprogram, en viktig hållbarhetsaspekt. LARS-BERTIL EKMAN VD, GÖTEBORGS STADSHUS AB Generellt sett förväntar jag mig att Göteborgs Hamn har förmågan att utvecklas i enlighet med ägardirektivet. De ska klara av att göra sina investeringar och ha balans i sin ekonomi. Hamnens proaktiva miljöarbete är ju erkänt och prisbelönt i olika sammanhang, och jag ser att det fortsätter på den vägen. Den sociala hållbarheten är den stora utmaningen, både för hamnen och för övriga bolag inom staden. Här behöver vi alla flytta fram positionerna. Social hållbarhet är en förutsättning för en bättre stad att leva i, och det lockar i sin tur hit kompetens inom näringslivet, vilket i sin tur gynnar Göteborgs Hamn som logistiknav. ÅSA KÄRNEBRO BERGSTRÖM VICE HAMNKAPTEN, GÖTEBORGS HAMN Vi ska ha en vision om att utveckla hamnen på ett hållbart sätt. Det är bra att organisationen har en tillåtande attityd till nya tankesätt och ger oss medarbetare möjlighet att våga prova på nya grepp för förbättringar. Det underlättar för att skapa innovation. I vår satsning på det nya anlöpssystemet har medarbetarna varit mycket engagerade och involverade vilket kommer att ge positiva resultat både när det gäller säkerhet, miljö och effektivitet. Jag uppskattar dessutom att vi tar vårt samhällsansvar och till exempel välkomnar skolklasser hit på studiebesök. Det är väldigt tacksamt för oss som jobbar här att få möjlighet att träffa ungdomar och få berätta om hamnens verksamhet

7 Resan mot en grönare hamn Hållbar tillväxt är ett centralt ledord för oss. Det är nödvändigt för att kunna garantera näringslivet ett starkt godsnav med direktlinjer till viktiga marknader. Vi ska också underlätta för rederikunder, terminaloperatörer och landtransportörer att minska sin miljöpåverkan. Här är några exempel på vår gröna resa genom decennierna. Silkeshägern är en av många våtmarksfåglar som kommer att få nytta av vadhavet i Torsviken.! Visste du att? 2015 kommer Göteborgs Hamn AB att vara ett klimatneutralt företag STENA LINE ELANSLUTER Stena Lines färjor Stena Germancia och Stena Scandinavica stänger av motorerna vid hamnstoppet i Göteborgs Hamn. De ansluter sig till landel med lågspänning för att klara strömförsörjningen ombord MILJÖSTYRANDE HAMNTAXA En miljödifferentierad hamntaxa införs. Den innebär högre avgift för fartyg som släpper ut mer luft föroreningar och lägre avgift för fartyg med god miljöprestanda FÖRSTA TÅGPENDELN 2000 VÄRLDSUNIK ELANSLUTNING Den första tågpendeln för containergods avgick till Karlstad. Idag går ett 25-tal dagliga tågpendlar till lika många orter runt om i Sverige och Norge. Pendlarna ersätter 700 lastbilar på våra vägar varje dag och sparar mer än ton koldioxid årligen. Med helt ny teknik kunde det första fartyget elansluta sig med högspänning vid kaj. Göteborgs Hamn var först i världen med att kunna erbjuda detta för kommersiell sjöfart och därmed kraftigt reducera utsläppen. Stora Enso var den pådrivande kunden GRÖN BUNKRING 2001 GASÅTERVINNING 2004 ELEKTRIFIERING AV HAMNBANAN Den 10 km långa godsjärnvägen som förbinder hamnen med Sveriges järn vägsnät elektrifieras. Nu behöver tågen inte byta till diesellok längre och utsläppen från tågtrafiken minskar. Första anläggningen för gasåtervinning invigs. Den tar hand om gaser som bildas när tankfartyg lastas med bensin. Gasen omvandlas till flytande bränsle som leds tillbaka till fartyget. Regelverket Grön bunkring införs för att minska risken för spill när fartygen ska bunkras med bränsle i hamnen och i omgivande områden. Alla bunkeroperatörer skall ha en särskild utbildning. Detta har radikalt minskat risken för spill MER ELANSLUTNING Stena Line elansluter sina Tysklands färjor. Samtidigt invigs en ny teknik som omvandlar 50 hertz-frekvensen på land till 60 hertz som är den vanligaste frekvensen ombord på fartyg MILJARDINVESTERING 2008 LEDER VÄRLDENS HAMNAR 2012 SAMARBETSAVTAL FÖR LNG Göteborgs Hamn AB tecknar samarbetsavtal med Rotterdams Hamn. Målet är att fartyg ska kunna bunkra flytande natur gas, LNG, i båda hamnarna senast Ett intentionsavtal skrivs även med Vopak och Swedegas, som har planer på LNG-terminal i Göteborg STÖD TILL MILJÖSATSANDE REDERIER Göteborgs Hamn sjösätter en kampanj som innebär att fartyg som väljer renare bränsle i hamnens farvatten får ekonomisk kompensation. Även LNG-satsningar samt fartyg som klassas som gröna enligt Clean Shipping Index kan få stöd. Pengarna tas från den miljödifferentierade hamntaxan. Kampanjen pågår till årsskiftet ,5 miljarder kronor investeras i djupare farleder och tre nya super post panamax-kranar för att Göteborgs Hamn ska kunna ta emot de allra största containerfartygen. En enda resa till Hamburg med ett sådant fullastat containerfartyg motsvarar cirka lastbilar/lastbilstransporter BASSÄNG FÖR VÅTMARKSFÅGLAR Göteborgs Hamn lämnar in en ansökan om att anlägga en bassäng för våtmarksfåglar i Torsviken, ett så kallat vadhav. På så vis återställs naturen efter att området använts som mudder upplag i nära fyrtio år. Vadhavet är klart RABATT PÅ HAMNTAXAN Göteborgs Hamn AB ger 20 procents rabatt på hamntaxan för fartyg som går på flytande naturgas (LNG), utöver de 10 procents rabatt som ges till fartyg med högre miljöprestanda. Som grund för premien används CSI- och ESI-index. World Ports Climate Initiative bildas och Göteborgs Hamn får ledningen för ett arbete som ska inspirera hamnar världen över att erbjuda fartyg elanslutning vid kaj INRIKTNING OM LNG Göteborgs Hamn inleder arbetet för att flytande naturgas, LNG, ska finnas tillgängligt som fartygsbränsle i Göteborgs Hamn

8 VÅRT MILJÖANSVAR Göteborgs Hamn arbetar aktivt och långsiktigt för att minimera sjöfartens miljöpåverkan och för att bidra till hållbara transporter. Vår stora utmaning framöver är att nå våra tillväxtambitioner med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vårt miljöansvar kan delas in i tre huvudområden: Begränsad klimatpåverkan, minskad lokal miljöpåverkan och minskad resursanvändning. Hamnens miljöarbete baseras på Göteborgs Stads miljöoch klimatprogram. Utifrån detta sätter vi våra miljömål. För att hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan erbjuder Göteborgs Hamn en rad olika verktyg. Vi ger rabatt på hamntaxan till miljöanpassade fartyg, extra rabatt till dem som använder sig av LNG (flytande naturgas) som bränsle, och ligger i framkant när det gäller att erbjuda elanslutning vid kaj. De senaste tre åren har vi även drivit en miljökampanj som premierat användning av bränslen med lägre svavelhalt. Vi samarbetar med våra terminaloperatörer och har flera gemensamma projekt inom miljöområdet, däribland ett gemensamt klimatprogram. Vi är också aktiva inom det internationella miljöarbetet. Både för att lära oss mer och för att dela med oss av våra erfarenheter av till exempel nya bränslen och elanslutning av fartyg. Läs mer på ENGELSKT AVFALL BLIR TILL VÄRME OCH EL DFDS Seaways rorofartyg levererar processat restavfall från England till Västsveriges återvinningsoch avfallsbolag Renova. Det utsorterade avfallet är en utmärkt energiråvara, som förbränns och blir till värme och el. 383 ton Göteborgs Hamn AB:s miljökampanj pågick mellan 2011 och Kampanjen bidrog till att de åtta deltagande rederierna kunde minska utsläppen av svaveldioxid i Göteborg med 383 ton. FÖLJER GÖTEBORGS STADS MILJÖPROGRAM Under 2014 tog Göteborgs Stad fram ett helt nytt miljöprogram och ett nytt klimatstrategiskt program. Dessa program utgör nu grunden för Göteborgs Hamns eget miljö- och klimatarbete. 20% MINDRE C0 2 -UTSLÄPP TILL 2030 Göteborgs Hamn arbetar efter Göteborgs Stads klimatstrategiska program. Det innebär att vi jobbar för att sjöfarten i Göteborg ska minska sina koldioxidutsläpp med minst 20 procent till 2030 jämfört med

9 Ny miljörabatt premierar LNG Göteborgs Hamn ger 20 procents rabatt på hamntaxan för fartyg som går på flytande naturgas utöver de 10 procents rabatt som ges till fartyg med högre miljöprestanda. Viktigt att muddra med hänsyn till miljön För att säkerställa att inga fartyg fuskar med bränslet har Göteborgs Hamn och Chalmers Tekniska Högskola tagit fram en så kallad sniffer. Den är monterad i hamninloppet och analyserar svavelinnehållet i avgasplymerna. LNG MILJÖTILLSTÅND FÖR LNG BEVILJAT Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat tillstånd för Swedegas och Vopaks anläggning för LNG i Göteborgs Hamn. Terminalen ska förse sjöfart, industri och tunga transporter med flytande naturgas. Från och med den 1 januari 2015 ändrades förutsättningarna för sjöfarten i Östersjön och Nordsjön när nya, hårdare regler för svavelutsläpp infördes. Ett sätt att möta denna förändring är att använda LNG som fartygsbränsle, vilket minskar svaveloch partikelutsläppen till nära noll, kväveutsläppen med procent och koldioxidutsläppen med 25 procent. Därför kommer fartyg som använder LNG att premieras. Vår förhoppning är att vår nya hamntaxa ska bidra till en snabbare övergång till LNG. Alla är överens om att denna kommer förr eller senare, men vi vill ta steget och påskynda utvecklingen, säger Edvard Molitor, miljöchef. Mål & Utfall klimatutsläpp (ton koldioxidekvivalenter) Två index används som grund för premien till fartyg med hög miljöprestanda: Clean Shipping Index, som är ett miljöindex där lastägarna ställer krav på sjöfarten, samt Environmental Ship Index, som används i många hamnar globalt. Vi har valt ESI eftersom det är det mest använda indexet internationellt. Det har varit ett önskemål från våra kunder att vi utgår från samma system som används internationellt, säger Edvard Molitor. Utfall 2013 Mål 2014 Utfall 2014 Göteborgs Hamn * Göteborgs Hamn AB Under 2014 har cirka kubikmeter slam och lera muddrats bort från Göta älv. Allt har skett med största miljöhänsyn. Vart tredje till vart femte år måste farleder och hamnbassänger underhållsmuddras. Detta är både strategiskt viktigt och nödvändigt för att bibehålla vattengenomströmningen och sjökortsdjupet. Utebliven muddring leder till för grunda farleder och svårigheter att ta emot djupgående fartygsanlöp. De genomförda insatserna ska störa djur- och växtliv så lite som möjligt. Grumlande arbeten ligger därför nere under de perioder vid vår, sommar och höst då fisken vandrar längs Göta älv. Efter avslutat arbete placeras de förorenade muddermassorna i Lundbyhamnen på Hisingen, där de täcks över med en meter ren sjösand. Det här är en beprövad metod som använts med framgång vid andra muddringar. Sjösanden förhindrar att föroreningarna sprids och kan påverka miljön. UPPSATSER OM HÅLLBARHET BELÖNADES Handelshögskolestudenterna bakom årets två bästa examensarbeten med fokus på hållbara godstransporter heter Emelie Wallgren, Katja Dvali, Marie Alderman och Ekaterina Ilina. Tillsammans delar de på kronor. Priset delades ut på Hamndagen den 5 november. 6500ton Under 2014 beräknades elanslutningen i Göteborgs Hamn ha minskat koldioxidutsläppen med 6500 ton. *Avser: Sjöfarten i Göteborgs kommun, Terminalbolag: APM Terminals Gothenburg AB, Gothenburg Roro AB och Logent Ports & Terminals AB samt lastning av bensin till fartyg i Energihamnen och Göteborgs Hamn AB

10 VÅRT EKONOMISKA ANSVAR Göteborgs Hamn AB ansvarar för att utveckla Skandinaviens största godsnav på ett långsiktigt och hållbart sätt. Ansvaret sträcker sig långt utanför Västsveriges gränser eftersom näringslivet i hela Norden är beroende av hamnen för sin konkurrenskraft. Vårt ekonomiska ansvar kan delas in i tre huvudområden utveckling av godsnavet, finansiell styrka och kunden i centrum. Linje utbudet spelar en central roll för utvecklingen av godsnavet. Göteborgs Hamn har idag direktförbindelser till nästan alla världsdelar, samt täta avgångar inom Europa. Ju mer gods som kan samlas i Göteborg, desto större möjligheter till effektiva transporter över hela världen. Hamnen har en ledande roll för utvecklingen inom Göteborgsregionen människor i 320 olika företag har direkt eller indirekt en koppling till Göteborgs Hamn. Det är många som berörs av vår framtida utveckling. Att ha en god finansiell styrka innebär att vi är ett helt egenfinansierat bolag. Vi har stora investeringar framför oss som är nödvändiga för att stärka Sveriges konkurrenskraft. För att nå en uthållig vinstnivå och finansiera investeringarna ska vi fokusera på effektiviseringar och kundvärdesskapande aktiviteter. Kunden står i centrum för vår verksamhet. Genom att erbjuda förutsättningar i form av rätt infrastruktur och rätt tjänster ska kunderna kunna utveckla sina affärer. Göteborgs Hamn verkar också för konkurrens i alla led för att hålla prisnivåerna nere. Från råvara till slutkonsument Hur går det egentligen till när svenska företag exporterar sina varor ut i världen? Under 2014 presenterade vi webbplatsen Svenska Exportframgångar, som följer framgångsrika svenska produkters väg från råvara till slutkonsument. I den nya webblösningen får läsaren med hjälp av text, bilder och animeringar lära sig hur svenska exportvaror tar vägen från tillverkning, via Göteborgs Hamn och fram till slutanvändaren. Vi vill uppmärksamma duktiga svenska exportföretag och deras betydelse för landet. Samtidigt vill vi öka kunskapen om logistikens betydelse för svensk export, där godsnavet Göteborgs Hamn spelar en stor roll, säger Cecilia Carlsson, kommunikationschef. Under 2014 satte Svenska Exportframgångar fokus på tre svenska företag: Tomoku Hus, Absolut Vodka samt Billerud Korsnäs. Läs mer på: /exportframgangar NY CONTAINERLINJE TILL SPANIEN Det tyska rederiet OPDR startade i december 2014 tillsammans med X-Press Feeders en gemensam linje med godstrafik till England och Spanien. Slingan anlöper Göteborg en gång i veckan. REKORDSÄSONG FÖR KRYSSNINGAR Under 2014 anlöpte 73 fartyg med totalt besökare till Göteborgs Hamn. Kryssningsturismen genererade under året hela 60 miljoner kronor till Göteborgs Stad. ANTAL KRYSSNINGSANLÖP Mål & Utfall Utfall 2013 Mål 2014 Utfall 2014 Soliditet, % 41,5 > 35 47,5 Resultat, MSEK I Göteborgs Hamn flödar dagligen varor från världens alla hörn. Här passerar teknologi, kläder och livsmedel på väg till skandinaviska konsumenter och möter svensk export av papper, fordon och trä på väg ut i världen. NY ROROLINJE MED BILAR TILL GÖTEBORG Sedan april 2014 skeppas Renault- och Nissanbilar från Zeebrügge till roroterminalen i Göteborgs Hamn. Två fartyg från EML NV trafikerar sträckan var femte dag

11 Hamnen investerar för framtiden 2010 förändrades Göteborgs Hamn i grunden. Istället för att vara en hamn med ansvar för såväl utveckling som terminaldrift övergick vi till att bli ett renodlat hamnbolag, Göteborgs Hamn AB. Terminaldriften lades ut på externa operatörer. INVESTERINGAR och KASSAFLÖDE, MSEK Investeringsverksamheten Kassaflöde ! Visste du att? Under 2015 planerar vi att investera mellan 400 och 500 miljoner kronor. Ägs av staden Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs Stad och det sedan 2014 instiftade ägarbolag som går under namnet Göteborgs Stadshus AB. Vi är ett helt egenfinansierat bolag och får inget ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad och dess invånare. Bolagsvinsten återinvesteras till största delen i hamnens utveckling. Vår primära uppgift är att stärka det svenska näringslivet och skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. Vi har dock en stor lokal betydelse eftersom vi skapar arbetstillfällen i och kring Göteborg, både direkt och indirekt. 661 MSEK Omsättning, Göteborgs Hamn-koncernen MSEK Investeringar, Göteborgs Hamn-koncernen 2014 Intäkter från hyror och arrenden Avgifter från energivaror Koncessionsavgifter från kunder och samarbetspartner Avgifter från anlöpande fartyg Över åtta miljarder för ett nytt Göteborgs Hamn Skulle Göteborgs Hamn byggas upp från grunden i dag skulle detta kosta runt 8,5 miljarder kronor. Våra kajer är byggda på 60- och 70-talen eller tidigare, vilket gör att det finns ett stort undehållsbehov. Under 2014 satsades cirka 100 miljoner på planerat underhåll, varav cirka 60 miljoner redovisas som investeringar. Dessutom har vi en omfattande investeringsverksamhet utgick investeringsutgifterna till cirka 390 miljoner (inklusive reinvesteringar i underhållsplanen). Under 2015 planerar vi att investera mellan 400 och 500 miljoner kronor. Detta för att våra kunder ska kunna utveckla sin verksamhet både kort- och långsiktigt. Det mesta går till infrastruktur i och kring hamnen. Hela det skandinaviska näringslivet ska lätt kunna nå hamnens världsomspännande linjeutbud. Mål & Utfall DE STÖRSTA INVESTERINGARNA 2014 Nybyggnation av kajer i containerterminalen, 191 MSEK Reinvesteringar i befintliga anläggningar, 62 MSEK Ytuppgradering i containerterminalen, 23 MSEK EXEMPEL PÅ INVESTERINGAR 2015 Reinvesteringar i befintliga anläggningar Nybyggnation av kajer i containerterminalen Port of Gothenburg Logistic Park nytt logistikområde Arendal II framtida mudderdeponi Port Entry ny hamnentré för lastbilstrafik Utfall 2013 Mål 2014 Utfall 2014 Energi 20,4 21,3 19,2 Kryssning Container Roro Bilar Underhåll och nyinvesteringar av kajer/terminalytor Muddring av hamnbassängerna Göteborgs Hamn AB Intäkter och vad pengarna används till Ansvara för anlöpsprocess, trafikinformation och övervakning Väg och järnvägsinfrastruktur i hamnens närhet Miljö- och säkerhetsarbete, klimatsmarta transportkoncept Rörledningar och lastarmar Marknadsföra godsnavet Göteborgs Hamn Utveckling av logistikmark / logistikcenter 20 21

12 Skogsvolymer till Göteborg via Railport Scandinavia Dedikerade skogsterminaler, smarta tåglösningar och ett världsomspännande linjenät. Nu satsar aktörerna i Göteborgs Hamn på att attrahera mer skogsvolymer till hamnen. Nu har vi det mesta på plats för att kunna erbjuda svensk skogsindustri en långsiktig och hållbar lösning. Stig-Göran Thorén, affärsutvecklare, Göteborgs Hamn AB HAMNEN VÄXER Göteborgs Hamn fortsätter att växa. Därmed skapas förutsättningar för nya företagsetableringar och fler arbetstillfällen inom logistikbranschen. Redan 2013 stod importlagret med Schenker Logistics som hyresgäst klart är Port of Gothenburg Logistic Park, med sina kvadratmeter logistikyta, redo för inflyttning. Järnvägsinfrastrukturen stärks också genom utbyggnaden till dubbelspår på Hamnbanan, järnvägs - länken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Fler terminalytor för omlastning av exportgods står också i fokus. Fartygen tar mer last, hamnarna blir djupare och lagren blir större. Genom konsolidering av stora mängder gods får vi en effektiv logistik och högre fyllnadsgrad. Kan vi ta in en container, lasta ur den i ett hamnnära lager, lasta om exportvaror och skeppa ut den igen blir det både kostnadseffektivt och minimerar miljöpåverkan, säger Arvid Guthed, hamnutvecklingschef. Utvecklingsplanerna fram till 2035 presenteras mer ingående i den nya generalplan som antogs under Det är viktigt att såväl marknad som berörda myndigheter har en bild av vår långsiktiga utveckling, säger Arvid Guthed. Läs mer på NY GENERALPLAN 2014 antogs en ny generalplan, som presenterar hur hamnen ska utvecklas ända fram till CONTAINERS PÅ JÄRNVÄG % % % Andel containers på järnväg i containerterminalen (APM Terminals). Göteborgs Hamn satsar på att ta emot ökade pappersoch skogsvolymer. För detta ändamål finns flera nya omlastningsterminaler för papper, massa och virke. Dessutom finns nya tåglösningar för att bättre kunna ta emot sågade trävaror i hamnen. Vi har lyssnat på och anpassat oss till skogsindustrins krav. Nu har vi mycket på plats för att kunna erbjuda industrin en långsiktig och miljö anpassad lösning. Vi vill bidra till att öka svensk skogsexport, säger Stig-Göran Thorén, affärsutvecklare, Göteborgs Hamn. Under samlingsnamnet Railport Scandinavia finns sedan tidigare ett 25-tal dagliga tågpendlar som går mellan Göteborgs Hamn och ett antal inlandsterminaler/torrhamnar i Sverige och Norge. Tack vare dessa tågpendlar kan stora mängder gods snabbt och effektivt nå hamnens kunder. Dessutom innebär tågpendlarna en minskad miljöpåverkan. Runt ton koldioxid sparades under 2014 genom att gods transporterades till Göteborgs Hamn på tåg istället för lastbil. Det finns även flera systemtåg som trafikerar hamnen, till exempel för Stora Ensos pappersexport. Från Göteborg finns också Nordens bredaste utbud av fartygslinjer, både inom Europa och till andra världsdelar. Varje vecka har hamnen cirka 210 fartygsanlöp. Genom att erbjuda trafik till hela världen, varje dag, kan skogs industrin samla sina exportvolymer här och skapa en kostnads effektiv och klimatsmartare logistiklösning, säger Stig-Göran Thorén. Läs mer på NY SKOGSTERMINAL I ANSLUTNING TILL HAMNEN Hösten 2014 öppnade Sören Thyr AB:s terminal för omlastning av sågade trävaror. Den ligger i anslutning till roro- och containerterminalerna, är spåransluten och har kapacitet att hantera mer än 1 miljon kubikmeter virke varje år. GODS PÅ JÄRNVÄG (miljoner ton) , , ,

13 VÅRT SOCIALA ANSVAR Som spindel i nätet för Skandinaviens största hamnkluster har vi en viktig roll att ta och utveckla vårt sociala ansvar. Vi ska göra skillnad genom att vara en del av lösningen på samhällets utmaningar, både lokalt och globalt. Hur vi lyckas och vad vi gör påverkar många i samhället. Vårt sociala ansvar utgår från tre huvudområden: att bidra till lokal och regional sysselsättning, bidra till en god arbetsmiljö och hälsa samt vara en del av lösningen på samhällets utmaningar. Våra bidrag till ökad sysselsättning och minskat utanförskap är flera. Till exempel öppnar vi upp vår arbetsplats för arbetsträning, tar emot praktikanter och sommarjobbare samt ställer sociala krav vid upphandling. Vi har medarbetarnas hälsa i fokus. Alla anställda har tillgång till bland annat friskvårdsbidrag, hälsoprofilundersökning och subventionerade kollektivtrafikkort. Anställda, kunder och samarbetspartners ska dessutom känna sig trygga med vårt sätt att hantera vår arbetsmiljö. Vi vill vara en del av lösningen på samhällets utmaningar genom att dela med oss av vår kunskap och vår tid. Vi ger skolungdomar möjlighet att lära sig mer om arbetslivet genom studiebesök, vår miljökunskap sprids vidare till andra hamnar och våra anställda har möjlighet att jobba volontärt på arbetstid. Under 2014 antog vi flera av utmaningarna i föreningen CSR Västsveriges initiativ för Reko Arbetsplats, Miljöansvar och Socialt Ansvar. CSR: Corporate Social Responsibility (företags samhällsansvar) direkt sysselsatta i Göteborgs Hamn indirekt sysselsatta i Göteborgs Hamn FOKUS PÅ FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ 2014 har vi haft fokus på att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Användandet av kemiska produkter innehållande Bisfenol A har minskat från tretton ner till en produkt. Ett nytt användarvänligt avvikelse hanteringssystem för bland annat arbetsmiljöfrågor har införts. Vi har även utvecklat våra processer kring hur vi arbetar med riskbedömningar och skyddsronder. RIKTLINJER I VARDAGEN Hamnens verksamhet påverkar många människor. För att lyckas med vårt uppdrag är det viktigt att vi är ansvarstagande och pålitliga. Därför togs en uppförandekod fram Den ger riktlinjer för hur styrelse, företags ledning, anställda och inhyrd personal ska agera i det dagliga arbetet års Nöjd Medarbetar-index visar att 95 procent gör sitt yttersta för att leva upp till vår uppförandekod! Läs mer på SAMARBETE MED SKOLORNA I GÖTEBORGSREGIONEN Mål & Utfall NMI Nöjd Medarbetarindex Utfall 2013 Mål 2014 Utfall Det är viktigt för Göteborgs Hamn att dela med oss av vår tid och kunskap, och ge ungdomar en möjlighet att komma ut i arbetslivet. Därför tar vi till exempel varje termin emot två åttonde- eller niondeklassare som praktikanter och håller även studiebesök för högstadieklasser. Vår personal informerar även rektorer och studie- och yrkesvägledare om vår verksamhet

14 Genom sin aktiva strävan att stärka sitt employer brandingarbete, har Göteborgs Hamn AB valt att satsa på intern jämställdhet, de anställdas välbefinnande samt att växa hållbart med hänsyn till miljö och samhälle. Utdrag ur rekryteringsföretaget Jobtips motivering till Karriärföretag FRISKVÅRDSFAKTA GÖTEBORGS HAMN AB (totalt av 124 anställda) 53 medarbetare gjorde en hälsoundersökning. 51 medarbetare utnyttjade bidraget med resor till kollektivtrafiken. 41 medarbetare utnyttjade sitt friskvårdsbidrag. Under 2014 tog Göteborgs Hamn emot sju exjobbare och åtta praktikanter.! Visste du att? Vi erbjuder våra anställda att jobba som volontärer inom Göteborgs Räddningsmissions verksamhet. Lyckat initiativ kring social hänsyn vid upphandling Främjande av psykisk och fysisk hälsa, satsningar på ungdomar och engagemang i globala utvecklingsfrågor. Det är exempel på utmaningar som Göteborgs Hamns tekniska konsulter har antagit i samband med tecknande av nya ramavtal. Göteborgs Stads mål är att minst 50 procent av alla tjänsteupphandlingar ska göras med social hänsyn. Detta för att förbättra möjligheterna till sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Göteborgs Hamn behöver ofta specialkompetens, vilket gör det svårare att leva upp till dessa krav, men vill ändå vara med och påverka utvecklingen. Därför lade vi in som krav i vårt ramavtal av tekniska konsulttjänster att leverantörerna skulle anta utmaningar enligt föreningen CSR Västsveriges ansvars initiativ för reko arbetsplats, miljöansvar och socialt ansvar. Uppföljningen vi gjorde 2014 visar på ett mycket positivt resultat, säger Eva Wegsjö Sande, inköpschef. Tillsammans antog de 38 ramavtalsleveran törerna över 500 utmaningar. Göteborgs Hamn är det första medlemsföretaget i CSR Västsverige som ställt dessa krav på sina leverantörer. Något som genererat nyfikenhet och goda vitsord från andra företag under året. Många skulle säkert genomfört en del av dessa saker ändå, men svaren i uppföljningen visar att våra krav har drivit arbetet i rätt riktning, säger Eva Wegsjö Sande. Inför 2015 är tanken att utveckla kraven inom området, bland annat genom att ställa krav på anställning av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden vid lämpliga uppdrag. Handlar det om långa och specifika entreprenader inom exempelvis bygg är det helt klart genomförbart, säger Eva Wegsjö Sande. Så tyckte medarbetarna 2014 En förbättrad situation kring kompetensutveckling, men sämre resultat när det gäller engagemang och stress. Det blev några av lärdomarna i årets Nöjd Medarbetarindex (NMI). Ändå avslutades 2014 med glada nyheter, då rekryteringsföretaget Jobtip utsåg Göteborgs Hamn till ett av Sveriges 100 bästa företag att göra karriär på. Totalbetyg för Göteborgs Hamn i Nöjd Medarbetarindex blev 59 att jämföra med målet på 65 och fjolårsresultatet på 63. En försämring gentemot tidigare år. Vi ska självklart analysera det här och komma med förslag på åtgärder. Dock är det glädjande att frågeområdet kompetensutveckling får ett högre resultat även om att det behöver bli ännu bättre, säger Birgitta Tideström Dahllöf, chef för Verksamhetsutveckling och HR. 88 procent av personalstyrkan besvarade undersökningen. Frågorna som ställs utgår från elva olika områden som sammanfattar arbetssituationen i bolaget. Syftet är att ta reda på hur medarbetarna mår, men också hur de upplever Göteborgs Hamn som arbetsgivare. Det har funnits en hög arbetsbelastning på vissa avdelningar under året, bland annat på grund av implementeringar av nya system. Därför var det försämrade NMI-resultatet inte helt och hållet en överraskning. Vi har till exempel ordnat föreläsningar både om stresshantering och mindfulness. I hälsoprofilbedömningen som vi erbjuder alla medarbetare har extra fokus legat på stress- och återhämtningsrelaterade frågor allt för att ringa in var problemen ligger. Dessutom har vi haft en student här, som gjort en miniundersökning och som skrev en C-uppsats i ämnet. Givetvis jobbar vi vidare utifrån det resultat vi fått. I slutet av 2014 kom en glad nyhet, då Göteborgs Hamn av Dagens Industri och rekryteringsföre taget Jobtip blev utsett till ett av Sveriges 100 bästa karriärföretag. Det är medarbetarna som nominerar till detta pris, och vi plockades ut bland inkomna förslag. Det känns väldigt kul! Rekryteringsföretaget Jobtip utsåg Göteborgs Hamn till ett av Sveriges 100 bästa företag att göra karriär på

15 Nyckeltal Följande nyckeltal har tagits fram av Göteborgs Hamn AB. Vi gör inte anspråk på någon specifik redovisningsnivå och har därför valt att inte göra någon tredjepartsgranskning. Ambitionen är att göra en intressant och lättillgänglig redogörelse av relevant statistik så att jämförelser med andra organisationer underlättas. EKONOMI Omsättning Göteborgs Hamn-koncernen, MSEK Resultat Göteborgs Hamn-koncernen, MSEK Resultat justerat för jämförelsestörande poster, MSEK NKI, Nöjd Kundindex i.u.* Soliditet **, Göteborgs Hamn-koncernen, % 41,4 41,5 47,5 Kassaflöde från verksamheten, Göteborgs Hamn-koncernen, MSEK Investeringar, Göteborgs Hamn-koncernen, MSEK * Ingen NKI genomfördes under ** Vid beräkning av soliditeten 2013 har justering gjorts för uppbokad utdelning (299 MSEK). Linjeutbud Antal direktförbindelser via Göteborgs Hamn Antal direktanlöp till andra världsdelar, bil och container Antal rederier som anlöper hamnen (exkl. tankers) Antal tågoperatörer i Railport Scandinavia Antal kryssningsanlöp Produktion Planerat underhåll, MSEK Volymer Container TEU* Miljoner ton gods totalt 41,7 38,9 37,1 Roro (rullande gods), enheter Nya bilar, antal Energi, miljoner ton 22,2 20,4 19,2 Passagerare, miljoner 1,67 1,69 1,82 Container på järnväg, TEU Gods på järnväg, miljoner ton 5,3 4,9 4,9 Andel containers på järnväg i containerterminalen (APM Terminals), % Andel i Gothenburg Roro på järnväg, % Andel import /export totalt, fulla containers, % 46 / / / 53 Svensk marknadsandel container, % ** 57 ** Svensk marknadsandel roro, % ** 21 ** Svensk marknadsandel bilar, % ** 23 ** * TEU omräknat till 20-fotsenheter. ** Per januari september MILJÖ Elanslutning Andel fartygsanlöp som har möjlighet att elansluta sig *, % Andel liggetid som har möjlighet att använda elanslutning *, % Förbrukad mängd, MWh Miljönyttan: Svaveldioxid, ton Kväveoxid, ton Partiklar, ton Koldioxid, ton * Exklusive bunkerbåtar. Miljödifferentierad hamntaxa Antal fartyg som deltar i svavelprogrammet Miljönyttan med svavelprogrammet: Svaveldioxid, ton Kväveoxid, ton Partiklar, ton Sjöfartens utsläpp i Göteborgs kommun Svaveldioxid, ton Kväveoxid, ton Partiklar, ton Koldioxid, ton Kolväten, ton Klimat- och energianvändning Göteborgs Hamn AB:s totala utsläpp av växthusgaser direkta *, ton koldioxidekvivalenter 1) Göteborgs Hamn AB:s totala utsläpp av växthusgaser indirekt energi **, ton koldioxidekvivalenter 2) Totala utsläpp av växthusgaser andra indirekta ***, ton koldioxidekvivalenter 3) Diesel arbetsfartyg, liter 4) Diesel produktionsfordon, liter 4) Bensin produktionsfordon, liter 4) Fordonsgas, Nm 3, produktionsfordon 4) Naturgas byggnader, MWh 4) **** Diesel brandpump, liter 4) El, MWh 5) Fjärrvärme, MWh 5) **** Följevärme, MWh 5) **** Eleffektivitet, kwh/m 2 : Energihamnens verkstad / byggnad 510 Amerikaskjulet, HK / byggnad 036 Galären / byggnad 660 Byggnad 642 * Scope 1 GHG-protokollet. ** Scope 2 GHG-protokollet. *** Scope 3 GHG-protokollet. **** Normalårskorrigerad. 1) Avser: Två arbetsfartyg, produktionsfordon, uppvärmning av byggnader (naturgas) och brandpumpar i Torshamnen. 2) Avser: El- och fjärrvärmeanvändning i byggnader, gatubelysning och följevärme i Energihamnen. 3) Avser: Sjöfarten i Göteborgs kommun, Terminalbolag: APM Terminals Gothenburg AB, Gothenburg Roro AB och Logent Ports & Terminals AB samt lastning av bensin till fartyg i Energihamnen och Göteborgs Hamn AB:s tjänsteresor. 4) Direkt energianvändning per primär energikälla. 5) Indirekt energianvändning per primär energikälla

16 MILJÖ forts Nyckeltal relaterat till vår närmiljö VOC-utsläpp i Energihamnen, ton Antal utsläpp till mark utanför säkerhetssystemen * 6) Uppskattad mängd, oljeprodukter, liter 6) Antal utsläpp till omgivande vatten 7) Uppskattad mängd, oljeprodukter, liter 7) * Hårdgjord yta som är anslutet till vattenrening. 6) Kommentar: Omfattar Göteborgs Hamn AB:s verksamhet och baseras på inrapportering i avvikelsehanteringssystemet. 7) Kommentar: Omfattar hamnområdet och baseras på inrapportering i avvikelsehanteringssystemet. SOCIALT Anställda Göteborgs Hamn AB Antal anställda (tillsvidare) Åldersfördelning, % : Medelålder 46,8 45,4 44 Sjukfrånvaro, % 3,2 3,8 4,1 Tjänstemän / kollektivanställda: arbetare tjänstemän / arbetsledare Andel kvinnor / män totalt 35 / / / Sjöfarten är det mest energieffektiva alternativet för långa transporter. Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB Andel kvinnor / män chefer 7 / 15 9 / / 15 Andel kvinnor / män ledningsgrupp 3 / 5 4 / 5 4 / 5 Andel kvinnor / män i styrelsen 5 / 10 6 / 9 6 / 10 Andel anställda med två utrikesfödda föräldrar (eller annat mått på mångfald) *, % i.u. i.u. i.u. Personalomsättning, % 11,4 8 9,4 Arbetsskador Dödsolyckor Antal anställda som utnyttjade cykelbidrag i.u. 6 1 Antal anställda som gjorde en hälsoundersökning 59 ** 53 Antal anställda som utnyttjade bidraget till resor med kollektivtrafiken i.u Antal anställda som utnyttjade sitt friskvårdsbidrag * Födda utomlands eller inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar enligt mätning SCB. ** 2013 låg tiderna för bokade undersökningar över årsskiftet till Samhällsansvar Antal direkt sysselsatta i Göteborgs Hamn Antal indirekt sysselsatta av Göteborgs Hamn Båtrundturer m guide för allmänhet / skolungdomar, antal personer Externa besökare / grupper / delegationer, antal personer Antal exjobbare / praktikanter / arbetsmarknadsprogram

17 Göteborgs Hamn, Göteborg. Telefon Valentin&Byhr mars 2015

2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef

2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef Göteborgs Hamn - Med fokus på miljön 2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef Innehåll Göteborgs Hamn Vårt miljöansvar Elanslutning av fartyg vid kaj Miljödifferentierade hamnavgifter

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Bergen Kommun. 11 sept 2014

Bergen Kommun. 11 sept 2014 Bergen Kommun 11 sept 2014 Innehåll Göteborgs Hamns roll i världen Terminaler och godsflöden Göteborgs Hamn AB Miljoner ton 18 000 Världshandel i ton 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2

Läs mer

Vad har Göteborgs Hamn för målsättningar för minskad klimatpåverkan?

Vad har Göteborgs Hamn för målsättningar för minskad klimatpåverkan? KLIMAT- PROGRAM har tillsammans med Logent Ports & Terminals, APM Terminals och Gothenburg Roro Terminal sedan år 21 ett gemensamt klimatprogram för att hantera den globala och lokala klimatutmaningen.

Läs mer

INNEHÅLL. Läs mer och ladda ner ditt digitala exemplar av Hållbarhetsredovisningen på www.goteborgshamn.se

INNEHÅLL. Läs mer och ladda ner ditt digitala exemplar av Hållbarhetsredovisningen på www.goteborgshamn.se THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E GÖ TEBORGS HAMN AB: B:s HÅLLBARHE HETS REDOVISNING 2013 Göteborgs Hamn spelar en central roll för Sveriges näringsliv. Som nationellt godsnav är det vårt jobb att

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Skandinaviens största hamn expanderar Upptäck dina möjligheter

Skandinaviens största hamn expanderar Upptäck dina möjligheter THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Skandinaviens största hamn expanderar Upptäck dina möjligheter VI TAR SVERIGE TILL VÄRLDEN OCH VÄRLDEN TILL SVERIGE Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Upptäck möjligheterna i Skandinaviens största hamn

Upptäck möjligheterna i Skandinaviens största hamn Upptäck möjligheterna i Skandinaviens största hamn En ny hamnterminal på 22 hektar ska byggas i Göteborgs Hamn. Hur mycket fyllnadsmaterial kommer att behövas? Gör ingenjörstestet på goteborgshamn.se/quiz

Läs mer

Hållbar hamn. Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning

Hållbar hamn. Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hållbar hamn 2012 Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning För en hållbar tillväxt Välkommen till Göteborgs Hamns första hållbarhetsredovisning. Vi hoppas den

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hållbar hamn GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Välkommen till Göteborgs Hamns första hållbarhetsredovisning. Vi hoppas den kommer

Läs mer

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 Hållbar hamn GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 HÅLLBAR HAMN 2 INNEHÅLL Hamnen i korthet sid 3 VD har ordet 4 Brett linjeutbud och unikt läge 6 Om oss i Göteborgs Hamn 7 Året 2015 8 Långsiktiga

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, CLdN, DFDS, SCI/Freightman AB, K Line, MSC, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn! I 400 år har

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN

Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN FRAMTIDENS HAMN Göteborgs Hamn planerar en ny hamn för energiprodukter på Risholmen i Göteborgs hamn inlopp. Dagens energihamnar

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Göteborgs Hamn Hamntaxa för Gäller från 1 januari 2015 tills vidare VERSION 1, 2015 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, ANL, CLdN, DFDS, K Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn!

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Ostkustens logistiknav Film Text i två spalter

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Fredrik Andersson, Manager Port Development. Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid

Fredrik Andersson, Manager Port Development. Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid Fredrik Andersson, Manager Port Development Göteborgs Hamn, dåtid, nutid, framtid Från byteshandel - - till handelsutbyte. Varför hamn i Göteborg? Läget Läget Läget Varför hamn i Göteborg? Vattenvägars

Läs mer

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Säkrare farled till Norrköping Farleden in till Norrköpings hamn är en viktig transportlänk

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

CSR Lyx eller nödvändighet? Gun Rudeberg 2013-03-19

CSR Lyx eller nödvändighet? Gun Rudeberg 2013-03-19 CSR Lyx eller nödvändighet? Gun Rudeberg 2013-03-19 Stockholms Hamnars hamnar Stockholms Hamnar i siffror 2012 Över 12 miljoner passagerare 8,6 miljoner ton gods 661 mkr omsättning 140 medarbetare Vision

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

CSR strategi för koncernen Stokab

CSR strategi för koncernen Stokab CSR Strategi för koncernen Stokab Sida 1(6) Datum 2016-04-22 Diarienr 1.3-181/2016 Handläggare Godkänd av Monica Allard Styrelsen Datum 2016-05-09 CSR strategi för koncernen Stokab Sammanfattning För att

Läs mer

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 Vad är LNG och vad kan den göra för miljön? Naturgasen kondenseras till flytande

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15 1 Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Kommunens krav 2. Historia 3. Nuläge 4. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 5. Affärsidé 6. Långsiktiga mål

Läs mer