Produktion: TCO/HE Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan, november 2007 Foto framsida: Maria Söderberg Bild på deltagare i poängkurs arbetsmiljö 2006:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktion: TCO/HE Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan, november 2007 Foto framsida: Maria Söderberg Bild på deltagare i poängkurs arbetsmiljö 2006:"

Transkript

1 KursER Fackliga Akademin 2008

2 Produktion: TCO/HE Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan, november 2007 Foto framsida: Maria Söderberg Bild på deltagare i poängkurs arbetsmiljö 2006: Mats Johansson, Annika Flink, Patric Häggroth

3 Nu tar vi nästa steg Du som är engagerad i din egen situation, i dina medmänniskor, i ditt arbete och i det fackliga arbetet du behöver ibland fördjupa dina kunskaper och vidga dina erfarenheter. TCO har nu bildat Fackliga Akademin, för att kunna erbjuda kvalificerad utbildning på hög nivå till förtroendevalda och anställda inom TCO-familjen. De kurser vi erbjuder är skräddarsydda för att möta de behov du har av facklig och personlig kompetens, i dagens föränderliga arbetsliv. Vår folkbildningsidé har vi kvar, men med Fackliga Akademin tar vi ett nytt steg för att ligga i nivå med de nya krav som ställs. Kurserna, som du hittar i katalogen, ligger alla på högskolenivå. De flesta genomförs i samverkan med ett universitet och ger högskolepoäng. Den fackliga utbildning vi erbjuder kommer att förmedla kunskap, men ger dig också möjlighet att dela erfarenheter med andra. Att se saker ur ett annat perspektiv leder till ny kunskap. Fackliga Akademins kurser är unika och håller hög standard. De kommer att tillföra dig och din fackliga organisation kunskaper och verktyg för det framtida arbetet. Välkommen till spännande utbildningar. Sture Nordh, ordförande i TCO

4 Framtidens fackliga utbildning börjar idag Dagens snabba utveckling kräver allt mer av fackligt förtroendevalda och anställda inom TCO-familjen. För att kunna ligga i framkant skapar TCO nu en ny utbildningsorganisation; Fackliga Akademin. Kursverksamheten kommer att ligga på en högre nivå än tidigare och de flesta kurser ger högskolepoäng. De kurser som inte är poänggivande är kortare men håller samma höga utbildningsnivå. Att det är facklig utbildning kommer att genomsyra alla kurser. Våra unika kurser... Alla våra poänggivande kurser utvecklas i samverkan med universitet och högskolor. Det borgar för att de håller hög kvalitet och för att lärarna är väl meriterade. De kurser vi genomför går inte att få inom det vanliga högskolesystemet. Varje kurs skräddarsys utifrån de behov och önskemål som förbunden och TCO efterfrågar....ger ett mervärde Varje kursdeltagare ska själv känna att hon eller han får ut något av kursen, i form av personlig tillfredställelse och stärkande av den egna kompetensen. Utbildningen ska också öka kunskaperna för det fackliga arbetet. Kurserna innehåller en dimension som inte går att få någon annanstans, den fackliga erfarenheten inom TCO-förbunden. Med fler fackligt välutbildade förtroendevalda och anställda stärks förbundens och TCOs arbete. begränsat antal deltagare Det tiotal kurser som genomförs har ett begränsat antal platser. För att nå bästa resultat krävs att deltagarantalet är anpassat till undervisningen så att alla deltagare får ett så stort utrymme som möjligt. Vi kommer därför inte att öka antalet deltagare eller dubblera kurser även om det finns många sökande. Ett viktigt fortbildningsverktyg Anställda på förbunden och TCO är en viktig målgrupp för Fackliga Akademin. Vi kommer att ha ett nära samarbete med TCO-förbunden så att våra kurser ska passa behovet av fortlöpande kompetensutveckling.

5 En pedagogik för nytänkande Traditionellt har facklig och akademisk utbildning inte haft samma pedagogiska och metodiska grundvärderingar. Vi kommer att förena det bästa ur dessa båda traditioner. Grunden är att deltagaren ska vara i centrum. Deltagaren har stor erfarenhet och mycket praktisk kunskap och denna ska tas tillvara i undervisningen. Men, det räcker inte. Det vi kommer att tillföra från högskolan är dess teoretiska kunskap och att alla fenomen kan betraktas från flera utgångspunkter. Denna kunskapsmodell gör det möjligt för deltagarna att pröva sina praktiska kunskaper i en teoretisk undervisningssituation. Undervisningen kommer att innehålla både föreläsningar och gruppövningar, både individuella uppgifter och uppgifter i grupp. Utbyte av erfarenheter och idéer mellan deltagarna kommer att främjas. I alla kurser finns minst ett moment av uppgiftsinlämnande så att deltagarens kreativa förmåga utvecklas. Välkommen till ett spännande utbildningsår! Ken Bjerregaard, utbildningsansvarig på Fackliga Akademin Helena Johanson, chef avdelningen för Strategisk Samordning, TCO

6 Arbetsmiljö i det nya arbetslivet 15 hp En specialdesignad universitetskurs som ger arbetsmiljöansvariga och förbundsanställda som arbetar med arbetsmiljö den senaste spetskunskapen inom arbetsmiljöforskningen. De psykosociala sambanden mellan hälsa och arbetsmiljö står i fokus och deltagarna ges redskap, både för att utreda och beskriva arbetsmiljön och för att medverka i utvecklingen av dem. Studierna genomförs som seminarier med inläsningsperioder emellan. Deltagarna genomför ett självständigt arbete, enskilt eller i grupp. Kursledare är Anna Rask Andersen, överläkare och studierektor vid Arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet. Kursplan Första seminariet: Skyddsombudets roll, samverkansformer samt det regelverk som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården. Andra seminariet: Stressen det nya hotet mot hälsan. Den psykosociala arbetsmiljön, särskilt arbetsorganisation, ledarskap, grupppsykologi, kränkande särbehandling. Tredje seminariet: Den fysiska arbetsmiljön, särskilt datorarbetsplatser, bildskärmsarbete och inomhusklimat. Fjärde seminariet: Drogmissbruk i arbetet. Arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsmiljö ur ett genusperspektiv. Arbetsmiljöfrågor ur ett EU-perspektiv. Femte seminariet: Examination är både muntlig i seminarieform samt skriftlig i form av en uppsats. Tid: 11 mars januari 2009 PLATS: TCO, Stockholm

7 Arbetslivets juridik 15 hp För elfte året i rad genomförs kursen Arbetslivets juridik i samverkan med juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Vi erbjuder här en fristående universitetskurs i grundläggande arbetsrätt, som ger deltagarna både redskap och kunskaper för att bättre kunna företräda sitt förbunds medlemmar i det moderna arbetslivet. Reglerna för den individuella och den kollektiva arbetsrätten gås igenom. Deltagaruppgifterna består av verklighetsbaserade fall, som ska lösas av kursdeltagarna. Studierna genomförs som seminarier med inläsningsperioder emellan. Deltagarna genomför ett självständigt arbete, enskilt eller i grupp. Kursledare är Johan Schelin, docent i civilrätt. Kursplan Första seminariet: Introduktion till arbetsrätten. Den individuella arbetsrätten. Arbetstagarbegreppet. Andra seminariet: Anställning och anställningsskydd i ett rättspolitiskt perspektiv. Ledighet och lön i ett rättspolitiskt perspektiv. Diskriminering i ett rättspolitiskt perspektiv. Tredje seminariet: Medbestämmande i arbetslivet. Fackföreningen är dess medlemmar. Föreningsrätten. Stridsåtgärder. Fjärde seminariet: Fackföreningen och dess verksamhet i ett rättspolitiskt perspektiv. Att författa en uppsats. Diskussion med TCOs jurister rörande aktuella teman. Femte seminariet: Redovisning och diskussion av uppsatser. Tid: 31 mars 28 november 2008 PLATS: TCO, Stockholm

8 Morgondagens ideella ledarskap 7,5 hp Denna kurs fokuserar på de särskilda utmaningar som ledare inom facket och andra ideella organisationer ställs inför. Management i all ära, men det krävs andra färdigheter av den som är klubbordförande eller områdeschef på ett förbundskontor än av den som ska maximera vinst inför nästa kvartalsrapport. Därför vänder vi oss till dig som behöver kunskap och teorier för att bättre kunna möta de demokratiska utmaningarna i vardagen. Deltagarna studerar och ställer olika ledarskapsteorier emot varandra och bearbetar och utvecklar det demokratiska ledarskapets speciella utmaningar och svårigheter. Kursen utarbetas i samverkan mellan Fackliga Akademin och högskolan. Studierna genomförs som seminarier med inläsningsperioder emellan. Deltagarna genomför ett självständigt arbete, enskilt eller i grupp. Tid: September/oktober 2008 mars 2009 PLATS: TCO, Stockholm Framtidsstrategier på en arbetsmarknad i förändring 7,5 hp De fackliga organisationerna behöver tänka nytt när samarbetet över gränserna ökar. Arbetstillfällen flyttar ut från Sverige samtidigt som nya arbeten skapas här av utländska investerare. Allt fler arbetar inom företag med verksamhet i flera europeiska länder. Denna kurs vill ge dig och din organisation en teoretisk grund för att öka förmågan att formulera hållbara framtidsstrategier. I samverkan med högskolan är kusens inriktning omvärldsanalys, framtidsstudier, fackliga strukturer, globaliserad arbetsmarknad och utvecklingen inom EU. Studierna genomförs som seminarier med inläsningsperioder emellan. Deltagarna genomför ett självständigt arbete, enskilt eller i grupp. Tid: September/oktober 2008 mars 2009 PLATS: TCO, Stockholm

9 Retorik, dialog, påverkan 7,5 hp Med retoriken som metod utvecklar denna kurs din förmåga att tänka, tala och lyssna. Praktiska övningar varvas med teoretiska studier och du får öva dig i att använda de retoriska verktygen för effektiv påverkan och öppen dialog. Inriktningen på övningarna utgår från den fackliga verksamheten. Kursen utarbetas i samverkan mellan Fackliga Akademin och högskolan. Den utgår från deltagarnas erfarenheter som byggs på med teori och senaste forskningsperspektiv. Studierna genomförs som seminarier med inläsningsperioder emellan. Deltagarna genomför ett självständigt arbete, enskilt eller i grupp. Tid: September/oktober 2008 mars 2009 PLATS: TCO, Stockholm De europeiska arbetsmarknadsmodellerna 7,5 hp Allt fler svenskar arbetar i Europa och andra européer söker sig oftare till Sverige. Rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden gör att vi som representerar fackföreningar möter nya utmaningar och behöver bättre förstå de olika traditionerna att organisera arbetsmarknaden på. Det ger kunskaper som kan användas i det dagliga mötet med arbetstagare från andra länder eller i det europeiska fackliga arbetet. Denna högskolekurs genomförs i hjärtat av Europa, på det italienska facket CISL:s kursgård i Florens. Föreläsarna kommer från universitetet i Florens och från italienska fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Kursledare är TCO-juristen Samuel Engblom, som levt och forskat i Florens. Tid: 6 9 mars och 19 maj 2008 PLATS: Florens, Italien + TCO, Stockholm

10 Högre samhällspolitisk kurs Politikens dagsaktuella frågor hamnar allt som oftast på de fackliga organisationernas dagordning. Många inom förbunden behöver kunna kommunicera TCOs och förbundens värderingar och politiska mål. A- kassan är ett exempel, andra är föräldraförsäkringen, skatterna, miljön eller skolan. På denna kurs möter du experter på de aktuella områdena. Deras syn bryts mot arbetsgivarorganisationernas och andra aktörers ställningstaganden på samma område. Vi varvar dialog och diskussion med föreläsningar. Du kommer att få stöd i att formulera dina egna åsikter i frågorna. Mellan kurstillfällena genomför deltagarna ett mindre självständigt arbete. De ämnesområden vi tar upp bestäms av vilka samhällsfrågor som är mest aktuella vid kursens genomförande. Kursen genomförs av Fackliga Akademin. Tid: april och maj 2008 PLATS: TCO, Stockholm Högre arbetsmiljökurs En kurs för dig som behöver vässa dina kunskaper kring stress, arbetssjukdomar och psykosocial arbetsmiljö. Kursen är teoretisk och ger dig de senaste rönen på området. Deltagarna förutsätts ha gått grundläggande arbetsmiljöutbildning och ska ha längre erfarenhet som arbetsmiljöansvariga eller har arbetsmiljö som en del i sitt arbete som anställda. Mellan kurstillfällena genomför deltagarna ett mindre självständigt arbete. Kursen genomförs av Fackliga Akademin. Tid: 8 10 september och oktober 2008 PLATS: Bergendal, Stockholm 10

11 Högre EU-kurs i Bryssel Här får du chansen att bilda dig en egen uppfattning, såväl på plats i Bryssel som genom föreläsningar, inläsning och diskussioner på hemmaplan. Studierna ger kunskaper om EUs beslutsfunktioner och politiken inom olika områden. Fokus är på hur fackföreningar och arbetsgivare agerande inom EU-systemet. Kursen inleds med två dagars förberedelser på TCOs kursgård Bergendal i Sollentuna. Tre veckor senare reser gruppen till Bryssel. Kursen avslutas med ett mindre självständigt arbete, enskilt eller i grupp, som redovisas på en uppföljningdag. Kursen genomförs av Fackliga Akademin. Tid: septeber, oktober och 11 november 2008 PLATS: Bergendal (Stockholm), Bryssel och TCO (Stockholm) Högre kurs om diskriminering i arbetslivet Att motverka alla former av diskriminering är en grundläggande uppgift för de fackliga organisationerna. Denna kurs kombinerar juridiska och politiska infallsvinklar med vad facket ensamt eller i samverkan med arbetsgivaren kan göra för att motverka diskriminering. Studierna är huvudsakligen teoretiska med inslag av praktiska övningar. Kursen vänder sig till dem som i sitt uppdrag eller anställning behöver fördjupade kunskaper kring diskrimineringsfrågorna. Mellan kurstillfällena genomför deltagarna ett mindre självständigt arbete. Kursen genomförs av Fackliga Akademin. Tid: 3 5 december 2008 och 5 6 februari 2009 PLATS: Bergendal, Stockholm 11

12 Högre facklig ledarutbildning En fördjupningsutbildning för förbundsstyrelseledamöter och ledande tjänstemän inom förbunden. Inriktningen är Medlemskapets värde sett utifrån ett teoretiskt och strategiskt perspektiv. Med stöd i aktuell forskning ges deltagarna möjlighet att fördjupa sig i ett antal frågor av central betydelse för de fackliga organisationerna och deras strategiska arbete. I kursen arbetar vi med ett tydligt fokus på medlemskapets värde där den enskilde medlemmens betydelse och behov sätts i centrum för analyser och strategiska diskussioner. Kursen leds av Filip Wijkström från Handelshögskolan i Stockholm. Kursen genomförs av Fackliga Akademin. Tid: april, 3 juni och 3 september 2008 PLATS: Bergendal och TCO, Stockholm 12

13 Praktiska upplysningar Målgrupp Fackliga Akademins kurser är öppna för dig som är förtroendevald eller anställd i ett TCO-förbund och har gått det egna förbundets grundläggande kurser. Vissa kurser är även öppna för motsvarande medlemmar i LO- och Saco-förbund. Kursanmälan Din intresseanmälan gör du på vår hemsida Du kan också anmäla ditt intresse direkt till ditt förbund. Det är ditt förbund som beslutar och anmäler ditt deltagande i en kurs. Kom ihåg att göra din intresseanmälan så tidigt som möjligt för att förbundet och Fackliga Akademin ska hinna behandla din anmälan. Normalt är det senast sex veckor innan kursstart. Kursinformation På vår hemsida kommer det fortlöpande att läggas ut information om kurserna. Det är kursplaner, scheman, kursledare, medverkande med mera. Kurskostnader Beträffande kursavgifter, resekostnader och övriga ersättningar hänvisar vi till ditt förbund. Behörighet och högskolepoäng Alla med grundläggande behörighet för högskolestudier har rätt att få ut högskolepoäng. Om det är så att du inte har den behörigheten så är det fullt möjligt att ändå gå en av våra högskolekurser. Universitetet kan under vissa förhållanden ge dispens från grundläggande behörighet och ge högskolepoäng. Den som inte får det erhåller ett utbildningsdiplom. Kontakt Fackliga Akademin når du på eller

14

15

16 Stockholm

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Facklig utbildning i Stockholms län

Facklig utbildning i Stockholms län Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län # Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

Läsåret 2012/2013. JENSEN gymnasium

Läsåret 2012/2013. JENSEN gymnasium Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton skolor i de elva största städerna

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se. kursdeltagare går facklig utbildning varje år.

Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se. kursdeltagare går facklig utbildning varje år. Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se. Januari 2010 tema LOs Kurser 2010 Många tar redan chansen 100000 kursdeltagare går facklig utbildning varje år. Överträffar förväntningar 94 % av

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer