Funktionshinderrådet i Kalmar läns FONDKATALOG. Förteckning över fonder ur vilka människor med olika funktionsnedsättningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionshinderrådet i Kalmar läns FONDKATALOG. Förteckning över fonder ur vilka människor med olika funktionsnedsättningar"

Transkript

1 Funktionshinderrådet i Kalmar läns FONDKATALOG Förteckning över fonder ur vilka människor med olika funktionsnedsättningar kan söka medel utgiven av Funktionshinderrådet i Kalmar län Landstingets handikappfunktion Mars 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Borgholms kommun 3 2 Emmaboda kommun 4 3 Hultsfreds kommun 5 4 Högsby kommun 6 5 Kalmar kommun Mönsterås kommun 9 7 Mörbylånga kommun 10 8 Nybro kommun 11 9 Oskarshamns kommun Torsås kommun Vimmerby kommun Västerviks kommun Landstingets i Kalmar län donationsfonder Fonder för Götalandsregionen Riksfonder Lokalkommittéer av Första majblommans riksförbund

3 1 BORGHOLMS KOMMUN Ebba och Arthur Johanssons donationsfond Borgholms kommun Box BORGHOLM Borgholms kommuns sociala samfond Box BORGHOLM Maria Nilssons fond BREDSÄTRA Understöd till fattiga och sjuka i Borgholms stad. Till stöd åt åldringar, sjuka, handikappade eller andra behövande inom kommunen. Till församlingens sjuka och fattiga, som efter styrelsens beprövande äro i största behov av hjälp. 3

4 2 EMMABODA KOMMUN Social samfond i Emmaboda kommun Grundskolesamfond i Emmaboda kommun Rektor Albin och Fru Lisa Rydströms stipendiefond Till behövande i kommunen. 1. Till belöning och uppmuntran till elev i enskilt ämne. 2. Till fortsatta studier. Stipendier till fortsatt utbildning utöver grundskolan. För ytterligare upplysningar angående ovanstående fonder hänvisas till kommunens socialnämnd. 4

5 3 HULTSFREDS KOMMUN Hultsfreds kommuns sociala samfond Understöd till i Hultsfred kommun bosatta gamla, Hultsfreds kommun handikappade och behövande minder HULTSFRED åriga barn,t ex semesterresor för handikappade eller sjuka barns deltagande i skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, bidrag för uppmuntran av familjemedlemmar som vårda handikappade och sjuka. Irene Engdahls samfond Hultsfreds kommun HULTSFRED Skolsamfonden Barn- och utbildningsnämnden Hultsfreds kommun HULTSFRED Högrudafonden Barn- och utbildningsnämnden Hultsfreds kommun HULTSFRED Se Hultsfreds kommuns sociala samfond. Stipendier till studerande. Hjälp till studier för boende inom Järeda församling. 5

6 4 HÖGSBY KOMMUN Högsby kommuns omsorgssamfond Till invånare i Högsby kommun, för åtgär- Kommunstyrelsen der avseende omsorg och uppmuntran åt HÖGSBY behövande personer som är sjuka, gamla, handikappade eller minderåriga barn. Högsby kommuns skolsamfond Utdelningen skall komma elever vid kom- Skolkontoret munens grundskola och/eller gymnasie HÖGSBY skola tillgodo. Utdelningen skall företrädesvis användas för: - belöning eller uppmuntran åt elev, som visar goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit - belöning till elev som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid respek-tive skola eller åt gymnastik och idrott - stipendier för fortsatt utbildning - hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands - studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål - förvärv av material m m. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. 6

7 5 KALMAR KOMMUN Kalmar kommuns samfond I Kalmar kommuns samfond II Kalmar kommuns samfond III Kalmar kommuns samfond IV Kalmar kommuns samfond V Edwin Anderssons donationsfond Frimanska fonden Amanda och Albert Hjertqvists Johan Jeanssons understödsfond P A Jonssons donationsfond Signe Ludvigssons fond Bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov. Bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov med företräde för änkor eller ogifta kvinnor eller för barn. Bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov med företräde för löntagare i låglönegrupp eller änkor eller barn efter sådana löntagare. Bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov med företräde för egna företagare eller änkor/ barn efter egna företagare. Till välgörande ändamål eller allmännyttigt ändamål. I den mån avkastningen användes för välgörande ändamål skall den utdelas till personer med små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov. Till i Kalmar bosatta medellösa köpmän eller änkor och barn efter köpmän eller personer, som huvudsakligen sysslat med handel och sjöfart, med företräde för dem som varit anställda hos AB J Bruun. Poster om 300 kronor till behövande personer i samhället. Åt en eller flera i Kalmar kyrkoskrivna personer, understödsfond som behöver ekonomisk hjälp för vård och lindring av reumatisk åkomma. Ingen inskränkning får för den skull ske i personens rätt till ersättning av allmänna medel. Halvårsvis till fattiga. Donatorernas släktingar eller tjänare eller andra, som varit i deras arbete bör bli ihågkomna om de skulle komma i nöd. Till i Åby socken bosatta fattiga arbetarfamiljer med många barn och pengarna äro avsedda att användas till anskaffandet av kläder åt de yngsta barnen till julen. Till behövande personer mantalsskrivna inom dåvarande Förlösa kommuns gränser år Wollinska fonden Till behövande i poster om förslagsvis 100 till högst 500 kronor. 7

8 Hjalmar Appeltoffts donationsfond Dahmska fonden Syskonen Karlbergs donationsfond Aug Peterssons donationsfond Axel Åkessons donationsfond Till behövande personer inom staden, vilka icke åtnjuta allmänt understöd. Till i Kalmar kommun boende personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov, med företräde för änkor och ogifta kvinnor samt män över 50 år. Till hjälp och vård åt åldersstigna sjuka eller lytta hantverkare eller handlare i Kalmar med företräde för sådana som varit verksamma i skobranschen. Till välgörande eller allmännyttiga ändamål i f d Ljungby kommun. Till verksamhet bland barn och ungdom, åldersstigna sjuka och andra som är i behov av särskild omvårdnad inom Ljungby församling. 8

9 6 MÖNSTERÅS KOMMUN Mönsterås sociala samfond Disponibel avkastning skall användas till Box 54 stöd åt behövande inom kommunen. Av MÖNSTERÅS kastningen får dock inte användas för att täcka kostnader som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Beslutas av socialnämnden. Elfströmska donationen Bidrag till handikappade barn och ung- Mönsterås kommun domar boende i Mönsterås kommun i ål- Box 54 dern 5-18 år. Bl a lägervistelse, fritidsverk MÖNSTERÅS samhet, terapeutisk verksamhet m m. Bidrag ges till ungdomar från hela nuvarande Mönsterås kommun. 9

10 7 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Amalia Johanssons m fl samfond Kyrkorådet i Mörbylånga MÖRBYLÅNGA Understöd till behövande inom Mörbylånga församling. Stiftelsen Anderssons samfond Den årliga avkastningen ska sedan 1/10 lagts till kapitalet, användas enligt beslut av socialnämnden till sådant stöd åt åldringar, sjuka, handikappade el ler andra behövande inom kommunen som inte ska ombesörjas av det allmänna. 10

11 8 NYBRO KOMMUN Nybro omsorgssamfond Till omsorg och uppmuntran åt behö- Kommunstyrelsen vande såsom sjuka, gamla eller handikap NYBRO pade inom kommunen för t ex vuxenutning, kulturell verksamhet, rehabiliteringsverksamhet, hjälpmedel, verktyg, handikappidrott... Frans Olssons fond Till äldre arbetsoförmögna, handikappade Kommunstyrelsen och deras familjer samt för inköp av hjälp NYBRO medel eller verktyg åt behövande. Utdelningen får även användas för anslag till föreningar för verksamhet bland sjuka, gamla eller handikappade. Nybro-Madesjö Majblommekommittés 1. Till skolungdom vid långvarig sjukfond dom i sådana fall där försäkring eller Kommunkontoret social hjälp är otillräcklig. I första hand NYBRO avses här tbc-sjukdom. Bidraget kan även avse hela eller del av kostnad till rekreationsresa. 2. Till elever som lider av handikapp, såsom rörelsehindrade, syn- eller hörselskadade eller elever behäftade med andra kroniska defekter. 3. Bidrag kan även utgå till handikappade elever, där kollegiet i rent studiestimulerande syfte vill ge någon uppmuntran. Likaledes kan bidrag få lämnas till rent fysisk fostran. I första hand skall dock önskemålen enligt ovan punkt 1 och 2 komma i fråga. 11

12 9 OSKARSHAMNS KOMMUN Oskarshamns kommuns omsorgsfond Till omsorg och uppmuntran åt sjuka, Kommunstyrelsen gamla eller handikappade och åt behövan- Box 706 de minderåriga barn i Oskarshamns kom OSKARSHAMN mun - vuxenutbildning åt handikappade och sjuka - kulturell verksamhet åt handikappade och sjuka - kollektiva studieutflykter och semesterresor för handikappade och sjuka - bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg för handikappade och sjuka - åtgärder eller bidrag för uppmuntran av familjemedlemmar (motsvarande) som vårdar handikappade eller sjuka - handikappidrott - anslag till föreningar för åtgärder av ovan angivet slag. S J Robacks donationsfond Kommunstyrelsen Box OSKARSHAMN D:o i Misterhults och Figeholms förutvarande kommuner. Fritz Fritzéns fond Till att bistå invalidiserade personer i fö- Kommunstyrelsen rutvarande Oskarshamns stad med bidrag Box 706 till vårdkostnader, inköp av invalidvagnar OSKARSHAMN eller andra hjälpmedel samt till inköp av verktyg. Personer, som invalidiserats genom polio, skall därvid äga företräde. Syskonen Nilssons minnesfond Avkastningen av denna fond ska dispone- Kommunstyrelsen ras till hjälp åt hjärt- och astmasjuka inom Box 706 Oskarshamns kommun, företrädesvis så OSKARSHAMN dana boende inom Misterhults församling. August Svenssons & Sven Olssons Utdelningen ska gå till personer i Oskarsminnesfond hamns kommun med företräde för Mis- Kommunstyrelsen terhult som av olika skäl bedöms ha be- Box 706 hov av stöd och uppmuntran (vård, bid OSKARSHAMN rag till studier, resor m m). Hulda Wingrens fond Till gåvor eller åtgärder, omsorg och upp- Kyrkorådet muntran åt sjuka, gamla eller handikap- Östra torggatan 15 pade och åt behövande minderåriga barn i OSKARSHAMN Oskarshamns församling. I för sta hand skall synskadade ihågkommas. Samfond för vidgad diakoni Kyrkorådet Östra torggatan OSKARSHAMN Understöd till behövande sjuka, gamla, handikappade barn och övriga behövande. 12

13 10 TORSÅS KOMMUN Lilly Svenssons donationsfond Syskonen Johanssons stipendiefond Axel Svensson äldreomsorgsfond Socialvårdens samfond Utdelas till kommunens hjälpbehövande i främsta rummet sjuka, varvid utdelningen skall ske vid jul. Förvaltas av kyrkorådet i Torsås församling. Till ungdomar år, mantalsskrivna i Torsås kommun, för eftergymnasial utbildning. Främja åldrings- och sjukvård inom Torsås kommun. Fonden skall enligt testamentet vara tömd vid 2008 års utgång. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden skall en gång om året utdelas till personer/familjer inom Torsås kom mun som på grund av sjukdom, ålderdom eller svag ekonomi är i behov av extra hjälp och uppmuntran. 13

14 11 VIMMERBY KOMMUN Samfonden av Vimmerbydonationer för Till förmån för behövande personer med fysiskt, socialvårdande ändamål psykiskt, ekonomiskt eller socialt handi- Socialnämnden kapp inom Vimmerby kommun. Ändamå VIMMERBY let skall vara vård, behandling, utbildning, rehabilitering eller rekreation. Samfonden för stipendier till studerande Barn- och ungdomsnämnden VIMMERBY Fil dr E Wahlgrens fond Barn- och ungdomsnämnden VIMMERBY 14

15 12 VÄSTERVIKS KOMMUN Västerviks omsorgssamfond Kommunstyrelsen Box VÄSTERVIK Åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla eller handikappade. J A L Carlssons donationsfond Utbetalas till fattiga, den eller de mest lyt- Socialnämnden ta eller vanlottade inom kommunen, före- Box 12 trädesvis på Rödja ägor efter kommunal VÄSTERVIK stämmans bestämmelse (1882). För ytterligare upplysningar angående fonder hänvisas till fondförvaltningen, Västerviks kommun. 15

16 13 LANDSTINGET I KALMAR LÄNS DONATIONSFONDER Samfonden för patienter vid Länssjuk- Disponibel avkastning skall användas huset i Kalmar, Länssjukhuset i Kalmar för patienter vid Länssjukhuset i Kalmar KALMAR enligt följande: a) som bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta. Avkastningen av samfonden får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. Samfonden för patienter vid Västerviks Disponibel avkastning skall användas för Sjukhus, Västerviks sjukhus patienter vid Västerviks sjukhus enligt föl VÄSTERVIK jande: a) som bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, 16

17 Disponibel avkastning skall användas för patienters och personals trevnad vid Norra klinikerna vid Västerviks sjukhus. Av- kastningen får icke användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning skall lämplig hänsyn tagas till de i samfonden ingående donationerna. Samfonden för patienter vid Västerviks sjukhus forts. Samfonden för patienter vid Oskarshamns sjukhus, Oskarshamns sjukhus, OSKARSHAMN Trivselsamfonden för patienter och personal vid Norra klinikerna vid Västerviks sjukhus, Västerviks sjukhus, VÄSTERVIK e) till täckande av kostnader för konvales- centvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta. Avkastningen av samfonden får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. Disponibel avkastning skall användas för patienter vid Oskarshamns sjukhus en- ligt följande: a) som bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta. Avkastningen av samfonden får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. 17

18 Arvid och Anna Ahls stiftelse för Av stiftelsens årliga avkastning skall 95% reumatikervård i södra Kalmar län användas till hjälp/vård av reumatiker- Landstinget i Kalmar län, Box 601 sjuka personer inom dåvarande Kalmar KALMAR läns södra landstingsområde. Resterande 5% av årliga avkastningen skall innehållas och tillföras stiftelsens kapital till dess detta blivit dubbelt så stort som vid starten. Därefter utdelas hela avkastningen för angivet ändamål. Arvid och Anna Ahls stiftelse för Av stiftelsens årliga avkastning skall 95% blinda och synskadade inom södra användas till hjälp/vård för blinda/syn- Kalmar läns landsting skadade personer inom dåvarande Kal- Landstinget i Kalmar län, Box 601 mar läns södra landstingsområde. Res KALMAR terande 5% av årliga avkastningen skall innehållas och tillföras stiftelsens kapital till dess detta blivit dubbelt så stort som vid starten. Därefter utdelas hela avkastningen för angivet ändamål. Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS- Av stiftelsens årliga avkastning skall 95% sjuka och polioskadade personer inom användas till hjälp/vård av MS-sjuka/posödra Kalmar läns landsting, lioskadade från dåvarande Kalmar läns Landstinget i Kalmar län, Box 601 södra landstingsområde. Resterande 5% KALMAR av årliga avkastningen skall innehållas och tillföras stiftelsens kapital till dess detta blivit dubbelt så stort som vid starten. Därefter utdelas hela avkastningen för angivet ändamål. Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka, Västerviks sjukhus, VÄSTERVIK Att i nära anslutning till medicinsk forskning främja vården av reumatiskt sjuka inom Kalmar läns norra hälso- och sjukvårdsdistrikt på så sätt, att stiftelsens verksamhet blir gagnelig. Av stiftelsens medel må endast den årliga avkastningen med avdrag av förvaltningskostnader användas för utbetalning i enlighet med stiftelsens ändamål. Stiftelsens kapital skall sålunda behållas och får icke skingras av styrelsen. Vad som av den avkastning, som tillfallit stiftelsen visst år, icke funnit användning för det avsedda ändamålet skall tilläggas stiftelsens kapital och därefter anses som del av detta. Östens minne, Västerviks sjukhus Avkastningen skall användas för bestri VÄSTERVIK dande av sådana utgifter för patienternas på Västerviks sjukhus, psykiatriska klinikerna, bästa, som icke bestrides av allmänna medel, t ex för extraförplägnad vid helger, hjälp åt patient vid utskrivning. Sådan hjälp skall företrädesvis lämnas yngre patient. Skulle till följd av penningvärdets 18

19 Östens minne, forts. fall den årliga avkastningen av stiftelsens egendom komma att framstå som rin ga och icke ägnad att fylla den funktion som avses, äger stiftelsens styrelse att för angivna ändamål taga i anspråk jämväl stiftelsens kapital. Stiftelsen skall alltså icke nödvändigt bestå för all framtid. 19

20 14 FONDER FÖR GÖTALANDSREGIONEN Götalandsstiftelsen, Swedbank Box 632, JÖNKÖPING För flickor upp till 15 år, boende i Götaland och som saknar egna ekonomiska Tel möjligheter för deltagande i läger e d för personlig rekreation. 20

21 15 RIKSFONDER Allmänna arvsfonden Arvsfondsdelegationens kansli Box 2218, STOCKHOLM Barn och ungdoms vård och fostran samt, omsorg om handikappade. Allmänna barnhuset Kan ur Wennerqvistska fonden lämna vis- Box 3264 sa bidrag till handikappade barn och ung STOCKHOLM domar under 21 år. Allmänna barnbördshusets minnesfond Stöd vid vård av handikappade barn. Äv- Box 144 en handikappade mödrar. Åtgärder som SALTSJÖBADEN främjar integrering. Stiftelsen Henning & Greta Anderssons Understöd till sjuka, konvalescenter och minne, c/o SEB, Institutioner & Stiftelser invalider i hela riket. ST S5, Sveav. 8, STOCKHOLM Folke Bernadotte stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder c/o Britta Wallgren, Baggensgatan STOCKHOLM Utbildning av barn och ungdom med rörelsehinder. CP-barnens hjälpfond, Box 8026 Vissa bidrag till behövande CP-skadade STOCKHOLM (och andra rörelsehindrade) barn och ungdomar. Stiftelsen Clas Groschinskys minnes- Främja vård och uppfostran av barn, utöfond, Box va hjälpverksamhet bland behövande ål STOCKHOLM dersstigna, sjuka eller lytta. Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse Box STOCKHOLM Stiftelsen Sven Jerrings fond Box STOCKHOLM Främja barns eller ungdoms vård, behövande gamla, sjuka eller handikappade. Främja fysiskt och psykiskt missgynnade barns vård, fostran och utbildning. Linnea och Josef Carlssons stiftelse Bidrag till barn och ungdomar, dock före- Kronborgsgatan 2 C trädesvis CP-barn som pga sitt handikapp HELSINGBORG är i behov av eko nomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning (även till föräldrars rekreation). Bidrag ges inte till personer över 25 år. Handikappet skall i princip vara av neurologisk karaktär. Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts minne, c/o Advokatfirman Lorenius & Partners AB, Biblioteksgatan STOCKHOLM Kungaparets Bröllopsfond Kungliga slottet STOCKHOLM Bidrag till handikappade (rörelsehindrade) ungdomars utbildning. Hjälpverksamhet bland behövande, handikappad ungdom. 21

22 Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Box Bidrag ges bl a till bil, för att underlätta STOCKHOLM eget boende, sport- och fritidsaktiviteter, undervisning och utbildning samt främjande av livskvalitet. Stiftelsen Nils Ohlssons minne Främja utbildning av barn och ungdom, c/o SEB, Institutioner & Stiftelser ST S3 vilka är handikappade till följd av allvar STOCKHOLM liga syn-, tal- eller hörselskador. Sunnderdahls handikappfond Bidrag till behövande barn och ungdomar Fru Marias väg 17 både enskilda och organisationer - för ÄLVSJÖ fostran och utbildning av handikappade barn och ungdomar. Svenska Scoutförbundets stiftelse för blind och synsvag ungdom, Box SOLNA Svenska Scoutförbundets stiftelse för döva och hörselskadade barn, Box SOLNA Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade, c/o Bergström Knappekulla, VALDEMARSVIK Verka för blinda och synsvaga barns och ungdomars utbildning och fostran. Verka för döva och hörselskadade barns utbildning och uppfostran. Hjälpmedel som inte bekostas på annat sätt. Ledarhundsverksamhet. Sjuk- och hälsovård, bosättning, studieresor och rekreation. Stiftelsen Tysta skolan, Brahegatan 32 Bidrag till habiliterande verksamhet för STOCKHOLM döva och hörselskadade. Wennerqvistska fonden c/o Allmänna Barnhuset Box , STOCKHOLM Bidrag till invalidiserade, hjälpbehövande, barn och ungdomar under 21 år. 22

23 16 LOKALFÖRENINGAR AV MAJBLOMMANS RIKSFÖRBUND Algutsboda Alsterbro Arby Sara Jonsson Lillemor Ivansson Mona Nilsson Marknadsvägen 13 Binnaretorp 510 Pl ERIKSMÅLA ALSTERBRO LJUNGBYHOLM Bergkvara Borgholm Böda Lena Johansson Hans Mathson Anita Lönegård Hamngatan 12 Norra Långgatan 11 K Landsvägen Böda BERGKVARA BORGHOLM LÖTTORP Emmaboda Fagerhult Fliseryd Christine Ogenbrant Evald Pettersson Solveig Selegran Jeppogatan 3 Gästgivarevägen 29 Värlebo EMMABODA FAGERHULT RUDA Gullabo Gärdslösa Hultsfred Allan Sjölander Siv Axelsson Barbro Rendahl Hästmahult 2104 Ramsättarvägen 11 Storgatan GULLABO KÖPINGSVIK HULTSFRED Högby/Källa Järeda Kalmar M Matocka Sjöberg Lena Gustavsson Birgit Rütting Ålfiskaregatan 21 Storgatan 45 Esplanaden LÖTTORP JÄRNFORSEN KALMAR Karlstorp Kristdala Köpingsvik Els-Marie Tagesson Marianne Nicklasson Gunnel Ekholm Kulla Flädergatan 6 Hamnvägen MARIANNELUND KRISTDALA KÖPINGSVIK Lindsdal Lönneberga Målilla Karin Johansson Gerd Segerström Ann-Charlotte Weinfors Skattkammarvägen 25 Björkhaga Fabriksgatan KALMAR SILVERDALEN HULTSFRED Mönsterås Mörbylånga Mörlunda/Tveta Rolf Rosell Marianne Bjerleus Edna Johansson Vasebrink 6 Skräddaregatan 4 Barrstigen MÖNSTERÅS MÖRBYLÅNGA MÖRLUNDA Nybro/Madesjö Oskarshamn Persnäs/Föra Lizzie Carlsson Ingrid Swanberg Eivor Pettersson Postmakaregatan 4 Köpmangatan 24 B Gamla vägen NYBRO OSKARSHAMN LÖTTORP Påryd Påskallavik Rumskulla Mari Carlsson Malin Aronsson S Rinaldo McWilliams Runtorp 148 Påskallaviks scoutkår Mariannelundsvägen PÅRYD PÅSKALLAVIK VIMMERBY Söderåkra Södra Vi Tjust Ingrid Svensson Birgit Lyckman Charlotta G Wessman Böke 105 Ljunggatan 3 Tallgatan SÖDERÅKRA GULLRINGEN GAMLEBY 23

24 Torsås Trekanten Vimmerby C Ekström-Karlsson Kennet Artebranth Karin Bjarnegård T-ås Scoutkår, Salviag. 3 Gamla vägen Uvgatan TORSÅS TREKANTEN VIMMERBY Virserum Västervik Västra Ed Rolf Baumgardt Lars-Erik Gustavsson Ingela Ek Klockaregatan 3 Grytstigen 48 A Tinderedsvägen VIRSERUM VÄSTERVIK EDSBRUK Ålem Örsjö Dörby/Hossmo/Kläcke Karin Ljungberg Ann Ståhlberg Anette Nilsson Skogsvägen 19 Örsjä skola, Dalv. 11 Måleksvägen TIMMERNABBEN ÖRSJÖ KALMAR 24

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Kommun Postnr Postort Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Totalt 2010 andel småhus andel bostadsrätt andel hyresrätt Borgholm Borgholm

Kommun Postnr Postort Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Totalt 2010 andel småhus andel bostadsrätt andel hyresrätt Borgholm Borgholm Kommun Postnr Postort Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Totalt 2010 andel småhus andel bostadsrätt andel hyresrätt Borgholm 38731 Borgholm 181 29 331 541 33,5% 5,4% 61,2% Borgholm 38732 Borgholm 209 9 222 440

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFOND Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 SOCIALA FONDER Stiftelsen Erikssons- Esbjörnssons fond

Läs mer

Malmen Getingen Kalmarsund Bostad. Kvarnholmen, centrum. Kv Giraffen ( Maxi -OBS ) Butik. Kvarnholmen, centrum. Kvarnholmen, centrum

Malmen Getingen Kalmarsund Bostad. Kvarnholmen, centrum. Kv Giraffen ( Maxi -OBS ) Butik. Kvarnholmen, centrum. Kvarnholmen, centrum n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 0801 0880102 Malmen Getingen Kalmarsund 0880103 Varvsholmen 0880106 Kvarnholmen, övrig del 0880107 Kvarnholmen, centrum 0801 0880105 Kv Giraffen ( Maxi -OBS ) 0880107 Kvarnholmen,

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Avveckling av vissa donationsfonder

Avveckling av vissa donationsfonder 2015-09-14 RJL2015/1755 Regionledningskontoret Ekonomi Regionstyrelsen Avveckling av vissa donationsfonder Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta 1. avveckla 17 donationsfonder/stiftelser,

Läs mer

Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Ada Anderssons fond 1(10) Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande personer bosatta i Tölö, Kungsbacka kommun.

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2016

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2016 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) -03-14 Sammanställning över Sigtuna kommuns er Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/er som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond Kommunstyrelsen Stiftelsens ändamål är att genom bidragsverksamhet stödja dels fågellivet i Hallands län samt dels utsmyckningen och skötseln av Vinbergs kyrkogård

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

Postnummer Postort Kommun Antal Summa Befolkning över 20 år Andel

Postnummer Postort Kommun Antal Summa Befolkning över 20 år Andel Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCBom så kallade ROT-avdrag i samtliga postnummerområden i Kalmar län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år, där de med högst andel hamnar

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden

Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 17-2015 av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden Beslutade av bildningsnämnden 2015-06-09 48 Handläggare: Hanna Weidås 2 (5) Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska

Läs mer

ÅRE KOMMUNS DONATIONS-STIFTELSER

ÅRE KOMMUNS DONATIONS-STIFTELSER ÅRE KOMMUNS DONATIONS-STIFTELSER Reviderad 2010-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om stiftelser 2 Kommunstyrelsens stiftelser 3 Barn- och utbildningsnämndens stiftelser 5 Socialnämndens stiftelser 10

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016 Sista ansökningsdag: 2016-10-07 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Stiftelsen Syskonen Brolins donation Socialnämnden Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem.

Stiftelsen Syskonen Brolins donation Socialnämnden Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem. Stiftelsen Fågelfonden Kommunstyrelsen Den årliga avkastningen ställes till parkförvaltningens förfogande för utfordring vintertid av fåglar i Ätran vid Falkenberg med möjlighet att vid särskilt stränga

Läs mer

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Sidan 1 av 8 BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 8. Donationsfonder Sida Boxholms skolors samfond 2 Buréns donationsfond, gåvobrev 5 S. Appelmans donation 6 Sociala samfonden 7 Syskonen Holmqvists minnesfond

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Innehållsförteckning Sid Fonder med egen styrelse 2 Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 12 Närsjukvårdsstyrelsen 13

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål

FÖRTECKNING ÖVER STIFTELSER FÖRVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN I FALKENBERG. Stiftelsens namn Utdelande nämnd/styrelse Stiftelsens ändamål Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond Kommunstyrelsen Stiftelsens ändamål är att genom bidragsverksamhet stödja dels fågellivet i Hallands län samt dels utsmyckningen och skötseln av Vinbergs kyrkogård

Läs mer

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till!

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Hur man söker Fonder och stipendier Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Till dig... Med kärlek och tacksamhet vill jag skriva ner och dela med mig av min livserfarenhet

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2012

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2012 1 (5) -03-06 Sammanställning över Sigtuna kommuns er Sigtuna kommun kommer under maj månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/er som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning fattas av utbildnings-

Läs mer

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun Vad som gäller för att söka dessa kan man läsa under deras ändamål. Det finns en blankett på hemsidan man

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid.

Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid. Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid. 1. Stiftelsen Barnens Dag-fonden... 2 2. Stiftelsen Britta Falks Minnesfond... 3 3. Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons fond... 3 1 1. Stiftelsen Barnens

Läs mer

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 T..L Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: 802403-4103 Årsredovisning för år 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 I stadgarna för stiftelsen Syskonen August och Viktoria

Läs mer

Fullmäktigeledamöter

Fullmäktigeledamöter Fullmäktigeledamöter 2016 Länsförsäkringar län Vi är kundägda och det är genom fullmäktige som du som kund kan vara med och påverka bolagets verksamhet. Det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Med inriktning på cancerforskning Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid Sahlgrenska sjukhuset Nordea # 184 Stiftelsens ändamål är att stödja och främja cancerforskning

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Amanda och Albert Hjertqvists fond

Permutation av Stiftelsen Amanda och Albert Hjertqvists fond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Amanda och Albert Hjertqvists fond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder... 3 Stiftelsen Wallinska fonden... 8 Mathias Stenhammars fond... 10 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond... 12 Stiftelse

Läs mer

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland Landstinget förvaltar 82 stiftelser och fonder. En stiftelse är från början en donation antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Signe Ludvigssons donation

Permutation av Stiftelsen Signe Ludvigssons donation TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-19 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Signe Ludvigssons donation Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Trafikförändringar vid tabellskifte 10 december 2017

Trafikförändringar vid tabellskifte 10 december 2017 Sidan 1 (6) Trafikförändringar vid tabellskifte 10 december 2017 Söndagen den 10 december är det dags för tidtabellsskifte då görs förändringar i länets kollektivtrafik. Tidtabellsskiftet innebär en översyn

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2009 Maj 2010 Å R S R E D O V I S N I N G F O N D E R -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs

Läs mer

Tobaksavvänjare i Kalmar län

Tobaksavvänjare i Kalmar län Tobaksavvänjare i Kalmar län På landstingets hälsocentraler, inom sluten vården, psykiatrin och på privata mottagningar med landstingsavtal finns utbildade tobaksavvänjare som kan ge råd och stöd till

Läs mer

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland Landstinget förvaltar 46 stiftelser och fonder. En stiftelse är från början en donation antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

Trafikupphandling 2017 Redovisning 12 april -2016

Trafikupphandling 2017 Redovisning 12 april -2016 Trafikupphandling 2017 Redovisning 12 april -2016 Uppdraget Att genomföra upphandlingen av expressbusstrafik, landsbygdstrafik, stadstrafik, närtrafik och skoltrafik samt en viss del fordon för servicetrafik

Läs mer

Bidrag till Rumiadagar 12-14 maj 1995

Bidrag till Rumiadagar 12-14 maj 1995 1995-03-27 1 Kommunstyrelsen Au 169 Bidrag till Rumiadagar 12-14 maj 1995 Ett flertal föreningar från Hultsfreds kommun inom utbildning, miljövård, kultur och idrott har upprättat vänortskontakter med

Läs mer

Kommunens rutiner för hantering av stiftelser

Kommunens rutiner för hantering av stiftelser Revisionsrapport Kommunens rutiner för hantering av stiftelser Finspångs kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4

Läs mer

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ Förteckning över sökbara medel per fond och särskilda stiftelseföreskrifter 2015 Stiftelsenummer Stiftelse Område Extern Hälsofonden Medicinsk och vårdvetenskaplig

Läs mer

Roger Nyman (V), ersättare Christian Nordin Olsson (SD), insynsplats Majlis Johansson, kommunsekreterare

Roger Nyman (V), ersättare Christian Nordin Olsson (SD), insynsplats Majlis Johansson, kommunsekreterare Kommunstyrelsen 2013-05-06 1 (22) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-05-06 klockan 14.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Joakim Klasson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M) Pontus

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Kälmär lä n

Vä lfä rdstäppet Kälmär lä n Kalmar län Vä lfä rdstäppet Kälmär lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Trafikförändringar vid tabellskifte 13 december 2015

Trafikförändringar vid tabellskifte 13 december 2015 Sidan 1 (6) Trafikförändringar vid tabellskifte 13 december 2015 Söndagen den 13 december är det dags för tidtabellsskifte då görs ett flertal förändringar i länets kollektivtrafik. En av de större förändringarna

Läs mer

STIFTELSER 2008-12-31

STIFTELSER 2008-12-31 STIFTELSER 2008-12-31 Förvaltade av Hedemora kommun Innehåll Sid. Stiftelser disponerade av kommunstyrelsen... 1 Stiftelser disponerade av kulturnämnden... 5 Stiftelser disponerade av barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Övertagande av donationsstiftelser

Övertagande av donationsstiftelser Utlåtande 2009:35 RI (Dnr 149-2093/2008) Övertagande av donationsstiftelser Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Staden övertar från Stockholms läns landsting förvaltaransvaret

Läs mer

Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening

Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening 1 Hörselskadades distrikt i Stockholms län ATT SÖKA BIDRAG Hörselskadades Riksförbund erhåller statliga bidrag. Distriktet erhåller landstingsbidrag. Föreningen

Läs mer

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4 2012-05-23 Fonder Tips på fonder som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man ska söka pengar från en fond. Hjärnskadecenter Box 17056 104 62 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond organisationsnummer 823000-0534 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond Organisationsnummer 823000-0534 Årsredovisning för år 2015 Förvaltaren för stiftelsen avger

Läs mer

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond

Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Tillgänglighet Primärvården. Höst 2012

Tillgänglighet Primärvården. Höst 2012 Tillgänglighet Primärvården Höst 2012 Telefontillgänglighet Antal telefonsamtal Antal vårdcentraler Typ av telefonisystem Antal offentliga - privata vårdcentraler Beskrivning av telefonsamtal för rådgivning

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Lokala trafikföreskrifter i Kalmar län beslutade den 29 oktober 2009 (dnr 258-9814-09) 08FS 2009:66 Utkom från trycket den 30 oktober 2009 Hultsfreds kommun

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2014-08-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse 2014-08-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Kallelse 2014-08-13 KALLELSE Datum 2014-07-31 1(1) Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Isaac Tham Omsorgsnämndens arbetsutskott,

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid Att bidra till en bättre stad Donation till förmån för Göteborgs framtid 2 Donationernas stad Göteborgarnas generositet och vilja att göra något bra för andra har satt tydliga spår i samhället. Det är

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor PM Antagna av regionfullmäktige 2001-03-06, 55 Juridiska avdelningen Referens Datum Diarienummer Björn Ahlberg 2001-01-15 98-2001 Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering

Läs mer

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till förvärvsarbetande kvinnor, födda och bosatta i Göteborg, med mindre goda inkomster. Ansökan

Läs mer

Företagsamheten 2017 Kalmar län

Företagsamheten 2017 Kalmar län Företagsamheten 2017 Kalmar län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.44-15.00 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Anneli Roos

Läs mer

STIFTELSER

STIFTELSER STIFTELSER 2015-12-31 Förvaltade av Hedemora kommun Innehåll Sid. Stiftelser disponerade av kommunstyrelsen... 1 Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden... 4 Stiftelser disponerade av bildningsnämnden...

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond

Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-24 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donationsfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Räkenskapssammanställning för 2013 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2014-204

Räkenskapssammanställning för 2013 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2014-204 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 131 Räkenskapssammanställning för 2013 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2014-204 KS

Läs mer

Årsredovisning av donationsmedel

Årsredovisning av donationsmedel 1(3) Datum Diarienummer 2013-05-07 RS130145 Martin Hansson, Avdelningschef Ekonomiservice - Regionservice 035-13 48 00, martin.hansson@regionhalland.se Regionstyrelsen Årsredovisning av donationsmedel

Läs mer

Hälsoval. Sofia Hartz

Hälsoval. Sofia Hartz Hälsoval Sofia Hartz Hälsovalsåret 2015 Ny patientlag Överums läkarhus och Norra Ölands läkarmottagning avslutade sina avtal Gamleby HC öppnade ny filial i Överum 3/9 Kvalitets och förbättringsarbete Förändrad

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2000. Meddelande 2001:24 När får jag mitt bistånd? - Ej verkställda domar och beslut enligt

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-07-04 ON 2012/0087 0480-45 35 05 Omsorgsnämnden Samverkansöverenskommelse med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

BUSS 1 START I VÄSTERVIK

BUSS 1 START I VÄSTERVIK BUSS 1 START I VÄSTERVIK Onsdagen 2 april: Kl. 07:00 Västervik Resecentrum. Kl. 08:00 Vimmerby Resecentrum Kl. 08:20 Hultsfreds Resecentrum Kl. 09:00 Högsby Resecentrum Kl. 09:30 Åseda Station ( Uppvidinge

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden

Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-09-23 KS 2014/0131 50111 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att hos

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26

Socialnämnden 2013-06-26 161 Delegationsbeslut... 2 162 Delgivningar... 3 163 Information från Integrationsenheten... 4 164 Fördelning av avkastning från samlade fondmedel... 5 165 Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret

Läs mer

Dialogmöte i Karlskrona november 2014

Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Har mobiltelefon 2014 Mobiltelefon 100% 98% 100% 100% 100% 99% 97% 97% 97% 90% 80% 90% 81% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 2% 11% 0% 3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 16-25

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Kalmar län

Regelförenkling på kommunal nivå. Kalmar län Regelförenkling på kommunal nivå län En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 88% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Kalmar län;

Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Kalmar län; Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Kalmar län; beslutade den 13 maj 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 13 vägmärkesförordningen

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2001. Meddelande 2002:13 När får jag mitt bistånd? (II) - Ej verkställda domar och beslut

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Alla kan vara vinnare!

Alla kan vara vinnare! Stipendier & priser Alla kan vara vinnare! Skola, förening, föreningspersoner, personer i näringsliv eller privatpersoner. Välkommen att nominera stipendiater och söka priser. I år delas priser och stipendier

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

"DÖDERHULTSTRÄFFEN"

DÖDERHULTSTRÄFFEN Sida 1 av 5 "DÖDERHULTSTRÄFFEN" 2011-09-11 ARRANGÖRER DÖDERHULTS PK o HÖGSBY PK Klass C1 1 Senad Kuljuh Emmmaboda PK 5 6 6 6 4 4 5 4 40 28 13 68 B 250 2 Mattias Nilsson Nybro PK 5 4 4 6 5 6 4 6 40 27 11

Läs mer