Funktionshinderrådet i Kalmar läns FONDKATALOG. Förteckning över fonder ur vilka människor med olika funktionsnedsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionshinderrådet i Kalmar läns FONDKATALOG. Förteckning över fonder ur vilka människor med olika funktionsnedsättningar"

Transkript

1 Funktionshinderrådet i Kalmar läns FONDKATALOG Förteckning över fonder ur vilka människor med olika funktionsnedsättningar kan söka medel utgiven av Funktionshinderrådet i Kalmar län Landstingets handikappfunktion Mars 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Borgholms kommun 3 2 Emmaboda kommun 4 3 Hultsfreds kommun 5 4 Högsby kommun 6 5 Kalmar kommun Mönsterås kommun 9 7 Mörbylånga kommun 10 8 Nybro kommun 11 9 Oskarshamns kommun Torsås kommun Vimmerby kommun Västerviks kommun Landstingets i Kalmar län donationsfonder Fonder för Götalandsregionen Riksfonder Lokalkommittéer av Första majblommans riksförbund

3 1 BORGHOLMS KOMMUN Ebba och Arthur Johanssons donationsfond Borgholms kommun Box BORGHOLM Borgholms kommuns sociala samfond Box BORGHOLM Maria Nilssons fond BREDSÄTRA Understöd till fattiga och sjuka i Borgholms stad. Till stöd åt åldringar, sjuka, handikappade eller andra behövande inom kommunen. Till församlingens sjuka och fattiga, som efter styrelsens beprövande äro i största behov av hjälp. 3

4 2 EMMABODA KOMMUN Social samfond i Emmaboda kommun Grundskolesamfond i Emmaboda kommun Rektor Albin och Fru Lisa Rydströms stipendiefond Till behövande i kommunen. 1. Till belöning och uppmuntran till elev i enskilt ämne. 2. Till fortsatta studier. Stipendier till fortsatt utbildning utöver grundskolan. För ytterligare upplysningar angående ovanstående fonder hänvisas till kommunens socialnämnd. 4

5 3 HULTSFREDS KOMMUN Hultsfreds kommuns sociala samfond Understöd till i Hultsfred kommun bosatta gamla, Hultsfreds kommun handikappade och behövande minder HULTSFRED åriga barn,t ex semesterresor för handikappade eller sjuka barns deltagande i skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, bidrag för uppmuntran av familjemedlemmar som vårda handikappade och sjuka. Irene Engdahls samfond Hultsfreds kommun HULTSFRED Skolsamfonden Barn- och utbildningsnämnden Hultsfreds kommun HULTSFRED Högrudafonden Barn- och utbildningsnämnden Hultsfreds kommun HULTSFRED Se Hultsfreds kommuns sociala samfond. Stipendier till studerande. Hjälp till studier för boende inom Järeda församling. 5

6 4 HÖGSBY KOMMUN Högsby kommuns omsorgssamfond Till invånare i Högsby kommun, för åtgär- Kommunstyrelsen der avseende omsorg och uppmuntran åt HÖGSBY behövande personer som är sjuka, gamla, handikappade eller minderåriga barn. Högsby kommuns skolsamfond Utdelningen skall komma elever vid kom- Skolkontoret munens grundskola och/eller gymnasie HÖGSBY skola tillgodo. Utdelningen skall företrädesvis användas för: - belöning eller uppmuntran åt elev, som visar goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit - belöning till elev som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid respek-tive skola eller åt gymnastik och idrott - stipendier för fortsatt utbildning - hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands - studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål - förvärv av material m m. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. 6

7 5 KALMAR KOMMUN Kalmar kommuns samfond I Kalmar kommuns samfond II Kalmar kommuns samfond III Kalmar kommuns samfond IV Kalmar kommuns samfond V Edwin Anderssons donationsfond Frimanska fonden Amanda och Albert Hjertqvists Johan Jeanssons understödsfond P A Jonssons donationsfond Signe Ludvigssons fond Bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov. Bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov med företräde för änkor eller ogifta kvinnor eller för barn. Bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov med företräde för löntagare i låglönegrupp eller änkor eller barn efter sådana löntagare. Bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov med företräde för egna företagare eller änkor/ barn efter egna företagare. Till välgörande ändamål eller allmännyttigt ändamål. I den mån avkastningen användes för välgörande ändamål skall den utdelas till personer med små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov. Till i Kalmar bosatta medellösa köpmän eller änkor och barn efter köpmän eller personer, som huvudsakligen sysslat med handel och sjöfart, med företräde för dem som varit anställda hos AB J Bruun. Poster om 300 kronor till behövande personer i samhället. Åt en eller flera i Kalmar kyrkoskrivna personer, understödsfond som behöver ekonomisk hjälp för vård och lindring av reumatisk åkomma. Ingen inskränkning får för den skull ske i personens rätt till ersättning av allmänna medel. Halvårsvis till fattiga. Donatorernas släktingar eller tjänare eller andra, som varit i deras arbete bör bli ihågkomna om de skulle komma i nöd. Till i Åby socken bosatta fattiga arbetarfamiljer med många barn och pengarna äro avsedda att användas till anskaffandet av kläder åt de yngsta barnen till julen. Till behövande personer mantalsskrivna inom dåvarande Förlösa kommuns gränser år Wollinska fonden Till behövande i poster om förslagsvis 100 till högst 500 kronor. 7

8 Hjalmar Appeltoffts donationsfond Dahmska fonden Syskonen Karlbergs donationsfond Aug Peterssons donationsfond Axel Åkessons donationsfond Till behövande personer inom staden, vilka icke åtnjuta allmänt understöd. Till i Kalmar kommun boende personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov, med företräde för änkor och ogifta kvinnor samt män över 50 år. Till hjälp och vård åt åldersstigna sjuka eller lytta hantverkare eller handlare i Kalmar med företräde för sådana som varit verksamma i skobranschen. Till välgörande eller allmännyttiga ändamål i f d Ljungby kommun. Till verksamhet bland barn och ungdom, åldersstigna sjuka och andra som är i behov av särskild omvårdnad inom Ljungby församling. 8

9 6 MÖNSTERÅS KOMMUN Mönsterås sociala samfond Disponibel avkastning skall användas till Box 54 stöd åt behövande inom kommunen. Av MÖNSTERÅS kastningen får dock inte användas för att täcka kostnader som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Beslutas av socialnämnden. Elfströmska donationen Bidrag till handikappade barn och ung- Mönsterås kommun domar boende i Mönsterås kommun i ål- Box 54 dern 5-18 år. Bl a lägervistelse, fritidsverk MÖNSTERÅS samhet, terapeutisk verksamhet m m. Bidrag ges till ungdomar från hela nuvarande Mönsterås kommun. 9

10 7 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Amalia Johanssons m fl samfond Kyrkorådet i Mörbylånga MÖRBYLÅNGA Understöd till behövande inom Mörbylånga församling. Stiftelsen Anderssons samfond Den årliga avkastningen ska sedan 1/10 lagts till kapitalet, användas enligt beslut av socialnämnden till sådant stöd åt åldringar, sjuka, handikappade el ler andra behövande inom kommunen som inte ska ombesörjas av det allmänna. 10

11 8 NYBRO KOMMUN Nybro omsorgssamfond Till omsorg och uppmuntran åt behö- Kommunstyrelsen vande såsom sjuka, gamla eller handikap NYBRO pade inom kommunen för t ex vuxenutning, kulturell verksamhet, rehabiliteringsverksamhet, hjälpmedel, verktyg, handikappidrott... Frans Olssons fond Till äldre arbetsoförmögna, handikappade Kommunstyrelsen och deras familjer samt för inköp av hjälp NYBRO medel eller verktyg åt behövande. Utdelningen får även användas för anslag till föreningar för verksamhet bland sjuka, gamla eller handikappade. Nybro-Madesjö Majblommekommittés 1. Till skolungdom vid långvarig sjukfond dom i sådana fall där försäkring eller Kommunkontoret social hjälp är otillräcklig. I första hand NYBRO avses här tbc-sjukdom. Bidraget kan även avse hela eller del av kostnad till rekreationsresa. 2. Till elever som lider av handikapp, såsom rörelsehindrade, syn- eller hörselskadade eller elever behäftade med andra kroniska defekter. 3. Bidrag kan även utgå till handikappade elever, där kollegiet i rent studiestimulerande syfte vill ge någon uppmuntran. Likaledes kan bidrag få lämnas till rent fysisk fostran. I första hand skall dock önskemålen enligt ovan punkt 1 och 2 komma i fråga. 11

12 9 OSKARSHAMNS KOMMUN Oskarshamns kommuns omsorgsfond Till omsorg och uppmuntran åt sjuka, Kommunstyrelsen gamla eller handikappade och åt behövan- Box 706 de minderåriga barn i Oskarshamns kom OSKARSHAMN mun - vuxenutbildning åt handikappade och sjuka - kulturell verksamhet åt handikappade och sjuka - kollektiva studieutflykter och semesterresor för handikappade och sjuka - bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg för handikappade och sjuka - åtgärder eller bidrag för uppmuntran av familjemedlemmar (motsvarande) som vårdar handikappade eller sjuka - handikappidrott - anslag till föreningar för åtgärder av ovan angivet slag. S J Robacks donationsfond Kommunstyrelsen Box OSKARSHAMN D:o i Misterhults och Figeholms förutvarande kommuner. Fritz Fritzéns fond Till att bistå invalidiserade personer i fö- Kommunstyrelsen rutvarande Oskarshamns stad med bidrag Box 706 till vårdkostnader, inköp av invalidvagnar OSKARSHAMN eller andra hjälpmedel samt till inköp av verktyg. Personer, som invalidiserats genom polio, skall därvid äga företräde. Syskonen Nilssons minnesfond Avkastningen av denna fond ska dispone- Kommunstyrelsen ras till hjälp åt hjärt- och astmasjuka inom Box 706 Oskarshamns kommun, företrädesvis så OSKARSHAMN dana boende inom Misterhults församling. August Svenssons & Sven Olssons Utdelningen ska gå till personer i Oskarsminnesfond hamns kommun med företräde för Mis- Kommunstyrelsen terhult som av olika skäl bedöms ha be- Box 706 hov av stöd och uppmuntran (vård, bid OSKARSHAMN rag till studier, resor m m). Hulda Wingrens fond Till gåvor eller åtgärder, omsorg och upp- Kyrkorådet muntran åt sjuka, gamla eller handikap- Östra torggatan 15 pade och åt behövande minderåriga barn i OSKARSHAMN Oskarshamns församling. I för sta hand skall synskadade ihågkommas. Samfond för vidgad diakoni Kyrkorådet Östra torggatan OSKARSHAMN Understöd till behövande sjuka, gamla, handikappade barn och övriga behövande. 12

13 10 TORSÅS KOMMUN Lilly Svenssons donationsfond Syskonen Johanssons stipendiefond Axel Svensson äldreomsorgsfond Socialvårdens samfond Utdelas till kommunens hjälpbehövande i främsta rummet sjuka, varvid utdelningen skall ske vid jul. Förvaltas av kyrkorådet i Torsås församling. Till ungdomar år, mantalsskrivna i Torsås kommun, för eftergymnasial utbildning. Främja åldrings- och sjukvård inom Torsås kommun. Fonden skall enligt testamentet vara tömd vid 2008 års utgång. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden skall en gång om året utdelas till personer/familjer inom Torsås kom mun som på grund av sjukdom, ålderdom eller svag ekonomi är i behov av extra hjälp och uppmuntran. 13

14 11 VIMMERBY KOMMUN Samfonden av Vimmerbydonationer för Till förmån för behövande personer med fysiskt, socialvårdande ändamål psykiskt, ekonomiskt eller socialt handi- Socialnämnden kapp inom Vimmerby kommun. Ändamå VIMMERBY let skall vara vård, behandling, utbildning, rehabilitering eller rekreation. Samfonden för stipendier till studerande Barn- och ungdomsnämnden VIMMERBY Fil dr E Wahlgrens fond Barn- och ungdomsnämnden VIMMERBY 14

15 12 VÄSTERVIKS KOMMUN Västerviks omsorgssamfond Kommunstyrelsen Box VÄSTERVIK Åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla eller handikappade. J A L Carlssons donationsfond Utbetalas till fattiga, den eller de mest lyt- Socialnämnden ta eller vanlottade inom kommunen, före- Box 12 trädesvis på Rödja ägor efter kommunal VÄSTERVIK stämmans bestämmelse (1882). För ytterligare upplysningar angående fonder hänvisas till fondförvaltningen, Västerviks kommun. 15

16 13 LANDSTINGET I KALMAR LÄNS DONATIONSFONDER Samfonden för patienter vid Länssjuk- Disponibel avkastning skall användas huset i Kalmar, Länssjukhuset i Kalmar för patienter vid Länssjukhuset i Kalmar KALMAR enligt följande: a) som bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta. Avkastningen av samfonden får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. Samfonden för patienter vid Västerviks Disponibel avkastning skall användas för Sjukhus, Västerviks sjukhus patienter vid Västerviks sjukhus enligt föl VÄSTERVIK jande: a) som bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, 16

17 Disponibel avkastning skall användas för patienters och personals trevnad vid Norra klinikerna vid Västerviks sjukhus. Av- kastningen får icke användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning skall lämplig hänsyn tagas till de i samfonden ingående donationerna. Samfonden för patienter vid Västerviks sjukhus forts. Samfonden för patienter vid Oskarshamns sjukhus, Oskarshamns sjukhus, OSKARSHAMN Trivselsamfonden för patienter och personal vid Norra klinikerna vid Västerviks sjukhus, Västerviks sjukhus, VÄSTERVIK e) till täckande av kostnader för konvales- centvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta. Avkastningen av samfonden får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. Disponibel avkastning skall användas för patienter vid Oskarshamns sjukhus en- ligt följande: a) som bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta. Avkastningen av samfonden får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. 17

18 Arvid och Anna Ahls stiftelse för Av stiftelsens årliga avkastning skall 95% reumatikervård i södra Kalmar län användas till hjälp/vård av reumatiker- Landstinget i Kalmar län, Box 601 sjuka personer inom dåvarande Kalmar KALMAR läns södra landstingsområde. Resterande 5% av årliga avkastningen skall innehållas och tillföras stiftelsens kapital till dess detta blivit dubbelt så stort som vid starten. Därefter utdelas hela avkastningen för angivet ändamål. Arvid och Anna Ahls stiftelse för Av stiftelsens årliga avkastning skall 95% blinda och synskadade inom södra användas till hjälp/vård för blinda/syn- Kalmar läns landsting skadade personer inom dåvarande Kal- Landstinget i Kalmar län, Box 601 mar läns södra landstingsområde. Res KALMAR terande 5% av årliga avkastningen skall innehållas och tillföras stiftelsens kapital till dess detta blivit dubbelt så stort som vid starten. Därefter utdelas hela avkastningen för angivet ändamål. Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS- Av stiftelsens årliga avkastning skall 95% sjuka och polioskadade personer inom användas till hjälp/vård av MS-sjuka/posödra Kalmar läns landsting, lioskadade från dåvarande Kalmar läns Landstinget i Kalmar län, Box 601 södra landstingsområde. Resterande 5% KALMAR av årliga avkastningen skall innehållas och tillföras stiftelsens kapital till dess detta blivit dubbelt så stort som vid starten. Därefter utdelas hela avkastningen för angivet ändamål. Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka, Västerviks sjukhus, VÄSTERVIK Att i nära anslutning till medicinsk forskning främja vården av reumatiskt sjuka inom Kalmar läns norra hälso- och sjukvårdsdistrikt på så sätt, att stiftelsens verksamhet blir gagnelig. Av stiftelsens medel må endast den årliga avkastningen med avdrag av förvaltningskostnader användas för utbetalning i enlighet med stiftelsens ändamål. Stiftelsens kapital skall sålunda behållas och får icke skingras av styrelsen. Vad som av den avkastning, som tillfallit stiftelsen visst år, icke funnit användning för det avsedda ändamålet skall tilläggas stiftelsens kapital och därefter anses som del av detta. Östens minne, Västerviks sjukhus Avkastningen skall användas för bestri VÄSTERVIK dande av sådana utgifter för patienternas på Västerviks sjukhus, psykiatriska klinikerna, bästa, som icke bestrides av allmänna medel, t ex för extraförplägnad vid helger, hjälp åt patient vid utskrivning. Sådan hjälp skall företrädesvis lämnas yngre patient. Skulle till följd av penningvärdets 18

19 Östens minne, forts. fall den årliga avkastningen av stiftelsens egendom komma att framstå som rin ga och icke ägnad att fylla den funktion som avses, äger stiftelsens styrelse att för angivna ändamål taga i anspråk jämväl stiftelsens kapital. Stiftelsen skall alltså icke nödvändigt bestå för all framtid. 19

20 14 FONDER FÖR GÖTALANDSREGIONEN Götalandsstiftelsen, Swedbank Box 632, JÖNKÖPING För flickor upp till 15 år, boende i Götaland och som saknar egna ekonomiska Tel möjligheter för deltagande i läger e d för personlig rekreation. 20

21 15 RIKSFONDER Allmänna arvsfonden Arvsfondsdelegationens kansli Box 2218, STOCKHOLM Barn och ungdoms vård och fostran samt, omsorg om handikappade. Allmänna barnhuset Kan ur Wennerqvistska fonden lämna vis- Box 3264 sa bidrag till handikappade barn och ung STOCKHOLM domar under 21 år. Allmänna barnbördshusets minnesfond Stöd vid vård av handikappade barn. Äv- Box 144 en handikappade mödrar. Åtgärder som SALTSJÖBADEN främjar integrering. Stiftelsen Henning & Greta Anderssons Understöd till sjuka, konvalescenter och minne, c/o SEB, Institutioner & Stiftelser invalider i hela riket. ST S5, Sveav. 8, STOCKHOLM Folke Bernadotte stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder c/o Britta Wallgren, Baggensgatan STOCKHOLM Utbildning av barn och ungdom med rörelsehinder. CP-barnens hjälpfond, Box 8026 Vissa bidrag till behövande CP-skadade STOCKHOLM (och andra rörelsehindrade) barn och ungdomar. Stiftelsen Clas Groschinskys minnes- Främja vård och uppfostran av barn, utöfond, Box va hjälpverksamhet bland behövande ål STOCKHOLM dersstigna, sjuka eller lytta. Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse Box STOCKHOLM Stiftelsen Sven Jerrings fond Box STOCKHOLM Främja barns eller ungdoms vård, behövande gamla, sjuka eller handikappade. Främja fysiskt och psykiskt missgynnade barns vård, fostran och utbildning. Linnea och Josef Carlssons stiftelse Bidrag till barn och ungdomar, dock före- Kronborgsgatan 2 C trädesvis CP-barn som pga sitt handikapp HELSINGBORG är i behov av eko nomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning (även till föräldrars rekreation). Bidrag ges inte till personer över 25 år. Handikappet skall i princip vara av neurologisk karaktär. Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts minne, c/o Advokatfirman Lorenius & Partners AB, Biblioteksgatan STOCKHOLM Kungaparets Bröllopsfond Kungliga slottet STOCKHOLM Bidrag till handikappade (rörelsehindrade) ungdomars utbildning. Hjälpverksamhet bland behövande, handikappad ungdom. 21

22 Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Box Bidrag ges bl a till bil, för att underlätta STOCKHOLM eget boende, sport- och fritidsaktiviteter, undervisning och utbildning samt främjande av livskvalitet. Stiftelsen Nils Ohlssons minne Främja utbildning av barn och ungdom, c/o SEB, Institutioner & Stiftelser ST S3 vilka är handikappade till följd av allvar STOCKHOLM liga syn-, tal- eller hörselskador. Sunnderdahls handikappfond Bidrag till behövande barn och ungdomar Fru Marias väg 17 både enskilda och organisationer - för ÄLVSJÖ fostran och utbildning av handikappade barn och ungdomar. Svenska Scoutförbundets stiftelse för blind och synsvag ungdom, Box SOLNA Svenska Scoutförbundets stiftelse för döva och hörselskadade barn, Box SOLNA Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade, c/o Bergström Knappekulla, VALDEMARSVIK Verka för blinda och synsvaga barns och ungdomars utbildning och fostran. Verka för döva och hörselskadade barns utbildning och uppfostran. Hjälpmedel som inte bekostas på annat sätt. Ledarhundsverksamhet. Sjuk- och hälsovård, bosättning, studieresor och rekreation. Stiftelsen Tysta skolan, Brahegatan 32 Bidrag till habiliterande verksamhet för STOCKHOLM döva och hörselskadade. Wennerqvistska fonden c/o Allmänna Barnhuset Box , STOCKHOLM Bidrag till invalidiserade, hjälpbehövande, barn och ungdomar under 21 år. 22

23 16 LOKALFÖRENINGAR AV MAJBLOMMANS RIKSFÖRBUND Algutsboda Alsterbro Arby Sara Jonsson Lillemor Ivansson Mona Nilsson Marknadsvägen 13 Binnaretorp 510 Pl ERIKSMÅLA ALSTERBRO LJUNGBYHOLM Bergkvara Borgholm Böda Lena Johansson Hans Mathson Anita Lönegård Hamngatan 12 Norra Långgatan 11 K Landsvägen Böda BERGKVARA BORGHOLM LÖTTORP Emmaboda Fagerhult Fliseryd Christine Ogenbrant Evald Pettersson Solveig Selegran Jeppogatan 3 Gästgivarevägen 29 Värlebo EMMABODA FAGERHULT RUDA Gullabo Gärdslösa Hultsfred Allan Sjölander Siv Axelsson Barbro Rendahl Hästmahult 2104 Ramsättarvägen 11 Storgatan GULLABO KÖPINGSVIK HULTSFRED Högby/Källa Järeda Kalmar M Matocka Sjöberg Lena Gustavsson Birgit Rütting Ålfiskaregatan 21 Storgatan 45 Esplanaden LÖTTORP JÄRNFORSEN KALMAR Karlstorp Kristdala Köpingsvik Els-Marie Tagesson Marianne Nicklasson Gunnel Ekholm Kulla Flädergatan 6 Hamnvägen MARIANNELUND KRISTDALA KÖPINGSVIK Lindsdal Lönneberga Målilla Karin Johansson Gerd Segerström Ann-Charlotte Weinfors Skattkammarvägen 25 Björkhaga Fabriksgatan KALMAR SILVERDALEN HULTSFRED Mönsterås Mörbylånga Mörlunda/Tveta Rolf Rosell Marianne Bjerleus Edna Johansson Vasebrink 6 Skräddaregatan 4 Barrstigen MÖNSTERÅS MÖRBYLÅNGA MÖRLUNDA Nybro/Madesjö Oskarshamn Persnäs/Föra Lizzie Carlsson Ingrid Swanberg Eivor Pettersson Postmakaregatan 4 Köpmangatan 24 B Gamla vägen NYBRO OSKARSHAMN LÖTTORP Påryd Påskallavik Rumskulla Mari Carlsson Malin Aronsson S Rinaldo McWilliams Runtorp 148 Påskallaviks scoutkår Mariannelundsvägen PÅRYD PÅSKALLAVIK VIMMERBY Söderåkra Södra Vi Tjust Ingrid Svensson Birgit Lyckman Charlotta G Wessman Böke 105 Ljunggatan 3 Tallgatan SÖDERÅKRA GULLRINGEN GAMLEBY 23

24 Torsås Trekanten Vimmerby C Ekström-Karlsson Kennet Artebranth Karin Bjarnegård T-ås Scoutkår, Salviag. 3 Gamla vägen Uvgatan TORSÅS TREKANTEN VIMMERBY Virserum Västervik Västra Ed Rolf Baumgardt Lars-Erik Gustavsson Ingela Ek Klockaregatan 3 Grytstigen 48 A Tinderedsvägen VIRSERUM VÄSTERVIK EDSBRUK Ålem Örsjö Dörby/Hossmo/Kläcke Karin Ljungberg Ann Ståhlberg Anette Nilsson Skogsvägen 19 Örsjä skola, Dalv. 11 Måleksvägen TIMMERNABBEN ÖRSJÖ KALMAR 24

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till!

Hur man söker Fonder och stipendier. Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Hur man söker Fonder och stipendier Tack för att du hittade hit och tog din tid till att läsa min ebok. Lycka till! Till dig... Med kärlek och tacksamhet vill jag skriva ner och dela med mig av min livserfarenhet

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Stiftelsen Syskonen Brolins donation Socialnämnden Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem.

Stiftelsen Syskonen Brolins donation Socialnämnden Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem. Stiftelsen Fågelfonden Kommunstyrelsen Den årliga avkastningen ställes till parkförvaltningens förfogande för utfordring vintertid av fåglar i Ätran vid Falkenberg med möjlighet att vid särskilt stränga

Läs mer

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun Vad som gäller för att söka dessa kan man läsa under deras ändamål. Det finns en blankett på hemsidan man

Läs mer

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder... 3 Stiftelsen Wallinska fonden... 8 Mathias Stenhammars fond... 10 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond... 12 Stiftelse

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor

Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Förteckning över SU:s stiftelser och gåvor Med inriktning på cancerforskning Stiftelsen Fonden för cancerforskning vid Sahlgrenska sjukhuset Nordea # 184 Stiftelsens ändamål är att stödja och främja cancerforskning

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

Roger Nyman (V), ersättare Christian Nordin Olsson (SD), insynsplats Majlis Johansson, kommunsekreterare

Roger Nyman (V), ersättare Christian Nordin Olsson (SD), insynsplats Majlis Johansson, kommunsekreterare Kommunstyrelsen 2013-05-06 1 (22) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-05-06 klockan 14.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Joakim Klasson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M) Pontus

Läs mer

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4 2012-05-23 Fonder Tips på fonder som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man ska söka pengar från en fond. Hjärnskadecenter Box 17056 104 62 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening

Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening Att söka bidrag lite tips till din hrf-förening 1 Hörselskadades distrikt i Stockholms län ATT SÖKA BIDRAG Hörselskadades Riksförbund erhåller statliga bidrag. Distriktet erhåller landstingsbidrag. Föreningen

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland Landstinget förvaltar 82 stiftelser och fonder. En stiftelse är från början en donation antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till förvärvsarbetande kvinnor, födda och bosatta i Göteborg, med mindre goda inkomster. Ansökan

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Kalmar län

Regelförenkling på kommunal nivå. Kalmar län Regelförenkling på kommunal nivå län En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 88% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan

Läs mer

BUSS 1 START I VÄSTERVIK

BUSS 1 START I VÄSTERVIK BUSS 1 START I VÄSTERVIK Onsdagen 2 april: Kl. 07:00 Västervik Resecentrum. Kl. 08:00 Vimmerby Resecentrum Kl. 08:20 Hultsfreds Resecentrum Kl. 09:00 Högsby Resecentrum Kl. 09:30 Åseda Station ( Uppvidinge

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Kallelse Rev. 2015-01-30 Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 08:00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén sekreterare Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20005 FA5 Värnamo 2221 2218 2044 2049 2116 2091 20006 FA6 Jönköping 4090 3978 3720 3704 3695 3618 20007 FA7 Vetlanda 2463 2223

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2015-153

Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2015-153 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 168 Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2015-153 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Här kommer ett antal frågor för att följa arbetet du gör tillsammans med din Case Manager. Dina synpunkter är viktiga!

Här kommer ett antal frågor för att följa arbetet du gör tillsammans med din Case Manager. Dina synpunkter är viktiga! Instruktioner till CM: Kopiera enkäten och be din klient att fylla i den vid ett av era första möten och därefter var 12:e månad och när CM-uppdraget avslutas. Skicka enkäten till Kerstin Lagerlund, Socialförvaltningen,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 )

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 14.55 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Solweig Gard (S) ersättare för Alexander

Läs mer

Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning"

Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2013-03-20 Barn- och ungdomsnämnden 23 Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning" Dnr BUN 2013/0133

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

GRAFISK MANUAL FÖR KALMAR LÄNS TRAFIK AB

GRAFISK MANUAL FÖR KALMAR LÄNS TRAFIK AB GRFISK MNUL FÖR KLMR LÄNS TRFIK B VRFÖR EN GRFISK MNUL? Viktigast för ett företag är vad det kan erbjuda sina kunder samt människorna som arbetar i det. Men även den grafiska formgivningen spelar stor

Läs mer

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Improvera AB, agentur för UC Marknadsinformation AB Kalmar kommun 2013 Information om 5 853

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna

Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna Stipendier och fonder för idrottsliga ändamål (uppgifterna är framtagna av Skånes Idrottsförbund, listan reviderades april -08. Skiljer uppgifterna mellan listan och internetadressen gäller uppgifterna

Läs mer

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2014

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2014 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2014 Företag: inkluderar juridiska formerna aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB), enskild näringsverksamhet (EN), ekonomiska föreningar, banker och försäkringsbolag.

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

Länsstyrelsen Kalmar län Övning Astrid 2013

Länsstyrelsen Kalmar län Övning Astrid 2013 Övningssambandskatalog Länsstyrelsen Kalmar län Denna katalog anger de kontaktuppgifter som är aktuella under övningsdagarna. Observera att kontaktuppgifter kan vara av tillfällig natur varför dessa inte

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

1995-03-14 1. Utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten

1995-03-14 1. Utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten 1995-03-14 1 Sven Gustavsson Laila Ekström Au 139 Utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten Nybro kommun inbjuder politiker och tjänstemän till en utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Plats Stadshuset, plan 4, Marstrand Tid Onsdagen den 3 juni kl. 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S)

Läs mer

Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden

Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-31 KS 2014/0921 50111 Kommunstyrelsen Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ärenden Lokal pott 2012 per kategori

Ärenden Lokal pott 2012 per kategori Ärenden Lokal pott 2012 per kategori Sökande Ändamål Kategori Sökt Beviljat Andel % Kommun Företagande Hultsfreds Handel Hultsfredsdagen företagande 5 000 5 000 Hultsfred Green Teens Take action contest

Läs mer

Näringslivsfakta 2014

Näringslivsfakta 2014 Näringslivsfakta 2014 Rapport av Improvera AB i Växjö - auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) Riktlinje för Samordnad individuell plan (SIP) I Kalmar län MÅL Den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen ska tillgodoses. Den enskilde ska få möjlighet

Läs mer

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Vårdnad, boende och umgänge - Uppföljning av ändringar i föräldrabalken - Meddelande 2001: 30 502-8004-01 Förord Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten för

Läs mer

2014-06-16 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport

2014-06-16 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport 2014-06-16 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014 Kortfattade beskrivningar Förvaltningssorterad rapport Innehållsförteckning Halmstads kommun Barn- och ungdomsnämndens stiftelser... 3 Stiftelsen Gustav E Falcks

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Vid protokollet Paul Petersons stiftelse styrelse Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Ur stadgarna: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Utbetalning Åhlen-stiftelsen

Ur stadgarna: Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Utbetalning Åhlen-stiftelsen Fonder, stiftelser och stipendier Det här sammanställningen samlar en del bra och spännande fonder, stiftelser och stipendier som Vi Unga skulle kunna ha användning av. Under varje rubrik finns en kort

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

2015-05-22 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2015. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport

2015-05-22 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2015. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport 2015-05-22 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2015 Kortfattade beskrivningar Förvaltningssorterad rapport Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens stiftelser... 3 Stiftelsen Gustav E Falcks stiftelse för

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond

Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond av år 1945 Förslag till beslut

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822)

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Motionären föreslår i sin motion att Landstinget i Östergötland ändrar reglerna för glasögonbidrag så att alla barn

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Sök bidrag. till scoutverksamheten

Sök bidrag. till scoutverksamheten 1 Sök bidrag till scoutverksamheten INNEHÅLL SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG 3 HITTA TÄNKBARA BIDRAGSGIVARE 4 SKRIV EN PROJEKTANSÖKAN 5 NÄR DU SKRIVER ANSÖKAN 6 NÄR BESKEDET KOMMER 7 Och om det inte blev några

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Näringslivsanalys 2007-2012

Näringslivsanalys 2007-2012 Näringslivsanalys 2007-2012 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd. Ryssby kommun) - reviderad

Permutation av Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd. Ryssby kommun) - reviderad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-01-21 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd. Ryssby kommun) - reviderad Förslag

Läs mer

Projektdeltagare per kommun:

Projektdeltagare per kommun: Projektdeltagare per kommun: Följande organisationer (företag och föreningar) är anmälda till projektet. Samtliga arrangerar publika evenemang i olika storlek och omfattning. Somliga arrangerar evenemang

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer