Funktionshinderrådet i Kalmar läns FONDKATALOG. Förteckning över fonder ur vilka människor med olika funktionsnedsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionshinderrådet i Kalmar läns FONDKATALOG. Förteckning över fonder ur vilka människor med olika funktionsnedsättningar"

Transkript

1 Funktionshinderrådet i Kalmar läns FONDKATALOG Förteckning över fonder ur vilka människor med olika funktionsnedsättningar kan söka medel utgiven av Funktionshinderrådet i Kalmar län Landstingets handikappfunktion Mars 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Borgholms kommun 3 2 Emmaboda kommun 4 3 Hultsfreds kommun 5 4 Högsby kommun 6 5 Kalmar kommun Mönsterås kommun 9 7 Mörbylånga kommun 10 8 Nybro kommun 11 9 Oskarshamns kommun Torsås kommun Vimmerby kommun Västerviks kommun Landstingets i Kalmar län donationsfonder Fonder för Götalandsregionen Riksfonder Lokalkommittéer av Första majblommans riksförbund

3 1 BORGHOLMS KOMMUN Ebba och Arthur Johanssons donationsfond Borgholms kommun Box BORGHOLM Borgholms kommuns sociala samfond Box BORGHOLM Maria Nilssons fond BREDSÄTRA Understöd till fattiga och sjuka i Borgholms stad. Till stöd åt åldringar, sjuka, handikappade eller andra behövande inom kommunen. Till församlingens sjuka och fattiga, som efter styrelsens beprövande äro i största behov av hjälp. 3

4 2 EMMABODA KOMMUN Social samfond i Emmaboda kommun Grundskolesamfond i Emmaboda kommun Rektor Albin och Fru Lisa Rydströms stipendiefond Till behövande i kommunen. 1. Till belöning och uppmuntran till elev i enskilt ämne. 2. Till fortsatta studier. Stipendier till fortsatt utbildning utöver grundskolan. För ytterligare upplysningar angående ovanstående fonder hänvisas till kommunens socialnämnd. 4

5 3 HULTSFREDS KOMMUN Hultsfreds kommuns sociala samfond Understöd till i Hultsfred kommun bosatta gamla, Hultsfreds kommun handikappade och behövande minder HULTSFRED åriga barn,t ex semesterresor för handikappade eller sjuka barns deltagande i skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, bidrag för uppmuntran av familjemedlemmar som vårda handikappade och sjuka. Irene Engdahls samfond Hultsfreds kommun HULTSFRED Skolsamfonden Barn- och utbildningsnämnden Hultsfreds kommun HULTSFRED Högrudafonden Barn- och utbildningsnämnden Hultsfreds kommun HULTSFRED Se Hultsfreds kommuns sociala samfond. Stipendier till studerande. Hjälp till studier för boende inom Järeda församling. 5

6 4 HÖGSBY KOMMUN Högsby kommuns omsorgssamfond Till invånare i Högsby kommun, för åtgär- Kommunstyrelsen der avseende omsorg och uppmuntran åt HÖGSBY behövande personer som är sjuka, gamla, handikappade eller minderåriga barn. Högsby kommuns skolsamfond Utdelningen skall komma elever vid kom- Skolkontoret munens grundskola och/eller gymnasie HÖGSBY skola tillgodo. Utdelningen skall företrädesvis användas för: - belöning eller uppmuntran åt elev, som visar goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit - belöning till elev som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid respek-tive skola eller åt gymnastik och idrott - stipendier för fortsatt utbildning - hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands - studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål - förvärv av material m m. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. 6

7 5 KALMAR KOMMUN Kalmar kommuns samfond I Kalmar kommuns samfond II Kalmar kommuns samfond III Kalmar kommuns samfond IV Kalmar kommuns samfond V Edwin Anderssons donationsfond Frimanska fonden Amanda och Albert Hjertqvists Johan Jeanssons understödsfond P A Jonssons donationsfond Signe Ludvigssons fond Bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov. Bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov med företräde för änkor eller ogifta kvinnor eller för barn. Bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov med företräde för löntagare i låglönegrupp eller änkor eller barn efter sådana löntagare. Bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov med företräde för egna företagare eller änkor/ barn efter egna företagare. Till välgörande ändamål eller allmännyttigt ändamål. I den mån avkastningen användes för välgörande ändamål skall den utdelas till personer med små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov. Till i Kalmar bosatta medellösa köpmän eller änkor och barn efter köpmän eller personer, som huvudsakligen sysslat med handel och sjöfart, med företräde för dem som varit anställda hos AB J Bruun. Poster om 300 kronor till behövande personer i samhället. Åt en eller flera i Kalmar kyrkoskrivna personer, understödsfond som behöver ekonomisk hjälp för vård och lindring av reumatisk åkomma. Ingen inskränkning får för den skull ske i personens rätt till ersättning av allmänna medel. Halvårsvis till fattiga. Donatorernas släktingar eller tjänare eller andra, som varit i deras arbete bör bli ihågkomna om de skulle komma i nöd. Till i Åby socken bosatta fattiga arbetarfamiljer med många barn och pengarna äro avsedda att användas till anskaffandet av kläder åt de yngsta barnen till julen. Till behövande personer mantalsskrivna inom dåvarande Förlösa kommuns gränser år Wollinska fonden Till behövande i poster om förslagsvis 100 till högst 500 kronor. 7

8 Hjalmar Appeltoffts donationsfond Dahmska fonden Syskonen Karlbergs donationsfond Aug Peterssons donationsfond Axel Åkessons donationsfond Till behövande personer inom staden, vilka icke åtnjuta allmänt understöd. Till i Kalmar kommun boende personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov, med företräde för änkor och ogifta kvinnor samt män över 50 år. Till hjälp och vård åt åldersstigna sjuka eller lytta hantverkare eller handlare i Kalmar med företräde för sådana som varit verksamma i skobranschen. Till välgörande eller allmännyttiga ändamål i f d Ljungby kommun. Till verksamhet bland barn och ungdom, åldersstigna sjuka och andra som är i behov av särskild omvårdnad inom Ljungby församling. 8

9 6 MÖNSTERÅS KOMMUN Mönsterås sociala samfond Disponibel avkastning skall användas till Box 54 stöd åt behövande inom kommunen. Av MÖNSTERÅS kastningen får dock inte användas för att täcka kostnader som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Beslutas av socialnämnden. Elfströmska donationen Bidrag till handikappade barn och ung- Mönsterås kommun domar boende i Mönsterås kommun i ål- Box 54 dern 5-18 år. Bl a lägervistelse, fritidsverk MÖNSTERÅS samhet, terapeutisk verksamhet m m. Bidrag ges till ungdomar från hela nuvarande Mönsterås kommun. 9

10 7 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Amalia Johanssons m fl samfond Kyrkorådet i Mörbylånga MÖRBYLÅNGA Understöd till behövande inom Mörbylånga församling. Stiftelsen Anderssons samfond Den årliga avkastningen ska sedan 1/10 lagts till kapitalet, användas enligt beslut av socialnämnden till sådant stöd åt åldringar, sjuka, handikappade el ler andra behövande inom kommunen som inte ska ombesörjas av det allmänna. 10

11 8 NYBRO KOMMUN Nybro omsorgssamfond Till omsorg och uppmuntran åt behö- Kommunstyrelsen vande såsom sjuka, gamla eller handikap NYBRO pade inom kommunen för t ex vuxenutning, kulturell verksamhet, rehabiliteringsverksamhet, hjälpmedel, verktyg, handikappidrott... Frans Olssons fond Till äldre arbetsoförmögna, handikappade Kommunstyrelsen och deras familjer samt för inköp av hjälp NYBRO medel eller verktyg åt behövande. Utdelningen får även användas för anslag till föreningar för verksamhet bland sjuka, gamla eller handikappade. Nybro-Madesjö Majblommekommittés 1. Till skolungdom vid långvarig sjukfond dom i sådana fall där försäkring eller Kommunkontoret social hjälp är otillräcklig. I första hand NYBRO avses här tbc-sjukdom. Bidraget kan även avse hela eller del av kostnad till rekreationsresa. 2. Till elever som lider av handikapp, såsom rörelsehindrade, syn- eller hörselskadade eller elever behäftade med andra kroniska defekter. 3. Bidrag kan även utgå till handikappade elever, där kollegiet i rent studiestimulerande syfte vill ge någon uppmuntran. Likaledes kan bidrag få lämnas till rent fysisk fostran. I första hand skall dock önskemålen enligt ovan punkt 1 och 2 komma i fråga. 11

12 9 OSKARSHAMNS KOMMUN Oskarshamns kommuns omsorgsfond Till omsorg och uppmuntran åt sjuka, Kommunstyrelsen gamla eller handikappade och åt behövan- Box 706 de minderåriga barn i Oskarshamns kom OSKARSHAMN mun - vuxenutbildning åt handikappade och sjuka - kulturell verksamhet åt handikappade och sjuka - kollektiva studieutflykter och semesterresor för handikappade och sjuka - bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg för handikappade och sjuka - åtgärder eller bidrag för uppmuntran av familjemedlemmar (motsvarande) som vårdar handikappade eller sjuka - handikappidrott - anslag till föreningar för åtgärder av ovan angivet slag. S J Robacks donationsfond Kommunstyrelsen Box OSKARSHAMN D:o i Misterhults och Figeholms förutvarande kommuner. Fritz Fritzéns fond Till att bistå invalidiserade personer i fö- Kommunstyrelsen rutvarande Oskarshamns stad med bidrag Box 706 till vårdkostnader, inköp av invalidvagnar OSKARSHAMN eller andra hjälpmedel samt till inköp av verktyg. Personer, som invalidiserats genom polio, skall därvid äga företräde. Syskonen Nilssons minnesfond Avkastningen av denna fond ska dispone- Kommunstyrelsen ras till hjälp åt hjärt- och astmasjuka inom Box 706 Oskarshamns kommun, företrädesvis så OSKARSHAMN dana boende inom Misterhults församling. August Svenssons & Sven Olssons Utdelningen ska gå till personer i Oskarsminnesfond hamns kommun med företräde för Mis- Kommunstyrelsen terhult som av olika skäl bedöms ha be- Box 706 hov av stöd och uppmuntran (vård, bid OSKARSHAMN rag till studier, resor m m). Hulda Wingrens fond Till gåvor eller åtgärder, omsorg och upp- Kyrkorådet muntran åt sjuka, gamla eller handikap- Östra torggatan 15 pade och åt behövande minderåriga barn i OSKARSHAMN Oskarshamns församling. I för sta hand skall synskadade ihågkommas. Samfond för vidgad diakoni Kyrkorådet Östra torggatan OSKARSHAMN Understöd till behövande sjuka, gamla, handikappade barn och övriga behövande. 12

13 10 TORSÅS KOMMUN Lilly Svenssons donationsfond Syskonen Johanssons stipendiefond Axel Svensson äldreomsorgsfond Socialvårdens samfond Utdelas till kommunens hjälpbehövande i främsta rummet sjuka, varvid utdelningen skall ske vid jul. Förvaltas av kyrkorådet i Torsås församling. Till ungdomar år, mantalsskrivna i Torsås kommun, för eftergymnasial utbildning. Främja åldrings- och sjukvård inom Torsås kommun. Fonden skall enligt testamentet vara tömd vid 2008 års utgång. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden skall en gång om året utdelas till personer/familjer inom Torsås kom mun som på grund av sjukdom, ålderdom eller svag ekonomi är i behov av extra hjälp och uppmuntran. 13

14 11 VIMMERBY KOMMUN Samfonden av Vimmerbydonationer för Till förmån för behövande personer med fysiskt, socialvårdande ändamål psykiskt, ekonomiskt eller socialt handi- Socialnämnden kapp inom Vimmerby kommun. Ändamå VIMMERBY let skall vara vård, behandling, utbildning, rehabilitering eller rekreation. Samfonden för stipendier till studerande Barn- och ungdomsnämnden VIMMERBY Fil dr E Wahlgrens fond Barn- och ungdomsnämnden VIMMERBY 14

15 12 VÄSTERVIKS KOMMUN Västerviks omsorgssamfond Kommunstyrelsen Box VÄSTERVIK Åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla eller handikappade. J A L Carlssons donationsfond Utbetalas till fattiga, den eller de mest lyt- Socialnämnden ta eller vanlottade inom kommunen, före- Box 12 trädesvis på Rödja ägor efter kommunal VÄSTERVIK stämmans bestämmelse (1882). För ytterligare upplysningar angående fonder hänvisas till fondförvaltningen, Västerviks kommun. 15

16 13 LANDSTINGET I KALMAR LÄNS DONATIONSFONDER Samfonden för patienter vid Länssjuk- Disponibel avkastning skall användas huset i Kalmar, Länssjukhuset i Kalmar för patienter vid Länssjukhuset i Kalmar KALMAR enligt följande: a) som bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta. Avkastningen av samfonden får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. Samfonden för patienter vid Västerviks Disponibel avkastning skall användas för Sjukhus, Västerviks sjukhus patienter vid Västerviks sjukhus enligt föl VÄSTERVIK jande: a) som bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, 16

17 Disponibel avkastning skall användas för patienters och personals trevnad vid Norra klinikerna vid Västerviks sjukhus. Av- kastningen får icke användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning skall lämplig hänsyn tagas till de i samfonden ingående donationerna. Samfonden för patienter vid Västerviks sjukhus forts. Samfonden för patienter vid Oskarshamns sjukhus, Oskarshamns sjukhus, OSKARSHAMN Trivselsamfonden för patienter och personal vid Norra klinikerna vid Västerviks sjukhus, Västerviks sjukhus, VÄSTERVIK e) till täckande av kostnader för konvales- centvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta. Avkastningen av samfonden får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. Disponibel avkastning skall användas för patienter vid Oskarshamns sjukhus en- ligt följande: a) som bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta. Avkastningen av samfonden får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. 17

18 Arvid och Anna Ahls stiftelse för Av stiftelsens årliga avkastning skall 95% reumatikervård i södra Kalmar län användas till hjälp/vård av reumatiker- Landstinget i Kalmar län, Box 601 sjuka personer inom dåvarande Kalmar KALMAR läns södra landstingsområde. Resterande 5% av årliga avkastningen skall innehållas och tillföras stiftelsens kapital till dess detta blivit dubbelt så stort som vid starten. Därefter utdelas hela avkastningen för angivet ändamål. Arvid och Anna Ahls stiftelse för Av stiftelsens årliga avkastning skall 95% blinda och synskadade inom södra användas till hjälp/vård för blinda/syn- Kalmar läns landsting skadade personer inom dåvarande Kal- Landstinget i Kalmar län, Box 601 mar läns södra landstingsområde. Res KALMAR terande 5% av årliga avkastningen skall innehållas och tillföras stiftelsens kapital till dess detta blivit dubbelt så stort som vid starten. Därefter utdelas hela avkastningen för angivet ändamål. Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS- Av stiftelsens årliga avkastning skall 95% sjuka och polioskadade personer inom användas till hjälp/vård av MS-sjuka/posödra Kalmar läns landsting, lioskadade från dåvarande Kalmar läns Landstinget i Kalmar län, Box 601 södra landstingsområde. Resterande 5% KALMAR av årliga avkastningen skall innehållas och tillföras stiftelsens kapital till dess detta blivit dubbelt så stort som vid starten. Därefter utdelas hela avkastningen för angivet ändamål. Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka, Västerviks sjukhus, VÄSTERVIK Att i nära anslutning till medicinsk forskning främja vården av reumatiskt sjuka inom Kalmar läns norra hälso- och sjukvårdsdistrikt på så sätt, att stiftelsens verksamhet blir gagnelig. Av stiftelsens medel må endast den årliga avkastningen med avdrag av förvaltningskostnader användas för utbetalning i enlighet med stiftelsens ändamål. Stiftelsens kapital skall sålunda behållas och får icke skingras av styrelsen. Vad som av den avkastning, som tillfallit stiftelsen visst år, icke funnit användning för det avsedda ändamålet skall tilläggas stiftelsens kapital och därefter anses som del av detta. Östens minne, Västerviks sjukhus Avkastningen skall användas för bestri VÄSTERVIK dande av sådana utgifter för patienternas på Västerviks sjukhus, psykiatriska klinikerna, bästa, som icke bestrides av allmänna medel, t ex för extraförplägnad vid helger, hjälp åt patient vid utskrivning. Sådan hjälp skall företrädesvis lämnas yngre patient. Skulle till följd av penningvärdets 18

19 Östens minne, forts. fall den årliga avkastningen av stiftelsens egendom komma att framstå som rin ga och icke ägnad att fylla den funktion som avses, äger stiftelsens styrelse att för angivna ändamål taga i anspråk jämväl stiftelsens kapital. Stiftelsen skall alltså icke nödvändigt bestå för all framtid. 19

20 14 FONDER FÖR GÖTALANDSREGIONEN Götalandsstiftelsen, Swedbank Box 632, JÖNKÖPING För flickor upp till 15 år, boende i Götaland och som saknar egna ekonomiska Tel möjligheter för deltagande i läger e d för personlig rekreation. 20

21 15 RIKSFONDER Allmänna arvsfonden Arvsfondsdelegationens kansli Box 2218, STOCKHOLM Barn och ungdoms vård och fostran samt, omsorg om handikappade. Allmänna barnhuset Kan ur Wennerqvistska fonden lämna vis- Box 3264 sa bidrag till handikappade barn och ung STOCKHOLM domar under 21 år. Allmänna barnbördshusets minnesfond Stöd vid vård av handikappade barn. Äv- Box 144 en handikappade mödrar. Åtgärder som SALTSJÖBADEN främjar integrering. Stiftelsen Henning & Greta Anderssons Understöd till sjuka, konvalescenter och minne, c/o SEB, Institutioner & Stiftelser invalider i hela riket. ST S5, Sveav. 8, STOCKHOLM Folke Bernadotte stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder c/o Britta Wallgren, Baggensgatan STOCKHOLM Utbildning av barn och ungdom med rörelsehinder. CP-barnens hjälpfond, Box 8026 Vissa bidrag till behövande CP-skadade STOCKHOLM (och andra rörelsehindrade) barn och ungdomar. Stiftelsen Clas Groschinskys minnes- Främja vård och uppfostran av barn, utöfond, Box va hjälpverksamhet bland behövande ål STOCKHOLM dersstigna, sjuka eller lytta. Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse Box STOCKHOLM Stiftelsen Sven Jerrings fond Box STOCKHOLM Främja barns eller ungdoms vård, behövande gamla, sjuka eller handikappade. Främja fysiskt och psykiskt missgynnade barns vård, fostran och utbildning. Linnea och Josef Carlssons stiftelse Bidrag till barn och ungdomar, dock före- Kronborgsgatan 2 C trädesvis CP-barn som pga sitt handikapp HELSINGBORG är i behov av eko nomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning (även till föräldrars rekreation). Bidrag ges inte till personer över 25 år. Handikappet skall i princip vara av neurologisk karaktär. Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts minne, c/o Advokatfirman Lorenius & Partners AB, Biblioteksgatan STOCKHOLM Kungaparets Bröllopsfond Kungliga slottet STOCKHOLM Bidrag till handikappade (rörelsehindrade) ungdomars utbildning. Hjälpverksamhet bland behövande, handikappad ungdom. 21

22 Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Box Bidrag ges bl a till bil, för att underlätta STOCKHOLM eget boende, sport- och fritidsaktiviteter, undervisning och utbildning samt främjande av livskvalitet. Stiftelsen Nils Ohlssons minne Främja utbildning av barn och ungdom, c/o SEB, Institutioner & Stiftelser ST S3 vilka är handikappade till följd av allvar STOCKHOLM liga syn-, tal- eller hörselskador. Sunnderdahls handikappfond Bidrag till behövande barn och ungdomar Fru Marias väg 17 både enskilda och organisationer - för ÄLVSJÖ fostran och utbildning av handikappade barn och ungdomar. Svenska Scoutförbundets stiftelse för blind och synsvag ungdom, Box SOLNA Svenska Scoutförbundets stiftelse för döva och hörselskadade barn, Box SOLNA Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade, c/o Bergström Knappekulla, VALDEMARSVIK Verka för blinda och synsvaga barns och ungdomars utbildning och fostran. Verka för döva och hörselskadade barns utbildning och uppfostran. Hjälpmedel som inte bekostas på annat sätt. Ledarhundsverksamhet. Sjuk- och hälsovård, bosättning, studieresor och rekreation. Stiftelsen Tysta skolan, Brahegatan 32 Bidrag till habiliterande verksamhet för STOCKHOLM döva och hörselskadade. Wennerqvistska fonden c/o Allmänna Barnhuset Box , STOCKHOLM Bidrag till invalidiserade, hjälpbehövande, barn och ungdomar under 21 år. 22

23 16 LOKALFÖRENINGAR AV MAJBLOMMANS RIKSFÖRBUND Algutsboda Alsterbro Arby Sara Jonsson Lillemor Ivansson Mona Nilsson Marknadsvägen 13 Binnaretorp 510 Pl ERIKSMÅLA ALSTERBRO LJUNGBYHOLM Bergkvara Borgholm Böda Lena Johansson Hans Mathson Anita Lönegård Hamngatan 12 Norra Långgatan 11 K Landsvägen Böda BERGKVARA BORGHOLM LÖTTORP Emmaboda Fagerhult Fliseryd Christine Ogenbrant Evald Pettersson Solveig Selegran Jeppogatan 3 Gästgivarevägen 29 Värlebo EMMABODA FAGERHULT RUDA Gullabo Gärdslösa Hultsfred Allan Sjölander Siv Axelsson Barbro Rendahl Hästmahult 2104 Ramsättarvägen 11 Storgatan GULLABO KÖPINGSVIK HULTSFRED Högby/Källa Järeda Kalmar M Matocka Sjöberg Lena Gustavsson Birgit Rütting Ålfiskaregatan 21 Storgatan 45 Esplanaden LÖTTORP JÄRNFORSEN KALMAR Karlstorp Kristdala Köpingsvik Els-Marie Tagesson Marianne Nicklasson Gunnel Ekholm Kulla Flädergatan 6 Hamnvägen MARIANNELUND KRISTDALA KÖPINGSVIK Lindsdal Lönneberga Målilla Karin Johansson Gerd Segerström Ann-Charlotte Weinfors Skattkammarvägen 25 Björkhaga Fabriksgatan KALMAR SILVERDALEN HULTSFRED Mönsterås Mörbylånga Mörlunda/Tveta Rolf Rosell Marianne Bjerleus Edna Johansson Vasebrink 6 Skräddaregatan 4 Barrstigen MÖNSTERÅS MÖRBYLÅNGA MÖRLUNDA Nybro/Madesjö Oskarshamn Persnäs/Föra Lizzie Carlsson Ingrid Swanberg Eivor Pettersson Postmakaregatan 4 Köpmangatan 24 B Gamla vägen NYBRO OSKARSHAMN LÖTTORP Påryd Påskallavik Rumskulla Mari Carlsson Malin Aronsson S Rinaldo McWilliams Runtorp 148 Påskallaviks scoutkår Mariannelundsvägen PÅRYD PÅSKALLAVIK VIMMERBY Söderåkra Södra Vi Tjust Ingrid Svensson Birgit Lyckman Charlotta G Wessman Böke 105 Ljunggatan 3 Tallgatan SÖDERÅKRA GULLRINGEN GAMLEBY 23

24 Torsås Trekanten Vimmerby C Ekström-Karlsson Kennet Artebranth Karin Bjarnegård T-ås Scoutkår, Salviag. 3 Gamla vägen Uvgatan TORSÅS TREKANTEN VIMMERBY Virserum Västervik Västra Ed Rolf Baumgardt Lars-Erik Gustavsson Ingela Ek Klockaregatan 3 Grytstigen 48 A Tinderedsvägen VIRSERUM VÄSTERVIK EDSBRUK Ålem Örsjö Dörby/Hossmo/Kläcke Karin Ljungberg Ann Ståhlberg Anette Nilsson Skogsvägen 19 Örsjä skola, Dalv. 11 Måleksvägen TIMMERNABBEN ÖRSJÖ KALMAR 24

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4 2012-05-23 Fonder Tips på fonder som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man ska söka pengar från en fond. Hjärnskadecenter Box 17056 104 62 Stockholm

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum

Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum 1 Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Allmänna arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Tel. 08 405 10 00 Främjar verksamhet av

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till förvärvsarbetande kvinnor, födda och bosatta i Göteborg, med mindre goda inkomster. Ansökan

Läs mer

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som är förälder till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning regiongavleborg.se Detta är en kortfattad information och vägledning om olika

Läs mer

JAGs medlemmar tog plats i Almedalen Viktigt domslut ger JAG-medlem rätt att parkera på handikapplats

JAGs medlemmar tog plats i Almedalen Viktigt domslut ger JAG-medlem rätt att parkera på handikapplats Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 3 2010 JAGs medlemmar tog plats i Almedalen Viktigt domslut ger JAG-medlem rätt att parkera på handikapplats Innehåll LEDARE Nr 3 2010 JAGs

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Plats Stadshuset, plan 4, Marstrand Tid Onsdagen den 3 juni kl. 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S)

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

Majblomman om skolbarns rätt till glasögon

Majblomman om skolbarns rätt till glasögon Majblomman om skolbarns rätt till glasögon Innehåll Därför driver Majblomman frågan om barns rätt till glasögon.. 3 Världshälsoorganisationen (WHO) Vision 2020: The Right to Sight.. 3 Regeringens funktionshinderspolitik

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionshinder

Barn och ungdomar med funktionshinder Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionshinder 2 3 Kort om bidrag från A-Ö Aktivitetsersättning 11 Assistansersättning 8 Barnkonventionen 32 Barnomsorg 15 Bilstöd 13 Bistånd enligt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

= tdcjfe. National Library of Sweden

= tdcjfe. National Library of Sweden = tdcjfe National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 & D.LL STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOCIALDEPARTEMENTET 1934: 19 b PENSIONSFÖRSÄKRINGSREFORMEN KORTFATTAD FRAMSTÄLLNING

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL Nr: 4 Datum: 2013-05-28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER ÅRSREDOVISNING 2012 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS DONATIONSSTIFTELSER

Läs mer

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Broschyren Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning är uppdaterad 2010 av kuratorerna på Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION Habiliteringen i Dalarna 2 Denna broschyr innehåller en sammanställning av de olika former av stöd och hjälp som finns för personer med funktionshinder och deras familjer VILKEN

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer