Kommunens rutiner för hantering av stiftelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens rutiner för hantering av stiftelser"

Transkript

1 Revisionsrapport Kommunens rutiner för hantering av stiftelser Finspångs kommun Januari 2009 Annika Hansson

2 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod/avgränsning Granskningsresultat Stiftelsen Häfla Hammarsmedja Iakttagelser och bedömning Förvaltade stiftelser och donationsmedel Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott Iakttagelser och bedömning samt förslag till åtgärder Placering av förvaltade stiftelsers medel Iakttagelser och bedömning samt förslag till åtgärder Ekonomikontorets hantering av betalningar och verifikationsgranskning Iakttagelser och bedömning Permutationer Iakttagelser och bedömning...13 Bilaga 1 finns som särskild handling 2

3 Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun genomfört en granskning av kommunens rutiner för hantering av stiftelser. Kommunen är huvudman både för donationsstiftelser och Stiftelsen Häfla Hammarsmedja. Revisionsfrågan är: Har kommunen fungerande rutiner samt tillräcklig intern kontroll i sin stiftelsehantering? Granskningen har belyst följande frågeställningar som är besvarade nedan. Placeras stiftelsemedel i enlighet med stiftelseförordnande? Vi har inte funnit några direkta placeringsanvisningar i stiftelseförordnanden. Medlen placeras för närvarande på bankkonto. Arbete med finanspolicy och annan placering av medlen har påbörjats och bör fortsätta. Har kommunen en tillräcklig internkontroll i handläggningsrutinerna? Kommunen har beslutat att alla hantering av donationsstiftelserna i fortsättningen ska hanteras av ett utskott till Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens fond och stiftelseutskott. Detta är positivt. Dokumentationen och hanteringen av donationsfonderna varierar mycket och behöver ses över. Någon sammanställning av stödet till Stiftelsen Häfla Hammarsmedja görs inte. Utdelas medel i enlighet med ändamålen? I de fall medel utbetalas bokförs det på donationsfonderna. I några fall sker ingen utbetalning under 2008 och det redovisas inga kostnader och intäkter utöver fastighetsförsäljning i Mathias Stenhammars fond. Det finns uppgifter om arrendeintäkter som bokförs direkt i kommunen och att de används till kommunala ändamål då fondens syfte numera anses ingå i kommunens uppgifter. Hanteras permutationer på ett korrekt vis? Kommunen har varit aktiv i frågan om permutationer och i och med beslutet om delegation till Kommunstyrelsens fond- och stipendieutskott är det tydligt uttalat var ansvaret ligger för att bevaka frågan. 3

4 Vår bedömning är att kommunens rutiner fungerar till viss del, men beslutsordningen behöver ses över och handläggningsrutinerna dokumenteras och fastställas. I vissa fall behöver de ändras. Mot bakgrund av den genomförda granskningen föreslår vi att: Rutiner för hur beslut ska fattas för samtliga donationsstiftelser behöver ses över och fastställas. Dokumentation görs av handläggningen av rutinerna för samtliga fonder. I detta ingår dokumentation av beslut till ekonomikontoret och eventuellt behov av sekretess för vissa beslut. En särskild översyn behöver göras av rutinerna för Mathias Stenhammars fond. Rättning utifrån tidigare års hantering kan behöva göras. Uppdatering av uppgifterna i registreringen hos Länsstyrelsen görs. Arbetet med översyn av hur medlen placeras bör fortsätta. En utvärdering av systemet med egna värdebevis för utbetalning av stipendier till elever görs när systemet varit i drift några år. Kommunen bör överväga och analysera om separat redovisning ska lämnas för kommunens stöd till Stiftelsen Häfla Hammarsmedja. Det finns inte någon särskilt utsedd tjänsteman som ska handlägga frågor som berör denna stiftelse. Då det finns ett jävsförhållande mellan kanslichefen och en av de ledamöter som är utsedda av kommunen att ingå i stiftelsens styrelse bör man uppmärksamma detta förhållande när ärenden som berör stiftelsen ska handläggas. 1 Inledning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för hantering av stiftelser. 1.1 Bakgrund Kommunen förvaltar stiftelser samt donationsmedel. Det är viktigt ur förtroendesynpunkt att förvaltade medel hanteras och placeras på ett korrekt och säkert vis i enlighet med stiftelsernas ändamål. 1.2 Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är: Har kommunen fungerande rutiner samt tillräcklig intern kontroll i sin stiftelsehantering? 4

5 Granskningen belyser också följande frågeställningar: Placeras stiftelsemedel i enlighet med stiftelseförordande? Har kommunen en tillräcklig intern kontroll i handläggningsrutinerna? Utdelas medel i enlighet med ändamålen? Hanteras permutationer på ett korrekt vis? 1.3 Metod/avgränsning För att genomföra den här granskningen har studier gjorts av handlingar rörande stiftelserna samt intervjuer med ansvarig personal. Handlingarna har granskats översiktligt. Intervjuer har gjorts med tjänstemän som hanterar stiftelser samt ledamot i Stiftelsen Häfla Hammarsmedjas styrelse. Kontroll av rutinerna för utbetalningar av medel från stiftelserna har gjorts stickprovsvis. Granskningen avser samtliga stiftelser som administreras av Finspångs kommun samt Stiftelsen Häfla Hammarsmedja. 2 Granskningsresultat 2.1 Stiftelsen Häfla Hammarsmedja Stiftelsen Häfla Hammarsmedja bildades med Häfla Bruks AB och Finspångs kommun som huvudmän. Huvudändamålet för stiftelsen är att bevara och vårda byggnader, inrättningar, utrustning och inventarier som utgjort underlag för verksamheten vid Häfla Bruks äldsta anläggning. Anläggningen ska utöver detta hållas tillgänglig för allmänheten. Enligt urkunden har stiftelsen en egen styrelse och Finspångs kommun utser två ledamöter med personliga suppleanter. Enligt stadgarna ska kommunen godkänna årsredogörelse och revisionsberättelse. Kommunen bistår med administrativt stöd utan ersättning från stiftelsen. Detta sker genom att näringslivskontoret bistår med sekreterare och kontakter vid marknadsföring och aktiviteter samt att ekonomikontoret sköter den ekonomiska administrationen. Kommunen står för guidning under sommaren, medan stiftelsen sköter detta själv övriga tider på året. Viss hjälp fås också vid behov efter förfrågan från sysselsättningsenheten, till exempel med gräsklippning. Vid behov begärs också extra ekonomiskt stöd från Kommunstyrelsen. Under 2008 har kr beviljats till renovering av hammarsmedjans tak 1. 1 Kommunstyrelsen

6 Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens åtagande gentemot stiftelsen Häfla Hammarsmedja. Det finns inte någon särskilt utsedd tjänsteman som ska handlägga och samordna frågor som berör denna stiftelse. Någon samlad redovisning av kommunens kostnader för stöd till stiftelsen Häfla Hammarsmedja finns inte, utan ingår i respektive förvaltnings ordinarie verksamhet Iakttagelser och bedömning Stiftelsen Häfla Hammarsmedja är en självständig juridisk person, som kommunen har intresse i. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och beslutanderätten för frågor som berör stiftelsen. I de frågor som har delegerats till kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott i kommunstyrelsens nämns inte frågor som rör denna stiftelse utan endast frågor som rör donationsstiftelser. Det finns inte någon utsedd tjänsteman som övergripande ansvarar för handläggningen av frågor som rör stöd till stiftelsen. Stöd till stiftelsen lämnas på några sätt utan att kostnaden för detta redovisas separat. Kommunen har idag inte någon samlad bild över det stöd som lämnas till stiftelsen. Vi föreslår att man bör överväga och analysera om separat redovisning ska lämnas. Då det finns jävsförhållande mellan kanslichefen och en av de ledamöter som är utsedd av kommunen att ingå i stiftelsens styrelse bör man uppmärksamma detta förhållande när ärenden som berör stiftelsen ska handläggas. 2.2 Förvaltade stiftelser och donationsmedel De stiftelser och donationsmedel som kommunen hanterar redovisas i bilaga 1. Den hantering som hittills har gällt i kommunen har inneburit att medel har delats ut av humanistiska nämnden och socialnämnden. Enligt intervjuer med tjänstemän och en tjänsteskrivelse som har upprättats på Kommunstyrelsekontoret finns ingen formell delegationsordning för denna hantering. Grunden för hanteringen torde vara missuppfattningar av skrivningar i respektive nämnds reglemente. Handläggare på ekonomikontoret beräknar hur mycket utdelningsbara medel som finns för respektive fond och meddelar berörda förvaltningar detta. Den hantering som hittills har tillämpats kommenteras nedan för respektive fond för de fonder som det inte finns någon ansökan om permutation av: Stiftelsen Wallinska fonden Denna fond har två ändamål. 1/3 av avkastningen ska användas till pensionärer åt behövande personer som varit boende en längre tid inom socknen och som hederligt 6

7 genom arbete och omtanke sökt bereda sig och de sina nödig utkomst men ändock råkat i betryck. Någon utdelning med detta ändamål har inte skett under Föregående år har utbetalning skett och den har då handlagts av tidigare kommunsekreteraren. 1/3 av avkastningen ska överlämnas till folkskolestyrelsen i Skedevi skoldistrikt, som efter lottning bland folkskolornas flickor insättas 100 kronor per barn i en livränteanstalt med förbehåll att räntetagaren icke får uttaga något från livränteanstalten förrän vid fyllda 50 år. När Wallinska fonden vuxit till trehundratusen så ökas insatsen för varje barn till 150 kronor och kan sedermera ökas i proportion till att kapitalet tillväxer i händelse att kommunalstämman så för gott finner. Då fonden vuxit till femhundratusen kronor så må folkskolans styrelse låta de årliga livränteinsatserna tillkomma även skolans gossar. Avkastningen av den tredjedel, som är avsedd för insättning i livränteanstalt, må användas till insättningar i sparbank för de barn och med de belopp som avses i testamentet. Kung Maj:t föreskriver tillika, att sparbanksbok efter insättning skall överlämnas till vederbörande förmånstagares förmyndare samt att medlen må sedan vederbörande uppnått myndig ålder disponeras av förmånstagaren själv. Utbetalning har skett under 2008 på så sätt att handläggare på Humanistiska förvaltningen får listor ur kommuninvånarregistret på samtliga kommuninvånare som är folkbokförda i Skedevi församling och som är 10 år. Den bank som är den kommunen anlitar (f.n. Swedbank) får i uppdrag att ordna insättning på konto för respektive elev med förbehåll att bankmedel ej får disponeras förrän 18 års ålder uppnåtts. År 2008 fanns 19 elever folkbokförda i församlingen och dessa fick 600 kr vardera. Ändringen med som ger dispositionsrätt vid uppnådd myndighetsålder har beslutats av Häfla skolstyrelse, när är oklart, men det har skett någon gång före All hantering sker av handläggare Mathias Stenhammars fond Denna fond har sitt ursprung i en donation av fastighet för Ingelstad fattighus, numera Ingelstad 2:1. Kammarkollegiet har i permutationsbeslut den 20 juli 1987, medgivit att den fick försäljas under vissa villkor. I beslutet angavs att köpeskillingen skulle fonderas i en fond benämnd Mathias Stenhammars fon och att avkastningen från fonden, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla, handikappade eller eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda studieutflykter eller semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, extra förplägnad eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg. Medlen från försäljningen tillfördes inte fonden och detta rättades till 2006 efter samråd med Länsstyrelsen. Under 2007 godkändes ytterligare försäljning av fastigheten och dessa medel har influtit under 2008 ( kr) och redovisats på stiftelsen. Denna har också 7

8 efter påpekande från Länsstyrelsen 2 registrerats som stiftelse då tillgångarna nu bedöms överstiga tio prisbasbelopp, det vill säga kronor för Fastigheten finns inte bokförd i kommunen eller hos fonden. Kommunens avsikt är att resterande del av fastigheten ska försäljas. Meningen är att dela upp fastigheten i mindre enheter för att genomföra detta. Värderingar har gjorts och Kommunstyrelsen kommer att besluta den 19 januari om hur försäljningen ska gå till och till vilket pris kommunen ska sälja. Under 2007 bokfördes kostnader för fastighetsvärdering på fonden. Dessa avsåg även mark som ägdes av kommunen, men någon fördelning av kostnaderna mellan kommunen och fonden har ännu inte skett. Det finns ett arrende som har tillfallit kommunen, ej fonden och som avser fastigheten. Detta arrende uppgick 2008 till kr och detta uppges vara lågt på grund av sjukdom. Någon utdelning enligt fondens syften finns inte bokförd varken under 2007 eller Enligt uppgift anses det sedan gammalt att det ursprungliga ändamålet numera är kommunalt, varför arrendeintäkterna tillfaller kommunen och tidigare också intäkten för markförsäljningen. Intäkterna från markförsäljningen finns numera bokförd hos fonden. Enligt uppgift kommer också kostnader och intäkter avseende den markförsäljning som nu planeras att tillföras fonden Finspångs grundskolors samfond Denna fond har bildats genom tidigare permutationer. Det finns också en ansökan inlämnad till Kammarkollegiet 3 om att få tillföra fler fonder som idag redovisas separat. Den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall erläggas kostnader för vård av makarna Viktors grav dock högst till så stort belopp som motsvarar J F Viktors och hans hustrus donationsdel i samfondens avkastning. Disponibel avkastning skall användas till förmån för elever vid skolväsendet i Finspångs kommun som Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. Hjälp åt elever för studier eller studieresa inom eller utomlands. 2 Meddelande från Länsstyrelsen Östergötland Enligt meddelande om att ansökan är mottagen hos Kammarkollegiet , Dnr

9 Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Förvärv av undervisningsmaterial. Då det numera även ingår fonder som avser gymnasieskolan delas det utdelningsbara beloppet mellan grundskolan och gymnasieskolan. Grundskolans belopp används till bidrag för skololympiad i friidrott, medan gymnasieskolan fördelar sin del till stipendier till elever i samband med skolavslutningen. En särskild stipendiekommitté på skolan fattar beslut om hur dessa medel ska fördelas. Denna kommitté fördelar även medel som inte förvaltas av kommunen. Medlen betalas ut i form av värdebevis som upprättas av Ekonomikontoret. Medel från Stiftelsen Carin och Georg Thoréns stipendiefond, Stiftelsen Erik Perssons fond och Stiftelsen Alfred Lagerströms stipendiefond avser också stipendier till elever vid yrkes- eller gymnasieskolan och hanteras på samma sätt. Några medel för gravskötsel har hittills inte betalats ut under Stiftelsen Syskonen Johanssons minnesfond Av fondens avkastning skall årligen 1/10 läggas till kapitalet och återstoden utdelas som kontanta premier till elever bosatta i Hällestads församling, som gjort sig bemärkta genom flit och gott uppförande. Lika många flickor som pojkar skall erhålla premier. Handläggare på Humanistiska förvaltningen tar ut listor på vilka elever som är folkbokförda i församlingen och räknar ut fördelningen mellan skolorna och klasserna i skolår 6-9. Stipendierna är på kronor vardera och fördelningen mellan eleverna görs av respektive skola. Beloppets storlek har varit oförändrat en längre tid (minst sedan 1995). Utbetalning sker genom utdelning av värdebevis som upprättats av Ekonomikontoret Stiftelsen Ekmanska donationsfonden Fondens årliga avkastning, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, skall användas till stipendier åt ungdomar från förutvarande Finspångs köping för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång. Varje stipendium på minst kr. Bergska skolans stipendiekommitté har 2008 fördelat kr per elev till fem elever i avgångsklasser. Medel har ännu inte betalats ut under 2008, utan detta sker först när den fortsatta utbildningen har påbörjats Stiftelsen Finspångs sociala samfond Fondens medel ska användas till: Ekonomiskt bidrag till enskilda, som på grund av sjukdom, handikapp eller andra liknande omständigheter är i behov av bistånd och där behovet ej tillgodoses på annat sätt. Ekonomiskt bidrag till sammanslutning i syfte att stödja projekt, som är till förmån för barn och ungdom eller drogmissbrukare. 9

10 Ekonomiskt bidrag till frivilla aktiviteter bland äldre som i ett eller annat avseende utnyttjar samhällets äldreinstitutioner, dagcentraler eller motsvarande anläggningar. Andra sociala eller personliga behov, som ej obligatoriskt tillgodoses inom ramen för samhällets socialpolitiska lagstiftning och där särskilda behov visat sig föreligga av stödjande eller vårdande insatser. Minst en tiondel av samfondens avkastning skall läggas till kapitalet. Skyldighet att för all framtid och i värdigt skick underhålla Hugo Ekelunds föräldrars och syskons samt sin egen grav å Risinge kyrkogård. (Detta framgår av årsredovisningen för donationsfonderna 2007 att detta gäller from den 17 september 2002 då Stiftelsen Hugo Ekelunds fond permuterades till Finspångs kommuns sociala samfond och separat tjänsteskrivelse från Kommunledningen till Sociala Samfonden Det finns dock inte med i registreringsbeviset från Länsstyrelsen daterat ). Rutinen för utdelning från fonden är att utifrån de ansökningar som kommer in fattar Socialnämndens Myndighetsutskott beslut om fördelning av medlen. Någon annonsering eller på annat sätt tillkännagivande av att medlen finns görs inte. En tjänsteman har delegation att direkt avslå ansökningar från personer som ej är bosatta i kommunen. Något beslut har inte fattats under 2008, utan utbetalning har endast gjorts för gravskötsel Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott Kommunstyrelsen har fattat beslut 4 om att i fortsättningen organisera frågorna om de förvaltade stiftelserna och donationsmedlen i ett utskott, Kommunstyrelsens fond och stiftelseutskott. Grunden för detta är den tjänsteskrivelse som nämns ovan i avsnitt 2.2. I beslutet ingår också val av ledamöter till utskottet. Enligt beslutet delegeras Beslutanderätten vad avser förvaltning av stiftelsernas ekonomiska tillgångar. Beslutanderätten vad avser utdelningen av stipendier. Beslutanderätten vad avser ansökan om permutation av stiftelser Iakttagelser och bedömning samt förslag till åtgärder Det är positivt att all hantering i fortsättningen ska hanteras av ett utskott till kommunstyrelsen. Rutiner för hur beslut ska fattas för samtliga donationsstiftelser behöver ses över och fastställas

11 Beskrivningen av hur medel fördelas varierar mycket. I flertalet av fallen är det endast anteckningar eller muntligt överlämnande mellan handläggare som gäller. Skriftliga rutiner behöver utarbetas och fastställas, så att besluten om utbetalning fattas formellt riktigt och att det inte uppstår problem vid byte av handläggare. För flertalet av stiftelserna behöver registreringen hos Länsstyrelsen uppdateras. Enligt de registreringsbevis som finns i kommunens handlingar tecknas i många fall stiftelsens firma av Bertil Riska och Christer Sävblom. Ingen av dessa är längre verksam i sin tidigare befattning i kommunen. En översyn av uppgivna revisorer behöver också göras. En översyn av hanteringen av medlen i Mathias Stenhammars fond bör göras, så att rutiner skapas för beslut av hur fondens medel ska användas och såväl intäkter som kostnader som finansieras med dessa medel redovisas hos fonden. Värdet på eventuell återstående mark bör också bokföras hos fonden. Diskussion bör föras med Länsstyrelsen om hanteringen bakåt ska rättas till och i så fall i vilken omfattning. Fördelning av kostnaderna för den fastighetsvärdering som gjordes 2007 bör göras mellan kommunen och fonden. 2.3 Placering av förvaltade stiftelsers medel De förvaltade stiftelsernas medel finns idag placerade på bankkonto. Kommunstyrelsen har i beslutat att Finspångs kommuns finanspolicy med fastställda riktlinjer för begränsning av finansiella risker vid kortsiktiga och långsiktiga placeringar samt nyttja de i finanspolicyn angivna placeringsinstrumenten. För beslut om placering av fondernas medel tillsattes ett utskott, Kommunstyrelsens fond- och stipendieutskott. Kontakter har tagits med placeringsrådgivare och frågan har varit uppe vid utskottets sammanträden vid några tillfällen 5 under 2008, men beslut om förändrad placering har ännu inte tagits Iakttagelser och bedömning samt förslag till åtgärder Trots det osäkra läget på finansmarknaden bör kommunen fortsätta arbetet med att se över placering av stiftelsernas medel och överväga olika placeringsalternativ. 5 Kommunstyrelsens fond- och stipendieutskott ,

12 2.4 Ekonomikontorets hantering av betalningar och verifikationsgranskning Under 2008 har det främst skett utbetalningar till elever. Utbetalningarna från Wallinska fonden till elever sker genom insättning direkt till bank och där eleverna sedan får någon form av kontobevis från banken. Ekonomikontoret bokför endast utbetalningen till banken. Fakturor betalas efter sedvanlig attest. Ekonomikontoret meddelas via mail om vilka elever som ska ha stipendier. En relativt ny rutin har tagits fram avseende dessa utbetalningar. Tidigare rutin innebar att eleverna fick bankcheckar. Detta system var dels kostsamt, dels svårt att följa upp då kommunen inte erhöll någon redovisning av vilka checkar som lösts in. Ekonomikontoret har därför upprättat egna värdebevis som överlämnas till eleverna. Värdebevisen är numrerade och undertecknade av två personer. De kan antingen lösas in kontant efter legitimering eller insättning på bankkonto som eleven uppger. På värdebevisen anges att de är giltiga ett år, men i praktiken tillämpar man längre giltighetstid Iakttagelser och bedömning Rutinerna hos Ekonomikontoret bedöms som tillräckliga. Det är dock viktigt att underlag för beslut om till vilka personer utbetalningar ska göras dokumenteras ordentligt. Formella delegationsbeslut bör upprättas och meddelas Ekonomikontoret. Systemet med de egna framtagna värdebevisen bör utvärderas när det varit i drift några år. Den bedömning vi kan göra nu, är att rutinen verkar tillfredsställande under förutsättning av att Ekonomikontoret får korrekta utbetalningsunderlag. Någon granskning av rutiner för utbetalningar som det av sociala skäl kan finnas behov av sekretess för har inte skett, då några sådana utbetalningar inte har skett under Rutiner bör utarbetas även för detta om sådana utbetalningar förekommer. 2.5 Permutationer Finspångs kommun har vid några tillfällen begärt permutationer av stiftelser. Under 2004 fick man svar från Länsstyrelsen om sammanläggning av stiftelser, både de vars tillgångar överstiger ett basbelopp och de som understiger 6. Länsstyrelsen meddelande att man hade 6 Meddelande från Länsstyrelsen Östergötland , dnr Fråga om sammanläggning av stiftelser vars tillgångar understiger ett prisbasbelopp, med samfond 12

13 inget att invända mot att man i Stiftelsen Billånarnas fond, Stiftelsen Ida Borins fond och Finspångs skolors för yrkesundervisning premiefond förbrukar tillgångarna i stiftelserna genom att lägga dem till Stiftelsen Finspångs skolors samfond. Länsstyrelsen skulle underrättas om ett sådant beslut. Kommunstyrelsen fattade beslut om detta i Av årsredovisningen för 2007 framgår vilka fonder som ingår i Finspångs grundskolors samfond. Enligt Länsstyrelsens beslut framgår också att Stiftelsen Erik Perssons fond och Stiftelsen Carl Thuréns fond kan upplösas med stöd av Stiftelselagen 6 kap 5 efter år Särskilt beslut om detta bör tas i kommunen vid denna tidpunkt. För övriga fonder som man begärt permutation av, måste beslut fattas av Kammarkollegiet. Skrivelse om detta har skickats under 2008 och meddelande om att ansökan har mottagits har skickats , Kammarkollegiets dnr Något beslut i ärendet har ännu inte kommit till kommunen. För de fonder som permutation ännu inte har skett för, sker redovisning separat Iakttagelser och bedömning Kommunen har vid flera tillfällen varit aktiv och tagit initiativ till permutatitioner, även om det i vissa fall har gått viss tid mellan förfrågan och till ansökan har lämnats in. Samtliga fonder som ännu inte är berörda av förfrågan om permutation har ett kapital som överstiger ett prisbasbelopp och det är möjligt att dela ut medel, även där så inte har skett under Den fond som har minst eget kapital och som därmed så småningom också bör komma ifråga för permutation är stiftelsen Carin och Georg Thoréns stipendiefond. I Kommunstyrelsens beslut om delegation till Kommunstyrelsens fond- och stipendieutskott 7 ingår beslutanderätten avseende ansökan om permutation av stiftelser. Detta gör att det är tydligt uttalat var ansvaret ligger för att bevaka frågan. 7 Kommunstyrelsen

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder... 3 Stiftelsen Wallinska fonden... 8 Mathias Stenhammars fond... 10 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond... 12 Stiftelse

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2009 Maj 2010 Å R S R E D O V I S N I N G F O N D E R -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Sidan 1 av 8 BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 8. Donationsfonder Sida Boxholms skolors samfond 2 Buréns donationsfond, gåvobrev 5 S. Appelmans donation 6 Sociala samfonden 7 Syskonen Holmqvists minnesfond

Läs mer

Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Ada Anderssons fond 1(10) Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande personer bosatta i Tölö, Kungsbacka kommun.

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden

Rutiner för hantering av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 17-2015 av stiftelser och donationsfonder inom bildningsnämnden Beslutade av bildningsnämnden 2015-06-09 48 Handläggare: Hanna Weidås 2 (5) Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFOND Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 SOCIALA FONDER Stiftelsen Erikssons- Esbjörnssons fond

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N

S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N 2011-04-12 S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N Innehåll Adolf Björkanders resestipendium sid. 2 Arpis premium sid. 3 Ellen Wedelins bostadsstipendium sid. 4 Ivar Hallbergs stipendium sid. 5 Jonas Samzelii

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2012

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2012 1 (5) -03-06 Sammanställning över Sigtuna kommuns er Sigtuna kommun kommer under maj månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/er som förvaltas av kommunen. Beslut om utdelning fattas av utbildnings-

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Avveckling av vissa donationsfonder

Avveckling av vissa donationsfonder 2015-09-14 RJL2015/1755 Regionledningskontoret Ekonomi Regionstyrelsen Avveckling av vissa donationsfonder Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta 1. avveckla 17 donationsfonder/stiftelser,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid.

Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid. Stiftelser disponerade av fd kulturnämnden Sid. 1. Stiftelsen Barnens Dag-fonden... 2 2. Stiftelsen Britta Falks Minnesfond... 3 3. Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons fond... 3 1 1. Stiftelsen Barnens

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

August Petterssons Donationsfond

August Petterssons Donationsfond Revisionsrapport August Petterssons Donationsfond Kalmar kommun Datum: 4 augusti 2008 Författare: Elisabeth Rye Andersson 2008-08-26 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Granskningsresultat...1

Läs mer

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond.

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. bildad den 4 september 1918. Stadgar antagna 2001 04 24 och registrerade på Patent- och Registreringsverket 2001 10 30. 1 Namn och ändamål Föreningen vars

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Biblioteksstyrelsens sammanträde

Biblioteksstyrelsens sammanträde -3, BS 2016-06-01 08:30 Kallelse till Biblioteksstyrelsens sammanträde 2016-06-01 kl 08:30 i Frösörummet 1, BS 2016-06-01 08:30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 BS: 1703/2... 2016-05-11 Dnr 1703-2013 Handläggare Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

STADGAR. Föreningsgården Vikingavallen. för. u.p.a. Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948

STADGAR. Föreningsgården Vikingavallen. för. u.p.a. Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948 STADGAR för Föreningsgården Vikingavallen u.p.a Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948 1 1 Föreningens firma är Föreningen Föreningsgården Wikingavallen u.p.a. 2 Föreningens

Läs mer

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 2013-10-02 FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING Fastställd av kommunstyrelsen 2 1 Inledning Finansiella riktlinjer för Karlstads kommuns donationsmedelsförvaltning anger

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN NORRBOTTENSTEATERN

STADGAR FÖR STIFTELSEN NORRBOTTENSTEATERN 1 (5) STADGAR FÖR STIFTELSEN NORRBOTTENSTEATERN Inledande bestämmelser 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Norrbottensteatern. Stiftelsen, som har som ett allmännyttigt syfte skall vara undantaget från

Läs mer

Lars och Astrid Albergers Stiftelse

Lars och Astrid Albergers Stiftelse Lars och Astrid Albergers Stiftelse av Ragnar Söderberg lars och astrid albergers Stiftelse förvaltas av Kungl Krigsvetenskapsakademien alltsedan dess tillkomst 1957. Stiftelsen instiftades som en fond,

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73).

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73). Söra Södra Samfällighetsförening Stadgar (inkluderande de ändringar som gjorts enligt stämmobeslut 1976, 1977, 1995, 2004 och 2005) för samfällighetsföreningen, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum 2011-11-19

Stadgar. Sammanträdesdatum 2011-11-19 Stadgar Sammanträdesdatum 2011-11-19 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning af samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2008 För samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av ersättning från högskolorna

Granskning av ersättning från högskolorna 2006-12-13 För kännedom: Utbildningsnämnden BSN-Norr BSN- Söder BSN- Öster Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av ersättning från högskolorna På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER

STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER Stiftelsen Arcada förvaltar för närvarande följande fonder: 1.1. Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I 1.2. Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II 1.3.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a 1 Namn och ändamål Föreningens firma är Bostadsföreningen Hugin nr 24 utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att äga och förvalta fastigheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 9 september 2015 kl. 08.00-11.50 Beslutande Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (FP)

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2012-11-07 Dnr 5230-2012 Sid 1 (7) Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet Tegefjälls Samfällighetsförening Åre Org nr STADGAR Sammanträdesdatum 716414-9507 1986-03-04 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Söders Tak 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) Antagna den 2015-10-30 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Stadgar för. Åländska segelsällskapet r.f.

Stadgar för. Åländska segelsällskapet r.f. Stadgar för Åländska segelsällskapet r.f. 1 Sällskapets namn Sällskapets namn är Åländska Segelsällskapet r.f. 2 Hemort Sällskapets hemort är Mariehamn. Sällskapets verksamhetsområde är landskapet Åland

Läs mer

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21)

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) 1 Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) Innehåll 1 Föreningsnamn... 4 2 Ändamål och verksamhet... 4 3 Föreningens säte... 4 4 Inträde i föreningen... 4 5 Antagande av medlem... 4 6 Vägrat medlemskap...

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond

Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby.

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby. STADGAR för bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby antagna 2015-10-07. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skåne-ömsesidigt, har till föremål för

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Revisionsrapport Fördelningsprinciper av moms enligt lag om mervärdesskattekonton

Revisionsrapport Fördelningsprinciper av moms enligt lag om mervärdesskattekonton 2004-10-13 Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Nämnden för Markentreprenad Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Fördelningsprinciper av moms enligt lag om mervärdesskattekonton Kommunrevisionen

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76.

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76. 1 FIRMA Föreningens firma är: Lötgärdets samfällighetsförening. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76. 3 GRUNDERNA FÖR

Läs mer

Unga Forskares Utvecklingsfond

Unga Forskares Utvecklingsfond Unga Forskares Utvecklingsfond Utredningsrapport DATUM 2008-11-13 UTREDARE Tobias Jonsson Sara Magnusson Alexander Sehlström GODKÄND Utkast Innehåll ii Innehåll Kapitel 1 Inledning 1 Bakgrund... 1 Frågeställning...

Läs mer

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening Stadgar 1988-03- 21 Stadgar för samfällighetsförening. bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inget annat framgår av

Läs mer

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2014-11-14 För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

ADLERBERTSKA ELEVBOSTADSSTIFTELSEN. Donationsbrev och stadgar

ADLERBERTSKA ELEVBOSTADSSTIFTELSEN. Donationsbrev och stadgar ADLERBERTSKA ELEVBOSTADSSTIFTELSEN Donationsbrev och stadgar Lydelse i november 2000 Med ändamål av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid läroanstalter i Göteborg, som icke

Läs mer

Omställningsavtal KOM-KL

Omställningsavtal KOM-KL Omställningsavtal KOM-KL 1 Vision Alla som kan och vill arbeta ska också ha ett arbete att gå till. 2 Innehåll Förkortningar...5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL...7 Parter 7 1 Innehåll m.m....

Läs mer

Riktlinjer för klagomålshantering inom gymnasieskolan, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. 1.

Riktlinjer för klagomålshantering inom gymnasieskolan, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. 1. Titel: Klagomålshantering gymnasium, vuxenutbildning och SFI 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Uppdateras: Riktlinjer för klagomålshantering inom

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Brf Strandlyckan

Arbetsordning för styrelsen i Brf Strandlyckan i Brf Strandlyckan Styrelsen i Brf Strandlyckan har upprättat denna arbetsordning och policy till ledning för sitt interna arbete. Arbetsordningen har antagits av föreningens styrelse 2013-10-21 och skall

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Pensionspolicy för Västerviks kommun

Pensionspolicy för Västerviks kommun Pensionspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 283 att gälla från 1 januari 2016. Bakgrund I och med tillkomsten av KAP-KL samt AKAP-KL har det tillkommit en del områden

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Privata medel Region Gotland Sandra Volter Ebba Lind 2015-12-16 Sandra Volter Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer