Förvaltade fonder Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltade fonder Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Förvaltade fonder Årsredovisning 2008

2 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder... 3 Stiftelsen Wallinska fonden... 8 Mathias Stenhammars fond Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond Stiftelse Stg 863 Åbacka donationsfond Stiftelsen G O Mörner, Sonstorp skola donationsfond Stiftelsen Stens bruk AB, J Fröberg donationsfond Stiftelsen Karl Andersson Eliantorp donationsfond Stiftelsen Sofie Söderholm Ekeby skola donationsfond Stiftelsen Syskonen Johanssons minnesfond Stiftelsen Ekmanska donationsfonden Stiftelsen Erik Perssons fond Stiftelsen Carl Thurens fond Stiftelsen Alfred Lagerströms stipendiefond Stiftelsen Carin och George Thoréns stipendiefond Stiftelsen Finspångs kommuns sociala samfond

3 -- Samtliga fonder Samtliga fonder Förvaltningsberättelse 2008 Samtliga fonders kapital är placerade på ett konto hos Swedbank. Den genomsnittliga räntan var under året 4 %. Fonderna har inga anställda och bedriver ingen verksamhet. Beräkningen av fondernas utdelningsbara belopp grundar sig på föregående års ränteintäkter och förvaltningskostnader. Kommunstyrelsen har i egenskap av förvaltare vid KS-sammanträdet den 17 december 2001 ( KS 340) beslutat att med Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond sammanlägga stiftelserna, Stiftelsen Billånarnas fond, Stiftelsen Stg. 863 Åbacka donationsfond, Stiftelsen Ida Borins fond, Stiftelsen Finspång skolors yrkesundervisning premiefond, Stiftelsen Erik Perssons fond, Stiftelsen Carl Thurens fond, Stiftelsen Alfred Lagerströms stipendiefond. Samtliga Stiftelsernas tillgångar understiger ett prisbaslopp. Länsstyrelsen har den 15 oktober 2004 meddelat att Stiftelsen Billånarnas fond, Stiftelsen Ida Borins fond och Stiftelsen Finspång skolors yrkesundervisning premiefond får läggas till Stiftelsen Finspångs skolors samfond, (benämnd Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond). Denna omföring är från och med bokslutet 2006 genomförd. Länsstyrelsen meddelade samtidigt att de för övriga nämnda stiftelserna fordrar en ansökan till kammarkollegiet om permutation för genomförande. Ett förslag om detta kommer att underställas Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har även i egenskap av förvaltare vid KS-sammanträdet den 17 december 2001( Ks 341):beslutat att med Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond sammanlägga stiftelserna Stiftelsen G O Mörner, Stiftelsen Stens Bruk AB, J Fröberg donationsfond, Stiftelsen Karl Andersson Eliantorp donationsfond och Stiftelsen Sofia Söderlund Ekeby skola donationsfond. Stiftelsernas tillgångar överstiger ett prisbaslopp. Länsstyrelsen har den 15 oktober 2004 meddelat att för dessa stiftelser fordras en ansökan till kammarkollegiet om permutation för genomförande. Ett förslag om detta kommer att underställas Kommunstyrelsen. Vid KS sammanträde den 11 september 2006 beslutades om inrättande av ett utskott med tre ledamöter under Kommunstyrelsen med uppgift att behandla frågan om placeringar av fondmedel. Under 2007 genomfördes ett möte med Söderberg & partner angående placering av fondmedel. Vid mötet framfördes även förslag om att utse en person som på ett mer aktivt sätt kan driva utvecklingen av fondverksamheten. 3

4 -- Samtliga fonder Ekonomisk överblick Under 2008 delades kronor ut vilket är kronor mer än året innan. Utsikterna för utdelning 2009 ser goda ut. Drygt kronor ser ut att kunna delas ut från fonderna under året. De skatteregistrerade fonderna har samtliga, undantaget Wallinska fonden, delat ut mer än de stipulerade 80 procenten vilket innebär att ingen av fonderna kommer att betala skatt för Wallinska fonden förväntas under en femårs period dela ut 80 procent av de stipulerade medlem och bedöms därmed inte behöva betala någon skatt trots att man under 2008 inte uppfyllt kravet. Kapitaltillväxten blev kronor under 2008 vilket är markant ökning. I denna summa ingår försäljning av mark kopplat till Mathias Stenhammars fond om kr. Redovisningsprinciper Leverantörsfakturor utställda efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har inte skuld- eller kostnadsförts i årets redovisning. Anledningen till detta är att fakturan (revisionskostnader) anländer efter att årsredovisningen upprättats samt att beloppet varierar marginellt mellan åren. Kostnads- och intäktsräntor avseende kalenderåret har periodiserats. Intäktsräntan har fördelats proportionerligt mot fondens andel av insatt kapital. Förvaltningskostnaderna bärs av de fem största fonderna. Kostnader för värdering av mark bärs av den fond som äger marken. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL). 4

5 -- Samtliga fonder Samtliga fonder RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter , ,01 Övriga intäkter ,00 0,00 Summa intäkter , ,01 Kostnader Förvaltningskostnader , ,00 Övriga kostnader , ,00 Summa kostnader , ,00 Förvaltningsresultat , ,01 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT , ,01 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,02 Summa omsättningstillgångar , ,02 SUMMA TILLGÅNGAR , ,02 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,01 Årets utdelning , ,00 Årets resultat , ,01 Summa Eget kapital , ,02 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0, ,00 Övriga kortfristiga skulder ,00 0,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,02 5

6 -- Samtliga fonder NOTER Resultaträkningens noter 1 Intäkter och kostnader Intäktsränta sparkonto Swedbank Förvaltningskostnader Övriga kostnader Balansräkningens noter 2 Tillgångar Swedbank på bokslutsdagen Skulder och eget kapital Eget kapital på bokslutsdagen Skatteskulder Övriga skulder (Beslutade ännu ej utbetalda stipendier) 6

7 -- Samtliga fonder 7

8 -- Stiftelsen Wallinska fonder Stiftelsen Wallinska fonden FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisationsnummer: Ändamål 1/3 av avkastningen av kapitalet skall läggas till kapitalet. 1/3 användas till pensionärer åt behövande personer som varit boende en längre tid inom socknen och som hederligt genom arbetsamhet och omtanke sökt bereda sig och de sina nödig utkomst men ändock råkat i betryck. 1/3 överlämnas till folkskolestyrelsen i Skedevi skoldistrikt, som efter lottning bland folkskolornas flickor må insätta 100 kronor per barn i en livränteanstalt med förbehåll att räntetagaren icke får uttaga något från livränteanstalten förrän vid fyllda 50 år. När Wallinska Fonden vuxit till trehundratusen kronor så ökas insatsen för varje barn till 150 kronor och kan sedermera ökas i proportion till att kapitalet tillväxer i händelse att kommunalstämman så för gott finner. Då fonden vuxit till femhundratusen kronor så må folkskolans styrelse låta de årliga livränteinsatserna tillkomma även skolans gossar. Avkastningen av den tredjedel, som är avsedd för insättning i livränteanstalt, må användas till insättning i sparbanken för de barn och med de belopp som avses i testamentet. Kungl Maj:t föreskriver tillika, att sparbanksbok efter insättning skall överlämnas till vederbörande förmånstagarens förmyndare samt att medlen må - sedan vederbörande uppnått myndig ålder disponeras av förmånstagaren själv. Verksamhetsår 2008 Utdelning har har till föld av ett administrativt misstag inte skett när det gäller den tredjedel som ska användas för pensionärer. När det gäller utdelning till folkskolornas flickor har utdelning skett till samtliga flickor i Skedevi skoldistrikt. Då fonden vuxit till över femhundratusen kronor har även utdelning till pojkarna i Skedevi skoldistrikt skett. Utdelning har skett i enlighet med avgivna bestämmelser. Den totala utdelningen under år 2008 uppgår till kronor. 8

9 -- Stiftelsen Wallinska fonder Stiftelsen Wallinska fonden RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter , ,41 Summa intäkter , ,41 Kostnader Förvaltningskostnader , ,00 Summa kostnader , ,00 Förvaltningsresultat , ,41 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT , ,41 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,21 Summa omsättningstillgångar , ,21 SUMMA TILLGÅNGAR , ,21 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,80 Årets utdelning , ,00 Årets resultat , ,41 Summa Eget kapital , ,21 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 2 000,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 2 000,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,21 9

10 --Stiftelsen Mathias Stenhammars fond Mathias Stenhammars fond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisationsnummer: Ändamål Av fondens avkastning skall årligen 1/10 läggas till kapitalet. Återstoden får användas till åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka gamla, handikappade eller eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i skollovs resor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg. Verksamhetsår 2008 Någon utdelning har inte skett under året från fonden. En försäljning av mark som tillfört fonden kr har genomförts under året. 10

11 --Stiftelsen Mathias Stenhammars fond Mathias Stenhammars Fond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter , ,57 Övriga intäkter ,00 0,00 Summa intäkter , ,57 Kostnader Övriga kostnader 0, ,00 Summa kostnader 0, ,00 Förvaltningsresultat , ,43 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT , ,43 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,79 Summa omsättningstillgångar , ,79 SUMMA TILLGÅNGAR , ,79 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,22 Årets utdelning 0,00 0,00 Årets resultat , ,43 Summa Eget kapital , ,79 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,79 11

12 --Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond -- Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisationsnummer: Ändamål Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall erläggas kostnader för vård av makarna Viktors grav - dock högst till så stor belopp som motsvarar J F Viktors och hans hustrus donations del i samfondens avkastning. Disponibel avkastning skall användas till förmån för elever vid skolväsendet i Finspångs kommun som - belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit - belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annat kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott - stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola - hjälp åt elever för studier eller studieresa inom eller utomlands - studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål - förvärv av undervisningsmaterial. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Verksamhetsår 2008 Utdelning har under året skett med totalt kronor. Enligt beslut i KS ska nedanstående fonder komma att ingå i Finspångs grundskolors samfond: Stiftelsen Billånarnas fond Stiftelsen Stg 863 Åbacka donationsfond Stiftelsen Ida Borins fond Stiftelsen Finspång skolors yrkesundervisning premiefond Stiftelsen Erik Perssons fond Stiftelsen Carl Thurens fond Stiftelsen Alfred Lagerströms stipendiefond Stiftelsen G O Mörner Stiftelsen Stens Bruk AB, J Fröberg donationsfond Stiftelsen Karl Andersson Eliantorp donationsfond Stiftelsen Sofia Söderlund Ekeby skola donationsfond Finspångs yrkesundervisning premiefond, Ida Borins fond samt Billånarnas fond ingår fr o m bokslutet 2006 Vad gäller övriga fonder fortsätter arbetet med att få även dessa att ingå i fonden. En permutationsavgift om kr har betalats ur fonden under året för att arbetet hos Kammarkollegiet ska fortskrida. 12

13 --Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond -- Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter , ,30 Summa intäkter , ,30 Kostnader Förvaltningskostnader , ,00 Övriga kostnader ,00 Summa kostnader , ,00 Förvaltningsresultat 4 867, ,30 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 4 867, ,30 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,28 Summa omsättningstillgångar , ,28 SUMMA TILLGÅNGAR , ,28 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,98 Överförda fonder 0,00 0,00 Årets utdelning , ,00 Årets resultat 4 867, ,30 Summa Eget kapital , ,28 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 2 000,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 2 000,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,28 13

14 --Stiftelsen Stg 863 Åbacka donationsfond -- Stiftelse Stg 863 Åbacka donationsfond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ändamål Medlen disponeras enligt p B 5 i Kungl Maj:ts beslut 15 nov Verksamhetsår 2008 Ingen utdelning kan göras i enlighet med ursprungliga bestämmelser. Kommunstyrelsen beslutade i egenskap av förvaltare den 17 december 2001, 340, att fonden slås samman med Stiftelsen Finspångs skolors samfond (Benämnd Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond) då ändamålet inte kan uppfyllas. Länsstyrelsen har den 15 oktober 2004 meddelat att fonden måste särredovisas och att för genomförande av sammanslagningen krävs en ansökan till kammarkollegiet om permutation. Arbetet för en framtida sammanslagning med Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond fortgår. En permutationsavgift har tagits ut ur fonden för att det fortsatta arbetet med permutationen ska fortgå hos Kammarkollegiet. Kostnaden är fördelad proportionellt efter de inblandade fondernas kapitalstorlek. 14

15 --Stiftelsen Stg 863 Åbacka donationsfond -- Stiftelsen Stg 863 Åbacka donationsfond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter 1 518, ,94 Summa intäkter 1 518, ,94 Kostnader Övriga kostnader -568,00 0,00 Summa kostnader -568,00 0,00 Förvaltningsresultat 950, ,94 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 950, ,94 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,94 Summa omsättningstillgångar , ,94 SUMMA TILLGÅNGAR , ,94 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,00 Årets utdelning 0,00 0,00 Årets resultat 950, ,94 Summa Eget kapital , ,94 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,94 15

16 --Stiftelsen G O Mörner, Sonstorp skola donationsfond -- Stiftelsen G O Mörner, Sonstorp skola donationsfond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ändamål Medlen disponeras enligt p B 5 i Kungl Maj:ts beslut 15 nov Verksamhetsår 2008 Ingen utdelning kan göras i enlighet med ursprungliga bestämmelser. Kommunstyrelsen beslutade i egenskap av förvaltare den 17 december 2001, 341, att fonden slås samman med Stiftelsen Finspångs skolors samfond (Benämnd Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond) då ändamålet inte kan uppfyllas. Länsstyrelsen har den 15 oktober 2004 meddelat att fonden måste särredovisas och att för genomförande av sammanslagningen krävs en ansökan till kammarkollegiet om permutation. Arbetet för en framtida sammanslagning med Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond fortgår. En permutationsavgift har tagits ut ur fonden för att det fortsatta arbetet med permutationen ska fortgå hos Kammarkollegiet. Kostnaden är fördelad proportionellt efter de inblandade fondernas kapitalstorlek. 16

17 --Stiftelsen G O Mörner, Sonstorp skola donationsfond -- Stiftelsen G O Mörner, Sonstorp skola donationsfond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter 2 892, ,01 Summa intäkter 2 892, ,01 Kostnader Övriga kostnader ,00 0,00 Summa kostnader ,00 0,00 Förvaltningsresultat 1 810, ,01 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 1 810, ,01 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,93 Summa omsättningstillgångar , ,93 SUMMA TILLGÅNGAR , ,93 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,92 Årets utdelning 0,00 0,00 Årets resultat 1 810, ,01 Summa Eget kapital , ,93 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,93 17

18 --Stiftelsen Stens bruk AB J Fröberg donationsfond -- Stiftelsen Stens bruk AB, J Fröberg donationsfond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ändamål Medlen disponeras enligt p B 5 i Kungl Maj:ts beslut 15 nov Verksamhetsår 2008 Ingen utdelning kan göras i enlighet med ursprungliga bestämmelser. Kommunstyrelsen beslutade i egenskap av förvaltare den 17 december 2001, 341, att fonden slås samman med Stiftelsen Finspångs skolors samfond (Benämnd Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond) då ändamålet inte kan uppfyllas. Länsstyrelsen har den 15 oktober 2004 meddelat att fonden måste särredovisas och att för genomförande av sammanslagningen krävs en ansökan till kammarkollegiet om permutation. Arbetet för en framtida sammanslagning med Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond fortgår. En permutationsavgift har tagits ut ur fonden för att det fortsatta arbetet med permutationen ska fortgå hos Kammarkollegiet. Kostnaden är fördelad proportionellt efter de inblandade fondernas kapitalstorlek. 18

19 --Stiftelsen Stens bruk AB J Fröberg donationsfond -- Stiftelsen Stens bruk AB J Fröberg donationsfond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter 3 310, ,13 Summa intäkter 3 310, ,13 Kostnader Övriga kostnader ,00 0,00 Summa kostnader ,00 0,00 Förvaltningsresultat 2 071, ,13 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 2 071, ,13 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,27 Summa omsättningstillgångar , ,27 SUMMA TILLGÅNGAR , ,27 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,14 Årets utdelning 0,00 0,00 Årets resultat 2 071, ,13 Summa Eget kapital , ,27 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,27 19

20 --Stiftelsen Karl Andersson Eliantorp donationsfond -- Stiftelsen Karl Andersson Eliantorp donationsfond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ändamål Medlen disponeras enligt p B 5 i Kungl Maj:ts beslut 15 nov Verksamhetsår 2008 Ingen utdelning kan göras i enlighet med ursprungliga bestämmelser. Kommunstyrelsen beslutade i egenskap av förvaltare den 17 december 2001, 341, att fonden slås samman med Stiftelsen Finspångs skolors samfond (Benämnd Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond) då ändamålet inte kan uppfyllas. Länsstyrelsen har den 15 oktober 2004 meddelat att fonden måste särredovisas och att för genomförande av sammanslagningen krävs en ansökan till kammarkollegiet om permutation. Arbetet för en framtida sammanslagning med Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond fortgår. En permutationsavgift har tagits ut ur fonden för att det fortsatta arbetet med permutationen ska fortgå hos Kammarkollegiet. Kostnaden är fördelad proportionellt efter de inblandade fondernas kapitalstorlek 20

21 --Stiftelsen Karl Andersson Eliantorp donationsfond -- Stiftelsen Karl Andersson Eliantorp donationsfond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter 3 639, ,67 Summa intäkter 3 639, ,67 Kostnader Övriga kostnader ,00 0,00 Summa kostnader ,00 0,00 Förvaltningsresultat 2 277, ,67 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 2 277, ,67 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,57 Summa omsättningstillgångar , ,57 SUMMA TILLGÅNGAR , ,57 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,90 Årets utdelning 0,00 0,00 Årets resultat 2 277, ,67 Summa Eget kapital , ,57 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,57 21

22 --Stiftelsen Sofie Söderholm Ekeby skola donationsfond -- Stiftelsen Sofie Söderholm Ekeby skola donationsfond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ändamål Medlen disponeras enligt p B 5 i Kungl Maj:ts beslut 15 nov Verksamhetsår 2008 Ingen utdelning kan göras i enlighet med ursprungliga bestämmelser. Kommunstyrelsen beslutade i egenskap av förvaltare den 17 december 2001, 341, att fonden slås samman med Stiftelsen Finspångs skolors samfond (Benämnd Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond) då ändamålet inte kan uppfyllas. Länsstyrelsen har den 15 oktober 2004 meddelat att fonden måste särredovisas och att för genomförande av sammanslagningen krävs en ansökan till kammarkollegiet om permutation. Arbetet för en framtida sammanslagning med Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond fortgår. En permutationsavgift har tagits ut ur fonden för att det fortsatta arbetet med permutationen ska fortgå hos Kammarkollegiet. Kostnaden är fördelad proportionellt efter de inblandade fondernas kapitalstorlek 22

23 --Stiftelsen Sofie Söderholm Ekeby skola donationsfond -- Stiftelsen Sofie Söderholm Ekeby skola donationsfond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter 3 070, ,47 Summa intäkter 3 070, ,47 Kostnader Övriga kostnader ,00 0,00 Summa kostnader ,00 0,00 Förvaltningsresultat 1 921, ,47 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 1 921, ,47 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,39 Summa omsättningstillgångar , ,39 SUMMA TILLGÅNGAR , ,39 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,92 Årets utdelning 0,00 0,00 Årets resultat 1 921, ,47 Summa Eget kapital , ,39 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,39 23

24 --Stiftelsen Syskonen Johanssson minnesfond -- Stiftelsen Syskonen Johanssons minnesfond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisationsnummer: Ändamål Av fondens avkastning skall årligen 1/10 läggas till kapitalet och återstoden utdelas som kontanta premier till elever bosatta i Hällestad församling, som gjort sig bemärkta genom flit och gott uppförande. Lika många flickor som pojkar skall erhålla premier. Verksamhetsår 2007 Premier har utdelats enligt stiftelsens bestämmelser. Totalt har man under året delat ut kr. 24

25 --Stiftelsen Syskonen Johanssson minnesfond -- Stiftelsen Syskonen Johansson minnesfond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter , ,44 Summa intäkter , ,44 Kostnader Förvaltningskostnader , ,00 Summa kostnader , ,00 Förvaltningsresultat , ,44 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT , ,44 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,03 Summa omsättningstillgångar , ,03 SUMMA TILLGÅNGAR , ,03 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,59 Årets utdelning , ,00 Årets resultat , ,44 Summa Eget kapital , ,03 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 2 000,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 2 000,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,03 25

26 --Stiftelsen Ekmanska donationsfonden -- Stiftelsen Ekmanska donationsfonden FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisationsnummer: Ändamål Fondens årliga avkastning, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, skall användas till stipendier åt ungdomar från förutvarande Finspångs köping för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång. Varje stipendium på minst kr. Kapitaliseringskrav 10 % av avkastningen. Verksamhetsår 2008 Stipendier har utdelats enligt föreskrivna bestämmelser till ett totalt värde av kr. 26

27 --Stiftelsen Ekmanska donationsfonden -- Stiftelsen Ekmanska donationsfonden RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter , ,44 Summa intäkter , ,44 Kostnader Förvaltningskostnader , ,00 Summa kostnader , ,00 Förvaltningsresultat , ,44 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT , ,44 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,85 Summa omsättningstillgångar , ,85 SUMMA TILLGÅNGAR , ,85 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,41 Årets utdelning , ,00 Årets resultat , ,44 Summa Eget kapital , ,85 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder ,00 0,00 Summa kortfristiga skulder ,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,85 27

28 --Stiftelsen Erik Perssons fond -- Stiftelsen Erik Perssons fond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ändamål Stipendier till elever vid gymnasieskolan för Gott uppförande och goda framsteg i läroämnen. Kapitaliseringskrav är 20 % av avkastningen. Verksamhetsår 2008 Utdelning har skett i enlighet med stiftelsens ändamål. Utdelningen uppgår till totalt 300 kr. Kommunstyrelsen beslutade i egenskap av förvaltare den 17 december 2001, 340, att fonden slås samman med Stiftelsen Finspångs skolors samfond (Benämnd Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond) då ändamålet inte kan uppfyllas. Länsstyrelsen har den 15 oktober 2004 meddelat att fonden måste särredovisas och att för genomförande av sammanslagningen krävs en ansökan till kammarkollegiet om permutation. Arbetet för en framtida sammanslagning med Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond fortgår. En permutationsavgift har tagits ut ur fonden för att det fortsatta arbetet med permutationen ska fortgå hos Kammarkollegiet. Kostnaden är fördelad proportionellt efter de inblandade fondernas kapitalstorlek. 28

29 --Stiftelsen Erik Perssons fond -- Stifelsen Erik Perssons fond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter 432,83 381,90 Summa intäkter 432,83 381,90 Kostnader Övriga kostnader -162,00 0,00 Summa kostnader -162,00 0,00 Förvaltningsresultat 270,83 381,90 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 270,83 381,90 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,41 Summa omsättningstillgångar , ,41 SUMMA TILLGÅNGAR , ,41 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,51 Årets utdelning -300,00-175,00 Årets resultat 270,83 381,90 Summa Eget kapital , ,41 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,41 29

30 --Stiftelsen Carl Thurens fond -- Stiftelsen Carl Thurens fond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ändamål Bokpremie till bästa elev i handelskurs vid Finspångs yrkesskola. När insatta medel uppgår till kronor utdelas avkastningen. Verksamhetsår 2008 Utdelning har ej skett. Kommunstyrelsen beslutade i egenskap av förvaltare den 17 december 2001, 340, att fonden slås samman med Stiftelsen Finspångs skolors samfond (Benämnd Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond) då ändamålet inte kan uppfyllas. Länsstyrelsen har den 15 oktober 2004 meddelat att fonden måste särredovisas och att för genomförande av sammanslagningen krävs en ansökan till kammarkollegiet om permutation. Arbetet för en framtida sammanslagning med Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond fortgår. En permutationsavgift har tagits ut ur fonden för att det fortsatta arbetet med permutationen ska fortgå hos Kammarkollegiet. Kostnaden är fördelad proportionellt efter de inblandade fondernas kapitalstorlek. 30

31 --Stiftelsen Carl Thurens fond -- Stiftelsen Carl Thurens fond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter 49,26 41,62 Summa intäkter 49,26 41,62 Kostnader Övriga kostnader -18,00 0,00 Summa kostnader -18,00 0,00 Förvaltningsresultat 31,26 41,62 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 31,26 41,62 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank 1 256, ,12 Summa omsättningstillgångar 1 256, ,12 SUMMA TILLGÅNGAR 1 256, ,12 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital 1 225, ,50 Årets utdelning 0,00 0,00 Årets resultat 31,26 41,62 Summa Eget kapital 1 256, ,12 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 256, ,12 31

32 --Stiftelsen Alfred Lagerströms stipendiefond Stiftelsen Alfred Lagerströms stipendiefond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ändamål Avkastningen utdelas som stipendier vid Finspångs gymnasium. Avkastning avrundas nedåt till jämt hundratal. Verksamhetsåret 2007 Utdelning har skett i enlighet med stiftelsens ändamål. Utdelningen uppgår till totalt 400 kr. Kommunstyrelsen beslutade i egenskap av förvaltare den 17 december 2001, 340, att fonden slås samman med Stiftelsen Finspångs skolors samfond (Benämnd Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond) då ändamålet inte kan uppfyllas. Länsstyrelsen har den 15 oktober 2004 meddelat att fonden måste särredovisas och att för genomförande av sammanslagningen krävs en ansökan till kammarkollegiet om permutation. Arbetet för en framtida sammanslagning med Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond fortgår. En permutationsavgift har tagits ut ur fonden för att det fortsatta arbetet med permutationen ska fortgå hos Kammarkollegiet. Kostnaden är fördelad proportionellt efter de inblandade fondernas kapitalstorlek. 32

33 --Stiftelsen Alfred Lagerströms stipendiefond Stiftelsen Alfred Lagerströms stipendiefond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter 455,65 406,27 Summa intäkter 455,65 406,27 Kostnader Övriga kostnader -171,00 0,00 Summa kostnader -171,00 0,00 Förvaltningsresultat 284,65 406,27 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 284,65 406,27 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,79 Summa omsättningstillgångar , ,79 SUMMA TILLGÅNGAR , ,79 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,52 Årets utdelning -400,00-225,00 Årets resultat 284,65 406,27 Summa Eget kapital , ,79 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,79 33

34 --Stiftelsen Alfred Lagerströms stipendiefond Stiftelsen Carin och George Thoréns stipendiefond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ändamål Avkastningen skall utdelas till elever vid ekonomiska linjer vid Bergska skolans fackskola och gymnasiet. Under de första 15 åren skall halva avkastningen läggas till fonden. Verksamhetsår 2007 Stipendier har delats ut enligt föreskrivna bestämmelser. Totalt delades 900 kronor ut under år En permutationsavgift har tagits ut ur fonden för att det fortsatta arbetet med permutationen ska fortgå hos Kammarkollegiet. Kostnaden är fördelad proportionellt efter de inblandade fondernas kapitalstorlek. 34

35 --Stiftelsen Carin och George Thorén stipendiefond Stiftelsen Carin och George Thoréns stipendiefond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter 2 170, ,50 Summa intäkter 2 170, ,50 Kostnader Förvaltningskostnader 0,00 0,00 Summa kostnader 0,00 0,00 Förvaltningsresultat 2 170, ,50 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT 2 170, ,50 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,95 Summa omsättningstillgångar , ,95 SUMMA TILLGÅNGAR , ,95 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,45 Årets utdelning -900,00-550,00 Årets resultat 2 170, ,50 Summa Eget kapital , ,95 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,95 35

36 --Stiftelsen Finspångs kommuns sociala samfond -- Stiftelsen Finspångs kommuns sociala samfond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisationsnummer: Ändamål Ekonomiskt bidrag till enskilda, som på grund av sjukdom, handikapp eller andra liknande omständigheter är i behov av särskilt bistånd och där behovet ej tillgodoses på annat sätt. Ekonomiskt bidrag till sammanslutning i syfte att stödja projekt, som är till förmån för barn och ungdom eller drogmissbrukare. Ekonomiskt bidrag till frivilliga aktiviteter bland äldre som i ett eller annat avseende utnyttjar samhällets äldreinstitutioner, dagcentraler eller motsvarande anläggningar. Andra sociala eller personliga behov, som ej obligatoriskt tillgodoses inom ramen för samhällets socialpolitiska lagstiftning och där särskilda behov visat sig föreligga av stödjande eller vårdande insatser. Minst en tiondel av samfondens avkastning skall läggas till kapitalet. Skyldighet att för all framtid och i värdigt skick underhålla Hugo Ekelunds föräldrars och syskons samt sin egen grav å Risinge kyrkogård. Verksamhetsår 2008 Fonden har under verksamhetsåret 2008 delat ut sammanlagt kr. Från och med 17 september 2002 ingår Stiftelsen Hugo Ekelunds fond i Finspångs kommuns sociala samfond med bevarande av ändamålet som föreskrivs om skyldighet att för all framtid och i värdigt skick underhålla Hugo Ekelunds föräldrars och syskons samt sin egen grav å Risinge kyrkogård. Kostnaden för detta uppgår för närvarande till 900 kr per år. 36

37 --Stiftelsen Finspångs kommuns sociala samfond -- Stiftelsen Finspångs kommuns sociala samfond RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Intäkter Ränteintäkter , ,33 Summa intäkter , ,33 Kostnader Förvaltningskostnader , ,00 Summa kostnader , ,00 Förvaltningsresultat , ,33 Skatt 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT , ,33 BALANSRÄKNING Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank , ,48 Summa omsättningstillgångar , ,48 SUMMA TILLGÅNGAR , ,48 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående Eget kapital , ,15 Årets utdelning , ,00 Årets resultat , ,33 Summa Eget kapital , ,48 Kortfristiga skulder Skatteskuld 0,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder , ,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,48 37

38 --Förvaltade fonder -- Finspång den Denny Lawrot Conny Lindgren Ordförande Carl-Gustaf Mörner Bengt Eriksson Revisionsberättelser beträffande dessa årsredovisningar har avgivits den 2009 Anita Lundgren Auktoriserad revisor Hakon Fältström Vald av kommunfullmäktige i Finspång 38

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 167 Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen

Läs mer

Norrköpings Kontoristförening

Norrköpings Kontoristförening STADGAR för Norrköpings Kontoristförening u.p.a Antagna vid sammanträden den 16 mars och den 12 april 1966. STADGAR FÖR Norrköpings Kontoristförening u. p. a. Antagna vid sammanträden den 16 mars och den

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014

436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 2014-12-08 Paragrafer 436 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 437 Rapportering enligt internkontrollplan 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 439 Månadsrapport för pensionsportföljen oktober

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86 2 KALLELSE 2013-05-16 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-05-16, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Plats Stadshuset, plan 4, Marstrand Tid Onsdagen den 3 juni kl. 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S)

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset

Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset LÖWENHIELMSKA SLÄKTFÖRENINGENS STADGAR Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset 1 Löwenhielmska släktföreningen som instiftades år 1937 är i grunden en sammanslutning av

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET gällande från 2012-06-01.. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 1 Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet, stiftat den 27 januari 1906 har till ändamål att sammansluta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625

Årsredovisning. Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625 Årsredovisning Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Utbildnings- och utvecklingsfonder

Utbildnings- och utvecklingsfonder LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-08-18 Anna-Lena Wallin Rev/08054 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 Rapport 2-08 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 1. Inledning I revisorernas granskningsarbete

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till förvärvsarbetande kvinnor, födda och bosatta i Göteborg, med mindre goda inkomster. Ansökan

Läs mer

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25 Friluftsfrämjandets stadgar Antagna vid Riksstämman maj 2015 Sidan 1 av 25 Stadgar för Friluftsfrämjandet Innehållsförteckning 1 Föreningens ändamål... 4 2 Verksamhet... 4 2.1 Styrdokument och policys...

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Innehåll Sparbanksstiftelsen Gripen får allt viktigare roll i Nordvästskåne... 3 Swedbank köper Sparbanken Öresund... 4 Sparbanksstiftelsen Gripens anslagsverksamhet... 5 Redovisning

Läs mer

STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN. Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976.

STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN. Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976. Blad 1 STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976. Gustafsbergsstiftelsen Kungl. Maj:ts resolution, given Stockholms slott den 6 juni 1947, i nedan omförmälda

Läs mer

Årsredovisning. BRF BEVA 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 716407-2857

Årsredovisning. BRF BEVA 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 716407-2857 Årsredovisning BRF BEVA 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 716407-2857 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Verksamhet 2009 K A S S A N

Verksamhet 2009 K A S S A N Verksamhet 2009 K A S S A N Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer