Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014"

Transkript

1 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till förvärvsarbetande kvinnor, födda och bosatta i Göteborg, med mindre goda inkomster. Ansökan om medel ur stiftelsen kan göras av dig som uppfyller samtliga nedanstående krav. Förvärvsarbetande (vilket innebär att ha en löneanställning och vara i aktivt arbete). Kvinna Född i Göteborg Bosatt i Göteborg Ekonomiskt behövande Ansökan görs under september månad. Endast komplett ansökan behandlas. Kompletteringar i efterhand godtas inte. Beslutet går inte att överklaga. Svar meddelas den som beviljats bidrag genom att pengar sätts in på konto. Beviljade medel delas ut inför jul. Ansökan skickas till: Sociala stiftelser, Sociala resursförvaltningen, Box 6131, GÖTEBORG. Sökande Namn: Personnummer: Civilstånd: Namn (medsökande): Personnummer: Adress: Postnummer: Ort: Telefonnummer, hem: Mobil: Telefonnummer, arbete: Antal boende barn: Personnummer: Personnummer: Personnummer: Personnummer: Ansöker om belopp Skäl till ansökan Ange kortfattat anledning till varför bidrag söks. Bifoga inte separat skrivelse. Beslut (ifylls ej av den sökande) Kronor: Beviljas Avslås Datum: Beslutfattarens namnteckning: Stiftelsen Olivia Jacobssons minne Sida 1 av 5

2 Inkomster/månad efter skatt Sökande Medsökande Lön Pension/Äldreförsörjningsstöd inklusive bostadstillägg Övriga inkomster (t.ex. räntor, kapitalinkomster, livränta) Sjukpenning/Föräldrapenning/Rehabiliterings-/Aktivitetsersättning Studiemedel (lån + bidrag) Vårdbidrag (exkl. omkostnadsersättning) Arbetslöshetsersättning, Aktivitetsstöd, Utbildningsbidrag Barnbidrag/flerbarnstillägg, Förlängt barnbidrag, Studiebidrag till barn över 16 år Underhållsbidrag/-stöd, Barnpension Bostadsbidrag Försörjningsstöd (socialbidrag) Boendekostnad/månad (inklusive el och hemförsäkring) Övriga utgifter/månad Sökande Medsökande Barnomsorg/hemservice Arbetsresor Fackföreningsavgift inkl A-kassa Skulder Övriga utgifter (t.ex läkarvård, läkemedel) Tillgångar - för villa och fritidshus avses taxeringsvärdet Saknas Bankmedel Bostadsrätt Ja Nej Villa Fritidshus Härmed ger jag mitt medgivande till databehandling av mina personuppgifter enligt PUL (PersonUppgiftsLagen) och jag försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga Datum, underskrift av sökande Datum, underskrift av medsökande Till ansökan är det obligatoriskt att bifoga: 1. Personbevis med ändamålet familjebevis, som inte är äldre än 4 månader. Beställ familjebevis på eller på telefon >>> Tänk på att beställa ett separat familjebevis för sambo och bifoga det med ansökan! 2. Kopia på specifikation till inkomstdeklarationen för inkomstår 2013, i förekommande fall även för make/maka/sammanboende och hemmavarande barn. 3. Kopior på aktuella lönebesked eller utbetalningar från försäkringskassa eller kopior på försörjningsstöd (socialbidrag) från stadsdelsförvaltningen (SDF). Dessa kopior skall innefatta de senaste tre månaderna. 4. Kopia på hyresavi. Uppföljning av beviljade bidrag kan komma att göras. Spara därför originalkvitton som kan styrka dina utlägg. Sida 2 av 5

3 Sociala stiftelser som Social resursnämnd, Göteborgs stad är utdelningsansvarig för. STIFTELSER MED UTDELNING INFÖR SOMMAREN Ansökningstiden är april månad. Ansökan görs med blanketten Lämplig social stiftelse som finns på under ansökningstiden. Stiftelser som är lämpliga för barn, ungdom och barnfamiljer: Stiftelsen Josef och Alida Nordbloms donationsfond Stiftelsens ändamål är: och 1/4 till Socialförvaltningen i Göteborg för bidrag i enskilda fall till barn och ungdom, som är i behov av ekonomiskt stöd. Ändamålen får inte utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg. Stiftelsen Ida och August Widegrens minne Stiftelsens ändamål är: att lämna understöd åt välartade barn, med hemvist i Göteborg, som saknar föräldrar eller vars föräldrar äro mindre bemedlade och gjort sig förtjänta av hjälp. Barn till mindre bemedlade medlemmar i Göta Coldinu Orden böra äga företrädesrätt till understöd. Stiftelsen Handikappfonden Stiftelsens ändamål är att lämna stöd till idrottsverksamhet för handikappade främst syn- och hörselskadade elever vid grund- och gymnasieskolan i Göteborg. Stiftelsen Olof och Otto Myrbergs donation Stiftelsens ändamål är: att främja barn och ungdom som är i behov av ekonomiskt understöd dock att understöd inte skall utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg. Emily Dicksons stiftelse Stiftelsens ändamål är: att den årliga avkastningen av stiftelsens medel, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användes som bidrag åt barnfamiljer i ekonomiska svårigheter förorsakade främst av alltför höga hyreskostnader. Stiftelsen föreningen Mjölkdroppens fonder Stiftelsens ändamål är: att inom Göteborgs stad verka för späda och småbarns bästa genom att utdela penningbidrag till behövande mödrar bosatta inom staden. Mödrar med barn 0-6 år Stiftelsen J Conrad Jacobsons donationsfond Stiftelsens ändamål är: att främja fattiga arbetare familjer i Göteborg. Ekonomiskt behövande familjer där en eller flera personer har en löneanställning. Stiftelsen Caroline Wijks donation Stiftelsens ändamål är: att ge bidrag åt barnfamiljer som har en handikappad familjemedlem och som av det skälet behöver någon form av stöd eller avlastning. Sida 3 av 5

4 Stiftelser som är lämpliga för ensamstående och par utan barn: Stiftelsen understödsfonden för Lindholmens verkstadsaktiebolags arbetare Stiftelsens ändamål är: att lämna bidrag till behövande som är bosatta inom Göteborgs kommun. Stiftelsen Eduard Magnus minne Stiftelsens ändamål är: att ge hyresbidrag åt personer som är bosatta i Göteborgs kommun och som för sin försörjning och livsföring i övrigt är i behov av understöd från fonden. Destinatärkretsen är under en övergångsperiod i första hand personer som bott i fastigheten Lillatorpsgatan 2 på ursprungliga villkoren. Stiftelsen Samfond I Stiftelsens ändamål är. att lämna stöd åt behövande inom Göteborgs kommun. Fredrique Wohlfahrts stiftelse Stiftelsens ändamål är: Vad som återstår av min egendom, sedan förestående legater utgått och alla utgifter för boet blivit betalda, skall användas till grundläggande av ett hem, vilket under benämning Fredrique Wohlfasts stiftelse skall ha till ändamål att åt fader- och moderlösa barn samt även sådana barn, vilka äro i saknad av omvårdnad, bereda kristlig uppfostran och omsorgsfull handledning, i syfte att dana dem till dugliga, praktiska och framför allt redbara människor. Jag överlämnar förvaltningen av denna behållning i boet åt herrar stadsfullmäktige härstädes, med uttryckt önskan att denna myndighet ville, så snart möjligt är, förverkliga denna min tanke, även om inrättningen kommer till en början att få en ringa utsträckning. Därest emot förmodan herrar stadsfullmäktige icke skulle vilja för nu uppgivna ändamål till förvaltning emottaga den i detta mom. omförmälda behållningen av min egendom, förordnar jag, att ifrågavarande behållning skall överlämnas till handelsföreningens herrar fullmäktige och av dem förvaltas såsom en stående fond under benämning Fredrique Wohlfarts donation, därav årliga räntor skall såsom understöd tilldelas verkligt behövande, aktningsvärda personer inom samhället att till dem under deras livstid utgå med högst 100 kr om året till varje understödstagare; och äga handelsföreningens herrar fullmäktige utse dem, som böra komma i åtagande av dylikt understöd. Medel kan delas ut till verkligt behövande och aktningsvärda personer (alla åldrar). Medel ska sökas årligen då den sökanden ska visa sitt behov. Medel kan alltså inte utgå för resten av livet genom ett beslut. med högst 100 kr om året är omräknat till kr. Stiftelsen AB Göteborgssystemets donationsfond Stiftelsens ändamål är: att förbinda staden och stadsfullmäktige att använda medlen till något eller några för den arbetande klassen i Göteborg gagneliga ändamål. Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade att medlen ska användas till hjälp åt hem som har drabbats av alkoholens verkningar i första hand sådana hem där familjeförsörjaren som följd av alkoholmissbruk omhändertagits för vård på sjukhus eller annan sluten vård. Stiftelser som är lämpliga för äldre personer (över 65 år): JJ Dicksons stiftelse Stiftelsens ändamål är: att främja bidrag till stödåtgärder för behövande äldre eller sjukliga personer inom Göteborgs kommun med företräde för inom förutvarande Örgryte socken födda eller länge bosatta personer. Sida 4 av 5

5 STIFTELSER MED UTDELNING INFÖR JUL Ansökningstiden är september månad. Varje stiftelse har en egen blankett som finns på under ansökningstiden. Stiftelsen Apotekare H W Nilssons donation Stiftelsens ändamål är: Donationen lämnas till Göteborgs stads fattigvård och må räntorna, med iakttagande av viss begränsning (4/5 av räntan utdelas, 1/5 läggas till kapitalet), vid juletid utdelas i poster ej understigande 50 (femtio) kronor till behövande inom Gamlestads församling i Göteborg och vilka av distriktsläkaren jämte fattigfogden därtill föreslås. att vid juletid främja behövande inom tidigare Gamlestads församling i Göteborg, vilket innebär församlingarna Nylöse, Kortedala och Bergsjön, samt stadsdelarna Olskroken, Bagaregården och Kålltorp. Stiftelsen Olivia Jacobssons minne Stiftelsens ändamål är: Genom den årliga räntan bistå fattiga arbeterskor, tillhörande Göteborg och födda därstädes. Utdelas till jul. STIFTELSER MED UTDELNING UNDER HELA ÅRET Varje stiftelse har en egen blankett som finns på Stiftelsen Räddningsinstitutet i Göteborg m fl fonder Stiftelsens ändamål är: avkastningen skall användas för understöd åt ynglingar vilka efter omhändertagande av barnavårdsnämnden för skyddsuppfostran lämnat skola, tillhörande barna- och ungdomsvården, och som gjort sig kända för flit och gott uppförande under vistelsen vid dylik skola stöd åt pojkar som är eller har varit omhändertagna med stöd av LVU Stiftelsen Bostäder åt blinda Stiftelsens ändamål är: att ge bidrag åt synskadade avseende kurser, fritidsverksamhet och rekreation. Mer information om alla de stiftelser som Göteborgs stad förvaltar; sociala stiftelser, utbildnings stiftelser och stiftelser inom kulturområdet, finns att läsa på För mer information om de stiftelser som Social resursnämnd är utdelningsansvarig styrelse för, kan du skicka mail till: Sida 5 av 5

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad

Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad Information om blanketten: 1. Välj ett av följande alternativ Om du väljer alternativ NEJ behöver du inte fylla i blanketten förutom att skriva

Läs mer

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler Navigeringskarta Info Göra Info om socialbidrag Regler Process Göra Start Initiera ansökan om socialbidrag Kräver inloggning av sökande och eventuell medsökande Hushåll? 1 Ge fullmakt! 2 Starta ansökan!

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO Föreningen FVO Var god att texta tydligt SÖKANDEN Efternamn Förnamn Medborgarskap Personnummer (åå-mm-dd-xxxx) Civilstånd Ogift Frånskild Gift Sambo Änka/Änkling MAKE, MAKA

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRÄLDRARS ERSÄTTNING TILL STADEN FÖR PLACERADE

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRÄLDRARS ERSÄTTNING TILL STADEN FÖR PLACERADE ABCDE Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2005-05-11 JUSTERADE 2006-09-08 2008-02-15 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRÄLDRARS ERSÄTTNING TILL STADEN FÖR PLACERADE BARN

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION ATT VARA GOD MAN/FÖRVAL- TARE GOD MAN FÖRVALTARE FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ANSÖKAN BYTE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Information till god man och förvaltare Checklista till årsräkning Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

Foto: Ann Dillner/Scandinav bildbyrå

Foto: Ann Dillner/Scandinav bildbyrå Foto: Ann Dillner/Scandinav bildbyrå Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5. Vad god

Läs mer