Skattereduktion för gåva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattereduktion för gåva"

Transkript

1 SKV 319 utgåva 1 Skattereduktion för gåva information till gåvogivare och gåvotagare Den här broschyren innehåller information både till gåvogivare och gåvotagare. Skattereduktion för gåva har inte tryckts utan finns bara som pdf-fil på

2 Innehåll Sammanfattningsvis 3 Du som ger en gåva 3 Vem kan få skattereduktion? 3 Gåvomottagaren måste vara godkänd 3 Skattereduktionens storlek 4 Begära skattereduktion 4 Underlag för skattereduktion 4 Gåvomottagare 4 Godkända gåvomottagare 4 Krav för att bli godkänd 5 1. Tidigare beskattningssituation 5 2. Ändamålskraven 5 3. Prognos för framtiden 6 4. Krav på bokföringen eller räkenskaperna 6 5. Revisorskrav 7 Skatteverkets e-tjänster 9 Fler möjligheter med e-legitimation 9 Blanketter, broschyrer m.m Servicetelefon Webbplats skatteverket.se

3 Sammanfattningsvis Från och med den 1 januari 2012 kan privatpersoner få skattereduktion för vissa gåvor som ges till ideella organisationer. För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda. Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan gåvan ges. Varje gåva ska uppgå till minst 200 kr och ska lämnas för vissa bestämda ändamål. Det måste också vara en penninggåva. För att få skattereduktion måste det totala gåvobeloppet under året uppgå till minst kr. Högsta belopp som kan ge skattereduktion är kr och den maximala skattereduktionen är kr (25 % av kr). Gåvomottagaren måste lämna kontrolluppgift på de mottagna gåvorna. Beloppen i kontrolluppgifterna kommer att finnas förifyllda i givarens inkomstdeklaration. Bestämmelserna om skattereduktion för gåva till godkända gåvomottagare finns i lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva samt i 67 kap inkomstskattelagen (1999:1229) i den lydelse som gäller från den 1 januari Du som ger en gåva Du kan få skattereduktion om du ger en gåva till en stiftelse, en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har blivit en godkänd gåvomottagare. Förutsättningen för att få skattereduktion är att du har haft utgift för en gåva, eller ska ta upp värdet av en gåva som inkomst i din inkomstdeklaration. För att kunna få skattereduktion måste det vara en penninggåva du ger. Dessutom ska gåvan eller förmånen avse följande ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande, eller att främja vetenskaplig forskning. Med hjälpverksamhet bland behövande avses här att mottagaren ska vara behövande i ekonomisk mening. Du kan läsa mer om vad som avses med detta och om främjande av vetenskaplig forskning i avsnittet om gåvomottagare. Vem kan få skattereduktion? Det är bara privatpersoner som har rätt till skattereduktion för gåva. Du kan få skattereduktion för gåva om du fyller 18 år senast den 31 december det år du ger gåvan. Dessutom krävs att du är obegränsat skattskyldig i Sverige under någon del av beskattningsåret. Som obegränsat skattskyldig betalar du skatt för alla dina inkomster, från Sverige och från utlandet, i Sverige. Om du inte är bosatt i Sverige men är begränsat skattskyldig i Sverige och har begärt att få betala skatt enligt inkomstskattelagen i stället för att betala särskild inkomstskatt kan du också få skattereduktion. Då tillämpas samma regler som för dem som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Förutsättningen är att dina sammanlagda inkomster uteslutande, eller så gott som uteslutande, förvärvats i Sverige. Du har också möjlighet att få skattreduktion om du har inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftsställe eller en fastighet i Sverige. Ett dödsbo kan medges skattereduktion om den avlidne själv har lämnat gåvan före dödsfallet. Dödsbons gåvor ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller finns det någon rätt till skattereduktion för gåvor som lämnas i ett testamente. Gåvomottagaren måste vara godkänd Gåvomottagaren kan finnas i Sverige eller utomlands. Observera att du vid varje gåvotillfälle måste kontrollera att mottagaren är en godkänd gåvomottagare. Detta är en förutsättning för att du ska kunna få skattereduktion. En lista över alla godkända gåvomottagare finns på Skatteverkets webbplats Ett beslut om godkännande för en gåvomottagare gäller från den dag beslutet fattats och tre år efter detta år. Godkännandet kan sedan förnyas. Om ett godkännande återkallas, på mottagarens begäran eller på Skatteverkets initiativ, gäller godkännandet gentemot dig som givare fram till beslutet om återkallelse. Som givare är du alltså skyddad om du vid gåvotillfället kontrollerat att givaren då var godkänd. Mer information om godkända gåvomottagare hittar du i avsnittet om godkända gåvomottagare. Servicetelefon Webbplats skatteverket.se 3

4 Skattereduktionens storlek Skattereduktionen uppgår till 25 % av gåvobeloppet och får högst uppgå till kr per år. Detta motsvarar ett underlag för skattereduktion om kr per år. Understiger underlaget kr ett år görs ingen skattereduktion. För att kunna räknas med måste varje enskild gåva uppgå till minst 200 kr. Enbart penninggåvor kan ge rätt till skattereduktion. Du måste alltså ge minst 200 kr varje gång du ger en gåva till en godkänd gåvomottagare för att gåvan ska kunna räknas med i underlaget. För att kunna få skattereduktion måste de totala gåvorna, till en eller flera gåvomottagare, uppgå till minst kr under året. Begära skattereduktion Skattereduktionen begär du i din inkomstdeklaration som du lämnar in året efter du lämnade gåvan. Detta innebär att du begär skattereduktion för en gåva som getts under år 2012 i den inkomstdeklaration som du lämnar år De godkända gåvomottagarna, såväl svenska som utländska, är skyldiga att lämna kontrolluppgift för de gåvor de tagit emot och som omfattas av dessa bestämmelser. Tänk på att du måste lämna underlag så att mottagaren kan identifiera dig. Är gåvan anonym finns det inte någon skyldighet, och inte heller någon möjlighet, att lämna kontrolluppgift. De kontrolluppgifter som kommit in till Skatteverket kommer att finnas förifyllda i din inkomstdeklaration. För att kunna få skattereduktionen krävs även att du har tillräckligt med skatt att räkna av reduktionen mot. Skattereduktion räknas av mot kommunal och statlig skatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift efter en särskild turordning. Underlag för skattereduktion Det som utgör underlag för skattereduktion är utgifter för gåva som du har gett under beskattningsåret värdet av gåva som du ska ta upp som inkomst. Med värde av gåva som ska tas upp som inkomst avses en skattepliktig löneförmån (en gåva till en godkänd mottagare) som du som anställd får av din arbetsgivare. Till exempel om din arbetsgivare utöver det du får i lön som en särskild förmån ger en julgåva om 500 kr till en godkänd gåvomottagare. en gåva som ett aktiebolag ger och som du som aktieägare kommer att utdelningsbeskattas för värdet av. Om t.ex. ditt fåmansaktiebolag donerar en viss del av sin vinst till en godkänd gåvomottagare, blir du som delägare utdelningsbeskattad för detta. Det du blir utdelningsbeskattad för utgör då underlag för skattereduktion. Omkostnader för en gåva får inte räknas med i gåvounderlaget. Godkända gåvomottagare Ni kan ansöka om att bli godkänd gåvomottagare om ni är en svensk stiftelse en svensk ideell förening, eller ett svensk registrerat trossamfund. Också t.ex. församlingar som tillhör ett registrerat trossamfund (självständiga organisatoriska enheter) kan ansöka om godkännande. På Skatteverkets webbplats kan ni läsa mer om föreningar och stiftelser. Ytterligare underlag finns även i Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl (SKV 327, utgåva 10) eller i Skatteverkets broschyr för stiftelser och ideella föreningar, SKV 324. Gåvomottagare Ni kan även ansöka om att bli godkänd gåvomottagare om ni är en utländsk motsvarighet till svensk stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund. Förutsättningen är att ni uppfyller samma krav som ställs på de svenska stiftelserna, ideella föreningarna och registrerade trossamfunden. Ni måste också höra hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området) med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte, eller med vilken Sverige har ingått ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden. Vilka stater som ingår framgår av en lista som finns publicerad på Skatteverkets webbplats och som uppdateras kontinuerligt. Länk till aktuell lista finns på 4 Servicetelefon Webbplats skatteverket.se

5 Som utländsk organisation måste ni dessutom, i samband med ansökan, förbinda er att lämna kontrolluppgifter på de gåvor ni tar emot som kan ge rätt till skattereduktion. I kravet på att motsvara de svenska subjekten ingår exempelvis att ni också måste stå under motsvarande statlig tillsyn som t.ex. en svensk stiftelse gör. Krav för att bli godkänd För att ni ska kunna bli godkänd gåvomottagare måste ni uppfylla samtliga följande krav: Q Ni måste ha varit inskränkt skattskyldig året innan ansökan. W Ändamålet eller den faktiskt bedrivna verksamheten ska, helt eller delvis, avse - att bedriva hjälpverksamhet bland behövande eller - att främja vetenskaplig forskning. E Det ska vara sannolikt att ni - blir inskränkt skatteskyldig ytterligare två år - använder gåvorna på av givarna avsett sätt. R Det ska av er bokföring eller räkenskaper vara möjligt att avgöra vilka gåvor som tagits emot och hur de använts. T Ni måste ha minst en godkänd eller kvalificerad revisor. 1. Tidigare beskattningssituation Det första kravet innebär att ni ska ha deklarerat och blivit accepterad som en skattegynnad stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund. Detta utgör en form av tröghetsregel och innebär att en nystartad organisation inte kan ansöka om godkännande utan får vänta till dess den första inkomstdeklarationen (särskilda uppgiften) lämnats och godkänts. Ni ska alltså vid beslutet om slutlig skatt för året före ansökan ha bedömts som inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3, 7 eller 14 inkomstskattelagen. Detta krav innebär en bedömning av hela er verksamhet och att ni är skattebefriad för den ändamålsenliga verksamheten för det året. Dessa ändamål kan vara såväl de som gäller för skattereduktion för gåva som andra allmännyttiga ändamål, t.ex. religiösa, kulturella eller idrottsliga. Här gäller, liksom vid inkomstbeskattningen, att färre ändamål är godtagna för stiftelser än för ideella föreningar och registrerade trossamfund. En svensk stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund som är inskränkt skattskyldig enligt andra bestämmelser i inkomstskattelagen kan också kan bli godkänd gåvomottagare. Förutsättningen är att ni, om ni hade bedömts enligt de allmänna bestämmelserna om inskränkt skattskyldighet i 7 kap. 3, 7 eller 14 inkomstskattelagen hade uppfyllt dessa krav. Även för er som är utländska sökande ställs motsvarande krav på att ni skulle ha uppfyllt kraven för inskränkt skattskyldighet i 7 kap. 3, 7 eller 14 inkomstskattelagen om ni hade bedömts enligt dessa bestämmelser. 2. Ändamålskraven Endast två ändamål omfattas när det gäller skattereduktion för gåva. Dessa är att bedriva hjälpverksamhet bland behövande, eller främja vetenskaplig forskning. För att kunna godkännas måste ni som ändamål ha ett eller båda av dessa ändamål eller helt eller delvis bedriva sådan verksamhet. Det avgörande är således den verksamhet som ni faktiskt avser att bedriva i den del av verksamheten som ska omfattas av ett godkännande som gåvomottagare. Bedömningen av vad som avses med dessa ändamål ska göras på samma sätt som när man bedömer stiftelsers, ideella föreningars eller trossamfunds skattskyldighet enligt 7 kap. inkomstskattelagen. En närmare beskrivning av omfattningen av dessa två ändamål följer. Ni kan också läsa mer i Skatteverkets Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl. (SKV 327, utg.10) på Skatteverkets webbplats. Att bedriva hjälpverksamhet bland behövande Med hjälpverksamhet bland behövande avses enligt såväl förarbeten till inkomstskattelagen som den praxis som utvecklats på detta område att man ska vara hjälpbehövande i ekonomisk mening. Det krävs alltså att det dels ska vara fråga om hjälpverksamhet dels att verksamheten ska rikta sig till behövande i ekonomisk mening. Här avses endast hjälp till fysiska personer. Hjälpverksamhet kan t.ex. innebära att lämna ekonomiska bidrag, såväl vid enstaka tillfälle som periodiskt, att upplåta bostad fritt eller till låg hyra bidrag till rehabiliteringskostnader. Det är bara fråga om hjälpverksamhet om det bidrag som ges är avsett att höja mottagarens ekonomiska standard från att vara behövande upp till en dräglig ekonomisk nivå. Andra exempel på stöd kan vara bidrag för inköp av handikapphjälpmedel eller glasögon. Det ska alltid vara hjälp för primära behov. Vem som är behövande är inte definierat i inkomstskattelagen. Inte heller har något fast belopp angetts. Men man behöver inte vara nödlidande för att kunna omfattas av begreppet behövande. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande uttryckt det som att det får förutsättas att personen är mindre bemedlad och att det finns ett allmänt hjälpbehov (RÅ 81 1:28). Om ni lämnar bidrag till enskilda personer krävs där- Servicetelefon Webbplats skatteverket.se 5

6 för att en prövning av såväl hjälpbehovet som av om personen är ekonomiskt behövande görs. I många situationer går stödet inte direkt till enskilda personer utan till grupper där situationen är sådan att hjälpbehovet inte behöver ifrågasättas. Någon prövning på individnivå behöver då inte heller göras. Det kan vara fråga om hjälpinsatser vid naturkatastrofer och krigssituationer, soppkök eller liknande. I lagtexten förutsätts att verksamheten bedrivs i egen regi. Skatteverket har i ett ställningstagande, med anledning av tsunamikatastrofen i Sydostasien ( , /111) uttalat att denna verksamhet istället i vissa situationer kan fullgöras genom att bidrag lämnas till annan ideell organisation som utför denna. Att verksamheten bedrivs indirekt innebär alltså inte någon skillnad i de krav som ställs på den egna kontrollen och uppföljningen av att verksamheten bedrivs på rätt sätt. Vetenskaplig forskning Med vetenskaplig forskning menas i första hand sådan forskning som bedrivs vid universitet och motsvarande institutioner. Det kan handla om såväl ren grundforskning som mer tillämpad forskning. Forskningen får däremot inte vara för företagsanknuten. För att kunna godtas krävs att verksamheten har fått allmänt erkännande som vetenskap. Exempel på vad som inte omfattas är astrologi och spiritism. Typiska former för stöd till forskning är t.ex. forskarstipendier bidrag till vetenskaplig produktion vetenskapliga bibliotek och teknisk utrustning som behövs för forskning belöningar till forskare. Det kan också vara att finansiera en professur, ett forskningsprojekt eller ett forskningsprogram. 3. Prognos för framtiden Förutom de krav som nämnts tidigare ska det även vara sannolikt att ni dels fortsätter att vara inskränkt skattskyldiga, dels kommer att använda gåvorna på det sätt som givarna avsett. Fortsatt inskränkt skattskyldig Förutom att ni vid det senaste beslutet om slutlig skatt var inskränkt skattskyldig ska det också vara sannolikt att ni vid de två närmast följande årens beslut om slutlig skatt också uppfyller detta krav. Här avses alltså att stiftelsen, föreningen eller trossamfundet som sådant, i hela verksamheten, fortsatt är en inskränkt skattskyldig organisation enligt 7 kap. 3, 7 eller 14 inkomstskattelagen. Exempel Om en stiftelse ansöker om godkännande under 2012 ska den ha godtagits som inskränkt skattskyldig vid beslutet om slutlig skatt Detta motsvarar inkomståret 2010 vid en redovisning kalenderårsvis. För brutet räkenskapsår avses här det räkenskapsår som ska deklareras året före ansökningsåret. Utöver detta år ska stiftelsen även visa en prognos för åren 2011 och Användningen av gåvorna Det är viktigt att de gåvor som ni kommer att ta emot, och som ger rätt till skattereduktion för givaren, också kommer att användas på det sätt som givaren avsett. Det finns därför ett direkt krav på att det av såväl er budget eller annan planering av verksamheten samt av bokföringens eller redovisningens struktur går att följa gåvorna. Detta blir särskilt viktigt om ni t.ex. är ett trossamfund som vid sidan av den religiösa verksamheten bedriver hjälpverksamhet bland behövande. I en sådan situation krävs alltså att det går att göra en självständig prövning på gåvornas användning. Kostnader för att bedriva verksamheten Omkostnader som är nödvändiga för att bedriva den verksamhet som omfattas av godkännandet och för insamlandet av gåvorna får dras av från de insamlade gåvorna. Samma grundprinciper som de som gäller för inkomstslaget näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen får tillämpas. När måste gåvorna användas Bedömningen av hur lång tid som får gå innan gåvorna används får göras mot bakgrund av den verksamhetsplan som finns avseende insamling och användning av gåvorna. Den tidsperiod som godkännandet gäller utgör en naturlig bortre gräns. 4. Krav på bokföringen eller räkenskaperna Av er bokföring eller era räkenskaper ska det vara möjligt att följa gåvornas mottagande och användning. Det ska vara möjligt att se vilka gåvor som getts, storleken av dessa samt vilka som gett gåvorna. Detta är nödvändigt med hänsyn till den kontrolluppgiftsskyldighet som följer av godkännandet som gåvomottagare. Dessutom måste ni ha en tillfredsställande dokumentation som visar att minst så mycket pengar som kommit in i form av skattereduktionsgrundande gåvor också använts till de ändamål för vilka gåvorna varit avsedda. Någon dokumentation av varje enskild gåvas användning är däremot inte nödvändig. 6 Servicetelefon Webbplats skatteverket.se

7 5. Revisorskrav Ni måste ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor utsedd för att kunna godkännas som gåvomottagare. Uppgift om vem eller vilka dessa är anger ni på ansökningsblanketten (SKV 4692 eller SKV 4693). Giltighetstid Ett godkännande som gåvomottagare gäller tre år efter det år beslutet lämnades. Om ni ansöker om godkännande januari 2012 och Skatteverket meddelar sitt beslut om godkännande under 2012 kommer ni att vara godkända till utgången av Ett beslut om godkännande gäller alltså i högst fyra år innan ni måste ansöka om förlängning. Förlängning Ett beslut om godkännande som gåvomottagare är, som tidigare nämnts, tidsbegränsat, men kan efter ansökan förlängas. Om ni ansöker om förlängning innan tiden för godkännandet gått ut behöver ni inte betala någon ny ansökningsavgift. Ansökan om förlängning gör ni på samma blankett som vid förstagångsansökan, och det ställs samma krav för fortsatt godkännande som första gången ni ansökte. Ett beslut om förlängning gäller tre år efter det år beslutet lämnades. Vad kostar det att vara godkänd gåvomottagare? När ni lämnar in ansökan ska ni betala en ansökningsavgift om kr. Observera att betald ansökningsavgift är en förutsättning för att Skatteverket ska kunna pröva er ansökan. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ni inte blir godkänd. Inte heller vid ett godkännande återfås ansökningsavgiften. Den ersätter årsavgiften ansökningsåret. Om ni blir godkänd gåvomottagare måste ni även betala en årsavgift om kr för åren efter ansökningsåret. Årsavgiften ska ni betala i förskott för varje år som godkännandet gäller, dvs. senast den 31 december. Exempel En ideell förening ansöker om att bli godkänd som gåvomottagare i januari Föreningen blir godkänd. Vid ansökan betalar föreningen ansökningsavgift om kr. Föreningen kommer även att betala årsavgifter om kr senast den 31 december år 2012, 2013, och För ansökningsåret betalar föreningen bara en ansökningsavgift. Hur betalar man? Om ni betalar inom Sverige ska ni betala ansökningsavgift och årsavgift till Skatteverkets bankgirokonto Betalningar från utlandet gör ni via IBAN, BIC-Swift kod. Se ansökningsblanketten (SKV 4693). Observera att ni inte kan använda ert skattekonto för dessa inbetalningar. Kontrolluppgiftsskyldighet Om ni godkänns som gåvomottagare måste ni enligt lag lämna kontrolluppgifter för de gåvor som ni tar emot. För anonyma gåvor finns däremot ingen skyldighet, eller möjlighet, att lämna kontrolluppgift. Om ni är en utländsk gåvomottagare måste ni, för att kunna godkännas, förbinda er att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Detta åtagande tecknas i samband med ansökan. Arbetet med att utforma kontrolluppgiftslämnandet pågår och mer information om kontrolluppgifter kommer att lämnas senare. Tänk på att ni redan från det ni blir godkänd som gåvomottagare ska bevara uppgifter om vem ni får gåvor från och med vilka belopp. Underlag för detta ska finnas för varje enskild gåva, men kontrolluppgiften som ni lämnar ska omfatta det totala beloppet som givaren gett till er under året. Gåvor under 200 kr ska aldrig ingå i underlaget för kontrolluppgift. Som för övriga kontrolluppgifter som lämnas ska det för varje givare finnas uppgift om namn, adress och personnummer samt gåvans storlek. Uppgift om er som gåvomottagare ska också framgå. Skatteverket kommer att tillhandahålla tekniskt stöd för att lämna kontrolluppgifter elektroniskt. Återkallelse av ett godkännande Ett godkännande kan upphöra att gälla om ni själva begär det, för att ni inte längre uppfyller kraven eller av andra anledningar. Skatteverket kan också besluta om återkallelse på eget initiativ. Skäl för att återkalla ett godkännande är t.ex. att förutsättningarna för godkännande inte längre finns, att ni inte lämnar kontrolluppgifter eller betalar avgifterna. Kontrollavgift Om ni som godkänd gåvomottagare inte meddelar Skatteverket att förutsättningarna för godkännande inte längre finns kan ni bli skyldig att betala kontrollavgift. Kontrollavgiftens storlek är 10 % av värdet på de gåvor som ni tagit emot efter det att förutsättningarna för godkännande upphörde och uppgår lägst till kr. Om underlag saknas kan kontrollavgiften beräknas till skäligt belopp. Skatteverket har möjlighet att helt eller delvis befria er från kontrollavgiften om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det finns andra särskilda skäl. Givarna har, så länge godkännandet inte återkallats, rätt till skattereduktion och är på detta sätt skyddade. Servicetelefon Webbplats skatteverket.se 7

8 Att ansöka om att bli godkänd gåvomottagare För att en gåva ska kunna ge rätt till skattereduktion krävs det att ni som mottagare är en godkänd gåvomottagare. Ni måste vara godkänd när gåvan ges. Ansöker gör ni hos Skatteverket. Ansökningsblankett finns att ladda ner från Skatteverkets webbplats. Observera att det finns olika blanketter, en för svenska sökande och en för utländska sökande (SKV 4692 eller SKV 4693). Till ansökan ska ni, förutom uppgifter om namn, adress och organisationsnummer, bifoga de handlingar som behövs för att Skatteverket ska kunna bedöma att ni uppfyller de krav som ställs för att kunna godkännas som gåvomottagare. Ni ska också beskriva den verksamhet som ni söker godkännande för och hur ni har tänkt bedriva den. Detta är särskilt viktigt om det inte är samma verksamhet som ni tidigare bedrivit och som framgår av verksamhetsberättelse för tidigare år. Till ansökan ska ni bifoga gällande stadgar verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående verksamhetsår budget eller annat liknande planeringsunderlag för innevarande verksamhetsår protokoll som styrker vem som är behörig firmatecknare, som får företräda er kontoplan eller annan handling som visar hur bokföringen /räkenskaperna är uppbyggda för redovisning av de gåvor som tas emot och är skattereduktionsgrundande och hur de används. Observera att givaren har rätt till skattereduktion för en gåva först när Skatteverket genom beslut har godkänt er som gåvomottagare. Det finns inte någon retroaktivitet i detta beslut utan det gäller från beslutsdatumet. En lista med godkända gåvomottagare publiceras på Skatteverkets webbplats I listan som uppdateras löpande framgår godkända organisationers namn och adress samt för vilken tid godkännandet gäller. 8 Servicetelefon Webbplats skatteverket.se

9 Skatteverkets e-tjänster Med en e-legitimation kan du använda alla Skatteverkets e-tjänster. Du kan t.ex. lämna din inkomstdeklaration se ställningen på ditt skattekonto lämna din moms- och arbetsgivardeklaration se deklarationsuppgifterna registrera ett nytt företag (via verksamt.se) ansöka om momsåterbetalning från ett annat EU land. Läs mer på Skatteverkets webbplats, Deklarationsombud Du kan utse ett eller flera deklarationsombud för att skriva under och sända in moms- och arbetsgivardeklaration via Internet. Ombudet kan t.ex. vara den som gör bokföringen eller en person på ekonomisidan. Läsombud Du kan ge en eller flera personer, t.ex. din revisor, rätt att se uppgifterna i dina moms- och arbetsgivardeklarationer och ställningen på skattekontot. Fler möjligheter med e-legitimation När du väl har en e-legitimation så kan du använda den på andra ställen. Du kan till exempel begära föräldrapenning hos Försäkringskassan, göra en pensionsprognos, ansöka om pension och byta fonder hos Pensionsmyndigheten. Du kan även kolla trängselskatt hos Transportstyrelsen eller få koll på studieskulden hos CSN. Läs mer på Servicetelefon Webbplats skatteverket.se 9

10 Blanketter, broschyrer m.m. Ladda ner från Blanketter Gåvomottagare Ansökan, svensk juridisk person ( SKV 4692) Gåvomottagare Ansökan, utländsk juridisk person (SKV 4693) Broschyrer Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser ( SKV 324 ) Handledningar Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl 2010 (SKV 327 utgåva 10) Direktlänkar Information om skattereduktion för gåva riktad till gåvogivare: Information om skattereduktion för gåva riktad till gåvomottagare: Rättsinformation Skatteverkets ställningstaganden: Hjälpverksamhet bland behövande kan bedrivas genom att bidrag lämnas till annan organisation ( , dnr /111) Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service Ring Skatteupplysningen, inom Sverige: från utlandet: SKV 319 utgåva 1. Utgiven i januari Skattereduktion för gåva har inte tryckts utan finns bara som pdf-fil på

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter, Avsnitt 36 1 36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter Övergångsbestämmelser Laga förfall anstånd behövs inte 36.1 Inledning

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande 121 16 Ideella föreningar 16.1 Bildande För att en ideell förening ska vara juridisk person krävs att den har antagit stadgar av viss fullständighet och valt styrelse. Stadgarna ska innehålla namn, ändamål

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före tagare

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

praktikan Stiftelser och fonder Uppdaterat 2005-05-02 Stiftelser och fonder

praktikan Stiftelser och fonder Uppdaterat 2005-05-02 Stiftelser och fonder praktikan Stiftelser och fonder Stiftelser och fonder Christina Gotting Sveriges Frikyrkosamråd praktikan Stiftelser och fonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Stiftelselagen 1 2. Innebörden av begreppet stiftelse

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet. Ideella föreningar En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster Vet du vad en e-legitimation är och vad du kan använda den till? Den här broschyren ger dig lite mera kunskap. Gör slag i saken! Skaffa en e-legitimation så

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2009 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 200 kr eller mer under år 2009. Skatteavdraget

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m.

Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m. Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m. SFS nr: 2007:592 Departement/myndighet: Finansdepartementet Utfärdad: 2007-06-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2009:852 Registeruppgifter

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Skänk din aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning Skänk din aktieutdelning Skänker du din aktieutdelning till Österledskyrkan i Gamla Uppsala behöver du inte betala kapitalskatt på utdelningen. Det innebär att din gåva ökar med 40 procent i värde! Bakgrund:

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-05-08 131 153736-14/113 Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs Förslag till ändringar i 42 och 44 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

Skatteförfarandeförordning (2011:1261) Skatteförfarandeförordning, 2 kap. [5601] Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck [5601] Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Det finns två huvudtyper

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Läs först igenom Anvisningar till elevuppgifter Ansökan avser svensk utlandsskola eller distansundervisning vilken

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten, Avsnitt 12 135 12 Beräkning av skatten 65 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677 683, SOU 1997:2, del II s 500 504 prop. 2004/05:1 prop. 2004/05:19 prop. 2005/06:44 12.1 Allmänt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb 2007 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 17 100 kr eller mer. Skatteavdraget kan bli för

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer