Skattereduktion för gåva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattereduktion för gåva"

Transkript

1 SKV 319 utgåva 1 Skattereduktion för gåva information till gåvogivare och gåvotagare Den här broschyren innehåller information både till gåvogivare och gåvotagare. Skattereduktion för gåva har inte tryckts utan finns bara som pdf-fil på

2 Innehåll Sammanfattningsvis 3 Du som ger en gåva 3 Vem kan få skattereduktion? 3 Gåvomottagaren måste vara godkänd 3 Skattereduktionens storlek 4 Begära skattereduktion 4 Underlag för skattereduktion 4 Gåvomottagare 4 Godkända gåvomottagare 4 Krav för att bli godkänd 5 1. Tidigare beskattningssituation 5 2. Ändamålskraven 5 3. Prognos för framtiden 6 4. Krav på bokföringen eller räkenskaperna 6 5. Revisorskrav 7 Skatteverkets e-tjänster 9 Fler möjligheter med e-legitimation 9 Blanketter, broschyrer m.m Servicetelefon Webbplats skatteverket.se

3 Sammanfattningsvis Från och med den 1 januari 2012 kan privatpersoner få skattereduktion för vissa gåvor som ges till ideella organisationer. För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda. Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan gåvan ges. Varje gåva ska uppgå till minst 200 kr och ska lämnas för vissa bestämda ändamål. Det måste också vara en penninggåva. För att få skattereduktion måste det totala gåvobeloppet under året uppgå till minst kr. Högsta belopp som kan ge skattereduktion är kr och den maximala skattereduktionen är kr (25 % av kr). Gåvomottagaren måste lämna kontrolluppgift på de mottagna gåvorna. Beloppen i kontrolluppgifterna kommer att finnas förifyllda i givarens inkomstdeklaration. Bestämmelserna om skattereduktion för gåva till godkända gåvomottagare finns i lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva samt i 67 kap inkomstskattelagen (1999:1229) i den lydelse som gäller från den 1 januari Du som ger en gåva Du kan få skattereduktion om du ger en gåva till en stiftelse, en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har blivit en godkänd gåvomottagare. Förutsättningen för att få skattereduktion är att du har haft utgift för en gåva, eller ska ta upp värdet av en gåva som inkomst i din inkomstdeklaration. För att kunna få skattereduktion måste det vara en penninggåva du ger. Dessutom ska gåvan eller förmånen avse följande ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande, eller att främja vetenskaplig forskning. Med hjälpverksamhet bland behövande avses här att mottagaren ska vara behövande i ekonomisk mening. Du kan läsa mer om vad som avses med detta och om främjande av vetenskaplig forskning i avsnittet om gåvomottagare. Vem kan få skattereduktion? Det är bara privatpersoner som har rätt till skattereduktion för gåva. Du kan få skattereduktion för gåva om du fyller 18 år senast den 31 december det år du ger gåvan. Dessutom krävs att du är obegränsat skattskyldig i Sverige under någon del av beskattningsåret. Som obegränsat skattskyldig betalar du skatt för alla dina inkomster, från Sverige och från utlandet, i Sverige. Om du inte är bosatt i Sverige men är begränsat skattskyldig i Sverige och har begärt att få betala skatt enligt inkomstskattelagen i stället för att betala särskild inkomstskatt kan du också få skattereduktion. Då tillämpas samma regler som för dem som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Förutsättningen är att dina sammanlagda inkomster uteslutande, eller så gott som uteslutande, förvärvats i Sverige. Du har också möjlighet att få skattreduktion om du har inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftsställe eller en fastighet i Sverige. Ett dödsbo kan medges skattereduktion om den avlidne själv har lämnat gåvan före dödsfallet. Dödsbons gåvor ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller finns det någon rätt till skattereduktion för gåvor som lämnas i ett testamente. Gåvomottagaren måste vara godkänd Gåvomottagaren kan finnas i Sverige eller utomlands. Observera att du vid varje gåvotillfälle måste kontrollera att mottagaren är en godkänd gåvomottagare. Detta är en förutsättning för att du ska kunna få skattereduktion. En lista över alla godkända gåvomottagare finns på Skatteverkets webbplats Ett beslut om godkännande för en gåvomottagare gäller från den dag beslutet fattats och tre år efter detta år. Godkännandet kan sedan förnyas. Om ett godkännande återkallas, på mottagarens begäran eller på Skatteverkets initiativ, gäller godkännandet gentemot dig som givare fram till beslutet om återkallelse. Som givare är du alltså skyddad om du vid gåvotillfället kontrollerat att givaren då var godkänd. Mer information om godkända gåvomottagare hittar du i avsnittet om godkända gåvomottagare. Servicetelefon Webbplats skatteverket.se 3

4 Skattereduktionens storlek Skattereduktionen uppgår till 25 % av gåvobeloppet och får högst uppgå till kr per år. Detta motsvarar ett underlag för skattereduktion om kr per år. Understiger underlaget kr ett år görs ingen skattereduktion. För att kunna räknas med måste varje enskild gåva uppgå till minst 200 kr. Enbart penninggåvor kan ge rätt till skattereduktion. Du måste alltså ge minst 200 kr varje gång du ger en gåva till en godkänd gåvomottagare för att gåvan ska kunna räknas med i underlaget. För att kunna få skattereduktion måste de totala gåvorna, till en eller flera gåvomottagare, uppgå till minst kr under året. Begära skattereduktion Skattereduktionen begär du i din inkomstdeklaration som du lämnar in året efter du lämnade gåvan. Detta innebär att du begär skattereduktion för en gåva som getts under år 2012 i den inkomstdeklaration som du lämnar år De godkända gåvomottagarna, såväl svenska som utländska, är skyldiga att lämna kontrolluppgift för de gåvor de tagit emot och som omfattas av dessa bestämmelser. Tänk på att du måste lämna underlag så att mottagaren kan identifiera dig. Är gåvan anonym finns det inte någon skyldighet, och inte heller någon möjlighet, att lämna kontrolluppgift. De kontrolluppgifter som kommit in till Skatteverket kommer att finnas förifyllda i din inkomstdeklaration. För att kunna få skattereduktionen krävs även att du har tillräckligt med skatt att räkna av reduktionen mot. Skattereduktion räknas av mot kommunal och statlig skatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift efter en särskild turordning. Underlag för skattereduktion Det som utgör underlag för skattereduktion är utgifter för gåva som du har gett under beskattningsåret värdet av gåva som du ska ta upp som inkomst. Med värde av gåva som ska tas upp som inkomst avses en skattepliktig löneförmån (en gåva till en godkänd mottagare) som du som anställd får av din arbetsgivare. Till exempel om din arbetsgivare utöver det du får i lön som en särskild förmån ger en julgåva om 500 kr till en godkänd gåvomottagare. en gåva som ett aktiebolag ger och som du som aktieägare kommer att utdelningsbeskattas för värdet av. Om t.ex. ditt fåmansaktiebolag donerar en viss del av sin vinst till en godkänd gåvomottagare, blir du som delägare utdelningsbeskattad för detta. Det du blir utdelningsbeskattad för utgör då underlag för skattereduktion. Omkostnader för en gåva får inte räknas med i gåvounderlaget. Godkända gåvomottagare Ni kan ansöka om att bli godkänd gåvomottagare om ni är en svensk stiftelse en svensk ideell förening, eller ett svensk registrerat trossamfund. Också t.ex. församlingar som tillhör ett registrerat trossamfund (självständiga organisatoriska enheter) kan ansöka om godkännande. På Skatteverkets webbplats kan ni läsa mer om föreningar och stiftelser. Ytterligare underlag finns även i Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl (SKV 327, utgåva 10) eller i Skatteverkets broschyr för stiftelser och ideella föreningar, SKV 324. Gåvomottagare Ni kan även ansöka om att bli godkänd gåvomottagare om ni är en utländsk motsvarighet till svensk stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund. Förutsättningen är att ni uppfyller samma krav som ställs på de svenska stiftelserna, ideella föreningarna och registrerade trossamfunden. Ni måste också höra hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området) med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte, eller med vilken Sverige har ingått ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden. Vilka stater som ingår framgår av en lista som finns publicerad på Skatteverkets webbplats och som uppdateras kontinuerligt. Länk till aktuell lista finns på 4 Servicetelefon Webbplats skatteverket.se

5 Som utländsk organisation måste ni dessutom, i samband med ansökan, förbinda er att lämna kontrolluppgifter på de gåvor ni tar emot som kan ge rätt till skattereduktion. I kravet på att motsvara de svenska subjekten ingår exempelvis att ni också måste stå under motsvarande statlig tillsyn som t.ex. en svensk stiftelse gör. Krav för att bli godkänd För att ni ska kunna bli godkänd gåvomottagare måste ni uppfylla samtliga följande krav: Q Ni måste ha varit inskränkt skattskyldig året innan ansökan. W Ändamålet eller den faktiskt bedrivna verksamheten ska, helt eller delvis, avse - att bedriva hjälpverksamhet bland behövande eller - att främja vetenskaplig forskning. E Det ska vara sannolikt att ni - blir inskränkt skatteskyldig ytterligare två år - använder gåvorna på av givarna avsett sätt. R Det ska av er bokföring eller räkenskaper vara möjligt att avgöra vilka gåvor som tagits emot och hur de använts. T Ni måste ha minst en godkänd eller kvalificerad revisor. 1. Tidigare beskattningssituation Det första kravet innebär att ni ska ha deklarerat och blivit accepterad som en skattegynnad stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund. Detta utgör en form av tröghetsregel och innebär att en nystartad organisation inte kan ansöka om godkännande utan får vänta till dess den första inkomstdeklarationen (särskilda uppgiften) lämnats och godkänts. Ni ska alltså vid beslutet om slutlig skatt för året före ansökan ha bedömts som inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3, 7 eller 14 inkomstskattelagen. Detta krav innebär en bedömning av hela er verksamhet och att ni är skattebefriad för den ändamålsenliga verksamheten för det året. Dessa ändamål kan vara såväl de som gäller för skattereduktion för gåva som andra allmännyttiga ändamål, t.ex. religiösa, kulturella eller idrottsliga. Här gäller, liksom vid inkomstbeskattningen, att färre ändamål är godtagna för stiftelser än för ideella föreningar och registrerade trossamfund. En svensk stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund som är inskränkt skattskyldig enligt andra bestämmelser i inkomstskattelagen kan också kan bli godkänd gåvomottagare. Förutsättningen är att ni, om ni hade bedömts enligt de allmänna bestämmelserna om inskränkt skattskyldighet i 7 kap. 3, 7 eller 14 inkomstskattelagen hade uppfyllt dessa krav. Även för er som är utländska sökande ställs motsvarande krav på att ni skulle ha uppfyllt kraven för inskränkt skattskyldighet i 7 kap. 3, 7 eller 14 inkomstskattelagen om ni hade bedömts enligt dessa bestämmelser. 2. Ändamålskraven Endast två ändamål omfattas när det gäller skattereduktion för gåva. Dessa är att bedriva hjälpverksamhet bland behövande, eller främja vetenskaplig forskning. För att kunna godkännas måste ni som ändamål ha ett eller båda av dessa ändamål eller helt eller delvis bedriva sådan verksamhet. Det avgörande är således den verksamhet som ni faktiskt avser att bedriva i den del av verksamheten som ska omfattas av ett godkännande som gåvomottagare. Bedömningen av vad som avses med dessa ändamål ska göras på samma sätt som när man bedömer stiftelsers, ideella föreningars eller trossamfunds skattskyldighet enligt 7 kap. inkomstskattelagen. En närmare beskrivning av omfattningen av dessa två ändamål följer. Ni kan också läsa mer i Skatteverkets Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl. (SKV 327, utg.10) på Skatteverkets webbplats. Att bedriva hjälpverksamhet bland behövande Med hjälpverksamhet bland behövande avses enligt såväl förarbeten till inkomstskattelagen som den praxis som utvecklats på detta område att man ska vara hjälpbehövande i ekonomisk mening. Det krävs alltså att det dels ska vara fråga om hjälpverksamhet dels att verksamheten ska rikta sig till behövande i ekonomisk mening. Här avses endast hjälp till fysiska personer. Hjälpverksamhet kan t.ex. innebära att lämna ekonomiska bidrag, såväl vid enstaka tillfälle som periodiskt, att upplåta bostad fritt eller till låg hyra bidrag till rehabiliteringskostnader. Det är bara fråga om hjälpverksamhet om det bidrag som ges är avsett att höja mottagarens ekonomiska standard från att vara behövande upp till en dräglig ekonomisk nivå. Andra exempel på stöd kan vara bidrag för inköp av handikapphjälpmedel eller glasögon. Det ska alltid vara hjälp för primära behov. Vem som är behövande är inte definierat i inkomstskattelagen. Inte heller har något fast belopp angetts. Men man behöver inte vara nödlidande för att kunna omfattas av begreppet behövande. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande uttryckt det som att det får förutsättas att personen är mindre bemedlad och att det finns ett allmänt hjälpbehov (RÅ 81 1:28). Om ni lämnar bidrag till enskilda personer krävs där- Servicetelefon Webbplats skatteverket.se 5

6 för att en prövning av såväl hjälpbehovet som av om personen är ekonomiskt behövande görs. I många situationer går stödet inte direkt till enskilda personer utan till grupper där situationen är sådan att hjälpbehovet inte behöver ifrågasättas. Någon prövning på individnivå behöver då inte heller göras. Det kan vara fråga om hjälpinsatser vid naturkatastrofer och krigssituationer, soppkök eller liknande. I lagtexten förutsätts att verksamheten bedrivs i egen regi. Skatteverket har i ett ställningstagande, med anledning av tsunamikatastrofen i Sydostasien ( , /111) uttalat att denna verksamhet istället i vissa situationer kan fullgöras genom att bidrag lämnas till annan ideell organisation som utför denna. Att verksamheten bedrivs indirekt innebär alltså inte någon skillnad i de krav som ställs på den egna kontrollen och uppföljningen av att verksamheten bedrivs på rätt sätt. Vetenskaplig forskning Med vetenskaplig forskning menas i första hand sådan forskning som bedrivs vid universitet och motsvarande institutioner. Det kan handla om såväl ren grundforskning som mer tillämpad forskning. Forskningen får däremot inte vara för företagsanknuten. För att kunna godtas krävs att verksamheten har fått allmänt erkännande som vetenskap. Exempel på vad som inte omfattas är astrologi och spiritism. Typiska former för stöd till forskning är t.ex. forskarstipendier bidrag till vetenskaplig produktion vetenskapliga bibliotek och teknisk utrustning som behövs för forskning belöningar till forskare. Det kan också vara att finansiera en professur, ett forskningsprojekt eller ett forskningsprogram. 3. Prognos för framtiden Förutom de krav som nämnts tidigare ska det även vara sannolikt att ni dels fortsätter att vara inskränkt skattskyldiga, dels kommer att använda gåvorna på det sätt som givarna avsett. Fortsatt inskränkt skattskyldig Förutom att ni vid det senaste beslutet om slutlig skatt var inskränkt skattskyldig ska det också vara sannolikt att ni vid de två närmast följande årens beslut om slutlig skatt också uppfyller detta krav. Här avses alltså att stiftelsen, föreningen eller trossamfundet som sådant, i hela verksamheten, fortsatt är en inskränkt skattskyldig organisation enligt 7 kap. 3, 7 eller 14 inkomstskattelagen. Exempel Om en stiftelse ansöker om godkännande under 2012 ska den ha godtagits som inskränkt skattskyldig vid beslutet om slutlig skatt Detta motsvarar inkomståret 2010 vid en redovisning kalenderårsvis. För brutet räkenskapsår avses här det räkenskapsår som ska deklareras året före ansökningsåret. Utöver detta år ska stiftelsen även visa en prognos för åren 2011 och Användningen av gåvorna Det är viktigt att de gåvor som ni kommer att ta emot, och som ger rätt till skattereduktion för givaren, också kommer att användas på det sätt som givaren avsett. Det finns därför ett direkt krav på att det av såväl er budget eller annan planering av verksamheten samt av bokföringens eller redovisningens struktur går att följa gåvorna. Detta blir särskilt viktigt om ni t.ex. är ett trossamfund som vid sidan av den religiösa verksamheten bedriver hjälpverksamhet bland behövande. I en sådan situation krävs alltså att det går att göra en självständig prövning på gåvornas användning. Kostnader för att bedriva verksamheten Omkostnader som är nödvändiga för att bedriva den verksamhet som omfattas av godkännandet och för insamlandet av gåvorna får dras av från de insamlade gåvorna. Samma grundprinciper som de som gäller för inkomstslaget näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen får tillämpas. När måste gåvorna användas Bedömningen av hur lång tid som får gå innan gåvorna används får göras mot bakgrund av den verksamhetsplan som finns avseende insamling och användning av gåvorna. Den tidsperiod som godkännandet gäller utgör en naturlig bortre gräns. 4. Krav på bokföringen eller räkenskaperna Av er bokföring eller era räkenskaper ska det vara möjligt att följa gåvornas mottagande och användning. Det ska vara möjligt att se vilka gåvor som getts, storleken av dessa samt vilka som gett gåvorna. Detta är nödvändigt med hänsyn till den kontrolluppgiftsskyldighet som följer av godkännandet som gåvomottagare. Dessutom måste ni ha en tillfredsställande dokumentation som visar att minst så mycket pengar som kommit in i form av skattereduktionsgrundande gåvor också använts till de ändamål för vilka gåvorna varit avsedda. Någon dokumentation av varje enskild gåvas användning är däremot inte nödvändig. 6 Servicetelefon Webbplats skatteverket.se

7 5. Revisorskrav Ni måste ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor utsedd för att kunna godkännas som gåvomottagare. Uppgift om vem eller vilka dessa är anger ni på ansökningsblanketten (SKV 4692 eller SKV 4693). Giltighetstid Ett godkännande som gåvomottagare gäller tre år efter det år beslutet lämnades. Om ni ansöker om godkännande januari 2012 och Skatteverket meddelar sitt beslut om godkännande under 2012 kommer ni att vara godkända till utgången av Ett beslut om godkännande gäller alltså i högst fyra år innan ni måste ansöka om förlängning. Förlängning Ett beslut om godkännande som gåvomottagare är, som tidigare nämnts, tidsbegränsat, men kan efter ansökan förlängas. Om ni ansöker om förlängning innan tiden för godkännandet gått ut behöver ni inte betala någon ny ansökningsavgift. Ansökan om förlängning gör ni på samma blankett som vid förstagångsansökan, och det ställs samma krav för fortsatt godkännande som första gången ni ansökte. Ett beslut om förlängning gäller tre år efter det år beslutet lämnades. Vad kostar det att vara godkänd gåvomottagare? När ni lämnar in ansökan ska ni betala en ansökningsavgift om kr. Observera att betald ansökningsavgift är en förutsättning för att Skatteverket ska kunna pröva er ansökan. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ni inte blir godkänd. Inte heller vid ett godkännande återfås ansökningsavgiften. Den ersätter årsavgiften ansökningsåret. Om ni blir godkänd gåvomottagare måste ni även betala en årsavgift om kr för åren efter ansökningsåret. Årsavgiften ska ni betala i förskott för varje år som godkännandet gäller, dvs. senast den 31 december. Exempel En ideell förening ansöker om att bli godkänd som gåvomottagare i januari Föreningen blir godkänd. Vid ansökan betalar föreningen ansökningsavgift om kr. Föreningen kommer även att betala årsavgifter om kr senast den 31 december år 2012, 2013, och För ansökningsåret betalar föreningen bara en ansökningsavgift. Hur betalar man? Om ni betalar inom Sverige ska ni betala ansökningsavgift och årsavgift till Skatteverkets bankgirokonto Betalningar från utlandet gör ni via IBAN, BIC-Swift kod. Se ansökningsblanketten (SKV 4693). Observera att ni inte kan använda ert skattekonto för dessa inbetalningar. Kontrolluppgiftsskyldighet Om ni godkänns som gåvomottagare måste ni enligt lag lämna kontrolluppgifter för de gåvor som ni tar emot. För anonyma gåvor finns däremot ingen skyldighet, eller möjlighet, att lämna kontrolluppgift. Om ni är en utländsk gåvomottagare måste ni, för att kunna godkännas, förbinda er att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Detta åtagande tecknas i samband med ansökan. Arbetet med att utforma kontrolluppgiftslämnandet pågår och mer information om kontrolluppgifter kommer att lämnas senare. Tänk på att ni redan från det ni blir godkänd som gåvomottagare ska bevara uppgifter om vem ni får gåvor från och med vilka belopp. Underlag för detta ska finnas för varje enskild gåva, men kontrolluppgiften som ni lämnar ska omfatta det totala beloppet som givaren gett till er under året. Gåvor under 200 kr ska aldrig ingå i underlaget för kontrolluppgift. Som för övriga kontrolluppgifter som lämnas ska det för varje givare finnas uppgift om namn, adress och personnummer samt gåvans storlek. Uppgift om er som gåvomottagare ska också framgå. Skatteverket kommer att tillhandahålla tekniskt stöd för att lämna kontrolluppgifter elektroniskt. Återkallelse av ett godkännande Ett godkännande kan upphöra att gälla om ni själva begär det, för att ni inte längre uppfyller kraven eller av andra anledningar. Skatteverket kan också besluta om återkallelse på eget initiativ. Skäl för att återkalla ett godkännande är t.ex. att förutsättningarna för godkännande inte längre finns, att ni inte lämnar kontrolluppgifter eller betalar avgifterna. Kontrollavgift Om ni som godkänd gåvomottagare inte meddelar Skatteverket att förutsättningarna för godkännande inte längre finns kan ni bli skyldig att betala kontrollavgift. Kontrollavgiftens storlek är 10 % av värdet på de gåvor som ni tagit emot efter det att förutsättningarna för godkännande upphörde och uppgår lägst till kr. Om underlag saknas kan kontrollavgiften beräknas till skäligt belopp. Skatteverket har möjlighet att helt eller delvis befria er från kontrollavgiften om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det finns andra särskilda skäl. Givarna har, så länge godkännandet inte återkallats, rätt till skattereduktion och är på detta sätt skyddade. Servicetelefon Webbplats skatteverket.se 7

8 Att ansöka om att bli godkänd gåvomottagare För att en gåva ska kunna ge rätt till skattereduktion krävs det att ni som mottagare är en godkänd gåvomottagare. Ni måste vara godkänd när gåvan ges. Ansöker gör ni hos Skatteverket. Ansökningsblankett finns att ladda ner från Skatteverkets webbplats. Observera att det finns olika blanketter, en för svenska sökande och en för utländska sökande (SKV 4692 eller SKV 4693). Till ansökan ska ni, förutom uppgifter om namn, adress och organisationsnummer, bifoga de handlingar som behövs för att Skatteverket ska kunna bedöma att ni uppfyller de krav som ställs för att kunna godkännas som gåvomottagare. Ni ska också beskriva den verksamhet som ni söker godkännande för och hur ni har tänkt bedriva den. Detta är särskilt viktigt om det inte är samma verksamhet som ni tidigare bedrivit och som framgår av verksamhetsberättelse för tidigare år. Till ansökan ska ni bifoga gällande stadgar verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående verksamhetsår budget eller annat liknande planeringsunderlag för innevarande verksamhetsår protokoll som styrker vem som är behörig firmatecknare, som får företräda er kontoplan eller annan handling som visar hur bokföringen /räkenskaperna är uppbyggda för redovisning av de gåvor som tas emot och är skattereduktionsgrundande och hur de används. Observera att givaren har rätt till skattereduktion för en gåva först när Skatteverket genom beslut har godkänt er som gåvomottagare. Det finns inte någon retroaktivitet i detta beslut utan det gäller från beslutsdatumet. En lista med godkända gåvomottagare publiceras på Skatteverkets webbplats I listan som uppdateras löpande framgår godkända organisationers namn och adress samt för vilken tid godkännandet gäller. 8 Servicetelefon Webbplats skatteverket.se

9 Skatteverkets e-tjänster Med en e-legitimation kan du använda alla Skatteverkets e-tjänster. Du kan t.ex. lämna din inkomstdeklaration se ställningen på ditt skattekonto lämna din moms- och arbetsgivardeklaration se deklarationsuppgifterna registrera ett nytt företag (via verksamt.se) ansöka om momsåterbetalning från ett annat EU land. Läs mer på Skatteverkets webbplats, Deklarationsombud Du kan utse ett eller flera deklarationsombud för att skriva under och sända in moms- och arbetsgivardeklaration via Internet. Ombudet kan t.ex. vara den som gör bokföringen eller en person på ekonomisidan. Läsombud Du kan ge en eller flera personer, t.ex. din revisor, rätt att se uppgifterna i dina moms- och arbetsgivardeklarationer och ställningen på skattekontot. Fler möjligheter med e-legitimation När du väl har en e-legitimation så kan du använda den på andra ställen. Du kan till exempel begära föräldrapenning hos Försäkringskassan, göra en pensionsprognos, ansöka om pension och byta fonder hos Pensionsmyndigheten. Du kan även kolla trängselskatt hos Transportstyrelsen eller få koll på studieskulden hos CSN. Läs mer på Servicetelefon Webbplats skatteverket.se 9

10 Blanketter, broschyrer m.m. Ladda ner från Blanketter Gåvomottagare Ansökan, svensk juridisk person ( SKV 4692) Gåvomottagare Ansökan, utländsk juridisk person (SKV 4693) Broschyrer Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser ( SKV 324 ) Handledningar Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl 2010 (SKV 327 utgåva 10) Direktlänkar Information om skattereduktion för gåva riktad till gåvogivare: Information om skattereduktion för gåva riktad till gåvomottagare: Rättsinformation Skatteverkets ställningstaganden: Hjälpverksamhet bland behövande kan bedrivas genom att bidrag lämnas till annan organisation ( , dnr /111) Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service Ring Skatteupplysningen, inom Sverige: från utlandet: SKV 319 utgåva 1. Utgiven i januari Skattereduktion för gåva har inte tryckts utan finns bara som pdf-fil på

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar Skatteregler för ideella föreningar Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 20 TAXERINGSÅR 2013 Ideella föreningar Den här broschyren vänder sig till dig som ska fylla i Inkomst deklaration

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 16 TAXERINGSÅR 2009 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om det nya räkenskapsschemat TAXERINGSÅR 2008 SKV 324 utgåva 15 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

9 Godkännande för F-skatt... 1

9 Godkännande för F-skatt... 1 Innehåll 9 Godkännande för F-skatt... 1 9.1 Inledning...1 9.2 Förutsättningar för godkännande...2 9.2.1 Ansökan...3 9.2.2 Starttidpunkt...5 9.2.3 Förutsättningar för godkännande saknas...7 9.2.3.1 Näringsverksamhet

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar Skatteregler för ideella föreningar Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 19 TAXERINGSÅR 2012 Ideella föreningar Den här broschyren vänder sig till dig som ska fylla i Inkomst deklaration

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 17 TAXERINGSÅR 2010 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet. Ideella föreningar En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 30 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2009 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Investeraravdrag

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Investeraravdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeraravdrag 15 oktober 2012 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Lagförslag... 6 2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter SKV 293 utgåva 2 Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations-

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin samt justitieråden Carina Stävberg och Ella Nyström. Skatteförfarandet Enligt en lagrådsremiss den 13

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2010 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer